BANCI | Stirea Zilei

Din 1 ianuarie 2009, bancile pot fi amendate cu 50.000 de lei daca majoreaza comisioanele unui credit

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2008-12-04 09:08

Modificarea comisioanelor stabilite în contractul de împrumut bancar şi introducerea de noi comisioane pe parcursul derulării contractului, fără acordul clientului, vor fi sancţionate de catre Protectia Consumatorilor cu amenzi de la 5.000 lei la 50.000 lei, incepand cu 1 ianuarie 2009, data la care intra in vigoare noile reglementari publicate in Monitorul Oficial (Vezi detalii mai jos).

Băncile trebuie să le ofere clienţilor contractele de credit încă din faza pre-contractuală, împreună cu o simulare de costuri, să prezinte costurile totale ale creditului în orice formă de publicitate, să menţioneze în contract toate comisioanele percepute, aferente produsului financiar şi să nu majoreze comisioanele pe perioada derulării contractului de credit.

În cazul dobânzii variabile, băncile trebuie să prezinte indicii în funcţie de care variază aceasta, precum şi formula de calcul, să nu modifice clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de client şi să îi notifice pe aceştia cu 30 de zile înainte să decidă modificarea unilaterală a clauzelor contractuale referitoare la costuri şi să închidă contul curent, aferent contractului de credit sau de depozit, odată cu finalizarea contractului.

"Actul normativ urmăreşte să asigure un grad înalt de protecţie a consumatorului de servicii financiare, astfel încât să sporească încrederea consumatorilor în contractele pe care le încheie cu furnizorii de servicii financiare bancare şi nebancare", a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Dan Vlaicu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va prelua atribuţiile de control de la Banca Naţională a României (BNR), în cazul creditului de consum şi a creditului ipotecar.

Modificarile aduse Ordonantei Guvernului privind protectia consumatorilor de servicii financiare

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
....
"Art. 91 - (1) În cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat în mod corect, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condiţiilor contractuale.
(2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a oferi gratuit consumatorului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare ori alt document care să menţioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator şi un exemplar al proiectului contractului de credit.
Art. 92 - (1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată a dobânzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde următoarele informaţii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:
a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă, conform prevederilor legale specifice;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totală plătibilă de consumator.
(2) În orice formă de publicitate, informaţiile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil şi uşor de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime.
(3) În cazurile în care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat să încheie un contract de asigurare, se va menţiona acest lucru în publicitate.
Art. 93 - În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
a) contractele vor fi redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părţi. Culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
b) dobânzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării şi derulării contractului, respectiv aferente unor servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menţionate în contract, fără a se face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife şi comisioane sau orice alt înscris;
c) în situaţiile în care există drept de rambursare anticipată, comisionul de rambursare anticipată a creditului se determină în strânsă legătură cu pierderile creditorului aferente rambursării anticipate şi nu trebuie să constituie un obstacol disproporţionat în exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul;
d) în contractul de credit/depozit se vor menţiona şi costurile de administrare, de retragere numerar şi/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad în sarcina consumatorului, dacă furnizorul de servicii financiare percepe astfel de comisioane. Costurilor aferente contului curent menţionate mai sus nu le sunt aplicabile prevederile lit. e);
e) fără a prejudicia prevederile privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contractului:
1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror altor costuri menţionate în contract;
2. se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri care nu au fost menţionate în contract;
f) în contract se va menţiona tipul de dobândă, variabilă şi/sau fixă, iar dacă dobânda este fixă numai pentru o anumită perioadă, aceasta va fi precizată cu exactitate;
g) în contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:
1. variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de servicii financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;
2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, cu condiţia ca aceasta să fie unică pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorată peste un anumit nivel, stabilit prin contract;
3. formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;
h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator;
i) orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită;
j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform condiţiilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat să notifice consumatorul, în funcţie de opţiunea scrisă a acestuia, exprimată în contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandată, e-mail, sms, şi va pune la dispoziţia acestuia un nou grafic de rambursare;
k) furnizorul de servicii financiare va lua toate măsurile necesare pentru a efectua repararea în termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract şi va face dovada demersurilor întreprinse în acest sens;
l) contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul să fie atenţionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor scadente, dacă există această obligaţie de raportare;
m) la încetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau denunţare unilaterală din partea consumatorului, furnizorul de servicii financiare va oferi gratuit consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi. Totodată, se vor închide şi conturile aferente serviciului financiar de bază furnizat, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi închis în situaţia în care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de furnizorul de servicii financiare însuşi sau faţă de terţi.

Modificarile aduse Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum

- Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6 - Înainte de încheierea contractului, creditorul are următoarele obligaţii:
a) să ofere gratuit consumatorului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare şi un exemplar al proiectului contractului de credit, în momentul solicitării de către consumator a unei oferte de credit;
b) să prezinte consumatorului informaţiile complete, corecte şi precise privind contractul de credit avut în vedere;
c) să informeze consumatorul despre întreaga documentaţie de credit necesară acordării unui credit, documentaţie care trebuie să cuprindă cel puţin:
1. situaţiile financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al acestuia, conform reglementărilor specifice;
2. o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei."
2. La articolul 8, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"b) valoarea dobânzii, cu precizarea tipului acesteia, fixă şi/sau variabilă, iar în cazul în care dobânda este variabilă, variaţia acesteia trebuie să fie independentă de voinţa creditorului, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;
c) valoarea DAE, precum şi indicarea condiţiilor în care poate fi modificată DAE. În cazul în care valoarea DAE nu poate fi stabilită, consumatorul trebuie să fie informat, prin contractul scris, în ceea ce priveşte elementele prevăzute la art. 9 alin. (1)."
3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"Art. 16 - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va supraveghea şi va controla activităţile creditorilor şi intermediarilor de credite, potrivit competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare. “
4. La articolul 18 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 şi art. 15 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."
5. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 18, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
..............................................................................................
(5) Sancţiunile contravenţionale principale, precum şi actele cu caracter administrativ emise în temeiul prezentei legi se pot contesta la instanţele competente."
7. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
"Art. 20 - Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum şi ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare."
8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 23 - (1) În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate emite norme metodologice sau instrucţiuni cu caracter normativ, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Modificarile aduse Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar

Art. IV - Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins:
"h) costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii;
i) valoarea totală plătibilă de consumator - suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator;
j) valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în baza unui contract de credit."
2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8 - La solicitarea unei oferte de credit, instituţia autorizată are obligaţia de a oferi gratuit consumatorului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare şi un exemplar al proiectului contractului de credit."
3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9 - (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu şi următoarele informaţii referitoare la costurile suportate de consumator:
a) valoarea totală a creditului;
b) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
c) costul total al creditului;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totală plătibilă de consumator;
f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat să încheie un contract de asigurare.
(2) Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare nu va putea fi modificat decât în scris de către părţi, prin încheierea de acte adiţionale."
4. La articolul 14, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa creditorului ipotecar, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;".
5. La articolul 14, litera c) se abrogă.
6. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15 - În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei de credit şi constituirii ipotecii şi garanţiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligaţia de a insera în conţinutul contractului de credit clauze prin care să aducă la cunoştinţa împrumutatului toate garanţiile pe care înţelege să le încheie în numele şi pe seama împrumutatului, precum şi condiţiile de angajare a acestora."
7. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:
"Art. 331 - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 şi 26 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."
8. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34 - Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum şi ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare."

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea ZileiDana Dima, BCR: Nu trebuie sa va fie frica sau rusine cand aveti probleme cu banii, ci sa mergeti la banca sa cereti ajutorul (video)

Dana Dima - vicepreședinte BCR, în dialog cu Valentin Cocean - conciliator CSALB și avocat, și Irina Chițu – analist financiar. (vezi video la finalul articolului) - „70% din portofoliul BCR de credite imobiliare are dobânzi fixe. detalii

Bancile transmit un mesaj consumatorilor, prin intermediul CSALB: va puteti baza pe noi, in aceasta perioada de scumpiri si cresteri de dobanzi

Sistemul bancar propune mai multe soluții de rezolvare a dificultăților financiare cu care se confrunta consumatorii. (vezi video la finalul articolului)  Una dintre soluțiile pe care o propun băncile consumatorilor este detalii

Schimbarea ROBOR cu IRCC la credite: ce e bine sa stim

ROBOR este un indice de dobanda utilizat la acordarea de credite noi in lei cu dobanda variabila pentru persoane fizice, doar pana in luna mai 2019. Dupa aceasta data, conform OUG 19/2019, dobanda variabila la creditele noi in lei pentru persoane fizice, nu si pentru persoanele juridice, detalii

Banca Transilvania majoreaza la 4% dobanda la depozitele pe 6 luni si 1 an. Vezi topul bancilor cu cele mai mari dobanzi la depozitele in lei

Banca Transilvania (BT) a majorat la 4% dobanda pentru un depozit in lei pentru persoane fizice la termene de 6 luni si un an, aceasta fiind cea mai mare dobanda platita de bancile mari pentru economiile in lei. (vezi topul dobanzilor, in detalii

  

Ultimele Comentarii