LEGI | Legislatie

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-01-06 09:04

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003.

ART. 3
Prevederile art. 2 din Normele metodologice se aplică începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Bucureşti, .... 2017
Nr......

ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ART. 1
În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. beneficiarii plăţii :

a) operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, care au obligaţia de a accepta şi cardurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;

b) comercianţi - persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;

2. semnul privind acordarea avansului în numerar - autocolant furnizat de instituţiile acceptante care se afişează la intrarea în locaţia punctului de încasare în care îşi desfăşoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din
ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

3. serviciile de utilitate publică - serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligaţia de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii:

a) energie electrică şi termică, gaze naturale;
b) salubritate, apă-canal;
c) telefonie fixă şi mobilă;

ART. 2
(1) Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanţa de urgenţă şi a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu iniţierea unei operaţiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante.

(2) Operaţiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:

a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:

1. Avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „avans în numerar”.

2. Se emite bonul fiscal pe care se evidenţiază, alături de bunurile și/sau serviciile achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operaţiune este selectată numai
modalitatea de plată „card”.

3. După emiterea bonului fiscal prevăzut la punctul 2., se eliberează utilizatorului de card suma solicitată şi se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

4. Documentul prevăzut la punctul 3. se ataşează chitanţei emise de terminalul de plată şi se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. (1) alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului avans în numerar .

b) Terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanţa emisă, avansul în numerar acordat.

ART. 3
(1) Pentru plata obligaţiilor către beneficiarii plăţii, aceştia sunt obligaţi să accepte la plată carduri de debit şi carduri de credit, şi pot accepta la plată şi alte instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.

(2) Obligaţia beneficiarilor plăţii, prevăzută la art. 1 din ordonanţa de urgenţă, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

(3) Beneficiarii plăţii care acceptă la plată carduri, informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar.

ART. 4
(1) Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu carduri, beneficiarii plăţii încheie contracte cu instituţiile acceptante, care efectuează şi dotarea cu terminalele de plată.

(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, curge de la data solicitării, cu condiţia existenţei unui contract de acceptare la plată între instituţia acceptantă şi beneficiarii plăţii.

ART. 5
(1) În contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată, care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare a
acestuia.

(2) Beneficiarii plăţii au obligaţia de a informa plătitorul cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum şi de a comunica, la solicitarea plătitorului, informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale acestuia.

ART. 6
Tipul terminalului sau terminalelor de plată prin intermediul cărora se pot achita obligaţii de plată și amplasarea acestora, precum şi cheltuielile cu administrarea şi operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante.

ART. 7
Beneficiarii plăţii stabilesc, prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante, schimburile de informaţii necesare între cele două părţi pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de încasări prevăzut la art. 1 din ordonanţa de urgenţă.

ART. 8
(1) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada plăţii.

(2) În cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei prevăzută la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de
plată şi data efectuării plăţii.

(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătită la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipăreşte în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghişeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.

(4) Din momentul emiterii documentului prevăzut la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor, revine instituţiilor acceptante.

(5) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii plăţii asigură transmiterea unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.

ART. 9
(1) Entităţile care derulează operaţiunile prevăzute de dispoziţiile ordonanţei de urgenţă, au obligaţia să respecte reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Orice utilizator de card, în relaţia cu beneficiarii plăţii, are acces exclusiv la informaţiile privind propria persoană.

ART. 10
(1) Sumele reprezentând obligaţiile de plată încasate de instituţiile publice sunt transferate de către instituţiile acceptante într-un cont colector al băncii - analitic cont beneficiar în aceeaşi zi sau, în cazul plăţilor efectuate după o anumită oră stabilită
prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.

(2) Instituţiile acceptante au obligaţia virării totalului sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilităţi deschis pe numele instituţiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut la alin. (1).

(3) Transmiterea informaţiilor privind plăţile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilităţi prevăzut la alin. (2), instituţiile publice beneficiare au obligaţia virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

(5) Instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a efectua zilnic operaţiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacţiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le
gestionează.

ART. 11
Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plăţii în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul
cardurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.

ART. 12
Băncile acceptante au obligaţia să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.

 

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieDecizia nr. 431 emisa de Curtea Constitutionala la Legea nr.77/2016 privind darea in plata

DECIZIA Nr.431 din 17 iunie 2021
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.1 alin.(1), ale art.4 alin.(11)-(13), (3) și (4), ale art.8 alin.(5), ale art.10 alin.(1) și ale art.11 teza întâi din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr.52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în
ansamblul său Nepublicată Valer Dorneanu - președinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - detalii

IFN-urile vor publica din 2023 situatii financiare anuale individuale conform IFRS

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat proiectul Ordinului privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de detalii

Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost schimbata: firmele trebuie sa depuna o declaratie anuala privind beneficiarul real

Începând de astăzi intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, anunță ONV LAW intr-un comunicat, in care adauga: Principala modificare este că și persoanele juridice (firmele) cu asociați doar persoane fizice, care erau exceptate până în prezent, trebuie să declare beneficiarul real al activității economice la Registrul Comerțului. „De asemenea, o altă modificare este că firmele cu asociați persoane juridice trebuie să depună anual declarația privind detalii

Executarile silite ale firmelor ar putea fi suspendate, in cadrul concordatului preventiv

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică, până la data de 9 aprilie a.c., noul proiect de lege privind procedura acordului de restructurare preventivă, care propune un mecanism îmbunătățit de restructurare și redresare financiară pentru companii, care să detalii

  

Ultimele Comentarii

 • Către BRD

  Bună ziua, sunt client la dumneavoastră de mai mulți ani,având un credit,dar acum am avut ... detalii

 • Către BRD

  Bună ziua, sunt client la dumneavoastră de mai mulți ani,având un credit,dar acum am avut ... detalii

 • Către BRD

  Bună ziua, sunt client la dumneavoastră de mai mulți ani,având un credit,dar acum am avut ... detalii

 • Către BRD

  Bună ziua, sunt client la dumneavoastră de mai mulți ani,având un credit,dar acum am avut ... detalii

 • Către BRD

  Bună ziua, sunt client la dumneavoastră de mai mulți ani,având un credit,dar acum am avut ... detalii