LEGI | Legislatie

OUG nr. 29/2020 privind masurile Guvernului de sustinere a firmelor afectate de criza coronavirusului COVID-19

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-03-25 11:44

Guvernul României
Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri
economice și fiscal-bugetare
În vigoare de la 21 martie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020. Formă aplicabilă la 21 martie
2020.

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică
pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii. Este, de
asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale, cât și pentru economia națională.
Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă, ca urmare a izbucnirii COVID19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către statele membre ale Uniunii Europene
reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot
confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin
solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru
este valabil, în special, pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația
economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe
chiar și pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora.
Luând în considerare cele menționate anterior se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat
pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19.
Având în vedere impactul major asupra mediului economic generat deja și care se preconizează
a fi generat de măsurile excepționale de primă urgență, cu caracter temporar - pe durata stării de
urgență, ce se vor impune, gradual, de autoritățile publice, pentru prevenirea răspândirii COVID19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice,
în considerarea faptului că măsurile instituite de autoritățile publice în contextul pandemiei COVID19 sunt de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgență, unele
drepturi și libertăți fundamentale, între care se regăsesc și dreptul la liberă circulație și libertatea
economică,
având în atenție necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și
sistemul economic și prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci și încredere și spirit
mobilizator, loialitate contractuală și disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la
provocările și dificultățile severe pe care întreaga națiune le traversează,
în contextul în care prin măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și
realizarea managementului consecințelor unele dintre categoriile afectate vor fi întreprinderile mici
și mijlocii - persoane fizice întreprinzători și societăți de dimensiuni reduse -, care reprezintă
coloana vertebrală nu doar a economiei românești, ci și a pieței unice europene, în condițiile în
care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă
de moratoriu (legal), în special în privința serviciilor esențiale care le condiționează continuarea
activității,
având în vedere că prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență au fost luate
unele măsuri inclusiv în domeniul justiției, care vizează reducerea, cu caracter temporar - pe
perioada instituirii stării de urgență, a activității desfășurate de organele judiciare, fapt de natură a
afecta, pentru aceeași perioadă, și activitatea desfășurată de profesiile din domeniul justiției,
luând în considerare, pe de altă parte, că activitatea acestor profesii reprezintă servicii publice
esențiale, fiind necesară stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității îndeplinirii acestor
activități,
având în vedere că măsuri similare de sprijin se regăsesc și în programele care se preconizează
a fi luate, au fost dezvoltate deja și la nivelul altor alte state membre ale Uniunii Europene programe
încurajate și asistate, în bună măsură, și de instituțiile europene,
întrucât protecția cea mai bună pentru întregul sistem economic este, totuși, continuarea producției
și a consumului în noile condiții determinate de situația gravă generată de pandemia COVID-19,
fiind absolut necesar ca, în acest context modificat substanțial și sever, măsurile excepționale
pentru situațiile, firești în contextul dat, în care obligațiile contractuale nu mai pot fi executate să
vizeze nu abandonarea raporturilor contractuale, ci renegocierea și adaptarea la aceste condiții
vitrege,
dat fiind că, în considerarea acestei situații extraordinare, se impune o acțiune decisivă cu un
impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele
COVID-19 și sunt imperios necesare măsuri care să protejeze afacerile și sistemul economic, care
să încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de
adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent
în istoria modernă, fiind vitală continuarea serviciilor de interes public, în condiții de siguranță
pentru cetățeni,
necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență, inclusiv prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, care instituie măsuri privind decalarea
programului de lucru al instituțiilor publice și private în vederea evitării aglomerației, precum și alte
măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr mare de
persoane,
având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele cazuri de infectare în state
din Uniunea Europeană, inclusiv în România, precum și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor
respiratorii cauzate de acest virus,
ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri și teren, respectiv a impozitului pe
mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru a evita aglomerările de la
sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea COVID-19, este necesară prorogarea
termenului de plată până la data de 30 iunie 2020.
Având în vedere măsurile stabilite în sarcina autorităților administrației publice centrale prin
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis în contextul
evoluției situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea infecției COVID-19, se
impune realizarea posibilității promovării de rectificări bugetare pentru alocarea sumelor necesare
combaterii efectelor negative ale acestui virus în primul semestru al anului și adoptarea unor
măsuri de flexibilizare a execuției bugetare care să vină în sprijinul ordonatorilor principali de
credite care se confruntă cu o serie de cheltuieli neprevăzute a căror finanțare comportă urgență.
Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor
și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de
urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
209/2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (3) și (31
) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în
program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii
de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în
procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele
bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat
care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea
maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar
nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a
5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei.
Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea
maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul
mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare,
sau
b) una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru,
exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent
de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de
500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.
Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor
aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru
microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării
creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de
lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.
(31
) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a), Ministerul Finanțelor Publice subvenționează
dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor
pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale,
de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul
schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui
program."
2. La articolul 1, după alineatul (31
) se introduc două noi alineate, alineatele (32
) și (33
), cu
următorul cuprins:
"
(32
) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice subvenționează
dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor
pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale,
de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul
schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui
program.
(33
) Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit
contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanțe de urgență și poate dura până la 31
martie 2021. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege
pentru primul an și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată
de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul
celei înregistrate în anul 2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării
prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare."
3. La articolul 2, litera b) se abrogă.
4. La articolul 2, literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
"
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită FNGCIMM pentru remunerarea activității de analiză,
acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se stabilește anual prin actul
normativ cu putere de lege de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis pentru întreaga
perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat/de minimis și se suportă din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de
minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis,
comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul programului;"
l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea
creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare
este de maximum 80%, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici
în valoare de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este
de maximum 90%;".
5. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal
central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante,
beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în
cadrul programului."
6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 5. - (1) Mecanismul de acordare a garanțiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) se derulează cu
respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din
Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții 2008/C 155/02, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
(2) Garanțiile pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) se acordă cu respectarea legislației
în domeniul ajutorului de stat.
(3) Schema de ajutor de stat/de minimis prevăzută la art. 1 alin. (31
) și (32
) se implementează de
către Ministerul Finanțelor Publice în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin
intermediul FNGCIMM, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și
completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat."
7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de
luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru
capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire,
să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanțe de urgență."
8. Articolul 7 se abrogă.
Art. II. - (1) Plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor
Publice din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale se
poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează
dobânzi și dobânzi de întârziere. Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență înregistrează restanțe la plată.
(2) Pentru împrumuturile prevăzute la alin.
(1) Ministerul Finanțelor Publice prelungește perioada creditului cu trei luni, prin mutarea
corespunzătoare a datelor de scadență.
(3) Modalitatea de amânare la plată se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Art. III. - (1) În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aprobarea operațiunilor
acordate de către Eximbank - S.A. în numele și contul statului care conduc la o expunere cumulată
pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. euro echivalent se poate realiza și prin
următorul mecanism:
a) în cazul în care Eximbank pune la dispoziția operatorilor economici fonduri din împrumuturile
acordate în numele și contul statului înainte de aprobarea prin Memorandum de către Guvern,
Eximbank transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea supunerii analizei și aprobării
Guvernului Memorandumul de aprobare a acestor operațiuni în termen de 15 zile de la acordarea
fondurilor;
b) în cazul în care operațiunea prezentată la lit. a) nu se aprobă în termenul stabilit, Eximbank are
obligația reconstituirii fondurilor statului, diminuate cu sumele acordate operatorilor economici, din
sursele proprii ale Eximbank.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică de către Eximbank pentru toate operațiunile efectuate începând
de la declararea stării de urgență.
Art. IV. - (1) Ministerul Finanțelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naționale
UNIFARM - S.A., un împrumut, din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent
general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni de la
momentul acordării acestuia, respectiv data creditării contului prevăzut la alin. (5).
(2) Suma se asigură de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare
înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Națională a României, prin efectuarea
operațiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 1.150.000 mii lei, determinat pe
baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei al acestor
sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri
rezultate din privatizare.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru rambursarea primei tranșe din împrumutul
acordat de Eximbank în numele și contul statului, iar diferența se va utiliza pentru achiziția de
urgență de material și echipament sanitar în contextul epidemiei cu coronavirus în România.
Responsabilitatea privind utilizarea sumelor din împrumut revine Companiei Naționale UNIFARM
- S.A.
(4) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Compania Națională UNIFARM - S.A.,
în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare
și derulare a împrumutului.
(5) După semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice efectuează transferul integral al sumei
prevăzute la alin. (1) în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării formulate într-un cont distinct
de disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Naționale
UNIFARM - S.A. Aceasta va întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont
la Trezoreria Statului.
(6) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o rată de dobândă, care rămâne fixă pe toată
durata de derulare a împrumutului, respectiv ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Națională a
României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării
convenției de împrumut, plus o marjă de 1,9% pe an, și se rambursează integral la termenul
prevăzut la alin. (1), cu posibilitatea rambursării anticipate, pe măsura constituirii veniturilor.
(7) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului și se calculează prin aplicarea ratei
dobânzii prevăzute la alin. (6) la soldul împrumutului. Dobânda astfel calculată se plătește la
scadența împrumutului prevăzut la alin. (1).
(8) Pentru neplata la termen a împrumutului și a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de
întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data
stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(9) Compania Națională UNIFARM - S.A. restituie împrumutul și dobânzile aferente, din veniturile
proprii și sume legal constituite, în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat
cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui
cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele
de capital.
(10) Creanțele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc și se execută în condițiile
prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor fiscale și se recuperează conform
legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organul fiscal central competent
în administrarea creanțelor fiscale ale împrumutatului, pe baza înscrisurilor întocmite de direcția
de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează la data
scadenței sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele
judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul
hotărârii judecătorești definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
Art. V. - (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin.
(1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și
art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30
iunie inclusiv.
Art. VI. - Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 3. - (1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului
capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8
august - 31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie - 31 iulie 2020, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează
unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului
privat prudent."
2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"
Art. 22. - (1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30 octombrie
2020, sub sancțiunea decăderii."
Art. VII. - (1) Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de
prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform
Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1)
nu sunt considerate obligații fiscale restante.
(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu
excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin
hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin
poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin
efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor
fiscale.
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1) - (3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea
stării de urgență.
Art. VIII. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și
plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile
anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit
trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
(2) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile alin. (1) se aplică
pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în
anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat
care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
Art. IX. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) și (2) din Legea responsabilității fiscalbugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art.
6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada stării de
urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) și (8) - (11) și art. 471 alin. (2) din Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la
prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de
credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile
necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu
coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.
(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii
principali de credite a virărilor efectuate la alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data
efectuării, să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare și credite de
angajament.
Art. X. - (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu
modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza
deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență
decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate,
gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru
imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute
la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța
majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți
prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea
clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de
urgență.
(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență,
împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din
Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea
și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat
activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.
Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil
se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate
de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.
(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele
încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se
datorează pentru durata stării de urgență.
(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care
îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de
exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor
judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice,
pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19.
Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență,
să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție
stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în
vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere
disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite
de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.
(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5) care refuză îndeplinirea
sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă și din acest motiv nu se poate
asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv continuarea activității în cadrul
formelor de exercitare a profesiilor menționate nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială
sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.
(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în
vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor
verifica respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute de legislația
în vigoare.
(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice
în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este
afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea
pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt
stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin
certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de
autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. XI. - (1) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin.
(4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se
prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se
suspendă depunerea acestei declarații.
(2) Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) din
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările
ulterioare, și termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3
luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării
de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea
declarației și completarea documentelor.

Sursa: ANAF

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii

 • Buna

  Am facut o suma de 16.000 pe o platforma..bn nu mai cred ca e ...au ajuns pe wallet in coinbase si ... detalii

 • Inselat

  la fel prescriu mai sus. Insa mie cand mi-au fost ceruti bani(respectiv 2000 dolari), casa pot ... detalii

 • O întrebare

  Cum pot scoate banii mei profit din tranzacții cu bitcoin blocați în blockain să nu mai trimit ... detalii

 • Tema

  Bună ziua am solicitat un împrumut de bani și mi sa cerut o anumita taxa de 250 lei .as vrea sa ... detalii

 • Aplicația mybrdmobile

  Aplicația nu merge .A fost instalată și reinstalată de vreo 4 ori.( pe iPhone 13).Apare sigla ... detalii