LEGI | Legislatie

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite (proiect de Hotarare de Guvern)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-07-17 07:09

Guvernul a adoptat proiectul de Hotarare privind normele de alicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite.

Proiectul publicat de Guvern:

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXĂ
Prim – ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ

NORME
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale şi definiţii

ART. 1
Prezentele norme se aplică facilităţilor acordate de creditorii definiţi conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, debitorilor definiţi conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea obligaţiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane.

ART. 2
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) capitalizare - majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepţia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, în conformitate cu prevederile contractului de credit, şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
b) dobândă eşalonată pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” - dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, aferentă creditelor, contractate de persoane fizice până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Noua casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor , calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. Sunt exceptate cazurile în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2022, eșalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor dispozițiilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.;
c) grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul Programului „Prima casă”/”Noua casă” - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele de tip „Prima casă”/”Noua casă” , aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare. Sunt exceptate cazurile în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2022, eșalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor dispozițiilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.;

d) soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
e) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele de acordate în cadrul programului ”Prima casă”/ ”Noua casă”, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.

SECŢIUNEA I
Facilitățile acordate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/ „Noua casă”

CAPITOLUL II
Perioada de acordare a facilităţilor de suspendare la plată a ratelor aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”

ART. 3
(1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” , reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane,, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni.
(2) Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condiţiile art. 2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
CAPITOLUL III
Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a ratelor scadente aferente
creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
Condiţii privind creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” ART. 4
Poate fi suspendată o singură dată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.
Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” şi condiţii de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente
ART. 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 beneficiarul Programului „Prima casă”/”Noua casă” afectat financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7 din OUG nr.90/2022.
Facilitățile prevăzute la art.5 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2022 se pot acorda debitorilor până la atingerea limitei de vârstă la sfârșitul perioadei de creditare prelungite.
Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în reglementările creditorilor, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă", cu modificările şi completările ulterioare, se prelungește prin notificarea garantului, fără încheierea de acte adiționale, cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Notificarea se transmite FNGCIMM de către creditor în termen de 30 zile de la data aprobării ultimei solicitări transmise de debitorii din portofoliul său.
Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.
Prin excepție de la prevederile alin.(4), în cazul în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022, plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2022, eșalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor dispozițiilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
4

.
(6) Acordarea facilităților conform prevederilor alin.(5) nu afectează termenii şi condiţiile în care a fost acordată garanţia statului potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.6
(1) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
(2) Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una dintre căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului și îndeplinesc următoarele condiții:
a) prezintă declarația pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor.;
b) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;
c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
d) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.
(3) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 4 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
(4) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
(5) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului, în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Notificarea debitorului se
5

realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, rata de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.
Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 7
(1) Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligaţiei debitorului de plată a ratelor aferente creditului acordate în cadrul programului”Prima casă”/ ”Noua casă” la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 3, conform opţiunii debitorului.
(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării solicitării de suspendare de către creditor.
Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice
ART. 8
(1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.
(2) Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. f) şi art. 2^1 lit. h) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului "Noua casă", cu modificările şi completările ulterioare, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.
Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 9
(1) Pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” , dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
6

(2) Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termenul prevăzut la art.6 alin.(3). În cazul soldului dobânzilor eșalonate la plată în temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.37/2020, care face obiectul facilităților acordate în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.90/2022, prevederile art.5 alin.(5) se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL IV
Procedura de emitere şi caracteristicile scrisorilor de garanţie pentru obligaţiile de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 10
(1) Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil şi necondiţionat obligaţia de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilităţii de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4, acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
(2) FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 încheiate între Ministerul Finanţelor, în calitate de mandant, şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român. Modelul Convenţiei de implementare este prevăzut în Anexa nr.1.
(3) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori. Modelul Convenţiei de garantare este prevăzut în Anexa nr.2.
(4) În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, prevăzută la art. 3 din prezentele norme, creditorul, care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul. Valabilitatea scrisorii de garanție este de 5 ani.
(5) Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu excluderea debitorilor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a scrisorii de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor
7

art. 9 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
(6) Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul și data încheierii contractului de credit şi contractului de garantare, valoarea inițială a garanției prevăzută în contractul de garantare, valoarea totală a ratelor suspendate la plată.
(7) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în echivalent lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.
(8) În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 31 mai 2023 creditorii au obligaţia comunicării către FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
ART. 11
(1) FNGCIMM garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligaţiilor de plată a dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.
(2) Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.
(3) Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:
a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2);
b) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
c) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.
ART. 12
8

(1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenţiei de garantare. Informaţiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanţie emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, a cărui structură şi termene de raportare vor fi stabilite prin Convenţia de garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul.
(2) Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 9 alin.(2), precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.
CAPITOLUL V
Executarea scrisorilor de garanţie. Plăţile efectuate în temeiul scrisorilor de garanţie ART. 13
(1) Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, prin mandatarul FNGCIMM, se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (5) şi/sau alin. (6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 9 alin. (2).
(2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.
ART. 14
(1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite la FNGCIMM până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente, din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
9

(2) În cazul în care creditul acordat în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
(3) Cererile de executare a garanţiei înregistrate la FNGCIMM după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) vor fi returnate creditorilor, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1).
(4) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanţiei şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuţi la alin. (1).
(5) Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
(6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare a cererii de plată.
(7) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF.
(8) FNGCIMM poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente necesare pentru completarea/clarificarea documentaţiei transmise odată cu cererea de executare a garanţiei, în vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei.
(9) Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor ataşa de către FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de executare şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
(10) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.
(11) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată/addendum, se face de către MF într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM.
(12) Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată/addendum emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor -
10

Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.
Procedura de individualizare şi recuperare a creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie
ART. 15
(1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către FNGCIMM, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite FNGCIMM dovada efectuării plăţii.
(3) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (2), FNGCIMM întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice.
(5) Anunţul prevăzut la alin. (4) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
a) numele şi prenumele persoanei fizice;
b) domiciliul persoanei fizice;
c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.
(6) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
(7) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
(8) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (7), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu in conditiile legii.
(9) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/ i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente
11

ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
(10) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv şi se recuperează de către acestea.
SECŢIUNEA a II-a
Credite contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul
programului”Prima casă”/”Noua Casă”
CAPITOLUL VI
Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor aferente creditelor, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 16
Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:
(1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni.
(2) Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.
(3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată;
d) debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
e) creditul pentru care se solicită acordarea facilității nu se încadrează în categoria creditelor revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont şi al liniilor de credit acordate debitorilor persoane fizice şi debitorilor persoane juridice.
12

Criterii de eligibilitate a debitorilor şi condiţiile de aprobare a cererilor de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 17
(1) Poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor, inclusiv dobânzile capitalizate ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 şi comisioanelor aferente creditului debitorul afectat financiar direct sau indirect de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7 din OUG nr.90/2022.
(2) Debitorul, persoană fizică, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar, direct sau indirect, de situaţia gravă de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului. Debitorul se află în imposibilitatea onorării obligațiilor de plată aferente creditului în condițiile îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) prezintă declarația pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor.;
b) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;
c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 90/2022
d) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.
(3) În cazul debitorilor cu excepția persoanelor fizice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora în cazul în care debitorul îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
a) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor nete contabile lunare pentru persoanele juridice pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021, și a diferenței dintre incasari si plati pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care functioneaza potrivit OUG nr 44/2008, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei. În situaţia debitorilor care nu au o
13

perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înfiinţaţi cu mai puţin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înfiinţare.
b) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu vor distribui şi nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată şi nu vor acorda sau rambursa credite către acţionari; prin excepţie, întreprinderile publice aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot distribui şi plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată;
c) nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăţi în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (şase) luni anterioare datei solicitării;
d) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
e) prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 depuse şi înregistrate la autorităţile fiscale, în cazul acelor entitati care au obligația intocmirii acestora.
f) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 90/2022,
g) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.
(4) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condiţiile prevăzute la art. 16 şi ale prezentului articol şi în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.
(5) Decizia de aprobare conţine şi numărul de rate solicitate de debitor şi aprobarea suspendării la plată şi se comunică debitorului în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligaţiei creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.
(6) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete. Toate garanţiile aferente contactului de credit se menţin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se extind asupra oricăror codebitori, garanţi, inclusiv
14

fideiusori, care au garantat obligaţia debitorului, precum şi a oricăror alte părţi ale contractului de credit astfel modificat.
(7) Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor.
Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 18
(1) Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada stabilită conform prevederilor art. 15, în măsura în care îndeplineşte condiţiile de la art. 15 şi 16, conform opţiunii debitorului.
(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării solicitării de suspendare de către creditor.
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete prevăzute la alin. (2), creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilităţii de suspendare a obligaţiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 19
(1) Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
(2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, , cu excepția creditelor garantate de FNGCIMM în cadrul programelor guvernamentale destinate IMM-urilor, în cazul în care o astfel de prelungire încalcă deciziile autorizare emise de Comisia Europeană ale schemelor de ajutor de stat aferente acestor programe și/sau prevederile legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat.
Rambursarea obligaţiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
ART. 20
15

(1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
(2) Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
(3) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată se menţine rata de dobândă sau marja de dobândă, după caz, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.
Art.21
Soldul dobânzilor suspendate la plată în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi amânat la plată în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni, fără percepere de dobânzi pentru această perioadă. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează, ulterior perioadei de suspendare acordate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2022, eşalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale ART. 22
În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, creditorii implicaţi în accesarea facilităţii de garantare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 notifică FNGCIMM cu privire la încheierea convenţiei de garantare.
Anexe la norme
Anexa nr. 1 – Convenția de implementare FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII S.A. -IFN NR............./......................
CONVENȚIE
MINISTERUL FINANȚELOR
NR........./....................
16

privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Încheiată în temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori,
între:
Ministerul Finanțelor, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul
București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5, reprezentat de dl. Adrian Câciu, în calitate de ministru al finanțelor, denumit în continuare M.F.,
și
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de dl.Dumitru Nancu, în calitate de director general, și de dl. Ionuț Stavre, în calitate de director general adjunct, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
În scopul acordării unor facilități de garantare pentru dobânzile eșalonate aferente creditelor ipotecare acordate de instituții de credit persoanelor fizice care au contractate credite acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” afectate financiar de situația gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, conform prevederilor OUG nr. 90/2022, privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, intrate în vigoare începând cu data de 29 iunie 2022 și ale normelor de aplicare a acesteia, părțile convin încheierea prezentei convenții de implementare, în condițiile prevăzute în continuare.
CAPITOLUL I Obiectul convenției
Acordarea și derularea garanțiilor de stat în favoarea creditorilor ART. 1
Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F.., precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea și derularea garanțiilor de stat în favoarea creditorilor, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor rezultate, din acordarea unor facilități de garantare pentru dobânzile eșalonate aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” acordate de instituții de credit, denumită în continuare Facilitatea de garantare.
ART. 2
Facilitatea de suspendare la plată a ratelor se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:
17

(1) Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori, se stabileşte pe baza opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum o lună şi maximum nouă luni.
(2) Perioada maximă de rambursare a obligaţiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligaţiilor de plată.
(3) Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată;
d) debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor OUG nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare OUG nr.90/2022.
(4) Beneficiarii Programului „Prima casă”/”Noua casă” trimit creditorilor o solicitare de acordare a facilității de suspendare la plata ratelor, pe hârtie sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7din OUG nr.90/2022 . Solicitarea trebuie însoţită de declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la art. 6 şi de acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, creditorul notifică FNGCIMM în termen de 30 zile de la data aprobării ultimei solicitări transmise de debitorii din portofoliul său, iar acordul statului este implicit.
(5) Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în proporţie de 100% în favoarea creditorilor plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) din OUG nr.90/2022 aferente creditelor contractate de beneficiarii Programului „Prima casă”/”Noua casă” .
(6) Facilitatea de garantare se acordă ca urmare a facilității acordate de către creditori de suspendare și amânare a obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente creditelor contractate de beneficiarii Programului „Prima casă”/”Noua casă” , reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, în contextul în care beneficiarii au fost afectaţi financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina.
(7) Prin prezenta convenție de implementare, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor mandatează F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele
18

şi pe contul statului în favoarea creditorilor pentru acordarea facilităților în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022.
(8) Garanția prevăzută la alin.(4) se materializează sub forma unei/unor Scrisori de garanție emisă/e de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în favoarea unui creditor, pentru garantarea obligațiilor de plată a dobânzilor suspendate și amânate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” , astfel:
a) facilități de garantare pentru suspendarea și amânarea la plată a sumelor scadente reprezentând dobânzi aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” acordate debitorilor de către un creditor, stabilite conform opțiunii debitorului, exprimată o singură data în termenul legal, transmisă creditorului până cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7 din OUG nr.90/2022, pentru o singură perioadă de suspendare cuprinsă între 1 si 9 luni, fără ca suspendarea să poată depăși data de 30.06.2023;
b) perioada de rambursare a ratelor cumulate de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condițiile art. 2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2022. Scadența ultimei rate de dobândă care poate fi inclusă în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 30.06.2023, iar scadența ultimei rate din graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată este cel mai târziu la data de 31.07.2028.
(9) Valoarea unei scrisori de garanție se determină prin însumarea valorii dobânzilor suspendate și amânate la plată de către un creditor, pentru debitorii din portofoliul său pentru care a aprobat solicitările potrivit prevederilor art.3 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022. Dobânda eşalonată pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” este dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, aferentă creditelor contractate de persoane fizice până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Noua casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăţilor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării. La finalul perioadei de suspendare acordată ca urmare a solicitării debitorului şi transmisă creditorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor prevăzute la art.7 din OUG nr.90/2022, dobânda reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, creanţă ce are un nivel de dobândă de 0%.
ART.3.
(1) Prin emiterea scrisorilor de garanţie, statul român, prin Ministerul Finanţelor, prin mandatarul FNGCIMM, se angajează irevocabil să plătească obligaţiile garantate la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie stabilite conform prevederilor art. 2 alin. (9), în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare transmis conform prevederilor de la art.9alin.(2) din normele de aplicare a OUG nr.90/2022.
(2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după
19

trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.
(3) Scrisorile de garanţie sunt valabile pe o perioada de maximum 60 de luni, cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.
(4) Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:
a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2);
b) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
c) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.
CAPITOLUL II Conținutul mandatului
ART. 4
MF, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:
a) în baza deciziei consolidate de aprobare a cererii de executare a garanției, transmise de F.N.G.C.I.M.M., să efectueze plata valorii de executare a garanției din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50 în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M;
b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății;
c) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;
d) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1).
ART. 5
F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligații:
a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M data până la care creditorii implicați în acordarea facilității prevăzute de OUG nr. 90/2022 pot notifica FNGCIMM cu privire la încheierea convențiilor de garantare și pot solicita emiterea de scrisori de garanție în numele și pe contul statului pentru obligațiile de plată a dobânzilor suspendate și amânate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” contractate de debitori persoane fizice, în condițiile Facilității de garantare;
20

b) să transmită MF valoarea totală a scrisorilor de garanție solicitate de creditori în cadrul Facilității de garantare în termen de maximum 45 de zile de la data expirării termenului de 30 de zile prevăzut la art.10 alin. (5) din Normele de aplicare a OUG nr.90/2022.
c) să încheie convenții de garantare cu creditorii participanți, conform modelului standard aprobat;
d) să predea MF o copie certificată a convenției de garantare încheiată cu creditorii;
e) să analizeze solicitarea de emitere a scrisorii de garanție (însoțită de situația centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere), formulată de creditor după aprobarea internă, în care este evidențiată valoarea totală a dobânzilor eșalonate la plată pentru creditele ipotecare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit
prevederilor art. 9 alin. (2) din normele de aplicare a OUG nr. 90/2022;
f) să notifice creditorul cu privire la aprobarea/respingerea solicitării de emitere a scrisorii
de garantie;
g) să semneze și să transmită creditorului exemplarul original al Scrisorii de garanție;
h) să monitorizeze scrisorile de garanție, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanției, pe baza situațiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenției de garantare.
i) să evidențieze detaliat informațiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanție, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, conform structurii și termenelor de raportare stabilite prin Convenția de garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul;
j ) să transmită MF cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, prin intermediul poștei electronice, situația agregată rezultată din centralizarea datelor colectate conform lit.h) utilizând formularele din Anexele nr. 2a-2c;
k) să aprobe cererea de executare a garanției numai în condițiile expres prevăzute în OUG nr.90/2022, în Normele de aplicare a OUG nr. 90/2022 și în convențiile de garantare încheiate cu creditorii;
l) să comunice MF și creditorului decizia consolidată de aprobare a cererilor de executare a garanțiilor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;
m) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia consolidată de aprobare a cererilor de executare a garanţiilor, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
n) să întocmească un înscris care reprezintă titlul de creanță bugetară prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia și să îl transmită debitorului prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MF;
0) să asigure publicarea titlurilor de creanță concomitent la sediul și pe pagina de internet a FNGCIMM, în cadrul secțiunii dedicate Facilității de garantare în situația în care nu a fost posibilă comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
p) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor acordate în cadrul Facilității de garantare, titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i și copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor, în vederea recuperării creanței bugetare;
21

q) să țină o evidență a garanțiilor acordate în condițiile Facilității de garantare, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
r) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Facilității de garantare, solicitate de MF,
s) să emită Addendum la Scrisoarea de garanție inițială ca urmare a solicitării de corecție efectuate de creditor.
CAPITOLUL III Raportări
ART. 6
(1)Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MF
următoarele raportări:
a) Situația scrisorilor de garanție acordate de către FNGCIMM-SA IFN în baza angajamentelor de garantare la data de....... (prevăzută în anexa nr. 2a la prezenta convenție);
b) Situația scadențarului estimativ al rambursărilor de dobândă eșalonată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2b la prezenta convenție)
c) Situația rambursărilor de rată de dobândă eșalonată aferentă creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2c la prezenta convenție).
(2) Anexele nr.2a) și 2b) se vor transmite până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă când s-a încheiat scrisoarea de garanție. În cazul corecțiilor scrisorilor de garanție Anexa nr. 2a) și 2b) se vor transmite până cel mai târziu la 30 iunie 2023. Anexa 2c) se va transmite lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
(3) La solicitarea MF, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informații referitoare la estimările privind plățile reprezentând valoarea de executare a garanțiilor pe care MF urmează să le efectueze în contul creditorilor atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani. În cazul în care pentru monitorizarea și raportarea datoriei publice, anexele de raportare către MF trebuie completate cu informații suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcției de specialitate din cadrul MF.
ART. 7
(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală raportează direcțiilor de specialitate din
cadrul MF situația stingerii creanțelor bugetare datorate de debitori rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor în cadrul facilității de garantare.
(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.
CAPITOLUL IV Plata garanției
ART. 8
22

Cererea de executare a garanției, consolidată pe debitori/addendum, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 14 din Normele de aplicare a OUG 90/2022 .
ART. 9
(1) F.N.G.C.I.M.M. transmite MF- Direcției generale de trezorerie și datorie publică și
creditorului decizia consolidată/addendum de aprobare a cererii de executare a garanției consolidată pe creditor cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original. Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanției va fi vizată cu mențiunea ”BUN DE PLATĂ”.
(2) Decizia consolidată/addendum menționată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MF efectuează plata valorii de executare a garanției într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
(3) Plata valorii de executare a garanției prevăzută în decizia consolidată/addendum emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri" cod 55, alin. "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.
(4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia consolidată de aprobare a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original cu respectarea termenului de 2 zile lucratoare necesare pentru efectuarea plații de catre MF.
ART. 10
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MF transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății, din care rezultă suma plătită și data efectuării plății.
(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MF, F.N.G.C.I.M.M. întocmește și transmite un înscris care reprezintă titlul de creanță bugetară debitorului beneficiar al obligațiilor de plată garantate conform scrisorii de garanție, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, utilizând formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta convenție.
(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele persoanei fizice.
(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:
a) numele și prenumele persoanei fizice;
b) domiciliul persoanei fizice;
c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.
(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.
(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.
23

(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.
(8) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/ i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
(9) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie acordate de către FNGCIMM, sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
(10) Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție emise în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv și se recuperează de către acestea de la debitorii persoane fizice.
CAPITOLUL V Confidențialitate
ART. 11
(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și
informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, oricărei date sau informații, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor facilităților garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia, cu asigurarea liberului acces la informațiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică/fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Facilității de garantare.
ART. 12
Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea
părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații despre care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Facilității de garantare și al executării prezentei convenții și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul entităților semnatare ale prezentei convenții.
ART. 13
Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 13 și 14, nu poate fi
opusă unei autorități care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informații.
24

CAPITOLUL VI
Răspundere contractuală. Jurisdicție
ART. 14
Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu
întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptei celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.
ART. 15
F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva
din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de MF.
ART. 16
Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei
convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.
CAPITOLUL VII Alte clauze
ART. 17
Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele
menționate în continuare:
MF - Direcția generală de trezorerie și datorie publică
- director general Ștefan Nanu
- director general adjunct - back office Lucian Lazăr Paraschivescu telefon: 021/319.97.32; fax: 021/319.96.88
F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc și strategii - director coordonator : Virgil Anghel
telefon: 0213101937/int.120; fax: 0213101857 ART. 18
Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.
ART. 19
Anexele nr.1 și 2a-2c fac parte integrantă din prezenta convenție.
ART. 20
(1) Prezenta convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.
(2) Modificările și completările legislației aplicabile Facilității de garantare, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenții, se aplică în mod corespunzător.
ART. 21
(1) Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată
perioada de valabilitate a scrisorilor de garanție acordate în cadrul Facilității de garantare și
25

își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității scrisorilor de garanție emise de F.N.G.C.I.M.M.
(2) Prezenta convenție a fost semnată de MF la data de............. și de F.N.G.C.I.M.M. la data de ............., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MF (unul dintre acestea se comunică ANAF) și unul pentru F.N.G.C.I.M.M.
M.F.
Ministrul finanțelor, Adrian CÂCIU
F.N.G.C.I.M.M.
Director general, Dumitru NANCU
Director general adjunct, Ionut STAVRE
Director coordonator DRS, Virgil Anghel
Director executiv DSPGRI, Simona Mureșan
ANEXĂ nr.1
la Convenția de implementare
Fondul....................
Str. .............. Nr. .............. Localitatea ..................
Persoană de contact................... Telefon..............................
ÎNSCRIS
Către: .................................................................*), Spre știință: ..........................................................**)
Întrucât la termenele din data de ................... nu ați achitat ratele aferente facilității de suspendare a plăților acordată în condițiile prevăzute în din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii
26

de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori de creditorul ....................***), cu sediul în localitatea ........................, str. ....................... nr. ...., bloc ...., etaj ...., sectorul/județul ..................., și acesta a executat garanția acordată prin Scrisoarea de garanție în numele și în contul statului nr. ............. din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 15 alin. (3) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prezentul înscris, prin care s-au stabilit următoarele sume de plată:
Natura obligați ei bugetar e
Scadența obligației bugetare ****)
Nr. scrisorii de garanție în cadrul Facilității de garantare-
Cuantumul sumei datorate – lei -
Sumele menționate mai sus se achită în contul .................................
Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul scrisorii de garanție a dobânzilor eșalonate la plată.
Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță nu achitați sau nu faceți dovada stingerii obligațiilor înscrise în acesta, în temeiul dispozițiilor art. 15 alin. (8) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanțelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru suma rezultată din executarea garanției, datorați obligații fiscale accesorii conform dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora până la data stingerii inclusiv, și se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.
Data emiterii ...........................
Director,
Numele și prenumele ...................
Semnătura ...................
27

L.S.
------------
*) Se vor completa datele de identificare ale debitorului și adresa acestuia **)Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. ***) Se completează denumirea creditorului beneficiar al Facilității de garantare ****) Se completează data plății garanției de către Ministerul Finanțelor.
Anexa 2a la Convenția de implementare
Situația scrisorilor de garanție acordate de către FNGCIMM-SA IFN în baza angajamentelor de garantare la data de.......
-LEI-
Nr . crt .
Denumirea Creditorului
Valoarea scrisorilor de garanție emise
Alte TOTAL
intrări (addendum)
Intrări
Obs.
1
2
3
4
5
6
28

Creditor 1
Creditor 2
..........
Total general
Persoană împuternicită de FNGCIMM – S.A. IFN, .......
Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea scrisorilor de garanție emise în luna de raportare, inclusiv scrisorile de garanție emise la care s-a renunțat până la sfârșitul lunii de raportare, precum și alte intrări reprezentând diferențele provenind din estimările Creditorilor aferente indicilor variabili de dobândă.
Informațiile se raportează agregat la nivel de Creditor.
Anexa 2b la Convenția de implementare
Situația scadențarului estimativ al rambursărilor de dobândă eșalonată aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
- LEI -
Denumi rea instituți ei de credit
Valuta de contrac ta scrisori lor de garanți e
Rambur sări de rate de dobândă în primul an al scrisorii
Rambur sări de rate de dobândă în al 2- lea an al scrisorii de
Rambur sări de rate de dobândă în al 3- lea an al scrisorii de
Rambur sări de rate de dobândă în al 4- lea an al scrisorii de
Rambur sări de rate de dobândă în al 5- lea an al scrisorii de
Total rambursă ri
29

de garanție (în valută contract)
garanție (în valută contract)
garanție (în valută contract)
garanție (în valută contract)
garanție (în valută contract)
1
2
3
4
5
6
7
8=3+4 +5+6+ 7
Credito r1
Lei
-
Credito r2
Lei
-
Credito r3
Lei
-
TOTAL LEI
-
-
-
-
-
-
Mod de completare
Pentru scrisorile de garanție aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular
se raportează rambursările de dobândă eșalonate ce urmează a fi efectuate, agregate pe Creditor, pe toată durata noului grafic de rambursare.
Anexa 2c la Convenția de implementare
Situația rambursărilor de rată de dobândă eșalonată aferentă creditelor acordate în
cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”
Rambursări de rate de dobândă
Renunțări la scrisori de garanție
Valoarea diminuărilor aferente scrisorilor de
Valoarea executărilor de garanții plătite de M.F.
TOTAL IEȘIRI
N Denu r mirea . Credit c orului
30

r t .
garanție
în luna de raport are
cumulat de la începutul anului
în luna
de rapo r- tare
Cumul at de la începu tul anului
în luna de rap orta re
Cumul at de la începu tul anului
în luna de rapo rtare
Cumulat de la începutul anului
în luna de rapo rtare
cumulat de la începutul anului
1
2
3
4
5
6
7
8
09
10
11=3 +5+ 7+9
12=4+6+8+ 10
Credit or 1
Credit or 2
........... ..
Total genera l
Persoană împuternicită de FNGCIMM – S.A. IFN,
.......
Mod de completare
Prin acest formular se raportează rambursările de dobândă eșalonate efectuate de
debitori, renunțările la scrisorile de garanție, diminuările aferente valorii scrisorilor de garanție, precum și valoarea scrisorilor de garanție cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor, în lei, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
Informațiile se raportează agregat la nivel de Creditor.
Anexa nr.2 – Convenția de garantare
CONVENŢIE DE GARANTARE
a sumelor reprezentând dobanzile amanate la plată aferente creditelor acordate de institutiile de credit în cadrul programului ”Noua casă/Prima casă”
Încheiată între următoarele părţi:
ANEXA 2
31

Instituţia ........................................, cu sediul social în ......................................, str. ........................................ nr. ..............., telefon/fax ....................., cod unic de înregistrare ............................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .............................. şi în Registrul bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN cu nr. ........................, reprezentat de ................................., în calitate de ......................., şi de ............................, în calitate de ..........................., denumit în continuare creditor,
si
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul Dumitru NANCU, în calitate de Director general, şi de domnul Ionut STAVRE, în calitate de Director general adjunct, denumit în continuare Fond/F.N.G.C.I.M.M.
În scopul acordării unor facilităţi de garantare a sumelor reprezentand dobanzi amanate la plata, aferente beneficiarilor persoane fizice care au contractate credite ipotecare de la instituţii de credit prin programul Noua casa/Prima casa pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Noua casă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu completarile si modificarile ulterioare, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare în condiţiile prevăzute în continuare.
CAPITOLUL I. DEFINIŢII
Art. 1.1. Noţiunile utilizate în prezenta convenţie au următoarele semnificaţii:
a) creditori - instituții de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare si care au acordat credite in baza baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, cu completarile si modificarile ulterioare;
b) debitori - persoanele fizice, semnatare ale unui contract de credit, acordat prin Programul Prima casa/Noua casa aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, cu completarile si modificarile ulterioare ;
c) scrisoare de garanţie - angajamentul irevocabil și necondiționat prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., se obligă în numele și pe contul statului să plătească creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor, contractate de persoane fizice, pe baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru care F.N.G.C.I.M.M., pe baza mandatului atribuit de Ministerul Finanțelor, acordă o garanție în numele și pe contul statului în baza convenției încheiate cu creditorul prevăzut la lit. a). Valabilitatea scrisorii de garanție este de 5 ani (Anexa nr. 3 la prezenta conventie.)
d) garant - statul român, prin Ministerul Finanţelor, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
32

e) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanţie prevăzute la lit. c);
f) credit ipotecar - creditele acordate prin programul ”Prima casă/Noua casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare
g) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitori persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilităţii garantate de stat;
h) dobândă eşalonată pentru creditele acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă” - dobânda aferentă perioadei amânate la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată potrivit prevederilor contractului de credit si reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță nivelul de dobândă este 0%. Sunt exceptate cazurile în care soldul dobânzilor amânate la plată potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, a fost amânat la plată pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022, situatie în care dobânda datorată de debitor se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2022, eșalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor dispozițiilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.. i) perioada amânării la plată a ratelor de dobândă - perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între o lună si nouă luni;
j) grafic de rambursare a dobânzilor eşalonate - eşalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă”, aferente perioadei de suspendare la plată. Graficul de rambursare se întocmeşte pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.
Sunt exceptate cazurile în care dobânzile și comisioanele amânate la plată, conform OUG 37/2020, aflate în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
k) soldul dobânzilor eşalonate pentru creditele acordate în cadrul programului ”Prima casă/ Noua casă” - valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar;
l) valoarea de executare a garanţiei - suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă”, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eşalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puţin 3 rate consecutive, la scadenţele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanţiei se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eşalonate la plată.
33

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONVENŢIEI
Art. 2.1. Obiectul prezentei convenţii de garantare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru dintre F.N.G.C.I.M.M. şi creditor în scopul implementării facilităţii de suspendare la plată a ratelor pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de plată reprezentând dobânzi amanate la plată aferente creditelor acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă” contractate de la creditori de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de amânare a plăţilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
Art. 2.2. F.N.G.C.I.M.M., mandatat de statul român, prin MF, emite scrisori de garanţie în numele şi contul statului, prin care se obligă să plătească sumele garantate, la prima şi simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanţie, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (5) şi/sau alin. (6), dupa caz din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în cazul în care debitorul/debitorii nu şi-a/au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare a dobânzilor amanate.
Art. 2.3. Scrisoarea de garanţie garantează în procent de 100% plata dobânzilor amânate la plată pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă”.
Art. 2.4. (1) F.N.G.C.I.M.M. garantează facilităţi la creditele acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă” acordate de finanţatori următoarelor categorii de debitori:
a) debitorii cărora creditorii le-au acordat amânarea obligatiilor la plată;
b) debitorii care au credite acordate în cadrul programului”Prima casă/Noua casă” și care au beneficiat de prevederile OUG 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) debitorii care beneficiaza o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare OUG nr. 90/2022.
(2) În toate cazurile, perioada maximă de suspendare a obligaţiilor de plată nu trebuie să depăşească nouă luni.
CAPITOLUL III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A SCRISORILOR DE GARANŢIE AFERENTE CREDITELOR acordate în cadrul programului”PRIMA CASĂ/NOUA CASĂ” CE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE DE CREDITOR
Art. 3.1. Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:
a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
c) nu înregistrează restanţe in ultimele 6 luni inainte de data solicitarii suspendarii obligatiei de plata si nu inregistreaza restane nici la data solicitării suspendarii obligaţiei de plată.
Art. 3.2. Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de debitorul persoană fizică din contractele de credit acordate în cadrul programului”Prima casă/Noua Casă” sunt următoarele:
a) au fost afectati financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina,
34

b) a transmis creditorului in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Normele de aplicare ale OUG 90/2022 o solicitare cel mai târziu in termen de 30 de zile de la data emiterii de catre BNR a reglamentarilor prevazute la art. 7 din OUG 90/ 2022
Art. 3.3. Drepturile şi obligaţiile creditorului sunt următoarele:
a) să analizeze solicitarea formulată de debitor şi să emită decizia de aprobare/respingere a solicitării de suspendare, conform obtiunii acestuia,după verificarea încadrării creditului şi a debitorului în condiţiile şi criteriile de eligibilitate de la pct. 3.1 şi 3.2 din prezenta convenţie; b) să aprobe suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioadă cuprinsă între minimum o lună şi maximum 9 luni;
c) să comunice debitorului conform optiunii exprimate de acesta, decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete;
d) decizia de aprobare să contină și numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor și aprobată suspendarea la plata;
e) să transmită debitorului, în termen de 30 de zile de la data la care solicitarea a fost aprobată, notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului si graficul de rambursare a dobânzilor esalonate, fără a fi nevoie de încheierea de acte adiţionale;
f) să menţină rata de dobândă în graficul de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor;
Art. 3.4. Drepturile şi obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. sunt următoarele:
a) să verifice încadrarea solicitării de emitere a scrisorii de garanţie, în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi în prezenta convenţie de garantare;
b) să solicite creditorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie sau în cererea de executare a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei în condiţiile legii;
c) să urmărească periodic stadiul derulării facilităţii acordate de creditor, pe baza situaţiilor furnizate de acesta, în vederea raportării periodice a datelor agregate către MF;
d) să verifice încadrarea cererii de executare a garanţiei în termenii şi condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi în prezenta convenţie de garantare;
e) să comunice creditorului şi MF decizia cu privire la aprobarea cererii de executare a garanţiei și/sau a addendumului la decizie cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original.
CAPITOLUL IV. EMITEREA ŞI VALABILITATEA SCRISORII DE GARANŢIE
Art. 4.1. (1) După aprobarea de către creditor a solicitărilor debitorilor de suspendare la plată a ratelor creditelor ipotecare şi a dobânzilor aferente acestora, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, creditorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. în format electronic solicitările de emitere a scrisorii de garanţie în numele şi contul statului, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta convenţie.
(2) Creditorul transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plată a obligaţiilor consolidate a debitorilor din portofoliul
35

său, inclusiv a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ şi/sau de perioadele de suspendare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în noile condiţii şi cu noua valoare;
Art. 4.2. Solicitarea va fi însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenţie în care va fi evidenţiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi, datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
Art. 4.3. În baza solicitării de emitere a garanţiei şi a situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. va emite în favoarea creditorului o scrisoare de garanţie nouă incluzând toţi debitorii prevăzuţi la art. 2.4. alin. (1) lit. a) - c).
Art. 4.4. (1) Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în scrisoarea de garanţie este exprimată în echivalent lei.
(2) În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.
Art. 4.5. (1) Creditorul poate solicita Fondului efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie prin transmiterea solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie, conform anexei nr. 4 la prezenta convenţie, până la data de 31 mai 2023.
(2) Solicitarea de efectuare a corecţiei se poate face în cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, iar valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorului privind evoluţia acestora.
(3) Solicitarea de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie este însoţită de situaţia centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată şi ajustată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii, pentru poziţiile din scrisoarea de garanţie care comportă modificări ale valorii lor.
(4) În baza solicitării de corecţie, F.N.G.C.I.M.M. emite un addendum la scrisoarea de garanţie iniţială corespunzătoare debitorilor pentru care s-a solicitat corecţia.
Art. 4.6. Scrisoarea de garanţie este valabilă pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
Art. 4.7. Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;
b) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
c) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie;
d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.
CAPITOLUL V. MONITORIZAREA SCRISORILOR DE GARANŢIE EMISE
36

Art. 5.1. Monitorizarea scrisorilor de garanţie emise reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării facilităţii de garantare, a soldului garanţiei, pe baza unui raport standard furnizat de fiecare creditor.
Art. 5.2. Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare creditor va transmite către F.N.G.C.I.M.M., prin mijloace electronice, la adresa ftps://92.114.86.160, un set de informaţii detaliate pentru fiecare persoană fizică beneficiară a facilităţii de suspendare a plăţilor, cuprinzând informaţii privind creditele şi dobânzile suspendate la plată incluse în scrisorile de garanţie emise, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenţie. Aceste informaţii vor fi transmise pe toată durata de valabilitate a scrisorii de garanţie. În cazul în care, pentru raportarea şi înregistrarea datoriei publice, F.N.G.C.I.M.M. are nevoie de informaţii suplimentare de la instituţiile de credit, anexa de raportare poate fi actualizată, cu condiţia păstrării unui format standard în relaţia cu toţi partenerii.
Art. 5.3. Valoarea garanţiei se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eşalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, precum şi cu valoarea plăţilor de garanţii efectuate la cererea creditorului în temeiul obligaţiei de garantare asumate prin scrisorile de garanţie emise în numele şi în contul statului, după caz.
CAPITOLUL VI. EXECUTAREA SCRISORILOR DE GARANŢIE. PLĂŢILE EFECTUATE ÎN TEMEIUL SCRISORILOR DE GARANŢIE
Art. 6.1. (1) Creditorul poate transmite cereri de executare pentru acei debitori care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
(2) Creditorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, pentru debitorii care înregistrează cel puţin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eşalonată la plată, neachitate integral la scadenţa prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanţă a soldului dobânzilor eşalonate la plată datorate de respectivii debitori.
Art. 6.2. (1) Cererea de executare a scrisorii de garanţie, formulată conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta convenţie pentru unul sau mai multi debitori inclusi în situatia centralizatoare, anexă la Solicitarea de garantare, se transmite la F.N.G.C.I.M.M. până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pentru unul sau mai mulţi debitori incluşi în situaţia centralizatoare, anexă la scrisoarea de garanţie, însoţită de următoarele documente în copie:
a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente, din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
37

(2) Pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie creditorul poate trimite mai multe cereri de executare a garanţiei, având în vedere că producerea riscului de credit în perioada de eşalonare va fi diferită de la debitor la debitor.
(2) În cazul în care creditul acordat în cadrul programului”Prima casă/Noua casă” este acordat în altă valută decât moneda naţională, creditorul stabileşte valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către F.N.G.C.I.M.M. cererea de executare a scrisorii de garanţie, fără să depăşească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanţie pentru debitorul respectiv.
(3) Cererile de executare a garanţiei înregistrate la F.N.G.C.I.M.M. după data de 20 a fiecărei luni calendaristice, precum şi cele transmise fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, vor fi returnate creditorului, acestea putând fi reformulate şi transmise ulterior, cu respectarea termenului prevăzut la pct. 6.2 alin. (1) din prezenta convenţie.
Art. 6.3. În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, F.N.G.C.I.M.M. analizează cererea de executare a scrisorii de garanţie şi emite o decizie de plată consolidată pe creditor pentru debitorii prevăzuţi la pct. 6.2. alin. (1).
Art. 6.4. În vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei, Fondul poate solicita creditorului furnizarea de informaţii şi documente suplimentare necesare pentru completarea/ clarificarea documentaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de executare a garanţiei.
Art. 6.5. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare a scrisorii de garanţie se transmite/se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. distinct, pe fiecare debitor.
Art. 6.6. Informaţiile şi documentele transmise de creditor, conform pct. 6.4, se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M. la documentaţia depusă odată cu cererea de executare a garanţiei şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
Art. 6.7. (1)Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
(2) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FNGCIMM, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare a cererii de plată
(3) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF.
Art. 6.8. (1) Plata valorii de executare a garanţiei, prevăzută în decizia consolidată/addendum, se face de către MF în contul unic al creditorului ......................................., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.
38

(2) După fiecare plată de garanţie, scrisoarea de garanţie executată rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată de creditor până la data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, prevăzută la pct. 4.7.
(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
Art. 6.9. (1) În baza dovezii de efectuare a plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia si care devine titlu executoriu in conditiile art. 26 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Titlul de creanţă se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la pct. 6.8 alin. (3).
(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitant, la sediul FNGCIMM si pe pagina de internet a acestuia a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele persoanei fizice. Prevederile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Termenul de plată voluntară de catre debitor a obligaţiei rezultate din executarea scrisorii de garanţie este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
(4) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (3), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu, in conditiile art. 26 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i şi copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Accesoriile creanţelor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, prevăzute la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, se calculează si se recupereaza de către organele fiscale competente ale ANAF, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie sunt creanţe bugetare şi se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale ANAF, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
(9) Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculează şi se comunică debitorului de către organele fiscale competente ale ANAF potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII. ALTE DISPOZIŢII
Art. 7.1. Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.
Art. 7.2. Forţa majoră - aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia informării celeilalte părţi în termen de
39

10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi adusă la cunoştinţă celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de informare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului punct.
Art. 7.3. Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare, actelor constitutive şi normelor şi regulamentelor interne. Art. 7.4. Prezenta convenţie de garantare îşi produce efectele pe toată perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie acordate de F.N.G.C.I.M.M.
Art. 7.5. (1) Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, respectiv Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
(2) Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare. Toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător.
Art. 7.6. Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.
Art. 7.7. Pentru cazul prevăzut la pct. 7.6, convenţia de garantare încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii.
Art. 7.8. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta convenţie de garantare.
Art. 7.9. Prezenta convenţie de garantare a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat MF, şi unul pentru creditor, şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de .............................. şi de către creditor în data de ........................ şi intră în vigoare la data de ............................
Creditor, .................
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, ...................................
40

SOLICITAREA
de emitere a scrisorii de garanţie în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022
Creditorul ................................., cu sediul central în localitatea ............................., str. ...................................... nr. ......, judeţul/sectorul ................................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare ......................., telefon ......................, fax ....................., e-mail ................................., reprezentat de ......................, în calitate de ......................., şi de ......................., în calitate de ...................., având cont bancar nr. ................, deschis la ........................,
solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi contul statului în sumă de .......................... lei, reprezentând 100% din plata obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada amanării la plată în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor (sumele integrale sau soldurile acestora, după caz), precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.
Creditorul declară că a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă” în condiţiile respectării prevederilor art. 4 şi art. 5 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
Creditor,
Persoane autorizate
41
Anexa nr. 1 la convenţia de garantare

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE transmisă de creditor pe propria răspundere
Banca ........................
Situaţie centralizatoare privind valoarea angajamentului de garantare la data .............
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Numarul si data contractului de credit
B - Numarul si data contractului de garantare
C - Valoarea inițială a garanției prevăzută în contractul de garantare D - Valoarea totală a ratelor suspendate la plată
E - Data expirării suspendării
F - Valoare dobânzi suspendate
G – Data cursului valutar de referinta
Anexa nr. 2 la convenţia de garantare
Nr . crt.
Contract Id
Beneficiar credit
CNP
A
B
C
D
E
F
G
Grafic de rambursare 60 rate lunare
Suma
Prima luna
Ultim a luna
Data .......................
Creditor
Persoane autorizate
42

Ministerul Finanţelor
Prin F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
Adresa: ..................................................
Elemente de identificare: ................................ Beneficiar-creditor(nume şi adresă): .....................................
SCRISOARE DE GARANŢIE Nr. ....... din ....................
În temeiul pct. 4.3 din Convenţia de garantare nr. .............. a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor contractate de persoane fizice in cadrul programului ”Prima casă/Noua Casă”, care beneficiază de facilitatea de amânare a dobânzilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare "Convenţia de garantare"),
ca urmare a Solicitării de emitere a Scrisorii de garanţie nr. ................, prin care Banca ......................... (denumită în continuare "Creditor") solicită F.N.G.C.I.M.M. emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi contul statului, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022, având în vedere situaţia centralizatoare întocmită pe propria răspundere de Creditor, în care sunt evidenţiate valorile individuale per debitor, sumele integrale sau soldurile acestora, după caz, precum şi valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a dobânzilor datorate de debitorii eligibili cu datele sintetice prezentate în anexa la prezenta scrisoare, în baza contractelor de credit acordate în cadrul programului”Prima casă/Noua casă acordate ,
subscrisa Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN), în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, Str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil, să efectuăm plata/plăţile imediat, la prima şi simpla cerere a Creditorului, a oricărei sume solicitate la plată care nu depăşeşte un total de ................... (lei/suma maximă) ..................... (în litere), reprezentând 100% din valoarea totală a sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eşalonate pentru credite acordate în cadrul programului ”Prima casă/Noua casă” contractate de persoane fizice şi datorate de debitorii eligibili, în cazul primirii unor cereri de executare consolidate pe Creditor, pentru fiecare dintre debitorii din portofoliu, formulată în condiţiile prevederilor art. 14 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
Cererea de executare transmisă de finanţator trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
43
Anexa nr. 3 la convenţia de garantare

Prezenta garanţie de stat intră în vigoare la data emiterii scrisorii de garanţie şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, potrivit pct. 4.7 din Convenţia de garantare.
În cazul în care data de expirare a valabilităţii scrisorii de garanţie este o zi nebancară, cererea de executare va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.
Valoarea garanţiei de stat se poate modifica prin addendum, în condiţiile pct. 4.5 alin. (1) din Convenţia de garantare, în urma transmiterii Solicitării de corecţie/modificare a valorii scrisorii de garanţie a corecţiei până la data de 31 mai 2023. Obligaţiile de plată se reduc corespunzător cu fiecare plată efectuată de debitori în cadrul acestei garanţii şi rămân valabil asumate până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului. Recuperarea creanţei bugetare rezultate din plata valorii/valorilor de executare a garanţiei se realizează în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta scrisoare de garanţie se supune legislaţiei speciale, respectiv prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 şi legislaţiei subsecvente, legislaţiei bancare şi legislaţiei privind datoria publică din România, precum şi Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
F.N.G.C.I.M.M. Semnături autorizate
44

SOLICITAREA
de corecţie/modificare a valorii Scrisorii de garanţie nr. ..... din data ..........
1. Creditorul ........................................, cu sediul central în localitatea ........................................, str. ..................................... nr. ......, judeţul/sectorul ....................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..............., cod unic de înregistrare ....................., telefon ................, fax ................, e-mail ........................., reprezentat de ................................., în calitate de ............................., şi de ............................, în calitate de ........................., având cont bancar nr. .............................., deschis la .............................,
solicită corecţia/modificarea Scrisorii de garanţie nr. ...... din data ....... emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului în sumă de ................... lei, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
2. Solicitarea este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.
Creditor ................................. Persoane autorizate ....................
45
Anexa nr. 4 la Convenţia de garantare

Nr crt
Tip credit ipotecar
Beneficiar finantare (nume si prenume)
CNP
Judet Domiciliu beneficiar
Nr contract de credit
Data contract credit
Data expirare contract de credit
Tip activ achizitionat prin credit
initiala a contractului de credit (in valuta creditului)
initiala a contractului de credit (in lei)
Data suspend arii ratelor
Numar luni de suspendare a ratelor
Numar contract de garantie
SITUAŢIA
creditelor şi garanţiilor de stat pentru persoane fizice care beneficiază de facilitatea de amanare a dobanzilor în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022,
la data de ......
Situatia creditelor si garantiilor de stat pentru persoane fizice,care beneficiaza de facilitatea de suspendare a ratelor
in conditiile Ordonantei de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, la data de ___________________
TOTAL GENERAL
xxxxxxxx x xxxx
Creditor
Persoane autorizate
Valuta creditului (RON, EUR, USD, CHF)
Valoarea
Valoarea
Data emiterii scrisorii de garantie
eșalonată pentru creditele ipotecare (valoare dobanda aferenta perioade dei supendare) la data emiterii scrisorii de garantie
Valoare dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare (valoare dobanda aferenta perioade de supendare) la data de raportare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
46
Soldul creditului la data suspendarii ratelor (principal in valuta creditului)
Soldul creditului la data suspendarii ratelor (principal in lei)
Valoare dobândă
Anexa nr. 5 la Convenţia de garantare
Anexa 5

Cererea de executare a Scrisorii de garanţie nr. ..... din data de ..................
Creditorul ........................ prin Centrala .........................., cu sediul în localitatea ........................, str. .................. nr. ......, judeţul/sectorul ........................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............................, cod unic de înregistrare ........................., telefon ....................., fax ................, e- mail ...................................., reprezentat de ............................, în calitate de .........................., şi de ............................, în calitate de .................., având cont bancar nr. ...................., deschis la .................................,
solicită F.N.G.C.I.M.M. executarea Scrisorii de garanţie nr. ............... din data de ............. în valoare de ...................... pentru suma de ........... lei, ca urmare a neîndeplinirii de către un număr de ....... debitori a obligaţiilor de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
Anexăm prezentei cereri următoarele documente în copie:
a) documentele de identitate ale debitorilor pentru care se cere executarea garanţiei. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
b) graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitori pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
c) contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plată a ratelor şi eşalonarea la plată a dobânzilor;
d) extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garanţiei.
Scrisoarea de garanţie nr. ............... din data de ................ rămâne valabilă pentru suma rămasă neexecutată, în temeiul art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022.
Creditor ............................. Persoane autorizate ...............
47
Anexa nr. 6 la convenţia de garantare

Sursa: e-consultare.gov.ro

Taguri: amanare rate credite  banca  Institutii Financiare Nebancare (IFN)  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii