www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareReguli privind calcularea si publicarea IRCC, conform OUG 19/2019

Autor: Bancherul.ro
2022-10-25 10:22

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza


Reguli privind calcularea și publicarea indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementați de OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative aplicabile începând cu data de 2 mai 2019


Prezentele reguli stabilesc principiile, modul de calcul şi de publicare a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementați prin art.II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.245 din 29 martie 2019, care modifică art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și art.37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.


1. Definiţii


În sensul prezentelor reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii:


a) Administrator – Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în calitate de furnizor al indicilor reglementați de art. II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative;


b) Agent de calcul – Banca Naţională a României, în calitate de entitate împuternicită cu calcularea și publicarea indicilor reglementați de art. II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative pe baza metodei de calcul stabilite de Administrator;


c) entităţi eligibile – instituţii de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;


d) indicele zilnic – indice care se calculează ca medie ponderată1 a ratelor dobânzilor la depozite cu volumul tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară, din cursul unei zile lucrătoare;


e) indicele de referinţă trimestrial (indice de referință pentru creditele acordate consumatorilor, abreviat IRCC) – indice de referință care se calculează ca medie aritmetică 2 a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară, determinate pentru trimestrul anterior;


f) tranzacţii pe piața monetară interbancară – tranzacţii realizate între două entități eligibile, inclusiv depozitele atrase de Banca Naţională a României de la entitățile eligibile;


g) volumul total al tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară – suma valorii nominale a depozitelor pe toate scadențele tranzacționate pe piața monetară interbancară, în cursul unei zile lucrătoare;


h) zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, în care entităţile eligibile își desfăşoară activitatea pe piaţa monetară interbancarǎ.


2. Procesul de calcul şi publicare a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial


2.1. Indicele zilnic este calculat în fiecare zi lucrătoare de către Agentul de calcul, conform metodei de calcul stabilite de Administrator și prevăzute la pct.3.1 din Secțiunea 3, pe baza datelor raportate de către entitățile eligibile, conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr.4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României,cu modificările și completările ulterioare.


2.2. Agentul de calcul publică indicele zilnic pe website-ul propriu în fiecare zi lucrătoare la ora 11:00 AM, pentru tranzacțiile efectuate pe piaţa monetară interbancară în ziua lucrătoare precedentă.


2.3. Agentul de calcul calculează indicele de referinţă trimestrial, la finalul fiecărui trimestru, conform metodei de calcul stabilite de Administrator și prevăzute la pct. 3.2. din Secțiunea 3 şi îl publică pe website-ul propriu în ultima zi lucrătoare a trimestrului, la ora 11:00 AM, având la bază tranzacţiile realizate pe piaţa monetară interbancară.


2.4. Dacă indicii nu pot fi publicați la ora precizată la pct. 2.2 și 2.3, Agentul de calcul poate decala ora de publicare, dar nu mai târziu de ora 3:00 PM. În acest caz, Agentul de calcul anunță cu privire la decalare și motivele acesteia pe website-ul propriu cel târziu la ora 11:05 AM.


2.5. În situația în care în cursul unei zile lucrătoare entitățile eligibile nu efectuează tranzacții pe piața monetară interbancară, indicele zilnic nu va fi calculat pentru ziua respectivă, publicându-se în acest sens un mesaj pe website- ul Agentului de calcul, iar pentru indicele de referință trimestrial se vor lua în calcul numai indicii zilnici calculați pentru zilele lucrătoare în care au avut loc tranzacții.


3. Metoda de calcul a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial


3.1. Indicele zilnic este calculat ca medie ponderată a ratelor dobânzilor la depozite cu volumul tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară, utilizând următoarea formulă de calcul:


[1]


unde:

r i - rata dobânzii aferente depozitului i tranzacționat pe piața monetară interbancară
v i - valoarea depozitului i tranzacționat pe piața monetară interbancară
n - numărul total de depozite tranzacționate pe piața monetară interbancară


3.2. Indicele de referință trimestrial este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, utilizând următoarea formulă de calcul:


[2]


unde:
IR_z i - indicele zilnic, calculat conform pct.3.1
m - numărul zilelor lucrătoare în care au loc tranzacții


3.3. Nivelul indicelui zilnic și al indicelui de referință trimestrial se determină prin rotunjirea la două zecimale3, la valoarea exprimată ȋn procente pe an.


Exemple de calcul


Exemplul 1 – calculul indicelui zilnic


Presupunând că ȋn cursul unei zile au avut loc două tranzacții, de 10 şi 20 de milioane de lei, la dobânzile de 2% şi respectiv 2.5%, indicele zilnic corespunzător va fi, folosind formula de la pct. 3.1: 


[3]


Exemplul 2 – calculul indicelui de referință trimestrial


Presupunând că trimestrul are şaizeci de zile lucrătoare, iar indicele zilnic a fost ȋn cincizeci şi nouă de zile 2.33% şi ȋntr-o zi 2.7%, indicele trimestrial va fi, folosind formula de la pct. 3.2:


[4]


Rotunjirea la două zecimale, conform pct. 3.3.


În exemplul 1 de mai sus, rezultatul calcului este, de fapt, 2.3333(3) %. Indicele zilnic a fost rotunjit la 2.33%.


În exemplul 2 de mai sus, rezultatul calcului este, de fapt, 2.3361(6). Indicele de referință trimestrial a fost rotunjit la 2.34%.


1 Se are în vedere media aritmetică ponderată, vezi exemplul 1 din Anexa 1


2 Se are în vedere media aritmetică simplă - vezi exemplul 2 din Anexa 1.


3 Prin rotunjirea la cel mai apropiat număr –vezi exemplul 3 din Anexa 1. 


 Sursa: Comisia Nationala de Prognoza