Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Noutati BNR

Regulamentul BNR nr. 1/2020 privind institutiile financiare nebancare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-02-14 05:42

Regulament nr. 1 din 30.ian.2020

Monitorul Oficial, Partea I 101 11.feb.2020

Intrare în vigoare la 11.feb.2020

Regulamentul nr. 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 19, 20, 26, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 36, 40, 54 şi 69 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare,
în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În situaţia în care solicitantul invocă imposibilitatea obţinerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului, însoţită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Naţională a României analizează şi decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant."

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, se va prezenta, după caz, certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa în ultimii 3 ani."

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Datele personale solicitate potrivit cerinţelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Naţională a României în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal."

4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10. expunere brută - valoarea activelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, respectiv a provizioanelor, la care se adaugă valoarea elementelor din afara bilanţului transformate în echivalentul credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5b;".

5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună în permanenţă de un capital social situat cel puţin la nivelul echivalentului în moneda naţională al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituţiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare, în accepţiunea art. 2 lit. c) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare."

6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru determinarea încadrării în cerinţa privind nivelul minim al capitalului social, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării subscrierii şi vărsării acestuia."

7. La articolul 14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau a oricărei alte legislaţii privind serviciile financiare, în ceea ce priveşte conducătorul şi/sau o entitate în cadrul căreia în perioada în cauză acesta exercita responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;".

8. La articolul 14, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante pentru evaluarea reputaţiei conducătorilor."

9. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comitetului de audit sunt reglementate de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, de prezentul regulament şi de regulamentele interne ale fiecărei instituţii financiare nebancare."

10. La articolul 19, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) actul constitutiv însoţit de copia documentelor care atestă înregistrarea acestuia la oficiul registrului comerţului;".

11. La articolul 19, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi, pentru acţionarii semnificativi, structura grupului din care aceştia fac parte;".

12. La articolul 20 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai instituţiei financiare, persoană juridică străină, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi, pentru acţionarii semnificativi, structura grupului din care aceştia fac parte;".

13. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă dreptul de a desfăşura activitate în calitate de auditor;".

14. La articolul 25 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.

15. După articolul 291 se introduce un nou articol, articolul 292, cu următorul cuprins:
"Art. 292. - (1) Pentru scopul prezentei secţiuni, creditele achiziţionate de o instituţie financiară nebancară, altele decât cele clasificate în categoria pierdere potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, sunt asimilate creditelor acordate de aceasta. În cazul creditelor achiziţionate de o instituţie financiară nebancară, altele decât cele clasificate în categoria pierdere, data acordării creditului este considerată a fi data achiziţiei, iar dobânda anuală efectivă este considerată a fi cea de la momentul acordării creditului către client.
(2) În cazul achiziţiei de credite de consum cu durata iniţială de peste 90 de zile, altele decât cele clasificate în categoria pierdere, pentru evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare a criteriului prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d), valoarea ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare permanentă acordate de către Banca Naţională a României, utilizată pentru calcul, este cea valabilă la începutul lunii în care a fost acordat creditul către client, disponibilă public pe website-ul Băncii Naţionale a României."

16. La articolul 30, litera b) se abrogă.

17. La articolul 31, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) copia certificatului constatator în formă extinsă emis de oficiul registrului comerţului, care atestă identitatea asociaţilor/acţionarilor şi a conducătorilor societăţii, precum şi faptul că activitatea principală este acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;".

18. La articolul 34 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.

19. La articolul 34 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) nerespectarea cerinţelor referitoare la asociaţi/acţionari, administratori şi/sau conducători prevăzute în Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentul regulament."

20. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Caselor de ajutor reciproc prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 34."

21. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38. - Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare."

22. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:
"Art. 641. - Suplimentar elementelor prevăzute la art. 63 alin. (1), în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2021, la determinarea nivelului fondurilor proprii, instituţiile financiare nebancare deduc din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii diferenţa pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabile entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru pierderi aşteptate obţinute potrivit cerinţelor Standardului Internaţional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informaţiilor din evidenţele contabile ţinute potrivit dispoziţiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi (ii) valoarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015. Diferenţa se determină astfel:
a) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2020-30.06.2021, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2019;
b) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 1.07.2021-31.12.2021, diferenţa luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2020."

23. La articolul 66 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Dacă, urmare aplicării dispoziţiilor art. 641, nivelul fondurilor proprii scade sub cel prevăzut la alin. (1), instituţia financiară nebancară trebuie să raporteze această situaţie fără întârziere Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituţia financiară nebancară să se conformeze la respectiva cerinţă."

Sursa: BNR.ro

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRIndicii LIBOR (London Interbank Offered Rate) nu vor mai fi publicati, anunta BNR

Banca Națională a României (BNR) este autoritatea națională competentă în domeniul supravegherii indicilor de dobândă, utilizați ca indici de referință de către instituții de credit și instituții financiare nebancare în cadrul contractelor de credit, domeniu detalii

CNSM recomanda prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor pana in 30 septembrie 2021

În data de 30 martie 2021 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, prima ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), se arata intr-un comunicat de presa, in care se adauga: În cadrul ședinței, au detalii

BNR modifica regulamentul privind conditiile de creditare ale bancilor

Banca Nationala a Romaniei a publicat "Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare". Scurtă prezentare Proiectul de Regulament pentru modificarea detalii

BCE si BNR au prelungit acordul privind furnizarea de lichiditate in euro pana in martie 2022

Banca Centrală Europeană (BCE) și Banca Națională a României (BNR) au convenit asupra prelungirii aranjamentului-cadru de furnizare de lichiditate în euro, prin intermediul unei linii repo, până în martie 2022, anunta BNR intr-un comunicat, in care detalii

  

Ultimele Comentarii