BANCI | Noutati BNR

Regulile BNR privind stabilirea ratelor de referinta ROBID si ROBOR

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-06-24 10:53

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

operaţionale începând cu data de 6 martie 2008

1. Dispoziţii generale

Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire şi de publicare a ratelor de referinţă, drepturile şi obligaţiile pǎrţilor implicate pe durata stabilirii ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR.

În sensul prezentelor reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii:

Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, în care participanţii la Fixing îşi desfăşoară activitatea pe piaţa monetară interbancarǎ.

Fixing – activităţile desfăşurate pentru stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR pentru depozitele în RON pe piaţa monetarǎ interbancară.

Organizator – Banca Naţională a României.

Împuternicit – o entitate cu experienţă şi cunoştinţe tehnice şi administrative, care a fost însărcinată să efectueze Fixing-ul în condiţiile definite de prezentele reguli.

Legea bancară - Ordonanţa de urgenţă 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată prin Legea nr.227/2007.

Reguli – Regulile privind stabilirea ratei de referinţă ROBID si ROBOR, inclusiv toate modificările şi completările.

Participant – instituţia de credit care a fost invitată să participe la Fixing şi care îndeplineşte cerinţele din prezentele reguli.

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) - rata de referinţă calculată conform prevederilor secţiunii 3.5 din prezentele reguli.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) - rata de referinţă calculată conform prevederilor secţiunii 3.6 din prezentele reguli.

2. Statutul Participantului la Fixing

2.1. Fixingul implică zece participanţi, care îndeplinesc cumulativ urmǎtoarele condiţii:

a) au fost invitate de Organizator să participe la Fixing, 

b) au depus un acord de participare (anexa nr.1) la sediul Organizatorului, prin care se angajeazǎ să participe la stabilirea ratelor de referinţǎ ROBID şi ROBOR şi sǎ respecte prevederile prezentelor reguli,

c) au primit statutul de Participant la Fixing de la Organizator,

d) nu au retras acordul de participare,

e) nu li s-a retras/anulat statutul de Participant.

2.2. Organizatorul va acorda statutul de participant instituţiei 

3.2. Ratele depozitelor în RON cotate de Participanţii la Fixing, precum şi ratele dobânzii de referinţă ROBID şi ROBOR sunt prezentate pentru piaţa monetară interbancarǎ sub forma procentului de dobândă cu două subdiviziuni.

3.3. Dacă Organizatorul nu decide altfel, stabilirea ratelor ROBID şi ROBOR pentru depozitele în RON are loc în fiecare zi lucrătoare la ora 11:00 AM, ora locală.

Data valutei va fi data Fixingului pentru scadentele O/N, următoarea zi lucrătoare pentru T/N, respectiv data spot
pentru restul scadentelor. Convenţia pentru calculul ratei dobânzii va fi de tipul Actual / 360. Data scadenţei va fi calculată folosindu-se convenţia modificată pentru zilele
lucrătoare.

3.4. Diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, cotat de fiecare Participant la Fixing, nu va depăşi (cu excepţia prevederilor secţiunii 10.2.):

a) 0.50% pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M,

b) 0.75% pentru depozitele 6M, 9M şi 12M.

3.5. Rata ROBID pentru fiecare scadenţǎ este calculată de Împuternicit ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare Participant la Fixing pentru depozitele atrase într-un interval de 15 minute înainte de fixing după eliminarea extremelor.

Rata cotata de catre un Participant pentru fixing reprezintǎ rata la care sunt acceptate depozite în RON de la alt Participant timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Împuternicit.

3.6 . Rata ROBOR pentru fiecare scadenţǎ este calculată de Împuternicit ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare Participant la Fixing pentru depozitele plasate într-un interval de 15 minute înainte de fixing după eliminarea extremelor.

Rata cotata de catre un Participant pentru fixing reprezintǎ rata la care sunt oferite depozite în RON unui alt Participant timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Împuternicit.

3.7. Ratele ROBID şi ROBOR stabilite la Fixing sunt publicate de Împuternicit în aceeaşi zi în termen de 5 minute de la Fixing.

4. Încheierea tranzacţiilor

4.1. Fiecare Participant la Fixing va garanta conexiunile telefonice sau pe cele din sistemul de tranzacţionare agreat pentru a permite celorlalţi Participanţi :

a) să-l poată contacta, şi

b) să poată încheia tranzacţii pe piaţa monetarǎ interbancarǎ, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Împuternicit

4.2. Fiecare Participant la Fixing va avea obligaţia de a:

a) răspunde la solicitarea altui Participant, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de cǎtre Împuternicit,

b) furniza altui Participant ratele cererii şi ofertei cotate de către el pentru fixing pentru un depozit în RON, într-un interval de timp de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Împuternicit. 

4.3. Participanţii vor fi scutiţi de obligaţiile de mai sus dacă:

a) limita pentru depozitele în RON acordată Participantului solicitant a fost epuizată (este cotată numai rata la care un anume Participant va accepta depozitul),

b) a avut loc un eveniment, definit drept caz de forţă majoră, care ar putea influenţa în mod semnificativ ratele dobânzilor pe piaţa monetară interbancarǎ.

Un caz de forţă majoră include orice act, eveniment sau circumstanţă care nu se află sub controlul Participanţilor, inclusiv, dar fără a se limita la, un act sau reglementare a unui organism sau a unei autorităţi guvernamentale sau supra-naţionale, sau defectarea, întreruperea sau funcţionarea nesatisfăcătoare a serviciilor de telecomunicaţii sau informatice.

4.4. Cotaţiile furnizate, conform secţiunii 4.2 de mai sus, sunt obligatorii pentru:

a) depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 5 milioane RON,

b) depozitele 6M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 3 milioane RON,

c) depozitele 9M şi 12M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 2 milioane RON.

4.5. În termen de 15 minute de la publicarea ratelor ROBID şi ROBOR de către Împuternicit, fiecare dintre Participanţi poate încheia din proprie iniţiativă cel mult câte o tranzacţie cu fiecare alt Participant, pentru una din scadenţele cotate de acesta din urmă pe baza cotaţiilor
pentru Fixing ale acestuia din urmă.

5. Alte obligaţii ale Participantului la Fixing

5.1. Participanţii care nu îşi actualizeazǎ cotaţiile în intervalul stabilit dinaintea fixingului vor explica Organizatorului în scris motivele absenţei de la Fixing dintr-o anumită zi, cel mai târziu în a treia zi lucrătoare de la absenţă.

5.2. Dacă Organizatorul solicită acest lucru, Participantul va completa un chestionar cu privire la limitele sale la depozitele în RON acordate altor Participanţi sau candidaţi.

5.3. Dacă limita pentru depozitele RON acordată altui Participant a fost anulată sau coborâtă sub o valoare rezonabilă, Participantul va transmite direct Organizatorului o comunicare scrisă cu privire la fiecare astfel de decizie.

6. Renunţarea la Statutul de Participant la Fixing

6.1. Un Participant la Fixing are dreptul de a renunţa la statutul său retrăgându-şi acordul de participare la Fixing prin care s-a angajat să respecte prevederile din prezentele reguli.

6.2. Un Participant la Fixing îşi poate retrage acordul de participare trimiţând Organizatorului o notificare scrisă de renunţare.

6.3. Retragerea acordului de participare şi renunţarea la statutul de Participant la Fixing intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data notificării Organizatorului, conform secţiunii 6.2 de mai sus, cu excepţia prevederilor secţiunii 6.5 din prezentele reguli. 

6.4. Organizatorul va notifica direct alţi Participanţi şi pe Împuternicit de retragerea acordului de participare de către Participant, specificând data la care va fi anulat statutul Participantului la Fixing.

6.5. În cazul în care numărul de Participanţi la Fixing scade sub numărul definit în secţiunea 2.1 de mai sus, în urma retragerii acordului de participare de către un Participant la Fixing, retragerea intră în vigoare la data la care Organizatorul acordă statutul de Participant unei
alte instituţii de credit, astfel încât să se obţină numărul minim necesar de Participanţi.

7. Încălcarea Regulilor

7.1. În cazul în care Organizatorul descoperă că un Participant la Fixing încalcă prevederile din prezentele reguli, Organizatorul îl va avertiza în scris pe Participant, respectiv va preciza care prevederi ale prezentelor reguli au fost încălcate, inclusiv circumstanţele în care acestea
au fost încălcate.

7.2 Dacă Participantul continuă să încalce prevederile prezentelor reguli sau dacă, în opinia Organizatorului, continuarea implicării Participantului în Fixing reprezintă o ameninţare pentru Fixing datorită naturii şi importanţei încălcării comise, Organizatorul îi poate anula Participantului statutul conform prevederilor secţiunii 8 din prezentele reguli.

7.3. În cazul în care Organizatorul descoperă că Împuternicitul încalcă prevederile din prezentele reguli, Organizatorul, după consultare cu Participanţii la Fixing, poate retrage statutul Împuternicitului şi poate numi un nou Împuternicit, în conformitate cu prevederile secţiunii
9 din prezentele reguli.

8. Anularea Statutului de Participant

8.1. Organizatorul are dreptul de a anula statutul de Participant la Fixing dacă:

a) Participantul nu ia parte la Fixing de mai mult de două ori într-o lună calendaristică, sau

b) Cel puţin o treime dintre Participanţi îl vor notifica pe Organizator cu privire la reducerea limitelor disponibile pentru depozite în RON acordate de acesta unui anumit
Participant, sau

c) Participantul raportează reducerea limitei disponibile pentru depozitele în RON acordate cel puţin unei treimi dintre Participanţi, sau

d) Participantul încalcă prevederile prezentelor reguli de douǎ ori în termen de 90 de zile, sau

e) Dealerii care îl reprezintă pe Participant încalcă flagrant prevederile Codului de conduită al ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare, sau

f) Participantul încalcă prevederile prezentelor reguli, iar respectiva abatere, în opinia Organizatorului, este de natura definită în secţiunea 7.2 din prezentele reguli, sau

8.2. Dacă Organizatorul decide să anuleze statutul unui anumit Participant, Organizatorul îl va notifica direct pe Participantul respectiv, justificând decizia.

8.3. Decizia Organizatorului de a anula statutul de Participant la Fixing este definitivă. 

8.4. Anularea statutului Participantului la Fixing intră în vigoare la data precizată în notificarea scrisă transmisă de Organizator Participantului respectiv. Dacă notificarea în cauză nu specifică o anumitǎ dată pentru anularea statutului Participantului, decizia va intra în vigoare în termen de 14 zile de la data notificării.

8.5. Organizatorul va notifica direct pe Împuternicit şi pe restul Participanţilor la Fixing, în scris, cu privire la decizia de anulare a statutului Participantului, specificând data de anulare a statutului respectivului Participant.

9. Obligaţii ale Împuternicitului

9.1. Organizatorul va numi un Împuternicit responsabil ca Fixing-ul să se desfăşoare conform prevederilor din prezentele reguli.

9.2. Organizatorul îi va informa în timp util pe Participanţii la Fixing cu privire la decizia de a numi sau a schimba Împuternicitul.

9.3. Împuternicitul are obligaţia de a:

a) Organiza procedura de depunere de cǎtre Participant a cotaţiilor la Fixing,

b) Calcula ratele de referinţă ROBID şi ROBOR în conformitate cu prevederile din prezentele reguli,

c) Anunţa direct (în termen de 5 minute de la Fixing, cel mai târziu) toate ratele de referinţă calculate pe durata Fixing-ului şi cotaţiile prezentate la Fixing de cǎtre
Participanţi.

10. Schimbarea circumstanţelor, evenimente extraordinare

10.1. Stabilirea ratelor ROBID şi ROBOR pentru depozitele la un anumit termen nu va avea loc dacă Participanţii au cotat mai puţin de 3 rate pentru o anumită scadenţă (exceptând extremele eliminate anterior).

10.2. Dacă ratele de dobândǎ fac obiectul unei creşteri semnificative pe piaţa monetarǎinterbancarǎ, diferenţele permise dintre ratele de cerere şi de ofertǎ, prevǎzute la secţiunea 3.4 din prezentele reguli, vor fi urmǎtoarele:

• dublul valorii, dacă rata dobânzii cotate pentru depozitele plasate depăşeşte cu mai mult de 30% rata dobânzii de politicǎ monetarǎ a Băncii Naţionale a României;

• triplul valorii, dacă rata dobânzii cotate pentru depozitele plasate depăşeşte rata dobânzii pentru facilitatea de creditare;

• nelimitat, dacǎ rata dobânzii cotate pentru depozitele plasate depǎşeşte de 1,5 ori rata dobânzii pentru facilitatea de creditare.

10.3. Dacă ratele de referinţă ROBID şi ROBOR nu pot fi calculate sau anunţate in intervalul precizat, ora de Fixing poate fi decalată, dar nu mai târziu de ora 3:00 PM. În acest caz, Împuternicitul va notifica direct Organizatorul şi Participanţii, cel târziu la ora 11:05 AM, cu privire la decalare şi va face un anunţ public pentru a explica motivele decalării. 

11. Dispoziţii finale

11.1. Organizatorul are obligaţia de a respecta confidenţialitatea cu privire la informaţiile prezentate de Participanţi si candidaţi referitoare la limitele tranzacţiilor lor reciproce.

11.2. Orice modificări ale prezentelor reguli vor fi efectuate în forma decisă de către Organizator.

Regulile modificate vor fi transmise printr-o notificare tuturor Participanţilor şi Împuternicitului.

11.3. Modificările prezentelor reguli vor intra în vigoare la data indicată în notificarea adresată Participanţilor, dar nu mai devreme de 60 de zile de la data transmiterii regulilor modificate.

11.4. În cazul în care un Participant consideră regulile modificate drept inacceptabile, Participantul respectiv va notifica Organizatorul în scris cu privire la respingerea sa în termen de 30 de zile de la transmiterea regulilor modificate. Dacă nu se transmit notificări de respingere, modificările sunt considerate acceptate în forma sugerată de Organizator.

11.5. Notificarea adresată Organizatorului de cǎtre Participant până la data indicată în secţiunea 11.4 de mai sus, prin care îl informează că regulile modificate sunt inacceptabile, implică retragerea de către Participant a acordului de participare la Fixing şi de respectare a
prevederilor prezentelor reguli, precum şi pierderea statutului de Participant la intrarea în vigoare a regulilor modificate. Organizatorul va notifica faptul de mai sus, în scris, direct celorlalţi Participanţi şi Împuternicitului.

11.6. În cazul în care numărul Participanţilor scade sub numărul minim necesar, ca urmare a notificării de respingere de către un Participant, conform secţiunii 11.5 de mai sus, schimbarea regulilor va intra în vigoare în ziua în care Organizatorul acordă statutul de Participant unui nou candidat pentru a creşte numărul de Participanţi la Fixing la numărul solicitat de regulile modificate.

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRPIB-ul Romaniei va scadea vizibil sub potential in 2021, prevede BNR

Ritmul cresterii economice a Romaniei va scadea vizibil sub potential in 2021, apreciaza Banca Nationala a Romaniei (BNR), in minuta sedintei de politica monetara din 7 februarie 2020. "In ceea ce privește viitorul poziției ciclice a economiei, potrivit evaluărilor membrilor detalii

Minuta sedintei de politica monetara a BNR din 7 februarie 2020

Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 7 februarie 2020 Data publicării: 14 februarie 2020 Membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României prezenți la detalii

Regulamentul BNR nr. 1/2020 privind institutiile financiare nebancare

Regulament nr. 1 din 30.ian.2020 Monitorul Oficial, Partea I 101 11.feb.2020 Intrare în vigoare la 11.feb.2020 Regulamentul nr. 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile detalii

Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara din 07.02.2020

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară (comunicat de presa) 07.02.2020 În şedinţa din 7 februarie 2020 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: - Menţinerea ratei detalii

Ultimele Comentarii