Protectia Consumatorilor | ANPC

Comisarul ANPC, Dumitru Mantu, publica o noua avertizare in interes public privind creditele in franci elvetieni (CHF)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-12-03 19:51

Comisarul ANPC Dumitru Mantu publica o noua avertizare in interes public cu privire la creditele in franci elvetieni (CHF). Iata avertizarea primita prin e-mail:

Subsemnatul Dumitru Manțu, funcționar public în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor
Constanța, în temeiul art. 6 din legea nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii,

având în vedere:
- principiul legalităţii, conform căruia, autorităţile publice și instituţiile publice au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi
tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

- principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor
publice, sunt ocrotite şi promovate de lege;

formulez prezenta:

AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Privind semnalarea următoarelor fapte de încălcare a legii:
- incompetenţa sau neglijenţa în serviciu, prevăzută de art. 5, lit. i) din Legea nr. 571/2004;

În fapt,
Conform prevederilor art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 700/2012 Autoritatea are, printre altele, următoarele atribuții principale:
i) controlul respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor referitoare la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor de către prestatorii de servicii financiare;

j) constatarea contravențiilor și dispunerea măsurilor de limitare a consecințelor prestării serviciilor financiare care nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale din domeniile de
activitate ale Autorității prin aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege și sesizarea organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale.

Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, Statul, prin autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, are drept obiective: protecţia consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime, protecţia intereselor economice ale consumatorilor, despăgubirea efectivă a consumatorilor și prevenirea şi  combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor comerciale abuzive şi a prestării serviciilor, inclusiv a celor financiare care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.

Conform prevederilor art. 25, lit. e) din Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, conform căruia prestatorii de servicii sunt obligați să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.

Conform prevederilor art. 27, lit. a) din Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, consumatorii beneficiază de dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze
viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime;

Ținând seama de prevederile legale menționate și de faptul că în cadrul Autorității nu a fost finalizat niciun control tematic de fond în care să se cerceteze modalitatea de acordare și de derulare a creditelor în moneda CHF (franc elvețian), controlul tematic inițiat în anul 2015 nefiind finalizat ca urmare a intervenției conducerii Autorității de la data respectivă, aspect prezentat în avertizarea publică din data de 16.01.2019, în luna
noiembrie 2019, a fost întocmit referatul nr. 16264/19.11.2019 (Anexa nr. 1) în vederea desfășurării unui control tematic.

În urma aprobării referatului a fost întocmită tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/20.11.2019 (Anexa nr. 2) privind desfășurarea în perioada 20.11.2019-29.02.2020 de acțiuni de control, la instituțiile financiare bancare care au acordat în perioada 2005-2009 credite consumatorilor în moneda CHF (franc elvețian) și/sau care dețin în prezent în portofoliu credite în moneda CHF (franc elvețian) în vederea verificării respectării
prevederilor legale privind protecția consumatorilor privind creditele acordate în moneda CHF (franc elvețian), prin verificarea următoarelor:

1. Modalitatea prin care băncile au oferit consumatorilor contracte de credit, pentru care există posibilitatea să fi fost folosite instrumente financiare derivate, cu cercetarea
modului în care băncile și-au constituit sursa de finanțare în moneda CHF (franc elvețian) prin folosirea de instrumente financiare derivate, pentru a se verifica dacă băncile au
urmărit acoperirea împotriva riscului valutar sau un scop speculativ.

2. Modalitatea prin care băncile au realizat publicitatea contractelor de credit în moneda CHF (franc elvețian), cu cercetarea tuturor formelor de publicitate.

3. Procedura prin care băncile au acordat creditele în moneda CHF (franc elvețian) cu respectarea normelor interne și a celor specifice activității.

4. Modalitatea de informare precontractuală și modalitatea de informare în cadrul contractului de credit acordat în moneda CHF (franc elvețian) privind riscul unor pierderi semnificative în urma fluctuaţiei cursului de schimb al francului elveţian faţă de moneda naţională.

5. Modalitatea prin care băncile au informat consumatorii privind instrumentele specifice în scopul acoperirii împotriva riscului valutar.

6. Modalitatea în care băncile au derulat contractele de credit în moneda CHF (franc elvețian) cu verificarea modificării gradului de îndatorare în contextul devalorizării monedei naționale.

7. Existența unor practici comerciale incorecte conform prevederilor Legii nr. 363/2007 sau a altor abateri de la prevederile legislației privind protecția consumatorilor.

Având în vedere primirea cu întârziere a documentației solicitate prin invitațiile înaintate instituțiilor financiare, numărul restrâns de 2 comisari care participau la acțiunea
tematică, volumul de muncă, atât curentă cât și din cadrul tematicii, care nu a permis finalizarea obiectivelor declarate în cadrul tematicii și ulterior și declararea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prin referatele nr. 16332/19.02.2020 (Anexa nr. 3) și nr. 4216/23.04.2020 (Anexa nr. 4) s-a solicitat prelungirea perioadei de desfășurare a tematicii până în data 30.04.2020, respectiv 31.07.2020.

În data de 23.07.2020 a fost întocmit un nou referat (Anexa nr. 5) în vederea prelungirii tematicii până la data de 30.09.2020, înregistrat la A.N.P.C. cu nr. 6994/23.07.2020 și nr. 1/_247 [ilizibilă prima cifră]/23.07.2020 care a fost primit neaprobat cu rezoluția scrisă a Președintelui Autorității:”D.P.S.F.B.N. Vă rog solicitați raport de activitate 29.07.2020“.

În data de 07.08.2020 a fost trimis către Autoritate “Raportul privind tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/20.11.2019 la data 07.08.2020” (Anexa nr. 6) (doar prima pagină) în care s-a comunicat și că nu a fost finalizată verificarea punctelor din cadrul tematicii.

Ca urmare a faptului că nu a fost primit referatul de prelungire a tematicii aprobat în data de 17.08.2020 s-a trimis în atenția Președintelui Autorității o adresă de informare (Anexa nr. 7) prin care s-a comunicat acest aspect.

În data de 19.08.2020 s-a primit de la Autoritate un e-mail (Anexa nr. 8) prin care se solicita un punct de vedere argumentat, adresa de informare și prima pagină a raportului trimis la data de 07.08.2020 (Anexa nr. 9) fiind anexate și având înscrise următoarele rezoluții ale Președintelui Autorității: “D.P.S.F.B.N. Vă rog analizați activitatea prestată raportată la timpul alocat. 18.08.2020” (pe prima pagină a Raportului), respectiv “D.P.S.F.B.N. Vă rog analizați activitatea desfășurată până acum și formulați răspuns în acest sens 18.08.2020” (pe adresă).

În data de 21.08.2020 s-a trimis către Autoritate punctul de vedere solicitat (Anexa nr. 10) solicitându-se totodată și analizarea oportunității și necesității de a dispune desfășurarea de către cei 2 comisari participanți la tematică exclusiv activitate în cadrul tematicii într-o perioadă de minim 2 luni, în vederea finalizării cu celeritate a tematicii.

În data de 25.08.2020 s-a primit punctul de vedere transmis (Anexa nr. 11), înregistrat la A.N.P.C. cu nr. 6994/21.08.2020, cu următoarea rezoluție a Președintelui Autorității înscrisă pe prima pagină: “Către Manțu Dumitru, Niță Laurenția, Vă rog să
prezentați un Raport de activitate detaliat până în momentul actual 25.08.2020”.

În data de 27.11.2020 a fost transmis prin e-mail către Cabinetul Președintelui Autorității Raportul privind tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/2019 (Anexa nr. 12) (doar prima pagină).

Contractele de credit acordate în moneda CHF (franc elvețian) au avut un impact negativ extrem de puternic asupra consumatorilor din România, impact care poate fi descoperit cercetând cartea “România sub teroare bancară” publicată de
Grupul clienților cu credite în CHF în luna februarie 2018.

Creditele în moneda CHF se deosebesc de cele în moneda EUR prin faptul că împrumutații au suportat suplimentar și devalorizarea monedei EUR în raport cu moneda CHF.

Rata de schimb CHF/Leu (RON) este în prezent 4,5081 iar valorile extreme ale ratei de schimb au fost 1,8819 în data 23.07.2007 și 4,5641 în data de 29.10.2020, o majorare masivă a ratei de schimb CHF/Leu (RON) cu 142%.

Devalorizarea monedei naționale, RON, în comparație cu moneda EUR, şi aprecierea monedei CHF în raport cu EUR au avut ca efect pentru consumatorii cu credite în moneda CHF mai mult decât dublarea valorii ratelor la credit în moneda RON, o creştere a gradului de îndatorare peste 100%. Oare câți din Președinții Autorității și din oamenii politici realizează ce înseamnă acest lucru? Este o întrebare retorică ..

Din datele transmise de către instituțiile de credit reiese că au fost acordate consumatorilor 93.304 credite în moneda CHF, din care 20.719 credite în moneda CHF erau în derulare în luna decembrie 2019 (fără a avea în vedere creditele cesionate către
instituții din afara țării) iar pentru 16.363 credite (date aferente lunii decembrie 2019), 17,5% din creditele acordate, respectiv pentru aproape 1 din 5 credite a fost declarată scadența anticipată, din care pentru majoritatea a fost declanșată
procedura de executare silită.

Niciunul din cele șapte puncte ale tematicii nu a fost finalizat ca urmare a neaprobării prelungirii de către conducerea Autorității a perioadei de desfășurare a tematicii de control.

Tematica de control nu a fost prelungită în contextul în care
desfășurarea acesteia nu implica cheltuieli bugetare, nu a fost realizată degrevarea personalului participant de sarcinile curente și a fost adus la cunoștința conducerii Autorității că nu a fost finalizată verificarea punctelor din cadrul tematicii.

La solicitarea repetată de prelungire a tematicii de control conducerea Autorității a dispus transmiterea a două rapoarte privind desfășurarea tematicii și a refuzat în mod nejustificat aprobarea derulării acțiunii de control, intervenind astfel în libertatea de execuție, de decizie și de control prevăzută de art. 8, alin. (3) din H.G. nr. 700/2012, invocat de conducerea Autorității prin adresa 17797/26.03.2020 (Anexa nr. 13) ca motiv de refuz de inițere a demersurilor pentru aplicarea prevederilor legale adoptate în scopul protejării interesului general și pentru instituțiile financiare, persoane juridice din afara țării, care prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, inclusiv prin unificarea actului de control.

Conform prevederilor art. 6, alin. (7) și alin. (8) din H.G. nr. 700/2012 Autoritatea îndrumă activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de supraveghere şi control, atribuții prevăzute de lege care nu au fost îndeplinite de către conducerea Autorității privind
instituțiile financiare, persoane juridice din afara țării, care prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, aspecte care au fost făcute publice în avertizarea din data de 27.05.2020.

Dar prin diferite Ordine emise ulterior (Anexele nr. 14a, 14b, 14c și 14d) conducerea Autorității a avut bună voința să constituie diferite structuri în vederea instituirii unei practici unitare la nivelul întregii.

Astfel, conducerea Autorității nu urmărește îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege pentru protejarea drepturilor și intereselor a mii de consumatori ci doar atunci când se urmăresc interese politice sau orice alte interese.

O Autoritate care nu are un program și o strategie proprie, conform adresei nr. 5794/16.07.2020 (Anexa nr. 15), deși acestea reprezintă informații de interes public care
trebuie comunicate din oficiu conform art. 5, alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

Deși avertizarea publică din data de 27.05.2020 a fost trimisă către Guvernul României și către Comisia economică, industrii şi servicii din Parlamentul României – Senat, doar Guvernul României a răspuns prin adresa nr. 15D/6696/04.06.2020 (Anexa nr. 16) că avertizarea publică a fost transmisă spre informare și analiză Ministerului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

În urma transmiterii unei solicitări (Anexa nr. 17) în data de 23.09.2020 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Și Administrației a comunicat prin adresa nr. 129295/21.10.2020 (Anexa nr. 18) că sesizarea a fost transmisă Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, instituție căruia încă din luna decembrie 2019 i-au fost comunicate aspectele sesizate, dar nu a luat nicio măsură, aspect menționat în cadrul
avertizării publice.

Și astfel s-a închis cercul, totul a rămas neschimbat, îngropat.
În cursul zilei de azi a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție pentru faptul că conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Autoritate a Statului ce are ca atribuție principală controlul respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor și apărarea drepturilor legitime ale acestora, a protejat prin abuz în serviciu și/sau
neglijență în serviciu, cu încălcarea legii și principiului legalităţii și supremaţiei interesului public, interesele instituțiilor financiare în detrimentul intereselor consumatorilor din România.

Dar sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, în urma epuizării
celorlalte pârghii legale, nu va schimba cu nimic faptul că viețile oamenilor sunt distruse.

Faptul că ani de zile nu a existat bunăvoința de îndeplinire a atribuțiilor legale în vederea apărării drepturilor și intereselor consumatorilor profund afectați prin încheierea contractelor de credit înainte de anul 2010, este o dovadă a ipocriziei, minciunii și corupției, în sensul abdicării de la datorie.

Și în tot acest timp Statul inundă în mod ipocrit mass media și panourile publicitare cu sloganul „arată că îți pasă” iar Autoritatea emite în mod ipocrit și mincinos comunicat
de presă în care se comunică că „singura noastră preocupare este ca drepturile consumatorilor, viața și sănătatea acestora, să nu fie puse în pericol”.

Autoritate care sancționează pentru faptul că umbrelele de pe un sector de plajă nu au toate aceeași culoare, pentru neinformare privind compoziția sicriului sau pentru faptul
că procentul de bumbac declarat este mai mare în cazul unui produs textil.

Autoritate care realizează controale privind respectarea prevederilor legale la comercializarea măștilor, prezentate în mod mincinos ca fiind sub coordonarea directă a Ministrului Economiei, controale în care abaterile constatate sunt asociate fără fundament cu „virusul” „SARS-CoV-2” si au ca finalitate propunerea unui Proiect de Ordin în care Autoritatea își depășește atribuțiile, confundând „virusul” „SARS-CoV-2”, cu boala corespunzătoare „Covid-19”, și în care sunt reglementate informări privind măsuri de protecție, precum „distanțarea fizică” și „contact redus cu alte persoane” pentru care nu
există competențe și reușind totodată și „performanța” de a coborî la 3 ani nivelul vârstei de la care „acoperitoarele faciale de utilizat în colectivitate” pot fi purtate, deși în prezent
există obligativitatea purtării de la 5 ani.

Autoritate care uită faptul că masca, așa cum este reglementată în prezent, trebuie doar să acopere gura și nasul și nu trebuie să prezinte nicio caracteristică tehnică, să fie
dispozitiv medical sau echipament individual de protecție conform actelor normative specifice, astfel încât masca reprezintă de fapt o “acoperitoare facială” la care adăugarea
sintagmei “de utilizat în colectivitate” este neinspirată în contextul în care deja în lume se încearcă impunerea obligativității purtării nu numai în colectivitate.

O avertizare publică separată ar arunca lumină asupra modului în care conducerea Autorității înțelege să urmărească îndeplinirea atribuțiilor legale în afara celor privind produsele și serviciile financiare, de exemplu privind prestarea serviciilor de furnizare de agent termic, apă și canalizare, furnizare electricitate, furnizare gaze, privind celelalte servicii nealimentare, serviciile de alimentație publică, produsele alimentare și produsele nealimentare,

De fapt, mai indicată ar fi o radiografie sinceră a instituției publice Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care să prezinte realitatea din spatele limbajului de lemn al comunicatelor de presă.

Realitatea că „statul de drept” este o iluzie. Cum ar putea fi altfel când aproape toată clasa politică a devenit sinonim al ipocriziei și al nepăsării „virusând” toate instituțiile Statului, în care direcțiile de acțiune sunt determinate de voința unui singur om sau a câtorva oameni.

Cum ar putea fi altfel când sub protecția Statului s-a instaurat și se menține „teroarea bancară” iar viețile oamenilor sunt controlate și distruse prin intermediul unuia dintre cele mai eficiente mijloace de control ale timpurilor prezente, bazată pe principiul economic. Inclusiv distrugerea vieților copiilor..

Cum ar putea fi altfel când sub protecția Statului, în numele unui „bine superior”, se vor înfăptui crime împotriva umanității pentru a căror avertizare nu este nevoie de nicio lege omenească ..

Funcționar public, Data,
Dumitru Manțu 3 decembrie 2020

Taguri: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)  Protectia Consumatorului  

Comentarii

Popescu
DNA este obligat
Sa urmareasca toate institutiile bancare care au pus presiune ca aceasta ancheta sa fie ascunsa .... sa urmareasca atat ARB cat si BNR daca au fost implicate in musamalizarea celor doua dosare - aveti obligatia fata de cetateni si toti isi pun speranta intr-o ancheta corecta si transanta, in caz contrar daca si DNA-u muasamalizeaza aceasta aceasta ancheta atunci nu ne mai ramane decat sa facem o mica revolutie.

Anca
BANCA ROMANEASCA IN CULPA CLARA
raspuns la prima intrebare din referat referitor la specula bancii..... Banca Romaneasca a introdus in premiera pe piata credite ipotecare in yeni japonezi si in franci elvetieni, articol publicat pe 4 octombrie 2006 - dar bancile nu stiau ce urmeaza doar cei de la ziarul financiar stiau ca va creste cursul - deci va rog frumos sa-i dati afara pe cei de la BNR si sa-i angajati pe cei de la ZF ca se pare ca sunt mai priceputi ca voi ......... Ia uite ce scrie in articol, link mai jos : Aceste imprumuturi, in monede "exotice" pentru piata romaneasca, au avantajul unor dobanzi nominale reduse, ceea ce permite majorarea sumelor imprumutate. Pe de alta parte, aceste credite presupun un risc valutar suplimentar, intrucat, in lispa unor fluxuri financiare semnificative cu aceste piete, cursul leu/franc elvetian sau leu/yen se calculeaza in functie de cotatiile internationale fata de euro, dupa care se trece prin cursul leu/euro. https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-romaneasca-lanseaza-credite-in-yeni-japonezi-si-franci-elvetieni-2877224 Ce a facut BNR in acea perioada - NIMIC - Ce face ANPC-ul in aceasta perioada - musamalizeaza prin dosare gaurile date de banci clientilor .....

Cetatean
Ce face primul ministru
Ministrul are obligatia sa trimita la ANPC - Corpul de control al Prim-Ministrului in acest caz si sa clarifice de urgenta situatia in mod transparent si public fata de cetateni. De asemenea ANPC este obligata sa finalizeze de urgenta cazul acordarii creditelor in CHF - caz asteptat de zeci de mii de cetateni. Hotărâre nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Art. 1. - (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare Autoritate, este institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

Mihaela
Care guvern
@cetatean - care Guvern, ca acum se ciarta pe ciolan. Am zis ca scapam de PSD si am dat de umbrele lor care se cearta pe posturi cand tara are nevoie urgenta de un Guvern. In ce priveste CHF - ul se vor face comisii speciale atata timp cat e nevoie pentru stergerea urmelor .....Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ANPCReclamatiile la ANPC impotriva bancilor si IFN-urilor: 463 in anul 2021

Pe parcursul anului 2021, la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost înregistrate 463 reclamații din partea consumatorilor de servicii financiare oferite de banci si Institutii Financiare Nebancare (IFN). ANPC a verificat instituții financiare bancare și nebancare, constatându-se că, în cazul unei instituții financiare nebancare, caracteristicile principale ale creditului erau prezentate într- un mod înșelător/ambiguu. Extras din Raportul anual ANPC 2021: Servicii financiare ANPC a acordat o atenție deosebită plângerilor consumatorilor privind serviciile financiare, ținând cont de impactului financiar foarte puternic asupra detalii

Firmele de recuperare creante inscrise in evidenta ANPC

LISTA ENTITAȚILOR CARE DESFAȘOARĂ ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANȚE CARE FIGUREAZĂ ÎN EVIDENȚA ANPC

Nr. crt DENUMIRE ENTITATE 1 AGIO Wierzytelnosci Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentată de SC KI DEBTSERVICE SRL
2 SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
3 SC ASSET RECOVERY DEBTS SRL
4 SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL
5 SC B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
6 SC CEE COLLECT ROMANIA SRL
7 SC COFACE ROMANIA INSURANCE SERVICES SRL
8 SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
9 SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
10 SC CYCLE EUROPEAN SRL
11 SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
Radiată
12 SC ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
13 EOS CREDIT detalii

Clientii Vodafone au o parere proasta despre firma de telefonie

Vodafone are o reputatie proasta printre clientii sai, conform comentariilor la o postare pe Facebook a firmei de telefonie din Anglia. Cea mai mare parte a comentariilor sunt critice la adresa Vodafone: "O retea care a ajuns de tot rasul lumii...3 detalii

Falimentul personal: doar 19 cazuri in anul 2020

In anul 2020 s-au inregistrat doar 19 cazuri de intrare in procedura falimentului personal (insolventa persoanelor fizice), stabilita in Legea nr. 151/2015, in vigoare de la 1 ianuarie 2018, conform raportului anual al ANPC, institutia care pune in aplicare legea. In raportul anual din detalii

  

Ultimele Comentarii