BANCI | Ultima Ora

ANPC a publicat normele metodologice de aplicare a legii insolventei persoanelor fizice, care intra in vigoare in 26 decembrie 2015

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2015-09-10 00:05

ANPC a publicat pe site-ul propriu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanei fizice, care a fost publicata in Monitorul Oficial din 26 iunie 2015, urmand a intra in vigoare la 6 luni de la publicare, adica din 26 decembrie 2015.

Legea este destinata clientilor bancilor cu restante la credite de minim 15.000 de lei (3.500 de euro), mai exact echivalentul a 15 salarii minime pe economie (de 1050 lei de la 1 iulie si prevazut la 1200 lei de la 1 ianuarie 2016) si o intarziere de cel putin 90 de zile la plata ratelor.

Legea insolventei persoanelor fizice nu este aplicabila debitorului:

- care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce îi sunt imputabile;

- care, deşi apt de muncă şi fără un loc de muncă sau alte surse de venit, nu a depus diligenţa rezonabila necesară pentru a-şi găsi un loc de muncă sau care a refuzat, în mod nejustificat, un loc de muncă propus sau o altă activitate aducătoare de venit;

- care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare în timp ce ştia sau ar fi trebuit să ştie că este în stare de insolvenţă. (Voluptar - care ține de lux; care nu este necesar, ci făcut numai pentru plăcere)

- care a determinat sau a înlesnit ajungerea în stare de insolvenţă, cu intenţie sau din culpă gravă. Se prezumă a fi avut acest efect:

1. contractarea, în ultimele 6 luni anterior formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, a unor datorii care reprezintă cel puţin 25% din valoarea totală a obligaţiilor, cu excepţia obligaţiilor excluse;

2. asumarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, a unor obligaţii excesive prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor care au contribuit semnificativ la incapacitatea debitorului de a-şi plăti datoriile, altele decât cele datorate de către acesta persoanelor cu care a contractat astfel;

3. efectuarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, a unor plăţi preferenţiale, care au contribuit în mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii;

4. transferarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, de bunuri sau valori din patrimoniul său în patrimoniul altei persoane fizice sau juridice în timp ce ştia sau ar fi trebuit să ştie că prin aceste transferuri va ajunge în stare de insolvenţă;

5. încetarea unui contract de muncă prin acordul părţilor sau prin demisie în ultimele 6 luni anterior formulării cererii de deschidere a procedurii. (vezi aici alte prevederi)

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanei fizice

Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezentele norme metodologice au drept obiect stabilirea procedurilor şi regulilor aplicabile în cadrul procedurii insolvenţei persoanei fizice, aşa cum aceasta este reglementatăprin dispoziţiile Legii nr. 151/2015privind procedura insolvenţei persoanei fizice, denumită în
continuare Legea.

Art. 2.

(1) Prezentele norme metodologice se aplică debitorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabiliţi la art. 4 din Lege, precum şi celorlalte persoane care în baza Legii îşi dau concursul pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de aceasta.

(2) Prezentele norme metodologice nu se aplică debitorilor persoane fizice ale căror obligaţii rezultă din desfăşurarea unor activităţi specifice profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, ori a unei activităţi economice a cărei desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale, ori ale căror obligaţii rezultă din exercitarea unei profesii liberale reglementate sau ca urmare a exploatării oricărei alte forme de întreprindere, în sensul art. 3 din Codul Civil.

Art. 3.

(1) În considerareaLegii şi aprezentelor norme metodologice, următorii termeni şi expresii au următorul înţeles:

a) creditorul cunoscut este deţinătorul unei creanţe împotriva debitorului ale cărui identitate şi creanţă sunt cunoscute sau pot fi în mod rezonabil cunoscute de către debitor. Un creditor deţinător al unei creanţe însoţită de o cauză de preferinţă, al cărui privilegiu, drept de ipotecă, drept asimilat ipotecii sau alt drept similar este înscris în registrele de publicitate aferente este întotdeauna un creditor cunoscut.
b) motivele neimputabile sunt situaţiile în care, deşi debitorul a depus diligenţe rezonabile pentru îndeplinirea unei obligaţii ce îi revenea, evenimente externe independente de voinţa sa au influenţat într-un mod negativ îndeplinirea respectivei obligaţii.
c) participanţiila procedura insolvenţei sunt debitorul, creditorii şi organele care aplică procedura de insolvenţă, aşa cum acestea din urmă sunt menţionate de art. 7 alin. (1) din Lege;
d) persoanele care convieţuiesc cu debitorul sunt persoanele cu care debitorul are relaţii specifice sau asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în situaţia în care debitorul şi respectivele persoane convieţuiesc;
e) persoanele cărora debitorul le prestează întreţinere sunt persoanele cu privire la care, debitorul, în baza prevederilor art. 513 - 528 Cod Civil, are şi îndeplineşte efectiv o obligaţie de întreţinere.
f) probabilitate rezonabilă este acea probabilitate suficientă pentru a crea încrederea în producereasau neproducereaunui rezultat.
g) situaţia financiară iremediabil compromisă reprezintă acea stare caracterizată prin imposibilitatea manifestă de remediere a dificultăţilor financiare ale debitorului indiferent de adoptarea de măsuri ordinare sau extraordinare de îndreptare.

(2) În cuprinsul prezentelor norme metodologice suntaplicabile, de asemenea, definiţiile prevăzute în Lege.

Art. 4.

Debitorul este dator sa coopereze în cadrul procedurii pentru realizarea acesteia inclusiv prin furnizarea acordului de procesare a datelor sale cu caracter personal, de verificare a situaţiei sale în evidenţele Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală, Biroul de Credit S.A., Centrala
Riscurilor Bancare şi/sau orice alte registre care deţin informaţii necesare în cadrul procedurii insolvenţei persoanei fizice.

Art. 5.

Obiectele necesare, în mod rezonabil, debitorului ce suferă de un handicap sau persoanelor din întreținerea sa aflate în această situație și obiectele destinate îngrijirii bolnavilor, în sensul art.3 pct. 2 lit. d) din Lege, sunt acele obiecte care sunt necesare persoanelor cu handicap pentru a-și putea duce existenţa cu demnitate umană și a-și putea desfășura activitatea, respectiv obiectele necesare bolnavilor fără de care nu se poate asigura îngrijirea acestora.

Art. 6.

Diligența rezonabilă necesară pentru a-și găsi un loc de muncă, prevăzută la art. 4 alin. (4) lit. d), la art. 13 alin. (6) lit. a), la art. 37 alin. (1) lit. d), precum și la art. 72 alin. (6) lit. d) din Lege, reprezintă totalitatea eforturilor depuse de debitor în acest scop, pe o durată de până la 12
luni anterioare depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei în cazurile de la art. 4 alin. (4) lit. d) şi art. 13 alin. (6) lit. a), ținând cont de capacitățile sale fizice și intelectuale, de pregătirea sa, de vârsta sa, de starea sa de sănătate, de situația sa materială, de starea civilă, de
situația economică la nivel național și local precum și de orice alte condiții ce pot influenţa conduita sa. Există prezumţia că debitorul a depus diligenţa rezonabilă pentru a-şi găsi un loc de muncă atunci când, în perioada menţionată, a urmat cursuri de calificare sau recalificare
profesională ori s-a înregistrat în evidenţele agenţiilor de ocupare a forţei de muncă competente în vederea identificării unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat locurile de muncă oferite. 

Art. 7.

Procedura insolvenţei presupune dovedirea situaţiilor relevante (starea de insolvenţă, buna sau reaua credinţă, îndeplinirea obligaţiilor pe durata procedurii, etc.) prin documente sau înscrisuri, urmând ca organele care aplică procedura să decidă pe baza unor astfel de mijloace de
probă avute la dispoziţie.

Art. 8.

(1) În vederea determinării anuale a criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvență la nivel central se va raporta, inclusiv, la următoarele repere:

1. Componența și structura familiei debitorului, prin includerea în acesta a persoanelor aflate în întreţinerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreţinere şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii.

2. Necesitatea deţinerii de către debitor a unui vehicul indispensabil, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. c) din Lege dar şi la disponibilitatea unui sistem de transport public sau a unui mijloc de transport alternativ şi a costurilor asociate.

3. Costurile şi cheltuielile determinate de creşterea copilului aflat în întreţinerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale
acestuia.

4. Costurile şi cheltuielile suportate cu privire la locuinţa familiei debitorului, prin raportare la aspectele prevăzute de art. 26 din Lege.

5. Îndeplinirea de către locuinţa familiei debitorului a exigenţelor minimale ale unei locuinţe convenabile, cu luarea în considerare a actelor normative prevăzute în acest sens de Lege şi avându-se în vedere şi valoarea locuinţei familiei raportat la situaţia financiară a debitorului.

6. Existenţa sau inexistenţa unor situaţii speciale aplicabile debitorului, ori persoanelor aflate în întreţinerea debitorului, persoanelor cărora debitorul le prestează întreţineresau persoanelor cu care acesta convieţuieşte, respectiv situații care pun în pericol viaţa sau integritatea fizică, dizabilităţi psihice sau fizice.

7. Raportul între veniturile debitorului, cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil şi obligaţiile debitorului.

Capitolul II Cadrul procedurilor de insolvenţă

Art. 9.

(1) Comunicarea între participanţiila procedura insolvenţei se efectuează prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii comunicării sau, atunci când este cazul, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă.
(2) Orice comunicare se va efectua în cel mai scurt termen posibil, cu respectarea termenelor prevăzute de Lege.
(3) Comunicarea prin email este posibilă doar în cazul în care atât expeditorul cât şi destinatarul îşi exprimă nemijlocit acordul pentru utilizarea unui astfel de mijloc, în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Civilă.
(4) Toate documentele emise de participanţii la procedură în legătură cu aceasta vor purta menţiunea „Pentru insolvenţă”.

Art. 10.

(1) Dacă prin lege sau prin prezentele norme metodologice nu se dispune altfel, înscrisurile de care partea înţelege să se folosească vor fi depuse în copie certificată pentru conformitate.
(2) Dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să îl prezinte organelor care aplică procedura insolvenţei, sub sancţiunea de a nu se ţine seama de înscris.
(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), cererea de deschidere sau aplicare a procedurii insolvenţei, declaraţiile participanţilor, rapoartele şi actele unilaterale ale acestora vor fi întotdeauna depuse sau, după caz, înaintate, în original.

Art. 11.

În cazul debitorului căsătorit, regimul matrimonial al comunităţii legale se prezumă până la proba contrară. Existenţa unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, ales conform art. 329 Cod Civil, se dovedeşte prin prezentarea unui extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale.

Art. 12.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, comisia de insolvenţă la nivel central, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, denumită în continuare ANPC, va putea încheia protocoale de lucru şi schimb de informaţii cu instituţiile, autoritățile şi oricare entităţi de drept public sau privat, care potrivit legii deţin informaţiile sau atribuţiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a procedurilor prevăzute de Lege, printre care, dar nu limitat la, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de Credit S.A., Casa Naţională de Pensii Publice, Direcţia Locală pentru Impozite şi Taxe, Direcţia pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Inspecţia Muncii, inclusiv structuri teritoriale ori locale ale unor astfel de entităţi.

Capitolul III Desemnareaşi înlocuirea administratorului procedurii şi a lichidatorului

Art. 13.

(1) În vederea asigurării desemnării aleatorii a administratorului procedurii, comisia de insolvenţă la nivel central va depune diligenţele necesare pentru dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii informaticeîn acest scop.

(2) Desemnarea aleatorie va avea în vedere respectarea cumulativă a următoarelor principii:

a) se va desemna un administrator al procedurii care are sediul profesional în raza teritorială a comisiei de insolvenţăcompetentă să soluționeze cererea;
b) nicio persoană nu va putea fi desemnată administrator al procedurii în două sau mai multe dosare, mai înainte ca toate persoanele înscrise peLista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizicesa fi fost desemnate în un dosar.

Art. 14.

(1) Comisia va proceda la desemnarea unui nou administrator al procedurii, dacă prima persoană desemnatărefuză, din motive temeinice, numirea.
(2) Pot constitui motive temeinice, în sensul art. 15 alin.(4) din Lege, următoarele situaţii precum şi orice alte situaţii similare acestora:

a) există împrejurări care fac justificată temerea că persoana desemnată, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu procedura în cauză;
b) când persoana desemnată este soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul debitorului sau a oricăruia dintre creditori sau dacă este căsătorit cu fratele ori cu sora soţului unuia dintre aceşti participanţi;
c) persoana desemnată este soţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu debitorul sau cu oricaredintre creditori;
d) persoana desemnată, soţul sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor, după caz, sunt părţi într-un proces care se judecă la instanţa la care debitorul sau oricare dintre creditori este judecător;
e) dacă între persoana desemnată, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, şi debitor sau oricare dintre creditori a existat un proces penal cu cel mult 5 ani înainte de data desemnării. În cazul plângerilor penale formulate de debitor sau oricare dintre creditori în cursul procedurii de insolvenţă, administratorul  procedurii devine incompatibil numai în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa;
f) persoana desemnată este tutore sau curator al debitorului sau al oricăruia dintre creditori;
g) persoana desemnată, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au primit daruri sau promisiuni de daruri ori alte avantaje de la debitor sau de la oricare dintre creditori;
h) persoana desemnată, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor, după caz, se află în relaţii de duşmănie cu debitorul sau cu oricare dintre creditori, soţul ori rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv;
i) anterior numirii, soţul persoanei desemnate sau o rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a deţinut calitatea de administrator al procedurii sau lichidator cu privire la acelaşi debitor;
j) atunci când există alte elemente care pot naşte în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea persoanei desemnate;
k) persoana desemnată nu îşi poate exercita atribuţiile din cauze medicale;
l) persoana desemnată lipseşte din localitatea în care îşi are sediul profesional.

(3) Dispoziţiile alin. (2) privitoare la soţ se aplică şi în cazul concubinilor.

Art. 15.

Dispoziţiile Art. 13,Art. 14alin. (1) şi (2) nu aduc atingere prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Lege. În ipoteza art. 15 alin. (2) din Lege, dacă executorul judecătoresc care efectuează executarea silită în curs nu este înscris pe Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru
procedura insolvenţei persoanei fizice, comisia va proceda la numirea unui administrator al procedurii. Aceeaşi soluţie va fi aplicabilă şi în cazul în care, în situaţia unui concurs de executări, niciunul dintre executorii judecătoreşti implicaţi nu este înscris pe Lista administratorilor
procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanei fizice, după ce se va fi încercat desemnarea acestora de către comisie în ordinea începerii executărilor.

Art. 16.

(1) Comisia dispune înlocuirea administratorul procedurii, în următoarele situaţii:

a) persoana desemnată a refuzat justificat, în condiţiile Legii, numirea în calitate de administrator al procedurii;

b) la cererea oricărui creditor, debitor sau a administratorului procedurii, pentru motive temeinice;

c) la cererea creditorilor ce deţin majoritatea valorii totale a creanţelor, caz în care creditorii vor înainta şi propunerea lor de persoană care să fie numită administrator al procedurii;

d) din oficiu, pentru motive temeinice.

(2) În sensul alin. (1) pot constitui motive temeinice cu privire la înlocuirea administratorului procedurii următoarele circumstanţe, pe lângă cele prevăzute la Art. 14 alin. (2):

a) nerespectarea termenelor şi obligaţiilor prevăzute în sarcina sa de Lege;
b) întârzieri repetate în efectuarea activităţilor ce îi revin;
c) neglijenţă în efectuarea actelor;
d) suspendarea calităţii de membru al corpuluiprofesional din care face parte sau încetarea deţinerii unei astfel de calităţi;
e) exprimarea unui comportament nedemn faţă de ceilalţi participanţi la procedură.

Art. 17.

Desemnarea aleatorie a lichidatorilor de către instanţa de judecată se va face în baza tabelelor cu persoane înscrise pe Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanei fizice comunicate instanţei de către comisia de insolvenţă din judeţul în care se află instanţa.

Art. 18.

Dispoziţiiledin prezentele norme referitoare la administratorii procedurii sunt aplicabile şi lichidatorilor, în măsura în care prevederile respective nu sunt contrare specificului activităţii lichidatorului sau nu există prevederi contrare. În sensul art. 49 alin. (3) din Lege, motivele
temeinice care pot sta la baza înlocuirii lichidatorului din cadrul procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidarea averii debitorului pot fi inclusiv cele prevăzute la Art. 14 alin. (2)sau la Art. 16 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 19.

O persoană înscrisă pe Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanei fizice poate solicita suspendarea sa de pe listă pentru o perioadă de până la 6 luni. Cererea se depune la corpul profesional din care persoană înscrisă face parte. În urma
admiterii cererii, corpul profesional va proceda la actualizarea listei.

Capitolul IV Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor

Art. 20.

(1) Debitorul poate depune, personal, prin reprezentant legal, prin reprezentant împuternicit prin procură autentică sau prin avocat mandatat în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, la comisia de insolvență competentă conform Legii.

(2) Cererile anonime, transmise prin orice mijloc, se vor clasa.

Art. 21.

Debitorul trebuie să efectueze dovada că a respectat prevederile art.13 alin. (4), din Lege, cu privire la notificarea creditorilor.

Art. 22.

(1) Concomitent cu notificarea prevăzută de art. 21 din Lege, administratorul procedurii va notifica băncile la care debitorul are deschise conturi referitor la deschiderea procedurii şi la măsurile stabilite cu privire la conturile bancare deschise pe numele debitorului, precum limitarea dreptului de dispoziţie al debitorului asupra sumelor găsite în respectivele conturi, modalitatea de
utilizare a sumelor, destinaţia lor, sau orice alt aspect similar.

(2) În perioada dintre notificarea creditorilor, în conformitate cu art. 13 alin. (4) din Lege, și data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei potrivit art. 20 din Lege sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței rămâne definitivă, orice act de executare silită se suspendă, creditorii putând înainta debitorului măsuri de natură a ameliora situația acestuia, măsuri ce trebuie acceptate în mod expres de către debitor.

Art. 23.

Oricând în cadrul procedurii, debitorul şi creditorii vor putea fi însoţiţi, asistaţi sau reprezentaţi de apărătorii lor sau de reprezentanţii desemnaţi conform Art. 20 alin. (1). La solicitarea participanţilor menţionaţi anterior, aceştia pot fi însoţiţiinclusiv de martori sau experţi.

Art. 24.

Ședințele de ascultare a debitorului se desfăşoarăconform prevederilor art. 14 din Lege, la data și sediul indicate de comisia de insolvenţă prin mijloacele de comunicare prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 25.

(1) Măsurile provizorii ce pot fi impuse de comisia de insolvență, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Lege, au rolul de conservaavereadebitorului cu privire la care s-a emis o decizie de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, și de a permite trecerea efectivă la fazele ulterioare ale procedurii.

(2) Măsurile provizorii pot include, dar nu vor fi limitate la, restricţionarea accesului debitorului la conturile bancare şi la instrumentele de plată ataşate acestora, restricţionarea accesului debitorului la platformele de internet banking, comunicarea de instrucţiuni către instituţiile de credit la care debitorul are conturi deschise cu privire la modul cum se vor desfăşura tranzacţiilepe cont ca urmare a aplicării prevederilor Legii, interdicția vânzării de bunuri mobile şi/sau imobile şi înscrierea interdicției în registrele de publicitate. 

(3) Măsurile provizorii pot fi prelungite atunci când premisele pentru impunerea lor există în continuare şi o astfel de prelungire nu contravine prevederilor Legii.

Art. 26.

(1) Debitorul, la cererea comisiei de insolvență, completează cererea și/sau actele și informațiile depuse, conform prevederilor art. 14 alin. (3) din Lege, și transmite informațiile suplimentare sau regularizează cererea cât de curând posibil, dar nu mai mult de 5 zile libere de la primirea comunicării. Acest termen se poate prelungi cu acordul comisiei de insolvență.

(2) Orice instituţie publică sau autoritate publică competentă, precum şi orice persoană fizică ori juridică căreia comisia de insolvențăîi solicită informații conform prevederilor art.14 alin. (3) din Lege, transmite aceste informații comisiei cât de curând posibil, dar nu în mai mult de 5 zile libere de la primirea solicitării.

Art. 27.

(1) În vederea întocmirii tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 23 alin. (1) din Lege, administratorul procedurii verifică corectitudinea sumelor datorate de debitor, putând în acest scop să solicite sprijinul experților, precum şi informaţii din partea autorităților publice competente sau entităţilor de drept privat relevante, care vor transmite aceste informații administratorului procedurii cât de curând posibil dar nu în mai mult de 5 zile libere de la primirea solicitării.

(2) Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei.

(3) O creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă cu valoarea nominală în toate tabelele de creanţe ale debitorilor care fac obiectul unei proceduri de insolvenţă, până va fi complet acoperită. Toate tabelele vor fi actualizate corespunzător cu sumele distribuite.

(4) Dreptul de vot şi dreptul la rambursare ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii se nasc numai după îndeplinirea condiţiei respective.

(5) Partea din creanţa care beneficiază de o cauză de preferinţă care nu e acoperită de valoarea rezultată din evaluarea bunului afectat garanţiei, se va înscrie ca şi creanţă chirografară urmând ca, numai în măsura în care bunul se va valorifica la o valoare superioară, această parte din creanţă să se bucure de tratamentul creanţei ce beneficiază de un drept de preferinţă.

Art. 28.

Planul de rambursare va fi întocmit astfel încât să aibă în vedere perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi circumstanţele aplicabile debitorului şi cu mijloacele
financiare disponibile sau a căror realizare este rezonabil posibilă.

Art. 29.

În situaţia în care prin planul de rambursare se stabileşte că imobilul locuinţă a familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului iar modalitatea de valorificare este darea în plată, potrivit art. 26 alin. (2) lit. b) din Lege, comisia de insolvenţă stabileşte cuantumul chiriei în
condiţiile pieţei.

Art. 30.

Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii cu acordul creditorilor, fără ca prin modificare să se depăşească durata maximă a derulării planului prevăzută de Lege. Votarea modificării se va face cu creanţele rămase în sold, la data votului, în aceleaşi condiţii ca şi votarea planului iniţial.

Art. 31.

Pentru a evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolvenţă verifică cel puțin:

a) corectitudinea sumelor datorate de debitor, putând în acest scop să solicite sprijinul experților, precum și al autorităților publice competente, obligate să răspundă solicitărilor în cel mai scurt timp posibil; 

b) corectitudinea evaluării situației debitorului;

c) capacitatea debitorului de a putea respecta planul de rambursare;

d) distribuirea sumelor ce urmează să fie achitate către creditori.

Art. 32.

Stabilirea valorii sumelor achitate fiecărui creditor prin planul de rambursare se realizează astfel:

a) pentru fiecare creditor se calculează cota procentuală ce îi revine din suma totală datorată;

b) fondurile disponibile ale debitorului sunt distribuite către toţi creditorii, în funcţie de procentul ce revine fiecărui creditor. Creditorii care deţin o creanţă ce beneficiază de o cauză de preferinţă vor fi plătiţi cu prioritate dacă sumele obţinute de debitor provin din exploatarea sau valorificarea bunului ce formează obiectul dreptului care conferă creanţei
caracterul preferenţial. În cazul existenţei unui drept de preferinţă asupra unor venituri, creanţe, depozite, dreptul de preferinţă se întinde asupra bunului şi asupra fructelor şi
productelor acestuia.

Art. 33.

Comisia de insolvenţă notifică creditorilor cunoscuţi, conform art. 25 alin. (6) din Lege, planul de rambursare împreună cu evaluarea de fezabilitate a acestuia elaborată de comisia de insolvenţă în termen de cel mult 15 zile libere de la data primirii acestuia de la administratorul
procedurii. Termenul se poate prelungi cu maxim 10 zile libere în cazuri întemeiate.

Art. 34.

În cazul în care debitorul solicită instanței confirmarea planului, conform art. 32 din Lege, acesta informează de îndată comisia de insolvență.

Art. 35.

(1) Comisia de insolvență se desesizează, conform art. 33 alin. (2) din Lege, în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii judecătorești definitive.

(2) În sensul art. 33 alin. (3) din Lege, debitorul poate ataca decizia de desesizare a comisiei de insolvență în termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 36.

(1) Procesul verbal cu privire la votul creditor se va comunica acestora.

(2) În cazul în care comisia de insolvenţă infirmă procesul-verbal depus conform art. 31 alin. (1) şi (2) din Lege, aceasta retransmite, în termen de cel mult 15 zile, procesul-verbal administratorului procedurii, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (3) din Lege.

(3) În cazul în care comisia de insolvenţă confirmă procesul-verbal depus conform art. 31 alin. (1)
şi (2) din Lege, aceasta comunică debitorului, în termen de cel mult 15 zile, procesul-verbal şi planul de rambursare neaprobat și îl informează pe debitor cu privire la drepturile acestuia prevăzute la art. 32 din Lege.

Art. 37.

În sensul art. 37 alin. (3) din Lege, administratorul procedurii sesizează comisia de insolvență în termen de cel mult 3 zile cu privire la solicitarea debitorului de a contracta noi împrumuturi. Debitorul poate contracta noi împrumuturi numai pentru rezolvarea unei situaţii
grave şi urgente de pericol pentru viaţa sau sănătatea sa ori a persoanelor aflate în întreţinerea sa.

Comisia de insolvență comunică răspunsul său debitorului și informează administratorul procedurii, în scris, în termen de cel mult 5 zile de la primirea sesizării.

Art. 38.

În sensul art. 37 alin. (1), lit. g) din Lege, organismele profesionale, precum și autoritățile publice ce fac parte din comisia de insolvență, organizează periodic cursuri/programe de educație financiară. Administratorul procedurii informează debitorul, în timp util, cu privire la desfăşurarea acestor cursuri.

Art. 39.

(1) Şedinţele de conciliere se bazează pe cooperarea participanţilor, realizată prin comunicare şi negociere, şi se vor supune principiului bunei credinţe în negocieri, astfel cum acesta este prevăzut de art. 1.183 Cod Civil.

(2) Concilierea trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile care iau parte la şedinţe.

(3) Niciuna dintre părţile participante nu poate impune celorlalte părţi o soluţie cu privire la obiectul concilierii.

Art. 40.

(1) Primul termen care se va stabili în vederea realizării concilierii va trebui să fie unul care să permită participanţilor luarea unor decizii într-un termen rezonabil pentru realizarea acordului.

(2) Comunicarea datei și locului prevăzute pentru ședințele de conciliere se face de către administratorul procedurii prin mijloacele de comunicare prevăzute în prezentele norme
metodologice.

(3) Şedinţele de conciliere au loc, de regulă, la sediul propus de administratorul procedurii. Dacă este cazul, concilierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de toate părţile participante.

Concilierea poate fi efectuată şi prin corespondenţa pe email dintre părţile participante.

(4) Administratorul procedurii conduce şedinţele de conciliere.

Art. 41.

(1) Fiecare dintre participanţi suportă propriile cheltuieli efectuate cu participarea la şedinţele de conciliere.

(2) Administratorul procedurii nu poate solicita o suplimentare a onorariului la care este îndreptăţit, prin raportare la numărul sau durata şedinţelor de conciliere la care participă.

Art. 42.

(1) La începutul fiecărei şedinţe de conciliere, fiecare parte prezentă se va semna în tabelul de prezenţă pus la dispoziţie prin grija administratorului procedurii.

Art. 43.

(1) Susţinerile făcute de către debitor pe parcursul concilierii cu privire la angajamentele pe care şi le asumă au caracter obligatoriu pentru acesta şi atrag răspunderea sa, putând fi folosite ca probe inclusiv în cadrul unei proceduri administrative, judiciare sau arbitrale ulterioare, pentru cazul în care concilierea în cadrul căreia respectivele susţineri au fost efectuate a avut ca rezultat aprobarea
unui plan de rambursare.

(2) Administratorul procedurii va atrage atenţia debitorului cu privire la caracterul şi consecinţele susţinerilor acestuia, conform alin. (1).

Art. 44.

(1) În cazul în care nu se ajunge la un acord după prima ședința de conciliere, la propunerea administratorului procedurii și cu acordul celorlalte părţi participante, se pot relua ședințele de conciliere la datele convenite între aceştia, fără a depăși termenele stabilite prin dispozițiile art. 27 din Lege.

(2) Desfăşurarea şi rezultatul fiecărei şedinţe de conciliere se vor consemna într-un proces verbal întocmit prin grija administratorului procedurii ce va fi semnat de părţile participante.

(3) Procesul verbal de conciliere va conţine, cel puţin, datele de identificare ale participanților, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, menţiuni cu privire la verificarea îndeplinirii procedurilor de convocare a participanţilor, propunerile, susţinerile şi/sau angajamentele participanţilorprezenţi, obiecţiunile acestora.

Art. 45.

(1) Până la împlinirea termenului prevăzut de art. 27 alin 2 din Lege, administratorul procedurii va notifica tuturor creditorilor planul ce va fi supus votului şi termenul în care va avea loc votul.

Pentru exprimarea unui vot în cunoştinţă de cauză, termenul la care se va vota planul nu va fi mai mic de cinci zile de la data notificării.

(2) Fiecare parte la şedinţa de conciliere, indiferent dacă a fost prezentă sau nu, este îndreptăţită să primească copii ale tabelului de prezenţă semnat de participanţi şi ale proceselor verbale ale şedinţelor de conciliere, certificate pentru conformitate de administratorul procedurii.

Capitolul V Evaluarea bunurilor

Art. 46.

(1) Corpul propriu de experţi, în sensul art. 25 alin. (3) din Lege, este format din evaluatorii înscrişi în Lista evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice.

(2) Lista evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice se întocmește de comisia de insolvență la nivel central cu sprijinul ANPC, al ANEVAR și al altor asociații profesionale, dacă este cazul.

Art. 47.

În lipsă de stipulaţie contrară, sunt aplicabile experţilor, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul drepturilor şi obligaţiilor lor stabilite prin Lege şi prin prezentele norme metodologice, dispoziţiile referitoare administratorii procedurii prevăzute laArt. 13, Art. 14,
Art. 16 şi ... din prezentele norme metodologice.

Art. 48.

Pot fi numiţi evaluatori pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, persoanele care îndeplinesc una din următoarele cerințe:

a) evaluatorii autorizați, membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare ANEVAR, sau, după caz, ai Asociaţiei Experţilor şi Evaluatorilor de Artă din România ori ai altor asociaţii profesionale similare și care, în calitate de evaluatori autorizați, efectuează evaluări de cel puţin 3 ani;

b) experții Direcției Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley din cadrul ANPC, pentru domeniul metale prețioase și pietre prețioase;

c) alți experți atestați de autorități sau de asociațiile profesionale specializate, dacă experții din categoriile descrise mai sus la lit. a) și lit. b) nu dețin cunoștințele necesareținând cont de natura sau caracteristicile bunurilor evaluate.

Art. 49.

Lista evaluatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice este întocmită pe fiecare județ şi cuprinde următoarele categorii: bunuri imobile, bunuri mobile, acțiuni la societăți, obiecte de artă, altele.

Art. 50.

(1) În termen de 10 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, persoanele interesate care îndeplinesc condiţiile prevăzuteîn prezenta secţiune pot solicita înscrierea în Lista evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, prin intermediul asociațiilor profesionale din care fac parte.

Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Lege şi de prezentele norme metodologice poate solicita oricând înscrierea pe Lista evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice.

(2) În vederea înscrierii, evaluatorii membri ANEVAR depun la aceasta documentele care să dovedească îndeplinirea criteriilor menţionate de prezenta secţiune. Experții care nu sunt membri ANEVAR vor depune documentele doveditoare la ANPC – comisia de insolvenţă la nivel central. 

(3) ANEVAR comunică ANPC – comisia de insolvenţă la nivel centrallista cu persoanele înscrise, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice.

(4) ANEVAR transmite ANPC – comisia de insolvenţă la nivel centrallista cu persoanele înscrise actualizată periodic, dar nu mai puţin de o dată la şase luni.

Art. 51.

(1) Evaluatorul este desemnat din Lista evaluatorilor autorizați pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice de către Comisia de insolvență printr-un sistem aleatoriu.

(2) Evaluatorul numit comunică fără întârziere comisiei de insolvență care coordonează procedura de insolvență orice circumstanță care îi poate afecta sau poate fi consideratăcă îi afectează independența și imparțialitatea sau poate da naștere unui conflict de interese cu oricare dintre participanţi.

Obligația de a comunica astfel de elemente este o obligație permanentă pe tot parcursul procesului de evaluare.

(3) În cazul în care se constată existenţa unei circumstanţe din cele menționate la alin. (2), comisia de insolvență desemnează un alt evaluator, cu respectarea aceloraşi proceduri.

Art. 52.

Evaluarea se realizează în mod independent și imparțial, în cel mai scurt termen, în funcție de complexitate dar nu mai mult de 10 zile de la data numirii. Termenul se poate prelungi cu acordul comisiei de insolvență.

Art. 53.

(1) Împotriva raportului de evaluare întocmit de evaluator se vor putea formula obiecţiuni de către participanţii la procedură în termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a unui anunţ cu privire la depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei.

(2) Contestaţia conţinând obiecţiunile se depune la comisia de insolvenţă, care se va pronunţa în termen de 30 zile de la data primirii cu privire la admiterea sau respingerea contestaţiei.

Art. 54.

(1) Remuneraţia evaluatorilor se stabileşte de către comisia de insolvenţă în funcţie de complexitatea evaluării.

(2) Costurile cu remuneraţia evaluatorilor sunt suportate dinbugetul de stat prin bugetul ANPC, prin bugetul Ministerului Economiei.

Art. 55.

Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile evaluărilor efectuate în cadrul procedurii judiciare de insolvenţă indiferent de tipul acesteia.

Capitolul VI Procedura judiciară de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului

Art. 56.

Sesizarea instanţei şi desfășurarea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă.

Art. 57.

(1) În cazul deschiderii procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidarea activelor debitorului după confirmarea unui plan de redistribuire în cadrul unei proceduri administrative pe bază de plan de rambursare a datoriilor, titularii creanţelor participă la distribuiri cu valoarea acestor creanţe astfel cum au fost înregistrate în tabelul definitiv de creanţe cu ocazia procedurii administrative şi, dacă
este cazul, reactualizate de lichidator.

(2) Operaţiunea de reactualizare prevăzută la alin. (1) se va putea referi şi la valoarea garanţiilor care însoţesc o creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă, în cazul în care titularul unei astfel de creanţe aduce la cunoştinţa lichidatorului intervenţia unei modificări a respectivei valori. 

(3) Garanţiile constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de rambursare rămân valabile în favoarea creditorilor în beneficiul cărora au fost astfel constituite, pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de rambursare.

Art. 58.

(1) Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, mai puţin cele care au fost înscrise în tabelul definitiv de creanţe întocmit în cadrul unei proceduri administrative pe bază de plan de rambursare a datoriilor.

(2) Titularii de creanţe născute după deschiderea procedurii judiciare, care nu depun cerere de înscriere a creanţelor în termenul prevăzut de Lege, vor fi decăzuţi, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscrişi în tabelul creditorilor şi nu vor dobândi calitatea de creditor
îndreptăţit să participe la procedură.

Capitolul VII

Procedura simplificată de insolvenţă

Art. 59.

Prevederile Capitolului IV din prezentele norme metodologice cu privire la procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor sunt aplicabile cererii de aplicare a procedurii simplificate de insolvenţă depusă la comisia de insolvenţă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu caracteristicile acesteia, aşa cum sunt stabilite prin Lege.

Art. 60.

Sesizarea instanţei şi desfășurarea procedurii judiciare din cadrul procedurii simplificate de insolvenţă se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă.

Capitolul VIII

Publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă - secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

Art. 61.

(1) Citarea participanţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, realizat în formă electronică.

Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor către participanţii la procedură, al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr.
1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială ("notificarea sau comunicarea actelor") şi abrogarea Regulamentului (CE) nr.1.348/2000 al Consiliului, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prima citare şi comunicare a actelor de procedură către ceilalţi participanţi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza potrivit prevederilor Codului de Procedură Civilă şi prin Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori –
persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”.

Art. 62.

(1) Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”se constituie în conformitate cu prevederile art.92 alin. (5) din Lege, în scopul asigurării publicității, în sistem electronic, cu respectarea legislației în
domeniul protecției datelor cu caracter personal, a următoarelor tipuri de acte de procedură:
a) deciziile comisiei de insolvență;
b) hotărârile instanței judecătorești;
c) actele emise de administratorul procedurii și lichidatorul;
d) alte acte de procedură prevăzute de lege. 
(2) Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” este structurat pe judeţe și debitori supuşi procedurii de insolvenţă.

Art. 63.

(1) Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se publică la nivel național de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin direcția de specialitate, în sistem electronic.

La nivelul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale funcționează structuri de specialitate subordonate
direcției de specialitate de la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(2) Personalul Buletinului procedurilor de insolvenţă este format din personal de specialitate juridică, informatică și personal auxiliar personalului de specialitate juridică și informatică și desfășoară activități administrativ jurisdicționale, în relația cu publicul.

(3) Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se reglementează competența direcției de specialitate și a structurilor de specialitate, structura organizatorică și numărul de posturi aferent.

Art. 64.

(1) Resursele necesare publicării Buletinului procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin bugetul Ministerului Justiției.

(2) Pentru asigurarea personalului necesar publicării Buletinului procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, numărul de posturi al Oficiului Național al Registrului Comerțului se suplimentează cu […] de
posturi.

(3) Personalul Buletinului procedurilor de insolvenţă urmează cursuri de formare și perfecționare profesională în vederea publicării secţiunii „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”

(4) Pentru publicarea Buletinului procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură spațiile necesare desfășurării activității, dotările și serviciile aferente, tehnica de calcul, sistemul informatic specializat și serviciile de interconectare, echipamentele hardware,
software și de comunicații.

(5) Bugetul Oficiului Național al Registrului Comerțului se suplimentează prin alocarea resurselor financiare pentru susținerea cheltuielilor de personal, investiții, bunuri și servicii, alte cheltuieli.

Art. 65.

(1) Comunicarea actelor de procedură care urmează să fie publicate în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se face de către organele care aplică procedura în format electronic, sub sancţiunea
nepublicării acestora.

(2) Dovada îndeplinirii procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare a actelor de procedură, prin publicarea acestora în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, se emite de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului.

(3) În vederea comunicării actelor de procedură și a dovezilor de publicare, personalul Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” colaborează cu comisiile de insolvență, instanțele judecătorești, administratorul de procedură, lichidatorului și corpurileprofesionale din care fac parte administratorul de procedură și lichidatorul.

Procedura de comunicare a actelor de procedură se
aprobă prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este exonerat de răspundere în cazul în care comunicarea actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea nu se realizează în formatul prevăzut de prezentele norme, precum şi în cazul unor depăşiri ale termenelor stabilite.

(5) Responsabilitatea asupra corectitudinii conţinutului documentelor transmise spre publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” revine entităţii care a solicitat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului publicarea respectivului document, în măsura în care forma publicată respectă integral conţinutul primit în vederea publicării.

Cu toate acestea, în cazul în care documentul transmis spre publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” conţine erori vădite,
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, fără a proceda la publicarea documentului, va solicita entităţii care a solicitat publicarea rectificarea erorilor vădite identificate.

Art. 66.

(1) Actele de procedură emise de administratorul procedurii și lichidator se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență pe baza cererii de publicare.

(2) Actele de procedură emise de comisia de insolvență și instanțele judecătorești se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență pe baza borderourilor de predare primire.

(3) Actele de procedură se transmit atât în versiunea care conține date cu caracter personal cât și în versiunea care nu conține date cu caracter personal.

(4) Pentru același număr de buletin se publică două versiuni:
a) cu date cu caracter personal;
b) fără date cu caracter personal;

(5) Publicarea actelor de procedură în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se realizează cu titlu gratuit, iar în situațiile în care este necesară înregistrarea de mențiuni în registrul comerțului,
acestea se realizează din oficiu, subsecvent publicării actelor de procedură respective.

(6) Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, şi se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe ani, luni şi numere.

Art. 67.

(1) Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se publică în sistem electronic și este disponibil printr-un serviciu on-line pe pagina de Internet a Buletinului procedurilor de insolvență.

(2) Pentru informarea persoanelor interesate pe pagina de Internet a Buletinului Procedurilor de Insolvență este disponibil, gratuit, un serviciu on-line privind persoanele publicate.

(3) La cererea solicitanților se furnizează, cu achitarea de tarife care se stabilesc prin ordin al ministrului justiției la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului, informații din Buletinul Procedurilor de Insolvență, copii de pe Buletinul Procedurilor de Insolvență și copii de pe actele de procedură publicate. 

Art. 68.

(1) La Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, versiunea cu date personale, accesul este asigurat numai pentru organele care aplică procedura, debitor, creditori, instituții și autorități publice, notari publici şi entităţi care acordă împrumuturi cu titlu profesional, și se face cu titlu gratuit.

(2) Persoanele care nu au una din calitățile menționate la alin. (1) vor avea acces la Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea „Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, versiunea fără date personale, cu achitarea de tarife care se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Vezi aici proiectul ANPC

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima OraLa ATM-urile BCR se pot retrage contactless bani

Banca Comercială Română a demarat implementarea funcționalității de retragere contactless a numerarului la bancomatele și multifuncționalele sale, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Funcționalitatea va fi disponibilă atât pentru cardurile emise de BCR, detalii

Rezultatele ING Bank in S1 2022: profit net in crestere cu 39%, la 535 milioane lei

ING Bank anunta, intr-un comunicat, rezultatele din prima jumatate a anului 2022: profit net de 535 milioane lei, in crestere cu 39%, depozite mai mari cu 11%, pana la 51 miliarde lei si in avans de 20% a creditelor brute, la 36,5 miliarde lei.  Costurile cu provizioanele au scazut cu 23%, la 103 milioane lei, iar taxele platite s-au majorat cu 112%, la 368 milioane lei. Comunicatul ING Bank:  ING Bank România: premiere în creditare și revenirea în topul dealerilor primari în trimestrul al doilea - ING aduce o nouă premieră pe piața din România: pre-aprobarea financiară a unui credit ipotecar 100% online; - În al doilea trimestru, ING a detalii

ING Bank: cum se face refuzul la plata pentru recuperarea banilor pe biletele Blue Air

ING Bank si-a informat clientii, intr-o postare pe Facebook, cum trebuie sa formuleze refuzurile la plata in cazul anularii zborurilor anulate de Blue Air, pentru a-si primi banii inapoi pe biletele achitate cu cardul. ING Bank nu mentioneaza, in anunt, numele companiei aeriene, insa se intelege ca este vorba de Blue Air, singura care si-a anulat zborurile in urma popririi conturilor de catre agentia de mediu a statului. Postarea ING Bank pe Facebook: "Venim în ajutorul clienților ING Bank România care sunt puși în situația de a solicită refuzuri la plată ca urmare a anulării zborurilor din ultima perioadă cu pașii ce trebuie urmați în vederea gestionării corecte a acestor detalii

Si la Raiffeisen Bank se pot face transferuri instant

Raiffeisen Bank anunta intr-un comunicat ca este a saptea banca din Romania care permite clientilor persoane fizice sa faca transferuri de bani instant, dupa Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Patria Bank, Libra Bank, Vista Bank. Comisionul pentru o plata instant la Raiffeisen este acelasi ca la un transfer interbancar obisnuit: 4,45 lei, dupa cum precizeaza banca: "O plata in lei efectuata de catre un client care nu detine un pachet de cont curent, de tip: Zero Tot, Zero Simplu, Premium sau FWR pe canal instant are comision identic cu cel al unei plati de acelasi tip efectuata pe canal standard: 4 lei+ 0.45 lei comision Transfond. Daca clientul nu indeplineste conditia de gratuitate la pachet (o plata lunar), va plati detalii

  

Ultimele Comentarii