LEGI | Legislatie

OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-08-13 14:20

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 27 decembrie 2006
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.
Notă
Conform articolului 94, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, ori de câte ori în legislația națională se face trimitere la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 în sensul supravegherii prudențiale și al rezoluției S.S.I.F., trimiterile respective se consideră a fi trimiteri la prezenta lege.

Conform articolului 85, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, ori de câte ori, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată a firmelor de investiții, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se face trimitere la instituțiile de credit, această trimitere se consideră a fi facută la instituții de credit sau la firme de investiții, după caz.
Notă
Potrivit art. II din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021, prevederile art. 126^3, art. 126^4 alin. (2), art. 126^6 și art. 126^8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Având în vedere că transpunerea și implementarea în legislația națională a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit și a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderării, astfel încât să poată fi realizată și procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Partea I DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Titlul I DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții

Secţiunea 1 Domeniul de aplicare

Articolul 1
(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează:
a) condițiile de acces la activitate pentru instituțiile de credit și de desfășurare a acesteia pe teritoriul României;
b) competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit;
(la 01-08-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
c) supravegherea prudențială a instituțiilor de credit într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare;
(la 01-08-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
d) cerințele de publicare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit;
(la 01-08-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
e) abrogată;
(la 14-12-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
f) supravegherea sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora și instituțiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terțe, în ceea ce privește activitatea acestora desfășurată în România.
(3) Abrogat.
(la 01-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(4) Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplică sistemelor de plăți, sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, participanților la aceste sisteme și administratorilor sistemelor și ai serviciilor de infrastructură utilizate în cadrul acestor sisteme.
(5) Nu intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență băncile centrale din statele membre. Alte instituții permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-24 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituțiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Pentru scopurile dispozițiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituțiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/UE, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituții financiare.
(la 01-08-2022, Alineatul (5) din Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(6) Abrogat.
(la 01-08-2022, Alineatul (6) din Articolul 1 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 2

În scopul realizării supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplica și altor categorii de persoane, după cum urmează:
a) Capitolul II din Titlul III, Partea I, se aplică societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte și societăților holding cu activitate mixtă;
(la 28-10-2013, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )
b) art. 54 - 58 se aplica instituțiilor financiare cu sediul în alte state membre, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54:
c) art. 89 - 90 se aplica instituțiilor financiare cu sediul în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 89;
d) Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplica auditorilor financiari și instituției de credit și, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societăților financiare holding.
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 3

Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii:
a) bănci;
b) organizații cooperatiste de credit;
c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;
d) bănci de credit ipotecar;
e) abrogată.
(la 01-04-2010, Litera e) a art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 4
(1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
(la 01-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 5, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(1^1) Potrivit art. 197^3-197^13, Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la aprobarea și supravegherea societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, care sunt responsabile de îndeplinirea, pe bază consolidată, a cerințelor prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și de reglementările emise în aplicarea acestora, fără a face obiectul unor cerințe prudențiale la nivel individual.
(la 02-01-2022, Articolul 4 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Banca Națională a României monitorizează activitățile instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora.
(la 01-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 5, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.
(la 01-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 5, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(4) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Băncii Naționale a României îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Banca Națională a României trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.
(5) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv*).
(5^1) În aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. (1a) și art. 164 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României exercită atribuțiile în calitate de autoritate responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 124 alin. (2), respectiv ale art. 164 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în ceea ce privește instituțiile de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din același regulament.
(la 01-08-2022, Alineatul (5^1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 5, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(5^2) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, poate reduce pragul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. 145 lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, prin reglementările emise în baza prezentei ordonanțe de urgență.
(la 02-01-2022, Articolul 4 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(6) În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din același regulament.
(la 01-08-2022, Alineatul (6) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 5, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(7) Banca Națională a României informează Comisia și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la orice delimitare a atribuțiilor prevăzute la alin. (6).

(la 23-12-2013, Articolul 4 a fost modiicat de pct. 3 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 4^1
(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activitățile instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora.
(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.
(4) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorității de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.
(5) În exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere prudențială, Autoritatea de Supraveghere Financiară are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv.
(6) În exercitarea competențelor sale, Autoritatea de Supraveghere Financiară se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.

(la 01-08-2022, Articolul 4^1 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 6, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 4^2

Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară cooperează în mod strâns în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora și fac schimb de orice informații esențiale pentru exercitarea funcțiilor și sarcinilor lor, cu respectarea cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214 din prezenta ordonanță de urgență sau a unor cerințe similare celor prevăzute la art. 214.
(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 7, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 5
(1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, ce nu este instituție de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora.
(la 01-04-2010, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile:
a) de către un stat membru ori de către administrațiile regionale sau autoritățile administrației publice locale ale unui stat membru;
b) de către organisme publice internaționale la care participă unul sau mai multe state membre;
c) în cazurile expres prevăzute de legislația românească sau de legislația Uniunii, cu condiția ca aceste activități să fie supuse unor reglementări și supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenților și investitorilor.
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) și (2), o emisiune de obligațiuni sau alte instrumente financiare similare este considerată atragere de fonduri rambursabile de la public dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:
a) constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului;
b) emitentul desfășoară cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) - l).
(4) Dispozițiile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care emisiunea se adresează exclusiv investitorilor calificați, în înțelesul legislației privind piața de capital.
(5) Banca Națională a României este abilitată să determine dacă o activitate reprezintă ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancară ori activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora. Determinarea naturii activității, exprimată de Banca Națională a României, este obligatorie pentru părțile interesate.
(la 01-04-2010, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
(6) Prin noțiunea de public se înțelege orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce nu are cunoștințele și experiența necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intră în categoria de public: statul, autoritățile administrației publice centrale, regionale și locale, agențiile guvernamentale, băncile centrale, instituțiile de credit, instituțiile financiare, alte instituții similare.
(la 14-12-2015, Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(7) Comisia Europeană și Autoritatea Bancară Europeană sunt notificate cu privire la legislația românească ce permite entităților care nu sunt instituții de credit să desfășoare activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.
(la 02-01-2022, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(8) Instituțiile de credit nu pot fi exceptate, în temeiul prezentului articol, de la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(la 02-01-2022, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 6
(1) Se interzice oricărei persoane, alta decât o instituție de credit autorizată, să utilizeze denumirea de «bancă» sau «organizație cooperatistă de credit», «cooperativă de credit», «casa centrală a cooperativelor de credit», «bancă cooperatistă», «bancă centrală cooperatistă», «bancă ipotecară/bancă de credit ipotecar», «bancă de economisire și creditare în domeniul locativ» sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepția cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internațional sau când din contextul în care este utilizată denumirea respectivă rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre desfășurarea unei activități bancare.
(2) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), entitățile, persoane juridice române, din grupul din care face parte o instituție de credit pot utiliza în denumirea acestora inițialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup.
(la 23-03-2009, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )


Secţiunea a 2-a Definiții

Articolul 7
(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu;
1^1. achizitor potențial - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acționează concertat în legătură cu o achiziție propusă;
(la 23-03-2009, Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
1^2. achiziție propusă - decizia luată de un achizitor potențial de a achiziționa, direct sau indirect, o deținere calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, ori de a-și majora deținere calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot sau a deținerii la capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 20%, o treime sau 50% ori astfel încât instituția de credit să devină o filială a sa;
(la 23-12-2013, Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
1^3. a achiziționa - în sensul prevederilor pct. 12, a dobândi prin orice modalitate o deținere calificată într-o instituție de credit;
(la 23-12-2013, Pct. 1^3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
1^4. instituție de importanță sistemică - o instituție-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană sau o instituție al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea declanșa riscul sistemic;
(la 23-12-2013, Pct. 1^4 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
2. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
2^1. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 2^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
3. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
4. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 4 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
5. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 5 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
6. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 6 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
7. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 7 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
8. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 8 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
9. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 9 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
10. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 10 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
11. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 11 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
12. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 12 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
13. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 13 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
14. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 14 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
14^1. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 14^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
15. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 15 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
16. abrogat.
17. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 17 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
18. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 18 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
19. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 19 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
20. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 20 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
21. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 21 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
22. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 22 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
23. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 23 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
24. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 24 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
24^1. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 24^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
24^2. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 24^2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
24^3. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 24^3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
25. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 25 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
26. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 26 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum și un stat aparținând Spațiului Economic European;
28. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 28 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
29. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 29 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
30. stat terț - orice stat care nu este stat membru;
30^1. risc sistemic - riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecințe negative grave pentru sistemul financiar și economia reală;
(la 23-12-2013, Pct. 30^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

30^2
Abrogat;
(la 14-12-2015, Pct. 30^2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
30^3. măsuri de reorganizare - măsurile prevăzute la art. 320 alin. (3)-(3^1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
(la 14-12-2015, Pct. 30^3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
30^4. grup dintr-un stat terț - un grup a cărui întreprindere-mamă este situată într-un stat terț.
(la 02-01-2022, Punctul 30. din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
31. abrogat.
(la 23-12-2013, Pct. 31 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile: instituție de credit, firmă de investiții, instituție, întreprindere de asigurare, întreprindere de reasigurare, întreprindere-mamă, filială, sucursală, întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, societate de administrare a activelor, societate financiară holding, societate financiară holding mixtă, societate holding cu activitate mixtă, instituție financiară, instituție-mamă dintr-un stat membru, instituție-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding-mamă dintrun stat membru, societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, participație, deținere calificată, control, legături strânse, autoritate competentă, supraveghetor consolidant, autorizație, stat membru de origine, stat membru gazdă, bănci centrale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, bănci centrale, instituție globală de importanță sistemică din afara Uniunii Europene, grup și instrument financiar au înțelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
(la 02-01-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.
(1^2) O societate de servicii de investiții financiare este o firmă de investiții, persoană juridică română, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile: rezoluție, autoritate de rezoluție, întreprindere-mamă din Uniunea Europeană și drept de încetare au înțelesul prevăzut de legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.
(la 02-01-2022, Alineatul (1^3) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(1^4) În scopul aplicării pe bază consolidată sau subconsolidată a cerințelor sau a exercitării competențelor de supraveghere ale Băncii Naționale a României, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările emise în aplicarea acesteia sau în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, termenii: instituție de credit, instituție de credit-mamă dintr-un stat membru, instituție de credit-mamă din Uniunea Europeană și întreprindere-mamă includ de asemenea:
a) societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte, persoane juridice române, care au primit aprobare potrivit art. 197^3 -197^13;
b) instituțiile desemnate, persoane juridice române, controlate de o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, de o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, de o societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru sau de o societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, în cazul cărora întreprinderea-mamă relevantă nu face obiectul aprobării potrivit art. 197^6 din prezenta ordonanță de urgență sau prevederilor care transpun art. 21a alin. (4) din Directiva 2013/36/UE, cu modificările și completările ulterioare, în legislația altor state membre; și
c) societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte sau instituțiile desemnate în temeiul art. 197^9 alin. (3) lit. c), persoane juridice române.
(la 02-01-2022, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 8

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 9

Abrogat.
(la 23-03-2009, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Capitolul II Cerințe minime de acces și de desfășurare a activității

Secţiunea 1 Cerințe minime de acces la activitate
1.1 Necesitatea obținerii unei autorizații și condiții minime de autorizare

Articolul 10
(1) În vederea desfășurării activității în România, fiecare instituție de credit trebuie să dispună de o autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Fără a se aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, Banca Națională a României stabilește prin reglementări și notifică Autorității Bancare Europene, înființată prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, condițiile în care poate acorda autorizație și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru obținerea autorizației.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 11

Banca Națională a României nu poate acorda autorizație unei instituții de credit, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului inițial cel puțin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.

Articolul 12
(1) La constituirea unei instituții de credit, persoană juridică română, capitalul inițial este reprezentat de capitalul social, cu excepția cazurilor în care instituția de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Capitalul social al unei instituții de credit, persoana juridică română, trebuie vărsat integral și în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natura nefiind permise. Acțiunile/părțile sociale ale unei instituții de credit, persoana juridică română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, instituțiile de credit, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepții de la principiul potrivit căruia o acțiune da dreptul la un singur vot.
(3) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituție de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea instituției de credit, persoana juridică română, în registrul comerțului.


Articolul 13

Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la cap. I din titlul II partea I.
(la 21-07-2007, Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 14
(1) Sediul social și, după caz, sediul real, al instituției de credit, persoana juridică română, trebuie să fie situate pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locația în care se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social.
(2) Instituția de credit - trebuie să desfășoare efectiv și cu preponderență pe teritoriul României activitatea pentru care a fost autorizată.


Articolul 15
(1) În vederea autorizării unei instituții de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acționarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, care urmează să dețină direct sau indirect dețineri calificate la instituția de credit, și cu privire la valoarea acestor dețineri. În cazul în care nu există dețineri calificate, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acționari sau membri și la valoarea participațiilor deținute de aceștia. Banca Națională a României acordă autorizație numai dacă este încredințată că, din perspectiva necesității asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit, calitatea persoanelor respective este adecvată.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1)-(3), art. 26^1 și cele ale art. 26^2.
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Dacă între instituția de credit, persoana juridică română, și alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse, Banca Națională a României acorda autorizație numai dacă aceste legături ori dispozițiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicția unui stat terț ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituția de credit are legături strânse sau dificultățile în aplicarea dispozițiilor sau măsurilor respective nu împiedica exercitarea eficienta a funcțiilor sale de supraveghere.


Articolul 16

În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabilește de Banca Națională a României prin reglementări, cu respectarea prevederilor referitoare la obligațiile de transparență a informațiilor privind emitenții ale căror titluri de valoare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
(la 23-12-2013, Art. 16 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Articolul 17

Orice cerere de autorizare a unei instituții de credit trebuie să fie însoțită de:
a) un plan de activitate, care să cuprindă cel puțin tipurile de activități propuse a fi desfășurate și structura organizatorică a instituției de credit, inclusiv indicarea întreprinderilor-mamă, a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte care fac parte din grup;
b) o descriere a cadrului de administrare a activității riguros conceput, a proceselor și a mecanismelor de control, astfel cum sunt prevăzute la art. 24 alin. (1).
(la 02-01-2022, Articolul 17 din Punctul 1.1 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
1.2 Activitățile permise instituțiilor de credit

Articolul 18
(1) Instituțiile de credit pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:
a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;
b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare;
c) leasing financiar;
d) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative;
(la 13-12-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 18 , Punctul 1.2 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 247, Titlul VII din LEGEA nr. 209 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 13 noiembrie 2019 )
e) emiterea și administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii și bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d);
(la 01-04-2010, Litera e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
f) emitere de garanții și asumare de angajamente;
g) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:
1. instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;
2. valuta;
3. contracte futures și options financiare;
4. instrumente având la baza cursul de schimb și rata dobânzii;
5. titluri de valoare și alte instrumente financiare transferabile;
(la 23-12-2013, Pct. 5 al lit. g) a alin. (1) al art. 18 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
h) participare la emisiunea de titluri de valoare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;
(la 23-12-2013, Lit. h) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de lit. m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
i) servicii de consultanța cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanța;
j) administrare de portofolii și consultanța legată de aceasta;
k) custodie și administrare de instrumente financiare;
l) intermediere pe piața interbancară;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;
n) închiriere de casete de siguranța;
n^1) emitere de monedă electronică*);
(la 01-04-2010, Litera n^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
o) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;
p) dobândirea de participații la capitalul altor entități;
r) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul.
(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă serviciile și activitățile de investiții prevăzute în secțiunea A și secțiunea B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C din anexa nr. 1 din aceeași lege.
(la 02-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 18 , Punctul 1.2 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3) Dispozițiile alin. (1) se interpretează și se aplica astfel încât activitățile enumerate la alin. (1) să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.
(4) Activitățile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfășurate de instituția de credit numai după obținerea acestora.


Articolul 18^1
(1) Instituțiilor de credit autorizate de Banca Națională a României le este interzis să atragă depozite dacă nu participă la o schemă de garantare a depozitelor recunoscută oficial pe teritoriul României potrivit legislației în domeniu. Ele sunt obligate să participe la schema de garantare pentru depozitele pe care le acceptă, inclusiv pentru cele atrase de sucursalele acestora din străinătate.
(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), instituțiile de credit persoane juridice române nu participă la schema de garantare a depozitelor menționată la alin. (1) pentru depozitele atrase de sucursalele lor din state terțe care impun obligația participării la o schemă de garantare a depozitelor din respectivul stat terț.

(la 14-12-2015, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 19
(1) Activitatea de acordare de credite ipotecare finanțate prin emisiune de obligațiuni ipotecare poate fi desfășurata cu respectarea legislației speciale în materie.
(2) Activitatea de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ poate fi desfășurata cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Titlul III al Părții a II-a.


Articolul 20
(1) Instituțiile de credit pot desfășura și alte activități, permise potrivit autorizației acordate de Banca Națională a României, după cum urmează:
a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte instituția de credit;
b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfășurării activităților financiare;
c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare.
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerințele activității bancare, în special cu cele referitoare la menținerea bunei reputații a instituției de credit și protejarea intereselor deponenților.
(3) Nivelul total al veniturilor obținute din activitățile prevăzute la alin. (1), nu poate depăși 10% din veniturile obținute de o instituție de credit din activitățile prevăzute la art. 18.


Articolul 21

În afară de operațiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), instituțiile de credit se pot angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile dacă:
(la 23-03-2009, Partea introductivă a art. 21 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care instituția de credit a fost autorizată, și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop;
b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihna și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora;
c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 20 alin. (2) și (3).

Articolul 22
(1) Instituțiile de credit nu pot desfășura alte activități în afară celor permise potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Instituțiile de credit nu se pot angaja în operațiuni cum ar fi:
a) gajarea propriilor acțiuni pe contul datoriilor băncii;
b) acordarea de credite garantate cu acțiuni, alte titluri de capital sau cu obligațiuni emise de instituția de credit însăși sau de o alta entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit;
c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, când instituția de credit se afla în stare de insolvență.


Secţiunea a 2-a Condiții minime de desfășurare a activității
2.1. Cerințe privind cadrul de administrare a activității
(la 02-01-2022, Denumirea paragrafului 2.1, secțiunea a 2-a, capitolul II, titlul I, partea I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 23

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 23 a fost abrogat de pct. 17 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 24
(1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activității riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile riguroase și politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie în concordanță cu o administrare sănătoasă și eficace a riscurilor.
(2) Cadrul de administrare, procesele și mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare și adaptate la natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților desfășurate de instituția de credit. Principiile, criteriile tehnice și alte cerințe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puțin organizarea funcțiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^1) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit și al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de securitizare, riscul de piață, riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul operațional, riscul de lichiditate și riscul efectului de levier excesiv.
(la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^2) Banca Națională a României stabilește, prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cerințele privind politica de remunerare a unei instituții de credit, inclusiv principiile de acordare și ajustare a remunerației, precum și principiile de remunerare aplicabile instituțiilor de credit care beneficiază de asistență guvernamentală excepțională.
(la 23-12-2013, Alin. (2^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^3) Politicile și practicile de remunerare ale unei instituții de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să fie neutre din punctul de vedere al genului.
(la 02-01-2022, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3) Banca Națională a României colectează informații cu privire la numărul persoanelor pe instituție de credit care sunt remunerate cu cel puțin 1 milion de euro sau echivalent într-un exercițiu financiar, defalcate pe intervale valorice de 1 milion de euro, inclusiv informații cu privire la responsabilitățile și domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane și la principalele elemente ale remunerației, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensații pe termen lung, contribuții la pensii, și comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4) Banca Națională a României colectează informațiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparență și de publicare prevăzute la art. 450 alin. (1) lit. g)-i) și k) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și informațiile furnizate de instituțiile de credit privind diferențele de remunerație între membrii personalului de gen masculin și membrii personalului de gen feminin și le utilizează pentru a determina tendințele și practicile în materie de remunerare. Banca Națională a României comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.
(la 02-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(5) Banca Națională a României colectează informațiile publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate a selecției membrilor consiliilor de administrație și directorilor, respectiv ai consiliilor de supraveghere și ai directoratelor instituțiilor de credit. Banca Națională a României comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.
(la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 24 a fost introdus de pct. 21 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

(la 13-12-2010, Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 8^1. Această modificare se aplică cu data de 1 ianuarie 2011, conform literei a) a art. III din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. )

Articolul 24^1

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
2.2 Acționariat

Articolul 25
(1) Orice achizitor potențial trebuie să notifice în prealabil, în scris, Băncii Naționale a României în legătură cu orice achiziție propusă, cu indicarea valorii participației vizate și furnizarea informațiilor relevante la care se face referire în art. 26 alin. (4).
(1^1) Dacă, din motive obiective, notificarea nu poate fi făcută în prealabil, obligația de notificare incumbă de la data achiziționării.
(la 21-01-2012, Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. )
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), condițiile în care se consideră că mai multe persoane acționează concertat în calitate de achizitor potențial se stabilesc prin reglementări emise de Banca Națională a României.
(3) Banca Națională a României confirmă în scris achizitorului potențial, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, primirea notificării și, dacă este cazul, primirea ulterioară a oricăror informații suplimentare solicitate în condițiile alin. (5) și comunică achizitorului potențial, în fiecare caz, data la care expiră termenul de evaluare.
(4) Banca Națională a României realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii notificării și a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informațiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Dacă notificarea nu este însoțită de toate documentele cerute potrivit reglementărilor aplicabile, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Națională a României a primirii tuturor documentelor respective.
(5) Dacă este necesar, Banca Națională a României poate solicita în scris, dar nu mai târziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4), orice informații suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, cu indicarea informațiilor cerute.
(6) Achizitorul potențial trebuie să transmită informațiile suplimentare solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, în cazul neîndeplinirii acestei obligații fiind incidente prevederile art. 26 alin. (2). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naționale a României de completare sau de clarificare a informațiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.
(7) Banca Națională a României poate hotărî prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută la alin. (6), până la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potențial este:
a) situat sau reglementat într-un stat terț;
b) o persoană fizică sau juridică ori o altă entitate situată într-un stat membru și care nu este supusă supravegherii prudențiale aplicabile instituțiilor de credit, organismelor de plasament colectiv în titluri de valoare, întreprinderilor de asigurări de viață, de asigurări generale, pieței de capital sau intermediarilor în asigurări.
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (7) al art. 25 a fost modificată de lit. g) și m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )
(8) Dacă la finalizarea evaluării Banca Națională a României hotărăște să se opună achiziției propuse, comunică în scris achizitorului potențial hotărârea sa, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării acesteia și fără a depăși termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicând și motivele care au stat la baza hotărârii. La cererea achizitorului potențial, poate fi făcută publică o motivație corespunzătoare a hotărârii.
(9) Dacă până la expirarea termenului de evaluare Banca Națională a României nu se opune în scris achiziției propuse, aceasta se consideră aprobată.
(10) În cazul aprobării achiziției propuse, Banca Națională a României poate stabili un termen maxim pentru finalizarea acesteia și poate prelungi acest termen dacă este necesar.

(la 23-03-2009, Art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 26
(1) La examinarea notificării prevăzute la art. 25 alin. (1) și a informațiilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (5), în vederea asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit vizate de achiziția propusă și luând în considerare posibila influență a achizitorului potențial asupra instituției de credit, Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea achizitorului potențial este adecvată, precum și soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziția propusă, pe baza următoarelor criterii îndeplinite cumulativ:
a) reputația achizitorului potențial, respectiv integritatea și competența profesională a acestuia;
b) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărei persoane care va exercita responsabilități de administrare și/sau de conducere a instituției de credit, ca rezultat al achiziției propuse;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 23 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
c) soliditatea financiară a achizitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată de instituția de credit vizată de achiziția propusă;
d) capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora și, după caz, pe cele prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum și de a se conforma permanent acestor cerințe și, în special, cerinței ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și împărțirea responsabilităților între aceste autorități;
(la 02-01-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 26 , Punctul 2.2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
e) existența unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce privește achiziția propusă, este sau a fost săvârșită o infracțiune ori o tentativă la infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau că achiziția propusă ar putea crește un astfel de risc.
(la 02-01-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 26 , Punctul 2.2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Banca Națională a României se poate opune achiziției propuse numai dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informațiile furnizate de achizitorul potențial sunt incomplete.
(3) Banca Națională a României nu poate impune nicio condiție prealabilă privind nivelul participației care trebuie să fie achiziționată și nici nu poate evalua achiziția propusă pe criteriul necesităților economice ale pieței.
(4) Banca Națională a României face publică o listă cuprinzând informațiile necesare pentru realizarea evaluării, care trebuie să îi fie furnizate la momentul notificării prevăzute la art. 25 alin. (1). Informațiile solicitate trebuie să fie proporționale și adaptate la natura achizitorului potențial și a achiziției propuse și să prezinte relevanță din perspectiva unei evaluări prudențiale.
(5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informații prevăzută la alin. (4) pentru realizarea evaluării și documentația aferentă se detaliază de Banca Națională a României prin reglementări.
(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)-(7), în cazul în care Banca Națională a României este notificată în legătură cu două sau mai multe intenții de achiziție a unor dețineri calificate sau de majorare a unor astfel de participații în aceeași instituție de credit, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potențiali.
(la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

(la 23-03-2009, Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 26^1
(1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1), Banca Națională a României colaborează prin consultare reciprocă în toate privințele cu alte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre implicate, în cazurile în care achizitorul potențial este:
a) o instituție de credit, o întreprindere de asigurări de viață, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru ori în alt sector al sistemului financiar;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. g), h), i) și l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )
b) întreprinderea-mamă a unei entități din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Națională a României asigură, fără întârziere, schimbul de informații care sunt esențiale și relevante pentru realizarea evaluării cu autoritățile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a instituției de credit vizate de achiziția propusă, Banca Națională a României ia în considerare toate informațiile esențiale furnizate de autoritățile de supraveghere în cauză și poate solicita acestora toate informațiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la achiziția propusă trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potențial.

(la 23-03-2009, Art. 26^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 26^2
(1) În cazurile în care achizitorul potențial este o entitate reglementată dintr-un stat terț, Banca Națională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) cadrul de supraveghere din statul terț poate fi considerat echivalent de către Banca Națională a României;
b) nu există legi, reglementări sau măsuri de natură administrativă din statul terț care să împiedice schimbul de informații;
c) autoritatea de supraveghere din statul terț și-a exprimat disponibilitatea privind încheierea unui acord de colaborare cu Banca Națională a României pentru asigurarea schimbului de informații.
(2) Entitate reglementată reprezintă o entitate reglementată în sensul art. 2 alin. (1) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, precum și orice entitate similară dintr-un stat terț.

(la 23-03-2009, Art. 26^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 27

Orice persoană fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o deținere calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, sau să își reducă deținerea calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituția de credit în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Națională a României în legătură cu această decizie, conform reglementărilor emise în acest sens.
(la 23-12-2013, Art. 27 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Articolul 28

În aplicarea prevederilor art. 25 și 27, pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere reglementările emise de Banca Națională a României în temeiul art. 16.
(la 23-03-2009, Art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 29
(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, trebuie să informeze Banca Națională a României, de îndată ce iau cunoștința de orice dobândire sau înstrăinare a participațiilor în capitalul lor care depășește nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27.
(2) Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit, persoane juridice române, listate pe o piață reglementată, trebuie să comunice Băncii Naționale a României identitatea persoanelor care au dețineri calificate și nivelul acestora, astfel cum acestea apar, de exemplu, în informațiile primite în cadrul adunărilor generale anuale ale acționarilor sau ca rezultat al respectării reglementărilor referitoare la societățile listate pe o piață reglementată.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 30

Abrogat.
(la 23-03-2009, Art. 30 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 31
(1) Banca Națională a României nu poate stabili prin reglementări cerințe mai stricte decât cele prevăzute în prezenta subsecțiune pentru efectuarea notificării și pentru evaluarea achizițiilor directe sau indirecte de dețineri calificate la o instituție de credit, persoană juridică română.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Banca Națională a României asigură urmărirea respectării în mod permanent a cerințelor la care se face referire în prezenta subsecțiune, putând solicita în acest sens orice informații pe care le consideră necesare, și poate dispune sancțiuni și măsuri sancționatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care aceste cerințe nu sunt respectate.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Capitolul III Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române

Secţiunea 1 Procedura de autorizare și motive de respingere a cererii

Articolul 32
(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și pot funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.
(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, se constituie în forma juridică prevăzută pentru fiecare dintre categoriile de instituții de credit reglementate în Partea a II-a. Ele nu se pot constitui prin subscripție publică.
(3) Banca Națională a României acordă autorizație unei instituții de credit, persoane juridice române, numai dacă este încredințată că instituția de credit poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 26 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 33
(1) Banca Națională a României hotărăște cu privire la o cerere de autorizare a unei instituții de credit, în sensul acordării aprobării de constituire a instituției de credit sau al respingerii cererii, în termen de 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoțite de documentația stabilită potrivit prevederilor art. 10 alin. (2).
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Națională a României comunică titularului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora.
(3) Banca Națională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.
(4) Titularul cererii are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3), pentru prezentarea informațiilor și/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficiențelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 4 luni prevăzut la alin. (1) se suspendă. Titularul poate furniza din proprie inițiativă orice alte informații și/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe asupra cererii de autorizare.
(5) Dacă Banca Națională a României hotărăște acordarea aprobării de constituire, pentru obținerea autorizației de funcționare, instituția de credit trebuie ca în cel mult două luni de la data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României să îi prezinte acesteia documentele care atestă constituirea legală a instituției de credit, conform dispozițiilor aplicabile și proiectului prezentat.
(6) Banca Națională a României hotărăște cu privire la acordarea autorizației de funcționare a instituției de credit în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (5).
(la 01-04-2010, Alin. (6) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
(7) Banca Națională a României poate solicita în scris orice informații și documente suplimentare necesare evaluării și/sau, după caz, remedierea altor deficiențe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentației prevăzute la alin. (5), iar titularul are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Titularul poate furniza din proprie inițiativă orice alte informații și documente considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (6).
(8) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare și se restituie titularului cererii.
(9) În oricare dintre etapele procesului de autorizare prevăzute la alin. (1) și (6), Banca Națională a României comunică în scris titularului cererii hotărârea sa, indicând și motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.

(la 23-03-2009, Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 34

În procesul de analiza a unei cereri de autorizare, Banca Națională a României poate solicita orice informație și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectării condițiilor prevăzute pentru acordarea autorizației.

Articolul 35
(1) Autorizația acordată este valabilă pe o perioada nedeterminată și nu poate fi transferată unei alte entități.
(2) Instituțiile de credit autorizate sunt înregistrate în registrul ținut de Banca Națională a României conform prevederilor art. 417.


Articolul 36

Banca Națională a României notifică Autorității Bancare Europene orice autorizație acordată, pentru ca denumirea instituției de credit să fie inclusă în lista instituțiilor de credit întocmită și actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe website-ul acesteia.
(la 01-09-2011, Art. 36 a fost modificat de pct. 2 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )

Articolul 36^1

Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, furnizează autorităților competente implicate și Autorității Bancare Europene toate informațiile referitoare la grupurile bancare, respectiv informații privind entitățile între care există legături strânse, precum și referitor la cadrul formal de administrare a activității, în particular în ceea ce privește structura juridică, de guvernanță și organizatorică la nivel de grup.
(la 28-10-2013, Art. 36^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )

Articolul 37
(1) Înainte de a autoriza o instituție de credit, persoana juridică română, Banca Națională a României se consulta cu autoritățile competente ale unui alt stat membru implicat, dacă:
a) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a unei instituții de credit autorizate în statul membru respectiv;
b) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a întreprinderii-mamă a unei instituții de credit autorizate în statul membru respectiv;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
c) instituția de credit, persoana juridică română, este controlată de aceleași persoane care controlează o instituție de credit autorizată în statul membru respectiv.
(2) Înainte de a autoriza o instituție de credit, persoana juridică română, Banca Națională a României se consulta cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv cu autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a firmelor de investiții dintr-un alt stat membru implicat, dacă:
a) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăți de servicii de investiții financiare sau a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru;
b) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a întreprinderii-mamă a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăți de servicii de investiții financiare sau a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru;
c) instituția de credit, persoana juridică română, este controlată de aceeași persoana care controlează o întreprindere de asigurare, o societate de servicii de investiții financiare sau o firma de investiții autorizată într-un alt stat membru.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de lit. f) și j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )
(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calității acționarilor/membrilor instituției de credit, persoana juridică română, și al reputației și experienței persoanelor implicate în administrarea și/sau conducerea unei alte entități din cadrul aceluiași grup, cărora urmează să li se încredințeze responsabilități în administrarea și/sau conducerea instituției de credit, persoana juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informații care sunt relevante pentru acordarea autorizației, dar și pentru evaluarea pe baza continuă a îndeplinirii condițiilor de desfășurare a activității.
(la 21-07-2007, Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(4) În scopul evaluării calității persoanelor și entităților implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Băncii Naționale a României, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizează acesteia informații cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, referitoare la persoanele sau entitățile în cauză.
(la 13-12-2010, Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 10^1. )


Articolul 38
(1) Banca Națională a României respinge o cerere de autorizare, dacă:
a) documentația prezentată este incompletă ori nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și/sau informațiile furnizate nu prezintă relevanță ori sunt insuficiente pentru evaluarea respectării condițiilor prevăzute pentru acordarea autorizației;
(la 23-03-2009, Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
b) instituția de credit nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul inițial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Națională a României;
c) forma juridică este alta decât cea prevăzută pentru categoria instituției de credit care se intenționează a fi constituită;
d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă că instituția de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condițiile respectării cerințelor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora;
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 27 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
d^1) din evaluarea cadrului de administrare a activității, a proceselor și a mecanismelor de control, astfel cum sunt prevăzute la art. 24 alin. (1), constată că instituția de credit nu poate asigura o administrare solidă și eficace a riscurilor;
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 38 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
e) calitatea persoanelor care asigură administrarea și/sau conducerea instituției de credit nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 108, 108^1 și 108^2 și detaliate în reglementările emise în aplicarea acesteia.
(la 02-01-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 38 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
f) calitatea acționarilor/membrilor instituției de credit nu corespunde cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia.
(la 23-03-2009, Litera f) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
g) legăturile strânse dintre instituția de credit și alte persoane fizice sau juridice ori dispozițiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicția unui stat terț ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituția de credit are legături strânse sau dificultăți în aplicarea acestor dispoziții sau măsuri sunt de natura să împiedice exercitarea eficienta a supravegherii prudențiale;
h) înainte de obținerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice cu privire la funcționarea instituției de credit;
i) nu sunt respectate alte condiții prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea acesteia.
(2) Necesitățile economice ale pieței nu pot constitui, în nici o situație, un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare sau un motiv de respingere a acesteia.


Secţiunea a 2-a

Retragerea autorizației și încetarea valabilității autorizației
(la 23-12-2013, Denumirea secțiunii a 2-a, capitolul III, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 28 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 39

Banca Națională a României poate retrage autorizația acordată unei instituții de credit în următoarele situații:
a) instituția de credit nu și-a început activitatea bancară pentru care a fost autorizată în termen de un an de la data acordării autorizației sau a încetat să mai desfășoare activitate bancară de mai mult de 6 luni;
(la 01-08-2022, Litera a) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 8, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
b) autorizația a fost obținută pe baza unor informații false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c) instituția de credit nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării autorizației;
d) instituția de credit nu mai îndeplinește cerințele prudențiale prevăzute în Partea a III-a, a IV-a sau a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, cu excepția cerințelor prevăzute la art. 92a și 92b din același regulament, sau cerințele dispuse potrivit art. 226 alin. (3) lit. a), alin. (6) și (7) din prezenta ordonanță de urgență sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen de cel mult un an instituția de credit nu își va mai putea îndeplini obligațiile față de creditorii săi și, în special, nu mai poate garanta siguranța activelor care i-au fost încredințate de către deponenții săi.
(la 02-01-2022, Litera d) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I , Partea I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
e) instituția de credit săvârșește una dintre faptele prevăzute la art. 228.
(la 23-12-2013, Lit. e) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 40
(1) Acționarii sau membrii instituției de credit pot renunța la autorizație, hotărând dizolvarea și lichidarea instituției de credit.
(2) Lichidarea la inițiativa acționarilor sau a membrilor este permisă numai în cazul în care instituția de credit nu se afla în vreuna din situațiile de insolvență prevăzute de lege pentru declanșarea falimentului.
(3) Instituția de credit va comunica Băncii Naționale a României hotărârea adunării generale a acționarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea și lichidarea instituției de credit, însoțită cel puțin de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanțelor deponenților și ale altor creditori.
(4) Pe baza evaluării planului de lichidare, Banca Națională a României aprobă dizolvarea și lichidarea instituției de credit, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3), confirmând, în acest sens, încetarea valabilității autorizației.
(la 01-04-2010, Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )


Articolul 41
(1) Autorizația unei instituții de credit își încetează de drept valabilitatea în următoarele situații:
a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituției de credit în urma căreia aceasta își încetează existenta;
b) a avut loc o transformare a instituției de credit în alta categorie de instituție de credit;
c) s-a pronunțat o hotărâre de declanșare a procedurii falimentului instituției de credit.
d) în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 41 a fost introdusă de pct. 30 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Încetarea valabilității autorizației unei instituții de credit, atât în situațiile prevăzute la alin. (1), cât și în situația prevăzută la art. 40, se publică de către Banca Națională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin doua cotidiene de circulație națională.


Articolul 42
(1) Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației se comunica în scris instituției de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin în doua cotidiene de circulație națională.
(2) Hotărârea de retragere a autorizației produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau de la o data ulterioară, specificată în hotărârea respectiva.


Articolul 43

Retragerea autorizației unei instituții de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii de retragere a autorizației, și, după caz, încetarea valabilității acesteia se notifică Autorității Bancare Europene.
(la 23-12-2013, Art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 44
(1) Ca urmare a retragerii autorizației, dacă instituția de credit nu se afla în vreuna dintre situațiile de insolvență prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a încetării valabilității autorizației instituției de credit, în situația prevăzută la art. 40 alin. (1), aceasta intra în lichidare, dispozițiile cuprinse în secțiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I, referitoare la lichidare fiind aplicabile în consecința.
(2) De la data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizației, respectiv a încetării valabilității autorizației în cazurile prevăzute la art. 40 alin. (1) și la art. 41 lit. c), instituția de credit nu poate desfășura alte activități decât cele strict legate de lichidare.


Capitolul III^1 Dispoziții speciale privind autorizarea de către Banca Națională a României a întreprinderilor prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ca instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare
(la 01-08-2022, Titlul I din Partea I a fost completat de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Secţiunea 1 Autorizarea societăților de servicii de investiții financiare ca instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare
(la 01-08-2022, Capitolul III^1 din Titlul I, Partea I a fost completat de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^1
(1) Societățile de servicii de investiții financiare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și, în același timp, intenționează să desfășoare activitate bancară în România, au obligația de a solicita Băncii Naționale a României autorizarea ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni și cu reglementările în domeniu emise în aplicarea acesteia.
(2) Banca Națională a României acordă societății de servicii de investiții financiare autorizație ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, numai dacă este încredințată că respectiva entitate poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(3) În procesul de autorizare a societății de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sunt avute în vedere condițiile minime de autorizare prevăzute la art. 10-17.
(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, Banca Națională a României stabilește prin reglementări și notifică Autorității Bancare Europene condițiile în care poate acorda autorizația și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru autorizarea societății de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.

(la 01-08-2022, Secțiunea 1 din Capitolul III^1, Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^2
(1) Prin excepție de la prevederile art. 33, procesul de autorizare a unei societăți de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, se desfășoară într-o singură etapă.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Banca Națională a României hotărăște cu privire la o cerere de autorizare a unei societăți de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în sensul acordării autorizației de funcționare sau al respingerii cererii, în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoțite de documentația completă stabilită potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniu.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Națională a României comunică entității solicitante, dacă este cazul, informațiile și documentele care nu au fost prezentate potrivit alin. (2), în vederea depunerii de îndată a acestora.
(4) Banca Națională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (2), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă prezintă alte deficiențe.
(5) Entitatea solicitantă are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (4), pentru completarea informațiilor și/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficiențelor constatate. Entitatea solicitantă poate furniza din propria inițiativă orice alte informații și/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile calendaristice anterior datei expirării termenului în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe asupra cererii de autorizare.
(6) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare și se restituie entității solicitante.
(7) Dispozițiile alin. (4) nu se aplică pentru acele informații și/sau documente pe care Banca Națională a României le deține de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în urma procesului de consultare cu aceasta, prevăzut la art. 44^4 și 44^5, cu condiția ca respectivele informații și/sau documente să fie valabile, corecte, complete și actualizate până la momentul autorizării.
(8) Banca Națională a României comunică în scris entității solicitante hotărârea sa, indicând și motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.

(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^3

Dispozițiile art. 34-37 și art. 39-44 sunt aplicabile în mod corespunzător și instituțiilor de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.
(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^4

Fără a aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) și (3), în procesul de analiză a cererii de autorizare, Banca Națională a României se consultă cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^5
(1) În aplicarea prevederilor art. 44^4, Banca Națională a României solicită Autorității de Supraveghere Financiară confirmarea respectării de către societatea de servicii de investiții financiare a tuturor cerințelor prevăzute de dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de prevederile reglementărilor Uniunii Europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE, aplicabile acesteia în ceea ce privește prestarea de servicii de investiții, precum și de servicii auxiliare și/sau desfășurarea de activități de investiții, altele decât cele care intră sub incidența art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Banca Națională a României nu acordă autorizația ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, decât ulterior comunicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a confirmării prevăzute la alin. (1).
(3) Banca Națională a României informează de îndată Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la acordarea autorizației ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.

(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^6
(1) Banca Națională a României respinge o cerere de autorizare a unei societăți de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a), b), d)-g) și i) și alin. (2).
(2) Banca Națională a României informează de îndată Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la respingerea unei cereri de autorizare.

(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Secţiunea a 2-a Autorizarea instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ca instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare
(la 01-08-2022, Capitolul III^1 din Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^7
(1) O instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizată și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile art. 163^2, care intenționează să desfășoare activitate bancară, are obligația de a solicita Băncii Naționale a României autorizarea ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni și cu reglementările în domeniu emise în aplicarea acesteia.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), instituția de credit care intenționează să desfășoare activitate bancară în România trebuie să transmită Băncii Naționale a României o cerere de autorizare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, însoțită de informațiile și documentele stabilite potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniu.
(3) Banca Națională a României acordă instituției de credit solicitante autorizație ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, numai dacă este încredințată că respectiva instituție de credit poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.

(la 01-08-2022, Secțiunea a 2-a din Capitolul III^1, Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^8
(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, în procesul de autorizare a unei instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din același regulament, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 34-37, art. 44^1 alin. (3) și (4), art. 44^2 și art. 44^4-44^6.
(2) La data emiterii autorizației de către Banca Națională a României, valabilitatea autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru instituția de credit care a funcționat ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, încetează de drept.
(3) Neacordarea autorizației de către Banca Națională a României ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, nu aduce atingere valabilității autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru instituția de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din același regulament.

(la 01-08-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 44^9

Dispozițiile art. 39-44 se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit autorizate de Banca Națională a României în conformitate cu prezenta secțiune.
(la 01-08-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III^1 , Titlul I , Partea I a fost completată de Punctul 9, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Capitolul IV Regimul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare din alte state membre

Secţiunea 1 Instituțiile de credit din alte state membre

Articolul 45
(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine și se asigură respectarea legislației românești adoptate în scopul protejării interesului general.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Toate sucursalele înființate pe teritoriul României de către o instituție de credit cu sediul în alt stat membru sunt considerate o singura sucursala.


Articolul 46
(1) Pentru înființarea unei sucursale de către o instituție de credit dintr-un stat membru nu este necesară obținerea unei autorizații din partea Băncii Naționale a României și nici asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei. Supravegherea sucursalei se realizează potrivit dispozițiilor cuprinse în Capitolul III și V din Titlul III, Partea I.
(2) Banca Națională a României efectuează înregistrarea în registrul instituțiilor de credit a sucursalelor prevăzute la alin. (1) pe baza notificării prevăzute la art. 48.


Articolul 47

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 47 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 48
(1) O instituție de credit autorizată și supravegheată într-un alt stat membru poate înființa o sucursala în România pe baza notificării transmise Băncii Naționale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine. Înainte de începerea activității, în termen de 2 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României comunica instituției de credit în cauza, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiții specifice în care anumite activități pot fi desfășurate.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele date și informații:
a) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puțin tipurile de activități care urmează să fie desfășurate de aceasta și structura organizatorică a sucursalei;
b) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obținute documente;
c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activității sucursalei;
(la 21-07-2007, Litera c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
d) nivelul și structura fondurilor proprii, precum și suma cerințelor de fonduri proprii ale instituției de credit, potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 33 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) De la data primirii comunicării Băncii Naționale a României cu privire la lista actelor normative prevăzute la alin. (1) sau, în lipsa unei comunicări, de la data expirării termenului de 2 luni prevăzut la alin. (1), sucursala poate să înceapă activitatea.
(4) Orice intenție de modificare a informațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c), se notifica în scris Băncii Naționale a României de către instituția de credit în cauza, cu cel puțin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen Banca Națională a României comunica instituției de credit, dacă este necesar, noile condiții în care activitatea urmează să fie desfășurata pe teritoriul României.


Articolul 49

Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituție de credit autorizată și supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naționale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzând activitățile pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în România.

Articolul 50

În scopul exercitării activităților specifice, instituția de credit dintr-un alt stat membru poate utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează și în statul membru de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Națională a României poate solicita ca denumirea să fie însoțită de o mențiune explicativă.

Articolul 51
(1) Sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre le sunt aplicabile:
a) dispozițiile privind secretul profesional în domeniul bancar cuprinse în Capitolul II din Titlul II, Partea I;
b) dispozițiile art. 102 alin. (2) privind deschiderea contului curent la Banca Națională a României;
c) dispozițiile art. 103;
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 34 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
d) abrogată;
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )
e) abrogată;
(la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )
(2) Dispozițiile alin. (1) lit. a) se aplică și instituțiilor de credit din alte state membre care furnizează servicii în mod direct în România.


Articolul 52
(1) Sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul membru de origine.
(la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) nu sunt obligate să publice situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Totuși acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date și informații legate de activitatea proprie, conform reglementărilor specifice emise în domeniu.


Articolul 53
(1) Instituțiile de credit din alte state membre notifica Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România potrivit reglementările emise de aceasta.
(2) Reprezentantele sunt obligate să-și limiteze activitatea la acte de cercetare a pieței, de reprezentare și de publicitate și nu pot efectua nici un fel de activități supuse dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.


Secţiunea a 2-a Instituțiile financiare din alte state membre

Articolul 54
(1) Instituțiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n)^1, prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, dacă activitățile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive și dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
(la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
a) întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituției financiare sunt autorizate ca instituții de credit în statul membru a cărui legislație guvernează statutul instituției financiare-filiala;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
b) activitățile în cauza sunt efectiv desfășurate pe teritoriul aceluiași stat membru;
c) întreprinderea-mamă sau societățile-mamă ale instituției financiare dețin 90% sau mai mult din drepturile de vot atașate acțiunilor la capitalul social al acesteia;
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
d) întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituției financiare trebuie să îndeplinească cerințele autorității competente din statul membru de origine cu privire la administrarea prudenta a instituției financiare-filiala și trebuie să declare, cu acordul acestei autorități, că garantează în solidar obligațiile asumate de instituția financiară-filiala;
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
e) instituția financiară-filială este inclusă, în special în ceea ce privește activitățile pe care urmează să le desfășoare în România, în supravegherea pe bază consolidată a întreprinderii-mamă sau, după caz, a fiecărei întreprinderi-mamă, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și celor cuprinse în partea I titlul II cap. II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în mod deosebit pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, prevăzut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru controlul expunerilor mari, prevăzut în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și în scopul limitării deținerilor calificate din afara sectorului financiar, potrivit dispozițiilor art. 89 și 90 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2), 48 și 49 se aplica în mod corespunzător și în cazul înființării unei sucursale, respectiv al furnizării de servicii în mod direct în România de către o instituție financiară dintr-un alt stat membru. Notificarea transmisă Băncii Naționale a României include în acest caz și atestarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul înființării unei sucursale, prin excepție de la dispozițiile art. 48 alin. (2) lit. d), informațiile care se notifică sunt cele referitoare la nivelul și structura fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și valoarea totală a expunerilor la risc ale instituției de credit, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 37 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 54 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 55

Supravegherea instituției financiare-filiala, inclusiv a sucursalei înființate pe teritoriul României, se asigura de către autoritatea competenta din statul membru de origine, în condițiile prevăzute în Capitolul III și Capitolul V din Titlul III, Partea I și cu aplicarea corespunzătoare a secțiunii a 3-a din prezentul capitol.

Articolul 56

În cazul în care Banca Națională a României este informată de către autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la faptul că o instituție financiară nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1), activitățile desfășurate în România de respectiva instituție financiară nu mai beneficiază de regimul prevăzut în prezenta secțiune, intrând sub incidenta legislației românești care reglementează desfășurarea respectivelor activități, dacă este cazul.

Articolul 57

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplica în mod corespunzător și filialelor dintr-un stat membru ale instituțiilor financiare prevăzute la art. 54.

Articolul 58

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 58 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Secţiunea a 3-a Competentele Băncii Naționale a României

Articolul 59
(1) Instituțiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursală pe teritoriul României trebuie să raporteze periodic Băncii Naționale a României, în scop statistic sau informativ ori în scopuri de supraveghere potrivit prezentei secțiuni, date și informații privind activitățile desfășurate în România, potrivit reglementărilor emise de aceasta. Aceste date și informații intră sub incidența dispozițiilor art. 214 referitoare la păstrarea secretului profesional*).
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 38 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) Banca Națională a României poate solicita instituțiilor de credit prevăzute la alin. (1) informații și date, în special pentru a evalua dacă sucursala din România este semnificativă, potrivit art. 173^1, 210^1, 210^2 și 210^3*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 39 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 59 a fost abrogat de pct. 40 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )


Articolul 60
(1) Banca Națională a României informează autoritatea competentă din statul membru de origine în cazul în care, pe baza informațiilor primite de la această autoritate potrivit art. 210 alin. (1) și (2), constată că o instituție de credit din statul membru în cauză, care are o sucursală sau prestează servicii în mod direct în România, în legătură cu activitățile desfășurate pe teritoriul României, se află în una dintre următoarele situații:
a) instituția de credit nu respectă dispozițiile din prezenta ordonanță de urgență sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și nici reglementările emise în aplicarea acestora;
b) există un risc semnificativ ca instituția de credit să nu respecte dispozițiile din prezenta ordonanță de urgență sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și nici reglementările emise în aplicarea acestora*).
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 41 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) Dacă Banca Națională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu și-a îndeplinit sau nu își va îndeplini obligația de a lua fără întârziere toate măsurile necesare pentru a se asigura că instituția de credit remediază situația de nerespectare sau pentru a evita riscul de nerespectare, aceasta poate să supună cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene și să ceară sprijinul acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Autoritatea Bancară Europeană va lua orice decizie, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în termen de 24 de ore. Banca Națională a României și autoritatea competentă implicată pot beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru de origine*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 42 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )
(3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )


Articolul 61

Dispozițiile art. 59 și 60 nu aduc atingere competențelor autorităților române de a dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea sau sancționarea încălcărilor de pe teritoriul României, ale prevederilor acestei ordonanțe de urgență, reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori ale dispozițiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejării interesului general și altor dispoziții de ordine publică, astfel de măsuri putând include interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul României.
(la 23-12-2013, Art. 61 a fost modificat de pct. 44 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 62

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 62 a fost abrogat de pct. 45 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 63
(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, în situații de urgență, până la luarea unor măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau a unor măsuri de reorganizare, Banca Națională a României poate lua orice măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți din România ai instituției de credit*).
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 46 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporțională cu obiectivul urmărit, de a proteja împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, investitorilor și ale celorlalți clienți ai instituției de credit*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^2) Măsurile preventive pot include suspendarea plăților*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^2) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^3) Măsurile preventive nu pot avea ca efect favorizarea creditorilor din România ai instituției de credit față de creditorii din alte state membre*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^3) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^4) Măsurile preventive își încetează efectele la adoptarea unei măsuri de reorganizare de către autoritățile administrative sau judecătorești din statul membru de origine*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^4) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^5) Banca Națională a României decide încetarea măsurilor preventive în cazul în care consideră că au devenit caduce în raport cu situațiile prevăzute la art. 60, dacă aceste măsuri nu și-au încetat efectele ca urmare a adoptării unei măsuri de reorganizare, potrivit alin. (1^4)*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^5) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^6) Măsurile preventive dispuse se comunică de îndată Comisiei Europene, Autorității Bancare Europene și autorităților competente din alte state membre interesate*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^6) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 63 a fost abrogat de pct. 48 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 63^1
(1) Orice măsură adoptată potrivit prevederilor art. 61 și 63 ce implică sancțiuni sau restricții ale dreptului de liberă prestare de servicii ori a dreptului de stabilire trebuie motivată corespunzător și comunicată instituției de credit în cauză.
(2) Măsurile dispuse de Banca Națională a României potrivit alin. (1) pot fi contestate în condițiile prevăzute în cap. IX din titlul III, partea I.
(3) Măsurile luate de alte autorități române ori de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 61 și 63, față de o instituție de credit din alt stat membru care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituția de credit respectivă este autorizată în alt stat membru*).
(la 23-12-2013, Art. 63^1 a fost introdus de pct. 49 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 64

De la data la care Banca Națională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine asupra faptului că autorizația unei instituții de credit care desfășoară activitate pe teritoriul României a fost retrasă sau șia încetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Națională a României întreprinde măsurile necesare pentru a împiedica instituția de credit în cauză să mai inițieze noi tranzacții pe teritoriul României și pentru a asigura protejarea interesului deponenților și al altor creditori.
(la 23-12-2013, Art. 64 a fost modificat de pct. 50 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 65

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 65 a fost abrogat de pct. 51 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )

Articolul 66

Dispozițiile prezentei secțiuni nu împiedica instituțiile de credit cu sediul în alte state membre să-și facă publicitate în România prin intermediul oricăror mijloace de comunicare disponibile, în condițiile respectării prevederilor legale de interes general din România privind forma și conținutul publicității.

Capitolul V Regimul instituțiilor de credit din state terțe

Articolul 67
(1) Instituțiile de credit având sediul social în state terțe pot desfășura activități în România numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
e) activitatea se desfășoară prin înființarea unei sucursale, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 45 alin. (2);
b) sucursala este autorizată de Banca Națională a României;
c) autoritatea competenta din statul de origine nu se opune înființării sucursalei în România;
d) sunt respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 67 a fost modificată de pct. 52 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Activitățile ce pot fi desfășurate prin intermediul sucursalei din România sunt prevăzute în autorizația acordată de Banca Națională a României, cu respectarea dispozițiilor Secțiunii 1 a Capitolului II din prezentul Titlu și nu pot excede obiectului de activitate al instituției de credit, autorizat de autoritatea competenta din statul terț de origine.
(3) Activitatea sucursalei din România este supusă supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul III, Partea I.


Articolul 68

Sucursala înființată în România poate utiliza denumirea instituției de credit utilizata în statul terț de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Națională a României solicita ca aceasta denumire să fie însoțită de o mențiune explicativă.
(la 21-07-2007, Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 69
(1) Cerințele de autorizare și cele privind desfășurarea activității cuprinse în Capitolele II și III din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe, cu precizările cuprinse în dispozițiile care urmează.
(2) Banca Națională a României acorda autorizație sucursalei din România a unei instituții de credit dintr-un stat terț numai dacă este încredințată ca instituția de credit poate asigura desfășurarea activității pe teritoriul României în condiții de siguranța și cu respectarea cerințelor unei administrări prudente și sănătoase și că sunt asigurate condiții adecvate pentru realizarea supravegherii.
(2^1) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește solicitarea de informații referitoare la persoanele și entitățile implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare a sucursalei instituției de credit din statul terț.
(la 13-12-2010, Alin. (2^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 12^1. )
(3) Banca Națională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană cu privire la:
a) toate autorizațiile acordate sucursalelor instituțiilor de credit cu sediul într-un stat terț, precum și orice modificări ulterioare ale acestora;
b) volumul total al activelor și pasivelor sucursalelor instituțiilor de credit cu sediul într-un stat terț, astfel cum sunt acestea raportate periodic;
c) denumirea grupului din statul terț din care face parte sucursala din România.
(la 02-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 69 , Capitolul V , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 70

Capitalul inițial al sucursalei se asigura prin punerea la dispoziția acesteia, în forma bănească, a capitalului de dotare de către instituția de credit din statul terț, la nivelul prevăzut prin reglementările Băncii Naționale a României, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.

Articolul 71
(1) Instituția de credit din statul terț trebuie să desemneze cel puțin doua persoane care să asigure conducerea activității sucursalei din România și care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituția de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputație și experiența adecvate pentru exercitarea responsabilităților încredințate. Dispozițiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigura conducerea instituțiilor de credit se aplica în mod corespunzător.
(la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) Conducerea sucursalei și documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să fie situate pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat.


Articolul 72
(1) La evaluarea calității instituției de credit din statul terț, inclusiv a persoanelor care dețin dețineri calificate la respectiva instituție de credit, se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum și cel puțin următoarele:
(la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

a) nivelul fondurilor proprii, al cerințelor de fonduri proprii și lichiditatea instituției de credit;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. a) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
b) dispozițiile legale sau măsuri de natura administrativă existente în statul de origine al instituției de credit sau dificultăți în aplicarea acestor dispoziții sau măsuri, din perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Națională a României a supravegherii sucursalei.
(2) Dacă între instituția de credit din statul terț și alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse. Banca Națională a României acorda autorizație numai dacă aceste legături nu împiedica exercitarea eficienta a funcțiilor sale de supraveghere.


Articolul 73

Orice modificări semnificative la nivelul acționariatului instituției de credit din statul terț sau ale persoanelor aflate în legături strânse cu aceasta, inclusiv cele decurgând dintr-un proces de fuziune sau de divizare în care este implicată instituția de credit din statul terț, implica o noua evaluare din partea Băncii Naționale a României, putând atrage retragerea autorizației acordate sucursalei din România, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza autorizării acesteia.

Articolul 74

Autorizația acordată unei sucursale a unei instituții de credit dintr-un stat terț poate fi retrasă de Banca Națională a României, în condițiile prevăzute la art. 39.
(la 21-07-2007, Art. 74 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 75
(1) Autorizația sucursalei unei instituții de credit dintr-un stat terț își încetează valabilitatea în următoarele situații:
a) instituția de credit în cauza sau, în situația în care aceasta este implicată într-un proces de fuziune/divizare în urma căreia își încetează existenta, entitatea rezultată, renunța la autorizație, hotărând dizolvarea și lichidarea sucursalei;
b) în urma unor procese de reorganizare la nivelul instituției de credit sau al grupului din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din România este preluată de o alta instituție de credit sau de o sucursala din România a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț;
c) autorizația acordată instituției de credit este retrasă de autoritatea competenta din statul de origine sau își încetează valabilitatea în orice mod;
d) s-a pronunțat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului instituției de credit sau o alta procedura care implica lichidarea acesteia.
(2) în cazurile prevăzute la lit. a) și b), instituția de credit trebuie să notifice Băncii Naționale a României decizia sa privind dizolvarea și lichidarea sucursalei din România și să transmită acesteia cel puțin un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanțelor deponenților și ale altor creditori.
(3) Hotărârea de dizolvare și lichidare nu produce efecte decât după confirmarea de către Banca Națională a României a încetării valabilității autorizației, care se comunica instituției de credit în cauza.
(4) Dispozițiile art. 41 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.


Articolul 76
(1) Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul terț.
(la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) Dacă cerințele din statul terț cu privire la întocmirea documentelor contabile prevăzute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevăzute de reglementările contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din România a instituției de credit din statul terț respectiv nu este obligată să publice situațiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiții de reciprocitate, instituțiile de credit din statele membre beneficiază de același tratament în statul terț respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date și informații legate de activitatea proprie, conform reglementărilor contabile emise în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(la 21-01-2012, Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. )
(3) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să publice situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie.


Articolul 77
(1) Dispozițiile cuprinse în Titlul II, Partea I se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe care au fost România, în condițiile prevăzute prin reglementările emise în aplicată prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Banca Națională a României poate excepta de la aplicarea unor cerințe prudențiale, sucursalele instituțiilor de credit din unele state terțe, dacă în urma evaluării efectuate se constata că în statul terț de origine exista un cadru de reglementare prudențial echivalent celui stabilit prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise în aplicarea acesteia și ca autoritatea competenta din acest stat exercita o supravegherea adecvată a instituției de credit, inclusiv în ceea ce privește activitatea sucursalei din România.
(3) Regimul prevăzut la alin. (2) poate fi aplicat numai în condiții de reciprocitate și fără ca prin acesta să se instituie un tratament mai favorabil decât cel prevăzut pentru instituțiile de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România.


Articolul 77^1

Sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe trebuie să raporteze Băncii Naționale a României, cel puțin anual, următoarele informații:
a) volumul total al activelor corespunzătoare activităților desfășurate de sucursală;
b) activele lichide aflate la dispoziția sucursalei, în special activele lichide în lei;
c) fondurile proprii aflate la dispoziția sucursalei;
d) mecanismele de protecție a depozitelor puse la dispoziția deponenților sucursalei;
e) mecanismele privind administrarea riscurilor;
f) cadrul de administrare a activității, inclusiv persoanele care dețin funcții-cheie pentru activitățile desfășurate de sucursală;
g) planurile de redresare care privesc sucursala;
h) orice altă informație pe care Banca Națională a României o consideră necesară pentru a permite o monitorizare cuprinzătoare a activităților desfășurate de sucursală.
(la 02-01-2022, Capitolul V din Titlul I , Partea I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 78
(1) Instituțiile de credit din state terțe notifica Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România, în condițiile prevăzute prin reglementările emise de aceasta.
(2) Reprezentantele trebuie să-și limiteze activitatea la cercetarea pieței, reprezentare și publicitate și nu pot efectua nici un fel de activități prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.


Articolul 79

Dacă prin acordurile încheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terțe este prevăzut un alt regim în privința instituțiilor de credit din aceste state care desfășoară activitate în statele membre, decât cel prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, prevederile acestor acorduri se aplica cu prioritate.

Capitolul VI Desfășurarea activității în afară teritoriului României

Secţiunea 1 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre

Articolul 80
(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n^1), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 53 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.


Articolul 81
(1) Instituția de credit, persoana juridică română, care intenționează să înființeze o sucursala într-un alt stat membru, trebuie să transmită Băncii Naționale a României o notificare în acest sens, însoțită de următoarele date și informații:
a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înființată sucursala;
b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puțin tipurile de activități care urmează să fie desfășurate de aceasta și structura organizatorică a sucursalei;
c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obținute documente;
d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind reputația și experiența profesională a acestora.
(la 21-07-2007, Litera d) a alin. (1) al art. 81 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României transmite autorității competente din statul membru gazda informațiile primite și informează în consecința instituția de credit, cu excepția cazului în care, având în vedere activitățile ce urmează să fie desfășurate de sucursala, are motive să considere că structura administrativă sau situația financiară a instituției de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opună înființării sucursalei, refuzând, în consecința, să transmită informații către autoritatea competenta din statul membru gazda.
(3) Pe lângă informațiile furnizate de instituția de credit potrivit alin. (1), Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru gazdă și informații privind nivelul și structura fondurilor proprii, precum și suma cerințelor de fonduri proprii ale instituției de credit, calculate potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 54 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4) Dacă Banca Națională a României refuza transmiterea informațiilor către autoritatea competenta din statul membru gazda informează în consecința instituția de credit și comunica acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2).
(5) Actul prin care se comunica refuzul transmiterii informațiilor, precum și lipsa unui răspuns din partea Băncii Naționale a României în termen de 3 luni, de la primirea notificării din partea instituției de credit, pot fi contestate în condițiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.


Articolul 82
(1) Sucursala poate să înceapă activitatea de la data la care instituției de credit,persoana juridică română, i se comunica de către autoritatea competenta din statul membru gazda, dacă este cazul, condițiile în care, în scopul protejării interesului general, activitățile pot fi desfășurate în statul membru gazda sau, în lipsa unei asemenea comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competenta respectiva a informațiilor comunicate de Banca Națională a României.
(2) Orice intenție de modificare a informațiilor furnizate de instituția de credit, persoana juridică română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) - d) se notifica, de către aceasta Băncii Naționale a României și autorității competente din statul membru gazda, cu cel puțin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen. Banca Națională a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putând să se opună continuării activității sucursalei în noile condiții.


Articolul 83
(1) Instituția de credit, persoana juridică română, care intenționează să presteze pentru prima data servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifica acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazda și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în acest stat membru.
(2) Instituția de credit, persoana juridică română, poate să presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru din momentul efectuării notificării prevăzute la alin. (1),
(3) În termen de o luna de la primirea notificării conform alin. (1), Banca Națională a României o transmite autorității competente din statul membru gazda.


Articolul 84

Banca Națională a României informează Comisia Europeană și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la numărul și natura cazurilor în care aceasta s-a opus înființării de către o instituție de credit, persoană juridică română, a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuării desfășurării activității unei astfel de sucursale.
(la 01-09-2011, Art. 84 a fost modificat de pct. 7 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )

Articolul 85
(1) Dacă Banca Națională a României este informată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă că o instituție de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv, nu respectă sau există un risc semnificativ să nu respecte, în ceea ce privește activitățile desfășurate pe teritoriul statului membru gazdă, prevederile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, aceasta dispune, de îndată, toate măsurile pentru a se asigura că instituția de credit respectivă remediază situația sau acționează în vederea prevenirii riscului de neconformare*).
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de pct. 55 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) Măsurile luate de Banca Națională a României, potrivit alin. (1), sunt comunicate fără întârziere autorității competente din statul membru gazdă*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^2) Orice măsură dispusă potrivit prevederilor alin. (1) ce implică sancțiuni sau restricții ale dreptului de prestare de servicii în mod direct sau de deschidere de sucursale, pe teritoriul altui stat membru, trebuie motivată corespunzător și comunicată instituției de credit în cauză.
(la 23-12-2013, Alin. (1^2) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )
(3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )


Articolul 86

Instituția de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispozițiilor legale în vigoare în statul membru gazdă, adoptate pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau în scopul protejării interesului general și măsurilor sau sancțiunilor dispuse de autoritățile statului membru respectiv, pentru prevenirea sau sancționarea încălcărilor dispozițiilor legale respective, astfel de măsuri putând să includă interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul statului membru gazdă.
(la 23-12-2013, Art. 86 a fost modificat de pct. 58 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 87
(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate lua, în situații de urgență, până la dispunerea de către Banca Națională a României a măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau până la aplicarea unor măsuri de reorganizare, măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai instituției de credit, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în statul membru gazdă. Asupra acestor măsuri Banca Națională a României este informată în cel mai scurt timp.
(la 14-12-2015, Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 9 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(1^1) Dacă Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine sau în calitate de autoritate competentă din statul membru afectat, are obiecțiuni față de măsurile preventive dispuse de autoritatea competentă din statul membru gazdă, poate să supună cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene și să ceară sprijinul acesteia, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru gazdă*).
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 87 a fost introdus de pct. 60 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) La solicitarea Comisiei Europene, Banca Națională a României comunica opinia sa cu privire la măsurile preventive adoptate potrivit alin. (1).


Articolul 88

Banca Națională a României informează, de îndată, autoritățile competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizației unei instituții de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecințele retragerii autorizației sau cu privire la încetarea valabilității autorizației, după caz.
(la 23-12-2013, Art. 88 a fost modificat de pct. 61 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 89
(1) Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:
a) aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române:
b) activitățile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale instituției financiare;
c) sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) - e), care, se aplica în mod corespunzător.
(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) și 81 - 83 se aplica în mod corespunzător instituțiilor financiare din România prevăzute la alin. (1).
(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Națională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispozițiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepție de la dispozițiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informații privind nivelul și structura fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și valoarea totală a expunerilor la risc ale instituției de credit, persoană juridică română, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 89 a fost modificat de pct. 62 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 89 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(4) Supravegherea instituției financiare-filiala se asigura de către Banca Națională a României în conformitate cu dispozițiile art. 23-31, 172-174, 214-223 și 225.
(5) În situația în care instituția financiară nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României notifica autoritatea competenta din statul membru gazda, caz în care activitățile desfășurate în statul membru gazda de către respectiva instituție financiară intra sub incidenta legislației acelui stat, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nemaifiind incidente.
(6) Dispozițiile prezentului articol se aplica în mod corespunzător și filialelor din România ale instituțiilor financiare prevăzute la alin. (1).
(7) Abrogat.
(la 01-04-2010, Alin. (7) al art. 89 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )


Articolul 90

Dispozițiile art. 84-88 se aplica în mod corespunzător și în cazul înființării de sucursale sau prestării de servicii într-un alt stat membru de către instituțiile financiare cu sediul în România prevăzute la art. 89.

Secţiunea a 2-a Deschiderea de sucursale în state terțe

Articolul 91
(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, pot desfășura activitățile prevăzute în autorizația acordată de Banca Națională a României pe teritoriul unui stat terț, numai prin înființarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, toate unitățile operaționale înființate pe teritoriul unui stat terț sunt considerate o singura sucursala.
(2) Înființarea, unei sucursale într-un stat terț este supusă aprobării prealabile, a Băncii Naționale a României, conform reglementărilor emise de aceasta.
(3) Banca Națională a României poate respinge cererea de aprobare a înființării sucursalei dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de instituția de credit, persoana juridică română, considera că:
a) instituția de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situație financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfășurata prin intermediul sucursalei;
b) cadrul legislativ existent în statul terț și/sau modul de aplicare a acestuia împiedica exercitarea de către Banca Națională a României a funcțiilor sale de supraveghere;
c) instituția de credit înregistrează o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta bancară sau nu îndeplinește alte cerințe stabilite prin prezenta ordonanță de urgență sau prin reglementările emise în aplicarea acesteia.
(4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înființării sucursalei este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.


Capitolul VII Autorizarea în situații speciale

Secţiunea I Fuziunea și divizarea

Articolul 92

Fuziunea sau divizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, se efectuează potrivit dispozițiilor legale în materie și cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României.

Articolul 93
(1) Fuziunea se poate realiza:
a) între doua sau mai multe instituții de credit;
a^1) între instituții de credit și firme de investiții;
(la 14-12-2015, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 93 a fost introdusă de pct. 10 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
b) între instituții de credit și instituții financiare;
c) între instituții de credit și întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare.
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 93 a fost modificată de lit. k) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Operațiunile de fuziune și de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.
(3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate în Registrul Comerțului numai după obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României.
(4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Națională a României analizează documentele prezentate, precum și toate celelalte informații disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(la 02-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 93 , Sectiunea I , Capitolul VII , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 94

La evaluarea unei operațiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, după caz, fără a fi limitative, următoarele:
(la 14-12-2015, Partea introd. a art. 94 a fost modificată de pct. 11 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
a) îndeplinirea condițiilor pentru autorizarea unei instituții de credit;
b) adecvarea capitalului la nivelul instituției/instituțiilor de credit rezultate;
c) transparenta structurii instituției/instituțiilor de credit rezultate, astfel încât aceasta să permită desfășurarea unei supravegheri eficiente;
d) calitatea persoanelor care asigura administrarea și/sau conducerea instituției/instituțiilor de credit rezultate.
(la 21-07-2007, Litera d) a art. 94 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
e) existența acordului autorității competente din statul membru în situația înființării de sucursale în România ale instituțiilor de credit din statele membre ca rezultat al fuziunii sau al divizării cu instituții de credit, persoane juridice române;
(la 14-12-2015, Lit. e) a art. 94 a fost introdusă de pct. 12 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
f) îndeplinirea condițiilor pentru autorizarea sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării cu instituții de credit, persoane juridice române;
(la 14-12-2015, Lit. f) a art. 94 a fost introdusă de pct. 12 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
g) existența unui acord de cooperare între Banca Națională a României și autoritatea competentă din statul terț a instituției de credit implicate în operațiunea de fuziune/divizare.
(la 14-12-2015, Lit. g) a art. 94 a fost introdusă de pct. 12 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 95
(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române, care continuă să existe în urma unei asemenea operațiuni, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora.
(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele instituțiilor de credit din state terțe, care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, trebuie să obțină autorizație din partea Băncii Naționale a României.

(la 14-12-2015, Art. 95 a fost modificat de pct. 13 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 95^1
(1) Banca Națională a României respinge o cerere de aprobare prealabilă a unei fuziuni sau divizări dacă nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, comunicând titularului cererii hotărârea sa în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea acesteia, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.
(2) Banca Națională a României revocă hotărârea privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării în cazul în care, din analiza documentelor și informațiilor prezentate ulterior emiterii hotărârii aprobării prealabile în condițiile stabilite prin reglementările în domeniu, aceasta constată că nu mai sunt îndeplinite cerințele prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, care au stat la baza acordării aprobării prealabile. În acest caz, Banca Națională a României comunică titularului cererii revocarea hotărârii privind aprobarea prealabilă în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea hotărârii de revocare, împreună cu motivele care au stat la baza revocării.

(la 02-01-2022, Articolul 95^1 din Sectiunea I , Capitolul VII , Titlul I , Partea I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 96

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător oricărei operațiuni care presupune un transfer total sau semnificativ de patrimoniu de la, respectiv către o instituție de credit, persoană juridică română, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operațiune, dacă aceasta este hotărâtă de organele statutare ale instituțiilor de credit implicate în operațiune.
(la 14-12-2015, Art. 96 a fost modificat de pct. 15 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Secţiunea a 2-a

Abrogată.
(la 01-04-2010, Secțiunea a 2-a din Cap. VII al Titlului I din Partea I a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 97

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 97 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 98

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 98 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 99

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 99 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 100

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 100 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Titlul II

Cerințe prudențiale și secretul profesional
(la 23-12-2013, Denumirea Titlului II din Partea I a fost modificată de pct. 63 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Capitolul I Organizare și conducere

Articolul 101
(1) În activitatea lor, instituțiile de credit se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.
(2) Instituțiile de credit trebuie să își organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.

(la 23-12-2013, Art. 101 a fost modificat de pct. 64 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 102
(1) Instituțiile de credit se constituie și funcționează în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Fiecare instituție de credit are obligația de a deschide cont curent la Banca Națională a României, înainte de începerea activității, conform reglementărilor emise de aceasta.


Articolul 103
(1) În toate actele sale oficiale, instituția de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislației aplicabile, cu menționarea numărului și datei de înmatriculare în registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417.
(2) Abrogat.
(la 14-12-2015, Alin. (2) al art. 103 a fost abrogat de pct. 16 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(3) Abrogat.
(la 14-12-2015, Alin. (3) al art. 103 a fost abrogat de pct. 16 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

(la 23-12-2013, Art. 103 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 104

Cadrul de administrare al unei instituții de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive și reglementările sale interne, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(la 23-12-2013, Art. 104 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 105

Actul constitutiv și reglementările interne ale instituției de credit se transmit Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute prin reglementări, în scopul evaluării respectării cerințelor prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.
(la 23-12-2013, Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 106

Fără a se aduce atingere principiilor, regulilor și practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de guvernanță corporatistă în instituțiile de credit, așa cum rezultă acestea din reglementările emise de Banca Națională a României, consiliul de administrație și directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere și directoratul instituției de credit au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și sunt responsabili de ducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia.
(la 13-12-2010, Art. 106 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 13^2. )

Articolul 106^1

În aplicarea dispozițiilor art. 106, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere este responsabil pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a activității directorilor, respectiv a membrilor directoratului instituției de credit.
(la 02-01-2022, Capitolul I din Titlul II , Partea I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 107
(1) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale, conducerea instituției de credit este delegată de către consiliul de administrație la cel puțin 2 directori.
(2) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puțin 3 membri, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale.
(2^1) În cazul unei instituții de credit administrate în sistem unitar, președintele consiliului de administrație nu poate exercita simultan nicio funcție executivă în cadrul aceleiași instituții de credit, cu excepția funcției de director general, în cazuri bine justificate de instituția de credit și cu aprobarea Băncii Naționale a României.
(la 02-01-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 107 , Capitolul I , Titlul II , Partea I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 66 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4) Abrogat.
(la 23-03-2009, Alin. (4) al art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

(la 21-07-2007, Art. 107 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 108
(1) Fiecare dintre membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei instituții de credit, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase. Componența respectivelor organe ale instituției de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experiențe profesionale relevante.
(la 15-03-2015, Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 67 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Responsabilitățile de conducere și/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.
(la 21-07-2007, Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților, potrivit reglementărilor emise în acest sens.
(la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
(4) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 108 a fost modificat de pct. 67 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4^1) Fiecare membru al consiliului de administrație și director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere și al directoratului unei instituții de credit trebuie să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și pe baza unei gândiri independente pentru a putea evalua și pune în discuție în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.
(la 02-01-2022, Alineatul (4^1) din Articolul 108 , Capitolul I , Titlul II , Partea I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(5) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilitățile de administrare și/sau de conducere ce le revin.
(la 23-03-2009, Alin. (5) al art. 108 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
(6) Instituțiile de credit trebuie să aloce suficiente resurse pentru inițierea și pregătirea membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului, la nivel individual și colectiv, în condițiile stabilite prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(la 02-01-2022, Articolul 108 din Capitolul I , Titlul II , Partea I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(7) Instituțiile de credit și comitetele lor de nominalizare, în cazul în care acestea sunt înființate, iau în considerare o gamă largă de aptitudini și competențe atunci când recrutează membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului. În acest sens, instituțiile de credit și comitetele de nominalizare, în cazul în care acestea sunt înființate, trebuie să stabilească și să implementeze o politică privind promovarea diversității în cadrul organului de conducere, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.
(la 02-01-2022, Articolul 108 din Capitolul I , Titlul II , Partea I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(8) Fiecare instituție de credit are obligația de a evalua și/sau reevalua persoanele prevăzute la alin. (1), la nivel individual și, dacă este cazul, colectiv, în condițiile stabilite prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și prin politicile interne ale instituției de credit.
(la 02-01-2022, Articolul 108 din Capitolul I , Titlul II , Partea I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(9) Atunci când, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a acționarilor instituției de credit numește membrii consiliului de administrație sau membrii consiliului de supraveghere, aceasta are în vedere respectarea cerințelor prevăzute de prezentul articol, de art. 108^1 și 108^2 și detaliate în reglementările în domeniu emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(la 02-01-2022, Articolul 108 din Capitolul I , Titlul II , Partea I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 108^1
(1) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
(2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deține, în același timp, se apreciază în funcție de circumstanțele individuale, precum și de natura, extinderea și complexitatea activității instituției de credit.
(2^1) În cazul instituțiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne și a naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate, cu excepția cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situații:
a) exercită un mandat într-o funcție executivă, concomitent cu două mandate în funcții neexecutive;
b) exercită concomitent patru mandate în funcții neexecutive.
(la 15-03-2015, Alin. (2^1) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^2) În scopul aplicării alin. (2^1), se consideră ca fiind un singur mandat:
a) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul aceluiași grup;
b) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul instituțiilor de credit și firmelor de investiții care sunt membre ale aceleiași scheme de protecție instituțională, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
c) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul entităților, financiare sau nefinanciare, în care instituția de credit are o deținere calificată.
(la 15-03-2015, Alin. (2^2) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^3) Mandatele deținute în organizații sau entități care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin. (2^1).
(la 15-03-2015, Alin. (2^3) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Banca Națională a României poate aproba deținerea unui mandat suplimentar într-o funcție neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuțiilor conferite de toate mandatele deținute, și informează periodic Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu astfel de aprobări.

(la 23-12-2013, Art. 108^1 a fost introdus de pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 108^2
(1) Instituțiile de credit care sunt semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne și a naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, după caz, trebuie să înființeze un comitet de administrare a riscurilor, un comitet de nominalizare și un comitet de remunerare, cu atribuții consultative pentru consiliul de administrație, în cadrul sistemului unitar de administrare, sau pentru consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare.
(2) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comitetelor prevăzute la alin. (1), precum și cerințele privind membrii acestora sunt stabilite în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Toate instituțiile de credit trebuie să aibă membri independenți în componența consiliului de administrație și a consiliului de supraveghere. Cerințele cu privire la numărul și criteriile de independență ale membrilor respectivi se stabilesc prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(la 02-01-2022, Capitolul I din Titlul II , Partea I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 109

Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condițiile minime prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și reglementările emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația, integritatea morala și de experiența persoanelor prevăzute la art. 108 și de a decide dacă, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, cerințele prevăzute sunt îndeplinite.

Articolul 110
(1) În afară de condițiile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoana nu poate fi aleasă în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituții de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul sau în următoarele situații:
a) persoana îndeplinește o alta funcție în cadrul instituției de credit în cauza, cu excepția cazului în care, în cazul sistemului unitar, este și director al acesteia;
b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilități de administrare și/sau conducere într-o instituție de credit, o instituție financiară sau o întreprindere de asigurare/reasigurare sau o alta entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot fi imputate;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entități.
(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplica, în mod corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administrație și, după caz, membrilor directoratului.

(la 21-07-2007, Art. 110 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Capitolul II Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela

Articolul 111
(1) Instituția de credit este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurata, precum și asupra oricărui fapt, data sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori informații referitoare la conturile clienților - solduri, rulaje, operațiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienții,
(2) În înțelesul prezentului capitol se considera client al unei instituții de credit, orice persoana cu care, în desfășurarea activităților prevăzute la art. 18 și la art. 20, instituția de credit a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu, s-a finalizat și orice persoana care beneficiază de serviciile unei instituții de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituții de´credit,


Articolul 112
(1) Orice persoana care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere ori care participa la activitatea unei instituții de credit are obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111, de care a luat cunoștința în cursul exercitării responsabilităților ei în legătura cu instituția de credit.
(la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituții de credit sau ale unui client al acesteia.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituției de credit.


Articolul 113
(1) Obligația de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat.
(2) Informații de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situații:
a) la solicitarea titularului de cont sau a moștenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanților legali și/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;
b) în cazurile în care instituția de credit justifica un interes legitim;
c) la solicitarea scrisă a altor autorități sau instituții ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorități sau instituții sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații și sunt identificate clar informațiile care pot fi furnizate de către instituțiile de credit în acest scop;
d) la solicitarea scrisă a soțului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanță o cerere de împărțire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanței.
e) la solicitarea instanței, în scopul soluționării diferitelor cauze deduse judecății.
f) la solicitarea executorului judecătoresc, în scopul realizării executării silite, pentru existența conturilor debitorilor urmăriți.
(la 23-12-2013, Lit. f) a alin. (2) al art. 113 a fost modificată de pct. 70 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale.
(la 13-06-2011, Litera g) a alin. (2) al art. 113 a fost introdusă de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )
(3) În cererea scrisă adresată instituției de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informații, identitatea clientului la care se referă informațiile confidențiale care se solicita, categoria informațiilor solicitate și scopul pentru care se solicita acestea.
(4) Personalul instituției de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informații confidențiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deține sau de care a luat cunoștința în orice mod.


Articolul 114

Instituțiile de credit sunt obligate să furnizeze procurorului sau instanței de judecată, la solicitarea acestora, informații de natura secretului bancar, dispozițiile privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător.
(la 01-02-2014, Art. 114 a fost modificat de pct. 1 al art. 86 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )

Articolul 115

Nu se considera încălcări ale obligației de păstrare a secretului bancar:
a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea și informațiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;
b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plata sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condițiile legii;
c) furnizarea de date auditorului financiar al instituției de credit;
d) furnizarea de informații la cererea instituțiilor de credit corespondente, dacă aceste informații au legătura cu operațiunile derulate prin conturile de corespondent;
e) furnizarea de date și informații entităților aparținând grupului din care face parte instituția de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidată și pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
f) transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a Băncii Naționale a României a informațiilor existente în baza sa de date instituțiilor de credit.
(la 01-04-2010, Litera f) a art. 115 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 116

Persoanele abilitate să solicite și/sau să primească informații de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.

Articolul 117

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 117 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 117^1

În vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condițiile de formă necesare pentru valabilitatea dispozițiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienții instituțiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiției, după consultarea Băncii Naționale a României.
(la 13-06-2011, Art. 117^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )

Articolul 117^2
(1) Instituțiile de credit pot derula tranzacții cu clienții doar pe baze contractuale, acționând într-o manieră prudentă și cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției consumatorului.
(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienților înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor contractuale, în special a prestațiilor la care aceștia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituțiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalități, comisioane ori alte costuri și speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.

(la 15-03-2015, Art. 117^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 71^1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 118

Abrogat.
(la 23-03-2009, Art. 118 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 119

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 119 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 119^1

Instituțiile de credit nu pot condiționa acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienților de vânzarea ori cumpărarea acțiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituția de credit ori de o altă entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de instituția de credit ori de o entitate aparținând grupului acesteia, care nu au legătură cu operațiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.
(la 15-03-2015, Art. 119^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 71^2 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 120

Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.
Notă
Decizie de admitere: RIL nr. 23/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 21 februarie 2020:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. a), b), e) și f) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 raportat la art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) și art. 272 din Codul de procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 constituie titlu executoriu în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului.
Notă
Decizie de admitere: HP nr. 43/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2.279 și ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit.


Articolul 121
(1) Fiecare instituție de credit întocmește și păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentația interna aferentă tranzacțiilor derulate, evidenta zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puțin caracteristicile tranzacțiilor derulate și soldul datorat clientului sau instituției de credit și orice informații privitoare la relațiile sale de afaceri cu clienții și cu alte persoane pe care Banca Națională a României le poate prevedea prin reglementări.
(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, înregistrează toate tranzacțiile și formalizează toate sistemele și procesele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, astfel încât Banca Națională a României să poată realiza verificarea conformității cu respectivele cerințe prudențiale.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 121 a fost introdus de pct. 72 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Capitolul III Cerințe pentru acoperirea riscurilor

Secţiunea I Nivelul de aplicare

Articolul 122

Instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. Aplicarea de către o instituție de credit a acestor cerințe, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat, se stabilește prin regulamentul mai sus menționat, precum și prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(la 23-12-2013, Art. 122 a fost modificat de pct. 73 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 2-a Fondurile proprii și nivelul minim acestora pentru acoperirea riscurilor

Articolul 123

În scopul asigurării stabilității și siguranței activității desfășurate și/sau a îndeplinirii obligațiilor asumate, fiecare instituție de credit trebuie să mențină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126.
(la 13-12-2010, Art. 123 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^1. )

Articolul 124

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 124 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 125

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 125 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 126
(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună, în măsura și în condițiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, de un nivel al fondurilor proprii care să se situeze în permanență cel puțin la nivelul cerințelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(2) Prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și alte reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, criteriile în funcție de care acestea se aplică și segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.

(la 23-12-2013, Art. 126 a fost modificat de pct. 75 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 126^1
(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerințele minime de fonduri proprii menționate la art. 126, amortizoarele de capital impuse de Banca Națională a României, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.
(2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit dispun de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic și amortizorul aferent importanței lor sistemice, în măsura și în condițiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(la 23-12-2013, Art. 126^1 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 126^2
(1) În situația în care instituțiile de credit nu dețin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerința prevăzută la art. 126^1, se aplică restricțiile asupra distribuirilor prevăzute la alin. (3) și (4).
(2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit calculează suma maxim distribuibilă, în conformitate cu reglementările emise de către Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Anterior calculului sumei maxim distribuibile aferente cerinței amortizorului combinat, este interzisă instituțiilor de credit inițierea oricăreia dintre următoarele acțiuni:
a) efectuarea de distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;
b) crearea de obligații de a plăti o remunerație variabilă sau beneficii discreționare de tipul pensiilor sau plata unei remunerații variabile, în condițiile în care instituția de credit și-a asumat obligația de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerința amortizorului combinat;
c) efectuarea unor plăți aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.
(4) Ulterior calculului sumei maxim distribuibile, instituțiile de credit care nu îndeplinesc sau nu depășesc cerința prevăzută la art. 126^1, nu efectuează distribuiri prin niciuna dintre acțiunile prevăzute la alin. (3) peste suma maxim distribuibilă.

(la 02-01-2022, Articolul 126^2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 126^3
(1) În situația în care instituțiile de credit nu dețin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea, după caz, cu cerința de menținere a unui amortizor pentru indicatorul efectului de levier, prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, se aplică restricțiile asupra distribuirilor prevăzute la alin. (3) și (4).
(2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit calculează suma maxim distribuibilă aferentă indicatorului efectului de levier, în conformitate cu reglementările emise de către Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Anterior calculului sumei maxim distribuibile aferente indicatorului efectului de levier, este interzisă instituțiilor de credit inițierea oricăreia dintre următoarele acțiuni:
a) efectuarea de distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;
b) crearea unei obligații de a plăti o remunerație variabilă sau beneficii discreționare de tipul pensiilor sau plata unei remunerații variabile, în condițiile în care instituția de credit și-a asumat obligația de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerința amortizorului combinat; și
c) efectuarea unor plăți aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.
(4) Ulterior calculului sumei maxim distribuibile aferente indicatorului efectului de levier, instituțiile de credit care nu îndeplinesc sau nu depășesc cerința de menținere a unui amortizor pentru indicatorul efectului de levier, prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, nu efectuează distribuiri prin niciuna dintre acțiunile prevăzute la alin. (3) peste suma maxim distribuibilă.

(la 01-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost completată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
Notă
Potrivit art. II din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021, prevederile art. 126^3, art. 126^4 alin. (2), art. 126^6 și art. 126^8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.


Articolul 126^4
(1) Instituțiile de credit care îndeplinesc cerința amortizorului combinat nu efectuează distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază dacă aceste distribuiri conduc la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază la un nivel care ar compromite îndeplinirea cerinței de menținere a amortizorului combinat.
(2) Instituțiile de credit care îndeplinesc cerința de menținere a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier, prevăzută la art. 92 alin. (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, nu efectuează distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 dacă aceste distribuiri conduc la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 la un nivel care ar compromite îndeplinirea cerinței de menținere a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier.
Notă
Potrivit art. II din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021, prevederile art. 126^3, art. 126^4 alin. (2), art. 126^6 și art. 126^8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

(la 01-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost completată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 126^5

În sensul art. 126^2 alin. (3) și, respectiv, art. 126^4 alin. (1), sunt distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază oricare dintre următoarele acțiuni:
a) plata dividendelor în numerar;
b) distribuirea acțiunilor bonus, achitate parțial sau integral, sau a altor instrumente de capital prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare;
c) răscumpărarea sau achiziția de către instituția de credit a propriilor sale acțiuni sau a altor instrumente de capital prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare;
d) rambursarea sumelor plătite în legătură cu instrumentele de capital prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare;
e) distribuirea elementelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost completată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 126^6

În sensul art. 126^4 alin. (2), o distribuire aferentă fondurilor proprii de nivel 1 include oricare dintre elementele enumerate la art. 126^5, inclusiv cele rezultate din acțiunile prevăzute la art. 126^5, efectuate în legătură cu instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază și, respectiv, cu instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar.
(la 01-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost completată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
Notă
Potrivit art. II din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021, prevederile art. 126^3, art. 126^4 alin. (2), art. 126^6 și art. 126^8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.


Articolul 126^7

În cazul instituțiilor de credit, persoane juridice române, aplicarea dispozițiilor art. 67 alin. (3) și, respectiv, ale art. 103^1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu respectarea prevederilor art. 126^2-126^6.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost completată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 126^8
(1) Fac obiectul restricțiilor prevăzute de art. 126^2 și art. 126^4 alin. (1) doar plățile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăți sau neefectuarea plății nu constituie un eveniment de nerambursare sau o condiție pentru începerea unei proceduri în temeiul cadrului legislativ de insolvență aplicabil instituției de credit.
(2) Fac obiectul restricțiilor prevăzute de art. 126^3 și art. 126^4 alin. (2) doar plățile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăți sau neefectuarea plății nu constituie un eveniment de nerambursare sau o condiție pentru începerea unei proceduri în temeiul cadrului legislativ de insolvență aplicabil instituției de credit.
Notă
Potrivit art. II din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021, prevederile art. 126^3, art. 126^4 alin. (2), art. 126^6 și art. 126^8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

(la 01-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II , Partea I a fost completată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Secţiunea a 3-a

Abrogată.
(la 23-12-2013, Secțiunea a 3-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 127

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 127 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 128

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 128 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 129

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 129 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 130

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 130 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 131

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 131 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 132

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 132 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 133

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 133 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 134

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 134 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 4-a

Abrogată.
(la 23-12-2013, Secțiunea a 4-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 135

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 135 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 136

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 136 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 5-a

Abrogată.
(la 23-12-2013, Secțiunea a 5-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 137

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 137 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 138

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 138 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 139

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 139 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 140

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 140 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 6-a

Abrogată.
(la 23-12-2013, Secțiunea a 6-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 141

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 141 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 142

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 142 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 7-a Dețineri calificate ale instituțiilor de credit
(la 23-12-2013, Denumirea secțiunii a 7-a, titlul II, partea I a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Articolul 143

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 143 a fost abrogat de pct. 78 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 144

Instituțiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi dețineri calificate într-o entitate de natura celor prevăzute la art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în acest fel instituția de credit poate exercita controlul asupra entității respective.
(la 23-12-2013, Art. 144 a fost modificat de pct. 79 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 145

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 145 a fost abrogat de pct. 80 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 146
(1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României dobândirea de către instituția de credit, persoana juridică română, a oricărei dețineri calificate într-o entitate dintr-un stat terț dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit, persoana juridică română, conform reglementărilor aplicabile.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Criteriile care stau la baza evaluării intenției de dobândire a deținerilor calificate prevăzute la alin. (1), au în vedere următoarele:
a) dobândirea deținerii calificate să nu supună instituția de credit, persoana juridică română, la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată;
b) instituția de credit, persoana juridică română, să dispună de suficiente resurse financiare și de natura organizatorică pentru dobândirea și administrarea deținerii calificate.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(3) În cazul în care entitatea din statul terț prevăzută la alin. (1) este entitate reglementată, Banca Națională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată, în condițiile prevăzute la art. 26^2.
(la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 146 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )


Articolul 147
(1) Deținerile calificate, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situații excepționale, depășesc limitele stabilite în condițiile art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se notifică acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către instituția de credit, persoană juridică română.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 147 a fost modificat de pct. 81 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, sau, după caz, întreprindere-mamă a acesteia ori persoana fizică sau juridică ce controlează instituția de credit decide să achiziționeze ori să majoreze o deținere calificată, direct sau indirect, într-o altă instituție de credit, o întreprindere de asigurări de viață, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru sau, după caz, în alt sector al sistemului financiar, Banca Națională a României asigură colaborarea prin consultare reciprocă în toate privințele cu celelalte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre implicate, la sesizarea acestora. În acest sens, Banca Națională a României furnizează la cerere orice informație relevantă și din oficiu orice informație esențială și comunică celorlalte autorități de supraveghere implicate opinia sa și orice rezervă cu privire la decizia de achiziție.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 147 a fost modificat de lit. d), g), h), i), j) și l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )


Secţiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri

Articolul 148
(1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de strategii și procese interne formalizate, solide, eficiente și complete de evaluare și menținere în permanență a nivelului, structurii și distribuției capitalului, care, din perspectiva instituției de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii și nivelului acestor riscuri. În acest sens, instituția de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice alte riscuri aferente activității desfășurate, precum și cele datorate unor factori externi acesteia.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 148 a fost modificat de pct. 82 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea dispozițiilor art. 122.
(la 13-12-2010, Alin. (1^1) al art. 148 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^3. )
(2) Procesele și strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către instituția de credit, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanenta cuprinzătoare și proporționale în raport cu natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de respectiva instituție de credit.


Articolul 149

Instituțiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.
(la 13-12-2010, Art. 149 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^4. )

Secţiunea a 9-a Alte cerințe prudențiale

Articolul 150
(1) Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte cerințe de natura prudențială, precum și nivelul de aplicare al acestora la instituțiile de credit. Aceste cerințe pot viza, fără a limitative, următoarele:
a) abrogată;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 150 a fost abrogată de pct. 83 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. b) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. )
b) operațiunile instituției de credit cu persoanele afiliate cu aceasta;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
c) externalizarea activităților instituției de credit:
d) ajustările prudențiale de valoare;
(la 21-01-2012, Litera d) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. )
e) modificările operate la nivelul instituției de credit față de condițiile care au stat la baza autorizării acesteia.
(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. e), modificările pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, respectiv cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanțe de urgență. Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obținerea acestei aprobări.
(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică și în privința solicitării de informații referitoare la persoanele sau entitățile implicate ori având legătură cu modificările operate în situația instituției de credit față de condițiile care au stat la baza autorizării.
(la 13-12-2010, Alin. (3) al art. 150 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^5. )


Articolul 151

Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către instituțiile de credit, persoane juridice române, și deschiderea de reprezentanțe în țară sau în străinătate de către acestea se realizează în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României. Dispozițiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Capitolul IV Situații financiare și audit

Articolul 152
(1) Instituțiile de credit trebuie să organizeze și să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și să întocmească situații financiare anuale și, după caz, situații financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte aspecte legate de activitatea desfășurată. Evidenta contabila și situațiile financiare ale unei instituții de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operațiunile și situația financiară a sucursalelor și a filialelor, pe baza individuală și, respectiv, pe baza consolidată.
(2) Situațiile financiare anuale ale instituțiilor de credit și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde și practici acceptate pe plan internațional.
(3) Abrogat.
(la 21-07-2007, Alin. (3) al art. 152 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )


Articolul 152^1
(1) Fiecare instituție de credit trebuie să publice anual, pe lângă situațiile financiare, informațiile prevăzute de reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili sfera de aplicare și cerințele specifice de publicare.

(la 23-12-2013, Art. 152^1 a fost introdus de pct. 84 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 153

Instituțiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naționale a României situațiile lor financiare, precum și alte date și informații cerute la termenele și în forme stabilite prin reglementări și instrucțiuni de către, Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere.

Articolul 154

Banca Națională a României poate stabili prin reglementări efectuarea de activități de audit la instituțiile de credit în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 152 alin. (2) și standardele aplicabile în aceste cazuri,

Articolul 155
(1) Auditorii financiari ai instituțiilor de credit trebuie să fie aprobați de Banca Națională a României.
(2) Banca Națională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciază că acesta nu dispune de experiența și/sau independenta adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă exista constatări potrivit cărora acesta nu a respectat cerințele de conduita etica și profesională specifice.
(3) Instituțiile de credit au obligația să înlocuiască periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar înlocuirea periodică a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerințelor Băncii Naționale a României.


Articolul 156
(1) Auditorul financiar al unei instituții de credit-trebuie să informeze Banca Națională a României de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștința despre orice fapt sau decizie în legătura cu instituția de credit care:
a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii și/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare sau cerințe privind desfășurarea activității;
b) este de natura să afecteze capacitatea instituției de credit de a funcționa în continuare;
c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-și exprima opinia asupra situațiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.
(2) La solicitarea Băncii Naționale a României, auditorul financiar al instituției de credit are obligația să furnizeze orice detalii, clarificări, explicații legate de activitatea de audit financiar desfășurata.
(3) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) revin auditorului financiar al instituției de credit și în situația în care exercita sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relație de control cu instituția de credit.
(4) Îndeplinirea cu buna-credința de către auditorul financiar a obligației de a informa Banca Națională a României conform alin. (1) - (3) nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, și, nu poate atrage răspunderea de orice natura a acestuia,
(4^1) Auditorul financiar informează în același timp și consiliul de administrație, și directorii sau, după caz, consiliul de supraveghere și directoratul instituției de credit, cu excepția cazului în care există motive întemeiate care îl constrâng să nu procedeze astfel.
(la 23-12-2013, Alin. (4^1) al art. 156 a fost introdus de pct. 85 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(5) Banca Națională a României are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul acțiunii de audit.


Articolul 157

Banca Națională a României poate retrage aprobarea, acordată, unui auditor financiar, în situația în care acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege sau nu respecta cerințele de conduita etica și profesională specifice.

Articolul 158

Banca Națională a României poate emite reglementări specifice cu privire la relația auditor financiar-autoritate competenta.

Capitolul V Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit

Articolul 159

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 159 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 160

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 160 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 161

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 161 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 162

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 162 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 163

Pentru asigurarea transparenței și disciplinei de piață și fără a se aduce atingere obligațiilor de publicare a informațiilor ce revin instituțiilor de credit potrivit dispozițiilor cuprinse în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate impune unei instituții de credit măsuri specifice referitoare la:
a) publicarea informațiilor prevăzute în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu o frecvență mai ridicată decât cea anuală, și stabilirea termenelor de publicare;
b) utilizarea unor modalități și forme de publicare specifice, altele decât situațiile financiare.
(la 23-12-2013, Art. 163 a fost modificat de pct. 87 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 163^1

Instituțiile de credit care mențin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerințele referitoare la cadrul de administrare a activității și remunerare prevăzute la art. 24 și art. 106-108^1 și cu cerințele de publicare prevăzute la art. 152^1 din prezenta ordonanță de urgență și, respectiv, în reglementările emise în aplicarea acesteia.
(la 23-12-2013, Art. 163^1 a fost modificat de pct. 88 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Titlul II^1 Prevederi aplicabile instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare
(la 01-08-2022, Partea I a fost completată de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 163^2
(1) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizate în calitate de societate de servicii de investiții financiare potrivit prevederilor Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a solicita Autorității de Supraveghere Financiară autorizarea în calitate de instituție de credit cel târziu la data la care are loc oricare dintre următoarele evenimente:
a) media activelor totale lunare, calculată pe o perioadă de 12 luni consecutive, este mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro;
b) media activelor totale lunare, calculată pe o perioadă de 12 luni consecutive, este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro și entitatea face parte dintr-un grup în cadrul căruia valoarea totală a activelor consolidate ale tuturor entităților din grup, care în mod individual au active a căror valoare totală este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro și care desfășoară oricare dintre activitățile prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro, ambele cuantumuri fiind calculate ca medie pe o perioadă de 12 luni consecutive.
(2) Autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a entităților menționate la alin. (1) în calitate de instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, are loc în mod concomitent cu retragerea autorizației acestora din calitatea de societate de servicii de investiții financiare.
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate acorda autorizație unei instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului inițial cel puțin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 5 milioane euro.
(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește prin reglementări proprii și notifică Autorității Bancare Europene condițiile în care poate acorda autorizație și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru obținerea autorizației pentru instituțiile de credit prevăzute la alin. (1).

(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^3

Instituțiile de credit autorizate potrivit prevederilor art. 163^2 care își desfășoară activitatea în România potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență >se evidențiază în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^4

La data emiterii autorizației unei instituții de credit de către Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 44^1, valabilitatea autorizației acordate unei societăți de servicii de investiții financiare potrivit dispozițiilor Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^5

Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, pot desfășura în continuare activitățile prevăzute la respectiva literă până la obținerea autorizației prevăzute la art. 44^1, 44^7 sau 163^2, după caz.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^6
(1) Atunci când, în urma constatării făcute în conformitate cu prevederile art. 275^1 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește că o entitate trebuie să fie autorizată ca instituție de credit în conformitate cu dispozițiile art. 163^2, informează entitatea respectivă cu privire la această obligație.
(2) Entitatea notificată potrivit prevederilor alin. (1) comunică de îndată Autorității de Supraveghere Financiară intenția de a desfășura sau nu activități de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu.
(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară deține competența autorizării entității prevăzute la alin. (1) în cazul în care entitatea nu intenționează să desfășoare activități de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu. În caz contrar sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 44^1.

(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^7

În cazuri de reautorizare, Autoritatea de Supraveghere Financiară se asigură că procesul este cât mai raționalizat posibil și ia în considerare informațiile din autorizațiile existente dacă acestea își mențin valabilitatea.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^8

Instituțiile de credit autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 163^2 pot desfășura serviciile și activitățile de investiții prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^9

În situația în care o instituție de credit autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 163^2 intenționează să desfășoare activitate bancară, sunt aplicabile dispozițiile art. 44^7-44^9.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^10
(1) Prevederile art. 4 alin. (1^1), art. 7 alin. (1^4), art. 12 alin. (2), art. 13-17, art. 24-29, art. 31, art. 33-35, art. 36^1-46, art. 48-52, art. 59-61, art. 63-66, art. 80-91, art. 101-104, art. 106-110, art. 122, 123, art. 126-126^8, art. 144, art. 146-149, art. 151-154, art. 156 alin. (1) și (3)-(4^1), art. 163, 163^1, art. 165-166^6, art. 168-169^1, art. 171 alin. (2), art. 172 alin. (1), art. 173-177, art. 179-181, art. 183-188, art. 194-204, art. 206-211, art. 214-226, art. 228-232, art. 234-234^2, art. 275-277, art. 410, 412 și 420 se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), orice referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(3) În aplicarea prevederilor art. 166^3, în vederea informării Autorității Bancare Europene, Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite Băncii Naționale a României informațiile prevăzute la respectivul articol.
(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita înlocuirea unui auditor financiar al unei instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în situația în care acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege sau nu respectă cerințele de conduită etică și profesională specifice.
(5) În aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) și (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2), trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile Băncii Naționale a României se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile Autorității de Supraveghere Financiară, prevăzute de dispozițiile legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare.
(6) În aplicarea prevederilor art. 224 alin. (1) lit. d), Autoritatea de Supraveghere Financiară face publice datele statistice prevăzute la respectiva literă, fără a aduce atingere prevederilor privind păstrarea secretului profesional aplicabile Autorității de Supraveghere Financiară prevăzute de dispozițiile legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare.

(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^11

Autoritatea de Supraveghere Financiară poate retrage autorizația acordată unei instituții de credit în situația în care, pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, media activelor sale totale este inferioară pragurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 163^12
(1) Desfășurarea uneia dintre activitățile de tranzacționare pe cont propriu >și subscriere de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm, prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și atingerea pragului prevăzut la același articol, fără a avea o autorizație ca instituție de credit, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
(2) În sensul prevederilor alin. (1) sunt aplicabile următoarele definiții:
a) plasare de instrumente financiare cu angajament ferm - serviciul de investiții prevăzut în secțiunea A pct. 6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, furnizat unui emitent de o S.S.I.F., o firmă de investiții sau o instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții prin care aceasta se angajează să distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice și se obligă să achiziționeze pe cont propriu instrumentele financiare rămase nedistribuite;
b) subscriere de instrumente financiare - serviciul de investiții prevăzut în secțiunea A pct. 6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, furnizat unui emitent de o S.S.I.F., o firmă de investiții sau o instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții, prin care aceasta se obligă să achiziționeze pe cont propriu instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice și să le plaseze/revândă în nume propriu în termenii și perioada agreate cu emitentul;
c) tranzacționare pe cont propriu - încheierea de tranzacții privind unul sau mai multe instrumente financiare prin angajarea capitalurilor proprii.

(la 01-08-2022, Titlul II^1 din Partea I a fost completat de Punctul 10, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Titlul III SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Notă
Conform articolului 86, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, în cazul în care o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o instituție de credit, cât și o firmă de investiții, prevederile titlului III al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se aplică atât supravegherii instituțiilor de credit, cât și, după caz, supravegherii S.S.I.F.


Capitolul I Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române

Articolul 164
(1) În scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înființate în alte state membre ori în state terțe, urmărind respectarea cerințelor prevăzute de lege și de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității bancare.
(2) Banca Națională a României aplică prevederile referitoare la verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de o instituție de credit, persoană juridică română, precum și măsurile de supraveghere, în mod corespunzător nivelului de aplicare a cerințelor prudențiale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este acesta prevăzut în partea I titlul II din regulamentul respectiv.

(la 23-12-2013, Art. 164 a fost modificat de pct. 89 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 164^1

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 164^1 a fost abrogat de pct. 17 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 164^2

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 164^2 a fost abrogat de pct. 17 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 165

Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naționale a României datele și informațiile necesare pentru evaluarea respectării dispozițiilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, potrivit prevederilor regulamentului menționat.
(la 23-12-2013, Art. 165 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 166
(1) Banca Națională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, pentru respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora și realizează propria evaluare a următoarelor riscuri:
a) riscurile la care instituția de credit este sau poate fi expusă;
b) abrogată;
(la 02-01-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 166 , Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
c) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii și complexității activităților instituției de credit.
(2) Pe baza verificării și evaluării efectuate, Banca Națională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o instituție de credit, persoană juridică română, fondurile proprii deținute și lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă și o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al instituției de credit.
(3) Banca Națională a României stabilește frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, respectiv având în vedere mărimea, importanța sistemică, natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română. Verificările și evaluările se realizează cel puțin o dată pe an pentru instituțiile de credit în privința cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudențială, potrivit prevederilor art. 169^1.
(3^1) La efectuarea verificării și evaluării prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României aplică principiul proporționalității potrivit criteriilor publicate în temeiul art. 224 alin. (1) lit. c).
(la 02-01-2022, Articolul 166 din Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3^2) Banca Națională a României poate adapta metodologiile de aplicare a verificării și a evaluării prevăzute la alin. (1) pentru a lua în considerare instituții de credit cu profiluri de risc similare, cum ar fi modele de afaceri similare sau o situare geografică similară a expunerilor. Astfel de metodologii adaptate pot include valori de referință axate pe risc și indicatori cantitativi, permit luarea în considerare în mod corespunzător a riscurilor specifice la care poate fi expusă fiecare instituție de credit și nu aduc atingere caracterului specific instituției de credit al măsurilor impuse potrivit art. 226.
(la 02-01-2022, Articolul 166 din Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3^3) Banca Națională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană în cazul în care folosește metodologii adaptate în sensul prevederilor alin. (3^2).
(la 02-01-2022, Articolul 166 din Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(4) Banca Națională a României realizează simulări de criză în privința instituțiilor de credit pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puțin anual, în vederea efectuării verificării și evaluării prevăzute la alin. (1)-(3).
(5) Banca Națională a României informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1), ori de câte ori în urma efectuării acestora rezultă că o instituție de credit poate prezenta un risc sistemic în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.
(6) Atunci când în urma acțiunilor de verificare prevăzute la alin. (1) Banca Națională a României suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze săvârșirea sau tentativa de săvârșire a unor fapte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau atunci când constată existența unui risc potențial crescut privind săvârșirea acestora, informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană și, în cazul sucursalelor din alte state membre ale instituțiilor de credit persoane juridice române, autoritatea responsabilă cu supravegherea acestora în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În situația constatării unui risc potențial crescut de spălare a banilor sau finanțare a terorismului la o sucursală din alt stat membru a unei instituții de credit persoană juridică română, Banca Națională a României transmite Autorității Bancare Europene și rezultatul evaluării comune realizate cu autoritatea responsabilă cu supravegherea sucursalei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(la 02-01-2022, Articolul 166 din Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(7) Pentru scopurile alin. (6) Banca Națională a României dispune măsuri și/sau aplică măsuri sancționatorii potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(la 02-01-2022, Articolul 166 din Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

(la 23-12-2013, Art. 166 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 166^1
(1) Banca Națională a României verifică în mod regulat, cel puțin o dată la 3 ani, respectarea de către instituțiile de credit a cerințelor referitoare la abordările interne care necesită o aprobare înainte de a fi utilizate pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(2) Condițiile pentru efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), precum și pentru revocarea sau limitarea utilizării abordărilor interne se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Pentru scopurile alin. (1), în cazul în care Banca Națională a României identifică deficiențe semnificative în surprinderea riscurilor de către abordarea internă a unei instituții de credit, aceasta se asigură că respectivele deficiențe sunt corectate sau ia măsurile adecvate pentru atenuarea consecințelor acestora, inclusiv prin impunerea unor factori de multiplicare mai ridicați sau prin impunerea de cerințe suplimentare de fonduri proprii sau prin luarea altor măsuri adecvate și eficace.
(4) Dacă o instituție de credit a primit aprobarea de a aplica o abordare internă care necesită aprobarea din partea Băncii Naționale a României înainte de utilizarea unei astfel de abordări pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, însă nu mai îndeplinește cerințele referitoare la aplicarea respectivei abordări, Banca Națională a României solicită instituției de credit în cauză fie să demonstreze, într-un mod pe care îl consideră satisfăcător, că efectul neconformării este nesemnificativ atunci când abordarea se aplică potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, fie să prezinte un plan de restabilire în timp util a conformării la cerințele menționate anterior și să stabilească un termen-limită pentru punerea în aplicare a acestuia.
(5) Pentru scopurile alin. (4), Banca Națională a României solicită îmbunătățirea planului de restabilire în cazul în care este puțin probabil ca acesta să aibă drept rezultat o conformare deplină sau în cazul în care termenul este inadecvat. În situația în care este puțin probabil ca instituția de credit să poată restabili conformitatea într-un termen adecvat și, după caz, nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, Banca Națională a României revocă aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizată într-un termen adecvat.

(la 23-12-2013, Art. 166^1 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 166^2

Abrogat.
(la 02-01-2022, Articolul 166^2 din Capitolul I , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 166^3
(1) Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene informații cu privire la:
a) desfășurarea procesului de verificare și evaluare în sensul prevederilor art. 166;
b) metodologia utilizată în cadrul procesului de verificare și evaluare pentru fundamentarea deciziilor prevăzute la art. 166, 166^1 și 226 din prezenta ordonanță de urgență și din reglementările emise în aplicarea acesteia.
(2) Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene orice alte informații suplimentare la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării de către Autoritatea Bancară Europeană a unei abordări coerente în privința procesului de verificare și evaluare, cu respectarea principiului proporționalității, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.

(la 23-12-2013, Art. 166^3 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 166^4

Fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a III-a titlul I cap. 3, secțiunea 1 și celor prevăzute în partea a III-a titlul IV cap. 5, secțiunile 1-5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României încurajează instituțiile de credit semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, organizării interne, precum și al naturii, extinderii și complexității propriilor activități să dezvolte o capacitate de evaluare internă a riscului de credit și a riscului de piață în cazul în care expunerile lor sunt semnificative în termeni absoluți și în cazul în care au, în același timp, un număr mare de contrapartide importante.
(la 23-12-2013, Art. 166^4 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 166^5
(1) Banca Națională a României se consultă cu Autoritatea Bancară Europeană în situația în care decide să dezvolte propriile portofolii de referință aferente abordărilor interne utilizate de instituțiile de credit în vederea determinării cerințelor de fonduri proprii.
(2) În baza informațiilor furnizate de instituțiile de credit raportoare în legătură cu cerințele de fonduri proprii aferente expunerilor din portofoliile de referință, Banca Națională a României monitorizează, după caz, diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau diferitele cerințe de fonduri proprii, cu excepția celor aferente riscului operațional, pentru expunerile sau tranzacțiile din portofoliul de referință, rezultate din abordările interne ale instituțiilor de credit respective. Cel puțin o dată pe an, Banca Națională a României realizează o evaluare a calității abordărilor respective, acordând o atenție deosebită următoarelor:
a) abordări care evidențiază diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pentru aceeași expunere;
b) abordări în cazul cărora gradul de diversificare este deosebit de mare sau de scăzut, precum și în cazul cărora subestimarea cerințelor de fonduri proprii este semnificativă și sistematică.
(3) În situația în care anumite instituții de credit prezintă discrepanțe semnificative față de majoritatea instituțiilor de credit similare sau în cazul în care există puține elemente comune în abordările utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Națională a României investighează motivele acestui fapt și, dacă se poate stabili în mod clar că abordarea unei instituții de credit duce la o subestimare a cerințelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuită diferențelor în materie de riscuri ale expunerilor sau pozițiilor aferente, adoptă măsurile corective necesare.
(4) În scopul asigurării unui caracter adecvat al măsurilor corective prevăzute la alin. (3), deciziile Băncii Naționale a României privind adoptarea unor astfel de măsuri trebuie să respecte principiul conform căruia măsurile trebuie să susțină obiectivele unei abordări interne și, prin urmare, nu trebuie să conducă la standardizare sau metode preferate, să creeze stimulente incorecte ori să cauzeze un comportament lipsit de inițiativă.

(la 23-12-2013, Art. 166^5 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 166^6
(1) Banca Națională a României monitorizează evoluțiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile și volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanțare și concentrările finanțării.
(2) Banca Națională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluțiile menționate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea instituției de credit la nivel individual sau la instabilitate sistemică.
(3) Banca Națională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la eventualele măsuri aplicate în conformitate cu alin. (2).

(la 23-12-2013, Art. 166^6 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 167

Banca Națională a României urmărește realizarea unei comunicări eficiente cu fiecare instituție de credit, persoana juridică română, care să asigure o cunoaștere aprofundată a activității, organizării și procesului intern al instituției de credit de evaluare a adecvării capitalului la profilul sau de risc.

Articolul 168
(1) Banca Națională a României poate face recomandări instituției de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activității desfășurate ori pentru restabilirea sau susținerea situației sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari și de prudență ai acesteia. Instituția de credit trebuie să comunice Băncii Naționale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.
(la 23-03-2009, Alin. (1) al art. 168 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )
(2) Independent de formularea unor recomandări, Banca Națională a României poate dispune măsuri și/sau aplicarea de sancțiuni și măsuri sancționatoare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 168 a fost modificat de pct. 93 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 169

Urmărirea respectării de către instituțiile de credit, persoane juridice române, a cerințelor, de natura prudențială și a altor cerințe prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările aplicabile se realizează de către Banca Națională a României pe baza raportărilor transmise de instituțiile de credit și prin verificări la fața locului desfășurate la sediul instituțiilor de credit și al sucursalelor acestora din țara și din străinătate.

Articolul 169^1
(1) Banca Națională a României stabilește, cel puțin anual, un program de supraveghere prudențială în privința instituțiilor de credit pe care le supraveghează. Elementele de conținut al unui program de supraveghere prudențială și categoriile de instituții de credit avute în vedere sunt stabilite prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 166, Banca Națională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice:
a) o creștere a numărului sau a frecvenței verificărilor la fața locului vizând instituția de credit;
b) o prezență permanentă a reprezentanților Băncii Naționale a României în cadrul instituției de credit;
c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea instituției de credit;
d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaționale, strategice sau de afaceri ale instituției de credit;
e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.

(la 23-12-2013, Art. 169^1 a fost introdus de pct. 94 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 170
(1) Verificările la fața locului se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari sau experți numiți de Banca Națională a României.
(2) Banca Națională a României poate stabili, în anumite situații, scopul auditului financiar și standardele ce trebuie luate în considerare, în condițiile menținerii acestuia în aria de competenta a auditorului financiar.


Articolul 171
(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită personalului Băncii Naționale a României și altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidentele, conturile și operațiunile și să furnizeze toate documentele și informațiile legate de desfășurarea activității, după cum sunt solicitate de către aceștia.
(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, furnizează Băncii Naționale a României orice informație necesară pentru evaluarea conformării lor la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora. Mecanismele de control intern și procedurile contabile și administrative ale instituțiilor de credit, persoane juridice române, trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerințele prudențiale.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 171 a fost modificat de pct. 95 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 172
(1) Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care desfășoară activități în alte state membre în condițiile prevăzute în Capitolul VI din Titlul I, Partea I, în special prin înființarea unei sucursale, este asigurată de Banca Națională a României, având în vedere dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )
(2^1) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 173
(1) Pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din România, care desfășoară activitate în alte state membre, în special printr-o sucursala. Banca Națională a României colaborează cu autoritățile competente din statele membre gazda.
(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul tuturor informațiilor referitoare la administrarea și/sau conducerea și la acționariatul instituției de credit, persoană juridică română, de natură să faciliteze supravegherea acesteia și evaluarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza autorizării, precum și schimbul tuturor informațiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activității instituției de credit, în special în ceea ce privește lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alți factori care pot influența riscul sistemic pe care îl prezintă instituția de credit, procedurile administrative și contabile și mecanismele de control intern*).
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 173 a fost modificat de pct. 97 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^1) Banca Națională a României furnizează, de îndată, autorităților competente din statele membre gazdă orice informații și constatări referitoare la supravegherea lichidității, potrivit părții a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și potrivit părții I titlul III cap. II din prezenta ordonanță de urgență, în privința activității desfășurate de o instituție de credit, persoană juridică română, prin intermediul sucursalelor din statele membre respective, în măsura în care informațiile și constatările respective sunt relevante pentru protecția deponenților și a investitorilor din statele membre gazdă*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^2) Banca Națională a României informează, de îndată, autoritățile competente din toate statele membre gazdă în cazul în care apare o criză de lichiditate sau se poate estima în mod rezonabil că va apărea o astfel de criză. Informațiile furnizate includ detalii despre elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de redresare, precum și despre orice măsuri de supraveghere prudențială luate în contextul respectiv*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^2) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^3) Banca Națională a României comunică și explică, la cererea autorităților competente din statele membre gazdă, modul în care au fost avute în vedere informațiile și constatările prevăzute la alin. (2^1), aceste autorități putând lua măsurile pe care le consideră adecvate*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^3) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^4) Dacă Banca Națională a României nu este de acord cu măsurile luate de autoritățile competente din statele membre gazdă, aceasta poate supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^4) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Banca Națională a României poate sesiza, cu privire la situațiile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schimbului de informații, a fost respinsă sau acesteia nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil, Autoritatea Bancară Europeană, care acționează potrivit competențelor atribuite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din regulamentul respectiv, în vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informații cu autoritățile competente implicate*).
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 173 a fost modificat de pct. 99 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 173^1
(1) În cazul în care i se solicită considerarea unei sucursale dintr-un alt stat membru a unei instituții de credit, persoană juridică română, ca fiind semnificativă, Banca Națională a României trebuie să depună toate diligențele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă din statul membru gazdă și, dacă este cazul, cu autoritatea competentă cu supravegherea consolidată, în considerarea atribuțiilor acesteia din urmă similare celor prevăzute la art. 181 alin. (1).
(2) Prevederile art. 210^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) Dacă nu se ajunge la o decizie comună potrivit prevederilor alin. (1), decizia luată de autoritățile competente din statul membru gazdă este definitivă și opozabilă Băncii Naționale a României, care trebuie să o aplice în mod corespunzător.
(4) Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă nu aduce atingere drepturilor și responsabilităților autorităților competente implicate.
(la 01-04-2010, Art. 173^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )


Articolul 173^2
(1) Banca Națională a României comunică autorităților competente din statul membru gazdă pe teritoriul căruia este înființată o sucursală semnificativă de către o instituție de credit, persoană juridică română, informațiile prevăzute la art. 186 alin. (4) lit. c) și d) și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 181 alin. (1) lit. c), în cooperare cu autoritățile competente din statul membru gazdă.
(2) În cazul în care Banca Națională a României constată prezența unei situații de urgență la nivelul unei instituții de credit, potrivit prevederilor art. 183 alin. (1), aceasta alertează în cel mai scurt timp posibil autoritățile prevăzute la art. 222 alin. (6) și la art. 222^1 alin. (1).
(3) Banca Națională a României comunică autorităților competente din statele membre gazdă pe teritoriul cărora funcționează sucursale semnificative ale unor instituții de credit, persoane juridice române, rezultatele evaluării riscurilor, realizate potrivit prevederilor art. 166 și, dacă este cazul, ale art. 182^1 și 182^2. Banca Națională a României comunică, de asemenea, deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 225 alin. (1) și art. 226 alin. (3)-(6), în măsura în care evaluările și deciziile respective sunt relevante pentru acele sucursale*).
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4) Banca Națională a României se consultă cu autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt deschise sucursale semnificative de către instituții de credit, persoane juridice române, în legătură cu etapele operaționale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României, dacă aceasta este relevantă din perspectiva riscurilor de lichiditate în moneda națională a statului membru gazdă*).
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

(la 01-04-2010, Art. 173^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 173^3
(1) În cazul unei instituții de credit, persoană juridică română, având sucursale semnificative în alte state membre, dacă nu se aplică prevederile art. 185^1-185^5, Banca Națională a României stabilește și conduce un colegiu al supraveghetorilor pentru a facilita cooperarea potrivit prevederilor art. 173 și 173^2.
(2) Stabilirea și funcționarea colegiului se bazează pe acorduri scrise stabilite, după consultarea celorlalte autorități competente implicate, de către Banca Națională a României. Stabilirea modului de funcționare operațională a colegiilor de supraveghetori are în vedere și ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.
(3) Banca Națională a României decide autoritățile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului.
(4) Decizia Băncii Naționale a României trebuie să aibă în vedere relevanța activității de supraveghere ce urmează a fi planificată sau coordonată de aceste autorități, în special impactul potențial asupra stabilității financiare a sistemului financiar al statelor membre în cauză, prevăzut la art. 4 alin. (5), precum și obligațiile Băncii Naționale a României prevăzute la art. 173^2.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 173^3 a fost modificat de pct. 101 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(5) Banca Națională a României îi informează complet, în prealabil, pe toți membrii colegiului cu privire la organizarea reuniunilor, la aspectele principale de discutat și la activitățile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Națională a României îi informează complet și la timp pe toți membrii colegiului în legătură cu măsurile și acțiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.

(la 01-04-2010, Art. 173^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 173^4

În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României trebuie să aibă în vedere convergența instrumentelor și practicilor de supraveghere în aplicarea legii, reglementărilor și cerințelor autorităților competente, adoptate în domeniu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. În acest scop:
a) Banca Națională a României trebuie să participe la activitățile Autorității Bancare Europene și, după caz, în colegiile de supraveghetori;
b) Banca Națională a României, ca parte a Sistemului European de Supraveghere Financiară menționat la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, cooperează în spiritul încrederii și al respectului deplin și reciproc, în special la asigurarea fluxului de informații corespunzătoare și credibile cu celelalte părți ale Sistemului European de Supraveghere Financiară, în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut la art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană;
c) Banca Națională a României depune toate eforturile pentru a se conforma ghidurilor și recomandărilor emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 și pentru a da curs avertismentelor și recomandărilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010;
d) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente în cadrul Comitetului European pentru Risc Sistemic;
e) atribuțiile prevăzute de lege, conferite Băncii Naționale a României în calitate de autoritate competentă la nivel național, nu împiedică respectarea obligațiilor care îi revin în calitate de membru al Autorității Bancare Europene și al Comitetului European pentru Risc Sistemic sau a altor obligații la nivelul Uniunii Europene în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, în special a celor decurgând din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Art. 173^4 a fost modificat de pct. 102 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 174
(1) Pentru verificarea activității sucursalelor înființate în alte state membre de către instituțiile de credit, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua verificări la fața locului și inspecții la sediul acestor sucursale, direct sau prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă, sau poate solicita efectuarea verificării la fața locului sau a inspecției de către aceste autorități, situație în care poate participa la efectuarea verificării la fața locului sau a inspecției, dacă consideră necesar.
(2) Autoritatea competentă din statul membru gazdă poate efectua, de la caz la caz, după consultarea Băncii Naționale a României, verificări la fața locului și inspecții la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul statului membru respectiv de instituțiile de credit, persoane juridice române, și poate solicita respectivelor sucursale, în scop de supraveghere, informații despre activitățile acesteia, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazdă.
(3) Informațiile și constatările relevante pentru evaluarea riscurilor instituției de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazdă, comunicate Băncii Naționale a României de către autoritatea competentă din statul membru gazdă în urma verificărilor la fața locului și a inspecțiilor efectuate potrivit prevederilor alin. (2), sunt avute în vedere de Banca Națională a României în mod corespunzător la stabilirea programului de supraveghere prudențială prevăzut la art. 169^1, cu luarea în considerare și a stabilității sistemului financiar din statul membru gazdă.
(4) Verificările la fața locului și inspecțiile la sediul sucursalelor înființate în alte state membre de instituțiile de credit, persoane juridice române, se desfășoară în conformitate cu legislația statelor membre în care este efectuată verificarea sau inspecția.

(la 23-12-2013, Art. 174 a fost modificat de pct. 103 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 175

Pentru supravegherea activității sucursalelor înființate în state terțe de instituțiile de credit, persoane juridice române. Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente din aceste state, în condițiile prevăzute prin acorduri de cooperare încheiate cu acestea.

Capitolul II Supravegherea pe baza consolidată

Secţiunea 1 Autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidată

Articolul 176
(1) Supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Națională a României în următoarele situații:
(la 02-01-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
a) instituția de credit supravegheată la nivel individual de Banca Națională a României este instituție de credit-mamă la nivelul României sau instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene;
(la 02-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
a^1) instituția de credit supravegheată de Banca Națională a României este unica filială, instituție de credit, a unei firme de investiții-mamă la nivelul României sau a unei firme de investiții-mamă la nivelul unui alt stat membru sau a unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau, în cazul în care există mai multe filiale, instituții de credit, instituția de credit, persoană juridică română, supravegheată la nivel individual de Banca Națională a României, are cel mai mare total al activului bilanțier;
(la 01-08-2022, Litera a^1) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 11, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
b) instituția de credit supravegheată la nivel individual de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituții de credit sau firme de investiții în România sau în alte state membre;
(la 01-08-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 11, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
c) instituția de credit supravegheată de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este societate-mamă, după caz, pentru cel puțin încă o instituție de credit sau o firmă de investiții autorizată în România sau într-un alt stat membru și:
(la 01-08-2022, Partea introductivă a literei c) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 12, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(i) instituția de credit, persoană juridică română supravegheată de Banca Națională a României, este singura filială instituție de credit din cadrul grupului; sau
(ii) instituția de credit, persoană juridică română supravegheată de Banca Națională a României, este filiala, instituție de credit, cu cel mai mare total al activului bilanțier dintre toate filialele, instituții de credit;

(la 02-01-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
d) abrogată;
(la 02-01-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
e) instituția de credit supravegheată de Banca Națională a României face parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate potrivit art. 18 alin. (3) sau art. 18 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și are cel mai mare total al activului bilanțier;
(la 02-01-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a^1), lit. c) subpct. (ii) și lit. e), supravegherea pe bază consolidată se realizează de către Banca Națională a României atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe instituții de credit, filiale în cadrul unui grup, și suma totalurilor activului bilanțier al acestora este mai mare decât cel al altor filiale, instituții de credit, supravegheate la nivel individual de către altă autoritate competentă din România sau din alt stat membru.
(la 01-08-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(1^2) Supravegherea pe bază consolidată a unei societăți de servicii de investiții financiare este exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în situația în care societatea de servicii de investiții financiare supravegheată la nivel individual de Autoritatea de Supraveghere Financiară este firmă de investiții-mamă la nivelul României sau firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene și nu are ca filială o instituție de credit.
(la 02-01-2022, Articolul 176 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(1^3) Supravegherea pe bază consolidată a unei societăți de servicii de investiții financiare este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în situația în care respectiva societate de servicii de investiții financiare are ca societatemamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru sau o societate financiară holding mixtămamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este societate-mamă, după caz, pentru cel puțin încă o firmă de investiții autorizată într-un alt stat membru, societatea de servicii de investiții financiare respectivă are cel mai mare total al bilanțului, iar grupul nu include instituții de credit.
(la 02-01-2022, Articolul 176 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(1^4) Prin excepție de la prevederile alin. (1^3), supravegherea pe bază consolidată este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe societăți de servicii de investiții financiare din cadrul grupului cu cel mai mare total agregat al bilanțului.
(la 02-01-2022, Articolul 176 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) În anumite cazuri, Banca Națională a României poate să nu aplice, de comun acord cu autoritățile competente din România sau din alte state membre, criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a), a^1), c) și e) și să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată dacă aplicarea acestor criterii ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituțiile de credit respective și importanța activității desfășurate de acestea în România sau în alte state membre sau nevoia de a asigura continuitatea exercitării supravegherii pe bază consolidată de către aceeași autoritate competentă. În aceste cazuri, instituția de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, societatea financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituția de credit cu cel mai mare total al activului bilanțier, după caz, are dreptul de a-și exprima opinia înainte de luarea unei astfel de decizii de către autoritățile competente. În termen de 15 zile calendaristice după încheierea oricărui acord potrivit prevederilor prezentului alineat, Banca Națională a României notifică Comisia și Autoritatea Bancară Europeană.
(la 01-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 176 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 13, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
Notă
Articolul 98, Titlul VIII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 98
Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:
a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.


Articolul 176^1
(1) Supravegherea pe bază consolidată este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe societăți de servicii de investiții financiare din cadrul grupului cu cel mai mare total al activului bilanțier.
(2) Supravegherea pe bază consolidată a unei societăți de servicii de investiții financiare este exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în situația în care societatea de servicii de investiții financiare supravegheată la nivel individual de Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene.
(3) În situația în care societatea de servicii de investiții financiare supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară face parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate potrivit art. 18 alin. (3) sau (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și are cel mai mare total al activului bilanțier, supravegherea pe bază consolidată este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în cazul în care grupul nu include instituții de credit.

(la 01-08-2022, Sectiunea 1 din Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 14, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 177

Instituțiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe bază subconsolidată de către Banca Națională a României, dacă ele însele sau societățile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte și supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Națională a României, potrivit dispozițiilor art. 176 alin. (1) lit. c) sau e), au într-un stat terț o filială instituție de credit, instituție financiară sau societate de administrare a investițiilor ori dețin o participație în astfel de entități.
(la 02-01-2022, Articolul 177 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 178

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 178 a fost abrogat de pct. 105 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 179

Sub rezerva respectării prevederilor art. 197^3-197^13, societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte sunt incluse în supravegherea pe bază consolidată.
(la 02-01-2022, Articolul 179 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 180
(1) În cazul în care o instituție de credit filială, persoană juridică română, nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate solicita întreprinderii-mamă informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 180 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) În cazul în care, în supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit, persoană juridică română, nu este inclusă o instituție de credit sau o firmă de investiții filială dintr-un alt stat membru, instituția de credit-mamă la nivelul României, societatea financiară holding-mamă la nivelul României sau societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit sau a firmei de investiții filială, la solicitarea autorităților competente din acel stat membru.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 180 a fost modificat de pct. 107 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate solicita filialelor unei instituții de credit, ale unei societăți financiare holding sau ale unei societăți financiare holding mixte, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, informații de natura celor prevăzute la art. 194. În acest caz, se aplică procedurile pentru transmiterea și verificarea informațiilor prevăzute la art. 194 și 195.
(la 28-10-2013, Alin. (3) al art. 180 a fost modificat de pct. 11 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )
(4) Filialele, persoane juridice române, ale unei instituții de credit sau ale unei societății financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, trebuie să furnizeze informații de natura celor prevăzute la art. 194, la solicitarea autorității responsabile cu supravegherea pe baza consolidată, inclusiv în situația în care aceasta este o autoritate competenta dintr-un alt stat membru.


Articolul 181
(1) Pe lângă obligațiile care îi revin în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îndeplinește următoarele atribuții:
(la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
a) coordonează colectarea și difuzarea informațiilor relevante sau esențiale în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență;
b) planifică și coordonează activitățile de supraveghere în condițiile desfășurării normale a activității, inclusiv în legătură cu activitățile prevăzute la art. 24, 148, 159-163, 166, 226, în cooperare cu autoritățile competente implicate;
c) planifică și coordonează activitățile de supraveghere, în cooperare cu autoritățile competente implicate și, dacă e necesar, cu băncile centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale, în procesul de pregătire pentru situații de urgență și pe parcursul acestora, inclusiv în cazul unor evoluții nefavorabile la nivelul instituțiilor de credit sau al piețelor financiare, utilizând, dacă este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situații de criză.
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) În cazul în care Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, nu își îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (1) sau dacă autoritățile competente nu colaborează cu aceasta în măsura necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României și oricare dintre celelalte autorități competente implicate pot supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului.
(la 01-09-2011, Alin. (1^1) al art. 181 a fost introdus de pct. 10 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
(2) Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere prevăzute la alin. (1) lit. c) includ măsurile excepționale prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. b), pregătirea evaluărilor comune, punerea în aplicare a planurilor de urgență și comunicările adresate publicului.

(la 01-04-2010, Art. 181 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 182

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 182 a fost abrogat de pct. 109 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 182^1
(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, trebuie să depună toate diligențele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritățile responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește:
a) aplicarea prevederilor art. 148 și 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, deținute de grup, raportat la situația financiară și profilul de risc ale acestuia, precum și la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar și la nivel consolidat;
(la 02-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 182^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
b) măsurile privind soluționarea oricăror probleme și constatări semnificative referitoare la supravegherea lichidității, inclusiv cu privire la adecvarea organizării și tratamentului riscurilor, potrivit prevederilor art. 166^6 și dispozițiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu privire la necesitatea stabilirii unor cerințe specifice de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6)-(7).
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 182^1 a fost modificat de pct. 110 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
c) orice orientări privind fondurile proprii suplimentare, prevăzute la art. 226^5 alin. (4) și (5).
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 182^1 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care Banca Națională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene.

(la 28-10-2013, Art. 182^1 a fost modificat de pct. 14 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )

Articolul 182^2
(1) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) trebuie să ia în considerare în mod corespunzător evaluarea riscului filialelor, realizată de autoritățile competente implicate, în sensul prevederilor art. 148, 166 și art. 226^2-226^5 și trebuie luată:
a) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), în termen de 4 luni de la data transmiterii de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, către celelalte autorități competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, în sensul prevederilor art. 226^2-226^4;
b) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), în termen de 4 luni de la data prezentării de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 și art. 226 alin. (6) și (7), precum și dispozițiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;
c) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. c), în termen de 4 luni de la data prezentării de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup potrivit art. 226^5.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 182^2 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) lit. a) și b) este inclusă într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază și este transmisă instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant.
(la 02-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 182^2 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3) În cazul în care nu se ajunge la acord, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricăreia dintre celelalte autorități competente implicate, va consulta Autoritatea Bancară Europeană. Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate consulta Autoritatea Bancară Europeană din propria inițiativă.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

(la 01-04-2010, Art. 182^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 182^3
(1) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună a autorităților competente în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, 166, 166^6, art. 226 alin. (3) lit. a), art. 226^5 și ale art. 226 alin. (6) și (7) trebuie luată, pe bază consolidată, de Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, după luarea în considerare în mod corespunzător a evaluării riscului filialelor, efectuată de autoritățile competente relevante.
(2) Dacă, până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autoritățile competente implicate a supus cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, amână luarea unei decizii în așteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancară Europeană o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din respectivul regulament. Banca Națională a României va lua decizia în conformitate cu decizia Autorității Bancare Europene, aceasta din urmă fiind luată în termen de o lună de la data la care a fost primit cazul spre soluționare. Termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1) se consideră fază de conciliere în sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Cazul nu poate fi supus spre soluționare Autorității Bancare Europene după împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1) sau după luarea unei decizii comune de către autoritățile competente implicate.

(la 02-01-2022, Articolul 182^3 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 182^4
(1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, 166, 166^6, art. 226 alin. (3) lit. a), art. 226^5 și ale art. 226 alin. (6) și (7) se ia, pe bază individuală sau subconsolidată, după caz, de Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu luarea în considerare a punctelor de vedere și a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 182^4 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Prevederile art. 182^3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(la 01-09-2011, Alin. (2) al art. 182^4 a fost introdus de pct. 13 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )

(la 01-04-2010, Art. 182^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 182^5

Deciziile prevăzute la art. 182^2-182^4 sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază și iau în considerare evaluările de risc, punctele de vedere și rezervele celorlalte autorități competente exprimate în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Națională a României tuturor autorităților competente implicate, precum și instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene.
(la 23-12-2013, Art. 182^5 a fost modificat de pct. 114 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 182^6
(1) În cazul în care consultă Autoritatea Bancară Europeană potrivit prevederilor art. 182^2 alin. (3), Banca Națională a României ține seama de opinia acestuia și explică orice abatere semnificativă de la aceasta.
(2) Banca Națională a României ține seama de opiniile Autoritatea Bancară Europeană și explică orice abatere semnificativă de la acestea, inclusiv în cazul în care consultarea se realizează de altă autoritate competentă, în calitate de supraveghetor consolidant.

(la 01-09-2011, Art. 182^6 a fost modificat de pct. 29 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011, prin înlocuirea sintagmei "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană". )

Articolul 182^7
(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 și deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 și 182^4 sunt definitive.
(2) În cazul în care Banca Națională a României nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^1, precum și deciziile adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 și 182^4 de către un supraveghetor consolidant, respectiv de către autorități responsabile cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit sau a firmelor de investiții, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive și opozabile Băncii Naționale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 182^7 a fost modificat de pct. 115 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

(la 01-04-2010, Art. 182^7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 182^8
(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 și deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 și 182^4 trebuie să fie actualizate anual sau în mod excepțional, în cazul în care o autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene solicită în scris și motivat Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (3) lit. a) și alin. (6) și (7) și ale art. 226^5.
(2) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita în scris și motivat supraveghetorului consolidant, în mod excepțional, actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum și a celor adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 și 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant și, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de către o altă autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene.
(3) În cazul solicitărilor de actualizare formulate în mod excepțional, potrivit prevederilor alin. (1) și (2), acestea pot fi tratate pe bază bilaterală, între Banca Națională a României și autoritatea responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit sau firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau între Banca Națională a României și supraveghetorul consolidant, după caz.

(la 02-01-2022, Articolul 182^8 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 183
(1) În cazul apariției unei situații de urgență, inclusiv a unei situații ca cea descrisă la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, ori în cazul unor evoluții nefavorabile ale piețelor financiare, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care entitățile unui grup au fost autorizate sau în care au fost înființate sucursale semnificative, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, alertează în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, Autoritatea Bancară Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic și autoritățile prevăzute la art. 222 alin. (6) și art. 222^1 alin. (1) și le comunică toate informațiile esențiale îndeplinirii atribuțiilor acestora.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
Notă
Conform alineatului (2) al articolului 84, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, în aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) si (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile B.N.R. se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile A.S.F., prevăzute de prezenta lege.
(1^1) Dacă Banca Națională a României, în exercitarea atribuțiilor acesteia de bancă centrală, constată existența unei situații descrise la alin. (1), alertează în cel mai scurt timp posibil autoritățile competente cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit și Autoritatea Bancară Europeană.
(la 01-09-2011, Alin. (1^1) al art. 183 a fost modificat de pct. 14 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (1^1), dacă este posibil, se utilizează canalele de comunicare existente.
(la 01-04-2010, Alin. (1^2) al art. 183 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
(2) În situația în care informații care au fost furnizate deja altei autorități competente sunt necesare Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, aceasta contactează, dacă este posibil, autoritatea competentă respectivă pentru a evita duplicarea raportărilor către diversele autorități implicate în procesul de supraveghere.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Secţiunea a 2-a Cooperarea cu alte autorități competente

Articolul 184
(1) Pentru a pune bazele și a facilita o supraveghere eficientă, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea instituțiilor de credit, încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare cu autoritățile competente din alte state membre.
(2) Aceste acorduri pot prevedea că Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate reține în sarcina sa atribuții suplimentare și pot include proceduri privind procesul decizional și cooperarea cu celelalte autorități competente.
(3) Atunci când întreprinderea-mamă a unui grup este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă situată într-un alt stat membru și care a obținut aprobarea potrivit art. 197^3 -197^13 din prezenta ordonanță de urgență, precum și prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislația statului membru respectiv, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant al grupului respectiv, încheie acordurile de coordonare și cooperare prevăzute la alin. (1) inclusiv cu autoritatea competentă a statului membru în care este situată întreprinderea-mamă respectivă.
(la 02-01-2022, Articolul 184 din Sectiunea 2, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

(la 23-12-2013, Art. 184 a fost modificat de pct. 118 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 185
(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu autorizarea unei instituții de credit, persoană juridică română, filială a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, să delege responsabilitatea de supraveghere autorității competente care a autorizat și supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât responsabilitățile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonanțe de urgență să revină acesteia din urmă.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 185 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Banca Națională a României notifică Autorității Bancare Europene existența și conținutul acestor acorduri.
(la 01-09-2011, Art. 185 a fost modificat de pct. 15 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )


Articolul 185^1
(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, stabilește colegii de supraveghetori pentru a facilita exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 181 și art. 183 alin. (1)-(1^2) și, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional și a legislației Uniunii Europene, pentru a asigura coordonarea și cooperarea corespunzătoare cu autoritățile competente din state terțe, dacă este cazul.
(2) Autoritățile competente din state terțe pot participa în cadrul colegiilor de supraveghetori dacă cerințele referitoare la păstrarea secretului profesional sunt considerate echivalente celor stabilite în Uniunea Europeană de către toate autoritățile competente implicate.
(2^1) Pentru a contribui la promovarea și monitorizarea funcționării efective, eficiente și coerente a colegiilor de supraveghetori, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, Autoritatea Bancară Europeană poate participa în colegiile de supraveghetori și va fi considerată, în acest scop, autoritate competentă.
(la 01-09-2011, Alin. (2^1) al art. 185^1 a fost introdus de pct. 16 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
(3) Colegiile de supraveghetori asigură Băncii Naționale a României, Autorității Bancare Europene și celorlalte autorități competente implicate cadrul pentru exercitarea următoarelor atribuții:
(la 01-09-2011, Partea introductivă a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
a) schimbul de informații dintre autoritățile competente implicate și, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Autoritatea Bancară Europeană;
(la 01-09-2011, Lit. a) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
b) convenirea asupra încredințării voluntare de atribuții și a delegării voluntare de responsabilități, dacă este cazul;
c) determinarea programelor de supraveghere pe baza evaluării riscului la nivel de grup în cadrul procesului desfășurat de autoritățile competente, de verificare a cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de instituțiile de credit și de evaluare a riscurilor la care instituțiile de credit sunt sau ar putea fi expuse;
d) creșterea eficienței supravegherii prin eliminarea suprapunerii inutile a cerințelor de supraveghere, inclusiv în ceea ce privește solicitările de informații potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) și ale art. 187;
e) aplicarea uniformă a cerințelor prudențiale prevăzute la nivelul Uniunii în privința tuturor entităților din cadrul unui grup bancar, fără a se aduce atingere opțiunilor naționale și ale autorităților de supraveghere, prevăzute de legislația Uniunii Europene;
(la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de lit. c) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea în considerare a rezultatelor lucrărilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite în acest domeniu.
(la 23-12-2013, Lit. f) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 119 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3^1) În situația în care Banca Națională a României are calitatea de supraveghetor consolidant, pentru a facilita exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 181 alin. (1), art. 183 alin. (1)-(1^2) și art. 184, aceasta instituie colegii de supraveghetori și atunci când toate filialele transfrontaliere ale unei instituții-mamă din Uniunea Europeană, ale unei societăți financiare holding-mamă din Uniunea Europeană sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană își au sediul central în state terțe, cu condiția ca autoritățile de supraveghere din statele terțe respective să facă obiectul unor cerințe de confidențialitate echivalente cu cerințele referitoare la păstrarea secretului profesional din legislația Uniunii Europene.
(la 02-01-2022, Articolul 185^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(4) În cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Națională a României colaborează în mod strâns cu celelalte autorități competente participante și cu Autoritatea Bancară Europeană. Cerințele referitoare la păstrarea secretului profesional nu împiedică Banca Națională a României să schimbe informații cu celelalte autorități competente în cadrul colegiilor de supraveghetori.
(la 01-09-2011, Alin. (4) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
Notă
Conform alineatului (2) al articolului 84, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, în aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) si (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile B.N.R. se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile A.S.F., prevăzute de prezenta lege.
(5) Înființarea și funcționarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor și responsabilităților Băncii Naționale a României în domeniul supravegherii prudențiale, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 119 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

(la 01-04-2010, Art. 185^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 185^2
(1) Înființarea și funcționarea colegiilor de supraveghetori se fundamentează pe acordurile scrise prevăzute la art. 184 și 185, stabilite în urma consultării autorităților competente implicate de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant.
(2) Stabilirea modului de funcționare operațională a colegiilor de supraveghetori are în vedere și ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.

(la 01-04-2010, Art. 185^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 185^3
(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, conduce reuniunile colegiului de supraveghetori și decide autoritățile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului.
(2) Decizia Băncii Naționale a României luată potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să aibă în vedere importanța activității de supraveghere care urmează să fie planificată sau coordonată pentru aceste autorități și, în special, impactul potențial asupra stabilității financiare în statele membre, prevăzut la art. 172 alin. (2^1), precum și obligațiile prevăzute la art. 173^2.
(3) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îi informează complet și în prealabil pe toți membrii colegiului în legătură cu organizarea reuniunilor, aspectele principale de discutat și activitățile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Națională a României îi informează complet și la timp pe toți membrii colegiului în legătură cu măsurile și acțiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.

(la 01-04-2010, Art. 185^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 185^4

Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, în legătură cu activitățile colegiilor de supraveghetori pe care le stabilește, inclusiv în situații de urgență, și comunică acestei autorități toate informațiile care prezintă o relevanță deosebită pentru asigurarea convergenței supravegherii.
(la 21-01-2012, Art. 185^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. )
Notă
Conform alineatului (2) al articolului 84, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, în aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) si (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile B.N.R. se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile A.S.F., prevăzute de prezenta lege.


Articolul 185^5
(1) Banca Națională a României, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, sau în cazul în care sucursalele din România ale unor instituții de credit sau ale unor firme de investiții din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, precum și în calitatea acesteia de bancă centrală, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, poate participa în colegii de supraveghetori.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 185^5 a fost modificat de pct. 120 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Prevederile art. 185^1 se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care întreprinderea-mamă a unui grup este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, situată în România și aprobată potrivit art. 197^3-197^13 din prezenta ordonanță de urgență și prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre, Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, poate participa în cadrul colegiului de supraveghetori aferent grupului din care face parte întreprinderea-mamă respectivă.
(la 02-01-2022, Articolul 185^5 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(4) În cazul în care Banca Națională a României are calitate de supraveghetor consolidant pentru un grup a cărui întreprindere-mamă este o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, situată într-un alt stat membru și aprobată potrivit art. 197^3 -197^13 din prezenta ordonanță de urgență și prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislația statului membru respectiv, autoritatea competentă din statul membru în care este situată întreprinderea-mamă poate participa în cadrul colegiului de supraveghetori instituit de Banca Națională a României.
(la 02-01-2022, Articolul 185^5 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

(la 01-04-2010, Art. 185^5 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 185^6

În cazul unui dezacord între autoritățile competente implicate în ceea ce privește funcționarea colegiilor de supraveghetori, Banca Națională a României, în calitatea prevăzută de art. 185^4 sau 185^5, poate supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.
(la 23-12-2013, Art. 185^6 a fost introdus de pct. 121 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 186
(1) Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată ale respectivelor autorități în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, sunt furnizate la cerere toate informațiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autoritățile competente, precum și din oficiu toate informațiile esențiale.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(1^1) Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu Autoritatea Bancară Europeană, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010. Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene, la cerere, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul menționat, toate informațiile necesare acesteia pentru îndeplinirea atribuțiilor acestei autorități stabilite de Directiva 2013/35/UE, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.
(la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate esențiale dacă pot influenta în mod semnificativ evaluarea stabilității financiare a unei instituții de credit sau a unei instituții financiare dintr-un alt stat membru.
(3) În cazul în care Banca Națională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau a unei instituții de credit controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizează autorităților competente din alte state membre, care supraveghează filialele acestor întreprinderi-mamă, toate informațiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere a informațiilor relevante este luată în considerare importanța acestor filiale în cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 186 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(4) Informațiile esențiale la care se referă alin. (2) includ, în special, următoarele elemente:
a) identificarea structurii juridice, de guvernanță și organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entităților între care există legături strânse, respectiv a entităților reglementate și nereglementate, a filialelor nereglementate și a sucursalelor semnificative din cadrul grupului, precum și a întreprinderilor-mamă, cu aplicarea la nivel consolidat și/sau subconsolidat, după caz, a prevederilor art. 24 alin. (1), precum și a autorităților competente ale entităților reglementate din grup;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
b) procedurile pentru colectarea informațiilor de la instituțiile de credit din grup și pentru verificarea acestor informații;
c) evoluțiile nefavorabile în cadrul instituțiilor de credit sau în cadrul altor entități din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ instituțiile de credit din cadrul grupului;
d) principalele sancțiuni și măsurile excepționale luate de Banca Națională a României, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de pct. 123 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(5) Banca Națională a României poate notifica Autorității Bancare Europene situațiile în care:
a) o autoritate competentă nu i-a comunicat informații esențiale;
b) o solicitare de colaborare, în special prin schimb de informații relevante, a fost respinsă sau nu s-a răspuns unei astfel de solicitări într-un termen rezonabil.
(la 01-09-2011, Alin. (5) al art. 186 a fost introdus de pct. 19 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )


Articolul 187

Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea unei instituții de credit, persoană juridică română, controlate de o instituție de credit sau o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, contactează, ori de câte ori este posibil, supraveghetorul consolidant dacă îi sunt necesare informații referitoare la implementarea abordărilor și metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora, informații pe care respectiva autoritate le-ar putea deține deja.
(la 23-12-2013, Art. 187 a fost modificat de pct. 124 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 188
(1) Banca Națională a României se consulta cu celelalte autorități responsabile cu supravegherea pe: baza individuală și/sau consolidată a instituțiilor de credit, înaintea luării unei decizii care este importanta pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale autorităților competente respective. Consultarea are în vedere următoarele elemente:
a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică, de administrare și conducere a instituțiilor de credit dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României;
(la 21-07-2007, Litera a) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 125 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), supraveghetorul consolidant trebuie să fie consultat în toate cazurile.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 125 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Banca Națională a României poate decide să nu consulte celelalte autorități în cazuri de urgență sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor, în acest caz, Banca Națională a României informează fără întârziere asupra deciziilor luate celelalte autorități competente.


Articolul 188^1
(1) Banca Națională a României cooperează în mod strâns, în limitele competențelor sale, cu toate autoritățile competente, unitatea de informații financiare și autoritățile responsabile cu supravegherea entităților raportoare, stabilite la nivel național potrivit Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte autorități competente din alte state membre, unitățile de informații financiare și autoritățile responsabile cu supravegherea entităților raportoare prevăzute la art. 2 paragraful (1) pct. 1 și 2 din Directiva 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. În acest sens, Banca Națională a României și respectivele autorități fac schimb de informații relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și reglementărilor emise în aplicarea acestora, Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit legislației naționale a statelor membre care transpune prevederile Directivei 2013/36/UE și ale Directivei 2015/849/UE.
(2) Cooperarea și schimbul de informații prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze o anchetă, o investigație sau o procedură aflată în curs de desfășurare în conformitate cu legislația românească penală sau administrativă sau cu legislația penală sau administrativă din statele membre unde sunt situate celelalte autorități competente sau unități de informații financiare.
(3) Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din propria inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în cazul unui dezacord între autorități în legătură cu coordonarea activităților de supraveghere desfășurate în conformitate cu prezentul articol.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Secţiunea a 3-a Colaborarea între Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și atribuțiile acestor autorități la nivel național

Articolul 189
(1) Pentru a pune bazele și pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel național a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare.
(la 01-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 189 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 15, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(2) Aceste acorduri pot prevedea atribuții suplimentare în sarcina supraveghetorului consolidant și pot include proceduri privind procesul decizional.
(3) Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități responsabile cu autorizarea unei instituții de credit, respectiv a unei firme de investiții, care sunt filiale ale unei instituții de credit, persoană juridică română, sau ale unei firme de investiții persoană juridică română, pot să își delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuală a filialei respective. Delegarea responsabilității se face întotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidată.

(la 23-12-2013, Art. 189 a fost modificat de pct. 126 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 190

Pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară își furnizează, la cerere, toate informațiile relevante și din oficiu toate informațiile esențiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător.
(la 23-12-2013, Art. 190 a fost modificat de pct. 127 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 191
(1) Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se consulta reciproc, înaintea luării unei decizii care este importanta pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe baza individuală și/sau consolidată. Consultarea are în vedere următoarele elemente:
a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică de administrare și conducere a instituțiilor de credit, respectiv a firmelor de investiții dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Banca Națională a României sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate să nu îndeplinească cerința referitoare la consultarea prealabilă, prevăzută la alin. (1), în cazuri de urgență sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor în acest caz, se procedează la informarea fără întârziere a celeilalte autorități asupra deciziilor luate.


Articolul 192

Pe lângă obligațiile care le revin în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit-mamă la nivelul României și a instituțiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăți financiare holding-mamă la nivelul României sau de societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a firmelor de investiții-mamă la nivelul României îndeplinesc următoarele atribuții:
(la 23-12-2013, Partea introductivă a art. 192 a fost modificată de pct. 129 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
a) coordonează, la nivel național, colectarea și diseminarea informațiilor relevante sau esențiale în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență;
b) planifica și coordonează, activitățile de supraveghere la nivel național, în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență, inclusiv în legătura cu activitățile prevăzute la art. 166, colaborând în acest sens.

Articolul 193

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 193 a fost abrogat de pct. 130 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 4-a Furnizarea de informații

Articolul 194
(1) Dacă întreprinderea-mamă a uneia sau a mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României solicita societății holding cu activitate mixtă și filialelor acesteia, inclusiv în situația în care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul instituțiilor de credit filiale, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale societății holding cu activitate mixtă.
(la 23-12-2013, Alin. (1) a art. 194 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) O societate holding cu activitate mixtă, persoana juridică română, și filialele acesteia, persoane juridice române, trebuie să furnizeze informații de natura celor prevăzute la alin. (1), atât la solicitarea Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu autorizarea și supravegherea unei instituții de credit, persoana juridică română, filiala a societății holding cu activitate mixtă, cât și la solicitarea autorității responsabilă cu autorizarea și supravegherea unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, filiala a societății holding cu activitate mixtă.


Articolul 195

Banca Națională a României poate efectua inspecții, pentru a verifica informațiile furnizate de societățile holding cu activitate mixtă și filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terțe persoane împuternicite în acest scop. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este o întreprindere de asigurare poate fi utilizata și procedura, prevăzută la art. 202. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia au sediul într-un alt stat membru, verificarea informațiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art. 203.
(la 23-12-2013, Art. 195 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Secţiunea a 5-a

Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte
(la 23-12-2013, Titlul secțiunii a 5-a, capitolul II, titlul III, partea I a fost modificat de pct. 131 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 196
(1) Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte, persoane juridice române, se constituie sub formă juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Responsabilitățile de conducere și/sau administrare a activității unei societăți financiare holding sau a unei societăți financiare holding mixte pot fi exercitate numai de persoane fizice, dispozițiile art. 107 fiind aplicabile în mod corespunzător.
(3) Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputație adecvată și să dispună de cunoștințe, aptitudini și experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților încredințate, cu luarea în considerare a rolului specific al unei societăți financiare holding sau al unei societăți financiare holding mixte.
(4) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, inclusiv principalele riscuri ale acesteia. Componența respectivelor organe ale societății financiare holding sau societății financiare holding mixte trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experiențe profesionale relevante.
(5) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, dispozițiile art. 108^1 alin. (2), (2^1), (2^2), (2^3) și (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.
(6) Fiecare membru al consiliului de administrație și director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere și al directoratului unei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte trebuie să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și pe baza unei gândiri independente, pentru a putea evalua și pune în discuție în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.
(7) Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte, prevăzute la alin. (1), au obligația de a evalua și/sau reevalua persoanele prevăzute la alin. (3), în condițiile stabilite prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(8) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilitățile de administrare și/sau de conducere ce le revin. Prevederile art. 110 se aplică în mod corespunzător.
(9) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (3) trebuie să fie aprobate de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților, potrivit reglementărilor emise în acest sens.
(10) Banca Națională a României urmărește în permanență îndeplinirea cerințelor din prezentul articol și dispune în caz de nerespectare a acestora măsurile sau sancțiunile care se impun prevăzute la art. 204.

(la 02-01-2022, Articolul 196 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197

Dispozițiile Capitolului IV din Titlul II, Partea I, precum și reglementările aplicabile instituțiilor de credit, emise de Banca Națională a României în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, se aplica în mod corespunzător și societăților financiare holding persoane juridice române care sunt întreprinderi-mamă ale unor instituții de credit ce sunt supravegheate la nivel consolidat de Banca Națională a României în calitate de autoritate competenta sau de către o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, pentru situațiile financiare anuale consolidate.
(la 23-12-2013, Art. 197 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Articolul 197^1
(1) În cazul în care unei societăți financiare holding mixte, persoană juridică română, îi sunt aplicabile atât prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cât și prevederile similare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerințelor prudențiale, Banca Națională a României, dacă este desemnată drept supraveghetor consolidant, poate să aplice respectivei societăți financiare holding mixte doar prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, după consultarea celorlalte autorități competente responsabile cu supravegherea filialelor societății financiare holding mixte.
(2) În cazul în care unei societăți financiare holding mixte, persoană juridică română, îi sunt aplicabile atât prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cât și prevederile similare din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformată), în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerințelor prudențiale, Banca Națională a României, dacă este desemnată drept supraveghetor consolidant, poate, în acord cu autoritatea de supraveghere a grupului din sectorul de asigurări, să aplice respectivei societăți financiare holding mixte doar prevederile referitoare la sectorul financiar cel mai important, identificat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(la 28-10-2013, Art. 197^1 a fost introdus de pct. 23 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )

Articolul 197^2

Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale, înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu privire la deciziile luate potrivit prevederilor art. 197^1.
(la 28-10-2013, Art. 197^2 a fost introdus de pct. 23 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )

Secţiunea a 5^1-a Aprobarea societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte
(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost introdusă de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^3
(1) În scopul asigurării conformității cu cerințele prudențiale pe bază consolidată, societățile financiare holding-mamă la nivelul României, persoane juridice române, societățile financiare holding mixte-mamă la nivelul României, persoane juridice române, societățile financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, și societățile financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, au obligația de a solicita aprobarea Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, în conformitate cu prezenta secțiune și cu reglementările emise de Banca Națională a României.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și societăților financiare holding-mamă sau societăților financiare holding mixte-mamă situate în alte state membre pentru care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176, Banca Națională a României are calitatea de supraveghetor consolidant.
(3) În situația în care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 176, calitatea de supraveghetor consolidant a entităților prevăzute la alin. (1) o are o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, acestea au obligația de a solicita aprobarea respectivei autorități în conformitate cu dispozițiile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE.
(4) Entitățile prevăzute la alin. (1)-(3) au obligația de a transmite Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant sau de autoritate competentă a societăților financiare holding sau societăților financiare holding mixte situate în România, informații și documente stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României în domeniu.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^4

Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate acorda aprobarea entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) mecanismele aferente cadrului de administrare a activității și repartizarea sarcinilor în interiorul grupului sunt adecvate pentru respectarea, pe bază consolidată, a cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora sau de prevederile care transpun Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre și, în special, sunt eficace pentru a asigura:
(i) coordonarea tuturor filialelor societății financiare holding sau ale societății financiare holding mixte, inclusiv, în situațiile în care este necesar, prin intermediul unei repartizări adecvate a sarcinilor între instituțiile care sunt filiale;
(ii) preîntâmpinarea sau gestionarea conflictelor din interiorul grupului; și
(iii) asigurarea implementării la nivel de grup a politicilor stabilite de societatea financiară holding-mamă sau de societatea financiară holding mixtă-mamă;
b) organizarea structurală a grupului din care face parte societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă nu împiedică în niciun fel exercitarea unei supravegheri eficiente a filialelor care sunt instituții sau a instituțiilor-mamă, în ceea ce privește obligațiile pe care acestea trebuie să le respecte la nivel individual și consolidat. Această evaluare ia în considerare, în special:
(i) poziția societății financiare holding sau a societății financiare holding mixte într-un grup structurat pe mai multe niveluri;
(ii) structura acționariatului; și
(iii) rolul societății financiare holding sau al societății financiare holding mixte în cadrul grupului.
c) sunt îndeplinite criteriile de evaluare a calității acționarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, potrivit art. 15 din prezenta ordonanță de urgență sau potrivit prevederilor care transpun art. 14 din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre, precum și cerințele privind adecvarea membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului prevăzute la art. 196 din prezenta ordonanță de urgență sau potrivit prevederilor care transpun art. 121 din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^5

Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, exceptează de la obligația de aprobare o entitate prevăzută la art. 197^3 alin. (1) și (2), atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) activitatea principală a societății financiare holding este aceea de a achiziționa participații în filiale sau, în cazul unei societăți financiare holding mixte, activitatea sa principală în raport cu instituții sau cu instituții financiare este aceea de a achiziționa participații în filiale;
b) societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă nu a fost desemnată ca entitate de rezoluție în niciunul dintre grupurile de rezoluție din cadrul grupului din care aceasta face parte, în conformitate cu strategia de rezoluție stabilită de Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție sau de o altă autoritate de rezoluție implicată, în temeiul Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare, sau al prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislația altor state membre;
c) o filială care este instituție de credit este desemnată ca fiind responsabilă cu asigurarea respectării de către grup a cerințelor prudențiale pe bază consolidată și i se pun la dispoziție toate mijloacele necesare și prerogativa legală pentru a îndeplini obligațiile respective în mod eficace;
d) societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă nu este angajată în luarea unor decizii de management, operaționale sau financiare care afectează grupul sau filialele acestuia care sunt instituții sau instituții financiare;
e) nu există niciun impediment în calea supravegherii eficiente, pe bază consolidată, a grupului.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^6
(1) În aplicarea dispozițiilor art. 197^3, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, evaluează îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 197^5 și, după caz, la art. 197^4, pe baza informațiilor stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României în domeniu, astfel cum prevede art. 197^3 alin. (4), în vederea aprobării sau exceptării de la obligația de aprobare a entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2).
(2) În sensul alin. (1), evaluarea de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, se realizează astfel:
a) în prima etapă Banca Națională a României realizează evaluarea privind îndeplinirea cumulativă a condițiilor de exceptare de la obligația de aprobare prevăzute la art. 197^5. În situația în care constată îndeplinirea cumulativă a condițiilor de exceptare de la obligația de aprobare, Banca Națională a României adoptă o decizie prin care să acorde exceptarea de la obligația de aprobare a entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), fără a mai fi necesară parcurgerea următoarei etape;
b) în cazul în care Banca Națională a României constată că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de exceptare de la obligația de aprobare, prevăzute la art. 197^5, aceasta evaluează îndeplinirea cumulativă a condițiilor de aprobare, prevăzute la art. 197^4.
(3) În urma evaluării prevăzute la alin. (2) lit. b), Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate adopta una dintre următoarele decizii:
a) aprobă entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2) care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 197^4;
b) refuză aprobarea entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2) dacă nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 197^4 sau informațiile și documentația transmise potrivit art. 197^3 alin. (4) sunt incomplete și/sau nu prezintă relevanță ori sunt insuficiente pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 197^4 și 197^5 și poate dispune una sau mai multe dintre măsurile de supraveghere și/sau sancțiunile și măsurile sancționatoare, potrivit art. 197^9 alin. (3).
(4) Entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2) exceptate de la aprobare, potrivit alin. (2) lit. a), nu sunt excluse din perimetrul de consolidare astfel cum este stabilit în prezenta ordonanță de urgență sau în prevederile care transpun Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre, precum și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^7
(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, notifică entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2) oricare dintre deciziile adoptate potrivit art. 197^6 alin. (2) și (3), împreună cu motivele care au stat la baza deciziei de refuz, dacă este cazul, în termen de 4 luni de la primirea solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1), sau, în cazul în care solicitarea este incompletă, în termen de 4 luni de la primirea tuturor informațiilor necesare pentru adoptarea deciziei.
(2) Termenul în care Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate adopta una dintre deciziile prevăzute la art. 197^6 alin. (2) și (3) nu trebuie să depășească 6 luni de la primirea solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1).

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^8
(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, monitorizează în permanență îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 197^4 de către entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), aprobate potrivit art. 197^6 alin. (3) lit. a), precum și îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 197^5 de către entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), exceptate de la aprobare potrivit art. 197^6 alin. (2) lit. a).
(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2) furnizează Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informațiile necesare pentru a monitoriza permanent structura grupului și respectarea condițiilor prevăzute la art. 197^4 și 197^5, după caz. Banca Națională a României stabilește prin reglementări documentația aferentă informațiilor care trebuie transmise potrivit prezentului articol.
(3) În situația entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (2), Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, transmite informațiile prevăzute la alin. (2) autorității competente din statul membru în care este situată respectiva entitate.
(4) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, atunci când este notificată de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru cu evaluarea unei entități prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), în calitate de achizitor potențial, care este aprobată sau exceptată potrivit prezentei secțiuni, transmite acestei autorități, în sensul art. 26^1, o opinie documentată privind impactul achiziției propuse asupra îndeplinirii condițiilor de aprobare, prevăzute la art. 197^4, sau a condițiilor de exceptare, prevăzute la art. 197^5, după consultarea, după caz, cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată respectiva entitate.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^9
(1) Atunci când Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, determină, pe baza unei evaluări realizate în cadrul monitorizării prevăzute la art. 197^8 alin. (1), că entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), aprobate potrivit deciziei prevăzute la art. 197^6 alin. (3) lit. a) nu mai îndeplinesc cumulativ condițiile de aprobare prevăzute la art. 197^4, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă este supusă unor măsuri și/sau sancțiuni și măsuri sancționatoare adecvate pentru asigurarea sau restabilirea, după caz, a continuității și integrității supravegherii pe bază consolidată și pentru asigurarea respectării, pe bază consolidată, a cerințelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și în reglementările emise în aplicarea acestora.
(2) În cazul unei societăți financiare holding mixte, măsurile și/sau sancțiunile și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (1) iau în considerare, în special, efectele asupra conglomeratului financiar, astfel cum acesta este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit prevederilor care transpun Directiva 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și a societăților de servicii de investiții financiare dintr-un conglomerat financiar în legislația altor state membre.
(3) În sensul alin. (1) și (2), Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea financiară holding sau de societatea financiară holding mixtă în instituții-filiale;
b) recomandări adresate societății financiare holding sau societății financiare holding mixte pentru a transfera acționarilor săi participațiile deținute în instituții-filiale;
c) desemnarea temporară a unei alte societăți financiare holding, societăți financiare holding mixte sau instituție din cadrul grupului drept responsabilă pentru asigurarea respectării, pe bază consolidată, a cerințelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în reglementările emise în aplicarea acestora sau în legislația națională a unui alt stat membru care transpune Directiva 2013/36/UE;
d) restricționarea sau interzicerea efectuării de distribuiri sau de plăți de dobânzi către acționari;
e) solicitarea ca societățile financiare holding sau societățile financiare holding mixte să procedeze la cedarea sau reducerea participațiilor în instituții sau în alte entități din sectorul financiar;
f) solicitarea ca societățile financiare holding sau societățile financiare holding mixte să prezinte un plan privind restabilirea, fără întârziere, a conformității;
g) stabilirea unor măsuri și/sau sancțiuni și măsuri sancționatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele prevăzute la lit. a)-f), aplicabile societății financiare holding, societății financiare holding mixte sau/și persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(6), art. 233, 234 și 234^1.
(4) Atunci când Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, hotărăște, pe baza unei evaluări realizate în cadrul monitorizării prevăzute la art. 197^8 alin. (1), că entitățile prevăzute la art. 197^3 alin. (1) și (2), exceptate de la obligația de aprobare, potrivit deciziei prevăzute la art. 197^6 alin. (2) lit. a), nu mai îndeplinesc cumulativ condițiile de exceptare prevăzute la art. 197^5, Banca Națională a României notifică entitățile respective în termen de 20 de zile de la data constatării neîndeplinirii cumulative a condițiilor de exceptare. În această situație, entitățile respective au obligația de a solicita aprobarea potrivit prevederilor art. 197^3, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^10
(1) În cazul entităților prevăzute la art. 197^3 alin. (2), Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, colaborează pe deplin cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată respectiva entitate, în scopul adoptării de comun acord a deciziilor prevăzute la art. 197^6 alin. (2) și (3), a hotărârii prevăzute la art. 197^9 alin. (4), precum și pentru dispunerea măsurilor și/sau aplicării sancțiunilor și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 197^9 alin. (1).
(2) În sensul alin. (1), Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, realizează evaluarea prevăzută la art. 197^6 alin. (1) în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1) sau, în cazul în care solicitarea este incompletă, în termen de cel mult două luni de la primirea tuturor informațiilor necesare pentru efectuarea evaluării și transmite de îndată respectiva evaluare autorității competente din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă.
(3) În sensul alin. (1), Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, transmite de îndată evaluările prevăzute la art. 197^9 alin. (1) și (4), realizate în cadrul monitorizării, autorității competente din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă.
(4) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, depune toate diligențele necesare, potrivit competențelor deținute, pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, în termen de două luni de la data primirii de către respectiva autoritate a evaluării transmise de către Banca Națională a României potrivit alin. (2) și (3), după caz.
(5) În cazul evaluării prevăzute la art. 197^6 alin. (1), termenul în care se adoptă decizia comună prevăzută la alin. (4) nu trebuie să depășească 6 luni de la data primirii solicitării prevăzute la art. 197^3 alin. (1).
(6) Decizia comună prevăzută la alin. (4) trebuie să fie documentată și justificată în mod corespunzător.
(7) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, comunică de îndată decizia comună societății financiare holding sau societății financiare holding mixte situate în alt stat membru.
(8) Prevederile alin. (1) și (4) se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care Banca Națională a României are calitatea de autoritate competentă din statul membru în care sunt situate societățile financiare holding sau societățile financiare holding mixte, fără a avea calitatea de supraveghetor consolidant.
(9) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună, Banca Națională a României, în calitatea prevăzută la alin. (1) sau la alin. (8), se abține de la adoptarea unei decizii și sesizează Autoritatea Bancară Europeană potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.
(10) Banca Națională a României, în oricare dintre calitățile prevăzute la alin. (1) sau alin. (8), adoptă o decizie în conformitate cu decizia Autorității Bancare Europene.
(11) Banca Națională a României, în oricare dintre calitățile prevăzute la alin. (1) sau alin. (8), nu poate sesiza Autoritatea Bancară Europeană după expirarea perioadei de două luni prevăzute la alin. (4) sau după ce s-a adoptat o decizie comună.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^11
(1) În cazul societăților financiare holding mixte, pentru care Banca Națională a României are calitatea de supraveghetor consolidant și/sau de autoritate competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding mixtă, dar nu are și rolul de coordonator potrivit art. 25 și 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României trebuie să obțină acordul coordonatorului desemnat potrivit respectivelor prevederi sau potrivit legislației care transpune Directiva 2002/87/CE în alte state membre, în scopul luării deciziilor prevăzute la art. 197^6 alin. (2) lit. a) și alin. (3), a deciziei comune prevăzute la art. 197^10 alin. (4), a hotărârii prevăzute la art. 197^9 alin. (4), precum și pentru dispunerea măsurilor de supraveghere și/sau sancțiunilor și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 197^9 alin. (1), după caz.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și atunci când Banca Națională a României are calitatea de coordonator potrivit art. 25 și 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, fără a avea calitatea de supraveghetor consolidant și/sau de autoritate competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding mixtă.
(3) Atunci când acordul coordonatorului este obligatoriu potrivit alin. (1), Banca Națională a României, în oricare dintre calitățile prevăzute la alin. (1) sau (2), supune dezacordurile între autoritățile implicate în atenția autorității europene de supraveghere relevante, și anume Autoritatea Bancară Europeană sau Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, care adoptă o decizie în termen de o lună de la primirea sesizării. Banca Națională a României, în oricare dintre calitățile prevăzute la alin. (1) și (2), ține seama de decizia adoptată potrivit prezentului alineat.
(4) Orice decizie adoptată potrivit prezentului articol nu trebuie să aducă atingere obligațiilor ce decurg din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.
(5) În aplicarea dispozițiilor alin. (3) și (4) Banca Națională a României se consultă cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^12
(1) Atunci când solicitarea de aprobare a unei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte are loc în același timp cu evaluarea, realizată de Banca Națională a României potrivit art. 25, a respectivei entități, în calitate de achizitor potențial al unei instituții de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României se coordonează, după caz, cu supraveghetorul consolidant și cu autoritatea competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, dacă aceasta este diferită de supraveghetorul consolidant.
(2) În sensul alin. (1), Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă cu evaluarea achizitorului potențial, informează de îndată autoritățile competente prevăzute la respectivul alineat, dacă acestea sunt diferite de Banca Națională a României, cu privire la notificarea primită potrivit art. 25 și suspendă termenul de evaluare a achizitorului potențial, prevăzut la art. 25 alin. (4), până la primirea de la respectivele autorități a deciziei privind soluționarea solicitării de aprobare a societății financiare holding sau societății financiare holding mixte potrivit prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislația altor state membre, fără ca perioada de suspendare să poată fi mai scurtă de 20 de zile lucrătoare.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care Banca Națională a României are calitatea de supraveghetor consolidant și/sau de autoritate competentă din statul membru în care este situată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă și este diferită de autoritatea competentă cu evaluarea achizitorului potențial. În acest sens, în vederea asigurării coordonării între autoritățile competente, Banca Națională a României are obligația de a transmite de îndată autorității competente cu evaluarea achizitorului potențial decizia adoptată potrivit art. 197^6 sau decizia comună adoptată potrivit art. 197^10.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 197^13

Prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător societăților financiare holding sau societăților financiare holding mixte, persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la art. 197^3 alin. (1), care trebuie să solicite aprobarea Băncii Naționale a României atunci când au obligația să respecte, pe bază subconsolidată, ca urmare a aplicării prevederilor art. 177, prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și reglementările emise în aplicarea acestora.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 5^1-a, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Secţiunea a 6-a Tranzacțiile intra-grup cu societățile holding cu activitate mixtă

Articolul 198

Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă întreprinderea-mamă a uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este o societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României exercită o supraveghere generală a tranzacțiilor dintre respectivele instituții de credit, pe de o parte, și societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia, pe de altă parte, în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(la 23-12-2013, Art. 198 a fost modificat de pct. 133 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată art. 198 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Secţiunea a 7-a Măsuri de facilitare a supravegherii pe baza consolidată

Articolul 199

Entitățile incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, societățile holding cu activitate mixtă și filialele acestora, sau filialele prevăzute la art. 180 alin. (3) trebuie să-și comunice reciproc orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii individuale și/sau pe baza consolidată.

Articolul 200
(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidată, solicita entităților incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii pe baza consolidată a instituțiilor de credit, persoane juridice române.
(2) Entitățile, persoane juridice române, incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale a unei instituții de credit, trebuie să furnizeze, la cerere, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată exercitate de Banca Națională a României sau de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru.
(3) În cazul în care întreprinderea-mamă și oricare dintre filialele acesteia, instituții de credit sau firme de investiții, sunt situate în state membre diferite, iar cel puțin una este o instituție de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României comunică, în condiții de reciprocitate, autorităților competente din celelalte state membre toate informațiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe bază consolidată.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 200 a fost modificat de pct. 134 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(4) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Națională a României exercita supravegherea pe baza consolidată, aceasta poate cere autorității competente din respectivul stat membru să solicite întreprinderii-mamă orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată și să le transmită Băncii Naționale a României.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(5) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul în România, iar Banca Națională a României nu exercita supravegherea pe baza consolidată, aceasta din urma la cererea autorității competente responsabile cu, exercitarea supravegherii pe baza consolidată solicita întreprinderii-mamă orice, informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată și le transmite respectivei autorități.
(la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(6) Colectarea și deținerea de informații potrivit dispozițiilor alin. (1), (4) și (5) nu implică în niciun fel obligația pentru Banca Națională a României de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăților financiare holding, a societăților financiare holding mixte, a instituțiilor financiare sau a întreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare.
(la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 200 a fost modificat de lit. k) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )


Articolul 201
(1) Banca Națională a României comunica autorităților competente din celelalte state membre, în condiții de reciprocitate, informațiile prevăzute la art. 194.
(2) Colectarea și deținerea de informații potrivit alin. (1) nu implica în nici un fel obligația pentru Banca Națională a României de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuală a societăților holding cu activitate mixtă, a filialelor acestora care nu sunt instituții de credit sau a filialelor prevăzute la art. 180 alin. (3).


Articolul 202
(1) În cazul în care o instituție de credit, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale, care sunt întreprinderi de asigurare sau alte entități care furnizează servicii de investiții financiare, care sunt supuse autorizării, Banca Națională a României cooperează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și cu autoritățile din alte state membre, responsabile cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a altor entități care furnizează servicii de investiții financiare. Fără a se aduce atingere responsabilităților Băncii Naționale a României, aceasta furnizează celorlalte autorități menționate orice informație care ar facilita îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și care ar permite supravegherea activității și a situației financiare generale a entităților pe care le supraveghează.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 202 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(1^1) Atunci când, în baza prevederilor art. 176, Banca Națională a României are calitate de supraveghetor consolidant pentru un grup a cărui întreprindere-mamă este o societate financiară holding mixtă-mamă, dar nu și calitatea de coordonator potrivit art. 25 și 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul aplicării pe bază consolidată a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României cooperează cu autoritatea competentă ce are rol de coordonator. În vederea facilitării și instituirii unei cooperări eficace, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, încheie acorduri scrise de cooperare și coordonare cu autoritatea competentă ce are rol de coordonator.
(la 02-01-2022, Articolul 202 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Informațiile primite de Banca Națională a României în cadrul supravegherii pe baza consolidată precum și orice schimb de informații la care aceasta participa, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, sunt supuse obligației de păstrare a secretului profesional conform dispozițiilor Capitolului V din Titlul III, Partea I.
Notă
Conform alineatului (2) al articolului 84, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, în aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) si (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile B.N.R. se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile A.S.F., prevăzute de prezenta lege.
(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată, întocmește liste cuprinzând societățile financiare holding-mamă la nivelul României și societățile financiare holding mixte-mamă la nivelul României, la care se referă prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care sunt transmise autorităților competente din celelalte state membre, Autorității Bancare Europene și Comisiei Europene.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 202 a fost modificat de pct. 135 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 203
(1) Dacă, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României dorește, în anumite cazuri, să verifice informațiile privitoare la o instituție de credit, o firmă de investiții, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o instituție financiară, o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixtă, o filială de tipul celor prevăzute la art. 194 sau o filială de tipul celor prevăzute la art. 180 alin. (3), situate într-un alt stat membru, aceasta solicită autorităților competente din respectivul stat membru efectuarea verificării.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 136 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (1) al art. 203 a fost modificat de lit. k) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată fie de către autoritatea competenta din respectivul stat membru, fie, cu acordul acesteia, de către Banca Națională a României. Banca Națională a României poate efectua verificarea în mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert împuternicit în acest scop.
(3) Când efectuează verificarea ea însăși, Banca Națională a României poate participa la verificarea efectuată de autoritatea competenta din respectivul stat membru.
(4) În cazul în care Banca Națională a României primește o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informațiilor privind entitățile prevăzute la alin. (1), situate în România, aceasta, în limitele competentelor ce îi revin, fie efectuează verificarea în mod direct, fie permite autorității competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert împuternicit să efectueze verificarea. Autoritatea competenta solicitantă poate, dacă nu efectuează verificarea ea însăși, să participe la verificarea efectuată de Banca Națională a României.


Articolul 204
(1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o societate holding cu activitate mixtă sau persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acestora nu se conformează dispozițiilor art. 166-166^6, ale art. 176-203 și ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce privește respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a)-c), sau sancțiuni, prevăzute la lit. d)-h):
(la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 137 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societății, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;
(la 21-07-2007, Litera a) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
b) solicitarea de informații auditorului financiar;
c) dispunerea înlocuirii auditorului financiar de către societate;
d) avertisment scris;
e) suspendarea din funcție a uneia sau a mai multor persoane care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere a societății;
(la 21-07-2007, Litera e) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
f) dispunerea înlocuirii de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății;
(la 28-10-2013, Lit. f) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 27 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )
g) amendă aplicată societății, între 0,05% și 1% din capitalul inițial minim reglementat al instituției, filială a societății financiare holding, societății financiare holding mixte sau a societății holding cu activitate mixtă, supuse supravegherii pe bază consolidată sau individuală;
(la 28-10-2013, Lit. g) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 27 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )
h) amenda aplicată persoanelor care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere a societății, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului acestora în luna precedenta datei la care s-a constatat fapta.
(la 21-07-2007, Litera h) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) Prevederile art. 225 alin. (2)-(6), art. 234 și art. 234^1 se aplică în mod corespunzător.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 137 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Pe perioada suspendării din funcție, dispusă de Banca Națională a României, în baza alin. (1) lit. e), se asigură de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă, respectiv de către societatea holding cu activitate mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilități de administrare și/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196.
(la 28-10-2013, Alin. (3) al art. 204 a fost modificat de pct. 28 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )


Articolul 205

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 205 a fost abrogat de pct. 138 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 8-a

Întreprinderi-mamă în state terțe
(la 23-12-2013, Denumirea Secțiunii a 8-a din Capitolul II, Titlul III, Partea I a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

Articolul 206
(1) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, care are drept întreprindere-mamă o instituție de credit, o firmă de investiții, o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă cu sediul într-un stat terț, nu face obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, Banca Națională a României verifică dacă instituția de credit respectivă este supusă unei supravegheri pe bază consolidată exercitată de autoritatea competentă din statul terț, echivalentă cu cea guvernată de principiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 139 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (1) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Verificarea este efectuată la solicitarea întreprinderii-mamă sau a oricărei entități reglementate și autorizate într-un stat membru sau din oficiu, de către Banca Națională a României, dacă, potrivit dispozițiilor art. 207, aceasta ar fi autoritatea responsabilă cu supravegherea pe baza consolidată. Banca Națională a României se consulta cu celelalte autorități competente implicate.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(3) Pentru efectuarea verificării potrivit prevederilor alin. (1), Banca Națională a României are în vedere principiile generale de evaluare a echivalenței supravegherii pe bază consolidată exercitate de autoritățile competente din state terțe asupra instituțiilor de credit având întreprinderea-mamă într-un stat terț, principii elaborate de Comitetul Bancar European la solicitarea Comisiei Europene. Banca Națională a României consultă Autoritatea Bancară Europeană înaintea luării unei decizii.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )


Articolul 207
(1) În absența unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și în reglementările emise în aplicarea acestora se aplică, prin analogie, instituției de credit prevăzute la art. 206 alin. (1) sau Banca Națională a României poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată a instituției de credit.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 207 a fost modificat de pct. 140 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Banca Națională a României, în situația în care ar fi autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidată decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevăzute la alin. (1), după consultarea cu celelalte autorități competente implicate.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), Banca Națională a României poate solicita constituirea unei societăți financiare holding sau a unei societăți financiare holding mixte, cu sediul central pe teritoriul României sau al altui stat membru, și, în situația în care, după constituirea acesteia, rămâne autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată, aplică prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată poziției consolidate a societății financiare holding sau a societății financiare holding mixte respective.
(la 28-10-2013, Alin. (3) al art. 207 a fost modificat de pct. 31 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )
(4) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și potrivit reglementărilor emise în aplicarea acestora, și trebuie să fie comunicate celorlalte autorități competente implicate, Autorității Bancare Europene și Comisiei Europene.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 207 a fost modificat de pct. 140 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Secţiunea a 9-a Întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană - întreprindere intermediară
(la 02-01-2022, Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^1

Instituțiile de credit, persoane juridice române, pot face parte dintr-un grup dintr-un stat terț în măsura în care respectivul grup are stabilită în Uniunea Europeană o singură întreprindere-mamă din Uniunea Europeană - intermediară.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^2

Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, poate permite instituțiilor de credit prevăzute la art. 207^1 să facă parte dintr-un grup care are două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare numai în cazul în care autoritățile competente ale celor două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare au decis că stabilirea unei singure întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare:
a) ar fi incompatibilă cu o cerință obligatorie de separare a activităților, impusă prin reglementările din statul terț sau de către autoritățile de supraveghere din statul terț în care își are sediul central întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang din grupul dintr-un stat terț; sau
b) ar face mai puțin eficiente posibilitățile de soluționare decât atunci când există două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare, în conformitate cu o evaluare efectuată de autoritatea de rezoluție pentru întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană intermediară.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^3
(1) O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană - întreprindere intermediară este o instituție de credit autorizată potrivit art. 10, art. 32-38 din prezenta ordonanță de urgență sau potrivit prevederilor care transpun art. 8 din Directiva 2013/36/UE în legislația altui stat membru ori o societate financiară holding sau societate financiară holding mixtă, căreia i s-a acordat aprobare potrivit art. 197^3-197^13 din prezenta ordonanță de urgență sau potrivit prevederilor care transpun art. 21a din Directiva 2013/36/UE în legislația altui stat membru.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care niciuna dintre instituțiile care fac parte din grupul prevăzut la art. 207^1 nu este o instituție de credit sau în cazul în care a doua întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară trebuie să fie înființată în legătură cu activitățile de investiții pentru a respecta o cerință obligatorie, astfel cum se prevede la art. 207^2, întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană intermediară sau a doua întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară poate fi o firmă de investiții autorizată potrivit art. 10 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor care transpun art. 5 alin. (1) din Directiva 2014/65/UE în legislația altor state membre și căreia i se aplică prevederile Legii nr. 312/2015, cu modificările ulterioare, sau prevederilor care transpun Directiva 2014/59/UE în legislația altor state membre.

(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^4
(1) Prevederile art. 207^1-207^3 nu se aplică atunci când valoarea totală a activelor din Uniunea Europeană ale grupului dintr-un stat terț este mai mică de 40 de miliarde EUR.
(2) Pentru scopurile prezentului articol, precum și pentru cele ale art. 207^1-207^3, respectiv art. 207^5-207^7:
a) valoarea totală a activelor din Uniunea Europeană ale grupului dintr-un stat terț reprezintă suma următoarelor elemente:
(i) valoarea totală a activelor fiecărei instituții din Uniunea Europeană din cadrul grupului dintr-un stat terț, astfel cum rezultă din bilanțul consolidat al acesteia sau, în cazul în care bilanțul instituției nu este consolidat, din bilanțul său individual; și
(ii) valoarea totală a activelor fiecărei sucursale a grupului dintr-un stat terț, autorizată în Uniunea Europeană în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, cu Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, sau cu legislația care transpune Directiva 2013/36/UE sau Directiva 2014/65/UE în alte state membre sau cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;
b) termenul «instituție» include firmele de investiții.
(la 01-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 207^4 , Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 16, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^5

Banca Națională a României transmite Autorității Bancare Europene următoarele informații cu privire la fiecare grup dintr-un stat terț care desfășoară activitatea în România:
a) numele și valoarea totală a activelor instituțiilor de credit, persoane juridice române, care aparțin unui grup dintr-un stat terț;
b) numele și valoarea totală a activelor aferente sucursalelor instituțiilor de credit dintr-un grup dintr-un stat terț autorizate în România în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență și tipurile de activități pe care acestea sunt autorizate să le desfășoare;
c) numele și forma de organizare, astfel cum este prevăzută la art. 207^3, ale fiecărei întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare înființate în România și numele grupului dintr-un stat terț din care aceasta face parte.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^6

Banca Națională a României se asigură că fiecare instituție de credit, persoană juridică română, care face parte dintr-un grup dintr-un stat terț îndeplinește una dintre următoarele condiții:
a) are o întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară;
b) este o întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară;
c) este singura instituție în Uniunea Europeană din grupul dintr-un stat terț; sau
d) face parte dintr-un grup dintr-un stat terț a cărui valoare totală a activelor în Uniunea Europeană este mai mică de 40 de miliarde EUR.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a , Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 207^7

Prin excepție de la prevederile art. 207^1, instituțiile de credit, persoane juridice române, pot face parte dintr-un grup dintr-un stat terț care își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor instituții din Uniunea Europeană care au o valoare totală a activelor ce depășește 40 de miliarde EUR la data de 27 iunie 2019, în măsura în care respectivul grup are o singură întreprindere-mamă din Uniunea Europeană intermediară sau, în cazul în care se aplică art. 207^2, două întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană intermediare, până la data de 30 decembrie 2023.
(la 02-01-2022, Sectiunea a 9-a din Capitolul II , Titlul III , Partea I a fost completată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Capitolul III Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România

Articolul 208
(1) Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din alte state membre, inclusiv în ceea ce privește activitățile desfășurate pe teritoriul României, în condițiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul I, Partea I, se asigură de autoritatea competentă din statul membru de origine, fără a se aduce atingere competențelor Băncii Naționale a României prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
(2) Dispozițiile alin. (1) nu împiedica exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.


Articolul 209
(1) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 209 a fost abrogat de pct. 141 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )
(2) Măsurile luate de Banca Națională a României față de instituțiile de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituțiile de credit respective sunt autorizate în alte state membre*).
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 209 a fost modificat de pct. 142 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 210
(1) Pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfășoară activitate în România, în special printr-o sucursala, Banca Națională a României colaborează cu autoritățile competente din statul membru de origine și din alte state membre în care instituția de credit desfășoară activitate.
(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul de informații în condițiile prevăzute la art. 173 alin. (2)-(2^3), care se aplică în mod corespunzător*).
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 210 a fost modificat de pct. 143 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^1) În cazul în care, pe baza informațiilor și a constatărilor autorității competente din statul membru de origine cu privire la supravegherea lichidității în legătură cu activitatea desfășurată de sucursala din România, Banca Națională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu a luat măsuri adecvate, poate adopta, după informarea autorității competente din statul membru de origine și a Autorității Bancare Europene, măsuri adecvate pentru a preveni viitoare încălcări ale dispozițiilor legale, în scopul protejării intereselor deponenților, ale investitorilor și ale altor persoane cărora li se furnizează servicii sau în scopul protejării stabilității sistemului financiar*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 210 a fost introdus de pct. 144 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Prevederile art. 173 alin. (2^4)-(3) se aplică în mod corespunzător*).
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 210 a fost modificat de pct. 143 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 210^1
(1) Banca Națională a României poate solicita autorității competente cu supravegherea consolidată, în considerarea atribuțiilor acesteia similare celor prevăzute la art. 181 alin. (1), sau autorităților competente din statul membru de origine să considere sucursala din România a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru ca fiind semnificativă.
(2) Solicitarea va specifica motivele pentru care sucursala este considerată semnificativă, avându-se în vedere în special următoarele elemente:
a) cota de piață a sucursalei instituției de credit, în ceea ce privește depozitele, depășește 2% în România;
b) impactul probabil al suspendării sau închiderii operațiunilor din România ale instituției de credit asupra lichidității sistemice și asupra sistemelor de plăți și a celor de compensare și decontare din România*);
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (2) al art. 210^1 a fost modificată de pct. 145 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
c) dimensiunea și importanța sucursalei din perspectiva numărului de clienți, în contextul sistemului financiar-bancar din România.

(la 01-04-2010, Art. 210^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 210^2
(1) Banca Națională a României trebuie să depună toate diligențele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritățile competente prevăzute la art. 210^1 alin. (1) cu privire la desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă.
(2) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună în termen de două luni de la primirea solicitării trimise potrivit prevederilor art. 210^1 alin. (1), Banca Națională a României decide, în termen de alte două luni, cu privire la desemnarea sucursalei ca fiind semnificativă. În luarea deciziei, Banca Națională a României va avea în vedere orice opinii și rezerve ale autorității competente cu supravegherea consolidată sau ale autorităților competente din statul membru de origine.
(2^1) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 210^2 a fost abrogat de pct. 146 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2^2) al art. 210^2 a fost abrogat de pct. 146 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2^3) al art. 210^2 a fost abrogat de pct. 146 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază și sunt transmise autorităților competente implicate. Deciziile luate potrivit prevederilor alin. (1) sunt definitive și opozabile Băncii Naționale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.

(la 01-04-2010, Art. 210^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 210^3

Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă nu aduce atingere drepturilor și responsabilităților Băncii Naționale a României prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
(la 01-04-2010, Art. 210^3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 210^4

Dacă autoritatea competentă dintr-un stat membru de origine nu s-a consultat cu Banca Națională a României cu privire la etapele operaționale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României sau dacă, în urma consultării, Banca Națională a României consideră că etapele operaționale întreprinse de autoritatea competentă din statul membru de origine pentru întocmirea respectivelor planuri de redresare privind lichiditatea nu sunt adecvate, Banca Națională a României poate să sesizeze Autoritatea Bancară Europeană și să îi solicite asistența, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.
(la 23-12-2013, Art. 210^4 a fost introdus de pct. 147 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 211
(1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al unei instituții de credit poate realiza verificarea informațiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din România a instituției de credit. Verificarea la fața locului sau inspecția poate fi realizată direct ori prin intermediul unor terțe persoane împuternicite în acest scop și cu informarea prealabilă a Băncii Naționale a României*).
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 211 a fost modificat de pct. 148 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate solicita Băncii Naționale a României să efectueze inspecții la sediul sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate în statul membru respectiv, caz în care Banca Națională a României procedează la efectuarea acestor inspecții, în mod direct sau prin intermediul unei terțe persoane împuternicite în acest sens. Autoritatea competentă solicitantă poate participa la efectuarea inspecțiilor respective, dacă nu o realizează ea însăși potrivit alin. (1)*).
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 211 a fost modificat de pct. 148 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^1) Banca Națională a României poate efectua, de la caz la caz, după consultarea autorității competente din statul membru de origine, verificări la fața locului și inspecții la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul României de instituțiile de credit din alte state membre și poate solicita respectivelor sucursale informații despre activitățile acesteia și în scop de supraveghere, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din România*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^2) Stabilirea de către autoritatea competentă din statul membru de origine a unui program de supraveghere prudențială nu împiedică efectuarea de către Banca Națională a României, de la caz la caz, a verificărilor la fața locului și a inspecțiilor la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul României de instituțiile de credit din alte state membre în conformitate cu prevederile alin. (2^1)*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^2) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^3) Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru de origine informațiile obținute și constatările rezultate în urma verificărilor la fața locului și a inspecțiilor efectuate potrivit alin. (2^1), care sunt relevante pentru evaluarea riscurilor instituției de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din România*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^3) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2^4) Verificările la fața locului și inspecțiile la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul României de instituțiile de credit din alte state membre se desfășoară potrivit legislației românești*).
(la 23-12-2013, Alin. (2^4) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 211 a fost abrogat de pct. 150 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )


Capitolul IV Supravegherea sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe

Articolul 212
(1) Pentru supravegherea activității din România a sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe, Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente din aceste state. În acest sens, Banca Națională a României încheie acorduri de cooperare cu autoritatea competenta din statul terț de origine al instituției de credit. Prin aceste acorduri se stabilesc cel puțin condițiile în care se realizează schimbul de informații, cu respectarea dispozițiilor privind secretul profesional.
(2) La verificările efectuate la sediul sucursalei din România a instituției de credit din statul terț pot participa și reprezentanți ai autorității competente din statul terț de origine, conform acordurilor de cooperare încheiate de Banca Națională a României cu autoritatea respectiva.
(3) Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu autoritățile competente din statele membre ale instituțiilor care fac parte din același grup din state terțe în scopul asigurării că toate activitățile respectivului grup desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene sunt supuse unei supravegheri cuprinzătoare, că nu sunt eludate cerințele aplicabile grupurilor din state terțe în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sau al legislației care a transpus Directiva 2013/36/UE în alte state membre, precum și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și că este preîntâmpinat orice impact negativ asupra stabilității financiare a Uniunii Europene.
(la 02-01-2022, Articolul 212 din Capitolul IV , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 213

Dispozițiile art. 164 - 171 se aplica în mod corespunzător pentru realizarea supravegherii sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe de către Banca Națională a României.

Capitolul V Schimbul de informații și secretul profesional

Articolul 214
(1) Membrii consiliului de administrație, salariații Băncii Naționale a României, precum și auditorii financiari sau experții numiți de Banca Națională a României pentru efectuarea de verificări la sediul instituțiilor de credit potrivit prevederilor art. 170, sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații confidențiale de care iau cunoștința în cursul exercitării atribuțiilor lor. Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României sunt obligați să păstreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot divulga informații confidențiale nici unei persoane sau autorități, cu excepția furnizării acestor informații în forma sumară sau agregată, astfel încât instituția de credit să nu poată fi identificată.
(3) Dacă o instituție de credit a fost declarată în faliment sau este supusă lichidării forțate, informațiile confidențiale care nu se referă la terții implicați în acțiuni de salvgardare a instituției de credit pot fi divulgate în cadrul procedurilor civile sau comerciale.
(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) nu aduc în nici un fel atingere prevederilor legislației penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informații confidențiale în anumite situații.


Articolul 215
(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu autoritățile competente din celelalte state membre și să transmită informații Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorității Bancare Europene, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ale Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului, ale prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, ale prevederilor art. 31, 35 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, precum și ale prevederilor art. 31 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, ale dispozițiilor legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare și ale altor acte normative aplicabile instituțiilor de credit.
(la 01-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 215 , Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 17, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )
(2) Informațiile primite de Banca Națională a României potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.
(3) Banca Națională a României poate furniza informații autorităților competente din alte state membre, potrivit dispozițiilor alin. (1), dacă informațiile primite de respectivele autorități sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.
(4) Publicarea de către Banca Națională a României a rezultatelor simulărilor de criză efectuate potrivit prevederilor art. 166 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență sau potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 și transmiterea rezultatelor acestor simulări către Autoritatea Bancară Europeană, în vederea publicării de către aceasta a rezultatelor simulărilor de criză efectuate la nivelul Uniunii, nu reprezintă încălcări ale obligației de păstrare a secretului profesional prevăzute la art. 214 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 215 a fost introdus de pct. 152 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 216

Banca Națională a României poate utiliza informațiile primite potrivit art. 214 și art. 215 doar în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere a instituțiilor de credit și numai în următoarele situații:
a) examinarea îndeplinirii condițiilor de autorizare a instituțiilor de credit și facilitarea verificării, pe baza individuală și/sau consolidată, a condițiilor de desfășurare a activității instituțiilor de credit, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative și contabile și mecanisme de control intern;
b) aplicarea de sancțiuni;
c) contestarea actelor emise de Banca Națională a României;
d) în cadrul unor proceduri judiciare inițiate în baza prevederilor art. 275 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile instituțiilor de credit.

Articolul 217
(1) Banca Națională a României poate încheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informații cu autoritățile competente din state terțe sau cu alte autorități ori organisme din state terțe prevăzute la art. 218 - 220, în condițiile în care informațiile furnizate sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 214. Schimbul de informații trebuie să fie circumscris scopului îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere ale autorităților sau organismelor menționate.
(1^1) Informațiile primite de Banca Națională a României de la autoritățile din state terțe prevăzute la alin. (1) nu vor fi furnizate decât cu acordul expres al respectivelor autorități și, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.
(la 02-01-2022, Articolul 217 din Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Informațiile primite de Banca Națională a României de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru nu vor fi furnizate, potrivit prevederilor alin. (1), decât cu acordul expres al respectivei autorități și, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.
(la 01-09-2011, Alin. (2) al art. 217 a fost modificat de pct. 26 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )


Articolul 218
(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu:
a) autoritățile responsabile cu supravegherea altor organizații financiare, a întreprinderilor de asigurare și a piețelor financiare din România și din celelalte state membre;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 218 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
a^1) autoritățile sau organismele responsabile cu menținerea stabilității sistemului financiar în statele membre, prin utilizarea reglementărilor macroprudențiale;
(la 23-12-2013, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
a^2) autoritățile sau organismele de reorganizare care au ca scop protejarea stabilității sistemului financiar;
(la 23-12-2013, Lit. a^2) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
a^3) sistemele de protecție contractuală sau instituțională astfel cum sunt menționate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
(la 23-12-2013, Lit. a^3) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
b) organismele din România și din celelalte state membre, implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit, precum și în alte proceduri similare;
c) auditorii financiari, din România și din celelalte state membre, ai instituțiilor de credit, firmelor de investiții, întreprinderilor de asigurare, precum și ai altor instituții financiare.
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 218 a fost modificată de pct. 154 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
d) autoritățile din statele membre responsabile cu supravegherea entităților raportoare enumerate la art. 2 alin. (1) pct. 1 și 2 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, pentru a asigura respectarea directivei respective.
(la 15-07-2020, Alineatul (1) din Articolul 218 , Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost completat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 iulie 2020 )
e) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și cu unitățile de informații financiare din alte state membre;
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 218 , Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
f) autoritățile competente sau organismele responsabile pentru aplicarea regulilor privind separarea structurală în cadrul unui grup bancar.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 218 , Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Autoritățile, organismele și auditorii financiari din România, prevăzuți la alin. (1) pot să schimbe informații cu autorități competente din celelalte state membre.
(3) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) și (2) are în vedere exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale Băncii Naționale a României, ale autorităților competente din alte state membre și ale autorităților, organismelor și auditorilor financiari prevăzuți la alin. (1).
(4) Banca Națională a României poate să furnizeze organismelor care administrează scheme de garantare a depozitelor și scheme de compensare a investitorilor, din România și din alte state membre, informații necesare exercitării funcțiilor acestora.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 218 a fost modificat de pct. 154 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(5) Informațiile primite de autoritățile, organismele și auditorii financiari din România potrivit prevederilor alin. (1) și (3) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.
(6) Banca Națională a României schimba informații cu autoritățile, organismele și auditorii financiari din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (1) și (3), numai dacă informațiile primite de respectivele autorități, organisme sau de auditorii financiari sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.
(7) Autoritățile, organismele și auditorii financiari din România schimba informații cu autoritățile competente din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (2) și (3), numai dacă informațiile primite de respectivele autorități competente sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.


Articolul 219
(1) Banca Națională a României poate schimba informații cu autorități din România sau din alte state membre, responsabile cu:
a) supravegherea organismelor implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit sau în alte proceduri similare;
a^1) sistemele de protecție contractuală sau instituțională, astfel cum sunt menționate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
(la 23-12-2013, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 219 a fost introdusă de pct. 155 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
b) supravegherea auditorilor financiari ai instituțiilor de credit, ai firmelor de investiții, ai întreprinderilor de asigurare și ai altor instituții financiare.
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 219 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiții:
a) informațiile trebuie să fie destinate îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere prevăzute la alin. (1);
b) informațiile primite de autoritățile din România sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informațiile primite de autoritățile din alte state membre sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214;
c) dacă informațiile provin de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorități și doar în scopurile pentru care acest acord a fost obținut.
(3) Autoritățile din România prevăzute la alin. (1) pot schimba informații cu autoritățile competente din alte state membre, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2).


Articolul 220
(1) În scopul întăririi stabilității sistemului financiar, inclusiv integrității acestuia, Banca Națională a României poate schimba informații cu autoritățile sau organismele din România sau din celelalte state membre cu competente legale în domeniul depistării și investigării încălcărilor legislației privind societățile comerciale.
(2) Schimbul de informații prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiții:
a) informațiile trebuie să fie destinate exercitării competentelor prevăzute la alin. (1);
b) informațiile primite de autoritățile sau organismele din România sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informațiile primite de autoritățile sau organismele din alte state membre sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214;
c) dacă informațiile provin de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorități și doar în scopurile pentru care acordul a fost obținut, dacă acesta vizează furnizarea de informații doar în anumite scopuri.
(3) Autoritățile sau organismele din România având competentele prevăzute la alin. (1) pot schimba informații cu autoritățile competente din alte state membre, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situația în care aceste autorități sau organisme desfășoară activitatea de detectare și investigare cu ajutorul unor persoane anume desemnate în acest scop, care nu au calitatea de angajat în sectorul public.
(4) Autoritățile sau organismele din România, prevăzute la alin. (1) comunica autorităților competente care le furnizează informații, numele și responsabilitățile precis determinate ale persoanelor cărora li se transmit respectivele informații.


Articolul 221

Banca Națională a României transmite Autorității Bancare Europene numele autorităților din România care pot primi informații potrivit prevederilor art. 219 și 220.
(la 23-12-2013, Art. 221 a fost modificat de pct. 156 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 222
(1) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a instituțiilor de credit, Banca Națională a României poate transmite următoarelor autorități și entități informații destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora:
(la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 222 a fost modificată de pct. 157 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

a) băncile centrale aparținând Sistemului European al Băncilor Centrale și alte organisme cu funcții similare, în calitate de autorități monetare, dacă aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități, supravegherea sistemelor de plăți, a sistemelor de compensare și decontare și menținerea stabilității sistemului financiar;
(la 01-04-2010, Litera a) a alin. (1) al art. 222 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
a^1) sistemele de protecție contractuală sau instituțională, astfel cum sunt menționate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) 1nr. 575/2013;
(la 23-12-2013, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 222 a fost introdusă de pct. 158 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
b) dacă este cazul, altor autorități publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăți.
c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010, precum și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, dacă informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 sau de Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 222 a fost modificată de pct. 159 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Banca Națională a României poate primi informații de la autoritățile prevăzute la alin. (1), în măsura în care îi sunt necesare în situațiile prevăzute la art. 216.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale în calitate de autoritate monetară și a celor privind monitorizarea sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate transmite autorităților competente din celelalte state membre informații pe care acestea le-ar putea solicita în situații similare celor prevăzute la art. 216.
(la 01-09-2011, Alin. (3) al art. 222 a fost modificat de pct. 28 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )
(4) Informațiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.
(5) Banca Națională a României furnizează informații potrivit prevederilor alin. (1) numai dacă informațiile primite de respectivele autorități sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.
(6) În cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum este prevăzută la art. 183 alin. (1), Banca Națională a României transmite, de îndată, informații băncilor centrale aparținând Sistemului European al Băncilor Centrale, dacă aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități, supravegherea sistemelor de plăți, a sistemelor de compensare și decontare și menținerea stabilității sistemului financiar, precum și Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010, dacă astfel de informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare.
(la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 222 a fost modificat de pct. 159 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 222^1
(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 214 și 216, Banca Națională a României poate furniza anumite informații departamentelor din administrația centrală responsabile cu legislația în domeniul supravegherii instituțiilor de credit, firmelor de investiții, instituțiilor financiare, serviciilor de investiții financiare și societăților de asigurări, precum și inspectorilor care acționează în numele acestor departamente.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 222^1 a fost modificat de pct. 160 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Furnizarea informațiilor prevăzută la alin. (1) poate fi făcută numai pentru scopuri de supraveghere prudențială, de aplicare a măsurilor preventive și a rezoluției instituțiilor de credit aflate în dificultate. Persoanele cărora le sunt furnizate informații potrivit alin. (1) sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 222^1 a fost modificat de pct. 160 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) În cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum este prevăzută la art. 183 alin. (1), Banca Națională a României poate furniza informații relevante pentru departamentele prevăzute la alin. (1) din toate statele membre în cauză.
(la 01-04-2010, Alin. (3) al art. 222^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )
(4) Banca Națională a României poate furniza anumite informații referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit comisiilor de anchetă ale Parlamentului României, Curții de Conturi a României, precum și altor entități din România cu competențe de anchetă, în următoarele condiții:
a) aceste entități au un mandat legal special de investigare sau examinare a activității Băncii Naționale a României de supraveghere și reglementare prudențială a instituțiilor de credit;
b) informațiile sunt necesare strict pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la lit. a);
c) persoanele care au acces la informații sunt supuse unor cerințe referitoare la păstrarea secretului profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 214;
d) dacă informațiile provin de la autoritățile competente dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate decât cu acordul expres al autorităților respective și doar în scopurile pentru care acordul a fost obținut.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 222^1 a fost introdus de pct. 161 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(5) În măsura în care furnizarea de informații potrivit alin. (4) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și legislația națională aplicabilă domeniului protecției datelor.
(la 02-01-2022, Alineatul (5) din Articolul 222^1 , Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

(la 23-03-2009, Art. 222^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 222^2

În situațiile prevăzute la art. 222^1, informațiile primite de Banca Națională a României potrivit art. 215 și 218 și cele obținute ca urmare a verificărilor la fața locului sau a inspecțiilor efectuate în condițiile art. 174 alin. (1) nu se divulgă de către aceasta fără acordul expres al autorității competente de la care s-au primit informațiile, respectiv al autorității competente din statul membru în care a fost efectuată o astfel de verificare la fața locului sau inspecție.
(la 23-12-2013, Art. 222^2 a fost modificat de pct. 162 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 222^3
(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 214 și 216, Banca Națională a României poate transmite, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4), anumite informații următoarelor organisme internaționale:
a) Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, pentru scopurile evaluărilor din cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar;
b) Băncii Reglementărilor Internaționale, pentru scopurile studiilor cantitative de impact;
c) Consiliului pentru Stabilitate Financiară, pentru scopuri de supraveghere.
(2) Informațiile confidențiale pot fi furnizate de către Banca Națională a României doar la solicitarea expresă primită în scris din partea organismului relevant și în condițiile în care sunt îndeplinite cel puțin următoarele condiții:
a) solicitarea este pe deplin justificată în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organismului solicitant ce îi revin conform competențelor legale;
b) solicitarea este suficient de clară în ceea ce privește natura, domeniul de aplicare și formatul informațiilor solicitate, precum și în privința mijloacelor de divulgare sau transmitere a acestora;
c) informațiile solicitate sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale organismului solicitant conform competențelor legale;
d) informațiile sunt transmise ori divulgate doar persoanelor direct implicate în îndeplinirea atribuțiilor specifice;
e) persoanele care au acces la informații sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 214.
(3) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (2) este transmisă de oricare dintre organismele prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României poate furniza informații doar în formă agregată sau în mod anonimizat și poate transmite alte informații doar la sediul acesteia.
(4) În măsura în care furnizarea de informații implică prelucrarea de date cu caracter personal, orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată de organismul solicitant trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

(la 02-01-2022, Capitolul V din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 223
(1) Banca Națională a României poate să furnizeze informațiile la care se referă prevederile art. 214 - 217 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite în conformitate cu prevederile legii în vederea asigurării serviciilor de compensare și decontare pentru orice piața din România, dacă considera că este necesar să comunice aceste informații în scopul asigurării funcționarii corespunzătoare a respectivelor structuri, având în vedere riscurile ca participanții pe piața să nu-și îndeplinească obligațiile de plata.
(2) Informațiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), informațiile primite potrivit dispozițiilor art. 215 nu pot fi divulgate de Banca Națională a României fără acordul expres al autorității competente de la care s-au primit.


Articolul 223^1

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de entitățile implicate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
(la 02-01-2022, Articolul 223^1 din Capitolul V , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Capitolul VI Cerințe de publicare pentru Banca Națională a României

Articolul 224
(1) Banca Națională a României trebuie să facă publice următoarele informații:
a) textul legilor și reglementărilor adoptate în domeniul reglementării prudențiale a instituțiilor de credit și al instrucțiunilor și precizărilor emise în aplicarea acestora;
b) modul de exercitare a opțiunilor prevăzute în legislația Uniunii Europene în domeniu;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 224 a fost modificată de lit. b) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
c) criteriile generale, inclusiv criteriile stabilite în aplicarea principiului proporționalității, și metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de instituțiile de credit în vederea respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și pentru evaluarea riscurilor la care instituțiile de credit sunt sau pot fi expuse;
(la 02-01-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 224 , Capitolul VI , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
d) date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicării cadrului legal și de reglementare în domeniul prudențial, inclusiv numărul și natura măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226, precum și a sancțiunilor și măsurilor sancționatoare aplicate potrivit prevederilor art. 204 și 229.
(la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 224 a fost modificată de pct. 164 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
Notă
Conform alineatului (3) al articolului 84, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022, în aplicarea prevederilor art. 224 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, A.S.F. face publice datele statistice prevăzute la respectiva literă fără a aduce atingere dispozițiilor privind păstrarea secretului profesional aplicabile A.S.F. prevăzute de prezenta lege.
(2) Informațiile publicate de Banca Națională a României potrivit alin. (1) trebuie să fie suficiente, astfel încât să permită o comparare semnificativă a abordărilor adoptate de autoritățile competente din diferite state membre. Informațiile se publică și sunt accesibile pe pagina de Internet a Băncii Naționale a României și se actualizează periodic.


Capitolul VII

Măsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare
(la 23-12-2013, Titlul Capitolului VII, Titlul III, Partea I a fost modificat de pct. 165 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 225
(1) În exercitarea funcțiilor sale, Banca Națională a României este competentă să dispună, față de o instituție de credit, persoană juridică română, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, măsuri potrivit prevederilor art. 197^9 și art. 226 și/sau să aplice sancțiuni și măsuri sancționatorii, potrivit prevederilor art. 229.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 225 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Banca Națională a României își exercită competențele de supraveghere și de aplicare a măsurilor, sancțiunilor și măsurilor sancționatoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgențe și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, în oricare din următoarele modalități:
a) în mod direct;
b) în colaborare cu alte autorități;
c) prin delegarea competențelor sale către alte autorități, cu păstrarea responsabilității pentru competențele delegate;
d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.
(3) Sancțiunile și măsurile sancționatoare aplicate potrivit art. 229 trebuie să fie eficace și proporționale cu faptele și deficiențele constatate și să fie de natură a avea un efect descurajant.
(4) La stabilirea tipului sancțiunii sau a măsurii sancționatoare și a cuantumului amenzii, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele reale și personale relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
a) gravitatea și durata faptei;
b) gradul de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile;
c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;
d) importanța profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în beneficiul acesteia, în măsura în care acestea pot fi determinate;
e) prejudiciile cauzate terților, în măsura în care pot fi determinate;
f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Națională a României;
g) încălcările săvârșite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;
h) orice consecințe potențial sistemice ale faptei săvârșite.
(5) Banca Națională a României are competența de a colecta toate informațiile necesare și de a efectua toate cercetările necesare în exercitarea funcțiilor sale.
(6) Fără a se aduce atingere prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, competența prevăzută la alin. (5) include:
a) competența de a solicita furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Băncii Naționale a României, inclusiv a informațiilor care trebuie furnizate, în scopuri de supraveghere și în scopuri statistice, la intervale regulate și în formatele specificate;
b) competența de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Băncii Naționale a României, în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin. (7), având domiciliul sau sediul social în România;
c) competența de a efectua toate inspecțiile necesare la sediile persoanelor juridice menționate la alin. (7) și la sediul oricărei altei entități incluse în supravegherea consolidată pentru care Banca Națională a României este supraveghetor consolidant, cu condiția notificării prealabile a autorităților competente implicate.
(7) În sensul prevederilor alin. (6) lit. a) sunt supuse obligației de furnizare a informațiilor:
a) instituțiile de credit cu sediul social în România;
b) societățile financiare holding cu sediul social în România;
c) societățile financiare holding mixte cu sediul social în România;
d) societățile financiare holding cu activitate mixtă cu sediul social în România;
e) persoanele fizice care aparțin entităților menționate la lit. a)-d);
f) terțele persoane către care entitățile menționate la lit. a)-d) au externalizat anumite funcții operaționale sau activități.
(8) Competența prevăzută la alin. (6) lit. b) include dreptul:
a) de a solicita prezentarea de documente;
b) de a examina evidențele și registrele persoanelor menționate la alin. (7) și de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidențe și registre;
c) de a obține explicații scrise sau verbale de la orice persoană prevăzută la alin. (7) sau de la reprezentanții ori personalul acesteia;
d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimțământul acesteia, în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei cercetări.

(la 23-12-2013, Art. 225 a fost modificat de pct. 166 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 226
(1) Banca Națională a României dispune unei instituții de credit, persoană juridică română, să întreprindă, într-un stadiu incipient, demersurile necesare pentru a remedia deficiențele în cazul în care aceasta se află în următoarele situații:
a) instituția de credit nu respectă cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora;
b) Banca Națională a României dispune de indicii că în următoarele 12 luni este probabil că instituția de credit să nu se conformeze prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), competențele Băncii Naționale a României le includ pe cele menționate la art. 226 alin. (3) și la art. 226^1.
(3) Pentru scopurile art. 166 și art. 166^1 alin. (4) și (5) din prezenta ordonanță de urgență, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:
(la 02-01-2022, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

a) să oblige instituția de credit să dispună de fonduri proprii suplimentare la un nivel mai mare decât cel al cerințelor de fonduri proprii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în condițiile stabilite la art. 226^2-226^4 din prezenta ordonanță de urgență;
(la 02-01-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
b) să solicite instituției de credit îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate în vedere respectării dispozițiilor art. 24 și 148;
c) să solicite instituției de credit să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii;
d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile ori rețeaua instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității instituției de credit;
(la 15-03-2015, Lit. d) a alin. (3) al art. 226 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 167 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
e) să solicite instituției de credit reducerea riscurilor inerente activităților, produselor și/sau sistemelor acesteia, inclusiv ale activităților externalizate;
(la 02-01-2022, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
f) să dispună instituției de credit limitarea componentei variabile a remunerației la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordanță cu menținerea unei baze de capital sănătoase;
g) să dispună instituției de credit să utilizeze profiturile nete pentru întărirea fondurilor proprii;
h) să dispună instituției de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit;
i) abrogată;
(la 14-12-2015, Lit. i) a alin. (3) al art. 226 a fost abrogată de pct. 18 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
j) să limiteze deținerile calificate în entități financiare sau nefinanciare, situație în care instituția de credit este obligată la înstrăinarea acestora;
k) să dispună instituției de credit prezentarea unui plan de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și de reglementările emise în aplicarea acestora, care să detalieze demersurile și acțiunile ce vor fi întreprinse în acest sens și care să stabilească termenul de implementare a respectivelor demersuri și acțiuni, precum și îmbunătățirile ulterioare aduse planului de restabilire, în ceea ce privește sfera de aplicare și termenul de implementare;
k^1) să limiteze sau să interzică distribuirea de către instituția de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, către acționarii sau membrii acesteia, și/ori plata de dobândă către deținătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicția nu reprezintă caz de nerambursare pentru instituția de credit;
(la 15-03-2015, Lit. k^1) a alin. (3) al art. 226 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 167 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
l) să impună cerințe de raportare suplimentare sau cu o frecvență sporită, inclusiv de raportare a fondurilor proprii, lichidității și a efectului de levier;
(la 02-01-2022, Litera l) din Alineatul (3) , Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
m) să impună cerințe de lichiditate specifice, inclusiv restricții în ceea ce privește neconcordanțele între scadențele activelor și datoriilor instituțiilor de credit;
n) să dispună instituției de credit publicarea de informații suplimentare.
(3^1) În scopul aplicării dispozițiilor alin. (3) lit. l), Banca Națională a României poate impune instituțiilor de credit cerințe de raportare suplimentare sau cu o frecvență sporită numai dacă cerințele respective sunt adecvate și proporționale în raport cu scopul în care informațiile sunt solicitate, iar respectivele informații nu sunt redundante.
(la 02-01-2022, Articolul 226 din Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3^2) Pentru scopurile prezentului articol, ale art. 166, 166^1 și 169^1 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia se consideră redundante orice informații suplimentare care pot fi solicitate de la instituțiile de credit în cazul în care aceleași informații sau informații în mod substanțial similare au fost deja raportate în alt mod Băncii Naționale a României sau pot fi produse de către aceasta.
(la 02-01-2022, Articolul 226 din Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3^3) Banca Națională a României nu solicită instituțiilor de credit să raporteze informații suplimentare în cazul în care aceasta a primit anterior informațiile respective într-un alt format sau la un alt nivel de granularitate, care să îi permită să producă informații de aceeași calitate și autenticitate ca cele produse pe baza informațiilor suplimentare raportate în alt mod.
(la 02-01-2022, Articolul 226 din Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(4) Abrogat.
(la 02-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(5) Abrogat.
(la 02-01-2022, Alineatul (5) din Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(6) În scopul determinării nivelului corespunzător al cerințelor de lichiditate pe baza verificării și evaluării realizate potrivit art. 166, 166^1, 169^1 și 211 din prezenta ordonanță de urgență, precum și potrivit reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Națională a României evaluează dacă impunerea vreunei cerințe specifice de lichiditate este necesară pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care instituția de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele:
a) modelul de afaceri al instituției de credit;
b) cadrul de administrare, procesele și mecanismele instituției de credit, prevăzute la art. 24, art. 106-108^1, art. 152^1, art. 162, art. 165-166^6 din prezenta ordonanță de urgență, precum și în reglementările emise în aplicarea acesteia;
(la 14-12-2015, Lit. b) a alin. (6) al art. 226 a fost modificată de pct. 20 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
c) rezultatul verificării și evaluării realizate potrivit art. 166;
d) abrogată.
(la 02-01-2022, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 226 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost abrogată de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(7) În mod special, fără a aduce atingere art. 228 și 229 din prezenta ordonanță de urgență, Banca Națională a României analizează necesitatea aplicării unor sancțiuni sau a altor măsuri, inclusiv a unor cerințe prudențiale, al căror nivel este corelat în general cu diferența dintre poziția lichidității curente a unei instituții de credit și oricare cerințe de lichiditate și finanțare stabilă definite la nivel național sau la nivelul Uniunii.
(8) Planul de restabilire a conformității cu cerințele de supraveghere prevăzut la alin. (3) lit. k) poate să includă, fără a se limita la acestea, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (3) lit. a)-h) și j) sau o combinare a acestor măsuri și poate fi pus în aplicare dacă Banca Națională a României îl consideră adecvat pentru atingerea scopului stabilit.
(9) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) este supusă dispozițiilor privind schimbul de informații și secretul profesional, potrivit capitolului V din prezentul titlu.

(la 23-12-2013, Art. 226 a fost modificat de pct. 167 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 226^1

Dispozițiile art. 226 nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României de a aplica sancțiunile și/sau măsurile sancționatoare prevăzute la art. 229.
(la 14-12-2015, Art. 226^1 a fost modificat de pct. 21 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 226^2
(1) Pentru scopurile art. 226 alin. (3) lit. a), Banca Națională a României impune cerința de fonduri proprii suplimentare în cazul în care, pe baza verificărilor efectuate potrivit art. 166 alin. (1)-(3^3), alin. (5) și (6) și art. 166^1, stabilește că instituția de credit se află în una dintre următoarele situații:
a) instituția de credit este expusă la riscuri sau la elemente de risc care fie nu sunt acoperite, fie nu sunt acoperite în mod suficient, astfel cum se specifică în reglementările Băncii Naționale a României emise potrivit art. 226^3, de cerințele de fonduri proprii prevăzute în părțile a treia, a patra și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012;
b) instituția de credit nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 148 și art. 24 alin. (1), (2), (2^1), (2^2) și (2^3) din prezenta ordonanță de urgență sau la articolul 393 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și este puțin probabil ca alte măsuri de supraveghere să fie suficiente pentru a garanta că respectivele cerințe pot fi îndeplinite într-un termen adecvat;
c) ajustările evaluărilor prevăzute la art. 105 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sunt considerate insuficiente pentru a permite instituției de credit să își vândă sau să își acopere pozițiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiții normale de piață;
d) din evaluarea efectuată potrivit art. 166^1 alin. (4) și (5) reiese că nerespectarea cerințelor prevăzute pentru aplicarea abordării permise va conduce probabil la cerințe neadecvate de fonduri proprii;
e) instituția de credit nu reușește în mod repetat să atingă sau să mențină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare pentru a se conforma orientărilor comunicate potrivit art. 226^5 alin. (4);
f) alte situații specifice instituției de credit, despre care Banca Națională a României consideră că ridică probleme semnificative în materie de supraveghere.
(2) Banca Națională a României impune cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) numai pentru acoperirea riscurilor specifice la care este expusă fiecare instituție de credit în parte ca urmare a activității sale, inclusiv a celor care reflectă impactul anumitor evoluții economice sau ale pieței asupra profilului de risc specific al unei instituții de credit.

(la 02-01-2022, Capitolul VII din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 226^3

În scopurile art. 226^2, Banca Națională a României stabilește prin reglementări modalitatea de identificare a situațiilor în care riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite suficient de fonduri proprii ținând seama de profilul de risc al fiecărei instituții de credit în parte, modalitatea de stabilire a nivelului fondurilor proprii suplimentare, condițiile legate de structura fondurilor proprii care acoperă cerința de fonduri proprii suplimentare, precum și restricțiile cu privire la destinația fondurilor proprii utilizate pentru îndeplinirea cerinței de fonduri proprii suplimentare.
(la 02-01-2022, Capitolul VII din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 226^4

Banca Națională a României justifică în scris în mod corespunzător fiecărei instituții de credit decizia de a impune o cerință de fonduri proprii suplimentare în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a), cel puțin prin descrierea clară a evaluării complete a elementelor prevăzute la art. 226^2 și în reglementările emise în aplicarea dispozițiilor art. 226^3. Respectiva justificare include, în cazul prevăzut la art. 226^2 alin. (1) lit. e), o expunere explicită a motivelor pentru care impunerea de orientări privind fondurile proprii suplimentare nu mai este considerată suficientă.
(la 02-01-2022, Capitolul VII din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 226^5
(1) În temeiul strategiilor și procedurilor prevăzute la art. 148, instituțiile de credit își stabilesc capitalul lor intern la un nivel adecvat al fondurilor proprii care este suficient pentru a acoperi toate riscurile la care este expusă instituția de credit și pentru a asigura faptul că fondurile proprii ale acesteia pot absorbi pierderile potențiale care decurg din scenariile de criză, inclusiv pierderile potențiale identificate în cadrul simulărilor de criză derulate în scopuri de supraveghere prevăzute la art. 166 alin. (4).
(2) Banca Națională a României verifică periodic nivelul capitalului intern stabilit de fiecare instituție de credit potrivit alin. (1) în cadrul verificărilor și evaluărilor efectuate potrivit art. 166 alin. (1)-(3^3), alin. (5) și (6) și art. 166^1, inclusiv cu rezultatele simulărilor de criză prevăzute la art. 166 alin. (4).
(3) În temeiul verificării prevăzute la alin. (2), Banca Națională a României stabilește, pentru fiecare instituție de credit, nivelul global al fondurilor proprii pe care îl consideră adecvat.
(4) Banca Națională a României comunică instituțiilor de credit orientările privind fondurile proprii suplimentare.
(5) Orientările privind fondurile proprii suplimentare indică excedentul de fonduri proprii față de cuantumul relevant al fondurilor proprii solicitat în temeiul părților a treia, a patra și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, al capitolului 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, al art. 226 alin. (3) lit. a) și al art. 126^1 din prezenta ordonanță de urgență sau în temeiul articolului 92 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, după caz, care este necesar pentru a se ajunge la nivelul global al fondurilor proprii considerat adecvat de către Banca Națională a României în temeiul alin. (2) și (3).
(6) Orientările privind fondurile proprii suplimentare comunicate de Banca Națională a României sunt specifice fiecărei instituții de credit. Orientările privind fondurile proprii suplimentare pot acoperi riscurile abordate de cerința de fonduri proprii suplimentare impusă în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) numai în măsura în care acestea acoperă aspecte legate de riscurile respective care nu sunt deja acoperite de cerința respectivă.
(7) Banca Națională a României stabilește prin reglementări restricțiile legate de destinația fondurilor proprii utilizate pentru conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare.
(8) Neconformarea cu orientările prevăzute la alin. (4) nu declanșează restricțiile prevăzute la art. 126^2-126^7 din prezenta ordonanță de urgență în cazul în care instituțiile de credit îndeplinesc cerințele de fonduri proprii relevante prevăzute în părțile a treia, a patra și a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și în capitolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, cerința de fonduri proprii suplimentare relevantă prevăzută la art. 226 alin. (3) lit. a) din prezenta ordonanță de urgență și, după caz, cerința amortizorului combinat sau cerința amortizorului pentru indicatorul efectului de levier prevăzută la articolul 92 alineatul (1a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.

(la 02-01-2022, Capitolul VII din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 226^6

Banca Națională a României notifică autorităților de rezoluție relevante cerința de fonduri proprii suplimentare impusă instituțiilor de credit în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) și eventualele orientări privind fondurile proprii suplimentare comunicate instituțiilor de credit potrivit art. 226^5 alin. (4) și (5).
(la 02-01-2022, Capitolul VII din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 226^7
(1) Instituțiile de credit trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile și recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit instrucțiunilor și/sau precizărilor emise de Banca Națională a României potrivit art. 420 alin. (4).
(2) În situația în care instituția de credit nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor și/sau precizărilor emise de Banca Națională a României potrivit art. 420 alin. (4), Banca Națională a României poate face recomandări instituției de credit, în vederea adoptării de măsuri de către aceasta pentru implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor și/sau precizărilor Băncii Naționale a României, și/sau poate dispune măsurile prevăzute la art. 226 alin. (3), fără a se limita la acestea.

(la 02-01-2022, Capitolul VII din Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 227

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 227 a fost abrogat de pct. 22 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 228
(1) Banca Națională a României are competența aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) și b) în toate cazurile în care constată că o instituție de credit persoană juridică română, o instituție de credit-mamă, persoană juridică română, o societate financiară holding-mamă, persoană juridică română sau o societate financiară holding mixtă-mamă, persoană juridică română și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:
(la 02-01-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 228 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
a) instituția de credit a obținut autorizație pe baza unor informații false sau prin orice alt mijloc ilegal;
b) instituția de credit nu informează Banca Națională a României cu privire la orice achiziții sau cesiuni de participații în capitalul lor care depășește nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27, de care a luat cunoștință, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1);
c) instituția de credit, listată pe o piață reglementată, inclusă în lista publicată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, potrivit art. 47 din Directiva 2004/39/CE, nu informează Banca Națională a României, cel puțin anual, cu privire la identitatea persoanelor care au dețineri calificate și la nivelul acestor dețineri, potrivit art. 29 alin. (2);
d) instituția de credit nu dispune de cadrul de administrare a activității, solicitat de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 24;
e) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete sau inexacte către Banca Națională a României referitoare la îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu încălcarea prevederilor art. 99 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
f) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la cerințele de fonduri proprii, cu încălcarea prevederilor art. 101 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
g) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la o expunere mare, cu încălcarea prevederilor art. 394 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
h) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la lichiditate, cu încălcarea prevederilor art. 415 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
i) instituția de credit nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la indicatorul efectului de levier, cu încălcarea prevederilor art. 430 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
j) instituția de credit nu deține active lichide potrivit prevederilor art. 412 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, iar fapta are caracter repetat sau continuu;
k) instituția de credit înregistrează o expunere care depășește limitele prevăzute de art. 395 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
l) instituția de credit este expusă riscului de credit al unei poziții din securitizare, fără a îndeplini condițiile prevăzute la art. 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
m) instituția de credit nu publică informații sau furnizează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu încălcarea prevederilor art. 431 alin. (1)-(3) și ale art. 451 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
n) instituția de credit efectuează plăți către deținătorii de instrumente incluse în fondurile proprii, cu încălcarea prevederilor relevante în materie sau în cazurile în care art. 28, 51 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 interzic efectuarea unor astfel de plăți;
o) instituția de credit permite uneia sau mai multor persoane care încalcă prevederile art. 108 să devină ori să rămână membri ai structurii de conducere;
p) orice încălcări ale prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, respectiv ale regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonanță de urgență, în măsura în care aceste fapte nu intră sub incidența prevederilor lit. a)-o);
q) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României.
r) instituția de credit-mamă, persoană juridică română, societatea financiară holding-mamă, persoană juridică română, sau societatea financiară holding mixtă-mamă, persoană juridică română, nu ia măsurile solicitate pentru asigurarea conformității cu cerințele prudențiale prevăzute în partea a treia, a patra, a șasea sau a șaptea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sau care se impun în temeiul art. 226 alin. (3) lit. a) sau al art. 226 alin. (6) și (7) pe bază consolidată sau subconsolidată.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 228 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 68, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) În cazurile în care Banca Națională a României constată că o instituție de credit persoană juridică română este găsită răspunzătoare pentru o încălcare gravă a prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României poate aplica măsura sancționatoare prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. b).
(la 02-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 228 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(3) În cazul nerespectării interdicției prevăzute la art. 181, Banca Națională a României poate aplica măsura sancționatoare prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. b).
(la 14-12-2015, Alin. (3) al art. 228 a fost introdus de pct. 23 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

(la 23-12-2013, Art. 228 a fost modificat de pct. 169 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 229
(1) Sancțiunile care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonanțe de urgență sunt:
a) avertisment scris;
b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, instituția de credit, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă și fapta săvârșită;
c) amendă aplicabilă persoanei juridice, până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar precedent, care include venitul brut constând din dobânzile de încasat și alte venituri similare, venituri din acțiuni și alte titluri cu randament variabil sau fix, precum și comisioanele ori taxele de încasat așa cum sunt prevăzute la art. 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; în cazul în care persoana juridică are calitatea de filială a unei întreprinderi-mamă, venitul brut relevant este cel rezultat din situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, din exercițiul financiar precedent;
(la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 229 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
d) amendă aplicabilă persoanei fizice, până la echivalentul în lei a 5 milioane de euro la cursul de schimb din 17 iulie 2013;
e) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1);
f) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obținut prin săvârșirea faptei, dacă acesta poate fi determinat.
(2) Măsurile sancționatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonanțe de urgență sunt:
a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia;
a^1) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de credit de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit, responsabile de săvârșirea faptei;
(la 15-03-2015, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 229 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 170 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
b) retragerea autorizației acordate instituției de credit, potrivit prevederilor art. 39;
c) suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili.
(3) Măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sancțiuni sau independent de acestea.
(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) și f) și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (2) lit. a) și a^1) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privința cărora Banca Națională a României constată că acestea nu își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase și/sau că nu mai corespund cerințelor prevăzute la art. 108-108^2 și responsabilităților încredințate.
(la 02-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 229 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

(la 23-12-2013, Art. 229 a fost modificat de pct. 170 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
Notă
Articolul 89, Titlul VI din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 prevede:

Articolul 89
(1) A.S.F. este competentă să dispună față de S.S.I.F., care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 sau față de persoanele responsabile care încalcă dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora.
(2) Măsurile ce pot fi dispuse de A.S.F. pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situației entităților prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute la art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.
(3) În cazurile în care cerințele prudențiale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, A.S.F. aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și cu dispozițiile titlului X din Legea nr. 126/2018.
(4) Sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f) și măsura sancționatoare prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite potrivit legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privința cărora A.S.F. constată că acestea nu își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase și/sau că nu mai corespund cerințelor de reputație și competență adecvată naturii, extinderii și complexității activității S.S.I.F. și responsabilităților încredințate.


Articolul 229^1
(1) Banca Națională a României aplică sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) și măsurile sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a), a^1) și c) în cazurile în care constată că o persoană fizică ori juridică, o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:
a) achiziționarea, direct sau indirect, a unei dețineri calificate, în sensul prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 1^1-1^3, cu nerespectarea obligației de notificare prevăzute la art. 25 alin. (1) și (1^1), pe durata evaluării prevăzute la art. 25 sau fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);
b) cedarea, direct sau indirect, a unei dețineri calificate într-o instituție de credit, persoană juridică română, ori reducerea acesteia, astfel încât proporția drepturilor de vot sau a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituția de credit să nu mai fie o filială, cu nerespectarea obligației de notificare prevăzute la art. 27;
c) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau expunerii instituției de credit;
d) periclitarea credibilității și/sau viabilității instituției de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.
(2) Banca Națională a României aplică sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. a)-d) și f) și măsurile sancționatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a), a^1) și c) în cazurile în care constată că o societate financiară holding și/sau o societate financiară holding mixtă încalcă prevederile art. 197^3-197^13 în ceea ce privește cerința de solicitare a aprobării sau orice altă cerință prevăzută la articolele respective.

(la 02-01-2022, Articolul 229^1 din Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 230
(1) În cazul în care persoanele care dețin participații calificate la instituția de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute de lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei instituții de credit sau exercită o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, Banca Națională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancțiuni care pot fi aplicate instituției de credit ori persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acesteia, Banca Națională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii sau membrii respectivi.
(la 14-12-2015, Alin. (1) al art. 230 a fost modificat de pct. 24 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(2) Acționarii față de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziționa noi acțiuni ale instituției de credit, persoană juridică română.
(la 16-07-2009, Alin. (2) al art. 230 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^1. )
(3) Acționarii al căror exercițiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot ține adunare generală și pot să ia orice hotărâre de competența acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată în acest caz la totalul capitalului social deținut de acționarii în cauză.
(la 16-07-2009, Alin. (3) al art. 230 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^2. )
(4) Dacă măsura suspendării drepturilor de vot prevăzută la alin. (1) este aplicată acționarilor reprezentând întregul capital social, Banca Națională a României poate hotărî retragerea autorizației instituției de credit, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 255.
(la 01-04-2010, Alin. (4) al art. 230 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )


Articolul 230^1
(1) În scopul remedierii unei situații de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudențiali și de performanță financiară ai unei instituții de credit, persoană juridică română, sau al prevenirii apariției unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale, Banca Națională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:
a) să solicite persoanelor care dețin dețineri calificate să susțină financiar instituția de credit prin majorarea capitalului social;
(la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 230^1 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
b) să solicite persoanelor care dețin dețineri calificate să susțină financiar instituția de credit, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Națională a României și/sau convertirea în acțiuni a unor astfel de împrumuturi;
(la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 230^1 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
c) să interzică repartizarea totală sau parțială a profitului pe alte destinații decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Națională a României constată remedierea situației financiare a instituției de credit.
(2) Dacă persoanele care dețin dețineri calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Națională a României, măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) și (3).
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 230^1 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(3) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării drepturilor de vot ale persoanelor care dețin dețineri calificate, Banca Națională a României revocă măsura numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
(la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (3) al art. 230^1 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
a) circumstanțele prevăzute la alin. (1) au încetat să mai existe;
b) prin conduita sa, persoana în cauză nu a exercitat o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituției de credit, aprecierea fiind raportată inclusiv, dar fără a se limita la receptivitatea în ceea ce privește îndeplinirea, în termenele indicate, a recomandărilor făcute potrivit prevederilor art. 168, a măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226 sau, după caz, a prezentului articol;
c) Banca Națională a României nu a dispus între timp, în privința instituției de credit, aplicarea unor instrumente de rezoluție, potrivit legislației în domeniu, ori a unor măsuri de lichidare, conform prevederilor cuprinse în cap. VIII din prezentul titlu.
(la 14-12-2015, Lit. c) a alin. (3) al art. 230^1 a fost modificată de pct. 25 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(la 21-01-2012, Alin. (3) al art. 230^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. )

(la 16-07-2009, Art. 230^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^3. )

Articolul 231
(1) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 231 a fost abrogat de pct. 173 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) În cazul aplicării, potrivit art. 229 alin. (2) lit. c), a măsurii sancționatorii privind suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 229^1 lit. a), pentru ținerea unei adunări generale a acționarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 231 a fost modificat de pct. 174 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Măsura sancționatorie privind suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acționarului sau acționarilor responsabili își încetează efectele la data la care achiziționarea unei dețineri calificate ori majorarea acesteia este aprobată în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la art. 25 alin. (3)-(9).
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 231 a fost modificat de pct. 174 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

(la 16-07-2009, Art. 231 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^4. )

Articolul 231^1

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 231^1 a fost abrogat de pct. 175 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 232
(1) Persoanele care au achiziționat o deținere calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României trebuie să-și vândă, în termen de 3 luni de la data comunicării opoziției, acțiunile aferente deținerii calificate astfel achiziționate. Dacă după expirarea termenului acțiunile nu au fost vândute, Banca Națională a României dispune instituției de credit, persoană juridică română, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția deținătorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 232 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul instituției de credit, răspunde de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (1), și vânzarea acțiunilor nou-emise.
(3) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu are loc sau se realizează numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, instituția de credit procedează la reducerea capitalului social cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare a achiziției unei dețineri calificate conform prevederilor art. 25 alin. (1) și care, în termenul prevăzut de Banca Națională a României, nu furnizează acesteia informațiile și documentația necesare evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1). În acest caz, Banca Națională a României se poate opune achiziției conform prevederilor art. 26 alin. (2).
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 232 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )

(la 16-07-2009, Art. 232 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^5. )

Articolul 233
(1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de instituția de credit, persoana juridică română, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României ori în cursul verificărilor desfășurate la sediile acestora.
(2) Actele cu privire la o instituție de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni și măsuri sancționatoare potrivit prezentului capitol, se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizației instituției de credit și a suspendării exercitării dreptului de vot al acționarilor/membrilor instituției de credit, a căror aplicare este de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.
(la 14-12-2015, Alin. (2) al art. 233 a fost modificat de pct. 26 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(3) În cazul aplicării sancțiunii și/sau măsurii sancționatoare, actul trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei vinovate, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia, temeiul de drept al aplicării sancțiunii administrative și/sau măsurii sancționatoare și sancțiunea administrativă și/sau măsura sancționatoare aplicată.
(la 14-12-2015, Alin. (3) al art. 233 a fost introdus de pct. 27 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(4) În cazul dispunerii de măsuri, actul trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a instituției de credit căreia i se dispun măsuri, prevederile legale pe care instituția de credit nu le respectă sau în legătură cu care există indicii că nu vor fi respectate în următoarele 12 luni și alte circumstanțe care pot prezenta relevanță în contextul dispunerii unor măsuri, temeiul de drept al dispunerii de măsuri, precum și măsurile dispuse.
(la 02-01-2022, Articolul 233 din Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost completat de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 234
(1) Aplicarea sancțiunilor și măsurilor sancționatorii prevăzute la art. 229 se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 234 , Capitolul VII , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Aplicarea sancțiunilor nu înlătura răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.
(4) Banca Națională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) care nu au fost contestate în condițiile art. 275 și pe cele în privința cărora contestațiile au fost respinse în mod definitiv, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancțiunii.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(5) Banca Națională a României publică sancțiunile fără a indica identitatea entităților implicate, în oricare dintre următoarele circumstanțe:
a) în situația în care sancțiunea este aplicată unei persoane fizice și, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedește că publicarea datelor cu caracter personal este disproporționată în raport cu fapta sancționată;
b) în situația în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfășurare;
c) în situația în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat persoanelor implicate.
(la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(6) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (5) pot înceta într-un termen rezonabil, Banca Națională a României poate amâna publicarea sancțiunilor până la încetarea circumstanțelor.
(la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(7) Informațiile publicate potrivit alin. (4) sau (5) sunt păstrate de Banca Națională a României pe website-ul său oficial o perioadă de cel puțin 5 ani. Datele cu caracter personal sunt păstrate pe website-ul oficial al Băncii Naționale a României doar cât timp este necesar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(la 23-12-2013, Alin. (7) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 234^1
(1) Banca Națională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la toate sancțiunile și interdicțiile permanente aplicate potrivit prevederilor art. 225, 228, 229 și 229^1, precum și cu privire la stadiul procedurii de contestare și rezultatul acesteia. Informațiile primite sunt incluse de Autoritatea Bancară Europeană în baza de date centralizată a sancțiunilor administrative, pe care aceasta o administrează și care poate fi accesată și consultată numai de autoritățile competente din statele membre.
(2) În cazul în care Banca Națională a României evaluează buna reputație a persoanelor care asigură administrarea și sau/conducerea unei instituții de credit, precum și a acționarilor respectivei acesteia, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Banca Națională a României consultă baza de date centralizată a sancțiunilor, pe care Autoritatea Bancară Europeană o administrează.
(3) În cazul în care au intervenit schimbări cu privire la stadiul procedurii de contestare a sancțiunii ori acestea au fost soluționate în mod definitiv în favoarea contestatarului, Banca Națională a României solicită Autorității Bancare Europene actualizarea sau eliminarea din baza de date a informațiilor comunicate potrivit alin. (1).

(la 23-12-2013, Art. 234^1 a fost introdus de pct. 179 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 234^2
(1) Banca Națională a României stabilește mecanisme eficiente și credibile pentru încurajarea raportării încălcărilor, inclusiv a celor potențiale, ale prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.
(2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ cel puțin:
a) proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările, inclusiv cele potențiale, și pentru urmărirea acestora;
b) protecția corespunzătoare pentru angajații instituțiilor de credit care raportează încălcările din cadrul instituțiilor de credit, cel puțin împotriva represaliilor, discriminării sau a oricărui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportării;
c) protecția datelor cu caracter personal atât în privința persoanelor care raportează încălcarea, cât și a celor pretins vinovate de respectiva încălcare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;
d) prevederi clare în scopul garantării confidențialității pentru persoana care raportează încălcările din cadrul instituției de credit, cu excepția cazului în care dezvăluirea are loc în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.
(3) Instituțiile de credit trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea internă de către angajați a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, prin intermediul unui canal specific independent.

(la 23-12-2013, Art. 234^2 a fost introdus de pct. 179 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 235

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 235 a fost abrogat de pct. 180 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 236
(1) Dispozițiile prezentului capitol se aplica în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.
(2) Faptele de încălcare a legislației speciale în materia acordării de credite ipotecare finanțate din emisiune de obligațiuni ipotecare intră, de asemenea, sub incidența dispozițiilor prezentului capitol, în măsura în care legislația specială nu cuprinde prevederi de sancționare a faptelor respective.


Capitolul VIII Proceduri speciale

Secţiunea I Abrogată
(la 14-12-2015, Secț. I a fost abrogată de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 237

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 237 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 238

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 238 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 239

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 239 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Secţiunea a 2-a

Abrogată.
(la 14-12-2015, Secț. a 2-a a fost abrogată de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^1

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^1 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^2

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^2 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^3

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^3 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^4

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^4 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^5

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^5 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^6

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^6 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^7

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^7 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^8

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^8 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^9

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^9 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^10

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^10 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^11

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^11 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^12

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^12 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^13

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^13 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^14

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^14 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^15

Abrogat.
----------
Art. 240^15 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015.

Articolul 240^16

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^16 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^17

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^17 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^18

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^18 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^19

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^19 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^20

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^20 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^21

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^21 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^22

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^22 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Secţiunea a 2^1-a Abrogată
(la 14-12-2015, Secț. 2^1 a fost abrogată de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
2^1.1. Abrogat
(la 14-12-2015, Pct. 2^1.1 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 240^23

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^23 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^24

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^24 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
2^1.2. Abrogat
(la 14-12-2015, Pct. 2^1.2 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 240^25

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^25 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^26

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^26 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
2^1.3. Abrogat
(la 14-12-2015, Pct. 2^1.3 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 240^27

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^27 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^28

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^28 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
2^1.4. Abrogat
(la 14-12-2015, Pct. 2^1.4 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 240^29

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^29 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^30

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^30 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^31

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^31 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^32

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^32 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^33

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^33 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^34

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^34 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^35

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^35 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^36

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^36 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^37

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^37 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^38

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^38 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^39

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^39 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^40

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^40 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 240^41

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 240^41 a fost abrogat de pct. 28 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 241

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 241 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 242

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 242 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 243

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 243 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 244

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 244 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 245

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 245 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 246

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 246 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 247

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 247 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 248

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 248 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 249

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 249 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 250

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 250 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 251

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 251 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 252

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 252 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 253

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 253 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 254

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 254 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Secţiunea a 3-a Lichidarea instituțiilor de credit

Articolul 255

Odată cu retragerea autorizației, Banca Națională a României dispune dizolvarea urmată de lichidare a instituției de credit potrivit prezentei secțiuni sau, dacă instituția de credit se afla în vreuna din situațiile de insolvență prevăzute de legislația specială privind falimentul instituțiilor de credit, sesizează instanța competenta în vederea deschiderii procedurii.

Articolul 256
(1) Lichidarea instituției de credit care nu se afla în situație de insolvență, inclusiv a sucursalelor sale din România, din alte state membre sau din state terțe, se realizează cu respectarea legislației românești aplicabile în cazul dizolvării și lichidării societăților comerciale pe acțiuni și a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Îndeplinirea atribuțiilor privind lichidarea instituției de credit este asigurată de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, denumit în continuare lichidator, atât în cazul în care lichidarea este dispusă conform art. 255, cât și în cazul în care lichidarea are loc la inițiativa acționarilor/membrilor.


Articolul 257

Lichidarea instituției de credit conform dispozițiilor art. 255 sau la inițiativa acționarilor/membrilor nu împiedica declanșarea procedurii falimentului, dacă pe parcursul procesului de lichidare instituția de credit ajunge în una dintre situațiile de insolvență prevăzute de legislația specială privind falimentul instituțiilor de credit.

Articolul 258
(1) Dispozițiile cuprinse în legislația privind falimentul instituțiilor de credit referitoare la atribuțiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creanțelor, se aplica în mod corespunzător și în cazul lichidării instituției de credit potrivit dispozițiilor prezentei secțiuni.
(2) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfășurarea activității de lichidare sunt considerate în sensul alin. (1) cheltuieli legate de lichidare.


Articolul 259
(1) În cazul retragerii autorizației unei instituții de credit, persoana juridică română, care desfășoară activitate și pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Națională a României informează fără întârziere, prin orice mijloace disponibile, autoritățile competente din statele membre gazda asupra hotărârii adoptate, a consecințelor legale și a efectelor pe care le implica aceasta.
(2) Dacă, din considerente de asigurare a protecției deponenților sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi întârziată, Banca Națională a României asigura informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii.


Articolul 260
(1) Dacă măsura prevăzută la art. 255 vizează o sucursala din România a unei instituții de credit dintr-un stat terț, care mai are sucursale cel puțin într-un alt stat membru, Banca Națională a României, înainte de adoptarea hotărârii, informează toate autoritățile competente din statele membre gazda în care instituția de credit desfășoară activitate, cu privire la aceasta și a efectelor pe care le implica.
(2) Dacă, din considerente de asigurare a protecției deponenților sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi întârziată, Banca Națională a României asigura informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii.
(3) Banca Națională a României asigura coordonarea acțiunilor sale cu cele ale autorităților competente din celelalte state membre gazda. Lichidatorul asigura coordonarea acțiunilor sale cu cele ale lichidatorilor desemnați în statele membre respective.


Articolul 261
(1) În cazul retragerii autorizației unei instituții de credit, persoana juridică română, care desfășoară activitate și pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, lichidatorul trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Naționale a României privind lichidarea instituției de credit în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în doua ziare de circulație națională pe teritoriul fiecărui stat membru gazda, în limba oficială a acestuia sau, după caz, într-una din limbile oficiale ale acestuia.
(2) Hotărârea Băncii Naționale a României produce efecte în toate statele membre gazda, fără alta formalitate și devine efectivă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I sau de la o data ulterioară specificată în hotărâre.
(3) Dacă considera necesar, lichidatorul poate solicita înregistrarea hotărârii Băncii Naționale a României în registrul imobiliar, registrul comerțului sau în orice alt registru public ținut în statele membre gazda. Dacă legislația unui stat membru gazda prevede obligativitatea unei asemenea formalități, lichidatorul trebuie să ia toate măsurile pentru îndeplinirea acesteia. Sumele necesare realizării înregistrării sunt considerate cheltuieli aferente lichidării.


Articolul 262
(1) Lichidatorul poate acționa pe teritoriul statelor membre gazda, în baza unei copii certificate de pe hotărârea Băncii Naționale a României sau în baza unui certificat emis de aceasta, fără alta formalitate.
(2) Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care îi revin potrivit legii române. El poate să numească alte persoane care să îl sprijine sau să îl reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv în scopul de a acorda asistență creditorilor instituției de credit pe parcursul lichidării.
(3) În exercitarea competentelor sale, lichidatorul trebuie să respecte legislația statului membru pe teritoriul căreia acționează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor și la furnizarea de informații angajaților instituției de credit din statul membru respectiv. Lichidatorul nu are dreptul de a utiliza forța pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și nici dreptul de a soluționa litigii ori dispute.


Articolul 263

În cazul lichidării unei instituții de credit, persoana juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplica legislația românească, cu excepțiile prevăzute la art. 266 - 274.

Articolul 264
(1) Orice creditor al instituției de credit aflate în lichidare, inclusiv autoritățile publice, cu domiciliul/reședința sau, după caz, sediul social în România sau în alt stat membru, are dreptul de a înainta o declarație de creanțe sau de a formula observații scrise în legătura cu creanțele sale asupra instituției de credit, care se adresează lichidatorului. Declarația de creanțe sau, după caz, observațiile formulate pot fi înaintate în limba oficială ori în limbile oficiale ale statului membru de domiciliu/reședința, după caz, unde are situat sediul social și trebuie să poarte mențiunea "declarație de creanțe", respectiv, "observații privind creanțele", în limba română.
(2) Creanțele creditorilor având domiciliul/reședința sau, după caz, sediul social în afară teritoriului României beneficiază de același tratament și au același rang de preferința ca și creanțele de aceeași natura ale creditorilor având domiciliul/reședința sau, după caz, sediul social pe teritoriul României.
(3) Creditorii care își exercita dreptul prevăzut la alin. (1) trebuie să transmită copii de pe actele care atesta creanțele lor, dacă exista, și trebuie să indice natura fiecărei creanțe, data la care a luat naștere și valoarea acesteia, dacă exista privilegii, garanții reale și alte asemenea drepturi în legătura cu creanțele respective și să indice care sunt creanțele garantate astfel.
(4) La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze și traducerea în limba română a declarației de creanțe sau, după caz, a observațiilor formulate și a documentelor prezentate.


Articolul 265
(1) Lichidatorul asigura informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor instituției de credit.
(2) Lichidatorul este ținut de obligația de păstrare a secretului profesional, conform, dispozițiilor cuprinse în Capitolului V, Titlul III, Partea I.


Articolul 266

Efectele lichidării instituției de credit asupra anumitor contracte și drepturi sunt reglementate astfel:
a) contractele și relațiile de muncă sunt guvernate de legislația statului membru aplicabilă în cazul fiecărui contract de muncă;
b) contractele prin care se dobândește dreptul de folosința sau dreptul de achiziționare a unor bunuri imobile sunt guvernate de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul, potrivit căreia se determina și natura bunului: mobil sau imobil;
c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor și a aeronavelor, care sunt supuse obligației de înregistrare într-un registru public, sunt guvernate de legea statului membru sub autoritatea căruia este ținut registrul respectiv.

Articolul 267
(1) Deschiderea procedurii de lichidare a instituției de credit nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terțelor părți asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile sau imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea instituției de credit, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se referă în special la:
a) dreptul de a vinde sau de a dispune în alt mod de un bun și dreptul de a-i culege fructele, decurgând în special dintr-un contract de gaj sau ipoteca;
b) dreptul de preferința la executarea bunurilor afectate unei garanții, înaintea altor titulari de drepturi asupra bunului;
c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta;
d) dreptul de uzufruct asupra bunului.
(3) Dreptul, înregistrat într-un registru public și opozabil terților, în temeiul căruia poate fi obținut un drept real în sensul alin. (1), este considerat un drept real.
(la 14-12-2015, Alin. (3) al art. 267 a fost introdus de pct. 29 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 268
(1) Deschiderea procedurii de lichidare, în situația în care instituția de credit este parte într-un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu afectează dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauza prin care acesta și-a rezervat dreptul de proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei condiții, dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru.
(2) Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care instituția de credit este parte într-un contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu poate constitui motiv pentru anularea sau desființarea contractului și nu afectează drepturile cumpărătorului, dacă data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare este ulterioară livrării bunului și dacă, la acea data, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru.


Articolul 269
(1) Deschiderea procedurii de lichidare nu afectează drepturile creditorilor de a invoca compensarea legală, atunci când legea aplicabilă contractului permite o asemenea compensare.
(2) În cazul acordurilor de compensare (netting), legea aplicabilă este legea care guvernează contractul, dacă nu se aduce atingere prevederilor referitoare la excluderea anumitor termeni contractuali în cazul intervenției timpurii și a rezoluției și la competențele autorității de rezoluție de suspendare temporară a drepturilor de încetare, cuprinse în legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.
(la 14-12-2015, Alin. (2) al art. 269 a fost modificat de pct. 30 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 270

Dispozițiile art. 267, 268 și 269 alin. (1) nu împiedica exercitarea de acțiuni în constatarea sau declararea nulității ori în constatarea inopozabilității actelor juridice, potrivit legii române.

Articolul 271
(1) Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a căror existenta ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, ținut ori localizat într-un stat membru este guvernată de legea statului membru respectiv.
(2) Contractele de report și contractele care stau la baza tranzacțiilor desfășurate pe o piață reglementată sunt guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt încălcate dispozițiile alin. (1) și dacă nu se aduce atingere prevederilor referitoare la excluderea anumitor termeni contractuali în cazul intervenției timpurii și a rezoluției și la competențele autorității de rezoluție de suspendare temporară a drepturilor de încetare, cuprinse în legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.
(la 14-12-2015, Alin. (2) al art. 271 a fost modificat de pct. 31 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 272

Legislația românească cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dăuna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedește că actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru și că legea respectiva nu permite nici o modalitate de contestare a actului în speță.

Articolul 273

Validitatea actelor încheiate după deschiderea procedurii lichidării, prin care instituția de credit înstrăinează bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a căror existenta sau transfer este supusă obligației de înregistrare într-un registru, un cont ori un sistem centralizat de depozitare ținut sau localizat într-un alt stat membru, este guvernată de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul respectiv sau, după caz, sub autoritatea căruia este ținut acel registru, cont sau sistem centralizat de depozitare.

Articolul 274

Acțiunile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect bunuri sau drepturi de care instituția de credit a fost privată, sunt guvernate de legea statului membru în care se desfășoară procesul.

Capitolul IX Cai de contestare

Articolul 275
(1) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, cu privire la o instituție de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1), la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit, și la acționarii acesteia, cu privire la auditorul financiar al instituției de credit, ori cu privire la o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, inclusiv cele cu privire la persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere și la acționarii acestora pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.
(la 02-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 275 , Capitolul IX , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(2) Hotărârea consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare.
(3) Banca Națională a României este singura autoritate în măsura să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(4) În cazul contestării în instanță a actelor Băncii Naționale a României, instanța judecătorească se pronunța asupra legalității acestor acte.


Articolul 276

Dispozițiile art. 275 se aplică în mod corespunzător și în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naționale a României de a se pronunța, în termenele prevăzute de lege, cu privire la o cerere de autorizare sau de aprobare, după caz, care cuprinde toate datele și informațiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare.
(la 02-01-2022, Articolul 276 din Capitolul IX , Titlul III , Partea I a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

Articolul 277

Până la adoptarea unei hotărâri de către consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, potrivit art. 275 alin. (1) sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, executarea actelor emise de Banca Națională a României nu se suspenda.

Capitolul X Abrogat.
(la 01-08-2022, Capitolul X din Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 278

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 278 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 279

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 279 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 280

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 280 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 281

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 281 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 282

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 282 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 283

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 283 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Articolul 284

Abrogat.
(la 01-08-2022, Articolul 284 din Capitolul X , Titlul III , Partea I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 91, Titlul VII din LEGEA nr. 236 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022 )

Partea A II-A DISPOZIȚII SPECIFICE

Titlul I BĂNCI

Articolul 285

Băncile sunt instituții de credit cu vocație universala, care pot desfășura oricare dintre activitățile prevăzute în Secțiunea 1.2. a Capitolului II din Titlul I, Partea I.

Articolul 286

Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplica în totalitate băncilor.

Articolul 287
(1) Băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația comercială și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Băncile, persoane juridice române, nu pot utiliza o denumire specifica unei alte categorii de instituții de credit reglementate de prezenta ordonanță de urgență.


Titlul II BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 288

Prezentul Titlu reglementează regimul aplicabil băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ, al căror obiect principal de activitate consta în economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Articolul 289

Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplica în mod corespunzător băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispozițiilor cuprinse în prezentul titlu.

Articolul 290
(1) În sensul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
a) activități în domeniul locativ reprezintă:
1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație preponderent locativă;
2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, cu condiția să fie folosite ca spații locative;
3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinație preponderent locativă;
4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren;
5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;
6. preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct. 1-5;
7. construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;
8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței;
b) client - persoana fizica sau juridică care încheie cu banca de economisire și creditare în domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândește, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale;
c) contract de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părților în baza căruia clientul se obliga să economisească o suma reprezentând suma minima de economisire, iar banca de economisire și creditare în domeniul locativ se obliga, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobânda fixa destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului;
d) data de repartizare - data pentru care clientul solicită punerea la dispoziție a soldului economisit și a creditului pentru domeniul locativ, ca urmare a confirmării de către bancă a îndeplinirii condițiilor de a fi puse la dispoziția acestuia soldul economisit și creditul pentru domeniul locativ, cu respectarea clauzelor contractuale;
(la 22-07-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 290 , Capitolul I , Titlul II , Partea A II-A a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
e) economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienți și acordarea acestora de credite cu dobânda fixa din sumele acumulate pentru activități în domeniul locativ;
f) finanțare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobânda fixa obținut de către client în condițiile prevăzute în contractul de economisire-creditare;
g) finanțare anticipata - creditul cu dobânda pieței acordat clientului care nu a acumulat încă suma minima de economisire stabilită de banca de economisire și creditare în domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul îndeplinirii tuturor condițiilor de repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare;
h) finanțare intermediară - creditul cu dobânda pieței acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire stabilită prin contractul de economisire-creditare, dar nu îndeplinește celelalte condiții prevăzute în contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute în contractul de economisire-creditare;
i) fond special - fond constituit de banca de economisire și creditare în domeniul locativ în scopul garantării funcționarii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ și al protejării intereselor clienților;
j) masa de repartizare - resurse ale băncii de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobânzi aferente, orice alte plăți care majorează soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime și dobânzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finanțării în baza contractului de economisire-creditare, precum și din surse proprii;
k) raport individual între client și banca de economisire și creditare în domeniul locativ - raportul dintre aportul bănesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, și aportul bănesc al băncii de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obține prin derularea creditului;
l) raport colectiv între clienți și banca de economisire și creditare în domeniul locativ - raportul dintre suma aporturilor bănești ale clienților și aportul bănesc preconizat al băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al căror proces de economisire a fost încheiat și/sau întrerupt, calculat pe o anumită perioada;
m) timp de așteptare - perioada cuprinsă între data încheierii contractului de economisire-creditare și data la care contractul clientului este repartizat;
n) tipuri de contracte - modalități alternative de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispoziția clienților de banca de economisire și creditare în domeniul locativ, în funcție de suma contractată, de dobânda și termenele de rambursare aferente finanțării în baza contractului de economisire-creditare, precum și în funcție de alte criterii stabilite de banca de economisire și creditare în domeniul locativ.
(2) În sensul aplicării dispozițiilor alin. (1) lit. b) și c), clientul are dreptul, dar nu și obligația de a contracta un credit.
(la 22-07-2018, Articolul 290 din Capitolul I , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(3) În vederea acordării creditului, cele două părți încheie un nou contract, în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare.
(la 22-07-2018, Articolul 290 din Capitolul I , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )


Articolul 291
(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Denumirea unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, persoana juridică română, trebuie să includă sintagma "banca de economisire și creditare în domeniul locativ" sau o alta expresie care să indice specializarea acesteia în finanțarea domeniului locativ.


Articolul 292
(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:
a) economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
b) finanțarea anticipata și finanțarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;
c) acordarea de credite pentru activități în domeniul locativ, în condițiile prevăzute la alin. (2);
d) administrarea de portofolii de credite și intermedierea de credite pe contul terților, dacă aceste credite sunt destinate finanțării unor activități în domeniul locativ;
e) emiterea, cu respectarea dispozițiilor alin. (2), de garanții pentru acele tipuri de credite obținute de o persoana, pe care băncile de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;
f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României;
g) acordarea de credite societăților comerciale la care băncile de economii pentru domeniul locativ dețin participații, în condițiile art. 307;
h) emiterea și gestiunea instrumentelor de plata și de credit;
i) operațiuni de plăți;
j) consultanța financiar-bancară;
k) operațiuni de mandat cu specific financiar-bancar;
l) alte activități, potrivit dispozițiilor art. 18, în măsura în care acestea susțin realizarea obiectului de activitate.
(2) Totalul creanțelor decurgând din creditele și angajamentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și, respectiv, lit. e) nu poate depăși nivelul reglementat de Banca Națională a României din valoarea aferentă finanțărilor în baza contractelor de economisire-creditare și a finanțărilor acordate potrivit alin. (1) lit. b).
(3) Garantarea creanțelor decurgând din creditele acordate potrivit alin. (1) lit. a)-c) se realizează în condițiile prevăzute prin reglementările Băncii Naționale a României.
(la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 292 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )


Articolul 293

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot cesiona creanțele decurgând din finanțări în baza contractului de economisire-creditare, inclusiv garanțiile aferente, numai în condițiile în care sumele obținute din cesiune sunt utilizate pentru desfășurarea activității de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ și pentru finanțarea anticipata și intermediară.

Capitolul II Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației

Articolul 294

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt supuse condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit și condițiilor specifice stabilite prin reglementări de Banca Națională a României, care se referă, fără a fi limitative, la:
a) condițiile generale de afaceri și condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare;
b) îndeplinirea cerințelor tehnice și de operare specifice;
c) reglementările proprii ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ privind procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare;
d) tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziția clienților.

Articolul 295

Banca Națională a României respinge o cerere de autorizare a unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ conform dispozițiilor art. 38 și în cazul în care Condițiile generale de afaceri și/sau Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare propuse:
a) nu sunt de natura să asigure o derulare corespunzătoare a contractelor de economisire-creditare și, în particular, aceste contracte, considerate individual, nu asigura pe întreaga lor durata un raport individual adecvat între client și banca de economii pentru domeniul locativ;
b) prevăd vărsăminte ale sumelor economisite, rambursări sau orice alte obligații care întârzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea nejustificată a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garantează suficient interesele clienților.

Articolul 296
(1) Banca Națională a României poate retrage autorizația acordată unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, conform dispozițiilor art. 39, inclusiv în situațiile în care:
a) considera că interesele clienților nu pot fi suficient protejate prin adoptarea altor măsuri în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență;
b) constata existenta unor situații de natura celor prevăzute la art. 295, care justifica retragerea autorizației.
(2) Retragerea autorizației unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ are ca efect declanșarea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.


Articolul 297
(1) Fuziunea și divizarea băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ se efectuează conform dispozițiilor cuprinse în Capitolul VII din Titlul I, Partea I, cu respectarea dispozițiilor specifice aplicabile acestei categorii de instituții de credit.
(2) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot fuziona numai cu alte bănci de economisire și creditare în domeniul locativ.


Capitolul III Cerințe specifice de desfășurare a activității

Articolul 298

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ trebuie să elaboreze reglementări proprii privind Condițiile generale de afaceri și Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care stau la baza tipurilor de contracte oferite.

Articolul 299

Condițiile generale de afaceri trebuie să cuprindă, fără a fi limitative, următoarele:
a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client și banca de economii pentru domeniul locativ și a timpului de așteptare minim, mediu și maxim;
b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a îndeplinirii condițiilor de repartizare, precum și stabilirea ordinii de repartizare;
c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum și indicarea modului de utilizare a fondului special;
d) modul de calcul al valorii garanției;
e) procedura de restituire a sumelor economisite în cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare;
f) o procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare, în interesul clienților, în cazul retragerii autorizației sau al începerii procedurii falimentului;
g) finanțarea investițiilor de viabilizare a unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;
h) finanțarea construirii de spații comerciale, industriale și social-culturale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7.
(la 22-07-2018, Litera h) din Articolul 299 , Capitolul III , Titlul II , Partea A II-A a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 300

Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi:
a) valoarea și scadenta aporturilor clientului și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și consecințele în cazul întârzierii prestațiilor;
b) rata dobânzii practicate la depozite și la creditele acordate;
c) valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului;
d) modul de evaluare a îndeplinirii condițiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate;
e) modalitățile de garantare și condițiile de rambursare a creditelor, precum și de asigurare împotriva riscului de nerambursare;
f) condițiile în care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare;
g) condițiile în care se majorează sau se reduce suma contractată;
h) condițiile în care pot fi cesionate drepturi derivând din contractul de economisire-creditare;
i) condițiile în care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat și consecințele ce rezulta din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificata;
j) condițiile de administrare a conturilor clienților;
k) instanța competenta să soluționeze litigiile.

Articolul 301
(1) Modificările sau completările aduse Condițiilor generale de afaceri și Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare în ceea ce privește dispozițiile art. 299, cu excepția lit. d), respectiv ale art. 300, cu excepția lit. c), precum și cele aduse Condițiilor generale de afaceri și Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzătoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
(2) Banca Națională a României poate solicita băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ modificarea Condițiilor generale de afaceri și a Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci când se constata că acestea nu pot asigura îndeplinirea obligațiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.


Articolul 302

Oferirea unor noi tipuri de contracte este supusă aprobării Băncii Naționale a României cu cel puțin 3 luni înainte de punerea la dispoziția clienților a acestor contracte și trebuie să fie conforme prevederilor cuprinse în Condițiile generale de afaceri și în Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare aprobate.

Articolul 303
(1) În măsura în care masa de repartizare nu este utilizata pentru finanțări în baza contractelor de economisire-creditare, aceasta poate fi utilizata numai pentru restituirea resurselor atrase și introduse în masa de repartizare și pentru finanțarea anticipata și intermediară.
(2) Masa de repartizare trebuie să fie alocată astfel încât să se asigure o repartizare uniforma a contractelor de economisire-creditare și un timp de așteptare cât mai scurt.


Articolul 304
(1) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate în valuta, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ au obligația să formeze mase de repartizare separate în valutele în care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se face, în principal, în valuta în care s-a făcut economisirea, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ fiind obligate să administreze corespunzător riscul valutar.
(2) În cazuri speciale, pe baza unei cereri motivate, Banca Națională a României poate excepta băncile de economisire și creditare în domeniul locativ de la obligația de a forma mase de repartizare separate, dacă prin aceasta nu se periclitează interesele clienților.


Articolul 305

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ nu se pot angaja să pună la dispoziția clientului suma contractată în vederea creditării la o data determinata, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.

Articolul 306

Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ aloca anual, înainte de impozitarea profitului în contul fondului special, diferența dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizată pentru finanțarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neîndeplinirii de către clienți a condițiilor de repartizare, și veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finanțării în baza contractului de economisire-creditare, în limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfârșitul anului, în limita părții care depășește 3% din depozitele atrase.

Articolul 307
(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ pot deține participații exclusiv la capitalul unor societăți al căror obiect de activitate cuprinde activități în domeniul locativ și care desfășoară preponderent astfel de activități, în limita unei treimi din capitalul social al acestora și cu respectarea dispozițiilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 307 a fost modificat de pct. 184 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) O participație mai mare este permisă doar la capitalul social al altor bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, cu condiția ca totalul participațiilor la astfel de societăți să nu depășească 20% din fondurile proprii ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ.


Articolul 308
(1) În afară atribuțiilor prevăzute de lege, auditorii financiari ai băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ au și următoarele obligații speciale:
a) verificarea respectării prevederilor cuprinse în Condițiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop în care aceștia sunt împuterniciți să aibă acces la documentele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în măsura în care acestea se referă la procedura de repartizare;
b) verificarea respectării condițiilor prevăzute de normele interne cu privire la plata creditelor și garantarea creanțelor din credite;
c) verificarea respectării reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Auditorul financiar are obligația să informeze Banca Națională a României ori de câte ori constata încălcarea de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(3) Auditorul financiar întocmește la încheierea exercițiului financiar un raport asupra activității de economisire și creditare în sistem colectiv pentru activități în domeniul locativ, pe care îl remite și Băncii Naționale a României.


Capitolul IV Reglementări și măsuri specifice

Articolul 309
(1) În vederea asigurării condițiilor de executare în mod corespunzător a obligațiilor decurgând din contractele de economisire-creditare și, în particular, pentru garantarea existenței la nivelul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ a unor disponibilități suficiente, care să asigure un ritm de repartizare cât mai regulat, Banca Națională a României emite reglementări referitoare la:
a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizării, precum și al sumelor deja repartizate, dar al căror vărsământ nu a fost încă solicitat de către clienți;
b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum și:
1. proporția admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate;
2. proporția admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare, încheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare încheiate pe parcursul acelui an;
c) condițiile de acordare a creditelor destinate activităților în domeniul locativ prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7 și proporția admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, care nu poate depăși procentul de 3%;
(la 22-07-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 309 , Capitolul IV , Titlul II , Partea A II-A a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
d) expunerea maxima admisă față de o societate comercială din categoria celor prevăzute la art. 307 alin. (1), precum și expunerea maxima totală admisă față de astfel de societăți comerciale;
e) proporția admisă a creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare și garantate cu diferite tipuri de garanții, în totalul creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare, în cazul în care se considera necesară o astfel de măsura prudențială;
f) condițiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în particular referitoare la suma minima de economisire și calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client și banca de economii pentru domeniul locativ;
g) modul de constituire, utilizare și lichidare a fondului special.
(2) La calculul proporțiilor admise al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit alin. (1) lit. b), se includ și contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu Condițiile generale de afaceri, clienții au vărsat suma minima de economisire în cursul primului an după încheierea contractului de economisire-creditare.


Articolul 310
(1) Banca Națională a României este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru ca activitățile de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfășoare în conformitate cu Condițiile generale de afaceri și cu Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum și cu celelalte condiții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise în aplicarea acesteia.
(2) În situația în care exista date certe care conduc la concluzia că o banca de economisire și creditare în domeniul locativ nu își va putea onora obligațiile, Banca Națională a României poate interzice acesteia, pe o perioada limitată, încheierea de noi contracte de economisire-creditare.
(3) Dacă situația prevăzută la alin. (2) nu este remediată, Banca Națională a României poate dispune retragerea autorizației și inițierea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.
(4) Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se urmărește realizarea aporturilor bănești ale clienților și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clienților.


Capitolul V Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Articolul 311
(1) Fiecare persoană fizică client al unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu banca respectivă, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:
a) este cetățean român;
b) are domiciliul în România;
c) anterior solicitării primei de stat își manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanții autorizați ai băncii și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat și a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore și al celor puse sub interdicție, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(la 22-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 311 , Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(1^1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se face de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ atât la încheierea contractului de economisire-creditare, cât și la încetarea acestuia, în baza actului de identitate, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naștere și a actului de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal.
(la 22-07-2018, Articolul 311 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(1^2) Sunt îndreptățiți să beneficieze de primă de stat clienții persoane fizice, indiferent de vârstă și de starea civilă. În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soți, separat, în baza contractului de economisire-creditare încheiat în nume propriu.
(la 22-07-2018, Articolul 311 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(1^3) În cazul minorilor, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanții lor legali, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
(la 22-07-2018, Articolul 311 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(1^4) Prevederile alin. (1^3) se aplică și persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu restrânsă sau fără capacitate de exercițiu, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul acestor persoane, dovada utilizării în scop locativ se face de oricare dintre reprezentanții legali ai acestora, în situația în care aceasta este necesară potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(la 22-07-2018, Articolul 311 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, denumit în continuare anul de economisire, în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă, în temeiul contractului de economisire-creditare.
(la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 311 , Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(3) Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire, la banca de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.
(4) Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire.


Articolul 312
(1) Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client.
(2) Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.
(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu băncile de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).
(la 22-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 312 , Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(4) La calculul primei de stat se iau în considerare toate depunerile efectuate de client, cu excepția celor destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea și încetarea contractului de economisire-creditare.
(la 22-07-2018, Articolul 312 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(5) Clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate și/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăși limita maximă anuală stabilită la alin. (2).
(la 22-07-2018, Articolul 312 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația în care cesiunea are loc între soț, soție, copiii, precum și părinții soților, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum și de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiția ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ.
(la 22-07-2018, Articolul 312 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(7) După încheierea contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului prevăzut la alin. (2).
(la 22-07-2018, Articolul 312 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

(la 16-12-2008, Art. 312 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Această modificare intră în vigoare începând cu anul financiar-bancar 2009, conform art. II din același act normativ. )

Articolul 313

Abrogat.
(la 22-07-2018, Articolul 313 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 314
(1) În baza datelor transmise de băncile de economisire și creditare în domeniul locativ prevăzute la art. 315^1 alin. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice fundamentează cuantumul sumelor necesare plății primelor de stat pentru anul de economisire în curs, care se acordă în anul următor.
(2) Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării transmise de banca de economisire și creditare în domeniul locativ. Prima de stat este virată de banca de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului, în termen de 15 zile de la acordarea acesteia.
(3) În vederea decontării primelor de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice verifică în bazele de date furnizate de băncile de economisire și creditare în domeniul locativ ca, pentru clienții care încheie mai multe contracte de economisire-creditare, primele de stat stabilite să nu depășească prima maximă admisă pentru anul de economisire.

(la 22-07-2018, Articolul 314 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 315
(1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani.
(2) Pentru a beneficia în mod efectiv de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să îndeplinească, pe lângă condiția prevăzută la alin. (1), și condiția potrivit căreia înainte de expirarea duratei minime de 5 ani soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.
(3) Pentru a beneficia de prima de stat, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2), clienților li se pune la dispoziție soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat aceștia au obligația ca, în termen de maximum 6 luni de la încasarea soldului economisit, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia. În cazul în care utilizarea sumei cel puțin echivalente cu cuantumul primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ nu este dovedită de clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, aceasta nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), clienții pot solicita acordarea unui credit în domeniul locativ cu finanțare anticipată sau intermediară, anterior împlinirii celor 5 ani.

(la 22-07-2018, Articolul 315 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 315^1
(1) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ au obligația verificării eligibilității clienților, precum și a documentelor justificative pe care clienții le prezintă pentru a face dovada utilizării primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.
(2) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ care stabilesc cuantumul primelor de stat au responsabilitate exclusivă pentru modul de calcul și pentru verificarea documentelor justificative prezentate de clienții care dovedesc utilizarea primei de stat și a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.
(3) Anual, până la data de 31 ianuarie, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ solicită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sumele aferente primei de stat. Solicitarea va fi însoțită de un raport de analiză a eficienței stimulării economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ pentru anul precedent, care specifică:
a) numărul de credite contractate în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare, precum și cuantumul acestora;
b) numărul de unități locative pentru care s-au realizat lucrări de reabilitare, modernizare și suprafața aferentă;
c) numărul de unități locative achiziționate cu credite contractate în condițiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare;
d) numărul de unități locative pentru care sumele din contractele de economisire-creditare au reprezentat avans pentru achiziția acestora.
(4) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prognoze privind cuantumul primelor de stat pentru anul în curs și următorii 3 ani, însoțite de raportul auditorului independent.

(la 22-07-2018, Capitolul V din Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 316
(1) Clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau care au încasat prima ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia sunt obligați să restituie băncii cu care au încheiat contract de economisire-creditare atât prima de stat necuvenită, cât și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care au fost notificați de către bancă. Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt obligate să restituie Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sumele încasate de la clienți în aplicarea prezentului alineat în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acestora.
(2) Termenul de 90 de zile, prevăzut la alin. (1), se calculează de la data la care clientul primește de la banca de economisire și creditare în domeniul locativ, notificarea privind încasarea necuvenită a primei de stat.
(3) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate după data de 1 ianuarie 2017, clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să restituie, împreună cu prima de stat necuvenită, și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.

(la 22-07-2018, Articolul 316 din Capitolul V , Titlul II , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 316^1

Controlul respectării prevederilor art. 311, 312 și ale art. 314-316 se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
(la 22-07-2018, Capitolul V din Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 316^2
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va suspenda acordarea primei de stat pentru un client în situația în care Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi, la sesizarea unei persoane fizice sau juridice, efectuează verificări ce vizează stabilirea legalității acordării primei de stat clientului respectiv, în sensul respectării prevederilor dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, și propun/propune suspendarea.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate suspenda acordarea primei de stat pentru toți clienții unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ în oricare din următoarele situații:
a) Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare privind existența unor indicii de nerespectare a legii de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ în procedurile de încheiere și derulare a contractelor de economisire-creditare în situația a mai mult de 20% din clienți;
b) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul activității de verificare a datelor necesare pentru soluționarea solicitării transmise de banca pentru economisire și creditare în domeniul locativ, a constatat că solicitarea pentru minimum 50% din clienți nu întrunește cerințele legale pentru a fi acordată prima de stat.
(3) Suspendarea acordării primei de stat durează până la data:
a) notificării de către Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi a împrejurării că au/a finalizat verificările și nu au/a constatat alte încălcări ale legii sau, după caz, că procedurile în căile de atac împotriva actului Curții de Conturi prin care s-a dispus suspendarea sunt finalizate printr-o hotărâre definitivă a autorității competente prin care se constată legalitatea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (1);
b) la care Ministerul Finanțelor Publice și/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare prin care precizează, motivat, că nu mai sunt întrunite condițiile suspendării menționate în alin. (2) lit. a);
c) la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice constată că au fost remediate de către bancă deficiențele ce au condus la suspendarea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (2) lit. b);
d) comunicării refuzului justificat de acordare a primei de stat, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor art. 311, 312 și ale art. 314-316.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), acordarea primei de stat va fi reluată, pentru clienții îndreptățiți la aceasta, în cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării.

(la 22-07-2018, Capitolul V din Titlul II , Partea A II-A a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )

Articolul 317

Procedura de acordare a primei de stat se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*) prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun.

Titlul III BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR

Articolul 318
(1) Dispozițiile prezentului Titlu reglementează regimul băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate, al căror obiect principal de activitate îl constituie desfășurarea cu titlu profesional a activității de acordare de credite ipotecare pentru investiții imobiliare și atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligațiuni ipotecare.
(2) Cu excepția activității de atragere de depozite, băncile de credit ipotecar pot desfășura în limita autorizației acordate, activitățile prevăzute la art. 18, în condițiile în care acestea susțin activitatea de acordare de credite ipotecare și emisiune de obligațiuni ipotecare. Dispozițiile art. 20-22 se aplica în mod corespunzător.


Articolul 319
(1) Băncile de credit ipotecar, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Denumirea unei bănci de credit ipotecar trebuie să includă sintagma "banca de credit ipotecar" sau sintagma "banca ipotecară".


Articolul 320

Dispozițiile cu caracter general aplicabile instituțiilor de credit potrivit prezentei ordonanțe de urgență se aplica în mod corespunzător băncilor de credit ipotecar.

Titlul IV Abrogat
(la 01-04-2010, Titlul IV din Partea a II-a a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 321

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 321 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 322

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 322 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 323

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 323 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 324

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 324 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 325

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 325 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 326

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 326 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 327

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 327 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 328

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 328 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 329

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 329 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 330

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 330 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 331

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 331 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Articolul 332

Abrogat.
(la 01-04-2010, Art. 332 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )

Titlul V ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT

Capitolul I Dispoziții generale

Secţiunea 1 Sfera de aplicare și definiții

Articolul 333
(1) Dispozițiile cuprinse în prezentul titlu se aplică cooperativelor de credit, persoane juridice române și caselor centrale, persoane juridice române, ale cooperativelor de credit la care acestea sunt afiliate, denumite generic, în continuare, organizații cooperatiste de credit.
(2) Dispozițiile cu caracter general cuprinse în Partea I a prezentei ordonanțe de urgență se aplică în totalitate caselor centrale și, dacă nu se dispune altfel potrivit prezentului titlu, cooperativelor de credit afiliate la acestea.
(3) La nivelul rețelei constituite din casa centrala și cooperativele de credit afiliate, trebuie să fie respectate cerințele cuprinse în Capitolele III și V din Titlul II, Partea I, în condițiile prevăzute la art. 384.


Articolul 334

În înțelesul prezentului titlu termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
a) cooperativa de credit - instituția de credit constituită ca o asociație autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor lor comune de ordin economic, social și cultural, a carei activitate se desfășoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori;
b) casa centrala a cooperativelor de credit - instituția de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor cadru, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii și a controlului administrativ, tehnic și financiar asupra organizării și funcționarii acestora, denumita în continuare casa centrala;
c) afiliată la o casa centrala - cooperativa de credit care a subscris și a vărsat la capitalul social al casei centrale cel puțin numărul de părți sociale stabilit în actul constitutiv al casei centrale și care se subordonează acesteia potrivit dispozițiilor prezentului titlu și condițiilor de afiliere stabilite de casa centrala;
d) act constitutiv-cadru - îndrumarul cu caracter obligatoriu privind înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor de credit afiliate la o casa centrala, elaborat de aceasta și aprobat de Banca Națională a României, care cuprinde prevederile minime pentru întocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum și regulamentul de organizare și funcționare a rețelei;
e) reglementări-cadru - regulamente, norme și instrucțiuni emise de o casa centrala în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege, obligatorii pentru toate cooperativele de credit afiliate la aceasta, în vederea desfășurării activității în cadrul rețelei cooperatiste, în mod unitar și în conformitate cu cerințele legii și ale reglementărilor Băncii Naționale a României emise în aplicarea acesteia;
f) rețea cooperatistă - ansamblul format din casa centrala și cooperativele de credit afiliate la aceasta.

Secţiunea a 2-a Principii generale

Articolul 335
(1) Organizațiile cooperatiste de credit, persoane juridice române, sunt asociații autonome, apolitice și neguvernamentale, care desfășoară activități specifice instituțiilor de credit, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în scopul întrajutorării membrilor acestora.
(2) Activitatea în cadrul unei rețele cooperatiste se desfășoară preponderent și cu prioritate în interesul membrilor cooperatori, respectiv al organizațiilor cooperatiste de credit afiliate la casa centrala.


Articolul 336
(1) Organizațiile cooperatiste de credit, persoane juridice române, se pot organiza și funcționa doar sub forma cooperativelor de credit și a casei centrale la care acestea sunt afiliate.
(2) Afilierea la o casa centrala este obligatorie. Condițiile și procedura de afiliere se stabilesc prin actul constitutiv al casei centrale.


Articolul 337
(1) Casa centrala a cooperativelor de credit asigura promovarea intereselor cooperativelor de credit afiliate, având următoarele atribuții principale:
a) reprezentarea intereselor comune economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, în fața Băncii Naționale a României, a instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești;
b) urmărirea și asigurarea coeziunii și bunei funcționari a întregii rețele, scop în care casa centrala întreprinde toate măsurile necesare pentru a garanta lichiditatea și adecvarea capitalului la riscuri la nivelul fiecărei organizații cooperatiste de credit și al rețelei în ansamblul sau, inclusiv, dacă este cazul, prin acordarea de asistență financiară cooperativelor de credit afiliate;
c) emiterea actului constitutiv-cadru și a altor reglementări-cadru pentru organizarea activității în cadrul rețelei;
d) supravegherea cooperativelor de credit afiliate, în ceea ce privește respectarea de către acestea a dispozițiilor legii și reglementărilor emise de Banca Națională a României, a actului constitutiv-cadru și a reglementărilor-cadru ale casei centrale și exercitarea controlului administrativ, tehnic și financiar asupra organizării și administrării acestora;
e) garantarea în întregime a obligațiilor cooperativelor de credit afiliate, sens în care dispune măsurile necesare pentru asigurarea plății de către acestea a contribuțiilor stabilite;
f) lichidarea cooperativelor de credit afiliate;
g) raportarea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a datelor și informațiilor solicitate de Banca Națională a României;
h) informarea cooperativelor de credit afiliate despre reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și emiterea de reglementări cadru pentru asigurarea respectării cerințelor acestora la nivelul întregii rețele;
i) asigurarea gestionării resurselor disponibile din rețea;
j) asigurarea decontării operațiunilor de încasări și plăți între cooperativele de credit afiliate și a operațiunilor de încasări și plăți ale propriei rețele în relația cu trezoreria statului și cu celelalte instituții de credit, prin contul curent deschis la Banca Națională a României;
k) instruirea personalului și organizarea de acțiuni cu caracter social-cultural de interes comun.
(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice, casa centrala poate face recomandări și poate dispune măsuri față de cooperativele de credit afiliate sau poate propune Băncii Naționale a României aplicarea de sancțiuni, în condițiile prezentului titlu.


Capitolul II Autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit

Secţiunea 1 Autorizarea cooperativelor de credit și retragerea autorizației

Articolul 338
(1) Autorizarea cooperativelor de credit se realizează în condițiile aplicabile instituțiilor de credit prevăzute în cap. II din titlul I partea I, cu excepția art. 11 și 17, ale căror prevederi nu se aplică la nivelul cooperativelor de credit din rețea, dacă sunt îndeplinite la nivelul rețelei cooperatiste condițiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 338 a fost modificat de pct. 185 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Cooperativele de credit care se constituie și se afiliază la o casă centrală deja autorizată, pot fi autorizate de Banca Națională a României numai pe baza acordului de afiliere acordat de casa centrală respectivă.
(3) Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrală se autorizează în condițiile prevăzute în Secțiunea a 2-a a prezentului capitol.


Articolul 339

Banca Națională a României poate stabili un nivel minim al capitalului inițial pentru cooperativele de credit, cu aplicarea în mod corespunzător a cerinței prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(la 23-12-2013, Art. 339 a fost modificat de pct. 186 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 340
(1) Cooperativele de credit pot desfășura, în limita autorizației acordate, activitățile prevăzute în Secțiunea 1 a Capitolului II din Titlul I, Partea I, cu excepția celor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c), g) pct. 1), 3) și 4), h), j)-m), o) și p), în condițiile prevăzute de dispozițiile care urmează.
(2) Cooperativele de credit pot să atragă depozite sau alte fonduri rambursabile de la membrii acestora, precum și de la persoane fizice, juridice ori alte entități, care domiciliază, au reședința sau locul de muncă, respectiv au sediul social și desfășoară activitate, în raza teritorială de operare a cooperativei de credit.
(3) Cooperativele de credit pot să acorde credite:
a) membrilor acestora, cu prioritate;
b) persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entități fără personalitate juridică, ce domiciliază, au reședința sau locul de muncă, respectiv au sediul social și desfășoară activitate, în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, la un nivel care să nu poată depăși 25% din activele cooperativei de credit.
(4) Cooperativele de credit pot să deruleze credite, în numele și pe contul statului, din surse puse la dispoziție, destinate persoanelor prevăzute la alin. (3) și/sau destinate finanțărilor unor proiecte de dezvoltare/reabilitare a activităților economice și sociale din raza teritorială de operare a cooperativei de credit.


Articolul 341

Cooperativele de credit nu pot emite obligațiuni. Acestea se pot finanța din împrumuturi inter-cooperatiste sau de la alte instituții de credit, în condițiile respectării dispozițiilor art. 337 alin. (1) lit. i).

Articolul 342

Banca Națională a României poate retrage autorizația unei cooperative de credit, conform dispozițiilor art. 39, și la cererea fundamentată a casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliată, dacă aceasta constata existenta unuia din motivele prevăzute la articolul menționat sau cooperativa de credit se afla în stare de insolvență, definită conform legislației în materia insolvenței instituțiilor de credit.

Articolul 343

Deosebit de alte motive pentru încetarea valabilității autorizației, autorizația unei cooperative încetează să mai producă efecte de la data la care autorizația casei centrale a fost retrasă sau și-a încetat valabilitatea conform art. 40 alin. (1) și art. 41 alin (1) lit. b) și c).

Articolul 344

Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației unei cooperative de credit se comunica în scris atât cooperativei de credit, cât și casei centrale la care aceasta este afiliată.

Secţiunea a 2-a Autorizarea casei centrale și retragerea autorizației

Articolul 345
(1) Casele centrale se autorizează, în mod colectiv, împreună cu toate cooperativele de credit din rețea propuse a se constitui, în condițiile prevăzute în Capitolul III din Titlul I, Partea I.
(2) Banca Națională a României acorda autorizație casei centrale și cooperativelor de credit dintr-o rețea, numai dacă cerințele prevăzute de ordonanța de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia sunt îndeplinite la nivelul casei centrale și a fiecărei cooperative de credit afiliate, precum și la nivelul întregii rețele cooperatiste.
(3) În aplicarea alin. (2), îndeplinirea cerințelor prevăzute în Secțiunea 1 a Capitolului II din Titlul I, Partea I, și în reglementările Băncii Naționale a României emise în aplicarea acestora, trebuie să fie asigurată la nivelul casei centrale și la nivelul întregii rețele cooperatiste. În cazul cooperativelor de credit, sunt incidente dispozițiile art. 338 alin. (1).
(4) Nivelul minim al capitalului agregat al unei rețele cooperatiste și elementele care intră în calculul acestuia se stabilesc de Banca Națională a României prin reglementări. Acest nivel nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.


Articolul 346
(1) Casele centrale pot desfășura, în limita autorizației acordate, oricare dintre activitățile permise unei instituții de credit, în condițiile prevăzute în Secțiunea 1.2. a Capitolului II din Titlul I, Partea I. Activitatea se desfășoară în principal și cu preponderență în interesul cooperativelor de credit afiliate și pentru asigurarea adecvării capitalului la riscuri și a lichidității la nivelul întregii rețele.
(2) Creditele acordate de o casa centrala persoanelor juridice, altele decât cooperativele de credit afiliate, nu pot depăși 20% din activele casei centrale.
(3) Casele centrale pot emite obligațiuni în condițiile prevăzute de lege pentru societățile pe acțiuni.


Articolul 347

Banca Națională a României respinge cererea de autorizare a unei rețele cooperatiste conform dispozițiilor art. 38, precum și în următoarele cazuri:
a) din evaluarea planului de activitate rezulta că rețeaua cooperatistă, în ansamblul ei, nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condițiile respectării cerințelor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările aplicabile;
b) nu sunt îndeplinite cerințele privind nivelul minim al capitalului agregat al rețelei.

Articolul 348

În situația în care, din evaluarea documentației prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constata că numai unele dintre cooperativele de credit din rețea și casa centrala îndeplinesc condițiile stabilite, Banca Națională a României poate acorda autorizație, numai dacă la nivelul rețelei formate din aceste organizații cooperatiste de credit sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

Articolul 349

În cazul retragerii autorizației acordate casei centrale, dispozițiile art. 344 se aplica în mod corespunzător.

Secţiunea a 3-a Desfășurarea activității în afară teritoriului României

Articolul 350

Dacă, potrivit prevederilor art. 338 alin. (1), se derogă de la aplicarea art. 11 și 17, atunci dispozițiile cuprinse în cap. VI din titlul I al părții I sunt aplicabile numai la nivelul ansamblului constituit din casa centrală și cooperativele de credit afiliate.
(la 14-12-2015, Art. 350 a fost modificat de pct. 32 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Capitolul III Prevederi specifice de constituire și funcționare

Secţiunea 1 Dispoziții comune organizațiilor cooperatiste de credit

Articolul 351
(1) Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste de credit, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit prezentului titlu. Constituirea, funcționarea, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea, divizarea și lichidarea organizațiilor cooperatiste de credit urmează regimul societăților pe acțiuni.
(2) În aplicarea alin. (1), orice referire făcută la acțiuni și acționari se considera a fi făcută la părți sociale și la membrii cooperatori/cooperative de credit afiliate și orice referire la un anumit procent din capitalul social al societății pe acțiuni se considera a fi făcută la totalul drepturilor de vot la nivelul unei cooperative de credit/case centrale.
(3) În toate actele oficiale, organizațiile cooperatiste de credit trebuie să indice, pe lângă alte elemente prevăzute de lege și mențiunea "capital social variabil", iar în cazul cooperativelor de credit, și denumirea casei centrale la care sunt afiliate.
(3^1) Abrogat.
(la 14-12-2015, Alin. (3^1) al art. 351 a fost abrogat de pct. 33 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(3^2) Abrogat.
(la 14-12-2015, Alin. (3^2) al art. 351 a fost abrogat de pct. 33 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )


Articolul 351^1

Prevederile art. 18^1 se aplică în mod corespunzător și în cazul organizațiilor cooperatiste de credit, participarea la schema de garantare a depozitelor realizându-se în condițiile prevăzute de legislația în domeniul garantării depozitelor în sistemul bancar.
(la 14-12-2015, Art. 351^1 a fost introdus de pct. 34 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 352
(1) Organizațiile cooperatiste de credit au un număr variabil de membri cooperatori sau, după caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decât numărul minim stabilit prin prezentul titlu.
(2) Capitalul social al unei organizații cooperatiste de credit este variabil și este format din părți sociale de valoare egală.
(3) În cadrul unei rețele cooperatiste, părțile sociale ale tuturor organizațiilor cooperatiste de credit trebuie să fie de valoare egală.


Articolul 353
(1) Valoarea nominală a unei părți sociale este stabilită prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mica de 10 lei.
(2) Părțile sociale sunt purtătoare de dividende. Acestea se plătesc membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, din profitul net, proporțional cu cota de participare la capitalul social și corespunzător perioadei de deținere a părților sociale în cursul exercițiului financiar.


Articolul 354
(1) Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Ele sunt indivizibile și nu pot fi vândute, cesionate sau gajate decât numai între membrii cooperatori, cu excepția cazurilor de încetare a calității de membru potrivit actului constitutiv, respectiv între cooperativele de credit afiliate la casa centrala.
(2) Părțile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale titularilor lor față de organizația cooperatistă de credit sau față de terți și nu sunt purtătoare de dobânzi.
(3) Membrii cooperatori, respectiv cooperativele de credit afiliate, nu pot solicita restituirea parțială a contravalorii părților sociale subscrise, cu excepția celor decurgând din regularizările prevăzute la art. 369 alin. (2), în cazul părților sociale subscrise la casa centrala.
(4) Titularii părților sociale, membrii cooperatori sau cooperative de credit, după caz, sunt răspunzători pentru obligațiile organizației cooperatiste de credit, în limita părților sociale subscrise.


Articolul 355
(1) Adunarea generală a unei organizații cooperatiste de credit se întrunește ori de câte ori este necesar, în condițiile și la termenele prevăzute de lege, pentru a hotărî asupra tuturor aspectelor care țin de competenta adunării generale ordinare și extraordinare a unei societăți pe acțiuni, iar în cazul cooperativelor de credit, și pentru a desemna din rândul membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai directoratului reprezentanții cooperativei de credit în adunarea generală a casei centrale.
(2) Exercițiul atribuțiilor privind modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului social, înființarea sau desființarea de sucursale și, după caz, desemnarea reprezentanților în adunarea generală a casei centrale poate fi delegat de către adunarea generală a organizației cooperatiste de credit consiliului de administrație sau, după caz, directoratului, în condițiile prevăzute de actul constitutiv.

(la 21-07-2007, Art. 355 a fost modificat de pct. 54 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 356

La nivelul unei rețele cooperatiste de credit trebuie să se opteze pentru un singur sistem de administrare a organizațiilor cooperatiste de credit din rețea.
(la 21-07-2007, Art. 356 a fost modificat de pct. 55 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 357

Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul unei organizații cooperatiste de credit poate decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul organizației cooperatiste de credit, a căror valoare depășește o cincime din valoarea contabila a activelor acesteia, la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale, iar în cazul cooperativelor de credit, și cu aprobarea casei centrale la care este afiliată.
(la 21-07-2007, Art. 357 a fost modificat de pct. 56 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 358

Cuantumul lunar al remunerației acordate membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al unei organizații cooperatiste de credit pentru activitatea desfășurata, stabilit în actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale, nu poate depăși 20% din remunerația bruta a directorului general/directorului sau, după caz, a președintelui directoratului.
(la 21-07-2007, Art. 358 a fost modificat de pct. 57 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Articolul 359
(1) Casa centrala constituie rezerva mutuala de garantare pe baza cotizațiilor cooperativelor de credit afiliate și a unei cote de maximum 5% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit al casei centrale. Modul de constituire și de utilizare, precum și nivelul rezervei mutuale de garantare se stabilesc prin reglementările - cadru ale caselor centrale.
(2) Cooperativele de credit sunt obligate să cotizeze pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale, în conformitate cu reglementările - cadru emise de casa centrala în acest scop. Cotizațiile plătite de cooperativele de credit constituie cheltuieli deductibile fiscal.


Secţiunea a 2-a Cooperative de credit

Articolul 360

Cooperativele de credit se constituie prin asocierea liberă a persoanelor fizice, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenență politică, avere, condiție socială, rasă sau sex.

Articolul 361
(1) Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care are capacitate deplină de exercițiu, are domiciliul/reședința/locul de muncă în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia și a subscris și a vărsat cel puțin numărul minim de părți sociale care este stabilit prin actul constitutiv - cadru.
(2) Prin actul constitutiv se pot reglementa și alte condiții pentru admiterea ca membru cooperator.


Articolul 362
(1) Cooperativele de credit se organizează pe o raza teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv, în care pot înființa sucursale. Aceasta cuprinde arii determinate din județul în care cooperativa de credit își are sediul social și din județele limitrofe.
(2) Razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceeași casa centrala nu se pot întrepătrunde.
(3) Modificarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit este supusă aprobării prealabile a casei centrale la care este afiliată.


Articolul 363
(1) Cooperativele de credit se constituie pe baza actului constitutiv, care se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru.
(2) Numărul minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutiv-cadru, nu poate fi mai mic de 1.000. Actul constitutiv-cadru poate prevedea posibilitatea constituirii unei cooperative de credit cu un număr minim de 100 de membri cooperatori fondatori, cu condiția ca aceștia să subscrie și să verse, în total, cel puțin 1.000 de părți sociale.


Articolul 364

În afară altor elemente prevăzute de lege, actul constitutiv al cooperativei de credit trebuie să includă prevederi referitoare la:
a) condițiile și procedura de înscriere în cooperativa, inclusiv, dacă este cazul, taxa de înscriere, precum și modalitatea de soluționare a eventualelor plângeri față de refuzul de înscriere în cooperativa;
b) condițiile și procedura de încetare a calității de membru cooperator, inclusiv în cazul retragerii, excluderii, decesului și stabilirea modalităților de stingere a obligațiilor reciproce dintre cooperativa de credit și membru cooperator sau succesorii acestuia;
c) drepturile și obligațiile membrilor cooperatori;
d) raza teritorială de operare a cooperativei de credit.

Articolul 365
(1) Denumirea unei cooperative de credit trebuie să cuprindă sintagma "cooperativa de credit" sau "banca cooperatistă" și numele localității în care are sediul social.
(2) Cooperativele de credit din cadrul aceleiași rețele cooperatiste sunt obligate să asigure utilizarea unitară a uneia dintre sintagmele prevăzute la alin. (1).


Articolul 366
(1) Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul de părți sociale deținute.
(2) Pentru validitatea hotărârilor adunărilor generale este necesară prezenta majorității membrilor cooperatori. Hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.
(3) Dacă adunarea generală nu-și poate desfășura lucrările din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), adunarea generală care se întrunește după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă actul constitutiv nu dispune altfel, în prezenta a cel puțin unei treimi din numărul membrilor cooperatori, cu votul majorității celor prezenți.


Articolul 367
(1) În cazul organizării la nivelul cooperativelor de credit a unor structuri care privesc activitățile de administrare a riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune cooperativa de credit unor riscuri semnificative, persoanele desemnate să asigure conducerea acestor structuri trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităților, în condițiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de aceasta.
(la 13-12-2010, Alin. (1) al art. 367 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 38^1. )
(2) Casa centrală poate retrage aprobarea acordată, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 229 alin. (4).

(la 23-03-2009, Art. 367 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Articolul 368

Cooperativele de credit repartizează anual 25% din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată asigurării unei desfășurări optime și în condiții prudențiale solide a operațiunilor cu membrii cooperatori.
(la 23-12-2013, Art. 368 a fost modificat de pct. 189 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 3-a Casa centrala

Articolul 369
(1) Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, prin asocierea a cel puțin 30 de cooperative de credit fondatoare.
(2) Fiecare dintre cooperativele de credit afiliate trebuie să subscrie și să verse la capitalul social al casei centrale părți sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social. În funcție de valoarea capitalului social înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar de către fiecare cooperativa de credit valoarea participației la capitalul casei centrale se recalculează, iar diferențele constatate se regularizează în termen de 90 de zile de la sfârșitul exercițiului financiar.


Articolul 370

Denumirea unei case centrale trebuie să cuprindă sintagma "casa centrala" sau "banca centrala cooperatistă".

Articolul 371

În afară elementelor prevăzute de lege, actul constitutiv al unei case centrale trebuie să includă prevederi referitoare la:
a) condițiile și procedura de afiliere a cooperativelor de credit;
b) drepturile și obligațiile cooperativelor de credit afiliate;
c) modalitatea de reprezentare a cooperativelor de credit afiliate în adunarea generală a casei centrale;
d) atribuțiile de reprezentare, îndrumare, reglementare, supraveghere, control și informare ale casei centrale în cadrul rețelei.

Articolul 372
(1) Fiecare cooperativa de credit afiliată are dreptul la un număr de voturi în adunarea generală a casei centrale egal cu numărul persoanelor evidențiate în registrul membrilor cooperatori la sfârșitul lunii precedente datei ținerii adunării generale.
(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a casei centrale este necesară prezenta reprezentanților cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul de voturi exprimabile, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor reprezentate, dacă în actul constitutiv nu se prevede o majoritate mai mare.
(3) Dacă adunarea generală nu-și poate desfășura lucrările din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), adunarea generală ce se întrunește după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă sunt prezenți reprezentanți ai cooperativelor de credit afiliate, care reprezintă cel puțin o treime din numărul de voturi exprimabile, cu majoritatea voturilor reprezentate.


Articolul 373
(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al casei centrale este format din membri aleși de adunarea generală din rândul persoanelor propuse de reprezentanții cooperativelor de credit afiliate. Deosebit de alte incompatibilități și interdicții prevăzute de lege, o persoana nu poate exercita concomitent responsabilități de administrare și/sau conducere la casa centrala și la o cooperativa de credit.
(la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 373 a fost modificat de pct. 59 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) În afară atribuțiilor prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale, consiliul de administrație sau, după caz, directoratul casei centrale are și următoarele atribuții în ceea ce privește rețeaua de cooperative de credit afiliate:
(la 21-07-2007, Partea introductivă a alin. (2) al art. 373 a fost modificată de pct. 59 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

a) aproba sau respinge afilierea cooperativelor de credit;
b) aproba, în prealabil, modificările în situația cooperativelor de credit din rețea, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României potrivit prezentului titlu, în conformitate cu reglementările - cadru;
c) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea numărului minim de cooperative de credit afiliate;
d) aproba reglementările cadru și modificările actului constitutiv-cadru;
e) stabilește și supune spre aprobare adunării generale situația financiară agregată întocmită la nivelul rețelei cooperatiste;
f) stabilește și aproba reglementările cadru pentru exercitarea atribuțiilor pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate și decide cu privire la măsurile care trebuie întreprinse cu privire la cooperativele de credit afiliate, și dacă este cazul asupra propunerii de sancțiuni, în cazul nerespectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(3) Atribuțiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi delegate de către consiliul de administrație directorilor.
(la 21-07-2007, Alin. (3) al art. 373 a fost introdus de pct. 60 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )


Articolul 374

Casele centrale sunt obligate să mențină un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel puțin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.

Articolul 375

În afară registrelor prevăzute de lege, casele centrale trebuie să țină un registru de evidenta a cooperativelor de credit afiliate.

Secţiunea a 4-a Unele prevederi specifice privind dizolvarea, fuziunea și divizarea organizațiilor cooperatiste de credit

Articolul 376

Prin derogare de la prevederile legislației aplicabile societăților comerciale, dizolvarea unei organizații cooperatiste de credit ca urmare a reducerii numărului de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, sub nivelul minim stabilit potrivit prezentului titlu, are loc în cazul în care acest număr nu a fost completat în termen de un an de la data constatării acestei reduceri.

Articolul 377
(1) O casa centrala a cooperativelor de credit poate fuziona numai cu o alta casa centrala.
(2) Operațiunile de fuziune și de divizare ale cooperativelor de credit se realizează numai în cadrul aceleiași rețele cooperatiste de credit, cu excepția situației prevăzute la alin. (1).
(3) Fuziunea sau divizarea organizațiilor cooperatiste de credit se realizează în condițiile prevăzute în Capitolul VII din Titlul I, Partea I, iar în cazul cooperativelor de credit, și cu aprobarea casei centrale la care acestea sunt afiliate.


Secţiunea a 5-a Operațiunile de plăți ale organizațiilor cooperatiste de credit

Articolul 378

În vederea funcționarii, în termen de 30 de zile de la data obținerii autorizației fiecare organizație cooperatistă de credit deschide cont curent, după cum urmează:
a) casa centrala, la Banca Națională a României, conform reglementărilor emise de aceasta;
b) cooperativele de credit, la casa centrala la care acestea sunt afiliate, conform reglementărilor-cadru.

Articolul 379
(1) Fiecare casa centrala elaborează, cu aprobarea Băncii Naționale a României, reglementări - cadru privind desfășurarea operațiunilor de plăți între cooperativele de credit afiliate.
(2) Organizațiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea și disciplina operațiunilor de plăți efectuate în cadrul rețelei.


Capitolul IV Prevederi specifice privind cerințele operaționale

Secţiunea I Dispoziții generale

Articolul 380
(1) Organizațiile cooperatiste de credit își organizează întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și cu respectarea reglementărilor-cadru emise de casa centrala.
(2) Dispozițiile cuprinse în Titlul II, Partea I se aplică în mod corespunzător organizațiilor cooperatiste de credit, cu precizările și în condițiile prevăzute în prezentul capitol.


Articolul 381

În aplicarea dispozițiilor art. 105, actele constitutive, reglementările interne ale organizațiilor cooperatiste de credit și reglementările cadru emise de casa centrala se transmit Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute prin reglementările acesteia emise în baza prezentei ordonanțe de urgență.

Articolul 382
(1) Prin actul constitutiv - cadru și reglementările - cadru, casa centrala trebuie să asigure implementarea în mod unitar, la nivelul întregii rețele cooperatiste, a unui cadru de administrare, a unor procese de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor și a unor mecanisme de control intern, care să asigure respectarea cerințelor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(2) Casa centrala este responsabilă pentru organizarea controlului intern al activității, pentru administrarea riscurilor semnificative, precum și pentru organizarea și desfășurarea activității de audit intern la nivelul întregii rețele cooperatiste. În acest sens, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituirea unui comitet de audit la nivelul fiecărei cooperative de credit nu este obligatorie.


Articolul 383

Prin excepție de la dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite la nivelul rețelei cooperatiste condițiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cooperativele de credit care au cel mult 5.000 de membri cooperatori pot desemna un singur administrator, care va trebui să delege atribuțiile de conducere cel puțin unui director sau, după caz, pot desemna un director general unic, sub controlul permanent al unei persoane care îndeplinește atribuțiile consiliului de supraveghere.
(la 23-12-2013, Art. 383 a fost modificat de pct. 190 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Secţiunea a 2-a Cerințe prudențiale și de publicitate

Articolul 384
(1) Dacă, potrivit prevederilor art. 338 alin. (1), se derogă de la aplicarea art. 11 și 17, atunci dispozițiile art. 24, art. 106, art. 108 și 108^1, art. 126^1 și 126^2, art. 152^1 și art. 166^4-166^6 se aplică numai la nivelul ansamblului constituit din casa centrală și cooperativele de credit afiliate.
(la 14-12-2015, Alin. (1) al art. 384 a fost modificat de pct. 35 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(2) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 384 a fost abrogat de pct. 192 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(3) Respectarea cerințelor prevăzute în cap. V din titlul II, partea I se asigură de către casa centrală pentru activitatea proprie, precum și pentru cea a întregii rețele cooperatiste.
(la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 384 a fost modificat de pct. 191 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(4) Banca Națională a României poate excepta o cooperativă de credit de la cerințele prevăzute de art. 148 din prezenta ordonanță de urgență în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.
(la 02-01-2022, Articolul 384 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul V , Partea A II-A a fost completat de Punctul 82, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )


Articolul 385
(1) Fiecare organizație cooperatistă de credit trebuie să respecte dispozițiile cuprinse în părțile a II-a-a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, cu reglementările-cadru ale casei centrale.
(la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 385 a fost modificat de pct. 193 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )
(2) Fiecare cooperativă de credit din rețea trebuie să mențină în permanență fonduri proprii la nivelul stabilit prin reglementările - cadru emise de casa centrală pentru acoperirea riscurilor la care cooperativa de credit este sau poate fi expusă; acest nivel nu poate scădea sub nivelul minim al capitalului inițial prevăzut de Banca Națională a României prin reglementări, dacă este cazul.


Articolul 386
(1) Casa centrala stabilește prin reglementările - cadru acele modificări efectuate la nivelul cooperativelor de credit față de condițiile care au stat la baza autorizării acestora pentru care este necesară aprobarea prealabilă a casei centrale - altele decât cele prevăzute în prezentul titlu sau cele supuse aprobării Băncii Naționale a României potrivit reglementărilor acesteia - precum și modificările pentru care notificarea ulterioară este suficientă.
(2) Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor operate la nivelul unei organizații cooperatiste de credit, care sunt supuse unei aprobări prealabile, se realizează numai după obținerea aprobării Băncii Naționale a României sau a casei centrale, după caz.


Secţiunea a 3-a Situații financiare și audit

Articolul 387
(1) În afară cerințelor privind întocmirea situațiilor financiare de către fiecare instituție de credit, casa centrala trebuie să întocmească situația financiară anuala agregată a rețelei cooperatiste, potrivit prevederilor legale, care să reflecte operațiunile și situația financiară ale tuturor organizațiilor cooperatiste de credit din rețea,
(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), precum și pentru efectuarea de către casa centrala a raportărilor solicitate de Banca Națională a României la nivelul rețelei cooperatiste, cooperativele de credit sunt obligate să prezinte casei centrale la care sunt afiliate situațiile lor financiare anuale, precum și alte date și informații cerute de casa centrala, la termenele stabilite prin reglementările-cadru emise de casa centrala.


Articolul 388
(1) Auditorul financiar al cooperativei de credit este supus aprobării prealabile a casei centrale, cu excepția primului auditor financiar al unei cooperative de credit care se constituie și se autorizează simultan cu casa centrala.
(2) Banca Națională a României poate dispune casei centrale retragerea aprobării acordate unui auditor financiar în situațiile prevăzute la art. 157.


Articolul 389

Informările făcute de auditorul financiar al unei cooperative de credit în aplicarea dispozițiilor art. 156, se transmit casei centrale, care le notifica Băncii Naționale a României.

Articolul 390
(1) Auditorul financiar al casei centrale auditează atât situațiile financiare anuale ale casei centrale, cât și situațiile financiare anuale agregate la nivelul rețelei cooperatiste.
(2) Auditorul financiar al casei centrale poate audita și situațiile financiare anuale ale cooperativelor de credit afiliate. În acest caz, dispozițiile art. 388 alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile.


Articolul 391

Situația în care un auditor financiar este numit în aceasta calitate la mai multe organizații cooperatiste de credit nu constituie o încălcare a principiului independentei acestuia.

Capitolul V Supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit

Secţiunea 1 Exercitarea atribuțiilor de supraveghere

Articolul 392
(1) Banca Națională a României asigura supravegherea prudențială a casei centrale la nivel, individual și, la nivel agregat, a tuturor organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul unei rețele cooperatiste. Banca Națională a României poate efectua, atunci când considera necesar, verificări la sediul cooperativelor de credit.
(2) Casa centrala este obligată să raporteze Băncii Naționale a României datele și informațiile necesare pentru evaluarea respectării dispozițiilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia, atât cele care privesc activitatea proprie, cât și cele referitoare la activitatea întregii rețele cooperatiste.
(3) Fără a se aduce atingere competentelor Băncii Naționale a României în ceea ce privește exercitarea supravegherii organizațiilor cooperatiste de credit, casele centrale asigura supravegherea cooperativelor de credit afiliate. În acest sens prevederile Capitolului I din Titlul III, Partea I se aplica în mod corespunzător și orice referire la Banca Națională a României se considera a fi făcută la casa centrala.
(4) Persoanele care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere la nivelul casei centrale, salariații acesteia și orice persoana care acționează pe contul casei centrale în exercitarea atribuțiilor acesteia prevăzute la alin. (3) au obligația să păstreze secretul profesional, potrivit art. 214.
(la 21-07-2007, Alin. (4) al art. 392 a fost modificat de pct. 62 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )


Secţiunea a 2-a Măsuri de supraveghere și sancțiuni

Articolul 393
(1) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în prezentul titlu, casa centrală poate să dispună față de o cooperativă de credit afiliată, care încalcă dispozițiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, măsurile prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a)-f), în condițiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens.
(la 22-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 393 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul V , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(2) Casa centrală poate propune în mod fundamentat Băncii Naționale a României să dispună față de o cooperativă de credit sancțiunile și/sau alte măsuri sancționatoare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
(la 22-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 393 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul V , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 164 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018 )
(3) Dispozițiile cuprinse în Capitolului VII din Titlul III, Partea I se aplica în mod corespunzător casei centrale în exercitarea prerogativelor prevăzute la alin. (1).
(4) Casa centrala notifica Băncii Naționale a României orice măsura dispusă, în termen de 5 zile de la data impunerii acesteia.
(5) Actele de aplicare a măsurilor în condițiile alin. (1) se emit de către directorii sau, după caz, de către membrii directoratului casei centrale, potrivit reglementărilor-cadru emise în acest sens.
(la 21-07-2007, Alin. (5) al art. 393 a fost modificat de pct. 63 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )


Articolul 394

În cazul în care la nivelul casei centrale sau al unei cooperative de credit afiliate se constata o deteriorare semnificativă a situației financiare și a indicatorilor de prudenta, casa centrala poate cere cooperativelor de credit afiliate să contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi părți sociale, fie prin constituirea unor depozite rambursabile la termenele stabilite de casa centrala.

Articolul 395

Banca Națională a României poate să dispună măsurile considerate necesare sau aplicarea de sancțiuni în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către casa centrala a atribuțiilor de supraveghere și de control conferite potrivit prezentului titlu sau delegate de Banca Națională a României, față de cooperativele de credit afiliate.

Secţiunea a 3-a Prevederi specifice privind procedurile speciale

Articolul 396

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 396 a fost abrogat de pct. 36 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 397

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 397 a fost abrogat de pct. 36 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 398

Abrogat.
(la 14-12-2015, Art. 398 a fost abrogat de pct. 36 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 399
(1) Lichidarea unei cooperative de credit ca urmare a retragerii autorizației în condițiile art. 342 se realizează de către casa centrala la care aceasta este afiliată, inclusiv în situația în care cooperativa de credit se afla în stare de insolvență, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor cuprinse în Secțiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I. Casa centrala poate numi un lichidator autorizat.
(2) În situația în care cooperativa de credit se afla în stare de insolvență, adunarea generală a casei centrale hotărăște cu privire la patrimoniul cooperativei de credit a carei autorizație a fost retrasă, acesta putând fi repartizat organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul rețelei cooperatiste; în acest caz, casa centrala trebuie să asigure exercitarea atribuției sale prevăzute la art. 337 alin. (1) lit. e).


Articolul 400
(1) În alte situații decât cele prevăzute la art. 399 alin. (2), la lichidarea unei organizații cooperatiste de credit, după plata obligațiilor acesteia, din activul net rămas se distribuie membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentând contravaloarea părților sociale subscrise și vărsate, precum și dividendele cuvenite pentru exercițiul financiar în curs. Diferența rămasă este preluată, în cazul lichidării cooperativelor de credit, de casa centrala la care sunt afiliate, iar în cazul lichidării caselor centrale, împreună cu cooperativele de credit afiliate, de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.
(2) Dacă activul net rămas nu acoperă valoarea totală aferentă părților sociale, acesta se distribuie proporțional cu părțile sociale deținute de fiecare membru al organizației cooperatiste de credit.


Capitolul VI Falimentul caselor centrale

Articolul 401

În cazul unei case centrale aflate în stare de insolvență sunt aplicabile prevederile legislației privind falimentul instituțiilor de credit; procedura prevăzută de lege se aplica în ansamblu organizațiilor cooperatiste de credit din rețea.

Capitolul VII Alte dispoziții

Articolul 402

Actele adoptate de o casa centrala conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență cu privire la o cooperativa de credit, pot fi contestate în condițiile prevăzute la art. 275-277.

Articolul 403

Fondul social constituit de membrii cooperatori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, poate fi retras, dar nu mai devreme de trecerea unei perioade de un an de la data achitării de către aceștia a ultimei rate de împrumut și a dobânzii aferente, dacă prin convenția părților nu se prevede altfel.

Titlul VI SISTEME DE PLĂȚI

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 404
(1) Banca Națională a României reglementează, autorizează și supraveghează sistemele de plăți și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare din România, inclusiv administratorii acestora, în scopul asigurării funcționarii sistemelor în conformitate cu standardele internaționale în acest domeniu.
(2) Sistemele prevăzute la alin. (1) nu pot funcționa pe teritoriul României fără obținerea autorizației Băncii Naționale a României.


Articolul 404^1
(1) Sistemele de plăți trebuie să asigure accesul neîngrădit la sistem al prestatorilor de servicii de plată autorizați pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii și proporționale, care să nu limiteze accesul mai mult decât este necesar pentru protejarea sistemelor de plăți împotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operațional și riscul comercial, și pentru protejarea stabilității financiare și operaționale a acestora.
(2) Sistemele de plăți nu impun prestatorilor de servicii de plată autorizați, utilizatorilor serviciilor de plată sau altor sisteme de plăți:
a) reguli restrictive privind participarea efectivă la alte sisteme de plăți;
b) reguli care fac discriminare între prestatorii de servicii de plată autorizați în ceea ce privește drepturile și obligațiile participanților;
c) restricții bazate pe forma de organizare instituțională.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică:
a) sistemelor de plăți desemnate de Banca Națională a României în temeiul prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, ca intrând sub incidența acestei legi;
b) sistemelor de plăți formate exclusiv din prestatori de servicii de plată care aparțin unui grup.
(4) În sensul prevederilor alin. (2) lit. a) în cazul în care un participant la un sistem de plăți desemnat de Banca Națională a României în temeiul Legii nr. 253/2004, cu modificările și completările ulterioare, permite unui prestator de servicii de plată autorizat, care nu este participant la sistem, să introducă ordinele de transfer în sistem, participantul la sistem acordă aceeași posibilitate, la cerere, altor prestatori de servicii de plată autorizați, potrivit prevederilor alin. (1), pe baze obiective, proporționale și nediscriminatorii.
(5) Participantul la sistemul de plăți prevăzut la alin. (4) comunică prestatorului de servicii de plată solicitant motivația completă a oricărei decizii de respingere.

(la 13-12-2019, Articolul 404^1 din Capitolul I , Titlul VI , Partea A II-A a fost modificat de Punctul 2, Articolul 247, Titlul VII din LEGEA nr. 209 din 8 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 13 noiembrie 2019 )

Articolul 405

Banca Națională a României emite reglementări cu privire la sistemele de plăți și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, referitoare la:
a) condițiile și modalitatea de organizare a sistemelor;
b) condițiile și procedura de autorizare, cazurile în care autorizația poate fi revocată;
c) criteriile și regulile pentru supravegherea sistemelor, inclusiv a participanților la aceste sisteme și a administratorilor acestora;
d) informațiile și raportările care trebuie furnizate Băncii Naționale a României;
e) cerințele minime referitoare la funcționarea, auditul operațional și administrarea riscurilor unui sistem și cele referitoare la situațiile financiare și auditul intern ale participanților și ale administratorului unui sistem;
f) orice alte cerințe specifice necesare bunei funcționari a unui sistem.

Articolul 406
(1) Fondurile și instrumentele financiare ale participanților la sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor financiare, constituite la dispoziția agentului de decontare sau a operatorului de sistem, în conformitate cu regulile sistemului respectiv și în limitele solicitate de acestea, în scopul garantării îndeplinirii obligațiilor participantului la sistemul în cauză, nu pot face obiectul executării silite de către terți și nu pot fi grevate de alte garanții reale ori sarcini de către participantul debitor.
(2) Fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.
(3) În cazul insolvenței unui participant la sistemul de plăți, fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronunțării inclusiv a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței.
(4) În cazul încetării calității de participant la sistemul de plăți, fondurile și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) sunt utilizate în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calității de participant.
(5) Fondurile și instrumentele financiare existente în conturile participanților la sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor financiare, care sunt destinate îndeplinirii obligațiilor participantului decurgând din ordinele de transfer irevocabile și din pozițiile nete rezultate din compensare, nu pot face obiectul executării silite de către terți, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii, decât după îndeplinirea obligațiilor anterior menționate.
(6) Instrumentele financiare înregistrate în conturile participanților la sistemele de decontare a instrumentelor financiare, conturi destinate exclusiv înregistrării deținerilor clienților acestora, nu sunt afectate, în caz de insolvență a participantului, și nu pot face obiectul executării silite a participantului de către terți, inclusiv prin măsuri asigurătorii sau executorii.

(la 15-03-2015, Art. 406 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 193^1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Capitolul II Măsuri de remediere și sancțiuni

Articolul 407

Banca Națională poate dispune participanților și/sau administratorilor sistemelor de plăți și ai sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare adoptarea unor măsuri de remediere a deficiențelor constatate în cadrul sistemelor.

Articolul 408
(1) În situația în care Banca Națională a României constata că participanții la sistemele de plăți și sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare sau administratorii acestor sisteme se fac vinovați de nerespectarea dispozițiilor prezentului capitol a reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestor dispoziții sau nu se conformează măsurilor de remediere dispuse de aceasta, Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni:
a) avertisment scris;
b) amenda cuprinsă între 10.000 lei și 100.000 lei;
c) suspendarea sau excluderea unuia sau mai multor participanți de la unul sau mai multe sisteme;
d) suspendarea, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizației acordate de Banca Națională a României unui administrator de sistem;
e) retragerea autorizației acordată administratorului de sistem,
(2) Actele prin care sunt dispuse măsurile sau sunt aplicate sancțiuni potrivit prezentului capitol se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României cu excepția sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) a căror aplicare este de competenta consiliului de administrație.


Articolul 409
(1) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 407 se prescrie în termen de un an de la data luării la cunoștința, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei.
(2) Amenzile încasate se fac venituri la bugetul de stat.
(3) Aplicarea sancțiunilor nu înlătura răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.


Partea A III-A INFRACȚIUNI ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Titlul I INFRACȚIUNI

Articolul 410

Desfășurarea, fără drept, de activități dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și începerea desfășurării activităților specifice unei instituții de credit fără a obține autorizația potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani.
(la 14-12-2015, Art. 410 a fost modificat de pct. 37 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )

Articolul 411

Utilizarea neautorizată de către o persoană a unei denumiri specifice unei instituții de credit, cu încălcarea dispozițiilor art. 6, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(la 01-02-2014, Art. 411 a fost modificat de pct. 2 al art. 192 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

Articolul 412

Împiedicarea, fără drept, a exercitării, potrivit prezentei legi, de către Banca Națională a României a competențelor sale de supraveghere a instituțiilor de credit constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(la 01-02-2014, Art. 412 a fost modificat de pct. 3 al art. 192 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

Articolul 413

Abrogat.
(la 23-03-2009, Art. 413 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )

Titlul II DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Capitolul I Dispoziții tranzitorii

Articolul 414
(1) Cererile de autorizare nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care nu sunt conforme cu dispozițiile legii și/sau cu reglementările emise în aplicarea acesteia, pot fi retrase și prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficiențelor.
(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), cererile de autorizare depuse de instituții de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru se clasează ca fiind lipsite de obiect și aceste instituții de credit trebuie să urmeze procedura notificării prevăzută în Secțiunea 1 a Capitolul IV din Titlul I, Partea I.


Articolul 415
(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sucursalele instituțiilor de credit din state terțe și administratorii sistemelor de plăți care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de autorizația Băncii Naționale a României și funcționează în România, se considera că dispun de o autorizație, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
(la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 415 a fost modificat de pct. 65 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
(2) Instituțiile de credit din alte state membre care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență desfășoară activitate în România printr-o sucursala se considera că sunt notificate potrivit dispozițiilor Capitolului IV din Titlul I, Partea I. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autorizațiile emise de Banca Națională a României acestor sucursale își încetează de drept valabilitatea, acestea funcționând pe baza autorizației acordate instituției de credit de către autoritatea competenta din statul membru de origine. Dispozițiile art. 41 alin. (2) nu sunt aplicabile în aceste cazuri.


Articolul 416

Instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să se conformeze noilor cerințe cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în termenele și condițiile care se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea acesteia.

Articolul 416^1

Orice referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, se va considera ca referire și/sau trimitere la partea a II-a titlul II "Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ" din prezenta ordonanță de urgență și/sau la capitolele corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență, după caz.
(la 21-07-2007, Art. 416^1 a fost introdus de pct. 66 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )

Capitolul II Dispoziții finale

Articolul 417

Instituțiile de credit care își desfășoară activitatea în România în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre și din state terțe, se evidențiază de către Banca Națională a României în registrul instituțiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate.

Articolul 418
(1) Instituțiile de credit pot să-și constituie asociații profesionale, care să le reprezinte interesele colective față de autoritățile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociației și publicul și să organizeze serviciile de interes comun. Asociațiile profesionale ale instituțiilor de credit colaborează cu Banca Națională a României.
(2) Abrogat.
(la 19-12-2011, Alin. (2) al art. 418 a fost abrogat de art. 8 din LEGEA nr. 287 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 16 decembrie 2011. )
(3) Abrogat.
(la 19-12-2011, Alin. (3) al art. 418 a fost abrogat de art. 8 din LEGEA nr. 287 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 16 decembrie 2011. )
(4) Abrogat.
(la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 418 a fost abrogat de pct. 194 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )


Articolul 419
(1) Prezenta ordonanță de urgență intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.
(2) Prezenta ordonanță de urgență se completează cu dispozițiile legislației aplicabile în materia societăților comerciale, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cu cele specifice desfășurării anumitor activități/operațiuni, după caz.


Articolul 420
(1) Banca Națională a României emite reglementări în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a Băncii Naționale a României.
(2) În scopul unei aplicări unitare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și a reglementărilor emise în baza acestora, Banca Națională a României poate emite instrucțiuni și precizări, care se comunică tuturor instituțiilor de credit și se publică pe pagina de internet a Băncii Naționale a României.
(3) La elaborarea reglementărilor, instrucțiunilor și precizărilor, Banca Națională a României asigură transpunerea legislației relevante adoptate la nivelul Uniunii Europene și urmărește implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul supravegherii prudențiale.
(4) Banca Națională a României are în vedere ghidurile și recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, și emite, după caz, reglementări, instrucțiuni și/sau precizări prin care stabilește regimul aplicării respectivelor ghiduri și recomandări și le adaptează, dacă este cazul, condițiilor specifice sistemului bancar din România.
(la 14-12-2015, Alin. (4) al art. 420 a fost introdus de pct. 38 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )
(5) Abrogat.

(la 02-01-2022, Alineatul (5) din Articolul 420 , Capitolul II , Titlul II , Partea A III-A a fost abrogat de Punctul 83, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )
(la 23-12-2013, Art. 420 a fost modificat de pct. 195 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 421

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 421 a fost abrogat de pct. 196 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 421^1

Abrogat.
(la 23-12-2013, Art. 421^1 a fost abrogat de pct. 196 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )

Articolul 422

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga:
a) Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare;
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare;
c) Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 8 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
d) Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006;
e) orice alte dispoziții contrare.
Prezenta ordonanță de urgență transpune dispozițiile directivelor Uniunii Europene din domeniul instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, după cum urmează:
1. din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006: art. 1-3, art. 4 paragrafele (1)-(5), (7)-(17), (19)-(21) și (46), art. 5-8, art. 9 paragraful (1), art. 10 paragrafele (1) și (5), art. 11-25, art. 26 paragrafele (1)-(3), art. 27, art. 28 paragrafele (1) și (2), art. 29-38, art. 40-49, art. 52-56, art. 75, art. 76, art. 80 paragraful (1) teza a 3-a, art. 81 paragrafele (1), (3) și (4), art. 84 paragrafele (1), (5) și (6), art. 85 paragrafele (1) și (2), art. 89 paragraful 910, art. 91, art. 97 paragrafele (1) și (3)-(5), art. 102 paragrafele (1) și (4), art. 105 paragrafele (1), (3) și (4), art. 109, art. 120, art. 121, art. 122 paragraful (1), art. 123, art. 124 paragrafele (1)-(4), art. 125-132, art. 135-137, art. 138 paragraful (1), art. 139-142, art. 143 paragrafele (1), (2) teza a 2-a și (3), art. 144, art. 145, art. 147-149, art. 152 paragraful (8), art. 157 și Anexa 1;
2. din Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006, privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006: art. 1 paragraful (1), art. 2 paragrafele (1) și (2) lit. b), d) și e), art. 3 paragrafele (1) lit. a), f) și g), (2) și (3), art. 10 paragraful (4), art. 13 paragraful (1) teza 1, art. 18 paragraful (1), art. 20 paragraful (1), art. 28 paragraful (1), art. 34, art. 35 paragraful (1), art. 37 paragraful (1), art. 38, art. 39, art. 49 paragraful (1) teza a 2-a și a 3-a și (2), art. 50 paragraful (1) și Anexa 1 paragraful 1;
3. din Directiva nr. 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000, privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de moneda electronica, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 275/27.10.2000: art. 1-3, art. 4 paragraful (1), art. 7 și art. 8;
4. din Directiva nr. 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001, privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 125/05.05.2001: art. 1, art. 2, art. 9-13 și art. 16-33;
5. din Directiva Consiliului nr. 89/117/CEE din 13 februarie 1989 referitoare la obligațiile sucursalelor stabilite într-un stat membru ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, având sediul central în afară acelui stat membru, privind publicarea documentelor contabile anuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 044/16.02.1989: art. 1 paragraful (1) și art. 2-4.
6. din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L145 din 30 aprilie 2004: art. 4 paragraful 1 pct. 1) teza 1 și anexa 1.
(la 21-07-2007, Punctul 6 de la Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdus de pct. 69 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )
7. din Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019: art. 1pct. 1 și 2 referitor la introducerea art. 3 alin. (1) pct. 60, pct. 62-64 și alin. (3), pct. 5-8 și pct. 9 referitor la introducerea art. 21a alin. (1), alin. (2) paragraful (1) teza 1 și paragraful (2), alin. (3)-(10), art. 21b alin. (1)-(6), alin. (7) paragraful 2 și alin. (8), pct. 10 și 11 referitor la modificarea art. 47 prin introducerea alin. (1a), modificarea alin. (2) paragraful (1) și introducerea alin. (2a) paragraful (1), pct. 12-18 și pct. 19 referitor la modificarea art. 74 alin. (1) și (2), pct. 20 și 25 referitor la modificarea art. 91 alin. (1) paragraful (1), paragraful (2) teza (1) și alin. (7) și (8), pct. 26 referitor la modificarea art. 92 alin. (2), partea introductivă, pct. 28 referitor la modificarea art. 97 alin. (1) lit. b), introducerea unui nou paragraf în cadrul alin. (4), introducerea alin. (4a) paragraful 1 și paragraful 2 teza 1 și introducerea alin. (6), pct. 31-33 referitor la introducerea art. 104a alin. (1) și (5), art. 104b alin. (1)-(4) și alin. (6) și art. 104c, pct. 34, 37 și 38 referitor la modificarea art. 113 alin. (1)-(4), pct. 39-41 referitor la modificarea art. 117 prin introducerea alin. (5), pct. 42-44, pct. 51 referitor la modificarea art. 141 alin. (1)-(3), pct. 52 referitor la introducerea art. 141b alin. (1)-(3), alin. (7) și (10), pct. 54, pct. 56 și art. 2 alin. (1) paragrafele (2) și (3).
(la 02-01-2022, Actul a fost completat de Punctul 84, Articolul I din LEGEA nr. 319 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 30 decembrie 2021 )

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul integrării europene.
Anca Daniela Boagiu
București, 6 decembrie 2006.
Nr. 99.

Sursa: Portal Legislativ

Taguri: Banca Nationala a Romaniei (BNR)  banca  Institutii Financiare Nebancare (IFN)  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii