BANCI | Cariera

BNR avertizeaza o banca pentru “viteza in creditare”

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-01-14 23:18

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a avertizat o banca pentru ca si-a stimulat angajatii cu bonusuri acordate doar in functie de volumele de credite pe care le-au acordat, adica asa-numita “viteza in creditare”, fata a tine seama si de riscuri, conform noilor cerinte prudentiale adoptate la nivel mondial, cu scopul de a se preveni o noua criza financiara precum cea izbucnita in 2008, tocmai din cauza lacomiei bancherilor.

Libra Internet Bank a primit, la finalul anului trecut, cinci avertismente scrise prin Ordine semnate de prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, pentru urmatoarele motive:

- “Incălcarea dispoziţiilor prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât organul de conducere în funcţia sa de supraveghere, nu s-a asigurat că politicile şi practicile de remunerare a personalului instituţiei de credit corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia, având în vedere că în urma evaluării efectuate, au fost identificate componente ale sistemului de bonusare care favorizează expunerea băncii la riscuri semnificative (bonusuri acordate pe baza unor indicatori prestabiliți care vizează doar aspecte cantitative referitoare la volume de vânzări, fără a se lua în considerare și elemente de risc, respectiv bonusuri acordate personalului din cadrul unităţilor teritoriale care sunt condiţionate de viteza cu care sunt efectuate anumite operaţiuni precum depunerile şi retragerile de numerar și “viteza în creditare”);

- “Incălcarea dispoziţiilor art.5 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadaptarea cadrului de desfăşurare a activităţii în funcţie de natura activităţilor desfăşurate, la nivelul instituţiei de credit existând o pondere semnificativă a procedurilor nerevizuite în raport cu planul anual de revizuire al băncii;

- Incălcarea dispoziţiilor art.34 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere inexistenţa unui cadru solid şi cuprinzător aferent controlului intern, în perioada martie – decembrie 2016 la nivelul instituţiei de credit nefiind desfăşurate acţiuni de control cu scopul de a determina conformitatea activităţilor, produselor, proceselor sau a fluxurilor bancare cu procedurile interne, cu cadrul legal şi de reglementare, sau cu standardele etice, conform procedurilor interne;

Libra Bank a fost avertizata de BNR si pentru ca nu a implementat politici eficace pentru identificarea conflictelor de interese ale angajatilor:

- “Incălcarea dispoziţiilor art.26 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere neimplementarea unor politici eficace pentru a identifica conflictele de interese actuale şi potenţiale în care se poate regăsi personalul instituţiei de credit, prin:

- insuficienţe ale procesului privind gestionarea conflictelor de interese, respectiv nerealizarea controalelor privind conflictele de interese (lipsa stabilirii în cadrul Planului de activitate a unor obiective privind verificarea conflictelor de interese, verificările efectuate nu sunt în măsură să identifice toate aspectele privind conflictele de interese în care se pot afla angajaţii băncii având în vedere că au fost verificate şi raportate declaraţiile privind conflictele de interese doar pentru 20 de angajaţi reprezentând aproximativ 3,5% din totalul declaraţiilor colectate, neefectuarea unor verificări privind salariaţii în leasing, a unor verificări încrucişate la nivelul declaraţiilor privind conflictele de interese, a unor verificări în scopul identificării persoanelor fizice care deţin calitatea de asociat/administrator în societăţi comerciale împreună cu angajaţii băncii, precum şi a unor verificări la nivelul societăţilor comerciale furnizoare de bunuri şi servicii pentru bancă, din punct de vedere al relaţiilor, serviciilor, activităţilor sau tranzacţiilor în care pot apărea conflicte de interese);

- identificarea unor situații de nedeclarare a conflictelor de interese, respectiv a calității de acţionar/asociat în cadrul unor societăţi comerciale aflate în funcţiune (2 cazuri).

Alte trei banci (Garanti Bank, ProCredit Bank si Patria Bank) au primit anul trecut avertismente scrise de la BNR.

Garanti Bank a primit avertisment pentru “Nerespectarea de către Garanti Bank S.A. a prevederilor din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.33/14.06.2016 privind dispunerea unor măsuri Garanti Bank S.A., prin nerealizarea Planului de măsuri, respectiv neimplementarea unui model de clasificare în funcție de tipul de produs/clientelă, ca parte a procesului de selecție, evaluare, monitorizare a riscului de credit.”

Procredit Bank a fost sanctionata pentru “încălcări ale art.101 din O.U.G. nr.99/2006 coroborat cu cele ale art.3 alin.(1) lit.a) și art.5 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activității și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, cu modificările și completările ulterioare, raportat la cerințele art.18 alin.(1) lit.r) din O.U.G. nr.99/2006, având în vedere efectuarea de către ProCredit Bank S.A. România de servicii pentru ProCredit Bank A.G. Germania, fără a fi autorizată să desfășoare astfel de operațiuni, conform obiectului de activitate aprobat de Banca Națională a României.”

Patria Bank a fost avertizata pentru urmatoarele nereguli:

- nerespectarea măsurii dispusă la art.1 lit.o) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.91 din 03.10.2016 privind deţinerea permanentă a unui nivel de fonduri proprii adecvat profilului de risc al băncii, astfel încât să se asigure menţinerea ratei fondurilor proprii totale la minim 15,14%, a ratei fondurilor proprii de nivel 1 la minim 11,35% și a ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază la minim 8,48%;

- nedefinirea, în perioada 31.08.2015 – 31.08.2016, a unor mecanisme de control adecvate care să asigure raportarea pe o bază continuă a riscului de conformitate identificat de alte structuri organizatorice, nestabilirea unei metodologii pentru elaborarea planului de testare a conformităţii şi nedefinirea unor controale corespunzătoare pentru identificarea situaţiilor de conflict de interese generat de alte activităţi în care poate fi implicat personalul instituţiei de credit, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor art.49 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neexercitarea la timp şi în mod eficace de către organul de conducere a atribuţiilor privind aprobarea unor măsuri adecvate de remediere a constatărilor funcţiei de audit intern, având în vedere practica necorespunzătoare de prelungire a termenelor pentru implementarea recomandărilor de audit intern, înregistrându-se la data de 01.06.2016 măsuri cu întârzieri de peste 180 de zile faţă de termenul iniţial de implementare, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor art.35 alin.5 ultima teză din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neînfiinţarea Comitetului de audit în perioada august 2015 – aprilie 2016, nerespectându-se astfel prevederile art.22 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neimplementarea unor mecanisme de control adecvate în activitatea de emitere şi utilizare a instrumentelor de plată electronică, ceea ce a condus la amplificarea expunerii la riscul de conformitate, având în vedere lipsa notificării băncii centrale în luna februarie 2015 cu privire la modificările operate pentru un anumit tip de card, nerespectându-se astfel prevederile art.11 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neasigurarea unui canal de comunicare și raportare eficient, în procesul de cesionare a creanţelor faţă de un debitor, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor capitolului D1-7.2 alin.3 liniuța a 3-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a băncii ediția septembrie 2016, în vigoare începând cu data de 15.09.2016, ale pct.2.5 din Procedura băncii nr.299 privind activitatea de recuperare credite restante din executare silită, în vigoare din data de 25.08.2016, precum şi ale art.12 alin.1 lit. b) şi art.61 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Alte doua banci (Credit Europe Bank si Bancpost) au primit amenzi din partea BNR.

Credit Europe Bank a fost amendata cu 20.000 de lei din urmatoarele motive:

- lipsa unei politici privind selectarea, monitorizarea şi planificarea succedării membrilor Consiliului de administrație, aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.15 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- lipsa unei politici de promovare a diversității în cadrul organului de conducere, aspect care nu asigură respectarea prevederilor art.19 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a verificării modului în care la acordarea remunerației variabile acordate personalului identificat au fost luate în considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum şi probabilitatea şi calendarul profiturilor, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.23 alin.5 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neimplicarea personalului funcțiilor de control în elaborarea politicilor de remunerare și a propunerilor de bonusare ale angajaților, alții decât personalul identificat, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.169 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neevaluarea, în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, a riscurilor rezultate din subestimarea riscului operaţional în contextul utilizării abordării de bază; subestimarea pentru pierderea în caz de nerambursare în condiţii de criză; a riscurilor generate de activitatea de creditare în valută a debitorilor expuşi la riscul valutar (ex: expuneri semnificative în EUR, CHF), aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.70 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;

- neefectuarea testărilor aferente Planului de continuitate a afacerii din anul 2014, pentru a se asigura capacitatea de funcţionare în mod continuu şi pentru a limita pierderile în cazul unei întreruperi severe a activităţii, prin aceasta banca fiind expusă la riscul de a nu funcţiona la parametri optimi şi de a nu furniza servicii de calitate în cazul producerii unui eveniment major, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.63 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;

- neasigurarea de către instituţia de credit a existenţei unui cadru adecvat de administrare a riscului de credit, care să asigure identificarea, măsurarea sau evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscului aferent activităţilor desfăşurate, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.30 alin.1 şi art.31 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că la nivelul băncii nu a fost asigurate:

- formalizarea şi implementarea condiţiilor necesare pentru ieşirea unei expuneri din categoria expunerilor restructurate, conform pct.39 alin.14 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare;

- formalizarea şi implementarea unor criterii cuprinzătoare pentru identificarea tuturor expunerilor neperformante, conform pct.38 alin.1 lit.b) şi alin.3 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat neraportarea în categoria expunerilor neperformante a unor creanţe care erau depreciate (în sumă agregată de 93.796.176 lei);

- formalizarea şi implementarea unor proceduri care să asigure menţinerea expunerilor neperformante cu măsuri de restructurare în perioadele minime de monitorizare conform pct.38 alin.13 lit.b) din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat ca anumite expuneri să nu fie menţinute în categoria expunerilor neperformante, în perioada minimă de monitorizare, ulterior efectuării unor operaţiuni de restructurare;

- formalizarea şi implementarea de criterii de ieşire din categoria creditelor neperformante, conform pct.38 alin.12 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat recunoaşterea unor expuneri ca fiind performante în prima lună în care serviciul datoriei a scăzut sub pragul de 90 de zile, fără aplicarea unei perioade minime de monitorizare;

- proceduri pentru implementarea recunoaşterii neperformanţei conform pct.38 alin.11 din Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a favorizat nerecunoaşterea stării de neperformanţă pe baza principiului contaminării expunerilor, în cazul unor debitori care înregistrau alte expuneri neperformante;

- identificarea unor debitori corporate pentru care banca a efectuat multiple operaţiuni de înlocuire a expunerii ca urmare a dificultăţilor financiare, acestea nefiind considerate însă ca fiind depreciate, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale pct.59 din IAS 39, cu modificările şi completările ulterioare;

- neverificarea de către instituţia de credit a expunerilor aferente unor debitori cu rezidenţa într-o țară terță, expuşi riscului valutar, în scopul evaluării capacităţii de rambursare în condiţii de depreciere severă a monedei, aspect care constituie nerespectare a prevederilor art.22 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare.

Bancpost a primit o amenda de 25.000 de lei pentru urmatoarele probleme:

- încălcarea prevederilor art.101 alin.2 și art.1172 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a implementării unui proces defectuos de rambursare automată a ratelor de credit, prin efectuarea unor tranzacții prin care au fost percepute penalităţi care au condus la înregistrarea de venituri necuvenite, decurgând din operațiunile de creditare cu clienții, fără ca acestea să fie stipulate în contract;

- încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit cu modificările şi completările ulterioare, prin neexercitarea în mod adecvat a responsabilităţilor definite la art.84 alin.1 și la art.153 din regulamentul menţionat, prin aprobarea de către Comitetul de Reglementări Interne a unor norme care erau de competența organului de conducere, întrucât în cadrul acestora erau reglementate activităţi care generează risc semnificativ pentru bancă (Norma privind identificarea expunerilor neperformante și clasificarea expunerilor restructurate rezultate în urma operațiunilor de înlocuire/19.01.2016, modificată în 05.04.2016; Norma de creditare Persoane fizice/05.02.2016; Procedura de aprobare și acordare credite ipotecare/imobiliare și de consum/21.04.2016; Normă privind indicatorii cheie de risc operațional/16.06.2016, Procedura de raportare a evenimentelor de risc operațional/V5).

- Incălcarea prevederilor art.55 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- modul de planificare a activității de audit intern nu asigură premisele pentru îndeplinirea cerințelor standardului de audit 2010 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România, la nivelul băncii nefiind formalizată o procedură detaliată de evaluare a riscurilor, în care să fie definite criteriile de evaluare şi scala valorică asociată riscurilor în vederea pregătirii planului anual de audit;

- nu s-a asigurat respectarea prevederilor standardului 2100 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România, având în vedere nedefinirea intervalului de timp de acoperire a tuturor unităților auditabile din universul de audit și neurmărirea auditării tuturor activităţilor şi unităţilor operaţionale, ceea ce a condus la existența de activităţi şi unităţi operaţionale care nu au fost auditate niciodată (guvernanţa corporativă, strategia şi planificarea afacerii) sau care nu au fost auditate din anul 2011 (managementul accesului utilizatorilor);

- nu s-a asigurat respectarea prevederilor standardului 2500.A1 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România, având în vedere scoaterea de sub urmărire ulterioară a recomandărilor de audit cu statusul “închise - neverificate“, ceea ce nu asigură premisele pentru desfășurarea unei activități de audit eficiente, în cazul în care recomandările formulate nu conduc la eliminarea cauzelor şi îmbunătăţirea activităţii, sau nu sunt implementate în mod adecvat;

- încălcarea prevederilor art.12 alin.2 coroborat cu art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neaprobarea de către organul de conducere, a politicii de determinare a ajustărilor pentru depreciere, în cazul creditelor care intră sub incidența legii dării în plată, aplicată la data de 30.06.2016;

- încălcarea prevederilor pct.145 lit.b) din Regulamentul de punere în aplicare nr. 227/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE), referitoare la criteriile de încadrare a expunerilor în categoria celor neperformante, având în vedere că instituția de credit nu a inclus în categoria creditelor neperformante expuneri care îndeplineau criteriul potrivit căruia, în lipsa executării garanției reale este improbabil ca debitorul sa își achite integral obligațiile din credite.

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: CarieraSimona Halep si BT ureaza romanilor din strainatate: La multi ani! Tanti auguri a tutti i romeni! ¡Feliz día nacional para todos los rumanos, Happy National Day, Romania! (video)

De 1 Decembrie – şi nu numai – avem un mesaj despre români, România şi Banca Transilvania, anunta banca: Dăm startul unei noi campanii cu Simona Halep, un model şi întotdeauna un prilej de mândrie şi ambiție pentru noi, pentru toți detalii

Asociatia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din Romania (ACJSFB) are o noua conducere

Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România (ACJSFB), fondată în 2004 în scopul creării şi consolidării cadrului general necesar promovării şi susţinerii intereselor profesionale ale juriştilor din sistemul financiar-bancar şi detalii

Bogdan Neacsu, noul director general al CEC Bank: avem planuri ambitioase

CEC Bank anunta intr-un comunicat ca in urma finalizarii procesului de nominalizare de catre Adunarea Generala a Actionarilor CEC BANK S.A. si a aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei, proces demarat in luna iulie a anului curent, componenta echipei de conducere a Bancii este detalii

Adrian Nastase preia conducerea Asseco Romania

Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) l-a desemnat pe Adrian Năstase drept noul Country Leader al companiei în România, anunta compania intr-un comunicat, in care adauga: Adrian Năstase lucrează în cadrul companiei din anul 2006, cea mai recentă calitate detalii

Ultimele Comentarii