BANCI | Stirea Zilei

Care sunt problemele gasite de BNR la banci, pentru care acestea au primit zeci de amenzi si avertismente

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-08-22 22:17

Probleme legate de politicile de creditare şi administrare a riscului de credit, constituirea provizioanelor pentru creditele neperformante, administrarea riscului de lichiditate si de finantare sau indeplinirea cerintelor minime de capital au fost descoperite de inspectorii BNR responsabili de supravegherea bancilor la o serie de institutii de credit, pe care le-au amendat sau le-au trimis avertismente.

De exemplu, Credit Europe Bank, una dintre bancile cu multe credite in franci elvetieni (CHF), care nu a luat nicio masura pentru conversia acestora in lei, a fost sanctionata de BNR pentru ca “nu a dezvoltat scenarii de stress test provenite din deteriorarea portofoliului de credite în CHF, care să țină seama de impactul generat de acest portofoliu în indicatorii de prudență bancară; nu a asigurat identificarea corespunzătoare a expunerii la acest risc, prin numărul insuficient de indicatori de risc și prin neluarea în considerare a elementelor care pot afecta activitatea bănci”.

La Banca Feroviara, inspectorii BNR au constatat urmatoarele:

- existenţa unei politici de creditare şi administrare a riscului de credit necorespunzătoare;
- constituirea necorespunzătoare a ajustărilor pentru depreciere aferente portofoliului de credite;
- administrarea necorespunzătoare a riscului de lichiditate și de finanțare;
- existența unui cadru necorespunzător de administrare a activității instituției de credit;
- implementarea unui cadru necorespunzător în ceea ce privește evaluarea adecvării capitalului la riscuri.

Marfin Bank a fost amendata, printre altele, pentru ca banca nu a îndeplinit cerințele de fonduri proprii si nu a dezvoltat o strategie de menţinere a nivelurilor de capital și nu dispune de un plan explicit privind capitalul, precum si pentru raportarea eronată la banca centrală, pentru anumite date de referinţă (4 luni), a situaţiei privind indicatorul de lichiditate.

Inspectorii BNR au mai constatat ca la expunerile neperformante nu au fost incluse expunerile cu plată improbabilă, fără restanțe sau cu un serviciu al datoriei mai mic de 90 de zile asociate unor debitori cu capacitate de rambursare diminuată sau fără capacitate de rambursare.

La cooperativa de credit Creditcoop, inspectorii BNR au constatat modul defectuos de recunoaştere de către instituţia de credit a creditelor neperformante, respectiv a creanțelor în stare de nerambursare, cu impact asupra nivelului expunerilor neperformante identificate şi raportate de Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop.

Problemele gasite de BNR la Marfin Bank

- banca nu a îndeplinit cerințele de fonduri proprii;

- banca nu a dezvoltat o strategie de menţinere a nivelurilor de capital și nu dispune de un plan explicit privind capitalul.

- neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;

- a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;

- strategia de afaceri a instituției de credit nu este adusă la cunoștiința personalului băncii prin canalele de comunicare internă;

- nu a efectuat o evaluare a modalității în care diferite elemente ale structurii organizatorice se completează și interacționează reciproc;

- nu a desfășurat acțiuni concrete prin care să se asigure că structura operațională este conformă cu strategia de afaceri și profilul de risc aprobate;

- din analiza unor rapoarte de risc a rezultat că acestea conţin informaţii cu privire la depăşirea unor limite de risc, însă din documentele puse la dispoziţia echipei de inspecţie nu au reieșit măsurile dispuse de managementul băncii pe linia diminuării riscului;

- pe site-ul internet al instituției de credit se regăsesc informații neactualizate și nu vizează aspecte precum: comitetele stabilite – atribuții și componență, modalitatea în care sunt organizate funcțiile de control, structura de stimulente și de remunerare, natura și extinderea tranzacțiilor cu părți afiliate;

- politica de remunerare nu cuprinde prevederi referitoare la alinierea politicii de pensionare cu strategia de afaceri, obiectivele valorile şi interesele pe termen lung ale instituţiei de credit;

- politica de remunerare nu conţine prevederi din care să rezulte că remuneraţia variabilă este plătită/personalul intră în drepturile aferente remuneraţiei variabile, inclusiv ale părţii amânate a acesteia, doar dacă remuneraţia variabilă poate fi susţinută în conformitate cu situaţia financiară a instituţiei de credit în ansamblu şi dacă poate fi justificată în conformitate cu performanţa instituţiei de credit, a structurii în care se desfăşoară activitatea şi a angajatului în cauză;

- în politica de remunerare nu se menţionează că, în cazul în care remuneraţia este corelată cu performanţa, suma remuneraţiei totale se bazează pe o combinaţie a evaluării performanţei individuale şi a unităţii operaţionale în cauză, precum şi a rezultatelor generale ale instituţiei de credit, iar la evaluarea performanţei individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât şi criterii nonfinanciare;

- procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri nu este formalizat în mod corespunzător, prin nefundamentarea coeficienților de multiplicare utilizați de bancă la calculul cerinței de capital în cazul creditelor acordate în valută debitorilor neacoperiți la riscul valutar și riscului de concentrare, precum și a coeficientului utilizat în cazul riscurilor considerate dificil de cuantificat sau care nu pot fi cuantificate;

- nu a elaborat o politică scrisă privind administrarea conflictelor de interese pentru membrii organului de conducere;

- neformalizarea criteriilor pentru evidenţierea expunerilor pentru care au fost aplicate măsuri de restructurare în urma dificultăţilor financiare (forborne), respectiv situaţiile în care o expunere restructurată în urma dificultăților financiare încetează să fie clasificată astfel şi poate fi considerată performantă;

- nu a evaluat impactul potenţial al ipotezelor definite în cadrul scenariilor de criză asupra indicatorului efectul de levier;

- raportarea eronată la banca centrală, pentru anumite date de referinţă (4 luni), a situaţiei privind indicatorul de lichiditate;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.6437/05.05.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- întreprinderea unor măsuri în vederea creșterii fondurilor proprii de nivel 1;

- reîncadrarea în limitele prudențiale a expunerilor mari și formularea în rapoartele de risc de propuneri de măsuri corective pentru reîncadrarea în limitele asociate expunerilor mari;

- încheierea unui acord de finanţare pentru situaţii de criză de lichiditate;

- elaborarea unui plan de capital.

- la expunerile neperformante nu au fost incluse expunerile cu plată improbabilă, fără restanțe sau cu un serviciu al datoriei mai mic de 90 de zile asociate unor debitori cu capacitate de rambursare diminuată sau fără capacitate de rambursare.

Probleme gastite de BNR la Credit Europe Bank

- neîndeplinirea unei măsuri dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim - Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: "revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure:(1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]"

- nu au fost completate angajamentele scrise, potrivit cărora membrii organului de conducere se angajează să îşi exercite responsabilitățile de conducere și administrare, respectiv să aloce timp și efort suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;

- nu a dezvoltat scenarii de stress test provenite din deteriorarea portofoliului de credite în CHF, care să țină seama de impactul generat de acest portofoliu în indicatorii de prudență bancară;

- nu a asigurat identificarea corespunzătoare a expunerii la acest risc, prin numărul insuficient de indicatori de risc și prin neluarea în considerare a elementelor care pot afecta activitatea bănci;

- nu au fost stabilite limite pentru administrarea riscului de lichiditate asupra neconcordanţelor pe monede ale fluxurilor de numerar, atât la nivel agregat, cât şi pe fiecare monedă semnificativă, limite pe contrapartide, tipuri de instrumente şi monede în scopul diversificării surselor de finanţare, precum și efectuarea unor scenarii de criză pentru determinarea neconcordanțelor pe fiecare monedă în care banca desfășoară activitate semnificativă;

- nu a luat în considerare la conceperea scenariilor alternative de lichiditate a simulărilor de criză aferente altor tipuri de riscuri (ex. riscul de piaţă, riscul de credite), respectiv, în procedură nu s-au menționat perioadele de timp potrivit cărora trebuie avută în vedere o perioadă de timp de cel puţin o lună, respectiv un orizont de timp scurt caracterizat de condiţii de criză foarte severă şi un orizont de timp mai lung caracterizat de condiţii de criză severă;

- modul deficitar de implementare a măsurilor stabilite de auditul intern, prin înregistrarea unor situații de extindere a termenului de implementare a recomandărilor;

- neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a unor verificări cu privire la calculul stimulentelor oferite de sistemul de remunerare.

Problemele gasite de inspectorii BNR la Creditcoop

- angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;

- neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.697/19.01.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

modificarea structurii organizatorice de la nivelul băncilor cooperatiste, în vederea eliminării responsabilităților duale, având în vedere desfășurarea activității de promovare şi vânzare produse de creditare, precum și cea cea de analiză credite la nivelul Serviciului creditare;

- completarea politicii de remunerare cu prevederi care să asigure evitarea conflictelor de interese în activitatea de remunerare;

- definirea unor criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus/clawback;

- revizuirea indicatorilor de performanță pentru conducerea superioară de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și de la băncile cooperatiste, astfel încât să reflecte corect performanța atât la nivelul casei centrale, cât și la nivelul băncilor cooperatiste;

- completarea Politicii de remunerare a personalului de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și a Politicii de remunerare a personalului de la băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP cu criterii de evaluare a performanței individuale sau colective a salariaților băncii;

- administrarea riscurilor, în sensul efectuării de către Serviciul Administrare riscuri din Casa Centrală a unor recomandări și întreprinderii unor măsuri pentru reîncadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

- revizuirea cu întârziere față de termenul stabilit a Procedurii de lucru privind restructurarea creanţelor şi identificarea activelor problemă de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, versiunea februarie 2015 (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.39/26.02.2015, ulterior termenului stabilit de 29.12.2014);

- definirea în cadrul reglementărilor interne a ipotezelor care trebuie avute în vedere pentru modelarea elementelor de activ și pasiv care ar putea avea un comportament diferit în condiții de criză pentru determinarea deficitului/excedentului de lichiditate în situația unei crize.

- Modul defectuos de recunoaştere de către instituţia de credit a creditelor neperformante, respectiv a creanțelor în stare de nerambursare, cu impact asupra nivelului expunerilor neperformante identificate şi raportate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Problemele gasite de BNR la UniCredit

- Exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute la art.50 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, care dispune că "funcţia de conformitate a unei instituţii de credit trebuie să asigure respectarea politicii de conformitate şi să raporteze organului de conducere asupra administrării riscului de conformitate", aspect care a favorizat participarea unei persoane, în calitate de preşedinte al Comitetului de Remunerare la şedinţa din data de 17.04.2015, anterior aprobării acesteia în calitate de membru al organului de conducere, respectiv exercitarea de responsabilităţi înaintea obţinerii aprobării băncii centrale, cu încălcarea prevederilor art.3 alin.1 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare.

Problemele gasite de BNR la Garanti Bank

- Neasigurarea respectării cadrului de reglementare în materie de către instituția de credit, aspecte care au condus la:

- neevidențierea, în mod adecvat, a unor expuneri restructurate în categoria expunerilor neperformante, în reglementările interne nefiind prevăzute în mod corespunzător perioadele de probă minime necesare pentru menținerea în aceeași categorie a expunerilor neperformante restructurate (1 an) și a expunerilor performante restructurate (2 ani)

-efectuarea, în unele cazuri, de către instituția de credit, de operațiuni de extindere a perioadei de creditare, pe termene scurte de timp, fără a se analiza în mod adecvat riscurile asociate acestor operațiuni

- aprobarea, în condiții derogatorii, a utilizării unui credit de refinanțare în baza unui contract de credit pentru investiții imobiliare, înainte de constituirea, în favoarea băncii, a garanțiilor menționate în contractul de credit.

Taguri: UniCredit Bank  curs BNR  Easy Credit  Banca Nationala a Romaniei (BNR)  Garanti BBVA  Credit Europe Bank  credite neperformante  Programul Noua Casa  CEConline  Techventures Bank  

Comentarii

florin
somatie catre patria bank dabuleni
va rog sa verificati banca patria bank din dabuleni dlj d-na lucia cazacu se joaca cu sanatatea oamenilor amenintind-ui cu penalitati abuzive comisioane abuzive acunse nimeni nu ia nici o maura un credit se plateste de trei ori mai mult.bnr luati masuriAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea ZileiSchimbarea ROBOR cu IRCC la credite: ce e bine sa stim

ROBOR este un indice de dobanda utilizat la acordarea de credite noi in lei cu dobanda variabila pentru persoane fizice, doar pana in luna mai 2019. Dupa aceasta data, conform OUG 19/2019, dobanda variabila la creditele noi in lei pentru persoane fizice, nu si pentru persoanele juridice, detalii

Banca Transilvania majoreaza la 4% dobanda la depozitele pe 6 luni si 1 an. Vezi topul bancilor cu cele mai mari dobanzi la depozitele in lei

Banca Transilvania (BT) a majorat la 4% dobanda pentru un depozit in lei pentru persoane fizice la termene de 6 luni si un an, aceasta fiind cea mai mare dobanda platita de bancile mari pentru economiile in lei. (vezi topul dobanzilor, in detalii

Bancile sunt pregatite sa-i ajute pe cei care vor avea probleme cu plata ratelor la credite

Creșterea accentuată a prețurilor, războiul de lângă România, majorarea dobânzilor, reprezintă motive de îngrijorare pentru consumatorii români de servicii și produse financiare. Reprezentanții sistemului bancar transmit detalii

Amanarea ratelor la credite nu mai ajuta la nimic, dimpotriva

Amanarea ratelor la credite nu-i ajuta cu nimic pe cei cu credite cu dobanda variabila indexata la ROBOR. Dimpotriva, ar putea sa le cauzeze si mai multe probleme mai tarziu, cand vor trebui sa plateasca o rata si mai mare decat in prezent. In perioada pandemiei coronavirusului, amanarea detalii

  

Ultimele Comentarii