BANCI | Stirea Zilei

Directiva 17/2014 privind creditele ipotecare a fost transpusa prin Ordonanta de Urgenta in legislatia nationala; nu rezolva problema creditelor in valuta, ci doar cesiunea catre firmele de recuperare si executarile silite

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-09-14 17:54

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a finalizat, in sfarsit, Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit pentru bunuri imobile si modificarea OUG 50/2010, pentru transpunerea Directivei 17 din 2014 privind creditele ipotecare, care a fost adoptata astazi de catre Guvern, dupa 6 luni de cand aceasta ar fi trebuit sa intre in vigoare, respectiv 21 martie 2016, Romania riscand astfel declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana.

Ordonanta se aplica doar creditelor noi, acordate de banci dupa intrarea acesteia in vigoare, conform prevederilor Directivei europene, astfel ca nu rezolva spinoasa si interminabila problema a creditelor in franci elvetieni (CHF), care va fi, probabil, transata in cele din urma printr-o lege dedicata, in dezbatere in prezent la Camera Deputatilor.

Initiatoarea acestei legi, deputata PSD, Ana Birchall, a anuntat zilele trecute ca a decis sa sustina conversia in lei a creditelor in CHF la cursul istoric, din data acordarii creditelor, cedand astfel presiunilor populiste ale deputatului PNL Catalin Zamfir. Pana acum, Birchall sustinea o varianta moderata, de conversie la un curs mediu intre data acordarii si cea la care are loc conversia. (vezi aici detalii)

Ordonanta adoptata astazi de Guvern are si prevederi in privinta creditelor in valuta, si anume faptul ca se poate efectua conversia acestora in lei, la cursul zilei din data conversiei, precum si faptul ca bancile sunt obligate sa-si informeze clientii cu privire la riscurile acestor credite, in spiritul Directivei.

Aceste prevederi sunt insa inutile, intrucat in prezent se acorda doar credite in lei, cele in valuta fiind restrictionate de BNR.

Prevederi care se aplica si creditelor in derulare, nu doar celor noi

In schimb, noua lege are cateva dispozitii care se aplica si creditelor vechi, in curs de derulare, in privinta problemelor cu creditele restante, respectiv executarile silite, si cesionarea acestora firmelor de recuperare.

Potrivit proiectului Ordonantei publicat pe site-ul ANPC, “având în vedere dezvoltarea continuă pe care activitatea de recuperare creanțe o cunoaște și faptul că tot mai mulți creditori cesionează creanțe către entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, precum și lipsa unui cadru legislativ care să stabilească un echilibru în relația contractuală dintre consumatori și entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, sunt necesare prevederi speciale urgente, în acest sens”.

“In prezent, penalitățile ce se pot acumula pentru neplata la timp a ratelor sunt împovărătoare pentru consumator, fiind mare riscul pierderii locuinței în cadrul derulării procedurilor de executare silită și al rămânerii cu datorii față de creditor, deși garanția a fost executată. Prin urmare, se impun măsuri imediate pentru a asigura protecția necesară consumatorilor în cazul în care există dificultăți la rambursarea ratelor, în situația executării silite, precum și a cesionării creanței către entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe”, se mai arata in proiectul Ordonantei.

Concret, noua lege modifica prevederile OUG 50/2010 cu privire la dobanzile penalizatoare pe care au voie sa le incaseze bancile de la clienti:

“Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii curente și se aplică la principalul restant”, potrivit proiectului, care mai are urmatoarele provederi, la articolul 30 punctul 5, prin care se modifica OUG 50:

După alineatul (3) al articolului 38, se introduc șapte noi alineate, alin. (4)-(10), cu următorul cuprins:

“(4) Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator.

(5) În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant.

(6) După declararea scadenței anticipate, se poate percepe doar o dobândă penalizatoare, calculată pe bază de procent fix și care ce nu poate fi mai mare de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii prevăzute în contract.

(7) Prin excepție de la prevederile art. 38 alin. (2) și (4), dobânda penalizatoare se aplică la datoria exigibilă. Se interzice perceperea altor dobânzi după declararea scadenței anticipate.

(8) Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.

(9) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea a unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator.

(10) Perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La solicitarea expresă a consumatorului, creditorul reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, creditorul nu va mai percepe dobânzi penalizatoare.

(11) Prevederile alin. (5), (6), (9) și (10) se aplică și procedurilor derulate de entitățile care desfășoară activități de recuperare creanțe.”

Cesiunea creditelor ipotecare catre firme de recuperare poate fi contestata de catre clienti

Ordonanta mai prevede ca bancile nu-si vor mai putea vinde (cesiona) creditele neperformante catre firmele de recuperare creante fata stiinta clientilor, cum se intampla in prezent, si fara ca acestia sa aiba dreptul sa conteste aceasta procedura.

De asemenea, inainte de executarea silita, clientii au dreptul la un ragaz de 6 luni, in care pot sa gaseasca singuri un cumparator pentru locuinta ipotecata de catre banca, in vederea obtinerii unui pret mai bun pentru achitarea datoriilor.

Prevederile Ordonantei cu privire la cesiune:

6. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins: “Cesiunea”

7. Articolele 70 și 71 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art.70. – (1) În cazurile în care contractul de credit însuși ori numai creanțele rezultate dintr-un contract de credit se cesionează, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului, orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva cedentului inițial, inclusiv dreptul la despăgubire.

(2) Contractele de credit și creanțele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiți la art. 7 pct. 5.

(3) Prin excepție de la alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit pot fi cesionate și către entități ce au drept obiect de activitate emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanțe, în conformitate cu Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor.

(4) Prin excepție de la alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadența anticipată ori a inițiat procedura executării silite a consumatorului, pot fi cesionate către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 17.

Art. 71. - (1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70. Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanțe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.

(2) Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanței, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravenţional și/sau penal în fața autorităților publice.

(3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12, pe hârtie şi va menționa cel puțin următoarele:

a) numele și datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entității care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum și, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;

b) numele creditorului original de la care a fost preluată creanța;

c) data la care s-a realizat cesiunea,

d) cuantumul sumei datorate şi documentele ce atestă această sumă;

e) conturile în care se vor efectua plățile.

(5) În plus față de obligațiile prevăzute la alin. (4), entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe ateționează consumatorul cu privire la:

a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanţe. Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către consumator;

b) dreptul consumatorului de a transmite entităţii care desfășoară activitatea de recuperarea creanţe o contestaţie a existenței debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării,

c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 de zile calendaristice la contestaţia formulată;

d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanței de judecată în cazul în care contestă existența debitului ori a cuantumului acestuia;

e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile calendaristice a debitului, nu reprezintă o recunoaştere a sumei de către acesta şi nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanţei de judecată.

(6) Reprezentanții entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanţe își declină identitatea și, după caz, se legitimează atunci când se adresează consumatorilor.”

8. După articolul 71, se introduc două noi articole, art. 711 și art.712, cu următorul cuprins:

”Art.711
- Entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe elaborează, împreună cu consumatorul, un plan de achitare a datoriilor/obligaţiilor adaptat la veniturile actuale ale acestuia, ce poate include:

a) eșalonarea plății sumelor datorate;
b) reducerea sumei totale de plată;
c) oferirea unei perioade fără plăți;
d) consolidarea mai multor datorii.

Art. 712
. – Se interzice:
a) cesionarea contractului de credit și a accesoriilor precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România;

b) perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, cu excepția dobânzilor penalizatoare legale, de către entitățile de recuperare creanțe;

c) perceperea de costuri aferente activităţii de recuperare de către entitățile de recuperare creanțe, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;

d) derularea activităților de recuperare creanțe în perioada celor 30 de zile calendaristice menționate la art. 71 alin. (5) lit. b) şi până când este transmis consumatorului răspunsul la contestație;

e) utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;

f) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanțe, de ameninţări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia, ori de a-i afecta reputaţia sau proprietatea;

g) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;

h) contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;

i) afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea
creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;

j) comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00- 09:00.”

9.Alineatul (1) al articolului 86, şi va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - (1) Încălcarea prevederilor art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 şi art. 29 alin. (2), art. 31 și art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33, 34, art. 46-58 şi art. 59 alin (3), art. 60-63, 65-78, 84, 95 şi 951 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 80.000 lei.”

10. După articolul 89 se introduce un nou articol, art. 891, cu următorul cuprins:

„Art. 891 – Încălcarea prevederilor art. 30 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
10.000 lei la 80.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.“

Taguri: credite ipotecare  Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala (CNSM)  reclamatie Unicredit  comisioane cont bancar  recuperare creante  reclamatie Vodafone  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)  credite pentru locuinte  credite imobiliare  

Comentarii

alex
ce prostie
Ordonanta mai prevede ca bancile nu-si vor mai putea vinde (cesiona) creditele neperformante catre firmele de recuperare creante fata stiinta clientilor, cum se intampla in prezent, si fara ca acestia sa aiba dreptul sa conteste aceasta procedura - CE SA CONTESTE CA NU SI-OR PLATIT RATELE SAU CA EL VREA SA FIE CESIONAT LA ALT IFN POAT ASA DISPARE DATORIA? De asemenea, inainte de executarea silita, clientii au dreptul la un ragaz de 6 luni, in care pot sa gaseasca singuri un cumparator pentru locuinta ipotecata de catre banca, in vederea obtinerii unui pret mai bun pentru achitarea datoriilor - ASTA CUM SE FACE VINE BANCA SI II ZICE CLIENTULUI GIGI VEZI CA PESTE 6 LUNI TE EXECUT.

magda
discutabil
1. desi exista reglementat prin art 712 'pct i societatile ce au re recuperat datorii numai afiseaza , dar lasa pliante in cutia postala; 2. este stipulata in art 712 lit e ce se interzice daca noi suntem debitori, insa nu este reglementat si ce si cum se sanctioneaza daca debitorul hartuieste , abuzeaza orice persoana care se ocupa cu recuperarea de creante, ca sociolog pot spune ca in Romania exista un mare procent din populatia salariata care ocupa un astfel de job.multumesc pentru timpul alocat.

magda
discutabil
1. desi exista reglementat prin art 712 'pct i societatile ce au re recuperat datorii numai afiseaza , dar lasa pliante in cutia postala; 2. este stipulata in art 712 lit e ce se interzice daca noi suntem debitori, insa nu este reglementat si ce si cum se sanctioneaza daca debitorul hartuieste , abuzeaza orice persoana care se ocupa cu recuperarea de creante, ca sociolog pot spune ca in Romania exista un mare procent din populatia salariata care ocupa un astfel de job.multumesc pentru timpul alocat.Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea ZileiCe dobanzi platesc bancile pentru depozitele in euro?

Dobanzile platite de banci pentru depozitele in euro pe un an depuse de persoanele fizice variaza in prezent intre 1% si 2,75%, conform topului realizat de Bancherul.ro pe baza ofertelor unui numar de 17 banci. Media dobanzilor pentru un depozit la termen de 12 detalii

Topul depozitelor bancare in lei cu cele mai mari dobanzi (actualizat)

Bancile cu cele mai mari dobanzi la depozitele in lei pentru populatie sunt TBI Bank, Intesa, CEC Bank, Eximbank si Patria Bank, conform topului realizat de Bancherul.ro. Toate cele cinci banci platesc pentru un depozit in lei la termen de un an dobanzi de peste detalii

Recomandarile BNR pentru banci in noul context cu dobanzi mari si riscuri ridicate

Razboiul din Ucraina si explozia preturilor si dobanzilor cresc riscurile de operare ale bancilor, care sunt nevoite sa adopte masuri prudentiale, in principal prin intarirea rezervelor de capital din emiterea de obligatiuni sau din profitul neplatit actionarilor sub forma de detalii

Care sunt bancile cu cele mai mici dobanzi la creditele ipotecare?

Rata lunara medie la un credit ipotecar pentru cumpararea unei locuinte este in prezent de 2.156 de lei, comparativ cu 1.196 de lei, cat era in vara anului trecut, conform topului dobanzilor practicate de banci la aceste imprumuturi, realizat de Bancherul.ro, pe baza datelor din detalii

  

Ultimele Comentarii