IFN | Noutati BNR

Proiect de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-12-01 08:31

BNR a publicat un proiect de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

Scurtă prezentare

Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare vizează în principal asigurarea conformării la Recomandarea nr. R/2/2019 privind Strategia de implementare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituțiile financiare nebancare ca bază a contabilității și pentru întocmirea situațiilor financiare individuale, potrivit căreia Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a recomandat Băncii Naționale a României asigurarea emiterii cadrului de reglementare necesar aplicării integrale a IFRS de către instituțiile financiare nebancare (IFN) înscrise în Registrul general, începând cu anul 2019.

În acest context, pentru IFN înscrise în Registrul special, respectiv entități supuse obligațiilor legate de nivelul fondurilor proprii de care trebuie să dispună, se propune instituirea unui regim tranzitoriu de influențare extracontabilă a nivelurilor fondurilor proprii, în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021.

Această influențare constă în deducerea din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii, suplimentar elementelor prevăzute în prezent de Regulamentul BNR nr. 20/2009, a eventualului nivel suplimentar al ajustărilor pentru pierderi așteptate generate de aplicarea Standardului Internaţional de Raportare Financiară 9.

Distinct, faţă de actualul cadru de reglementare au fost operate și modificări ce vizează clarificarea unor aspecte rezultate în perioada de aplicare a Regulamentului BNR nr. 20/2009, precum și corelarea cu unele dispoziții ale Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul publicat de BNR:

1/17
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PROIECT
REGULAMENTUL
Nr. _____ din _________________
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale
a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
- 2019 -
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
2/17
Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 26, art. 30 alin. (1),
art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 36, art. 40, art. 54 şi 69 din Legea nr. 93/2009
privind instituţiile financiare nebancare,
în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
Articol unic. – Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile
financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21.10.2009,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11
), cu următorul cuprins:
„(11
) În situația în care solicitantul invocă imposibilitatea obținerii unui document oficial din cele
necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declarație pe propria
răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obținerii documentului, însoțită de
dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Națională a României analizează și decide cu
privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant.”
2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, se va prezenta,
după caz, certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile
competente din ţara în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa în ultimii 3 ani.”
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. - Datele personale solicitate potrivit cerinţelor prezentului regulament vor fi prelucrate de
Banca Naţională a României în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare, în conformitate cu reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter
personal.”
4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„10. expunere brută - valoarea activelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare după
deducerea elementelor de pasiv rectificative, respectiv a provizioanelor, la care se adaugă valoarea
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
3/17
elementelor din afara bilanţului transformate în echivalent credit, corespunzător criteriilor de
încadrare prevăzute în anexa nr. 5b;”
5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună în permanenţă de un capital social situat
cel puţin la nivelul echivalentului în moneda naţională al sumei de 200.000 euro, respectiv de
3.000.000 euro în cazul instituţiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate
acordarea de credite ipotecare, în accepțiunea art. 2 lit. c) din Legea nr. 190/1999 privind creditul
ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.”
6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru determinarea încadrării în cerinţa privind nivelul minim al capitalului social, în
echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la
data efectuării subscrierii şi vărsării acestuia.”
7. La articolul 14, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate ori impunerea unor sancţiuni
administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar,
al activităţii de asigurare sau a oricărei alte legislaţii privind serviciile financiare, în ceea ce
privește conducătorul și/sau o entitate în cadrul căreia în perioada în cauză acesta exercita
responsabilități de administrare și/sau de conducere;”
8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comitetului
de audit sunt reglementate de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, de
prezentul regulament şi de regulamentele interne ale fiecărei instituţii financiare nebancare.”
9. La articolul 19, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) actul constitutiv însoțit de copia documentelor care atestă înregistrarea acestuia la oficiul
registrului comerţului;”
10. La articolul 19, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
4/17
„f) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare
dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa
sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de
Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor
juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la
capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi, pentru acționarii
semnificativi, structura grupului din care aceștia fac parte;”
11. La alineatul (1) al articolului 20, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
„h) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai instituţiei financiare, persoană juridică
străină, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea
completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul
unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare
echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de
domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de
vot, precum şi, pentru acționarii semnificativi, structura grupului din care aceștia fac parte;”
12. La articolul 24, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă dreptul de a
desfășura activitate în calitate de auditor;”
13. La articolul 25 alin. (1), literele d) și e) se abrogă.
14. După articolul 291
se introduce un nou articol, articolul 292
, cu următorul cuprins:
„Art. 292
. - (1) Pentru scopul prezentei secţiuni, creditele achiziționate de o instituţie financiară
nebancară, altele decât cele clasificate în categoria pierdere potrivit Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi
utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca
Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, sunt asimilate creditelor acordate de
aceasta. În cazul creditelor achiziționate de o instituţie financiară nebancară, altele decât cele
clasificate în categoria pierdere, data acordării creditului este considerată a fi data achiziției, iar
dobânda anuală efectivă este considerată a fi cea de la momentul acordării creditului către client.
(2) În cazul achiziției de credite de consum cu durata iniţială de peste 90 de zile, altele decât cele
clasificate în categoria pierdere, pentru evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
5/17
nebancare a criteriului prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d), valoarea ratei dobânzii aferente facilităţii
de creditare permanentă acordate de către Banca Naţională a României, utilizată pentru calcul, este
cea valabilă la începutul lunii în care a fost acordat creditul către client, disponibilă public pe
website-ul Băncii Naţionale a României.”
15. La articolul 30, litera b) se abrogă.
16. La articolul 31, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) copia certificatului constatator în formă extinsă emis de oficiul registrului comerţului, care
atestă identitatea asociaţilor/acţionarilor şi a conducătorilor societăţii, precum şi faptul că
activitatea principală este acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare
prin case de amanet;”
17. La alineatul (1) al articolului 34, literele b) și c) se abrogă.
18. La alineatul (1) al articolului 34, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) nerespectarea cerințelor referitoare la asociaţi/acționari, administratori și/sau conducători
prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament.”
19. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Caselor de ajutor reciproc prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile
art. 34.”
20. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 38. - Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor financiare nebancare, persoane
juridice române/sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine,
documente în completarea documentelor aferente modificărilor intervenite în situaţia instituțiilor
financiare nebancare.”
21. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64
1
, cu următorul cuprins:
„Art. 64
1
. - Suplimentar elementelor prevăzute la art. 63 alin. (1), în perioada 1 iulie 2020 – 31
decembrie 2021, la determinarea nivelului fondurilor proprii, instituțiile financiare nebancare
deduc din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii diferența pozitivă, aferentă
categoriilor de active financiare pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
6/17
potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și
constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specific de risc de credit, aplicabile
entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, dintre
(i) valoarea ajustărilor pentru pierderi așteptate obținute potrivit cerințelor Standardului
Internaţional de Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informațiilor din evidențele
contabile ţinute potrivit dispozițiilor Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, și (ii) valoarea necesarului de
provizioane de risc de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr.
5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere suplimentare constituite
în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015. Diferența se determină astfel:
a) pentru scopul determinarii nivelului fondurilor proprii în perioada 01.07.2020-30.06.2021,
diferența luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2019;
b) pentru scopul determinării nivelului fondurilor proprii în perioada 01.07.2021-31.12.2021,
diferența luată în calcul va fi cea aferentă datei de 31 decembrie 2020.”
22. La articolul 66 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Dacă, urmare aplicării dispozițiilor art. 64
1
, nivelul fondurilor proprii scade sub cel prevăzut
la alin. (1), instituţia financiară nebancară trebuie să raporteze această situaţie fără întârziere Băncii
Naţionale a României - Direcţia supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituţia
financiară nebancară să se conformeze la respectiva cerință.”
23. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
ANEXA Nr. 1
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal/împuternicit
conform . . . . . . . . . ., solicit înscrierea în Registrul general/de evidenţă (Se barează varianta
necorespunzătoare.) a . . . . . . . . . ., (denumirea entităţii pentru care se solicită înscrierea în Registrul
general/de evidenţă) cu sediul în . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului/Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa (Se barează varianta necorespunzătoare.) . . . . . . . . . . cu nr.
. . . . . . . . . ., având ca obiect de activitate1
. . . . . . . . . . .
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
7/17

1 Vor fi indicate activităţile de creditare ce urmează a fi desfăşurate, înscrise în actele constitutive
ale entităţii, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare
nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru casele de ajutor reciproc se va
specifica în mod expres legislația specială aplicabilă, respectiv Legea nr. 122/1996 privind regimul
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora sau Legea nr. 540/2002
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.
În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . .
. . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . .
. . . . .
24. Anexa nr. 2b se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 2b
CHESTIONAR1
pentru conducătorul/administratorul/membrul consiliului de supraveghere al instituţiei financiare
nebancare
1. Denumirea, adresa sediului instituţiei financiare nebancare şi numărul de înregistrare la oficiul
registrului comerţului
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
8/17
2. Elementele de identificare ale conducătorului/administratorului/membrului consiliului de
supraveghere al instituţiei financiare nebancare
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru
persoanele fără cetăţenie română, precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare
la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul instituţiei financiare nebancare
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Se va prezenta o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia.
4. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra
patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri,
evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă,
infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind
societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor. Dacă răspunsul este afirmativ,
furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4. Dacă răspunsul este
afirmativ, furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
6. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 4. Dacă
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
9/17
7. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 4. Dacă
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
8. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru
nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de
asigurare sau a oricărei altei legislaţii privind serviciile financiare. Dacă răspunsul este afirmativ,
furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organism
de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante. Dacă
răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
10. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate
reglementată şi monitorizată/supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt
stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
11. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru
conducerea şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi monitorizată/supravegheată de
Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate
de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ,
furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
10/17
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
12. Ați deținut o poziție cu responsabilități de administrare și/sau de conducere într-o entitate
care a făcut/face obiectul unor investigații sau măsuri ori i-au fost aplicate sancţiuni administrative,
pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de
asigurare sau a oricărei alte legislaţii privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ,
furnizaţi detalii complete.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, următoarele:
- nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind
instituţiile financiare nebancare ori în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în
vigoare;
- toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi nu există alte fapte relevante asupra
cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată.
Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind
informaţiile furnizate.

Data ........................ Semnătura2
..........................
NOTĂ:
Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile
la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
___________

1 Chestionarul va fi completat de fiecare conducător.
Chestionarul va fi completat de fiecare administrator/membru al consiliului de supraveghere al
instituţiei financiare nebancare înscrise în Registrul special. În cazul în care acesta este persoană
juridică, chestionarul va fi completat atât pentru persoana juridică, cât şi pentru reprezentantul
permanent al acesteia.
Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel
încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.
Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

2 Pentru persoana fizică, precizaţi în clar şi numele şi prenumele.
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
11/17
Pentru persoana juridică, precizaţi în clar şi numele, prenumele şi calitatea reprezentantului
legal.”
25. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 3
Judeţul . . . . . . . . . .|_|_|
Denumirea instituţiei financiare nebancare: . . . . . . . . . .
Adresa loc.: . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .
Str.: . . . . . . . . . . nr. : . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . ., Fax: . . . . . . . . . .
Numărul din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Data: [_,_] [_,_] [_,_] Cod unic de înregistrare: [_,_,_,_,_,_,]
INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON
DENUMIRE INDICATORI Număr
rând
Perioada de
raportare*)
n-2 n-1 n
1 2 3 1 2 3 1 2 3
A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI
ANGAJAMENTE ASUMATE, sold la finele perioadei de raportare (rd.
2 + rd. 3)
1
Total credite acordate (ct.
2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+2052+2061+2091+
2311+2312+2411+2412+2731+2732+2751+2752+ extras 2811 + extras
2821+30111 + extras 3811 + extras 3821+401+402+4711+4712 +
extras 4811 + extras 4821)
2
Total angajamente asumate (ct. 901+903+911+913+981) 3
B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE, sold
la finele perioadei de raportare (rd. 5 + rd. 6)
4
Total capitaluri proprii (ct. 501+502-503-
508+511+512+513+514+516+519±581±591-592)
5
Total surse împrumutate (ct. 2321+2322+2431+2432+2711 (solduri
creditoare)**) + 2741+ 2742+2761+2762+30121+3251+3581+3582 -
extras 3741 - extras 3742+4721+4722+ 531+532)
6
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
12/17
C. VOLUMUL TOTAL AL CREDITELOR DE CONSUM***)
ACORDATE****)
7
D. RATA MEDIE A DOBÂNZILOR ANUALE EFECTIVE PENTRU
CREDITELE DE CONSUM***) ACORDATE ÎN LUNA DE
REFERINŢĂ PONDERATE CU VALOAREA CREDITELOR,
determinată potrivit formulei de calcul DAE *****)
- credite cu durata iniţială de până la 15 zile, inclusiv
- în lei 8
- în valută 9
- credite cu durata iniţială între 16 zile şi 90 de zile, inclusiv
- în lei 10
- în valută 11
- credite cu durata iniţială de peste 90 de zile
- în lei 12
- în valută 13
*) n - reprezintă perioada de raportare trimestrială. Indicatorul de la lit. C se va calcula pentru
fiecare trimestru pe baza valorii creditelor nou-acordate în perioada de referinţă, înregistrată la
data acordării. Valoarea aferentă criteriului de la lit. D se va completa pentru finele fiecărei luni
din trimestrul de raportare.
**) Sintagma «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice
creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional 2711 «Conturi curente la
instituţii de credit».
***) Sintagma «credite de consum» se referă la creditele prevăzute la art. 3 lit. b) din
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu
modificările şi completările ulterioare, acordate de instituţiile financiare nebancare în baza Legii
nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. La
determinarea valorii indicatorilor aferenţi criteriului de la lit. D nu se iau în considerare
operaţiunile de creditare în condiţii de favoare, aşa cum sunt acestea definite potrivit prezentului
regulament.
****) Se vor avea în vedere toate creditele acordate în perioada de raportare, inclusiv cele care
au fost rambursate şi nu se regăsesc în sold la finele perioadei de raportare şi cele care reprezintă
refinanţări ale creditelor acordate. În calculul acestui indicator nu este inclusă valoarea totală a
angajamentului de finanțare asumat de creditor, ci doar partea utilizată de client.
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
13/17
*****)
unde DAE = rata medie a dobânzilor anuale efective pentru creditele de consum acordate în
luna de referinţă ponderate cu valoarea creditelor, DAEk = fiecare nivel distinct al dobânzii anuale
efective pentru creditele de consum acordate în luna de referinţă, Ck = valoarea creditelor de
consum acordate cu dobânda anuală efectivă DAEk în luna de referinţă.

Administrator
(conducătorul entităţii),
Numele, prenumele, semnătura şi
ştampila
instituţiei financiare nebancare
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Numele, prenumele şi semnătura”

26. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 4
FORMULAR
de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii
Denumirea instituţiei financiare nebancare:
Data raportării:

- lei -
Elemente luate în calcul Nr.
rd. Valoare
Capital social subscris şi vărsat/capital de dotare 1
Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social 2
Rezerve legale 3
Rezerve statutare sau contractuale 4
Alte rezerve constituite din profitul net 5
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
14/17
Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat 6
Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului
fondurilor proprii, cu condiţia să fie net de orice obligaţii previzibile şi să
fie verificat de persoanele cu atribuţii în domeniu din cadrul instituţiei
financiare nebancare, cu respectarea principiilor şi a regulilor de
contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile
7
Total (rd. 1 la rd. 7) 8
Sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând
dividende
9
Rezultatul reportat reprezentând pierdere 10
Rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere 11
Repartizarea profitului 12
Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire 13
Valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale 14
Valoarea neamortizată a fondului comercial 15
Valoarea imobilizărilor necorporale în curs şi avansuri acordate pentru
imobilizările necorporale
16
Acţiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social 17
Valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare (dacă este cazul) 18
Total (rd. 9 la rd. 18) 19
Capital propriu (rd. 8-rd. 19) 20
Rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale
aplicabile
21
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări
efectuate potrivit legii
22
Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziţia
instituţiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor
subordonate
23
Alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor, care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament*)
24
Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) 25
Sume reprezentând participaţii în alte entităţi, care depăşesc 10% din
capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate şi alte creanţe
de aceeaşi natură faţă de respectivele entităţi
26
Diferența pozitivă, aferentă categoriilor de active financiare pentru care se
constituie provizioane specifice de risc de credit potrivit Regulamentului
Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și
constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specific de risc de
credit, aplicabile entităților supravegheate de Banca Națională a României,
altele decât instituțiile de credit, dintre (i) valoarea ajustărilor pentru
27
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
15/17
pierderi așteptate obținute potrivit cerințelor Standardului Internaţional de
Raportare Financiară 9, determinate prin retratarea informațiilor din
evidențele contabile ţinute potrivit dispozițiilor Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale
a României nr. 6/2015, și (ii) valoarea necesarului de provizioane de risc
de credit calculat potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr.
5/2012, la care se adaugă valoarea eventualelor ajustări pentru depreciere
suplimentare constituite în conformitate cu prevederile Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii
Naţionale a României nr. 6/2015**)
Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26 – rd. 27) 28
Alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din
regulament, din care:
29
- .....................
- .....................
- .....................
Conducătorul instituţiei financiare
nebancare, ..............................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Conducătorul compartimentului financiarcontabil, .................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Întocmit .................................................
(numele, prenumele şi telefonul)
___________
*) Defalcarea elementelor de la rândul 24.”
**) Elementul prevăzut pe rd. 27 se va avea în vedere la determinarea şi raportarea nivelului
fondurilor proprii exclusiv pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2021.
27. Anexa nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ANEXA Nr. 8
RAPORTAREA
expunerilor mari şi a expunerii agregate

- lei -
Fonduri
proprii
10% din fondurile
proprii
25% din fondurile
proprii
600% din fondurile
proprii
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
16/17
Nr.
crt.
Debitor
Expunere
mare (valoare
brută)
Expunere supusă
limitării (expunere
netă) Limita
aplicabilă
(%)
Cod Denumire Valoare
% din
fonduri
proprii
1 2 3 4 5 6 7
I. Expunere mare
înregistrată faţă de un
singur debitor
Total I X X
II. Expunere mare
înregistrată faţă de
persoane aflate în relaţii
speciale
Total II 25
Total expuneri mari
(Total I + Total II)
600
NOTĂ:
1. Col. 4 = total col. 3 + total col. 6 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui
debitor).
2. Col. 5 = total col. 5 + total col. 8 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui
debitor).
3. În situația în care pentru expunerile înregistrate față de o persoană/o entitate/un grup de
persoane fizice sau entități sunt îndeplinite cerințele pentru a fi raportate atât în categoria expuneri
mari înregistrate față de un singur debitor cât și expuneri mari față de persoane aflate în relații
speciale, acestea vor fi luate în considerare la determinarea expunerilor mari raportate atât la pct.
I cât și la pct. II.

Denumire Expunere netă
totală
% din fonduri
proprii
Limita
aplicabilă (%)
1 2 3 4
Expunerea agregată (conform
prevederilor art. 71 din regulament)
1500
Conducătorul instituţiei financiare
nebancare, ..............................................
(numele, prenumele şi semnătura)
Conducătorul compartimentului financiarcontabil, .................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
17/17
Întocmit .................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
NOTĂ:
Col. 2 = total col. 9 din anexa nr. 7 la regulament.”
Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a României
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRCNSM recomanda prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor pana in 30 septembrie 2021

În data de 30 martie 2021 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, prima ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), se arata intr-un comunicat de presa, in care se adauga: În cadrul ședinței, au detalii

BNR modifica regulamentul privind conditiile de creditare ale bancilor

Banca Nationala a Romaniei a publicat "Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare". Scurtă prezentare Proiectul de Regulament pentru modificarea detalii

BCE si BNR au prelungit acordul privind furnizarea de lichiditate in euro pana in martie 2022

Banca Centrală Europeană (BCE) și Banca Națională a României (BNR) au convenit asupra prelungirii aranjamentului-cadru de furnizare de lichiditate în euro, prin intermediul unei linii repo, până în martie 2022, anunta BNR intr-un comunicat, in care detalii

Noul regim de functionare al entitatilor de servicii bancare, de plata si de emitere de moneda electronica din Marea Britanie (inclusiv Gibraltar)

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, entitățile din Marea Britanie (inclusiv cele autorizate în Gibraltar) care furnizau în România, la data de 31.12.2020, servicii bancare, de plată și de emitere de monedă electronică, prin intermediul detalii

  

Ultimele Comentarii