Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Noutati BNR

BNR modifica regulamentul privind conditiile de creditare ale bancilor

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-03-16 13:54

Banca Nationala a Romaniei a publicat "Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare".

Scurtă prezentare

Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare vizează următoarele modificări:

- modificarea bazei de raportare a limitei de 15% prevăzută la art. 20 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 17/2012, pentru atenuarea efectului sezonalității vânzărilor de credite;

- preluarea dispozițiilor relevante problematicii evitării supraîndatorării persoanelor fizice din secțiunea 5 a Ghidului EBA/GL/2020/06 privind inițierea și monitorizarea creditelor;

- clarificarea unor aspecte rezultate în perioada de aplicare a Regulamentului BNR nr. 17/2012, dupa cum urmează:

- clarificarea faptului că, în cazul obligațiilor de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile pentru care rambursarea nu se face în rate lunare, împrumutătorii iau în considerare pentru determinarea gradului total de îndatorare cea mai mare obligație de plată din cadrul duratei creditului (propunerea de la art. 13 alin. (11));

- clarificarea denumirii și componenței unor indicatori (propunerile de la art. 20 alin. (1) și (5) și art. 29 și propunerile de completare a precizărilor din anexa la regulament);

- simplificarea formularului de raportare a creditelor acordate în baza art. 20 din regulament.

REGULAMENTUL pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61 şi art. 1734 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi ale art. 43 şi 44 din Legea nr. 93/2009 privind
instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (2) și 71 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 22 și 66 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, precum și Ghidul EBA/GL/2020/06 privind inițierea și monitorizarea creditelor,

în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin.(1) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, ale art. 116 alin.(1) din Legea nr. 210/2019, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. – Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 111, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Împrumutătorii evaluează, pe baza unui nivel suficient de informații, garanțiile reale și personale potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a). (pct. 92 din Ghidul EBA/GL/2020/06)
(5) În situația în care creditul este solicitat de un grup de persoane care se angajează împreună la plata tuturor obligațiilor derivate din contractul de credit, împrumutătorii realizează evaluarea capacităţii de rambursare a creditului prevăzută la alin. (1) cu luarea în considerare a capacității
agregate de rambursare a persoanelor din respectivul grup.” (pct. 99 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

2. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Împrumutătorii acordă creditul solicitat ori majorează valoarea totală a creditului acordat iniţial numai în cazul în care din evaluarea realizată potrivit art. 111 rezultă că este probabil ca obligaţiile care rezultă din contractul de credit să fie îndeplinite de client în condiţiile contractuale și clientul îndeplinește toate condițiile în vederea acordării creditului. (pct. 198 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

(2) Punerea la dispoziție a sumelor aferente creditului acordat se efectuează numai după încheierea contractului de credit.” (pct. 198 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

3. La articolul 113, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Împrumutătorii decid, pe baza factorilor relevanți, cu privire la acordarea creditului. Decizia internă trebuie să fie clară, documentată corespunzător, să stabilească o perioadă maximă de valabilitate a acesteia și să includă toate condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea acordării creditului. (pct. 196-197 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

(7) În situația în care clientul solicită încheierea contractului de credit după perioada de valabilitate stabilită, împrumutătorii trebuie să reia procesul decizional pe baza unei noi evaluări
potrivit art. 111 . (pct. 196-197 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

(8) Împrumutătorii stabilesc categoriile de informații prevăzute la alin. (1) astfel încât să asigure o imagine clară asupra situației agregate pentru fiecare client, ce reflectă toate activele și obligațiile de plată pe care acesta le are în relație cu împrumutătorul, precum și istoricul de rambursare a obligațiilor, dacă este cazul. Împrumutătorii completează situația agregată și cu informații privind activele și obligațiile de plată pe care clientul le are în relație cu alți împrumutători, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 114 alin. (3).” (pct. 90 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

4. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) modalitatea de organizare a activităţii de acordare a creditelor destinate persoanelor fizice, inclusiv competenţele de aprobare a creditelor, precum şi, atunci când este cazul, condiţiile de garantare pe fiecare tip de credit, inclusiv modul de evaluare a garanțiilor, precum și limita maximă admisă pentru valoarea finanţării în raport cu valoarea garanţiei;” (pct. 92 și 195 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

5. La articolul 12 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, în vederea evitării supraîndatorării, diferenţiate pe categoriile de clientelă, cu luarea în considerare a structurii gospodăriei precum și a situației existenței altor persoane aflate în întreținerea clientului, pe destinaţia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiţii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcţie de moneda de exprimare sau, după
caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului şi de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat
de calitatea garanţiei);” (pct. 85 lit. d) și 98 din Ghidul EBA/GL/2020/06)

6. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(1 1) În aplicarea alin. (1), în cazul obligațiilor de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile pentru care rambursarea nu se face în rate lunare, împrumutătorii iau în considerare cea mai mare obligație de plată din cadrul duratei creditului.” (clarificarea unor aspecte rezultate în perioada de aplicare a regulamentului)

7. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prin excepţie de la prevederile art. 19, împrumutătorii pot depăşi nivelul maxim al gradului total de îndatorare în cazul:

a) creditelor de consum acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale ale creditelor de consum acordate de împrumutător în fiecare
din ultimele patru trimestre anterioare;

b) creditelor pentru investiţii imobiliare acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din media aritmetică a volumelor trimestriale ale creditelor pentru investiţii imobiliare acordate de împrumutător în fiecare din ultimele patru trimestre anterioare.” (modificarea bazei de calcul pentru plafonul de 15%)

8. La articolul 20, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Împrumutătorii raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere volumul creditelor acordate potrivit prezentului articol prin intermediul formularului prevăzut în anexa la prezentul regulament, semnat de conducătorii instituţiei. Formularul de raportare se transmite Băncii Naţionale a României în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.” (corelare cu modificări Anexă)

9. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Anexa - Formular de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor de la art. 20 din regulament face parte integrantă din prezentul regulament.” (corelare cu modificări Anexă)

Taguri: Banca Nationala a Romaniei (BNR)  credite noi  banca  regulament BNR  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRMinuta sedintei de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) din 5 octombrie 2021

Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 5 octombrie 2021 Data publicării: 15 octombrie 2021 Membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României detalii

BNR recomanda institutiilor din aria sa de supraveghere sa detina un cod LEI

Comunicat referitor la Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a adoptat, în data de 3 iunie 2021, Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice. Prin aceasta se recomandă Băncii Naționale a României ca, în măsura permisă de lege și sub rezerva principiului proporționalității, să solicite sau, după caz, să continue să solicite tuturor entităților juridice implicate în tranzacții financiare, aflate în sfera sa de competență de supraveghere, să dețină un detalii

BNR avertizeaza ca evolutia pandemiei continua sa genereze mari incertitudini si riscuri

"Evoluția pandemiei și a măsurilor restrictive asociate continuă însă să genereze, cel puțin în perspectivă apropiată, mari incertitudini și riscuri la adresa previziunilor macroeconomice pe termen mediu, au convenit membrii Consiliului, date fiind încetinirea detalii

Comunicatul BNR din 7 iulie 2021 privind mentinerea dobanzii de politica monetara la 1,25%

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 7 iulie 2021, a hotărât următoarele: - Menținerea ratei dobânzii de detalii

  

Ultimele Comentarii