IFN | Noutati BNR

BNR mai inchide un IFN, pentru nerespectarea normelor de creditare si functionare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-10-07 22:03

BNR a inchis un nou IFN, din Deva, dupa recenta radiere a altui IFN de credite online, Mindi.ro, ca urmare a deciziei luata de banca centrala la finalul anului de a supraveghea, dupa modelul bancilor, si aceste Institutii Financiare Nebancare (IFN), a caror activitate a devenit tot mai intensa.

Site-ul Mindi.ro inca functioneaza, desi BNR a anuntat ca a radiat-o din lista IFN-urilor active, iar ulterior pe site-ul firmei se anunta ca aceasta nu mai acorda credite. Anuntul respectiv a disparut, intre timp, de pe site, iar acesta este online. (vezi aici detalii).

In cazul IFN-ului din Deva, OMEGA TOP IFN – S.A. BNR precizeaza ca l-a inchis intrucat nu a respectat normele de creditare si functionare.

Anunul BNR:

Hotărâre nr. 5 din 14.sep.2018
Monitorul Oficial, Partea I 843 3.oct.2018
Intrare în vigoare la 3.oct.2018

Hotărârea nr. 5/2018 privind radierea Societăţii OMEGA TOP IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 11 septembrie 2018, luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/11311/09.08.2018 privind radierea din Registrul general şi Registrul special a Societăţii OMEGA TOP IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere din data de 12.07.2018, şi având în vedere faptul că aceasta a fost sancţionată pentru deficienţe constatate în desfăşurarea activităţii prin Ordinul viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 57/27.06.2012 cu suspendarea activităţii de creditare până la remedierea deficienţelor constatate, luând act de faptul că Societatea OMEGA TOP IFN - S.A. nu a respectat prevederile cap. VII "Contabilizarea operaţiunilor" pct. 305 alin. (1) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare O6), coroborate cu prevederile art. 11 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea contabilităţii), precum şi cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea 93), ale cap. III "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale" secţiunea 7 "Principii generale de raportare financiară" pct. 84 alin. (2) din anexa la O6, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea 93, precum şi cu ale art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii, ale cap. VIII "Planul de conturi" pct. 407 din anexa la O6, ale cap. VII "Contabilizarea operaţiunilor" pct. 279 alin. (1) şi ale cap. VIII "Planul de conturi" pct. 409 din anexa la O6, ale cap. VII "Contabilizarea operaţiunilor" pct. 338 din anexa la O6, ale cap. VII "Contabilizarea operaţiunilor" pct. 342 alin. (2) lit. a) din anexa la O6, coroborate cu prevederile cap. VIII "Planul de conturi" pct. 411 şi 412 din reglementările contabile sus-menţionate, respectiv conţinutul conturilor: 378 - Venituri de primit, 635 - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate şi 7029 - Comisioane, ale cap. VII "Contabilizarea operaţiunilor", pct. 280 alin. (2) din anexa la O6, ale art. 5.3 cap. V "Rambursarea creditului" din contractele de credit pentru nevoi personale încheiate de instituţia verificată, coroborate cu prevederile cap. VII "Contabilizarea operaţiunilor" pct. 280 alin. (1) din anexa la O6, ale art. 27 alin. (2) coroborate cu cele ale precizărilor din anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare R20), ale art. 23 alin. (1) din Legea 93, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale art. 16 şi art. 24 din acelaşi act normativ, ale art. 77 din R20, ale cap. IV secţiunea a 4-a din R20, ale pct. 229 alin. (1) din anexa la O6 coroborate cu cele ale art. 53 din Legea 93, ale art. 89 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) lit. a), c), e) şi g) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare R17), ale art. 10 din R17, ale pct. 1 paragraful "Documente solicitate din Normele interne de creditare" şi ale art. 111 alin. (1) din R17, ale art. 114 alin. (3) din R17, ale art. 51 din Legea 93, ale art. 11 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 12 alin. (1) lit. a) din R17, precum şi ale art. 18.4 şi 18.5 din Actul constitutiv al societăţii din data de 2.06.2008 coroborate cu prevederile art. 5 lit. b) şi art. 6 alin. (3) din Legea 93, precum şi cu ale art. 1431 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:

- neînregistrarea în contabilitate a expunerilor rezultând din creditele acordate unui număr de trei debitori din eşantionul analizat;

- înregistrarea unor operaţiuni în contabilitate fără a avea la bază documente justificative;

- nedezvoltarea de conturi analitice pentru 2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor şi 2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor;

- neînregistrarea în contabilitate, în luna februarie 2018, la nivelul întregului portofoliu de credite, a creanţelor din dobânzi de primit, calculate şi neajunse la scadenţă, pe care instituţia financiară nebancară le avea reflectate în evidenţa extracontabilă;

- înregistrarea în contul 635 - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate a unor cheltuieli care nu erau de această natură;

- înregistrarea la sfârşitul fiecărei luni în contul 7029 - Comisioane a sumelor reprezentând contravaloarea comisioanelor de analiză aferente creditelor acordate în luna respectivă, iar în contul 635 - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate a comisioanelor plătite terţilor;

- înregistrarea unor expuneri ale debitorilor pentru care s-a început executarea silită în conturile 2031 - Credite de consum şi 2037 - Creanţe ataşate;

- înregistrarea în conturile 2811 - Creanţe restante şi 2812

- Dobânzi restante a contravalorii ratelor restante de principal şi de dobândă în ziua scadenţei, şi nu în ziua următoare;

- raportarea eronată a situaţiei Indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin completarea neconformă a indicatorului Volumul total al creditelor de consum acordate, pentru datele de 31.12.2017 şi 31.03.2018, şi a ratelor medii lunare a dobânzilor anuale efective pentru creditele de consum în lei;

- neelaborarea unei norme privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

- neaplicarea principiului declasării prin contaminare a expunerilor din credite, respectiv pentru existenţa unor diferenţe semnificative între sumele înregistrate în fişele de cont, sumele cuprinse în evidenţele operaţionale extracontabile la nivelul fiecărui client şi sumele cuprinse în raportarea "Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit la data de 31.03.2018";

- existenţa unui regulament de organizare şi funcţionare neconform cu reglementările în vigoare;

- neorganizarea activităţii de control intern, de administrare a riscurilor semnificative, precum şi a celei de audit intern;

- neauditarea situaţiilor financiare anuale;

- neraportarea către Banca Naţională a României a unei sancţiuni primite de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

- neincluderea în normele interne de creditare a modalităţii de organizare a activităţii de acordare a creditelor destinate persoanelor fizice, condiţiilor de garantare pe fiecare tip de credit, procedurii de clasificare a clientelei-ţintă pe categorii de risc de nerambursare, categoriilor de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, precum şi a metodologiei de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor eligibile şi nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare;

- neorganizarea activităţii de creditare astfel încât să se asigure separarea clară şi efectivă a funcţiei de promovare şi vânzare a produselor de creditare de funcţia de analiză a riscului de credit şi monitorizare a expunerii;

- lipsa documentelor doveditoare ale nivelului venitului la acordarea creditelor unui număr de doi debitori din eşantionul analizat;

- lipsa, în documentaţia aferentă contractelor de credit analizate, a dovezii consultării altor surse interne sau externe relevante;

- includerea în contractele de credit a unor informaţii contradictorii prin menţionarea a două date scadente ale ratei de credit, precum şi a unei valori a comisionului de analiză care nu este aceeaşi cu cea efectiv încasată de către instituţie;

- încheierea de contracte de colaborare cu agenţi, persoane fizice şi juridice, având ca obiect intermedierea de credite, fără ca activitatea acestora să fie prevăzută în normele de creditare, actul constitutiv ori regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei;

- semnarea contractelor de credit de către o altă persoană decât conducătorul instituţiei, aspecte constatate şi consemnate în Raportul de supraveghere înregistrat la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu nr. 9.831 din 12.07.2018, fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea 93, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea 93,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea 93 şi ale art. 1 coroborat cu pct. 2 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare Societatea OMEGA TOP IFN - S.A., cu sediul social în bulevardul Decebal, bloc R, parter (spaţiu comercial), Deva, judeţul Hunedoara, societate înscrisă în Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinute la Banca Naţională a României la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-22-110237, respectiv nr. RS-PJR-22-110110, şi, implicit, se interzice desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. - Societatea OMEGA TOP IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea 93.

Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 14 septembrie 2018.
Nr. 5.

Comentarii

Dumitru
Ifn
Si zaplo se duceAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRTentativă de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului BNR

În ultima perioadă, pe mai multe platforme și rețele de socializare, au apărut postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, conform unui comunicat al BNR, in care se adauga: Videoclipurile folosesc fraudulos detalii

BNR este optimista la inceput de an privind inflatia si cresterea economica

Banca Nationala a Romaniei (BNR) incepe optimista inceputul de an 2024, cu anticipatii de scadere a inflatiei si de crestere a economiei mai mult decat spera. "Noile evaluări indică o creștere economică mai solidă pe ansamblul trimestrelor IV 2023 și I 2024 comparativ cu detalii

Dobanda BNR ramane 7%

Comunicat BNR: Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 12 ianuarie 2024, a hotărât următoarele: - detalii

Lichiditatea si solvabilitatea sectorului bancar sunt adecvate, conform CNSM

Comunicat de presa: Ședința CNSM din data de 14 decembrie 2023

În data de 14 decembrie 2023 s-a desfășurat cea de-a patra ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială detalii

  

Ultimele Comentarii