www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRegulamentul BNR nr.10/2009 privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent

Autor: Bancherul.ro
2022-10-23 08:59

Regulament nr. 10 din 18.iun.2009
Monitorul Oficial, Partea I 1.iul.2009
Intrare în vigoare la 1.iul.2009


privind raportarea tranzacţiilor efectuate prin conturile de corespondent şi abrogarea unor acte normative care impun restricţii în utilizarea acestor conturi


Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 405 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 şi al art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,


Banca Naţională a României adoptă prezentul regulament.


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit.


Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o instituţie de credit, denumită corespondent, deschide în evidenţele sale un cont pentru altă instituţie de credit, denumită repondent, şi furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăţi şi alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituţiile de credit îşi furnizează reciproc servicii de plăţi şi alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro şi/sau cont loro;


b) cont nostro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului;


c) cont loro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont "nostro";


d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;


e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadenţă este după sfârşitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum şi credite intraday nerambursate şi transformate în credite overdraft;


f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadenţă este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârşitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul;


g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.


Art. 3. - (1) Instituţiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.


(2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi din România, instituţiile de credit care au calitatea de corespondent au obligaţia raportării datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.


(3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţii de credit participante la sistemele de plăţi din România şi instituţii de credit care nu au această calitate, instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi au obligaţia raportării datelor statistice, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.


Art. 4. - Raportarea datelor statistice se efectuează trimestrial, în conformitate cu anexele la prezentul regulament, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecărui trimestru.


Art. 5. - Datele statistice vor fi raportate Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.


CAPITOLUL II
Dispoziţii finale


Art. 6. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 7. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică măsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor titlului VI cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă art. 11, 12, 13 şi 14 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plăţilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, Circulara Băncii Naţionale a României nr. 25/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 260/1995 privind sancţiunile în cazul nerespectării de către societăţile bancare a dispoziţiilor privind închiderea conturilor de corespondent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995, şi art. 4 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.


p. Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu


Bucureşti, 18 iunie 2009.
Nr. 10.


Sursa: BNR.ro