BANCI | Interviu

Executarile silite se vor face mai rapid: nu vor mai trebui aprobate de o instanta de judecata ci doar de executorul judecatoresc

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2014-02-02 08:19

Ministerul Justitiei a publicat pe site-ul institutiei un proiect de lege pentru modificarea Codului de procedura civila, care prevede ca executarile silite pot fi aprobate doar de executorul judecatoresc, fara a mai fi nevoie de o decizie judecatoreasca. In acest fel, procedurile de executare silita, derulate in principal de banci, se vor desfasura mai rapid. Ministerul Justitiei a motivat aceasta decizie prin faptul ca volumul de munca a instantelor de judecata este prea ridicat din cauza faptului ca exista "relativ multe" dosare de executare silita.

Expunere de motive la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă:

"1. Motivul emiterii actului normativ

1.1. Situaţia actuală şi schimbările preconizate

Ca urmare a analizării opiniilor exprimate de judecătorii de la instanțele consultate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la efectul aplicării noului Cod de procedură civilă în materia executării silite, s-a constatat o creștere a volumului de activitate a instanțelor de executare, datorită numărului relativ mare de cereri de încuviințare a executării silite formulate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

S-a apreciat că pentru a elimina inconvenientul rezultat din această sporire a competenţei, se impune eliminarea etapei de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţei şi atribuirea acestei sarcini executorului judecătoresc însuşi.

Controlul judecătoresc asupra încheierii prin care executorul judecătoresc încuviinţează executarea silită se exercită, în procedura propusă, pe calea contestaţiei la executare.

În cazul în care executorul respinge cererea de încuviinţare, încheierea poate fi contestată numai de creditor. Prin exercitarea acestui control judecătoresc pe calea contestaţiei la executare se apreciază că sunt înlăturate impedimentele de neconstituţionalitate care au fost reţinute în Decizia nr. 458/2009 a Curţii Constituţionale, constând în lipsa unei garanţii procesuale în favoarea debitorului pentru prevenirea oricărui abuz în exercitarea dreptului creditorului urmăritor şi a unui control real şi eficient al instanţei asupra executării silite.

Odată cu atribuirea cererii de încuviinţare a executării silite în competenţa executorului judecătoresc, se propune şi eliminarea formulei executorii din partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite [art.665 alin.(7) din noul Cod de procedură civilă].

Proiectul de lege publicat de Ministerul Justitiei:

LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 632, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute de art. 633, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.

2. La articolul 650, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) Instanţa de executare soluţionează contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.”

3. La articolul 652, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(4) La cererea creditorului, instanţa de executare poate dispune, pentru motive temeinice, înlocuirea executorului judecătoresc cu alt executor judecătoresc indicat de către creditor şi continuarea executării silite de către noul executor judecătoresc. Dispoziţiile art. 653 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”

4. Articolul 664 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 664. Înregistrarea cererii de executare
De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc va dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare.”

5. Articolul 665 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 665. Încuviinţarea executării silite
(1) În termen de maximum 7 zile de la înregistrarea cererii, executorul se pronunţă asupra încuviinţării ei printr-o încheiere, dată fără citarea părţilor.
(2) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 656 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta, onorariul care se cuvine executorului şi modalitatea de plată a acestuia, alte cheltuieli de executare care trebuie avansate de creditor, cu menţiunea că suma datorată de debitor cu titlu de cheltuieli de executare se va determina ulterior, în condiţiile art. 669, precum şi autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu.
(3) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a încuviinţat executarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.
(4) Executorul judecătoresc poate respinge, prin încheiere motivată, cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare;
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege;
4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
6. titlul executoriu cuprinde dispoziţii potrivnice care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.
(5) Încheierea prin care executorul judecătoresc încuviinţează cererea de executare silită este supusă numai contestaţiei la executare. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi contestată numai de către creditor.”

6. La articolul 679, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.”

7. La articolul 691, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(3) Executorul judecătoresc soluţionează cererea de intervenţie prin încheiere, dată fără citarea părţilor, dispoziţiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzător. Până la soluţionarea cererii de intervenţie, instanţa de executare, la cerere, poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obţinute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanţa poate obliga creditorul intervenient la plata unei cauţiuni. Dispoziţiile art. 718 alin. (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător.
(4) Dacă creditorii care au formulat cerere de intervenţie nu au titlu executoriu, executorul judecătoresc va convoca, de urgenţă şi în termen scurt, debitorul şi creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoaşterea de către debitor a creanţelor, comunicând către debitor copii de pe cererile de intervenţie şi de pe documentele justificative.
(5) La termenul fixat de executorul judecătoresc, debitorul trebuie să declare dacă înţelege să recunoască, în tot sau în parte, creanţele pentru care a avut loc intervenţia. Dacă debitorul nu se înfăţişează, se consideră că recunoaşte toate creanţele reclamate prin cererile de intervenţie.
(6) Dacă debitorul contestă, în tot sau în parte, creanţele reclamate, creditorii intervenienţi ale căror creanţe au fost contestate au dreptul să solicite instanţei de executare, cu plata prealabilă a cauţiunii prevăzute la art. 718 alin. (2), să dispună executorului judecătoresc ca sumele reclamate să fie puse deoparte, dacă, în termen de 5 zile de la data când a avut loc convocarea prevăzută la alin. (4), aceştia vor face dovada că au introdus acţiune în justiţie în scopul obţinerii titlului executoriu. Până la expirarea acestui termen, eliberarea sau, după caz, distribuirea acestor sume, dacă este cazul, se suspendă de drept, iar după împlinirea termenului instanţa va decide asupra suspendării, în condiţiile alin. (3), până la soluţionarea litigiului printr-o hotărâre definitivă. În acest din urmă caz, aceste sume vor fi consemnate până la soluţionarea litigiului printr-o hotărâre definitivă, cu excepţia situaţiei în care ar fi pretinse de alţi creditori în rang util”.

8. Articolul 692 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 692. Înștiințarea creditorului urmăritor și a debitorului

(1) Executorul judecătoresc va comunica, de îndată, o copie de pe cererea de intervenţie şi de pe documentele justificative creditorului urmăritor, iar după soluţionarea cererii de intervenţie, şi o copie certificată de pe încheierea de încuviinţare a acesteia.
(2) Dacă cererea de intervenţie a fost încuviinţată, executorul judecătoresc îl va înştiinţa şi pe debitor, dispoziţiile art. 666 aplicându-se în mod corespunzător.”

9. La articolul 698, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) După încuviinţarea executării silite, executorul va comunica debitorului încheierea de încuviinţare a executării silite, precum şi o nouă somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută.”

10. La articolul 719, alineatul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita actul care constată refuzul executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.”

11. La articolul 731, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului făcută în cuprinsul cererii de executare, prin încheierea de încuviinţare a executării se va dispune sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somaţiei către debitor. În acest caz, se va face menţiunea corespunzătoare în chiar încheierea de încuviinţare a executării.”

12. La articolul 782, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 780 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor atașa, în copie certificată, încheierea de încuviințare a executării și titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.”

13. Articolul 819 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 819. Înregistrarea cererii de urmărire
După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va încuviința cererea de urmărire imobiliară, prin încheiere, dispozițiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzător.”

14. Articolul 888 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 888. Executarea fără somație
La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, executorul judecătoresc va putea să dispună, prin încheierea de încuviințare a executării silite, ca executarea silită să se facă de îndată şi fără somaţie.”

15. La articolul 954, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“(1) Măsura sechestrului asigurător se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit regulilor prezentului cod cu privire la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo autorizare, ci numai să dispună înregistrarea cererii și deschiderea dosarului de sechestru.”
“(3) Sechestrul asigurător înfiinţat asupra unui bun supus unor formalităţi de publicitate se va înscrie de îndată în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sau în alte registre publice, după caz. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra bunului respectiv.”

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: InterviuIn ce data intra pensiile pe carduri, in fiecare luna: precizari de la banci si Ministerul Muncii

Mai multi cititori Bancherul.ro s-au plans ca in aceasta luna le-au intrat mai tarziu pensiile pe carduri, motiv pentru care am intrebat Ministerul Muncii si bancile daca au existat intarzieri privind virarea pensiilor si in ce data se alimeneaza cardurile, in fiecare luna. Ministerul detalii

BRD despre colaborarea cu CSALB: ne ajuta sa demonstram clientilor ca banca este oricand deschisa comunicarii directe si transparente

Datorita colaborarii cu CSALB (Centrul de Solutionare a Litigiilor din domeniul Bancar), BRD a reusit sa solutioneze extrajudiciar si dosare unde banca era deja chemata in instanta, consumatorii renuntand la procedura judiciara in favoarea unei solutii ce stinge litigiul intr-un timp exponential detalii

Cum gestioneaza Garanti BBVA reclamatiile clientilor si rezolvarea amiabila a acestora, prin CSALB

Garanti Bank a primit putine cereri de la clienti privind rezolvarea amiabila a litigiilor prin intermediul CSALB, dat fiind ca banca isi doreste solutionarea si gasirea unei solutii satisfacatoare pentru clienti inca din momentul in care acestia se adreseaza initial bancii, detalii

CEC Bank acorda o deosebita importanta solutionarii amiabile a litigiilor cu clientii prin intermediul CSALB

CEC Bank acorda o deosebita importanta solicitarilor de solutionare amiabila a litigiilor cu clientii venite prin intermediul CSALB, intrucat reprezinta o procedura alternativa cu multe avantaje pentru ambele parti, spune Mirela Iovu – Director – Vicepresedinte al Comitetului de detalii

Ultimele Comentarii

 • Ifn

  Bună seara. Vreau sa știu dacă dintr un salariu de 3600 cu rata la Raiffeisen de 1900 dar cu ... detalii

 • Poprire

  Buna ziua.Mama mea are o datorie de 24000 lei la BCR.As vrea sa stiu daca banca poate sa scoata ... detalii

 • Acces la articol

  Bună ziua, am dori să acccesăm conținutul articolului "Consiliul Concurentei face precizari ... detalii

 • curs valutar

  Va rog sa ne spuneti care date sunt eronate, pentru a corecta ... detalii

 • Date eronate

  Cine a facut articolul nu stie ca bancile au diferite cursuri in timpul programului si altele dupa ... detalii