BANCI | Profil

Cum isi informeaza BCR clientii despre legea 77/2016 privind darea in plata

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-07-11 14:25

Sediul BCR din Piata Universitatii

BCR a publicat pe site-ul propriu un material cu informatii utile privind aplicarea legii 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite:

Darea in plata

Scopul acestui material este de a clarifica procedura si consecintele legate de Darea in plata (Legea 77/2016)

Cine poate aplica pentru Darea în plată?

Puteți aplica pentru Legea Dării în Plata, daca îndepliniţi în acelaşi timp următoarele condiţii:

- Să aveţi calitatea de consumator = Consumator, reprezintă "orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale" (Codul consumului, OG 21/1992, Legea 193/2000). Drept urmare, nu intră în sfera noţiunii de consumator societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate, practicanţii unei profesii liberale (avocaţi, notari, executori, etc), chiar dacă unii dintre aceştia nu sunt comercianţi;

- Să fi încheiat cu BCR un contract de credit cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

- Suma maximă a creditului, la data semnării contractului de credit, să nu depăşească echivalentul în lei a 250.000 EUR (inclusiv), sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;

- Creditul să nu fie acordat prin programul “Prima Casa”, aprobat prin OUG nr. 60/2009;

- Bunul oferit în plată să fie un bun imobil ipotecat în favoarea BCR în vederea garantării contractului de credit. În condiţia în care contractul de credit este garantat cu mai multe bunuri imobile, toate aceste bunuri vor fi oferite băncii în plată;

- Să aveţi în prezent o datorie la BCR; datoria dumneavoastră să nu fi fost stinsă sau cesionată către terţi;

- Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legatură cu creditul pentru care se solicită darea în plată.

Darea în plată a unor bunuri imobile poate fi făcută atât de către dumneavoastră în calitate de împrumutat cât şi de către coplătitori sau garanţi.

Cum se desfășoară procedura

1. Notificarea

Notificarea către BCR cu privire la darea în plată o puteţi face numai prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecătoresc. Transmiterea notificării prin avocat se va realiza numai împreună cu împuternicirea avocaţială în original, prin acest document demonstrându-se calitatea avocatului de a reprezenta persoana în numele căreia a fost formulată notificarea.

În vederea stabilirii momentului în care se va încheia actul privind transferul dreptului de proprietate, dumneavoastră veţi alege un notar public şi veţi stabili prin notificarea scrisă transmisă către BCR datele de întâlnire. Astfel, potrivit legii, notificarea trebuie să conţină obligatoriu două variante de date calendaristice (două zile lucrătoare diferite şi intervalul orar pentru fiecare zi) în care poate să aibă loc aceasta întâlnire.

Prima zi propusă nu poate fi programată mai devreme de 30 de zile libere ( zile libere reprezintă zile în care, în cadrul calculării termenelor nu se calculeaza prima zi, de la care începe să curgă termenul şi nici ultima zi în care se împlineşte termenul. De exemplu, un termen procedural de 3 zile libere care începe luni se încheie vineri (în aceeaşi săptămână). Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare (week-end, sărbătoare legală), ultima zi din termen este prima zi lucrătoare faţă de data notificării.)

Banca vă va comunica data semnarii in baza celor doua propuneri ale dumneavoastra.

2. Analiza condiţiilor de eligibilitate a notificării

Ca urmare a notificării primite, BCR va analiza dacă sunt respectate condiţiile de admisibilitate şi eligibilitate reglementate prin legislaţia aplicabilă (inclusiv situaţia juridică a bunului imobil ipotecat şi oferit în plată), urmând ca în caz negativ să fiţi informat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa de domiciliu sau cea de corespondenţă, înregistrată în evidenţele noastre sau după caz, de corespondenţă indicată în notificare.

În cazul în care există astfel de condiţii de admisibilitate şi eligibilitate nerespectate, inclusiv orice limitări de transfer a dreptului de proprietate asupra bunului imobil sau există discrepanţe între notificarea primită şi prevederile legale, BCR îşi rezervă dreptul de a contesta notificarea în condiţiile art. 7 din Lege şi a celorlalte prevederi legale aplicabile.

3. Suspendarea dreptului băncii ulterior primirii notificării

Odată cu recepţionarea notificării care îndeplineşte condiţiile de admisibilitate şi eligibilitate, BCR va suspenda orice plată în temeiul contractului de credit care face obiectul notificării precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară împotriva dumneavoastră în calitate de împrumutat (debitor) până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de BCR. De asemenea, se suspendă dreptul BCR de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari (dacă există).

BCR are dreptul legal de a contesta notificarea privind darea în plată în termen de 10 zile de la primirea acesteia. Până la soluţionarea contestaţiei, BCR va suspenda plăţile cu privire la credit.

În eventualitatea unei decizii favorabile BCR (respectiv dacă instanţele competente admit contestaţia formulată), părţile vor fi repuse în situaţia contractuală iniţială. Astfel, de la admiterea contestaţiei, aveţi un termen de 30 de zile să plătiţi toate sumele care nu au fost achitate pe perioada suspendării, inclusiv cheltuielile de judecată. Restul sumelor vor fi datorate în conformitate cu graficul de rambursare aplicabil.

Mai mult, BCR are dreptul de a continua orice demersuri legale ulterior admiterii contestaţiei, astfel că, orice procedură de executare sau recuperare a debitelor restante îşi va relua cursul.

Aşadar, până la finalizarea procedurii, vă recomandăm să aveţi în vedere economisirea sumelor datorate conform graficului de rambursare aferente perioadei în care plata a fost suspendată.

În eventualitatea unei decizii în favoarea dumneavoastră, BCR va respecta întocmai prevederile hotărârilor instantelor de judecată.

4. Alte informaţii importante

Pentru a putea finaliza în bune condiţii procedura de transfer de proprietate, în baza noii Legi, vă rugăm să tineţi cont de faptul că toate obligaţiile către terţe părţi în legătură cu imobilul trebuie să fie achitate la zi (ex: cheltuieli cu întreţinerea, energia lectrică, alte utilităţi, datorii către bugetul local, asigurări şamd).

În urma analizei actelor de proprietate ale imobilului şi verificării stării/situaţiei actuale a imobilului, banca sau notarul public propus de dumneavoastră în notificare poate decide să refuze semnarea actului de dare în plată. În această situaţie, vă informăm că sunteţi obligat, într-un termen de 30 de zile calculat de la data comunicată de către bancă pentru prezentarea la notar, să plătiţi toate sumele care nu au fost achitate pe perioada suspendării şi totodată să plătiţi restul sumelor care vor fi datorate în conformitate cu graficul de rambursare aplicabil. Orice procedura de executare sau recuperare a sumelor restante îşi va relua cursul imediat.

În cazul în care din culpa oricărui proprietar al imobilului, actul de dare în plată nu se semnează, vă informăm că aveţi obligaţia de a efectua plăţile care nu au fost achitate pe perioada suspendării într-un termen de 30 de zile calculat de la data comunicată de către bancă pentru prezentarea la notar, iar în cazul în care banca iniţiase înainte de data notificării proceduri de executare sau de recuperare a debitelor restante, acestea vor fi reluate imediat, fără acordarea vreunui termen.

5. Eliberarea imobilului

La data încheierii actului de dare în plată, imobilul va fi transmis în proprietatea deplină a băncii, imediat. Proprietarul/chiriaşul/orice alt ocupant cu orice alt titlu va elibera imobilul în aceeaşi zi. Imobilul va fi predat într-o stare adecvată folosirii conform destinaţiei sale, aşa cum este evidenţiată în documentaţia cadastrală. Imobilul nu trebuie să fie impropriu folosirii, deteriorat sau distrus parţial sau total. Totodată, cheile şi alte mijloace de acces in imobil vor fi predate băncii la data încheierii actului de dare în plată. De asemenea, imobilul trebuie predat fără bunurile mobile care aparţin proprietarului/chiriaşului/oricărui alt ocupant cu orice alt titlu.

6. Raportarea la Biroul de Credite

Vă aducem la cunoştinţă că odată cu primirea notificării privind darea în plată, banca va suspenda raportarea aferenta acestui cont de credit catre Biroul de Credit S.A.

Pe perioada de suspendare generată de procedurile aferente dării în plată, informaţiile referitoare la contul de credit nu vor mai fi actualizate până la soluţionarea definitivă a cererii.

De asemenea, la data finalizării transferului dreptului de proprietate şi închiderii contului de credit, sau în funcţie de rezoluţia cererii dumneavoastră (exemplu: în situaţia în care se va admite contestaţia formulată de bancă) se vor actualiza corespunzator informaţiile cu privire la contul de credit.

Informaţia cu privire la înregistrarea în Biroul Credit S.A. a operatiunii de inchidere cont de credit prin darea în plată reprezintă o informaţie negativa in sensul prevederilor Deciziei nr. 105/2007 şi nu reprezintă un criteriu în sine eliminatoriu în vederea accesarii unor noi produse de creditare.

Vă facem cunoscut că înregistrările la Biroul de Credit S.A. sunt stocate pentru o perioada de 4 ani de la data raportării.

De asemenea, aceste informaţii vor fi raportate la Centrala Riscurilor de Credit, administrată de catre Banca Naţională a României.

Costuri

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului, vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de împrumutat sau de către iniţiatorul procesului de dare în plată.

Contract

Contract Dare în Plată PDF (98 KB)

Întrebări frecvente

1. Când este un contract de credit eligibil pentru Darea în Plată?

- Contractul de credit este încheiat cu o persoană fizică (persoana fizică care nu desfasoara activitati comerciale)

- Valoarea inițială a creditului este mai mică sau egală cu 250.000 EUR (suma calculată la cursul de schimb publicat de BNR în ziua acordării creditului/semnării contractului de credit)

- Imobilul adus în garanție este un imobil cu destinație locuință sau a fost contractat cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă. Sunt incluse și creditele la care garanția constă în ipotecă pe construcția viitoare.

- Creditul este activ, respectiv înregistrează sold curent și/sau restanțe sau este integral restant, dar nu a fost cesionat către terți.

- Creditul NU este acordat prin Programul Prima Casă, aprobat prin OUG nr. 60/2009.

2. Ce documente trebuie sa prezint daca doresc sa aplic pentru Darea in Plata?

Intentia de a preda imobilul în vederea stingerii datoriei aferentă creditului garantat cu imobilul în discuție se manifestă prin prezentarea:

- Notificării emise de către un executor judecătoresc, avocat sau notar (notificarea prezentată de către un avocat, trebuie însoțită de împuternicire avocațială);

- Actelor de identitate ale participanților la rambursarea și garantarea creditului care face obiectul dării în plată (cărțile de identitate).

Ulterior, la momentul în care are loc transferul de proprietate, se vor solicita documentele de proprietate ale imobilului și dovada achitării datoriilor către Stat (impozite și taxe locale)/alți furnizori de servicii în legătura cu imobilul (cheltuielile de întreținere, utilități, etc.).

3. Au drept coplătitorii și garanții să depună notificare pentru Darea în Plată?

Coplătitorii pot depune notificări pentru Darea în Plată numai cu acordul Împrumutatului, însoțit de o procură notarială.

4. Poate împrumutatul, care nu este proprietar al imobilului care garantează creditul, să notifice Banca, cu privire la Darea în Plată?

Da, împrumutatul care nu este proprietarul imobilului care garanteaza creditul poate notifica Banca, cu privire la Darea în Plată. Notificarea trebuie însoțită de acordul proprietarilor imobilului.

5. Proprietatea nu este intabulată (total sau parțial). Pot să aplic pentru Darea în Plată?

În astfel de situații, BCR va contesta notificarea sau, după caz, va refuza semnarea contractului de transfer de proprietate. După ce veți intabula proprietatea se vor relua procedurile.

6. Cu cine trebuie să iau legătura pentru informații despre Darea în Plată?

Potrivit Legii, împrumutatul sau participanții la credit vor transmite Băncii printr-un Executor Judecătoresc, Avocat, Notar Public o Notificare pentru "Darea în Plată".

Pentru mai multe informații și pentru reprezentare, vă puteți adresa acestor liber profesioniști: Executor Judecătoresc, Avocat sau Notar Public.

7. Colaborati cu Notari Publici agreați?

Da, vă putem pune la dispoziție, dacă doriți lista Notarilor Publici agreați de către BCR. Vă rugăm să vă adresați în acest sens, oricărei unități BCR.

8. În cât timp după notificarea în scris a Băncii referitoare la Darea în Plată voi primi un răspuns din partea Băncii (transferul imobilului)?

Banca va verifica dacă notificarea este validă și va transmite către reprezentantul dumneavoastră legal un răspuns în scris. Veți fi informat în scris și în cazul în care notificarea primită de către Bancă nu este validă. În cazul unei notificări valide, transferul imobilului va avea loc intr-una din cele doua variante de date calendaristice stabilite de dumneavoastra in notificarea depusa la banca. Prima zi propusa nu poate fi programata mai devreme de 30 de zile libere (zile libere reprezinta zile in care, in cadrul calcularii termenelor nu se calculeaza prima zi, de la care incepe sa curga termenul si nici ultima zi in care se implineste termenul).

9. Cine va suporta cheltuielile pentru transferul proprietatii?

Potrivit Legii, toate taxele, onorariul Notarului/avocatului/executorului judecatoresc, impozitul pentru imobil, alte taxe impuse de administrația locală, inclusiv cheltuielile cu întreținerea imobilului și utilitățile (până la data finalizării transferului proprietății), onorariu Avocat sau Executor Judecătoresc vor fi suportate de către client/Dvs. Pentru a afla cuantumul taxelor vă rugăm să luați legătura cu Notarul, Avocatul sau Executorul Judecătoresc care vă reprezinta.

10. Veți raporta la Biroul de Credit Darea în Plată, și dacă veți raporta ce fel de informație veți transmite (negativă sau pozitivă)?

Banca va raporta situația contului dumneavoastră la Biroul de Credite.

De asemenea, la data finalizării transferului dreptului de proprietate şi închiderii contului de credit, sau în funcţie de rezoluţia cererii dumneavoastră(exemplu: în situaţia în care se va admite contestaţia formulată de bancă) se vor actualiza corespunzator informaţiile cu privire la contul de credit.

Informaţia cu privire la înregistrarea în Biroul Credit S.A. a operatiunii de inchidere cont de credit prin darea în plată reprezintă o informaţie negativa in sensul prevederilor Deciziei nr. 105/2007 şi nu reprezintă un criteriu în sine eliminatoriu în vederea accesarii unor noi produse de creditare.

Vă facem cunoscut că înregistrările la Biroul de Credit S.A. sunt stocate pentru o perioada de 4 ani de la data raportării.

11. Vor fi raportați coplătitorii și garanții la Biroul de Credit?

Actualizările raportate la Biroul de Credit sunt realizate la nivel de cont de credit, așadar implicit se va reflecta și la coplătitori. Garanții nu sunt raportați la Biroul de Credit.

12. Mai pot contracta un alt credit imobiliar/ipotecar sau credit de nevoi personale fără garanții de la BCR după ce am dat în plată imobilul? În ce condiții?

In cazul în care veți dori să contractați un alt credit de la BCR vom analiza cererea dumneavoastră de credit ținând cont de regulile interne de creditare, istoricul de rambursare credite, veniturile dumneavoastră, etc.

13. Ce se va întâmpla cu imobilul, garanție la credit?

Imobilul trebuie eliberat în ziua semnării documentului de transfer de proprietate.

De asemenea, imobilul trebuie predat liber de toate bunurile mobile care vă aparțin/ aparțin fostului proprietar.

14. Ce se întâmplă dacă în ziua semnării nu pot să mă prezint și tranzacția de transfer de proprietate nu se realizează?

Semnarea se poate reprograma în condițiile în care a intervenit o situație de forță majoră și ne informați din timp, cu cel puțin 24 de ore inainte. În caz contrar, părţile vor fi repuse în situaţia contractuală initială și se vor relua plăţile cu privire la credit în conformitate cu graficul de rambursare aplicabil.

În cazul în care din culpa oricărui proprietar al imobilului, actul de dare în plată nu se semnează, vă informăm că aveţi obligaţia de a efectua plăţile care nu au fost achitate pe perioada suspendării într-un termen de 30 de zile calculat de la data comunicată de către bancă pentru prezentarea la notar, iar în cazul în care banca iniţiase înainte de data notificării proceduri de executare sau de recuperare a debitelor restante, acestea vor fi reluate imediat, fără acordarea vreunui termen.

15. În cât timp de la semnarea documentului de transfer de proprietate la Notarul Public trebuie să eliberez imobilul?

Imobilul va fi eliberat în ziua semnării documentului de transfer de proprietate.

Imobilul va fi predat într-o stare proprie folosirii conform destinației sale, așa cum este evidențiată în documentația cadastrală. Imobilul nu trebuie să fie impropriu folosirii, deteriorat sau distrus parțial sau total. Totodată, cheile de acces în imobil vor fi predate Băncii la data încheierii actului de dare în plată.

16. Pot să rămân în imobil in calitate de chiriaș și să plătesc Băncii chirie?

Imobilul trebuie eliberat in ziua semnării documentului de transfer de proprietate. De asemenea, imobilul trebuie predat liber de toate bunurile mobile care vă apartin/ aparțin fostului proprietar.

17. Imobilul, garanție la credit este în prezent închiriat. Ce se va întampla în această situație?

Imobilul trebuie eliberat în ziua semnării documentului de transfer de proprietate, chiar daca acesta este inchiriat unei terte persoane.

18. Ce se întampla în cazul în care creditul a fost garantat cu doua imobile cu destinație locuință?

Ambele imobile vor fi date în plată.

19. În cât timp va emite Banca o scrisoare care să ateste că nu mai am datorii după ce am aplicat pentru Darea în Plată?

Încetarea contractului care a facut obiectul procedurii de Dare în Plată este confirmată prin documentul de transfer de proprietate. În cazul în care solicitați un document suplimentar care să certifice închiderea creditului, reprezentanții Băncii vor putea emite un astfel de document.

Sursa: site-ul BCR

Taguri: lege darea in plata  First Bank  credite ipotecare  Prima Casa  Banca Comerciala Romana (BCR)  TBI Credit IFN  Centrala Riscului de Credit (CRC)  Biroul de Credit  darea in plata  Educatie financiara  credite Prima Casa  executori judecatoresti  

Comentarii

Ady
Mai bulangiilor...
Dar de unde a-ti dedus voi ca acel credit nu trebuie sa fie cesionat catre terti? Ia mai recititi legea 77/2016 sau ne credeti tampiti, lua-v-as in p..a cu strambu de ISARESCU SI CU TOTI RAHATII DE BANCHERI.... O SA AJUNGEM SA FACEM SI NOI CA IN ISLANDA... LA GROAPA CU GUNOI CU MUSISTII DE BANCHERI SAU NU NE CREDETI IN STARE?.. Ne credeti prosti dar aveti mare grija ca suntem multi... Nu mai dezinformati futu-v-as in gat de nenorociti... auzi, sa nu fi fost cesionat, mars la ca.at retarzilor...

Ady
Mai bulangiilor...
Dar de unde a-ti dedus voi ca acel credit nu trebuie sa fie cesionat catre terti? Ia mai recititi legea 77/2016 sau ne credeti tampiti, lua-v-as in p..a cu strambu de ISARESCU SI CU TOTI RATATII DE BANCHERI.... O SA AJUNGEM SA FACEM SI NOI CA IN ISLANDA... LA GROAPA CU GUNOI CU MUSISTII DE BANCHERI SAU NU NE CREDETI IN STARE?.. Ne credeti prosti dar aveti mare grija ca suntem multi... Nu mai dezinformati f..u-v-as in gat de nenorociti... auzi, sa nu fi fost cesionat, mars la ca.at retarzilor...Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProfilBT Property preia Funshop Park Turda

Fondul Imobiliar de Investiții Alternative BT Property a achiziționat Funshop Park Turda (Cluj) de la grupul polonez Scallier, conform unui comunicat de presa, in care se adauga: Tranzacția marchează intrarea fondului pe piața de retail, unde are ca obiectiv detalii

Garanti BBVA a obtinut un profit de 177 milioane lei in 2023

Garanti BBVA România a înregistrat în 2023 un profit net de 177 milioane lei și venituri operaționale de 521 milioane lei. Cu aceste rezultate, banca și-a atins cu succes obiectivele stabilite pentru anul precedent, anunta banca intr-un comunicat, in care detalii

Banca Transilvania are cresteri anuale de 2 cifre

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a inregistrat in primul trimestru al anului cresteri anuale de 2 cifre: - tranzactiile (transferuri, plati, retrageri si depuneri de numerar etc.) au crescut cu 35% - creditele noi s-au majorat cu detalii

CEC Bank acorda firmelor credite garantate de stat, prin Programul IMM Plus

• În anul 2023, în cadrul Programului IMM Invest Plus (IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct, Innovation), au fost acordate peste 1.400 de finanțări, în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de detalii

  

Ultimele Comentarii