LEGI | Legislatie

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2017-11-08 18:35

Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (document publicat de Guvernul Romaniei)

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:

- implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de Guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017;

- elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;

- asigurării predictibilității cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;

- introducerii unor măsuri de consolidare a încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

- de a clarifica urgent situațiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru asigurarea aplicării unui tratament unitar tuturor operatorilor economici;

- prevenirii și combaterii riscurilor de evaziune fiscală cu produse alcoolice și tutun prelucrat;

- încurajării contribuabililor să-și declare în mod transparent obligațiile fiscale, prin asigurarea unor condiții echitabile și eficiente de concurență pentru toți contribuabilii plătitori de impozit pe profit, în scopul îmbunătățirii conformării;

- transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne (ATAD), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016;

- reformării sistemelor sociale publice din România în vederea creșterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii datorate atât de către aceștia, cât și de către angajați. În acest sens, se reduce numărul contribuțiilor sociale obligatorii, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească, să rețină, să declare și să plătească obligațiile datorate;

- respectării prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone , conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene din 2 octombrie 2017(C331/04).

Ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative, în sensul că:

- neintroducerea măsurii de sancționare constând în confiscarea mijloacelor de transport în care organele de control descoperă produse alcoolice și din tutun prelucrat care nu poartă marcajele prevăzute de lege, va permite perpetuarea și chiar încurajarea faptelor de evaziune fiscală cu aceste produse;

- neadaptarea cadrului fiscal la actualele tendințe de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit, prin neintroducerea de măsuri pentru combaterea acestora, poate avea drept consecință înregistrarea unei conformări necorespunzătoare;

- nu ar putea fi promovate modificările corelative ale legislației din domeniul muncii, sănătății, de către instituțiile de specialitate, începând cu aceeași dată, respectiv data de 1 ianuarie 2018.

In considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta Ordonanță de urgență.

Art. I - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Titlul I - Dispoziții generale

1. Alineatul (2 ) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate;
c) contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.”
Titlul II - Impozitul pe profit
2. La articolul 25 alineatul (3), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
”h) cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere
economic, potrivit art. 402
; ”
3. La articolul 25 alineatul (4), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:
”p) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme
cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările
necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată, pentru
contribuabilii care nu aplică prevederile art. 402 ;”
4. Articolul 27 se abrogă.
5. După Capitolul III se introduce un nou capitol, Capitolul III1
- Norme
3
împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra
funcționării pieței interne, alcătuit din art. 401
-406
, cu următorul cuprins:
”Art. 401 Definiții specifice - În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificații:
1. costurile îndatorării - cheltuiala reprezentând dobânda aferentă tuturor formelor de datorii,
alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte cheltuieli
suportate în legătură cu obținerea de finanțare potrivit reglementărilor legale în vigoare, cum ar fi
dar fără a se limita la acestea: plăți în cadrul împrumuturilor cu participare la profit, dobânzi
imputate la instrumente cum ar fi obligațiunile convertibile și obligațiunile cu cupon zero, sume în
cadrul unor mecanisme de finanțare alternative cum ar fi ”finanțele islamice”, costul de finanțare
al plăților de leasing financiar, dobânda capitalizată inclusă în valoarea contabilă a unui activ
aferent sau amortizarea dobânzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finanțării
în temeiul normelor privind prețurile de transfer acolo unde este cazul, dobânzi noționale în cadrul
unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente
împrumuturilor unei entități, anumite câștiguri și pierderi generate de diferențele de curs valutar la
împrumuturi și instrumente legate de obținerea de finanțare, comisioane de garantare pentru
mecanisme de finanțare, comisioane de intermediere și costuri similare aferente împrumuturilor de
fonduri;
2. costurile excedentare ale îndatorării - suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil
depășesc veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care
le primește contribuabilul;
3. perioadă fiscală – perioada impozabilă stabilită potrivit prevederilor art. 16;
4. întreprindere asociată – oricare dintre următoarele situații:
a) o entitate în care contribuabilul deține direct sau indirect o participație, și anume drepturi
de vot sau dețineri de capital în proporție de 25% sau mai mult, sau are dreptul să primească 25%
sau mai mult din profitul entității respective;
b) o persoană fizică sau o entitate care deține direct sau indirect o participație, și anume
drepturi de vot sau dețineri de capital în proporție de 25% sau mai mult într-un contribuabil, sau
are dreptul să primească 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
c) în cazul în care o persoană fizică sau o entitate deține direct sau indirect o participație de
25 % sau mai mult într-un contribuabil și în una sau mai multe entități, toate entitățile în cauză,
inclusiv contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate.
5. întreprindere financiară – oricare dintre următoarele entități:
a) o instituție de credit sau o întreprindere de investiții, potrivit art. 7 alin. (11
) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și
art.2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață, sau un administrator de fonduri de investiții alternative, astfel cum este definit la art. 3
pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu
modificările și completările ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de
plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în
valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și
4
completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare;
b) o întreprindere de asigurare, definită ca fiind un asigurător potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu
modificările ulterioare;
c) o întreprindere de reasigurare, definită ca fiind un reasigurător potrivit art. 1 alin. (2) pct.
45 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare;
d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
e) instituții de pensii care gestionează sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate
socială care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului,
precum și orice entitate juridică instituită în scopul investirii în astfel de sisteme;
f) un fond de investiții alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art.
3 pct. 20- 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu
modificările ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la
art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificările ulterioare;
h) o contraparte centrală, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr.
648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;
6. stat membru - are înțelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
7. stat terț - are înțelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
8. transferul de active - operațiunea prin care România pierde dreptul de a impozita activele
transferate, în timp ce activele rămân în proprietatea legală sau economică a aceluiași contribuabil;
9. transferul rezidenței fiscale - operațiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidența
fiscală în România și dobândește rezidență fiscală în alt stat membru sau într-un stat terț;
10. transferul unei activități economice desfășurate printr-un sediu permanent - operațiunea
prin care contribuabilul nu mai are prezență fiscală în România și dobândește o astfel de prezență
în alt stat membru sau într-un stat terț, fără să dobândească rezidență fiscală în acel stat membru
sau stat terț.
Art. 402 Reguli privind limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente
dobânzii din punct de vedere economic
(1) În sensul prezentului articol, costurile excedentare ale îndatorării, astfel cum sunt definite
potrivit art. 401 pct. 2, care depășesc plafonul deductibil prevăzut la alin.(4), sunt deduse limitat
în perioada fiscală în care sunt suportate, până la nivelul a 10% din baza de calcul stabilită conform
algoritmului prevăzut la alin. (2).
(2) Baza de calcul utilizată pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorării, deductibile
la calculul rezultatului fiscal, o reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate
conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referință, din care se scad
veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile
5
excedentare ale îndatorării, precum și sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală,
determinate potrivit art. 28.
(3) În condiţiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, costurile
excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de referință și se reportează
potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale
îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro
calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a
trimestrului/anului fiscal, după caz.
(5) Prin excepție de la alin. (1) și (4), în cazul în care contribuabilul este o entitate
independentă, în sensul că nu face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate
financiară, și nu are nicio întreprindere asociată și niciun sediu permanent, acesta deduce integral
costurile excedentare ale îndatorării, în perioada fiscală în care acestea sunt suportate.
(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) și (4) costurile excedentare ale îndatorării
rezultate din împrumuturi utilizate pentru finanțarea unui proiect de infrastructură publică pe
termen lung care are scopul de a furniza, de a îmbunătăți, de a opera și/sau de a menține un activ
de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, dacă operatorii de proiect sunt
înregistrați în Uniunea Europeană, iar costurile îndatorării, activele utilizate în scopul proiectului
și veniturile înregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt în Uniunea Europeană. Excluderea
ia în considerare atât veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente din punct de vedere
economic dobânzilor cât și cheltuielile reprezentând dobânzi și alte costuri echivalente dobânzii
din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructură publică pe termen lung.
(7) Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de calcul în
conformitate cu alin. (1), se reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori în aceleași
condițiile de deducere, conform prezentului articol.
(8) Pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor alin. (1) și (4), prin excepție de
la art. 7 pct. 44 și pct. 45, valoarea fiscală a activelor nu include costuri de dobândă și alte costuri
echivalente dobânzii din punct de vedere economic.
(9) Regulile prevăzute de prezentul articol sunt aplicabile și dobânzilor și pierderilor nete din
diferențe de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi în vigoare până la data
de 31 decembrie 2017 inclusiv. În cazul entităților independente prevăzute la alin. (5), dobânzile
și pierderile nete din diferențe de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 în vigoare până
la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
Art. 403 Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate
economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de
impozitare
(1) Pentru transferurile de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică
desfășurată printr-un sediu permanent, așa cum sunt definite la pct. 8, 9 și 10 ale art. 401
,
contribuabilul este supus impozitului pe profit, în conformitate cu următoarele reguli:
a) se determină diferența între valoarea de piață a activelor, potrivit alin. (10), transferate întro
perioadă impozabilă și valoarea lor fiscală, potrivit art. 7 pct. 44 și pct.45;
b) în cazul în care diferența calculată potrivit lit. a) reprezintă un câștig, asupra acestuia se
aplică cota prevăzută la art. 17;
6
c) în cazul în care diferența calculată potrivit lit. a) reprezintă o pierdere, aceasta se
recuperează din câștigurile rezultate din operaţiuni de aceeaşi natură, potrivit modalității de
recuperare prevăzute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declară și se plătește, pentru perioada fiscală de
referință, potrivit prevederilor art. 41 și 42.
(3) Prezentul articol se aplică în următoarele situații:
a) contribuabilul transferă active de la sediul central din România la sediul său permanent
dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț, în măsura în care, ca urmare a transferului, România
pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transferă active de la sediul permanent din România la sediul central sau la
un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț, în măsura în care, ca urmare
a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) contribuabilul își transferă rezidența fiscală din România într-un alt stat membru sau întrun
stat terț, cu excepția acelor active care rămân legate efectiv de un sediu permanent în România;
d) contribuabilul transferă activitatea economică desfășurată în România printr-un sediu
permanent către un alt stat membru sau către un stat terț, în măsura în care, ca urmare a transferului,
România pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(4) Contribuabilul care aplică regulile de la alin. (1)-(3) beneficiază de dreptul de eșalonare la
plată pentru acest impozit, prin achitarea în tranșe pe parcursul a cinci ani, dacă sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală și dacă se află în oricare dintre următoarele
situații:
a) transferă active de la sediul central din România la sediul său permanent dintr-un alt stat
membru sau dintr-un stat terț care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European,
denumit în continuare Acordul privind SEE, iar ca urmare a transferului, România pierde dreptul
de a impozita activele transferate;
b) transferă active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un alt sediu
permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț care este parte la Acordul privind SEE iar
ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) transferă rezidența fiscală din România într-un alt stat membru sau într-un stat terț care este
parte la Acordul privind SEE, cu excepția acelor active care rămân legate efectiv de un sediu
permanent în România;
d) transferă activitatea economică desfășurată în România printr-un sediu permanent către un
alt stat membru sau către un stat terț care este parte la Acordul privind SEE, în măsura în care, ca
urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în ceea ce privește statele terțe care sunt parte la Acordul
privind SEE dacă acestea au încheiat un acord cu România sau cu Uniunea Europeană referitor la
asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor fiscale, echivalentă cu asistența reciprocă
prevăzută în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale cărei prevederi sunt transpuse în cadrul
Capitolului II ”Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite,
drepturi și alte măsuri” al titlului X ”Aspecte internaționale” din Codul de procedură fiscală.
(6) Eșalonarea la plată acordată potrivit alin. (4) își pierde valabilitatea, pe lângă cazurile
prevăzute în Codul de procedură fiscală, și în următoarele cazuri:
a) activele transferate sau activitatea economică desfășurată printr-un sediu permanent sunt
vândute sau sunt cedate în oricare alt mod;
7
b) activele transferate sunt ulterior retransferate într-un stat terț;
c) rezidența fiscală a contribuabilului sau activitatea economică transferată inițial din România
la un sediu permanent dintr-un alt stat membru, este ulterior retransferată într-un stat terț.
(7) Prevederile de la lit. b) și c) ale alin. (6) nu se aplică în ceea ce privește statele terțe care
sunt părți la Acordul privind SEE dacă acestea au încheiat un acord cu România sau cu Uniunea
Europeană referitor la asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor fiscale, echivalentă
cu asistența reciprocă prevăzută în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale cărei prevederi au fost
transpuse în cadrul Capitolului II ”Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate
de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri” al titlului X ”Aspecte internaționale” din Codul de
procedură fiscală.
(8) Dispozițiile alin. (4) - (6) se completează cu prevederile Capitolului IV ”Înlesniri la plată”
din cadrul titlului VII ”Colectarea creanţelor fiscale” din Codul de procedură fiscală.
(9) În cazul transferului activelor, al rezidenței fiscale sau al activității economice desfășurate
printr-un sediu permanent, din alt stat membru în România, prin excepție de la art.7 pct. 44 și 45,
valoarea fiscală a acestor active, utilizată la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilită
de către statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul în
România, întrebuințată pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de
impozitare de către celălalt stat membru, în afară de cazul în care această valoare nu reflectă
valoarea de piață.
(10) În sensul alin. (1) și (9), prin valoare de piață se înțelege suma în schimbul căreia un activ
poate fi transferat sau obligațiile reciproce pot fi stinse între cumpărători și vânzători independenți
interesați, într-o tranzacție directă. Valoarea de piață se stabilește potrivit prevederilor art. 11.
(11) Sub condiția stabilirii faptului că activele transferate revin în termen de maximum 12 luni
în România, prezentul articol nu se aplică transferurilor de active legate de: finanțarea prin
instrumente financiare sau constituite ca garanție, îndeplinirea anumitor cerințe prudențiale de
capital sau de gestionare a lichidităților.
Art. 404 Regula generală antiabuz
(1) În scopul calculării obligațiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers sau o serie de
demersuri care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, nu sunt oneste, fiind
întreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obține un avantaj fiscal
care contravine obiectului sau scopului urmărit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate
cuprinde mai multe etape sau părți.
(2) În sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste
în măsura în care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflectă realitatea
economică, astfel cum prevede art.11.
(3) În cazul în care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate în considerare
în conformitate cu alin. (1), obligația fiscală se calculează în conformitate cu prezentul titlu.
Art. 405 Reguli privind societățile străine controlate
(1) O entitate este considerată societate străină controlată și i se aplică prevederile prezentului
articol, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) contribuabilul, singur sau împreună cu întreprinderile sale asociate, deține o participație
directă sau indirectă de mai mult de 50 % din drepturile de vot sau deține direct sau indirect mai
8
mult de 50 % din capitalul entității sau are dreptul să primească mai mult de 50 % din profiturile
entității respective;
b) impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către entitatea sau sediul
permanent este mai mic decât diferența dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la
entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu prevederile prezentului titlu și impozitul
pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către entitate sau de către sediul permanent. În
sensul prezentei litere, nu este luat în considerare sediul permanent al unei entități tratate ca
societate străină controlată, în măsura în care sediul nu este supus impozitării sau este scutit de
impozit în jurisdicția societății străine controlate respective.
(2) Prevederile prezentului articol se aplică și sediilor permanente din state membre/state terțe
ale unui contribuabil plătitor de impozit pe profit, ale căror profituri nu sunt supuse impozitării
sau sunt scutite de impozit în România.
(3) În cazul în care o entitate sau un sediu permanent este considerată/considerat societate
străină controlată, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul plătitor de impozit pe profit care o
controlează, include în baza impozabilă veniturile nedistribuite ale entității care au provenit din
următoarele :
a) dobânzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
b) redevențe sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuală;
c) dividende și venituri din transferul titlurilor de participare;
d) venituri din leasing financiar;
e) venituri din activități de asigurare, activități bancare sau alte activități financiare;
f) venituri de la societăți care le obțin din bunuri și servicii cumpărate de la întreprinderi
asociate și sunt vândute acestora fără nicio valoare economică adăugată sau cu o valoare adăugată
mică.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care societatea străină controlată desfășoară
o activitate economică semnificativă, susținută de personal, echipamente, active și spații, astfel
cum o demonstrează faptele și circumstanțele relevante, precum și în cazul în care societatea
străină controlată își are rezidența fiscală sau este situată într-un stat terț care este parte la Acordul
privind SEE.
(5) Nu sunt considerate societăți străine controlate în conformitate cu prevederile alin. (1) și
(2), următoarele:
a) entitatea sau sediul permanent, dacă aceasta/acesta înregistrează într-o perioadă fiscală
venituri din categoriile prevăzute de alin. (3), reprezentând o treime sau mai puțin de o treime din
totalul veniturilor înregistrate în perioada fiscală de calcul;
b) întreprinderea financiară care înregistrează într-o perioadă fiscală venituri de natura celor
prevăzute la alin. (3) care provin din operațiuni desfășurate cu contribuabilul român sau cu
întreprinderile asociate ale acestuia, reprezentând o treime sau mai puțin de o treime din totalul
veniturilor înregistrate de întreprinderea financiară.
(6) Veniturile prevăzute la alin. (3) se includ în baza impozabilă a contribuabilului plătitor de
impozit pe profit, potrivit dispozițiilor prezentului titlu, proporțional cu participația
contribuabilului în entitate, astfel cum este definită la alin.(1) lit. a).
(7) Veniturile prevăzute de alin. (3) se includ în baza impozabilă a contribuabilului, aferentă
perioadei sale fiscale în cursul căreia se încheie perioada fiscală a entității controlate/sediului
permanent.
9
(8) Pierderile fiscale înregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) și (2), ca
entitate străină controlată, urmează regimul instituit la art. 40.
(9) Pentru evitarea dublei impuneri, în situația în care entitatea distribuie profit
contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus în veniturile impozabile ale
contribuabilului în temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior în baza
impozabilă a contribuabilului se deduce în perioada fiscală în care se calculează cuantumul
impozitului datorat pentru profitul distribuit.
(10) Pentru evitarea dublei impuneri, în cazul în care contribuabilul cedează participația sa
într-o entitate controlată sau activitatea economică desfășurată printr-un sediu permanent, iar o
parte a încasărilor din cedare a fost inclusă anterior în baza impozabilă a contribuabilului, în
temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce în perioada fiscală în care se calculează
cuantumul impozitului datorat pentru încasările respective.
(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39,
impozitul plătit unui stat străin de către entitatea controlată /sediul său permanent.
Art. 406 Compatibilitatea cu legislația europeană
Dispozițiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1164/UE a Consiliului
din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care
au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu excepția prevederilor referitoare la tratamentul
neuniform al elementelor hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amânat, potrivit art.
1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, până la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuării
lucrărilor.”
Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
6. La articolul 47 alineatul (1), literele a) și b) se abrogă.
7. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar în care s-au înregistrat veniturile;”
8. După alineatul (2) al articolului 47 se va introduce un nou alineat, alin. (3) cu
următorul cuprins:
„(3) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.”
9. Alineatele (4), (5), (51
), (52
) și (6) ale articolului 48 se abrogă.
10
10. Alineatele (5) și (6) ale articolului 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:
(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de
impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a
efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, şi care aplică
cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), al căror raport de muncă încetează, condiţia
referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este
angajat un nou salariat cu respectarea condiției prevăzută la alin. (6).
(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situaţia în care angajează un
salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noul salariat trebuie
angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o
perioadă de cel puţin 12 luni.”
11. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul
anului
Art. 52. (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari
de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit
această limită.
(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat
de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel
valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
(3) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează
în prevederile alin. (1) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate
începând cu trimestrul respectiv.”
12. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:
Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile
microîntreprinderii
„Art. 54. Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin.
(1) lit. c) şi art. 52 , se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă prevăzută
la art. 53.”
13. După articolul 54 se introduce un nou articol, art. 541 cu următorul cuprins:
„Reguli tranzitorii
Art. 541
. Intră sub incidenţa art. 47 și microîntreprinderile care au optat să aplice
prevederile art. 48 alin. (5) şi (52
) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum și persoanele
juridice române care desfășoară activitățile care nu au intrat sub incidența prevederilor prezentului
titlu aplicabil până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.”

Titlul IV - Impozitul pe venit
14. La articolul 60, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
11
„ 2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art.
76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaţionale, al
ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educaţiei naționale şi al ministrului finanţelor
publice;”
15. La articolul 64, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ Art. 64
Cotele de impozitare
(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător
fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
(...) ”
16. La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
„i) să reprezinte contribuţii de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau
contribuții profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac
parte contribuabilii;”
17. La art. 68 alin. (5) lit k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„k) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit
titlului V;
”l) cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabil potrivit
prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară
individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de
organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit
prevederilor art. 75;”
18. Alineatul (2) al articolului 72 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul
brut.”
19. Alineatul (2) al articolului 73 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către
plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă
contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate
prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut . ”
20. Alineatul (1) al articolului 75 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale,
determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit
Declaraţiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiei de asigurări
sociale datorată de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii.”
12
21. La articolul 76 alineatul (2), litera r1
) se modifică și va avea următorul
cuprins:
”r1
) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV Secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legeacadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.”
22. Alineatele (2) și (3) ale articolului 77 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
“(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la
1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi
3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit
următorului tabel:
Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere
de la….la fără
1
pers.
2
pers.
3
pers.
4 și
peste
4
pers.
1 1950 510 670 830 990 1310
1951 2000 495 655 815 975 1295
2001 2050 480 640 800 960 1280
2051 2100 465 625 785 945 1265
2101 2150 450 610 770 930 1250
2151 2200 435 595 755 915 1235
2201 2250 420 580 740 900 1220
2251 2300 405 565 725 885 1205
2301 2350 390 550 710 870 1190
2351 2400 375 535 695 855 1175
2401 2450 360 520 680 840 1160
2451 2500 345 505 665 825 1145
2501 2550 330 490 650 810 1130
2551 2600 315 475 635 795 1115
2601 2650 300 460 620 780 1100
2651 2700 285 445 605 765 1085
2701 2750 270 430 590 750 1070
13
2751 2800 255 415 575 735 1055
2801 2850 240 400 560 720 1040
2851 2900 225 385 545 705 1025
2901 2950 210 370 530 690 1010
2951 3000 195 355 515 675 995
3001 3050 180 340 500 660 980
3051 3100 165 325 485 645 965
3101 3150 150 310 470 630 950
3151 3200 135 295 455 615 935
3201 3250 120 280 440 600 920
3251 3300 105 265 425 585 905
3301 3350 90 250 410 570 890
3351 3400 75 235 395 555 875
3401 3450 60 220 380 540 860
3451 3500 45 205 365 525 845
3501 3550 30 190 350 510 830
3551 3600 15 175 335 495 815
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu
se acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,
impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62
lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale
acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

23. La articolul 78 alineatul (2), partea introductivă a literei a) și litera b) se
modifică și vor avea următorul cuprins:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul
determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după
caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:
(…)
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei
luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale
la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate
potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
24. Alineatul (8) al articolului 84 se modifică și va avea următorul cuprins:
14
„(8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de
venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind
final.”
25. Alineatul (6) al articolului 85 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ (6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de
venit, impozitul fiind final.”
26. Alineatele (4) și (6) ale articolului 86 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(4) Organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate prin aplicarea cotei de 10% asupra
venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi emite decizia
de impunere, care se comunică contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna
noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până
la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere emise pe baza
declaraţiei privind venitul realizat.
(…)
(6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind
venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.”
27. Articolul 90 se abrogă.
28. La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1) - (3) și (5) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„ (1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele
la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind
final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(...)
(2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de
economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 10% din suma acestora,
impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(...)
(3) Veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor mobiliare
împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu o cotă
de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
(…)
(5) Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi
persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuţii în
bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se impun cu o cotă de 10%,
impozitul fiind final.
(...).”
15
29. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Definirea veniturilor din pensii
Art.99 - (1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din
contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din
fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii,
precum şi sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.
(2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr.411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii
nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare reprezintă
venituri din pensii ”
30. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie
a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit
Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 204/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit
neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin.(1).”

31. La articolul 101, alineatul (2) și prima teză a alineatului (9) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
“(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului
impozabil lunar din pensii.
(…)
(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se
calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final.
(...).”
32. Alineatul (1) al articolului 107 se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin
aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei
anuale de venit, impozitul fiind final.”
33. Alineatul (1) al articolului 110 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată
asupra venitului net realizat din fiecare premiu.”
34. Alineatul (1) al articolului 115 se modifică și va avea următorul cuprins:
16
„(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de
către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile
prevăzute la art. 114, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l).”
35. La articolul 116, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
"(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele
decat cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l), au
obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare
an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către organul fiscal competent, pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra:
(...).”
36. La articolul 123, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind
venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
(...). ”
37. Alineatul (3) al articolului 130 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi
neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament
fiscal ca şi pentru cele obţinute din România. ”
38. Alineatul (2) al articolului 132 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o
declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul
fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu
excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, care au obligaţia depunerii
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.”
39. La articolul 133 după alineatul (8), se introduc 4 noi alineate, alin.(9) - (12), cu
următorul cuprins:
„(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la
data realizării venitului.
(10) Prevederile prezentului titlu se aplică pentru veniturile realizate şi cheltuielile
efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(11) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente
constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, anterior datei de
17
1ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplică începând cu veniturile înregistrate în contul
curent/de depozit/răscumpărate/plătite, începând cu această dată.
(12) În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, precum și în cazul veniturilor din
pensii, prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018 .”
Titlul V - Contribuţii sociale obligatorii
40. După articolul 135, se introduce un nou articol, art.(1351
), cu următorul
cuprins:
„ Art. 1351
Definiţii
În inţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se înțelege salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului.”
41. La articolul 137 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la art. 136, datorează,
după caz, contribuţia de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din
România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, pentru care există obligația declarării în România: (...)”
42. Articolul 138 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 138
Cotele de contribuţii de asigurări sociale
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există
obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4 % datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de
către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8 % datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.
263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora.”
43. La articolul 139, denumirea marginală, partea introductivă a alineatului (1)
și alineatul (4), se modifică și vor avea următorul cuprins:
” Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii
şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene
18
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte, care include:
(...)
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) intră în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, indiferent dacă persoanele respective sunt din cadrul aceleiaşi entități ori din afara ei,
pensionari sau angajaţi cu contract individual de muncă.”
44. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 140
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate
acestora
Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor
brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor asupra cărora se datorează contribuţia, pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite,
speciale sau în alte condiții de muncă.”
45. La articolul 141, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de către persoanele fizice asigurate în
sisteme proprii de asigurări sociale, din activități pentru care există obligaţia asigurării în aceste
sisteme potrivit legii;”
46. La articolul 142, litera ț) se modifică și va avea următorul cuprins:
”ţ) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV Secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legeacadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.”
47. La articolul 143, prima teză a alineatului (2) și alineatul (5) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
”(2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5
ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia de asigurări sociale se calculează în limita acestui
plafon.
(...)
(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii
acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se suportă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138
lit.a), cu excepţia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.”
48. La articolul 145, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f), baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă:
19
(...)”
49. Alineatul (3) al articolului 145 se abrogă.
50. Alineatele (1), (3), (4) și (5) ale articolului 146 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
” (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au
obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale datorată de către
persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Instituţiile prevăzute la art.
136 lit. d) - f), precum şi persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt
asimilate acestora, au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează
potrivit legii, după caz.
(...)
(3) Contribuţia de asigurări sociale calculată şi reţinută potrivit alin. (1) se plătește la bugetul
asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează,
după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată
potrivit legii.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizează în România venituri
din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau
reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor,
potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a
calcula contribuţia de asigurări sociale datorată de către acestea şi, după caz, pe cea datorată de
angajator, precum şi de a le plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru
care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri
din salarii sau asimilate salariilor, precum și de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f), se
realizează prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute
la art. 139, art. 143 - 145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.”
51. După alineatul (5) al articolului 146, se introduc trei noi alineate, alin. (51
)-
(53
), cu următorul cuprins:
”(51
) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri
din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau
cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de
asigurări sociale calculată prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138 lit. a) asupra salariului de bază
minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale,
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(52
) Prevederile alin. (51
) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate într-una dintre
următoarele situații:
a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane, cărora prin lege li se
recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
20
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția
pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute
speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de
pensii cu pensia stabilită într-unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a
două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.
(53
) În aplicarea prevederilor alin. (52
), angajatorul solicită documente justificative
persoanelor fizice aflate în situațiile prevăzute la alin. (52
) lit. a), c) și d), iar în cazul situației
prevăzute la alin. (52
) lit. e), procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor
publice.”
52. Alineatele (6), (7) și (8) ale articolului 146, se modifică și vor avea
următorul cuprins:
”(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d) - f), în cazul în care din calcul rezultă o bază
lunară de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143
alin. (2), cota contribuţiei de asigurări sociale se aplică asupra echivalentului a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(7) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, se realizează prin aplicarea cotelor
corespunzătoare prevăzute la art. 138 lit. b) și c), asupra bazei de calcul prevăzută la art. 140, în
care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.
(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele prevăzute la alin. (2) se
realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5)-(53
) și (7), după caz. Contribuţia se
plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.”
53. Alineatul (2) al articolului 147 se abrogă.
54. Alineatele (10), (12), (15) și (18) ale articolului 147 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
” (10) Persoanele şi entităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) lit. b) și c) care se înfiinţează în cursul
anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia
de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi
exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
(...)
(12) Persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la
misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele
din România ale persoanelor juridice străine depun declaraţia prevăzută la alin. (1) şi achită
contribuţiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele
respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale.
(...)
(15) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (13) şi persoanele fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind plata contribuţiilor
21
sociale datorate de angajatori, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice
respective, precum şi depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) revine angajatorilor.
(...)
(18) Evidenţa obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajatori şi
asimilaţii acestora se ţine pe baza codului de identificare fiscală, iar cea privind contribuţia de
asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există
obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi, pe baza codului numeric
personal sau pe baza numărului de identificare fiscală, după caz.”
55. Titlul Secțiunii a-5-a a Capitolului II al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
”Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
independente”
56. Articolul 148 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 148
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează
venituri din activităţi independente
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează
venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai
mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a
Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe
surse de venit, datorează contribuția de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii,
după caz:
a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68 , exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul
anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie
a anului pentru care se stabilește contribuția;
b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel puțin egal cu nivelul
salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care iși încep activitatea sau nivelul
salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileste
contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale
de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la
numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, este
cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabileșste contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară
activităţi impuse pe bază de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii
deductibile prevăzute la art. 70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel
putin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi
22
de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72
și 73.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata contribuției, depun anual la organul
fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuţia
de asigurări sociale, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuția, ca urmare a
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) care încep să desfășoare activitate în cursul
anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de
venit din cele menționate la alin. (2), este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut
pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(5) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la alin.
(3) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..
(6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activități
independente, sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia depunerii
declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs.
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la
alin. (3) și pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleași condiții
prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim
brut pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la
art. 151 alin. (3).
(8) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la alin. (1), se efectuează prin însumarea veniturilor
din activități independente menționate la alin. (2).”
57. Articolul 149 se abrogă.
58. Titlul Secțiunii a-6-a a Capitolului II al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
” Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizeaza venituri
din activităţi independente”
59. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 151
Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează
venituri din activităţi independente
(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din
activităţi independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. 150, se stabilește
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 148
alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acesteia
se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se
calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul
prevăzute la art. 148 alin. (1).
23
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria
persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art 150, cele care intră în suspendare
temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea,
depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, o declarație în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de
asigurări sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F..”
60. Articolul 152 se abrogă.
61. Titlul Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii” se modifică
și va avea următorul cuprins:
”Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate”
62. La articolul 153, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
”a) cetăţenii români cu domiciliul sau reședința în România;”
63. La articolul 153, alineatul (1), literele g)-o) se abrogă.
64. La articolul 154, alineatul (1), literele a), b), f) și g) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
” a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi,
inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la
terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii
individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri lunare cumulate, din activităţi independente,
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară,
pentru aceste venituri datorează contribuție;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri lunare cumulate, din activităţi
independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim
brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuție;
(...)
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;
g) femeile însărcinate şi lăuzele.”
65. La articolul 154 alineatul (1), după litera g) se introduc nouă noi litere, lit.h)-
p), cu următorul cuprins:
”h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
i) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă,
acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
j) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de
protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste
drepturile băneşti;
24
k) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru
creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 și art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti
acordate de aceste legi;
l) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi bănești;
m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv
în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere
şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi
persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate,
respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei
privative de libertate;
n) străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru
cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii
identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru
Culte;
p) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o
perioadă de cel mult 12 luni.”
66. Alineatul (2) al articolului 154 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) - p), sunt exceptate de
la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pe perioada și, după caz, pentru drepturile
bănești primite, prevăzute la alin. (1), dacă nu realizează venituri din cele menționate la art. 155
sau dacă nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.
În cazul realizării de venituri din cele menționate la art. 155, peste nivelul salariului de bază minim
brut pe ţară, lunar, pentru acestea se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit
prezentului titlu.”
67. Titlul Secțiunii a-2-a a Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
” Veniturile pentru care se datorează contribuţia și cota de contribuţie”
68. Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 155
Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1)
lit. a) - d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din
salarii și asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România şi din afara României,
cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există
obligația declarării în România.
25
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1)
lit. a) - d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuţia de asigurări sociale
de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime
brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 și 671
;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr.
170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116 .
(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile şi în cazul în care veniturile sunt realizate de
persoane fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”
69. Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 156
Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate
Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către
persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.”
70. La articolul 157, denumirea marginală și partea introductivă al alineatului (1)
se modifică și vor avea următorul cuprins:
” Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor
fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară și în străinătate, cu
respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câştigul
brut care include:
(...).”
71. Articolele 158 - 167 se abrogă.
72. Titlul Secțiunii a-4-a a Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
” Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din
salarii şi asimilate salariilor”
73. La articolul 168, denumirea marginală și alineatele (1), (3), (4), (5) și
(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
” Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
26
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au
obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de
către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
(...)
(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută potrivit alin. (1) se plătește până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de
25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, potrivit legii.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în
România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu
permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate în România, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte,
au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi de a o plăti lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă
există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute
la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionată la art. 157.
(...)
(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele prevăzute la alin.
(2) se realizează de către acestea, conform prevederilor alin. (5) și alin. (51
). Contribuţia se plăteşte
până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.”
74. Alineatul (6) al articolului 168 se abrogă.
75. După alineatul (5) al articolului 168, se introduce un nou alineat, alin. (51
), cu
următorul cuprins:
” (51
) Prevederile art. 146 alin. (51
) - (53
) se aplică în mod corespunzător.”
76. Alineatele (9) - (93
) ale articolului 168 se abrogă.
77. Alineatele (1), (3) și (32
) ale articolului 169 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
” (1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147
alin. (1):
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la
angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
c) instituţiile publice și alte entități care plătesc drepturi de natura celor menționate la art. 168
alin. (7), (71
) și (10), aferente perioadelor în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate era
suportată, potrivit legii, de către aceste instituții sau de către beneficiarii de venit, după caz;
(...)
27
(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de
salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus
reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate
potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume,
prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.
(...)
(32
) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (7),
(71
) și (10), pentru perioadele în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată,
potrivit legii, de către aceste instituții sau de către beneficiarii de venit, după caz, contribuţiile de
asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care
au fost plătite aceste sume prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1).”
78. Alineatele (2), (5) și (6) ale articolului 169 se abrogă.
79. Titlul Secțiunii a-5-a a Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
”Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu se încadrează în
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit
art. 154”
80. Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 170
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice
prevăzute la art. 155 alin. (2)
(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)
datorează contribuția, este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se
datorează.
(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2)
sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate
la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68-70, după caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125
alin. (7) - (9);
c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor,
stabilite potrivit art. 84-87;
d) venitul/ câștigul din investiţii, stabilit conform art. 94-97;
e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură
şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
(3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea
veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.
28
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări
sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a
anului pentru care se stabilește contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia cu privire la
încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).
(5) În cazul contribuabililor care încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri
în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe
surse de venit din cele menționate la alin. (2), este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim
brut pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declaraţia prevăzută la alin. (4) se
depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei prevăzute la
alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,
(7) Persoanele fizice, care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim
brute pe țară pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (4) și pentru plata contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele
care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară. Opțiunea este
obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 174 alin. (3).”
81. Articolele 171-173 se abrogă.
82. Titlul Secțiunii a-6-a a Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
”Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice prevăzute
la art. 155 alin. (2)”.
83. Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 174
Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155
alin. (2), se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei
prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se
evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la
alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei de
calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea sau intră
în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, depun la organul fiscal
competent, în termen de 30 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declarație în vederea
stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, stabilită
conform alin. (2). Modelul declarației se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..”
84. Articolul 175 și Secţiunile a 7-a - a 9-a, cuprinzând articolele 176-179, se
abrogă.
85. Titlul Secțiunii a-10-a a Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică și va avea următorul cuprins:
29
”Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor
fizice care nu realizează venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”
86. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 180
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care nu realizează
venituri
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se
încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate prevăzute la art. 154 , datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzută la art. 156 asupra bazei de calcul
reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia
de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în
care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate
potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând cota de contribuţie asupra
bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară.
(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), este salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuția de asigurări sociale de sănătate.”
87. Capitolul IV ”Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului
asigurărilor pentru şomaj” al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii”,
cuprinzând articolele 184-191, se abrogă.
88. Capitolul V ”Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate” al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii”, cuprinzând
articolele 192-200, se abrogă.
89. Capitolul VI ”Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale” al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii”, cuprinzând
articolele 201-208, se abrogă.
90. Capitolul VII ”Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de
angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu
modificările ulterioare”, cuprinzând articolele 209-215, se abrogă.
91. După Capitolul VIII al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii” se
introduce un nou capitol, Capitolul IX "Contribuția asiguratorie pentru
muncă", cuprinzând articolele 2201
- 2207
, cu următorul cuprins:
"Capitolul IX "Contribuția asiguratorie pentru muncă
Art. 2201
Contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie pentru muncă
Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz:
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora,
pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii,
domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
30
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte;
b) persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care
au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, şi care realizează în România venituri din
salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte.
Art. 2202
Categorii de venituri pentru care se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă
(1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii și
asimilate salariilor, definite la art. 76, alin. (1)-(3), după caz, acordate de către contribuabilii
prevăzuţi la art. 2201 lit.a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute la art. 2201
lit.b).
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia asiguratorie pentru
muncă şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la
art. 60.
Art. 2203
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.
Art. 2204
Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câştigurilor
brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:
a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de
muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului
român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază
sau, după caz, soldele de funcţie/salariile de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care persoanele
respective sunt încadrate în ţară, la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă
potrivit legii;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite
potrivit legii;
c) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor
juridice fără scop patrimonial;
d) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor
autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii;
e) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la
societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi
drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
f) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
31
h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării,
după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care
depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu
angajatori din străinătate, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul
serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna
acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului, de care ar
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu
respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în
străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către
administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către
directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către
membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management
prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul
desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu
entităţi din străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care
depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar beneficia personalul din
instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă.
(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă sumele
prevăzute la art. 142.

Art. 2205
Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă
32
Contribuţia asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestaţiile suportate din bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul naţional unic
de asigurări sociale de sănătate.
Art. 2206
Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă
(1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2201
lit.a) au obligaţia de a calcula contribuţia
asiguratorie pentru muncă și de a o plăti la bugetul de stat, într-un cont distinct, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare trimestrului pentru care se plătesc veniturile, după caz. Persoanele fizice prevăzute
la art. 2201
lit.b), efectuează plata contribuției până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care
se plătesc veniturile.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în
România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu
permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru
salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, au obligaţia
de a calcula contribuţia asiguratorie pentru muncă, precum şi de a o plăti lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord
încheiat în acest sens cu angajatorul.
(3) Calculul contribuţiei asiguratorie pentru muncă se realizează prin aplicarea cotei prevăzute
la art. 2203
asupra bazei de calcul prevăzută la art. 2204
, cu respectarea prevederilor art. 2205
.
(4) Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat, se distribuie lunar,
până la sfarșitul lunii în curs, o cotă de:
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza
Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor
salariale, cu modificările ulterioare;
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) 40% , care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru
plata concediilor medicale;
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
(5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul distinct și
de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia se va stabili prin ordin al președintelui
A.N.A.F..
(6) Cotele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat.
(7) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau
diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de
hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile
la care se referă şi se aplică prevederile legale în vigoare în acea perioadă. Contribuţia datorată
potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost
plătite aceste sume.
Art. 2207
33
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevăzute la art. 2201
sunt obligate să declare contribuţia asiguratorie pentru
muncă, datorată potrivit prevederilor prezentului capitol, până la termenul de plată prevăzut la art.
2206
, prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1).
(2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau
diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de
hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţia asiguratorie pentru muncă
datorată potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite
aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele
respective.
(3) Prevederile art. 147 alin. (4) - (22) sunt aplicabile în mod corespunzător.”
Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată
92. După alineatul (7) al articolului 297 se introduce un nou alineat, alin. (8) cu
următorul cuprins:
“(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după
administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială, că
persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul
de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în
amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări.”
Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale
93. La articolul 449, alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„b) confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în transportul
produselor accizabile, în cazurile prevăzute la lit. i) și k);”
Titlul IX - Impozite și taxe locale
94. La articolul 470, alineatul (5) tabelul se modifică și va avea următorul cuprins :
Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă admisă
Impozitul
(în lei/an)
34
Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare
I două axe
1
Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mică de 13
tone
0 142
2
Masa de cel puţin 13
tone, dar mai mică de 14
tone
142 395
3
Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de 15
tone
395 555
4
Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de 18
tone
555 1257
5
Masa de cel puţin 18
tone
555 1257
II 3 axe
1
Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de 17
tone
142 248
2
Masa de cel puţin 17
tone, dar mai mică de 19
tone
248 509
3
Masa de cel puţin 19
tone, dar mai mică de 21
tone
509 661
4
Masa de cel puţin 21
tone, dar mai mică de 23
tone
661 1019
35
5
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone
1019 1583
6
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 26
tone
1019 1583
7
Masa de cel puţin 26
tone
1019 1583
III 4 axe
1
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone
661 670
2
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 27
tone
670 1046
3
Masa de cel puţin 27
tone, dar mai mică de 29
tone
1046 1661
4
Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de 31
tone
1661 2464
5
Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de 32
tone
1661 2464
6
Masa de cel puţin 32
tone
1661 2464
95. La articolul 470, alineatul (6) tabelul se modifică și va avea următorul cuprins:
Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă
admisă
Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute
Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare
I 2+1 axe
36
1
Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mică de
14 tone
0
0
2
Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de
16 tone
0
0
3
Masa de cel puţin 16
tone, dar mai mică de
18 tone
0 64
4
Masa de cel puţin 18
tone, dar mai mică de
20 tone
64 147
5
Masa de cel puţin 20
tone, dar mai mică de
22 tone
147 344
6
Masa de cel puţin 22
tone, dar mai mică de
23 tone
344 445
7
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de
25 tone
445 803
8
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de
28 tone
803 1408
9
Masa de cel puţin 28
tone
803 1408
II 2+2 axe 1
Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de
25 tone
138 321
2
Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de
26 tone
321 528
3
Masa de cel puţin 26
tone, dar mai mică de
28 tone
528 775
37
4
Masa de cel puţin 28
tone, dar mai mică de
29 tone
775 936
5
Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de
31 tone
936 1537
6
Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de
33 tone
1537 2133
7
Masa de cel puţin 33
tone, dar mai mică de
36 tone
2133 3239
8
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
2133 3239
9
Masa de cel puţin 38
tone
2133 3239
III 2+3 axe 1
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
1698 2363
2
Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de
40 tone
2363 3211
3
Masa de cel puţin 40
tone
2363 3211
IV 3+2 axe 1
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
1500 2083
2
Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de
40 tone
2083 2881
3
Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mică de
44 tone
2881 4262
38
4
Masa de cel puţin 44
tone
2881 4262
V 3+3 axe
1
Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de
38 tone
853 1032
2
Masa de cel puţin 38
tone, dar mai mică de
40 tone
1032 1542
3
Masa de cel puţin 40
tone, dar mai mică de
44 tone
1542 2454
4
Masa de cel puţin 44
tone
1542 2454
96. La articolul 493, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe
loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.”
Titlul XI – Dispoziții finale
97. La articolul 502, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3)
cu următorul cuprins:
”(3) Trimiterile cuprinse în alte acte normative din domeniul asigurărilor sociale, la „contribuția
individuală de asigurări sociale” sau „contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate” se
înlocuiesc, după caz, cu „contribuția de asigurări sociale” sau „contribuția de asigurări sociale de
sănătate”.
Art. II Pentru prevederile Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii” sunt aplicabile
următoarele dispoziții tranzitorii:
(1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale
obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
(2) Prevederile Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii”, se vor aplica veniturilor realizate
începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde,
pensii sau diferenţe de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se
39
defalcă pe lunile la care se referă şi se aplică prevederile legale în vigoare în acea perioadă.
Contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii,
se plătesc și se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite
aceste sume.
Art. III Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei ordonațe de urgență intră în vigoare
la data de 1 ianuarie 2018.
Mihai TUDOSE
PRIM-MINISTRU

Sursa: site-ul Guvernului Romaniei (www.gov.ro)

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieLegea nr. 52/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Legea nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Publicata in Monitorul Oficial nr. 386/13 mai 2020 ARTICOL UNIC Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: "e) este îndeplinită condiţia privind impreviziunea." 2. La articolul detalii

OUG nr. 29/2020 privind masurile Guvernului de sustinere a firmelor afectate de criza coronavirusului COVID-19

Guvernul României
Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri
economice și fiscal-bugetare
În vigoare de la 21 martie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020. Formă aplicabilă la 21 martie
2020. În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică
pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii. Este, de
asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale, cât și pentru economia națională.
Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă, ca urmare a izbucnirii COVID19, iar adoptarea unor măsuri de natură detalii

Decizia Curtii Constitutionale nr.731 din 6 noiembrie 2019 referitoare la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

DECIZIA nr.731 din 6 noiembrie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct.2 [cu referire la art.4 alin.(11) şi alin.(13)], pct.3 [cu referire la art.4 alin.(3) şi (4)], pct.6 [cu referire la art.7 alin.(11)], pct.7 [cu referire la detalii

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Lege nr. 129 din 11.iul.2019
Monitorul Oficial, Partea I 589 18.iul.2019
Intrare în vigoare la 21.iul.2019 Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I
Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1
Sistemul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie cadrul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care include, fără a se limita la acestea, următoarele categorii de autorităţi şi instituţii: detalii

Ultimele Comentarii

 • Rate

  Dupa cele enumarate mai sus as dori sa stiu cum as putea obtine o refinantare.. Am fost la ... detalii

 • Rate

  Dupa cele enumarate mai sus as dori sa stiu cum as putea obtine o refinantare.. Am fost la ... detalii

 • Rate

  Dupa cele enumarate mai sus as dori sa stiu cum as putea obtine o refinantare.. Am fost la ... detalii

 • Rate

  Dupa cele enumarate mai sus as dori sa stiu cum as putea obtine o refinantare.. Am fost la ... detalii

 • Amânare plată a ratelor

  Am cerut amanarea ratelor pt i perioada de 6kuni,cererea mi a fost aprobată. Dupa doua luni am ... detalii