Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Noutati BNR

Regulamentul BNR nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea Centralei Riscului de Credit (republicat)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-08-05 07:27

Regulament nr. 2 din 18.iul.2022
Monitorul Oficial, Partea I 717 18.iul.2022
Intrare în vigoare la 18.iul.2022

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit (republicat)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare şi definiţii

Art. 1. -
(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC.

(2) CRC gestionează informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condiţiile păstrării secretului profesional.


Art. 2. -
Pentru scopurile prezentului regulament:

1. Informaţia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi operaţiunile în lei şi în valută prin care persoanele declarante se expun la risc faţă de acel debitor. Informaţia de risc de credit este informaţia care se raportează de către persoanele declarante, se prelucrează şi se difuzează de către CRC.

Operaţiunile prin care persoanele declarante se expun la risc sunt:

a) acordarea de credite;

b) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, faţă de o persoană fizică, o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

c) asumarea de angajamente de către persoana declarantă, în numele debitorului, faţă de altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României.

2. Informaţia despre fraudele cu carduri este informaţia raportată de către persoana declarantă cu privire la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit şi/sau de credit, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi calificată drept fraudă, suma aferentă fraudei nefiind înregistrată la restanţe în evidenţele persoanei declarante.

3. Riscul individual este suma valorilor operaţiunilor prevăzute la pct. 1 raportată la CRC de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiţia să fie egală ori mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei persoane declarante faţă de un debitor şi se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operaţiunile desfăşurate de debitor în nume propriu, cât şi cele desfăşurate împreună cu alte persoane fizice şi/sau juridice, care formează un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor.

Componenţa grupului de persoane fizice şi/sau juridice care formează un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor, denumit în continuare grup, se raportează la CRC. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere următoarele:

a) criteriile prevăzute în legislaţia în vigoare cu privire la expunerile mari, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor, după caz;

b) persoana declarantă să înregistreze expunere faţă de cel puţin una dintre persoanele din grup.

4. Persoana recenzată este persoana fizică sau persoana juridică nonbancară, înscrisă în baza de date a CRC ca urmare a raportării acesteia de către persoana declarantă.

5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru acelaşi debitor, mai puţin valoarea operaţiunilor în lei şi în valută prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c). Riscul global reprezintă expunerea tuturor persoanelor declarante din România faţă de un singur debitor şi se determină de CRC.

6. Persoanele declarante la CRC sunt:

- instituţiile de credit, persoane juridice române, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România;

- sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale;

- instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România;

- sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine înscrise în Registrul special, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România;

- instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România;

- instituţiile de plată, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România.

7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la şi să recepţioneze de la CRC informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri.

8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 şi 17 ale lunii în care se raportează informaţia de risc de credit aferentă lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora 17.00; fiecare persoană declarantă are obligaţia să efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi a perioadei de raportare.

În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 17.00.

9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Naţională a României, precum şi creditorii din statele membre în condiţiile prevăzute de art. 25 din prezentul regulament.


Art. 3. -
(1) Limita de raportare, în funcţie de care persoanele declarante transmit la CRC riscul individual al unui debitor, este de minimum 20.000 (douăzeci de mii) lei.

(2) Suma reprezentând limita de raportare poate fi modificată de către Banca Naţională a României.


SECŢIUNEA a 2-a
Structura bazei de date a CRC şi accesarea acesteia

Art. 4. -
CRC organizează şi gestionează o bază de date care cuprinde:

a) Fişierul central al creditelor (FCC), care conţine informaţiile de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate şi difuzate de către CRC în vederea valorificării de către utilizatori în condiţiile păstrării secretului profesional;

b) Fişierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar de FCC cu informaţii de risc de credit referitoare la debitori şi la creditele restante ale acestora faţă de toate persoanele declarante din România;

c) Fişierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informaţii despre grupuri;

d) Fişierul fraudelor cu carduri (FFC), care conţine informaţii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit şi/sau de credit.


Art. 5. -
(1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligaţia să desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. În acest scop, trebuie să completeze şi să actualizeze formularul "Fişă de acreditare la CRC a persoanelor autorizate să transmită şi să recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri" (F1), conform anexei nr. 1. Această fişă va fi întocmită în două exemplare având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii:

- exemplarul 1 se transmite în regim confidenţial direcţiei din Banca Naţională a României care coordonează activitatea CRC;

- exemplarul 2 se păstrează pentru evidenţele proprii.

(2) Accesarea sistemului informatic al CRC de către persoanele acreditate la CRC se face pe bază de nume atribuit de Banca Naţională a României.


CAPITOLUL II
Regimul informaţiei de risc de credit şi al informaţiei despre fraudele cu carduri

SECŢIUNEA 1
Transmiterea şi înregistrarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri

Art. 6. -
Persoanele declarante sunt obligate să raporteze la CRC, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul regulament, informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.


Art. 7. -
(1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data eliberării de către Banca Naţională a României a documentului care atestă înscrierea acestora în Registrul special.

(2) Instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată au obligaţia de raportare la CRC, în termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca Naţională a României constată că acestea înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare.

(3) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care au calitatea de persoane declarante la CRC, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, şi ca urmare a autorizării ca instituţii de plată/instituţii emitente de monedă electronică sunt radiate din Registrul special îşi menţin calitatea de persoane declarante la CRC până în luna când Banca Naţională a României constată că nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare.


Art. 8. -
(1) Instituţiile financiare nebancare radiate din Registrul special îşi pierd calitatea de persoane declarante la CRC, începând cu luna în care s-a efectuat radierea.

(2) Instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată îşi pierd calitatea de persoane declarante la CRC începând cu luna în care nu mai înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare.


Art. 9. -
Fluxul informaţional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea şi difuzarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri este prezentat în anexa nr. 10 "Fluxul informaţional al CRC".


Art. 10. -
În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6, persoana declarantă trebuie să transmită la CRC, lunar, în format electronic prin Reţeaua de comunicaţii interbancară, în perioada de raportare, informaţia de risc de credit, folosind în mod obligatoriu următoarele proceduri:

1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie utilizată în cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui debitor de către respectiva persoană declarantă sau în cazul în care datele de identificare ale unor debitori raportaţi anterior de către aceeaşi persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informaţiei de risc de credit prin această procedură se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2 A) şi a "Formularului de raportare a fuziunilor/divizărilor" (F2 C).

Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.

2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie utilizată în cazul raportării pentru prima dată la CRC a unui grup de către persoana declarantă sau în cazul în care datele despre grupul raportat anterior de către aceeaşi persoană declarantă au suferit modificări. Transmiterea informaţiei de risc de credit prin această procedură se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a grupurilor" (F2 B).

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 2.

3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie utilizată în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de a fi raportat. Transmiterea informaţiei de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se "Formularul de raportare a riscurilor individuale" (F3 A).

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.

4. Procedura de ştergere a riscurilor trebuie utilizată în cazul în care un risc raportat anterior nu mai este înregistrat în evidenţele persoanei declarante, precum şi în cazul riscurilor raportate anterior care cad sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (31) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare. Ştergerea informaţiei de risc de credit prin această procedură se face utilizându-se formularul F3 A.

5. Procedura de ştergere a unui grup trebuie utilizată în cazul în care grupul nu mai există în evidenţele persoanei declarante. Ştergerea informaţiei de risc de credit se face utilizându-se formularul F2 B.


Art. 11. -
Informaţia de risc de credit raportată la CRC este cea înscrisă în evidenţele persoanei declarante în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea, cu excepţia riscurilor de credit care cad sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (31) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 12. -
Fraudele cu carduri se raportează de către persoana declarantă în momentul constatării acestora, astfel:

1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectuează de către persoana declarantă care constată producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de către posesorul acestuia. Transmiterea informaţiei se realizează prin utilizarea "Formularului de raportare a fraudelor cu carduri" (F3 B).

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.

2. Ştergerea unei fraude cu card se efectuează de către persoana declarantă în situaţia în care constată că informaţia transmisă este eronată; transmiterea acestei informaţii se realizează prin utilizarea formularului "Sesizare de corecţie" (F8).

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 8.


Art. 13. -
Banca Naţională a României va asigura, la sediul său central, condiţiile tehnice care să permită înregistrarea, gestionarea şi difuzarea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic a informaţiilor de risc de credit şi a informaţiilor privind fraudele cu carduri.


Art. 14. -
(1) Înregistrarea în FCC poate fi efectuată dacă informaţia de risc de credit transmisă de către o persoană declarantă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de validare:

a) respectă standardele de conţinut şi modul de completare a formularelor prevăzute în prezentul regulament;

b) este în concordanţă cu informaţia de risc de credit cuprinsă în raportările anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC în acest sens.

(2) Înregistrarea în FFC poate fi efectuată dacă informaţia privind fraudele cu carduri transmisă de către o persoană declarantă respectă standardele de conţinut şi modul de completare a formularului prevăzut în prezentul regulament.


Art. 15. -
CRC nu poate modifica din proprie iniţiativă informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante.


SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi gestionarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri

Art. 16. -
(1) CRC asigură înregistrarea informaţiilor raportate de persoanele declarante şi prelucrarea acestor informaţii în scopul obţinerii de date agregate necesare utilizatorilor.

(2) FCC este gestionat conform necesităţilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenţia operativ informaţiile privind:

- identificarea debitorilor şi evidenţierea, după caz, a situaţiilor speciale;

- riscurile individuale şi caracteristicile acestora;

- riscurile globale şi caracteristicile acestora. Informaţiile de risc de credit înscrise în FCC vor fi actualizate lunar.

(3) FCR este gestionat conform necesităţilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenţia operativ informaţiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de debitori faţă de toate persoanele declarante din România.

(4) FG este gestionat conform necesităţilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenţia informaţiile despre grupurile de persoane fizice şi/sau juridice.

(5) FFC este gestionat conform necesităţilor proprii ale CRC, astfel încât să poată evidenţia informaţiile despre fraudele cu carduri comise de către posesorii acestora.


Art. 17. -
Informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri sunt menţinute în FCR şi FFC pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.


SECŢIUNEA a 3-a
Difuzarea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri

Art. 18. -
Fluxul difuzării informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri deţinute de CRC către utilizatori este prezentat în anexa nr. 10 "Fluxul informaţional al CRC".


Art. 19. -
CRC poate difuza informaţia conţinută în baza sa de date din proprie iniţiativă sau la cerere.


Art. 20. -
(1) CRC transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie iniţiativă, informaţia referitoare la riscul global pentru debitorii raportaţi de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plăţi ale persoanelor recenzate, utilizând formularul "Situaţia riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A), şi informaţia referitoare la grupurile raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul "Situaţia grupurilor" (F4 C).

Conţinutul acestor formulare şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Informaţia despre incidentele de plăţi este preluată din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi.


Art. 21. -
(1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante informaţii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidenţiate în FCR, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situaţia creditelor restante" (F4 B). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.

(2) Situaţia creditelor restante include şi informaţii referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plăţi ale debitorilor.


Art. 22. -
CRC transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informaţii referitoare la fraudele cu carduri, evidenţiate în FFC, utilizând formularul "Situaţia fraudelor cu carduri" (F4 D). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4.


Art. 23. -
(1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Naţională a României.

(2) În situaţia în care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritorială din fiecare judeţ. Conectarea unităţilor teritoriale se realizează prin intermediul sediului lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Naţională a României.

(3) În situaţia în care o sucursală a persoanei declarante sau o unitate teritorială pierde această calitate, persoana declarantă are obligaţia să solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entităţi.


Art. 24. -
(1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, în vederea obţinerii informaţiei de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, cu condiţia să aibă acordul scris al persoanei respective, respectând condiţiile legale.

(2) În cazul în care informaţia de risc de credit pentru care persoana declarantă consultă baza de date se referă la un debitor raportat de aceasta în ultima perioadă de raportare încheiată şi/sau în cazul în care aceasta se referă la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.

(3) Datele ce pot fi consultate de persoana declarantă sunt:

- datele referitoare la riscul global înregistrat în FCC în ultima lună, pe numele persoanei recenzate;

- datele referitoare la riscul global şi creditele restante înregistrate faţă de toate persoanele declarante în cel mult ultimii 7 ani, de aceeaşi persoană recenzată;

- datele referitoare la fraudele cu carduri în cel mult ultimii 7 ani; şi/sau

- datele referitoare la situaţia grupurilor raportate de fiecare persoană declarantă, respectiv riscul global şi suma restantă aferente grupurilor pentru ultima lună încheiată.

(4) Datele referitoare la riscul global înregistrat pe numele persoanei recenzate, precum şi cele referitoare la creditele restante includ şi informaţii despre fraudele cu carduri şi despre incidentele de plăţi ale acesteia.

(5) Formularele folosite pentru consultarea bazei de date a CRC sunt următoarele:

a) "Acord de consultare a bazei de date a CRC" (F5)

Formularul F5 se întocmeşte în 3 exemplare, având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii:

- exemplarul 1: rămâne în posesia persoanei care a dat acordul;

- exemplarul 2: se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care a primit acordul şi se arhivează de către aceasta;

- exemplarul 3: se transmite la sediul social al persoanei declarante (sau sucursalei/unităţii teritoriale a persoanei declarante care are drept de acces la baza de date - în cazul în care aceasta face consultarea) în ziua emiterii acordului.

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 5.

b) "Cerere de consultare a bazei de date a CRC" (F6)

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6.

(6) Difuzarea de către CRC a informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRC.


Art. 25. -
CRC furnizează creditorilor din statele membre informaţii de risc de credit referitoare la o persoană fizică în baza transmiterii de către aceştia a unei solicitări de consultare cu privire la persoana respectivă, împreună cu acordul scris al acesteia, respectând condiţiile legale.


Art. 26. -
Persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informaţii de la CRC informaţiile de risc de credit şi cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă.


Art. 27. -
Directorul direcţiei de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CRC poate dispune sistarea difuzării informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri deţinute de CRC, în cazul în care accesul la aceasta s-a făcut de către persoane neautorizate.


CAPITOLUL III
Corectarea erorilor

SECŢIUNEA 1
Corectarea informaţiei transmise eronat la CRC în perioada de raportare

Art. 28. -
(1) Corectarea informaţiei de risc de credit transmise, care nu a îndeplinit cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), şi completarea informaţiei de risc de credit transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B şi F3 A:

a) ca urmare a sesizării de către CRC a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul "Lista erorilor privind informaţia de risc de credit" (F7). Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7;

b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor şi omisiunilor proprii.

(2) Persoana declarantă care sesizează erori în informaţia de risc de credit transmisă în cadrul perioadei de raportare este obligată să transmită la CRC, în această perioadă, informaţia de risc de credit corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua şi prin utilizarea formularului F8.

(3) În cazul în care persoana declarantă nu efectuează corecţiile în perioada de raportare, CRC va înscrie în FCC numai informaţia de risc de credit care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi va completa pe baza datelor anterioare informaţia de risc de credit omisă.


SECŢIUNEA a 2-a
Corectarea informaţiei înregistrate în baza de date a CRC

Art. 29. -
Corectarea erorilor transmise prin formularele F2 A, F2 B, F2 C, F3 A şi F3 B care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului F8, astfel:

a) din iniţiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existenţa unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către persoana declarantă pe care persoana recenzată a identificat-o ca fiind sursa erorii;

b) din iniţiativa persoanei declarante, atunci când aceasta constată existenţa unor date eronate înregistrate în baza de date a CRC, ca urmare a raportării pe care a efectuat-o.


Art. 30. -
CRC poate proceda pe baza unei "Sesizări de corecţie" transmise de o persoană declarantă pe suport hârtie, însoţită de documente doveditoare, în situaţia în care se impune, la trecerea informaţiilor de pe un cod numeric personal pe altul, cu condiţia ca eroarea să provină de la autorităţile competente pentru atribuirea codurilor numerice personale.


Art. 31. -
(1) În cazul în care informaţia de risc de credit conţinută în formularul F8 îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC efectuează înregistrarea acesteia în cel mult o zi bancară de la data primirii sesizării.

(2) În cazul în care informaţia de risc de credit conţinută în formularul F8 nu îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), CRC nu efectuează înregistrarea acesteia.


Art. 32. -
Informaţia de risc de credit corectă, transmisă la CRC prin formularul F8, este cea înscrisă în evidenţele persoanei declarante în ultima zi a lunii la care se referă.


SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de conciliere

Art. 33. -
(1) Persoana recenzată care contestă corectitudinea unor date înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, fără a cunoaşte persoana declarantă - sursă a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri declanşarea procedurii de conciliere în cel mult o zi lucrătoare de la consultarea bazei de date a CRC.

(2) O informaţie poate fi supusă procedurii de conciliere o singură dată de către persoana recenzată.


Art. 34. -
Etapele procedurii de conciliere sunt următoarele:

- etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de către persoana recenzată şi acceptarea cererii de către persoana declarantă.

Conţinutul acestui formular şi modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 9.

Formularul F9 se întocmeşte în 3 exemplare, având acelaşi conţinut, cu următoarele destinaţii:

- exemplarul 1 rămâne în posesia persoanei care a emis cererea;

- exemplarul 2 se depune la unitatea teritorială a persoanei declarante care iniţiază procedura de conciliere şi se arhivează de către aceasta;

- exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante;

- etapa a 2-a: transmiterea la CRC de către persoana declarantă a conţinutului formularului F9 în cel mult o zi lucrătoare de la data acceptării acesteia;

- etapa a 3-a: transmiterea de către CRC a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri, conţinută în formularul F9, către persoana declarantă care a raportat-o;

- etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii;

- etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea de la CRC a informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii.

În cazul în care verificarea a evidenţiat existenţa unei informaţii eronate de risc de credit şi/sau a unei informaţii eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării şi corectează erorile prin emiterea formularului F8;

- etapa a 6-a: transmiterea de către CRC persoanei declarante care a iniţiat concilierea a rezultatului verificării informaţiei de risc de credit. Persoana declarantă este obligată să pună la dispoziţia persoanei recenzate rezultatul în maximum o zi lucrătoare de la data primirii acestuia de la CRC.


CAPITOLUL IV
Răspundere şi sancţiuni

Art. 35. -
Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri transmise la CRC.


Art. 36. -
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează cu amendă astfel:

a) neraportarea lunară de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit se sancţionează cu amendă de 5.000 lei;

b) netransmiterea de către persoanele declarante a rezultatului verificării informaţiei de risc de credit şi/sau a informaţiei despre fraudele cu carduri conţinute în formularul F9, în cadrul termenului prevăzut la art. 34 etapa a 5-a primul paragraf, se sancţionează cu amendă de 500 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;

c) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de a fi raportaţi şi netransmiterea informaţiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informaţiei de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancţionează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportaţi/grupuri neraportate, respectiv raportaţi/raportate eronat; se adaugă la suma menţionată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum şi pentru cei raportaţi eronat identificaţi peste numărul de 20;

d) consultarea de către persoanele declarante a informaţiilor de risc de credit fără acordul persoanei la care se referă informaţiile respective se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(2) Constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se face de către direcţia de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CRC.

(3) Constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se face de către persoanele din cadrul Direcţiei supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.


Art. 37. -
Banca Naţională a României poate modifica cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta secţiune.


Art. 38. -
Sancţiunile se aplică prin ordin emis de către guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.


CAPITOLUL V
Alte dispoziţii

Art. 39. -
Documentele care conţin informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri raportată la şi primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante.


Art. 40. -
Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează:

a) comision calculat în funcţie de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă:

- 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puţin de 500 debitori intraţi în baza de date a CRC în luna curentă şi pentru care aceasta pune la dispoziţie formularul F4 A;

- 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 şi 1.000 debitori intraţi în baza de date a CRC în luna curentă şi pentru care aceasta pune la dispoziţie formularul F4 A;

- 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intraţi în baza de date a CRC în luna curentă şi pentru care aceasta pune la dispoziţie formularul F4 A;

b) comision calculat în funcţie de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potenţiali:

- 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toţi debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

- 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puţin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

- 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puţin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă.


Art. 41. -
Pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităţii de creditare, comisionul lunar se reţine din contul instituţiei de credit ce funcţionează pe teritoriul României, la care instituţiile nominalizate au contul deschis, al cărei nume va fi comunicat direcţiei de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CRC.


Art. 42. -
Banca Naţională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 40.


Art. 43. -
Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Naţională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare a CRC.


Art. 44. -
(1) Persoanele declarante au obligaţia să furnizeze CRC orice informaţie solicitată de aceasta în scopul desfăşurării propriei activităţi.

(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naţionale a României, persoanele declarante raportează lunar şi/sau trimestrial informaţiile cantitative şi calitative conţinute în formularul F3 A, secţiunea 2, secţiunea 3 şi secţiunea 4. Informaţiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere şi expunerea la riscul de credit.

Persoanele declarante vor transmite informaţiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.


Art. 45. -
Informaţiile de risc de credit transmise la şi primite de la CRC au caracter confidenţial.


Art. 46. -
CRC nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informaţiei de risc de credit şi a informaţiei despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante.


Art. 47. -
(1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituţiei de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informaţiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul transmite informaţiile de risc de credit în format electronic sau pe suport hârtie.

(2) CRC nu are obligaţia de a transmite lichidatorului desemnat informaţiile din formularul F4 A.


CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art. 48. -
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.


Art. 49. -
(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.


ANEXA Nr. 1
F1


Fişă de acreditare*
la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită şi să recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri
* Se transmite cu scrisoare oficială direcţiei din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit.

 


** Este obligatorie desemnarea a doi administratori.

Modul de completare

Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ

Rubrica "Denumire"

Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica "Adresa"

Se completează cu adresa persoanei declarante.

Rubrica "Telefon"

Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.

Rubrica "Fax"

Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante.

Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE

Rubricile "Nume" şi "Prenume"

Se completează cu numele şi prenumele persoanei acreditate.

Rubrica "Funcţia"

Se completează cu funcţia deţinută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante.

Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"

Se completează cu numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu ale persoanei acreditate.

Rubrica "Drepturi"

Se completează prin marcarea câmpului:

a) "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită şi să recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri;

b) "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC.

Rubrica "Specimen semnătură"

Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate.

Rubrica "Specimen ştampilă însoţitoare"

Se completează cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnătura persoanei acreditate.

Zona 3 - ADMINISTRATORI

Rubricile "Nume" şi "Prenume"

Se completează cu numele şi prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante.

Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"

Se completează cu numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu ale administratorului.

Rubrica "Conducerea persoanei declarante"

Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante şi cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnătura.


ANEXA Nr. 2

F2 A

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Persoană declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .


Secţiunea 1

Nr. crt. Debitor Situaţie specială Sector instituţional Activitate Formă de proprietate Ţară Judeţ Formă juridică de organizare Grad de îndatorare Statut ocupaţional Cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice Probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL)
Cod de identificare Nume/Denumire
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (H) (12) (13)

Secţiunea 2

Nr. crt. Sucursală a unei persoane juridice
Cod de identificare Denumire Ţară
(0) (1) (2) (3)
Persoană acreditată
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.

Rubrica "Persoană declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - "Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - "Debitor - Cod de identificare"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire"

Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.

Rubrica 3 - "Situaţie specială"

Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, astfel:

- cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de reorganizare;

- cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de insolvenţă;

- cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de faliment;

- cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvenţă.

În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica 4 - "Sector instituţional"

Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul Sectoare Instituţionale, conform SEC 2010.

Rubrica 5 - "Activitate"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

Rubrica 6 - "Formă de proprietate"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica 7 - "Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 8 - "Judeţ"

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica 9 - "Formă juridică de organizare"

Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul Forma juridică de organizare.

Rubrica 10 - "Grad de îndatorare"

Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.

Rubrica 11 - "Statut ocupaţional"

Se completează cu codul statutului ocupaţional al debitorului persoană fizică, astfel:

- litera A - Salariat;

- litera B - Patron;

- litera C - Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole;

- litera D - Membru al unei cooperative neagricole;

- litera E - Lucrător pe cont propriu în agricultură;

- litera F - Membru al unei cooperative agricole;

- litera G - Ajutor familial;

- litera H - Şomer;

- litera I - Pensionar;

- litera J - Elev;

- litera K - Student;

- litera L - Casnică;

- litera M - Alt statut (persoană vârstnică, preşcolar, persoană întreţinută, persoană cu handicap etc.).

Rubrica 12 - "Cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice"

Se completează conform Recomandării CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităţilor juridice pentru persoanele juridice cărora le-a fost atribuit un astfel de identificator, dacă persoana declarantă deţine informaţia. Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare, precum şi datele de referinţă asociate, cu respectarea Standardului ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

Rubrica 13 - "Probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL)"* - se raportează de către instituţiile de credit

* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.

Se completează conform IFRS 9 cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare anuală determinată de instituţia de credit în scopul estimării ajustărilor pentru pierderea aşteptată.

Secţiunea 2

Rubrica 0 - "Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - "Sucursală a unei persoane juridice - Cod de identificare"

Se completează astfel:

a) cu codul unic de înregistrare al societăţii-mamă, în cazul în care aceasta este o persoană juridică rezidentă;

b) cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine a societăţii-mamă, în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.

Rubrica 2 - "Sucursală a unei persoane juridice - Denumire"

Se completează cu denumirea societăţii-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica 3 - "Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.

F2 B

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR1 DE RAPORTARE A GRUPURILOR*
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
* La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul nr. 14/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările şi completările ulterioare şi în Regulamentul nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor.

Persoană declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Tjp raportare
Nr. crt. Denumire grup Cod grup Componenţă grup
Cod de identificare Nume / Denumire Debitor care a luat credite/angajamente împreună cu alţi debitori din grup Ţară
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Notă:

Nu se vor raporta grupurile de tipul "angajator-angajat".

Persoană acreditată
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.

Rubrica "Persoană declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica 0 - "Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului.

Rubrica 1 - "Denumire grup"

Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica 2 - "Cod grup"

Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului, persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica 3 - "Componenţă grup - Cod de identificare"

Se completează cu codurile de identificare ale clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice, care compun grupul.

Rubrica 4 - "Componenţă grup - Nume/Denumire"

Se completează cu numele/denumirile complete ale clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice care compun grupul.

Rubrica 5 - "Componenţă grup - Debitor care a luat credite/angajamente împreună cu alţi debitori din grup"

Se completează astfel:

- cu litera C - pentru debitorul care a luat credite/angajamente împreună cu alţi debitori din grup;

- cu litera N - pentru ceilalţi membri ai grupului.

Rubrica 6 - "Componenţă grup - Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 7 - "Tip raportare"

Se completează astfel:

- cu litera S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat;

- cu litera N - în cazul în care grupul trebuie raportat.

F2 C

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR DE RAPORTARE A FUZIUNILOR/DIVIZĂRILOR
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Persoană declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Persoană juridică rezultată în urma fuziunii / divizării Persoană juridică implicată în fuziune / divizare
Cod de identificare Denumire Ţară Cod de identificare Denumire Ţară
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persoană acreditată
Modul de completare

Rubrica "Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Raportarea informaţiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se realizează în perioada de raportare când intră în posesia acestor informaţii.

Rubrica 1 - "Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Cod de identificare"

Se completează astfel:

a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;

b) în cazul divizării, cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.

Rubrica 2 - "Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Denumire"

Se completează astfel:

a) în cazul fuziunii, cu denumirea persoanei juridice rezultate în urma procesului de fuziune;

b) în cazul divizării, cu denumirea fiecărei persoane juridice rezultate în urma procesului de divizare.

Rubrica 3 - "Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 4 - "Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Cod de identificare"

Se completează astfel:

a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a fiecărei persoane juridice implicate în procesul de fuziune;

b) în cazul divizării, cu codul de identificare a persoanei juridice care a fost supusă procesului de divizare.

Rubrica 5 - "Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Denumire"

Se completează astfel:

a) în cazul fuziunii, cu denumirea fiecărei persoane juridice implicate în procesul de fuziune;

b) în cazul divizării, cu denumirea persoanei juridice care a fost supusă procesului de divizare.

Rubrica 6 - "Persoană juridică implicată în fuziune/divizare - Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.


ANEXA Nr. 3
F3 A

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Persoană declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .


Secţiunea 1

- lei -
Nr. crt. Cod unitate Cod de identificare Sume acordate Valută Data acordării Data scadentei Credit/ angajament luat împreună cu alţi debitori Cod risc Stare credit Cod CRC Sume datorate Sume restante Serviciul datoriei Restruc- turare Compor- tament Credite scoase în afara bilanţului - Principal Tip raportare Identificator
Garanţii Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing utilizate neutilizate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC INDIVIDUAL
(11.1 + 11.2) TOTAL SUME RESTANTE
. . . . . .

Secţiunea 2

Nr. crt. Clasă rating Proba-
bilitate de neram-
bursare Tip garanţie imobiliară Valoare imobiliară Expuneri neper-
formante Impro-
babilitate de plată Stare de neram-
bursare Credite depreciate Suma de plată lunară - Total Suma de plată lunară - Principal Suma de plată lunară - Dobândă Suma restantă - Dobânzi Dobânzi penali-
zatoare - sume Rata actualizată a dobânzii aplicată creditului Dobânda anuală efectivă (DAE) LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului Ajustări pentru pierderi aşteptate/ ajustări pentru depreciere Tip ajustări pentru pierderi aşteptate/ ajustări depreciere Credit nou/ vechi Tip operaţiune credit Stadiul de depreciere Categoria de clasificare Valoarea activului ponderat la risc (RWA) Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere Expunerea la riscul de credit
(0) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

Secţiunea 3

Nr. crt. Locuinţă Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite Valoare obţinută din executarea silită a imobiliare Modificare valută Darea în plată
Etape ale dării în plată Data etapei dării în plată
(0) (46) (47) (48) (49) (50)
1 2

Secţiunea 4

Nr. crt. Tipul ratei dobânzii Credit verde Credite CERS Tipul de amortizare a creditului Raport datorii/venituri la acordarea creditului (DTI-O) Locaţia proprietăţii imobiliare Tipul proprietăţii imobiliare după modul de utilizare a acesteia Rata împrumut/ garanţii curent (LTV-C) Rata de acoperire a dobânzilor (ICR) Raport serviciul împrumutului/ venituri la acordarea creditului (LSTI-O) Raport împrumut/ venituri la acordarea creditului (LTI-O) Raport împrumut/ chirii la acordarea (LTR-O) Cumpărător pentru prima dată Amplasarea proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie Tipul proprietăţii imobiliare comerciale destinaţia acesteia Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR) Raport împrumut/ costuri (LTC)
(0) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67)
Persoană acreditată
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se completează informaţia de risc de credit.

Rubrica "Persoană declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - "Nr. crt."

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - "Cod unitate"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 - "Cod de identificare debitor"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 3 - "Sume acordate"

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 - "Valută"

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 - "Data acordării"

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.

Rubrica 6 - "Data scadenţei"

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

Rubrica 7 - "Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori"

Se completează astfel:

- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;

- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.

Rubrica 8 - "Cod risc1

1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit.

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la carduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

- poziţia 1 - Garanţii:

lit. a: tip garanţie:

A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;

C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientelă;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale;

J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;

K - clădiri rezidenţiale;

L- clădiri comerciale;

M - terenuri;

N - alte ipoteci imobiliare;

V - garanţii primite de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare;

W - garanţii primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepţionale conform legislaţiei în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 - cu excepţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

lit. b: Valoarea garanţiei - Total:

Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.

- poziţia 2 - Tip risc:

A1 - creanţe comerciale;

B1 - credite de trezorerie;

C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;

D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;

D2 - credite pentru echipamente;

E1 - credite ipotecare;

E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;

F1 - alte credite;

G1 - obligaţiuni;

H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

H2 - angajamente asumate faţă de debitor;

I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;

J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;

K1 - credite de consum;

K2 - vânzări în rate;

- poziţia 3 - Termen de acordare:

A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);

C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- poziţia 4 - Carduri şi leasing:

C - pentru cardurile de credit;

D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L - pentru leasing;

N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.

Rubrica 9 - "Stare credit"

Se completează astfel:

- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;

- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entităţii de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident;

- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.

Rubrica 10 - "Cod CRC"

Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.

Rubrica 11 - "Sume datorate"

- poziţia 1 - Sume datorate - utilizate

Se completează astfel:

- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

- pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1 - K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).

În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

- poziţia 2 - Sume datorate - neutilizate

Se completează astfel:

- pentru tipurile de riscAI-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

- pentru tipurile de risc H1, H2 şi 11, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;

- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 12 - "Sume restante"

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 - "Serviciul datoriei"

Se completează astfel:

- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu iitera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;

- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;

- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 de zile inclusiv;

- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 de zile inclusiv;

- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 de zile şi 1 an inclusiv;

- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an şi 5 ani inclusiv;

- cu litera H - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.

Rubrica 14 - "Restructurare"

Se completează astfel:

- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinantare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera E - credite renegociate, inclusiv creditele refinanţate, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;

- cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;

- cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;

- cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;

- cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă mai mare de 9 luni;

- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.

Rubrica 15 - "Comportament credit"

Se completează astfel:

- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);

- cu litera L - linie de credit.

Rubrica 16 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*

Rubrica 17 - "Tip raportare"

Se completează astfel:

- cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi;

- cu litera R - pentru creditele refinanţate la altă persoană declarantă şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma refinanţată;

- cu litera C - pentru creditele cesionate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmit şi următoarele informaţii:

-- preţul cesiunii;

-- tipul entităţii căreia i-a fost cesionat creditul:

-- rezident/nerezident;

-- instituţie de credit, instituţie financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entităţi;

-- denumirea entităţii căreia i-a fost cesionat creditul;

- cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii;

- cu litera D - pentru creditele închise ca urmare a notificării de dare în plată şi care se consideră riscuri care se şterg; pentru aceste credite, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea debitorului, se transmite valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată;

- cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completează valoarea 0.

Rubrica 18 - "Identificator"

Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.

Secţiunea 2

Rubrica 19 - "Clasă rating"

Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfa­numerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deţine informaţia.

Rubrica 20 - "Probabilitate de nerambursare"

Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deţine informaţia.

Rubrica 21 - "Tip garanţie imobiliară"*

Rubrica 22 - "Valoare garanţie imobiliară"*

Rubrica 23 - "Expuneri neperformante"*

Rubrica 24 - "Improbabilitate de plată"*

Rubrica 25 - "Stare de nerambursare"*

Rubrica 26 - "Credite depreciate"*

Rubrica 27 - "Suma de plată lunară - Total"*

Rubrica 28 - "Suma de plată lunară - Principal"*

Rubrica 29 - "Suma de plată lunară - Dobândă"*

Rubrica 30 - "Suma restantă - Dobânzi"*

Rubrica 31 - "Dobânzi penalizatoare - sume"*

Rubrica 32 - "Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului"*

Rubrica 33 - "Dobânda anuală efectivă (DAE)"*

Rubrica 34 - "LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii"*

Rubrica 35 - "Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat"*

Rubrica 36 - "Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului"*

Rubrica 37 - "Ajustări pentru pierderi aşteptate/ajustări pentru depreciere"*

Se completează astfel:

- ajustări pentru pierderi aşteptate se completează de către instituţiile de credit;

- ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituţiile de credit.

Rubrica 38 - "Tip ajustări pentru pierderi aşteptate/ajustări pentru depreciere"*

Se completează astfel:

- tip ajustări pentru pierderi aşteptate se completează de către instituţiile de credit;

- tip ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituţiile de credit.

Rubrica 39 - "Credit nou/vechi"*

Rubrica 40 - "Tip operaţiune credit"*

Rubrica 41 - "Stadiul de depreciere"* - se raportează de către instituţiile de credit.

Rubrica 42 - "Categoria de clasificare"* - se raportează de către persoanele declarante, altele decât instituţiile de credit.

Rubrica 43 - "Valoarea activului ponderat la risc (RWA)"* Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica 44 - "Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere"*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica 45 - "Expunerea la riscul de credit"*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Secţiunea 3

Rubrica 46 - "Locuinţă"

Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel:

- cu litera L - dacă debitorul locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv;

- cu litera N - dacă debitorul nu locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.

Rubrica 47 - "Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite"*

Rubrica 48 - "Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare"*

Rubrica 49 - "Modificare valută"

Se completează cu noua valută în situaţia în care se modifică valuta din contractul de credit.

Rubrica 50 - "Darea în plată"

- poziţia 1 - "Etape ale dării în plată":

Se completează astfel:

- cu codul 1 - Notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată;

- cu codul 3 -Acceptarea dării în plată;

- cu codul 0 -Anularea dării în plată;

- poziţia 2 - "Data etapei dării în plată":

Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.

Secţiunea 4

Rubrica 51 - "Tipul ratei dobânzii"*

Se completează cu un cod format din 2 caractere alfanumerice care reprezintă tipul ratei dobânzii fixe după durata perioadei fixe şi tipul indicelui de referinţă pentru rata dobânzii variabile.

Rubrica 52 - "Credit verde"*

Se completează cu un cod format din maximum 4 caractere alfanumerice care reprezintă gradul de aliniere cu taxonomia UE în domeniul schimbărilor climatice, respectiv principalele trei destinaţii climatice ale creditului, aşa cum au fost determinate de persoana declarantă.

Rubrica 53 - "Credite CERS"

Se completează în baza Recomandărilor CERS/2016/14 si CERS/2019/3, astfel:

- cu litera L - dacă este un credit pentru un bun imobil locativ - BIL;

- cu litera C - dacă este un credit pentru un bun imobil comercial - BIC;

- cu litera N - dacă nu este credit BIL/BIC.

Rubrica 54 - "Tipul de amortizare a creditului"

Se completează astfel:

- cu litera A - amortizare completă, plăţi cu anuităţi constante;

- cu litera B - amortizare completă, plăţi cu principal constant;

- cu litera C - amortizare parţială;

- cu litera D - fără amortizare;

- cu litera E - fără amortizare, dar pentru care există mecanisme de răscumpărare;

- cu litera F - amortizare accelerată.

Rubrica 55 - "Raport datorii/venituri la acordarea creditului (DTI-O)"

Se completează astfel:

- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 3;

- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3; 3,5];

- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3,5; 4];

- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4; 4,5];

- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4,5; 5];

- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 5,5];

- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5,5; 6];

- cu codul 8 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6; 6,5];

- cu codul 9 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6,5; 7];

- cu codul 10 - dacă are valori mai mari de 7.

Rubrica 56 - "Locaţia proprietăţii imobiliare"* - se raportează de către instituţiile de credit şi se completează cu codul ţării urmat de codul judeţului pentru locaţia proprietăţii imobiliare utilizate drept garanţie principală.

Rubrica 57 - "Tipul proprietăţii imobiliare după modul de utilizare a acesteia" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează cu tipul proprietăţii imobiliare utilizate drept garanţie principală după modul de utilizare al acesteia, astfel:

- cu litera A - proprietate imobiliară utilizată în scop propriu (locuire sau pentru desfăşurarea activităţii);

- cu litera B - proprietate imobiliară dată în chirie;

- cu litera C - proprietate imobiliară generatoare de venituri în alt mod;

- cu litera D - proprietate imobiliară utilizată ca locuinţă socială;

- cu litera E - proprietate imobiliară în curs de construcţie;

- cu litera N - nu se aplică.

Rubrica 58 - "Raport împrumut/garanţii curent (LTV-C)"* - se raportează de către instituţiile de credit.

Rubrica 59 - "Rata de acoperire a dobânzilor (ICR)" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează astfel:

- cu codul 0 - dacă are valori egale sau mai mici de 0%;

- cu codul 1 - dacă are valori cuprinse în intervalul (0%; 100%];

- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (100%; 125%];

- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (125%; 150%];

- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (150%; 175%];

- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (175%; 200%];

- cu codul 6 - dacă are valori mai mari de 200%.

Rubrica 60 - "Raport serviciul împrumutului/venituri la acordarea creditului (LSTI-O)" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează astfel:

- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 10%;

- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (10%; 20%];

- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (20%; 30%];

- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (30%; 40%];

- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (40%; 50%];

- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (50%; 60%];

- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (60%; 70%];

- cu codul 8 - dacă are valori cuprinse în intervalul (70%; 80%];

- cu codul 9 - dacă are valori cuprinse în intervalul (80%; 90%];

- cu codul 10 - dacă are valori cuprinse în intervalul (90%; 100%];

- cu codul 11 - dacă are valori mai mari de 100%.

Rubrica 61 - "Raport împrumut/venituri la acordarea creditului (LTI-O)" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează astfel:

- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 3;

- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3; 3,5];

- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3,5; 4];

- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4; 4,5];

- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4,5; 5];

- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 5,5];

- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5,5; 6];

- cu codul 8 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6; 6,5];

- cu codul 9 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6,5; 7];

- cu codul 10 - dacă are valori mai mari de 7.

Rubrica 62 - "Raport împrumut/chirii la acordarea creditului (LTR-O)" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează astfel:

- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 5;

- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 10];

- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (10; 15];

- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (15; 20];

- cu codul 5 - dacă are valori mai mari de 20.

Rubrica 63 - "Cumpărător pentru prima dată" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează pentru debitorii persoane fizice astfel:

- cu codul 0 - dacă nu este cumpărător pentru prima dată;

- cu codul 1 - dacă este cumpărător pentru prima dată.

Rubrica 64 - "Amplasarea proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează cu amplasarea proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie principală, astfel:

- cu litera A - amplasare primară naţională;

- cu litera B - amplasare secundară naţională;

- cu litera C - amplasare în străinătate.

Rubrica 65 - "Tipul proprietăţii imobiliare comerciale după destinaţia acesteia" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează cu tipul proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie principală după destinaţia acesteia, astfel:

- cu litera A - birouri;

- cu litera B - comerţ cu amănuntul;

- cu litera C - industrial;

- cu litera D - locativ;

- cu litera E - altele.

Rubrica 66 - "Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR)" - se raportează de către instituţiile de credit.

Se completează astfel:

- cu codul 0 - dacă are valori egale sau mai mici de 0%;

- cu codul 1 - dacă are valori cuprinse în intervalul (0%; 50%]

- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (50%; 75%];

- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (75%; 100%];

- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (100%; 125%];

- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (125%; 150%];

- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (150%; 175%];

- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (175%; 200%];

- cu codul 8 - dacă are valori mai mari de 200%.

Rubrica 67 - "Raport împrumut/costuri (LTC)"* - se raportează de către instituţiile de credit.

Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2.

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.

Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.

În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 10, "Cod CRC", care se completează de Centrala Riscului de Credit şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.

În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 11-67.

* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.

F3 B

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Persoană declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Nume / Denumire posesor card Ţară Judeţ Cod de identificare posesor de card Tip card Valută Data constatării fraudei Sumă fraudată
(lei)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persoană acreditată
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica "Persoană declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card"

Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.

Rubrica 2 - "Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 3 - "Judeţ"

Se completează cu codul numeric al judeţului în care posesorul de card - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază posesorul de card - persoană fizică.

Rubrica 4 - "Cod de identificare posesor de card"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 5 - "Tip card"

Se completează astfel:

- cu litera "C" - pentru card de credit;

- cu litera "D" - pentru card de debit.

Rubrica 6 - "Valută"

Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.

Rubrica 7 - "Data constatării fraudei"

Se completează cu ziua, luna şi anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă.

Rubrica 8 - "Sumă fraudată"

Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.


ANEXA Nr. 4
F4 A

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Către

Persoana declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Referinţă . . . . . . . . . .

Nume / Denumire persoană recenzată . . . . . . . . . .

Cod de identificare . . . . . . . . . .

Grup . . . . . . . . . .

Ţară . . . . . . . . . . Judeţ . . . . . . . . . .

Sucursală a unei persoane juridice . . . . . . . . . .

Activitate . . . . . . . . . .

Sector instituţional . . . . . . . . . .

Formă de proprietate . . . . . . . . . .

Formă juridică de organizare . . . . . . . . . .

Situaţie specială . . . . . . . . . .

Risc global . . . . . . . . . .

Informaţii referitoare la fraudele cu carduri . . . . . . . . . .

Informaţii referitoare la incidentele de plăţi . . . . . . . . . .

- lei -
Acro Cod CRC Identificator Stare credit Credit/ angajament luat împreună cu alţi debitori Cod risc Compor-
tament credit Serviciul datoriei Valută Restruc-
turare Sume acordate Sume datorate Sume restante Credite scoase în afara bilanţului - Principal Angajamente faţă de alte persoane declarante Data acordării Data scadenţei Credit verde
Garanţii Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing utilizate neutilizate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC GLOBAL (12.1 + 12.2) TOTAL SUME RESTANTE TOTAL ANGAJAMENTE FAŢA DE ALTE PERSOANE DECLARANTE
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.

Rubrica "Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Referinţă"

Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul şi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.

Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată"

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica "Cod de identificare"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica "Grup"

Se completează astfel:

- cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;

- cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica "Ţară"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica "Judeţ"

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica "Sucursală a unei persoane juridice"

Se completează astfel:

- cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursală a unei persoane juridice;

- cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice.

Rubrica "Activitate"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

Rubrica "Sector instituţional"

Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul Sectoare instituţionale, conform SEC 2010.

Rubrica "Formă de proprietate"

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica "Formă juridică de organizare"

Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul Forma juridică de organizare.

Rubrica "Situaţie specială"

Se completează astfel:

- cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de reorganizare;

- cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de insolvenţă;

- cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de faliment;

- cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvenţă.

În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica "Risc global"

Se completează cu totalul sumelor din coloana 12.

Rubrica "Informaţii referitoare la fraudele cu carduri"

Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:

- număr fraude cu carduri;

- total sumă fraudată.

Rubrica "Informaţii referitoare la incidentele de plăţi"

Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:

- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

- perioade de interdicţie bancară.

Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit.

Rubrica 1 - "Acro"

Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.

Rubrica 2 - "Cod CRC"

Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv.

Rubrica 3 - "Identificator"

Se completează cu codul atribuit de persoană declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.

* Se completează cu informaţia aferentă, după caz.

Rubrica 4 - "Stare credit"

Se completează astfel:

- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;

- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu;

- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.

Rubrica 5 - "Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori"

Se completează astfel:

- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;

- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.

Rubrica 6 - "Cod risc"1

1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioada de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit.

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

- poziţia 1 - Garanţii:

lit. a: Tip garanţie:

A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;

C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientelă;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale;

J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;

K - clădiri rezidenţiale;

L- clădiri comerciale;

M - terenuri;

N - alte ipoteci imobiliare;

V - garanţii primite de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare;

W - garanţii primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepţionale conform legislaţiei în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 - cu excepţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

lit. b: Valoarea garanţiei:

Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.

- poziţia 2 - Tip risc:

A1 - creanţe comerciale;

B1 - credite de trezorerie;

C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;

D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;

D2 - credite pentru echipamente;

E1 - credite ipotecare;

E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;

F1 - alte credite;

G1 - obligaţiuni;

H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

H2 - angajamente asumate faţă de debitor;

I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;

J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;

K1 - credite de consum;

K2 - vânzări în rate;

- poziţia 3 - Termen de acordare:

A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);

B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);

C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- poziţia 4 - Carduri şi leasing:

C - pentru cardurile de credit;

D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L - pentru leasing;

N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.

Rubrica 7 - "Comportament credit"

Se completează astfel:

- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);

- cu litera L - linie de credit.

Rubrica 8 - "Serviciul datoriei"

Se completează astfel:

- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;

- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;

- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 de zile inclusiv;

- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 de zile inclusiv;

- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 de zile şi 1 an inclusiv;

- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an şi 5 ani inclusiv;

- cu litera H - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.

Rubrica 9 - "Valută"

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 10 - "Restructurare"

Se completează astfel:

- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera E - credite renegociate, inclusiv creditele refinanţate, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;

- cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;

- cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;

- cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;

- cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă mai mare de 9 luni;

- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.

Rubrica 11 - "Sume acordate"

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 12 - "Sume datorate"

- poziţia 1 - sume datorate - utilizate

Se completează astfel:

- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

- pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1 - K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).

În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

- poziţia 2 - sume datorate - neutilizate

Se completează astfel:

- pentru tipurile de risc A1 - F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

- pentru tipurile de risc H1, H2 şi 11, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;

- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 - "Sume restante"

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului, respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 14 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*

Rubrica 15 - "Angajamente faţă de alte persoane declarante"

Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către persoana declarantă în numele debitorului faţă de alte persoane declarante (litera 11 pe poziţia 2 în rubrica 6 - "Cod risc").

Rubrica 16 - "Data acordării"

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.

Rubrica 17 - "Data scadenţei"

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

Rubrica 18 - "Credit verde"*

Se completează cu un cod format din maximum 4 caractere alfa-numerice care reprezintă gradul de aliniere cu taxonomia UE în domeniul schimbărilor climatice, respectiv principalele trei destinaţii climatice ale creditului, aşa cum au fost determinate de persoana declarantă.

Rubrica "RISC GLOBAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 12.1 şi 12.2.

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 12.

Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 13.

Rubrica "TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE"

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 15.

F4 B

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

Către

Persoana declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Nume/Denumire persoană recenzată . . . . . . . . . .

Cod de identificare . . . . . . . . . .

Informaţii referitoare la fraudele cu carduri . . . . . . . . . .

Informaţii referitoare la incidentele de plăţi . . . . . . . . . .

- lei -
Luna/Anul Risc global Sume restante - Serviciul datoriei Total sume restante Credite scoase în afara bilanţului - Principal Sume refinanţate Sume raportate ca pierderi Preţul cesiunii Suma obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare Credit notificat pentru dare în plată/ Valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată
A B C D E F G H
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica "Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată"

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica "Cod de identificare"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica "Informaţii referitoare la fraudele cu carduri"

Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:

- număr de fraude cu carduri;

- total sumă fraudată.

Rubrica "Informaţii referitoare la incidentele de plăţi"

Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:

- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

- perioade de interdicţie bancară.

Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit.

Rubrica 1 - "Luna/Anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia creditelor restante.

Rubrica 2 - "Risc global"

Se completează cu riscul global al debitorului.

Rubrica 3 - "Sume restante - Serviciul datoriei - A"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.

Rubrica 4 - "Sume restante - Serviciul datoriei - B"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

Rubrica 5 - "Sume restante - Serviciul datoriei - C"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.

Rubrica 6 - "Sume restante - Serviciul datoriei - D"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.

Rubrica 7 - "Sume restante - Serviciul datoriei - E"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.

Rubrica 8 - "Sume restante - Serviciul datoriei - F"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.

Rubrica 9 - "Sume restante - Serviciul datoriei - G"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.

Rubrica 10 - "Sume restante - Serviciul datoriei - H"

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei H.

Rubrica 11 - "Total sume restante"

Se completează cu totalul sumelor restante.

Rubrica 12 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*

* Se completează cu informaţia aferentă, după caz.

Rubrica 13 - "Sume refinanţate"

Se completează cu sumele creditelor refinanţate la alte instituţii şi care se consideră riscuri ce se şterg.

Rubrica 14 - "Sume raportate ca pierderi"’

Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.

Rubrica 15 - "Preţul cesiunii"

Se completează cu preţul cesiunii.

Rubrica 16 - "Suma obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare"

Se completează cu valoarea obţinută din executarea garanţiei imobiliare.

Rubrica 17 - "Credit notificat pentru dare în plată/Valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată"

Se completează cu textul "Notificat pentru dare în plată", la data notificării, respectiv cu valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea debitorului

F4 C

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .SITUAŢIA GRUPURILOR
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Către

Persoana declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Denumirea grupului . . . . . . . . . .

Codul grupului de clienţi . . . . . . . . . .

Riscul global al grupului (lei) . . . . . . . . . .

Sumele restante ale grupului (lei) . . . . . . . . . .

Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.

Rubrica "Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Denumirea grupului"

Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului de persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica "Codul grupului de clienţi"

Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului de persoane fizice şi/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup.

Rubrica "Riscul global al grupului (lei)"

Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componenţa grupului.

Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)"

Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componenţa grupului.

F4 D

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .SITUAŢIA FRAUDELOR CU CARDURI

Către

Persoana declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

- lei -
Nume / Denumire posesor card Cod de identificare posesor de card Tip card Valută Data constatării fraudei Sumă fraudată
(lei)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica "Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card"

Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card.

Rubrica 2 - "Cod de identificare posesor de card"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 3 - "Tip card"

Se completează astfel:

- cu litera "C" - pentru card de credit;

- cu litera "D" - pentru card de debit.

Rubrica 4 - "Valută"

Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul.

Rubrica 5 - "Data constatării fraudei"

Se completează cu ziua, luna şi anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă.

Rubrica 6 - "Sumă fraudată"

Se completează cu suma fraudată de posesorul de card.


ANEXA Nr. 5
F5


ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT

 

Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit de persoana declarantă formularului.

Rubrica "(data emiterii)"

Se completează cu data la care se dă acordul.

ZONA 1

Rubrica "Persoana"

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei care dă acordul.

Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

ZONA 2

Rubrica "Denumire"

Se completează cu denumirea completă a unităţii teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante căreia i se dă acordul.

ZONA 3

Se marchează, după caz, una sau ambele rubrici, în funcţie de informaţia pentru obţinerea căreia se dă acordul.

ZONA 4

Se completează cu perioada pentru care persoana îşi dă acordul de consultare a bazei de date a CRC.

Prin "Semnătura emitentului" se înţelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice şi ştampila însoţitoare.

Prin "Semnătura autorizată şi ştampila persoanei declarante" se înţelege semnătura reprezentantului persoanei declarante şi ştampila însoţitoare, care certifică identitatea persoanei care dă acordul.


ANEXA Nr. 6
F6


CERERE DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT

 


Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de consultare de către persoana declarantă.

Rubrica "(data emiterii)"

Se completează cu data la care se emite cererea de consultare.

ZONA 1

Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" şi "Cod"

Se completează cu denumirea completă şi codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care solicită consultarea.

ZONA 2

Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." şi "din"

Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea şi data la care s-a dat acordul. Pentru informaţiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card.

Rubrica "Depus la"

Se completează cu denumirea unităţii teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul.

ZONA 3

Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informaţiilor solicitate.

ZONA 4

Rubrica "Persoana"

Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informaţia de risc de credit şi/sau informaţia despre fraudele cu carduri.

Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.


ANEXA Nr. 7
F7

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

 

LISTA ERORILOR PRIVIND INFORMAŢIA DE RISC DE CREDIT
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Către

Persoana declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Tip formular Număr curent Rubrică Cod eroare
(1) (2) (3) (4)
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către CRC.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite lista erorilor.

Rubrica "Persoana declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor.

Rubrica 1 - "Tip formular"

Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) în care se semnalează eroarea.

Rubrica 2 - "Număr curent"

Se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent din formularul transmis de persoana declarantă.

Rubrica 3 - "Rubrică"

Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. în cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numărul va conţine 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziţia în care se semnalează eroarea.

Rubrica 4 - "Cod eroare"

Se completează cu un cod stabilit de CRC.


ANEXA Nr. 8
F8

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .


SESIZARE DE CORECŢIE
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Persoană declarantă . . . . . . . . . .

Cod . . . . . . . . . .

Tip formular Cod de identificare persoană recenzată / Cod CRC Rubrică Informaţie eronată Informaţie corectă
(1) (2) (3) (4) (5)
Persoană acreditată
Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la fraudele cu carduri.

Rubrica "Persoană declarantă"

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica "Cod"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC.

Rubrica 1 - "Tip formular"

Se completează cu tipul formularului (F2 A, F2 B, F2 C, F3 A sau F3 B) prin care s-a transmis informaţia eronată.

Rubrica 2 - "Cod de identificare persoană recenzată/Cod CRC"

Se completează cu codul de identificare al persoanei recenzate sau cu codul CRC atribuit riscului pentru care se solicită corecţia.

Rubrica 3 - "Rubrică"

Se completează cu numărul coloanei în care se semnalează eroarea. în cazul formularului F3 A, coloana 8, respectiv 13, numărul va conţine 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziţia în care se semnalează eroarea.

Rubrica 4 - "Informaţie eronată"

Se completează cu informaţia de risc de credit sau cu informaţia despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 şi 3.

Rubrica 5 - "Informaţie corectă"

Se completează cu informaţia de risc de credit sau cu informaţia despre fraudele cu carduri, care va înlocui informaţia eronată.


ANEXA Nr. 9
F9

Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .


CERERE DE CONCILIERE
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

 


Modul de completare

Rubrica "Nr."

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit cererii de către persoana declarantă.

Rubrica "Data"

Se completează cu data la care se acceptă cererea.

Rubricile "pentru luna" şi "anul"

Se completează cu luna şi anul pentru care s-a transmis informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri.

ZONA 1

Rubrica "Persoana recenzată"

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate care a emis cererea.

Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE"

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

ZONA 2

Rubrica "Denumirea"

Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante la care se depune cererea.

Rubrica "Codul"

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante la care se depune cererea.

ZONA 3

Rubrica 1 - "Codul de identificare a persoanei recenzate/Codul CRC"

Se completează cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numărul atribuit de CRC riscului pentru care se solicită concilierea.

Rubrica 2 - "Informaţia contestată - Denumire rubrică"

Se completează cu denumirea rubricii în care se semnalează presupusa eroare.

Rubrica 3 - "Informaţia contestată - Conţinut"

Se completează cu informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri considerată eronat înregistrată în baza de date a CRC, indicată prin rubricile 1 şi 2.

Rubrica 4 - "Informaţia considerată corectă"

Se completează de către persoana recenzată care a iniţiat concilierea cu informaţia de risc de credit sau informaţia referitoare la carduri presupusă corectă.

Prin "Semnătura emitentului" se înţelege semnătura persoanei fizice sau semnătura reprezentantului persoanei juridice şi ştampila însoţitoare.

Prin "Semnătura autorizată şi ştampila persoanei declarante" se înţelege semnătura reprezentantului persoanei declarante şi ştampila însoţitoare, care certifică identitatea persoanei care emite cererea.


ANEXA Nr. 10

FLUXUL INFORMAŢIONAL AL CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT

Sursa: BNR

Taguri: Banca Nationala a Romaniei (BNR)  Centrala Riscului de Credit (CRC)  regulament BNR  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRBNR anticipeaza o crestere modesta a economiei in urmatoarea perioada

Banca Nationala a Romaniei (BNR) anticipeaza o crestere economica modesta in ultima parte a acestui an, in timp ce inflatia continua sa scada sub 10% in luna septembrie si aproape de 3% peste doi ani. "Cele mai recente date și analize indică o creștere modestă a economiei detalii

Inflatia va scadea la o cifra in trimestrul 3 din 2023, estimeaza BNR

"Rata anuala a inflației va continua probabil să scadă pe o traiectorie aproape similară celei previzionate anterior, coborând la nivelul de o cifră în trimestrul III 2023 și în proximitatea intervalului țintei la finele orizontului proiecției, se arata in comunicatul emis de Banca Nationala a Romaniei (BNR), privind decizia de mentinere a dobanzii de politica monetara la 7% pe an: Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară 10.05.2023 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 10 mai 2023, a hotărât următoarele: - menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe detalii

Moneda de argint cu Nichita Stanescu, emisa de BNR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 24 aprilie 2023, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 90 de ani de la nașterea lui detalii

BNR mentine dobanda la 7%

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut dobanda de politica monetara la 7%, nivel care ar putea ramane neschimbat pe tot parcursul acestui an, conform prognozei analistilor economici. Comunicat de presă Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 4 aprilie 2023, a hotărât următoarele: • menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an; • menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la detalii

  

Ultimele Comentarii