LEGI | Procese

Instanta de judecata decide executarea silita a girantului unui credit, debitorul principal fiind insolvabil

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-01-05 08:24

Decizia nr. 1813/2013 pronunțată de Tribunalul SUCEAVA la data de 22-08-2013 în dosarul nr. 1813/2013

Dosar nr._ - validare poprire -

ROMÂNIA

TRIBUNALUL SUCEAVA

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 1813

Ședința publică din data de 22 AUGUST 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE: T. M.

JUDECĂTOR: S. A.

JUDECĂTOR: M. C.

GREFIER: Ș. L. G.

Pe rol, judecarea recursului formulat de debitoarea G. V., domiciliată în ., județul Suceava împotriva sentinței civile nr. 2139 din data de 27 martie 2013 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosarul nr._, intimați fiind creditorii C.A.R. A SALARIAȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNT F. și B. E. J. L. LIONTION, precum și terțul poprit ȘCOALA G. R., reprezentată prin G. L. P..

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă intimații creditori C.A.R. a salariaților învățământ F. prin delegat Riscu V., asistată de avocat N. L. și executorul judecătoresc L. L., lipsă fiind celelalte părți.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se faptul că prin serviciul de arhivă s-a atașat cauzei pendinte dosarul de executare nr.44/2011 al B.I.E.J. L. L. ( filele 23-48).

Avocat N. L. depune la dosar împuternicirea avocațială prin care face dovada asigurării asistenței juridice a prim intimatei creditoare ( fila 22).

Instanța constatând că nu mai sunt alte cereri, probe de solicitat sau excepții de invocat constată recursul în stare de judecată și acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat N. L. pentru intimata creditoare C.A.R. a salariaților învățământ F. solicită respingerea recursului ca nefondat, apreciind că excepția necercetării fondului cauzei de către instanța de fond este nefondată. Creanța este certă, lichidă și exigibilă.

Este real faptul că mai există și alte persoane care au garantat creditul însă doar uneia dintre acestea i se poate imputa soluția adoptată de instanța de fond.

De asemenea susținerea că până în prezent creditoarea a și recuperat o parte din debitul restant de la cel de­-al doilea girant, H. E.-C. căruia i s-a înființat poprire tot până la concurența sumei de 8333 lei nu poate fi reținută, cu nu se poate reține nici susținerea precum că astfel pentru creditoarea C.A.R a Salariaților învățământ F. ar fi o îmbogățire fără just temei.

De reținut că s-au efectuat acte de executare silită și împotriva altui girant, însă față de împrejurarea că debitoarea principală P. A. împreună cu soțul său P. V., care este girant sunt plecați din țară, au fost demarate activitățile de executare silită, iar din cei patru giranți, care au garantat împrumutul, un număr de doi giranți sunt insolvabili, respectiv P. V. și T. B., fiind plecați din țară rămânând solvabili doi dintre giranți, respectiv H. E. C. și G. V..

Este real faptul că instanța de fond nu a procedat la verificarea stării de solvabilitate a girantei însă din angajamentul de garanție personală al debitoarei girant G. V. rezultă că aceasta a renunțat la beneficiul urmăririi bunurilor asupra debitoarei, astfel că potrivit argumentelor mai sus arătate Contractul nr. 359 din data de 21.10.2008 constituie titlul executoriu împotriva debitoarei-girant G. V. care poate fi urmărită silit chiar înaintea debitoarei principale, iar argumentele debitoarei sunt nefondate sub acest aspect.

În ceea ce privește termenul de 3 luni potrivit disp. art.460 Cod Procedură Civilă, acesta curge de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă " și nu de la data primirii popririi. În acest sens, prin angajamentul reprezentanților terțului poprit precum că se vor reține sumele de bani din luna următoare, termenul este întrerupt, fiind prelungit cu alte trei luni de la data asumării obligației.

Atâta timp cât s-au făcut reține în luna iulie 2012, apreciază că cererea de validare a popririi a fost în mod corect respectată chiar și după trecerea termenului de 3 luni susmenționat.

În consecință, solicită respingerea recursului ca nefondat, cu mențiunea că, înțelege ca, cheltuielile de judecată să le solicite pe cale separată.

Executorul judecătoresc L. L. având cuvântul precizează că achiesează concluziilor puse de avocat N. L., apreciind că se impune respingerea recursului ca nefondat și menținerea sentinței civile pronunțate de instanța de fond ca fiind legală și temeinică.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

TRIBUNALUL:

Asupra recursului de față, constată următoarele:

P. cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava sub numărul_ din data de 12.10.2012, reclamantul B. Individual al E. J. L. L. a chemat în judecată pe terțul poprit Școala G. R. și pe debitoarea G. V. pentru validarea popririi ce a fost înființată prin adresa de înființare a popririi nr.150 din 11 ianuarie 2012 asupra sumelor de bani pe care terțul poprit le datorează debitoarei.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că, prin Contractul de împrumut nr. 359 din 21.10.2008, încheiat între creditoarea C. a Salariaților Învățământ F. IFN și debitoarea P. A., contract ce constituie titlu executoriu conform Legii nr. 122/1996, debitoarea a fost obligată la plata sumei de 7530 lei ce reprezintă creanța, din care 6263 lei reprezintă sold împrumut și suma de 1267 lei reprezintă dobânzi și penalități.

Având în vedere că debitoarea nu și-a îndeplinit de bună voie obligațiile contractuale asumate prin titlul executoriu, s-a dispus executarea silită, astfel că debitul a crescut la suma de 8333 lei, prin însumarea cheltuielilor de executare ce reprezintă 803 lei.

Cu ocazia efectuării activităților de executare silită s-a constatat că debitoarea principală P. A. este plecată din țară, motiv pentru care s-a dispus înființarea popririi pe giranți, printre care și G. V..

La data de 11.01.2012, prin adresa nr. 150 a fost înaintată la Școla de Arte și Meserii din statul R. dispoziția de înființare a popririi, însă terțul poprit nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 460 din Codul de procedură civilă.

În dovedire, s-au depus la dosar înscrisuri (filele 5-10, fila 22).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei și timbru judiciar de 0,3 lei.

Legal citat, terțul poprit nu a formulat întâmpinare și nu și-a desemnat un reprezentant pentru a se prezenta în instanță.

Legal citată, debitoarea G. V. a formulat întâmpinare prin care a arătat că debitoarea P. A. deține bunuri imobile în proprietate și că se impunea ca executorul judecătoresc să fi făcut dovada că a întreprins demersuri pentru verificarea existenței unor bunuri în proprietatea debitoarei principale.

În drept, debitoarea a invocat prevederile art. 115-118 din Codul de procedură civilă.

Instanța a administrat, la solicitarea părților, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

P. sentința civilă nr. 2139 din data de 27 martie 2013 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosarul nr._ , s-a admis cererea de validare a popririi formulată de reclamantul B. E. J. L. L., cu sediul în mun. F., ., jud. Suceava, cu citarea creditoarei C.A.R. a Salariaților Învățământ F., cu sediul în mun. F., ., jud. Suceava, în contradictoriu cu debitoarea G. V., cu domiciliul în ., jud. Suceava și terțul poprit Școala G. R., cu sediul în ., jud. Suceava.

S-a validat poprirea înființată de B. E. J. L. L. în dosarul de executare nr. 44/2011, în mâinile terțului poprit Școala G. R., până la concurența sumei de 8333 lei.

Terțul poprit a fost obligat la plata către creditoarea C.A.R. a Salariaților Învățământ F. a sumei de 8333 lei datorată creditoarei de către debitoarea G. V. la data înființării popririi, în contul indicat în adresa de înființare a popririi.

Pentru a hotărî astfel, analizând materialul probator administrat în cauză, instanța de fond a constatat următoarele:

P. Încheierea dată în Ședința Camerei de Consiliu din data de 06.12.2011 de către Judecătoria F., în dosarul nr._, s-a încuviințat executarea silită în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut nr. 359 din 21.10.2008, debitori fiind P. A., P. V., T. B., H. E. C. și G. V. (f. 10).

De asemenea, prinadresă de înființare a popririi nr. 150 emisă în data de 11.01.2012 de B. E. J. L. L. în dosarul de executare nr. 44/2011 s-a dispus înființarea popririi asupra sumelor prezente și viitoare ce reprezintă salariul debitoarei-girant G. V. pe care terțul Școala G. R. le datora debitoarei, până la concurența sumei de 8333 lei (f. 5).

Adresa de înființare a fost comunicată terțului poprit la data de 19.01.2012, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare (f. 9).

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 460 cod procedură civilă, „dacă terțul poprit nu-și mai îndeplinește obligațiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanța de executare, în vederea validării popririi.

Instanța va cita creditorul urmăritor, debitorul și terțul poprit și, dacă din probele administrate rezultă că terțul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terțul poprit să plătească creditorului, în limita creanței, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desființarea popririi.”

Instanța de fond a mai reținut că, în conformitate cu prevederile art. 460 alin. 4 teza a II-a, în caz de neexecutare a obligațiilor, executarea silită se va face împotriva terțului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu. Rezultă că prin validarea popririi se naște un raport juridic nou, direct, între creditor și terțul poprit. Însă, pentru a se putea stabili un astfel de raport juridic obligațional, creditorul trebuie să dovedească, la momentul validării popririi, faptul că terțul poprit datorează anumite sume de bani debitorului.

Așadar, din interpretarea dispozițiilor art.460 alin.2 Cod procedură civilă rezultă că validarea popririi este condiționată, în primul rând de existența unor probe din care să rezulte, fără putință de tăgadă, că terțul poprit datorează sume de bani debitorului.

În speța, instanța de fond a apreciat că această condiție este îndeplinită, prin adresa nr. 142 din 20.03.2013, Școala G. R. confirmând că debitoarea G. V. este angajată a acestei unități, pe perioadă nedeterminată, în acest mod fiind făcută dovada raportului juridic obligațional statornicit între debitoare și terțul poprit, în conformitate cu prevederile legale mai sus arătate.

Cu privire la cea de-a două condiție prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terțul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedură civilă, avea obligația ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terțul să fi consemnat vreo sumă la dispoziția creditoarei, rezultă că terțul poprit și-a încălcat obligațiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât și această condiție menționată în art. 460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Față de susținerile debitoarei prin întâmpinare, instanța de fond a reținut că potrivit art. 2 alin. 3 din Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, Contractul nr. 359 din data de 21.10.2008 încheiat între creditoare și numita P. A., cu garanțiile precizate în cuprinsul acestui contract, inclusiv angajamentul de garanție personală al debitoarei girant G. V., constituie titlu executoriu (filele 6, 22).

Din angajamentul de garanție personală al debitoarei girant G. V. rezultă că aceasta a renunțat la beneficiul urmăririi bunurilor asupra debitoarei, astfel că potrivit argumentelor mai sus arătate Contractul nr. 359 din data de 21.10.2008 constituie titlul executoriu împotriva debitoarei-girant G. V. care poate fi urmărită silit chiar înaintea debitoarei principale, iar argumentele debitoarei sunt nefondate sub acest aspect.

Pentru considerentele expuse anterior, instanța de fond a admis cererea de validare a popririi formulată de reclamantul B. E. J. L. L., cu citarea creditoarei C.A.R. a Salariaților Învățământ F., în contradictoriu cu debitoarea G. V. și terțul poprit Școala G. R..

Pe cale de consecință, s-a validat poprirea înființată de B. E. J. L. L. în dosarul de executare nr. 44/2011, în mâinile terțului poprit Școala G. R., până la concurența sumei de 8333 lei și a obligat terțul poprit la plata către creditoarea C.A.R. a Salariaților Învățământ F. a sumei de 8333 lei datorată creditoarei de către debitoarea G. V. la data înființării popririi, în contul indicat în adresa de înființare a popririi.

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs debitoarea G. V., criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, invocând că soluția pronunțată a fost dată fără a se intra în cercetarea fondului cauzei în condițiile în care semnatar al contractului de împrumut cu nr.359/21._ în calitate de girant mai figurează încă o persoană H. E.-C., căreia i se reținut din listele lunar suma de 330 lei începând cu luna septembrie 2012, de către același B.E.J "L. L." pentru aceeași creditoare C.A.R a Salariaților Învățământ-F. în contul aceleiași persoane împrumutate,respectiv P. A. și P. V..

În motivare a arătat că soluția recurată este nelegală întrucât nelegal s-a dispus înființarea popririi pe veniturile sale până la concurența sumei de 8333 lei (întregul debit cu penalități și cheltuieli de executare) în condițiile în care până în prezent creditoarea a recuperat o parte din debitul restant de la cel de­-al doilea girant, H. E.-C. căruia i s-a înființat poprire tot până la concurența sumei de 8333 lei deci operează în acest caz o îmbogățire fără just temei pentru creditoarea C.A.R a Salariaților învățământ F..

Că, nelegală este soluția recurată în condițiile în care creditoarea nici nu a făcut vorbire despre veniturile sau solvabilitatea debitorului P. V., soțul numitei P. A., care a fost și acesta beneficiarul contractului de împrumut ce constituie titlu executoriu, cum nelegală este soluția și sub aspectul admiterii peste termenul de 3 luni în care trebuia introdusă cererea pentru validarea popririi.

Pentru a putea fi validată poprirea, potrivit art. 460 alin 1 Cod procedură civilă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să existe obligația terțului poprit de a plăti o sumă de bani debitorului și refuzul terțului de a indisponibiliza aceste sume, iar acțiunea să fie introdusă în termen de 3 luni de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

Pentru aceste motive, a solicitat admiterea recursului, casarea sent.civ.nr.2139 din 27.03.2013 cu consecința respingerii ca nefondată a cererii pentru validarea popririi pe veniturile mele până la concurența sumei de 8333 lei.

În drept, și-a întemeiat recursul pe disp. art.304 pct. 7,9, art.304 ind.1, art.312 pct.3,5 din codul de procedură civilă anterior aplicabil în cauza dedusă judecății în condițiile în care se solicită validarea popririi pentru o sumă cuprinsă într-un titlu executoriu emis sub imperiul legii anterioare.

Intimata creditoare C.A.R. A SALARIAȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNT F. a formulat întâmpinare.

În motivare acesteia a arătat că, în fapt, Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților învățământ F. I.F.N. la data de 21.10.2008, a acordat un împrumut în sumă de 7.000 lei debitoarei P. A. din Suceava ., . Contractului de împrumut 359/21/10.2008, acesta având calitatea de membru C..

P. acest contract, debitoarea avea obligația de a achita împrumutul în sumă de 7.000 lei împreună cu dobânzile aferente într-un număr de 36 rate lunare.

Contractul de împrumut nr. 359/21.10._ a fost garantat de către giranții: T. B., din Suceava, . . . C., din Suceava ., . ., G. V., din satul Corni, oraș Liteni, jud Suceava și P. V., din Suceava, soțul debitoarei principale.

După acordarea împrumutului, văzând că debitoarea întârzie achitarea ratelor lunare, în repetate rânduri a încercat să ia legătura cu acesta, au fost înaintate prin poștă somații la domiciliu, au fost contactați giranții în mai multe rânduri telefonic sau prin somații poștale.

Deoarece nu s-a reușit recuperarea debitului și aflând că debitoarea principală P. A. împreună cu soțul său P. V., care este girant sunt plecați din țară, au fost demarate activitățile de executare silită.

Din cei patru giranți, care au garantat împrumutul, un număr de doi giranți sunt insolvabili, respectiv P. V. și T. B., fiind plecați din țară rămânând solvabili doi dintre giranți, respectiv H. E. C. din Suceava și G. V. din satul Corni orașul Liteni, jud. Suceava.

În conformitate cu clauzele contractuale rezultă că la contractul de împrumut nr. 359/21.10.2008 fac parte integrantă angajamentele de plată ale celor 4 giranți menționați mai sus, angajamente existente la dosar.

Văzând motivele și susținerile numitei G. V., s-au considerat

nefondate și neadevărate pentru următoarele motive:

Unitatea creditoare nu realizează o îmbogățire fără just temei, afirmația girantei G. V. și a avocatei acesteia sunt neadevărate.

Conform statutului este o unitate non-profit. Obiectul de activitate îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă la membrii C., iar dobânda încasată, la finalul anului, după deducerea cheltuielilor de funcționare ( salarii, taxe și impozite, rechizite, energie, apă, canal, chirii, etc. ) se întoarce sub formă de beneficii sau bonificații la fondurile sociale ale membrilor C..

Bonificarea fondurilor sociale ale membrilor C. trebuie să fie superioară ratei de inflație, pentru a le asigura membrilor noștri protecția fondurilor sociale față de inflație.

În situația în care ar exista împrumuturi de acest gen la care să nu le perceapă dobânzi, ar deveni falimentari.

Celelalte motive susținute prin care solicită anularea sentinței civile nr. 2139 sunt la fel nefondate, astfel:

Afirmația precum că nu a fost probată obligația terțului poprit față de debitoare de a-i preda periodic sume de bani este nefondată. Conform adeverinței angajament nr. 815/31.07.2008 emisă de Scoală de Arte și Meserii R., actuala Scoală G. R., dar și prin adresa nr. 142/20.03.2013 emisă de Scoală G. R., ambele confirma calitatea de salariată a debitoarei-girant G. V. și implicit obligația terțului poprit de plata periodică.

Afirmația precum că nu a fost probat refuzul terțului poprit de a indisponibiliza și de a vira sumele de bani poprite, la fel este nefondată. Aceasta este probată prin ea însăși, prin neconsemnarea și neplata banilor în contul nostru pentru toată acesta perioadă de timp. P. comparație, executorul a înființat poprire și la casa de pensii Suceava în aceeași zi, respectiv 11.01.2012, iar de la casa de pensii sunt virate sumele de bani din februarie 2012, în timp ce Școala G. R. nu s-a conformat nici după un an și jumătate.

Referitor la termenul în care a fost solicitată validarea popririi și această solicitare este nefondată. Școala de Arte și meserii, în calitate de terț poprit, mereu a afirmat că ne va trimite sumele de bani din luna următoare, însă nu a respectat promisiunile.

P. întâmpinare, s-a solicitat respingerea recursului depus de debitoarea-girant G. V. ca fiind nefondat și totodată menținerea Sentinței civile nr. 2139 din 27.03.2013 a Judecătoriei Suceava. Cu cheltuieli de judecată.

De asemenea, intimatul creditor B. E. J. L. LIONTION a formulat la rândul său întâmpinare prin care a arătat că, în fapt, B.E.J. L. L., având în lucru dosarul de executare silită cu numărul 44/28.11.2011 în care au fost efectuate acte de urmărire pentru recuperarea debitului în sumă de 8.333 lei de la debitoarea P. A., din Suceava, care nu și-a executat obligațiile stabilite în titlul executor Contract de împrumut nr 359/21.10.2008, în urma activităților efectuate s-a constatat insolvabilitatea debitoarei principale. Aceasta este plecată la muncă în Italia, iar conform clauzelor contractuale, în vederea recuperării debitului, au fost desfășurate acte de urmărire asupra celor 4 giranți care au garantat împrumutul.

Din cei patru giranți, un număr de doi, respectiv P. V. și T. B., sunt plecați din țară rămânând solvabili doi giranți, respectiv H. E. C. din Suceava și G. V. din satul Corni orașul Liteni, jud. Suceava.

În conformitate cu clauzele contractuale și cu prevederile art. 452 și următoarele din C. pr. civ. la data de 11.01.2012 a fost dispusă poprire asupra pensiei numitei H. E. C. cât și asupra salariului numitei G. V..

De la Casa Județeană de pensii se primesc începând cu luna februarie 2012 câte 100 lei pin rețineri lunare din pensia debitoarei-girant H. E. C., iar terțul poprit Scoală G. R., oraș Liteni, unde este salariată G. V. a refuzat consemnarea și virarea sumelor de bani reprezentând poprirea solicitată de către noi.

De la data dispunerii popririi, în repetate rânduri s-a purtat corespondență scrisă prin poștă dar și discuții directe și telefonice între creditoarea C. sau executorul judecătoresc, cu directorul școlii G. L. P. cât și cu secretarul școlii G. A., aceștia de fiecare dată își cereau scuze pentru nereținerea banilor, afirmând că de luna viitoare vor consemna sumele de bani și le vor înainta în contul creditoarei C. învățământ F.. Printre motivele pe care le invocau erau, sărbătorile pascale, când debitoarea-girantă avea nevoie de bani, nevoi de spitalizare, cât și alte motive.

Văzând motivele și susținerile numitei G. V. depuse la dosar, se impun a fi făcute următoarele precizări:

Susținerea precum că de la Casa județeană de pensii Suceava sunt virate lunar câte 330 lei din pensia debitoarei-girant H. E. C. nu sunt adevărate, suma virată fiind 100 lei.

Susținerile precum că C. învățământ F. se îmbogățește fără just temei, la fel este nefondată. Sumele de bani care au fost acordate ca împrumut debitoarei P. A. sunt purtătoare de dobânzi, iar ratele lunare de 100 lei virate de către terțul poprit Casa județeană de pensii Suceava, nu acoperă dobânzile care se acumulează lunar.

Cele trei motive susținute prin care solicită anularea sentinței civile nr. 2139 sunt nefondate,astfel:

Inexistența obligației terțului poprit față de debitoare de a-i preda periodicc sume de bani. Această obligație există, fiind probată prin Adeverința angajament nr. 815/31.07.2008 emisă de Scoală de Arte și Meserii R., actuala Scoală G. R., dar și prin adresa nr. 142/20.03.2013 emisă de Scoală G. R., existente la dosar, ambele confirmă calitatea de salariată a debitoarei-girant G. V..

Inexistența refuzului terțului poprit de a indisponibiliza și de a vira sumele de bani poprite. Refuzul terțului poprit este probat prin neconsemnarea și neplata banilor popriți în toată acesta perioadă de timp din 11.01.2012 și până în prezent, comparativ cu terțul poprit Casa județeană de pensii Suceava, care a primit dispoziția de poprire în aceeași zi, a virat lunar din pensia girantei H. E. C. din luna februarie 2012.

Referitor la termenul în care a fost solicitată validarea popririi, motivarea este nefondată. Termenul de trei luni prevăzut de lege este orientativ, este un termen de recomandare, nefiind prohibitiv. In acest sens, rugăm a se avea în vedere faptul că în toată acesta perioadă de neplată, terțul poprit, reprezentat de directorul și secretarul scolii, au solicitat creditoarei, în mod repetat un nou termen, afirmând ". vom reține sumele de bani de luna viitoare " situație în care termenul era mereu decalat. În textul de lege, art. 460 C. pr. civ arată " în termen de 3 luni de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă " și nu de la data primirii popririi. In acest sens, prin angajamentul reprezentanților terțului poprit precum că vom reține sumele de bani din luna următoare, termenul este întrerupt, fiind prelungit cu alte trei luni de la data asumării obligației.

Consideră că instanța de fond a avut în vedere inclusiv motivele semnalate de către noi, pe lângă altele, atunci când a judecat fondul pronunțând o hotărâre justă.

Face mențiunea că în prezent debitul este în sumă de 9.454,6 lei, din care 6.263 lei reprezintă sold împrumut, 2.811,3 lei reprezintă dobânzi și penalități acumulate cât și 380,3 lei diferență la cheltuielile de executare silita care au fost calculate conform proceselor verbale din 28.03.2013 și din 16.07.2013 întocmite de B.E.J. L. L. și care în conformitate cu dispozițiile art. 371 indice 7 din C. pr. civ. constituie titlul executoriu.

P. întâmpinarea pe care a formulat-o a solicitat respingerea recursului depus de către debitoarea-girant G. V. ca nefondat și menținerea Sentinței civile nr. .2139 din 27.03.2013 a Judecătoriei Suceava, pe care a considerat-o justă și temeinică.

Examinând recursul, prin prisma motivelor de fapt și de drept invocate, Tribunalul reține următoarele:

Așa după cum rezultă din lucrările dosarului tema pretențiilor și a probațiunii vizează validarea popririi ce a fost înființată prin adresa de înființare a popririi nr.150 din 11.01.2012 asupra sumelor de bani pe care terțul poprit le datorează debitoarei.

Din analiza considerentelor sentinței civile atacate tribunalul constată că în mod just instanța de fond a făcut aplicarea dispozițiilor art.460 al.4 teza a II-a Cod procedură civilă, potrivit cărora în caz de neexecutare a obligațiilor, executarea silită se va face împotriva terțului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu. Au fost examinate condițiile prevăzute de art.460 al.1 și 2 din același act normativ reținându-se incidența acestora în cauză.

Verificând înscrisurile aflate la dosar tribunalul constată că împrumutul în sumă de 7.000 lei acordat debitoarei P. A. în baza contractului de împrumut nr.359/21/10.2008 a fost garantat de către giranții T. B., H. E. C., G. V.-recurenta în cauză, precum și de către P. V.. Cum însă debitoarea nu și-a achitat ratele lunare în repetate rânduri iar creditoarea nu a reușit recuperarea debitului de la debitoarea principală P. A. și soțul acesteia girant-P. V., fiind plecați din țară, și cum din cei patru giranți doi sunt insolvabili, respectiv P. V. și T. B., au rămas solvabili doi dintre giranți respectiv H. E. C. și recurenta G. V..

Așa după cum rezultă din clauzele contractuale, fac parte integrantă angajamentele de plată ale celor patru giranți depuse la dosar.

Recurenta debitoare a semnat adeverința-angajament nr.815/31.07.2008, ca girantă, prin care a arătat că „mă angajez față de Casa de Ajutor Reciproc F. prin reprezentanții săi legali de a plăti, în mod solidar, conform art.1662 Cod civil, prin rețineri lunare din venituri bănești suma de 7.000 lei, reprezentând împrumutul plus dobânzile și eventualele penalități de întârziere conform contractului de împrumut contractat la C. F. de numita P. A. cu domiciliul în Suceava, în cazul în care debitoarea sus indicată nu va achita împrumutul contractat la termenele și condițiile prevăzute în contractul de împrumut nr.359/21.10.2008”.

În aceeași adeverință giranta recurentă a arătat că „Subsemnata renunț la beneficiul discuției (urmăririi) față de creditoare (C. F.) potrivit art.1662 Cod civil.” Ultimul aliniat din adeverința de girant nr.815/31.07.2008 arată că C. F. va putea urmări la plată pe acela care va voi dintre giranți fără ca acesta să poată opune beneficiul de discuțiune. Recurenta a semnat adeverința angajament, nu contestă semnătura iar clauzele cuprinse în conținutul acesteia îi sunt opozabile.

P. urmare, în baza clauzelor contractuale prezentate mai sus și a dispozițiilor art.452 și urm.Cod procedură civilă, creditoarea intimată poate urmări la plată pe recurenta G. V. cu toate că din lucrările dosarului rezultă că intimata s-ar fi îndreptat la plată și asupra girantului H. E. C., încasând lunar de la aceasta câte 100 lei lunar, această sumă fiind mai mică decât dobânda acumulată, neputând fi reținută îmbogățirea fără justă cauză, sumele de bani acordate ca împrumut debitoarei P. A. fiind purtătoare de dobânzi.

Pe de altă parte, se mai constată, referitor la termenul de 3 luni în care a fost solicitată validarea popririi că, potrivit art.460 Cod procedură civilă, acesta curge de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă și nu de la data primirii popririi. Astfel, prin angajamentul reprezentanților terțului poprit că va reține sumele de bani din luna următoare, termenul este întrerupt, fiind prelungit cu alte 3 luni de la data asumării obligației. Atâta timp cât nu s-au făcut rețineri în luna iulie 2012, se apreciază că cererea de validare a popririi a fost corect soluționată, chiar și după trecerea termenului de 3 luni sus-menționat.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul constatând că nu este dat motivul de recurs privind excepția necercetării fondului, fiind incidente dispozițiile art.460 Cod procedură civilă, astfel după cum în mod just au fost examinate și reținute de către instanța de fond, va confirma soluția atacată, apreciind că acesta își găsește suport în probatoriul administrat, a cărui analiză judicioasă a condus la stabilirea unei situații de fapt, la pronunțarea unei hotărâri legale și temeinice, care își găsește fundament juridic în dispozițiile legale invocate în considerente.

Așadar, potrivit dispozițiilor art.312 al.1 Cod procedură civilă tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE :

Respinge recursul formulat de debitoarea G. V., domiciliată în ., județul Suceava împotriva sentinței civile nr. 2139 din data de 27 martie 2013 pronunțată de Judecătoria Suceava în dosarul nr._, intimați fiind creditorii C.A.R. A SALARIAȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNT F. și B. E. J. L. LIONTION, precum și terțul poprit ȘCOALA G. R., reprezentată prin G. L. P., ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică din data de 22 AUGUST 2013.

Președinte, Judecător, Judecător, Grefier,

T. M. S. A. M. C. Ș. L. G.

Pt.grefier aflat în C.O.

semnează P. Grefier

Red. S.A.

Jud. fond. F. S.

Tehnored. R.M.

Ex.2./19.09.2013

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProceseDecizia ICCJ prin care BCR Banca pentru Locuinte a pierdut procesul cu Curtea de Conturi

Decizia definitiva adoptata de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in procesul dintre BCR Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi: R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia nr. detalii

Cum motiveaza Inalta Curte de Casatie si Justitie respingerea cererilor de conversie a creditelor in franci elvetieni la cursul din data acordarii, in baza teoriei impreviziunii

Iata cum motiveaza Inalta Curte de Casatie si Justitie respingerea cererilor de conversie a creditelor in franci elvetieni la cursul din data acordarii (inghetarea cursului), in baza teoriei imprevizunii: "În cauză, nu se poate da curs solicitării de aplicare a efectelor teoriei detalii

Motivarea sentintei emisa de Curtea de Apel Bucuresti in procesul dintre Curtea de Conturi si Ministerul Dezvoltarii, in cazul bancilor pentru locuinte

Motivarea sentinei din 2016 emisa de Curtea de Apel Bucuresti in procesul dintre Curtea de Conturi si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), redenumit Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in cazul bancilor pentru detalii

Credius a fost sanctionata de ANPC

Credius, o Institutie Financiara Nebancara (IFN) care acorda credite online si in magazine, cu costuri pe care le prezinta incorect pe site (vezi foto), fara sa afiseze dobanda si Dobanda Anuala Efectiva (DAE), ci doar rata lunara, ceea ce este ilegal, a fost sanctionata de catre Autoritatea detalii

Ultimele Comentarii