www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRegulamentul nr. 7/2022 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind Centrala Riscului de Credit

Autor: Bancherul.ro
2022-04-28 15:53

Regulament nr. 7 din 21.apr.2022
Monitorul Oficial, Partea I 390 21.apr.2022
Intrare în vigoare la 1.iun.2022


Regulamentul nr. 7/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit


Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, prevederile art. 46 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 73 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, prevederile art. 68 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, prevederile art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare,


în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, ale art. 73 din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 şi ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019,


Banca Naţională a României emite prezentul regulament.


Art. I. -
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


1. La articolul 2 punctul 6, a cincea şi a şasea liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:


- instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România;


- instituţiile de plată, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, pentru toate informaţiile de risc de credit şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din unităţile lor teritoriale din România."


2. La articolul 2, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:


9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Naţională a României, precum şi creditorii din statele membre, în condiţiile prevăzute de articolul 241 din prezentul regulament."


3. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:


"Art. 241. -
CRC furnizează creditorilor din statele membre informaţii de risc de credit referitoare la o persoană fizică în baza transmiterii de către aceştia a unei solicitări de consultare cu privire la persoana respectivă, împreună cu acordul scris al acesteia, respectând condiţiile legale."


4. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naţionale a României, persoanele declarante raportează lunar şi/sau trimestrial informaţiile cantitative şi calitative conţinute în formularul F3 A, secţiunea 2, secţiunea 3 şi secţiunea 4. Informaţiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere şi expunerea la riscul de credit.


Persoanele declarante vor transmite informaţiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie."


5. Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 şi formularul F4 A din anexa nr. 4 se înlocuiesc cu formularele F2 A, F3 A, respectiv F4 A din anexele nr. 1-3 la prezentul regulament.


Art. II. -
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


Art. III. -
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2022.


Art. IV. -
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.ANEXA Nr. 1
F2A


Nr. . . Data. . .


FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
pentru luna. . . anul . . .
Persoană declarantă . . .


Cod . . .


Secţiunea 1
Nr. crt. Debitor Situaţie specială Sector instituţional Activitate Formă de proprietate Ţară Judeţ Formă juridică de organizare Grad de îndatorare Statut ocupaţional Cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice Probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL)
Cod de identificare Nume / Denumire
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Secţiunea 2
Nr. crt. Sucursală a miei persoane juridice
Cod de identificare Denumire Ţară
(0) (1) (2) (3)
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE


Rubrica "Nr. "


Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante.


Rubrica "Data"


Se completează cu data la care se emite formularul.


Rubricile "pentru luna" şi "anul"


Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.


Rubrica "Persoană declarantă"


Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.


Rubrica "Cod"


Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.


Secţiunea 1


Rubrica 0 - "Nr. crt."


Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.


Rubrica 1 - "Debitor - Cod de identificare"


Se completează astfel:


a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;


b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;


c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;


d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.


Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire"


Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.


Rubrica 3 - "Situaţie specială"


Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, astfel:


- cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de reorganizare;


- cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de insolvenţă;


- cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de faliment;


- cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvenţă.


În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.


Rubrica 4 - "Sector instituţional"


Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul Sectoare Instituţionale, conform SEC 2010.


Rubrica 5 - "Activitate"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;


- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale;


- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.


Rubrica 6 - "Formă de proprietate"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;


- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;


- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.


Rubrica 7 - "Ţară"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;


- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.


Rubrica 8 - "Judeţ"


Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.


Rubrica 9 - "Formă juridică de organizare"


Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul Forma juridică de organizare.


Rubrica 10 - "Grad de îndatorare"


Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.


Rubrica 11 - "Statut ocupaţional"


Se completează cu codul statutului ocupaţional al debitorului persoană fizică, astfel:


- litera A - Salariat;


- litera B - Patron;


- litera C - Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole;


- litera D - Membru al unei cooperative neagricole;


- litera E - Lucrător pe cont propriu în agricultură;


- litera F - Membru al unei cooperative agricole;


- litera G - Ajutor familial;


- litera H - Şomer;


- litera I - Pensionar;


- litera J - Elev;


- litera K - Student;


- litera L - Casnică;


- litera M - Alt statut (persoană vârstnică, preşcolar, persoană întreţinută, persoană cu handicap etc.).


Rubrica 12 - "Cod LEI de identificare a debitorilor persoane juridice"


Se completează conform Recomandării CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităţilor juridice pentru persoanele juridice cărora le-a fost atribuit un astfel de identificator, dacă persoana declarantă deţine informaţia. Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare, precum şi datele de referinţă asociate, cu respectarea Standardului ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare.


Rubrica 13 - "Probabilitatea de nerambursare anuală (PD anual ECL)"* - se raportează de către instituţiile de credit.


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.


Se completează conform IFRS 9 cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare anuală determinată de instituţia de credit în scopul estimării ajustărilor pentru pierderea aşteptată.


Secţiunea 2


Rubrica 0 - "Nr. crt."


Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.


Rubrica 1 - "Sucursală a unei persoane juridice - Cod de identificare"


Se completează astfel:


a) cu codul unic de înregistrare al societăţii-mamă, în cazul în care aceasta este o persoană juridică rezidentă;


b) cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine a societăţii-mamă, în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.


Rubrica 2 - "Sucursală a unei persoane juridice - Denumire"


Se completează cu denumirea societăţii-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit.


Rubrica 3 - "Ţară"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;


- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.


ANEXA Nr. 2
F3A


Nr ... Data ...


FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
pentru luna .... anul .....
Persoană declarantă .....


Cod .....


Secţiunea 1
- lei -
Nr. crt. Cod unitate Cod de identificare acordate Valută Data acordării Data scadenţei Credit/ angajament luat împreună cu alţi debitori Cod risc credit Cod CRC datorate Sume restante Serviciul datoriei Restru-cturare Comporta-ment Credite scoase în afara bilanţului - Principal Tip raportare Identificator
Garanţii Tip Termen de acordare Carduri şi leasing utilizate neutilizate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC INDIVIDUAL (11.1 + 11.2) TOTAL SUME RESTANTE
Secţiunea 2
Nr. crt. Clasă rating Probabilitate de neram-bursare Tip garanţie imobiliară Valoare garanţie imobiliară Expuneri neper-formante Improba-bilitate de plată Stare de neram-bursare Credite depreciate Suma de plată lunară - Total Suma de plată lunară - Principal Suma de plată lunară - Dobândă Suma restantă - Dobânzi Dobânzi penali-zatoare - sume Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului Dobânda anuală efectivă (DAE) LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului Ajustări pentru pierderi aşteptate/ ajustări pentru depreciere Tip ajustări pentru pierderi aşteptate/ ajustări Apreciere Credit nou/ vechi Tip operaţiune Stadiul de depreciere Categoria de clasificare Valoarea activului ponderat la risc (RWA) Factorul de conversie asociat părţii extra-bilanţiere Expunerea la riscul de credit
(0) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)
Secţiunea 3
Nr. crt. Locuinţă Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare Modificare valută Darea în plată
Etape ale dării în plată Data etapei dării în plată
(0) (46) (47) (48) (49) (50)
1 2
Secţiunea 4
Nr. crt. Tipul ratei dobânzii Credit verde Credite CERS Tipul de amortizare a creditului Raport datorii/venituri la acordarea creditului (DTI-O) Locaţia proprietăţii imobiliare Tipul proprietăţii imobiliare după modul de utilizare a acesteia Raport împrumut/garantii curent (LTV-C) Rata de acoperire a dobânzilor (ICR) Raport serviciul împrumutului/ venituri la acordarea creditului (LSTI-O) Raport împrumut/ venituri la acordarea creditului (LTI-O) Raport împrumut/ chirii la acordarea creditului (LTR-O) Cumpărător pentru prima dată Amplasarea proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie Tipul proprietăţii imobiliare comerciale dupa destinaţia acesteia Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR) Raport împrumut/ costuri (LTC)
(0) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67)
Persoană acreditată
MODUL DE COMPLETARE


Rubrica "Nr. "


Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.


Rubrica "Data"


Se completează cu data la care se emite formularul.


Rubricile "pentru luna" şi "anul"


Se completează cu luna şi anul pentru care se completează informaţia de risc de credit.


Rubrica "Persoană declarantă"


Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.


Rubrica "Cod"


Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.


Secţiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt."


Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.


Rubrica 1 - "Cod unitate"


Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.


Rubrica 2 - "Cod de identificare debitor"


Se completează astfel:


a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;


b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;


c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;


d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.


Rubrica 3 - "Sume acordate"


Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.


Rubrica 4 - "Valută"


Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.


Rubrica 5 - "Data acordării"


Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.


Rubrica 6 - "Data scadenţei"


Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.


Rubrica 7 - "Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori"


Se completează astfel:


- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;


- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.


Rubrica 8 - "Cod risc"1


1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit.


Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la carduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:


- poziţia 1 - Garanţii:


lit. a: Tip garanţie:


A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;


B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;


C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;


E - gajuri cu deposedare;


F - gajuri fără deposedare;


G - alte garanţii primite de la clientelă;


H - fără garanţii;


I - depozite colaterale;


J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;


K - clădiri rezidenţiale;


L - clădiri comerciale;


M - terenuri;


N - alte ipoteci imobiliare;


V - Garanţii primite de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare;


W - Garanţii primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepţionale conform legislaţiei în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 - cu excepţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.


lit. b: Valoarea garanţiei - Total:


Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.


- poziţia 2 - Tip risc:


A1 - creanţe comerciale;


B1 - credite de trezorerie;


C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;


D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;


D2 - credite pentru echipamente;


E1 - credite ipotecare;


E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;


F1- alte credite;


G1 - obligaţiuni;


H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;


H2 - angajamente asumate faţă de debitor;


I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;


J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;


K1 - credite de consum;


K2 - vânzări în rate;


- poziţia 3 - Termen de acordare:


A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);


B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);


C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);


- poziţia 4 - Carduri şi leasing:


C - pentru cardurile de credit;


D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;


L - pentru leasing;


N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.


Rubrica 9 - "Stare credit"


Se completează astfel:


- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;


- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entităţii de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv, nerezident;


- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.


Rubrica 10 - "Cod CRC"


Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante.


Rubrica 11 - "Sume datorate"


- poziţia 1 - Sume datorate - utilizate


Se completează astfel:


- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;


- pentru tipurile de risc A1-F1 şi J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;


- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero). În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.


- poziţia 2 - Sume datorate - neutilizate


Se completează astfel:


- pentru tipurile de risc A1-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;


- pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;


- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);


- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).


Rubrica 12 - "Sume restante"


Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.


Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).


Rubrica 13 - "Serviciul datoriei"


Se completează astfel:


- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;


- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;


- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;


- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 de zile inclusiv;


- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 de zile inclusiv;


- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 de zile şi 1 an inclusiv;


- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an şi 5 ani inclusiv;


- cu litera H - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.


Rubrica 14 - "Restructurare"


Se completează astfel:


- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera E - credite renegociate, inclusiv creditele refinanţate, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;


- cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni;


- cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni;


- cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni;


- cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă mai mare de 9 luni;


- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.


Rubrica 15 - "Comportament credit"


Se completează astfel:


- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);


- cu litera L - linie de credit.


Rubrica 16 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*


Rubrica 17 - "Tip raportare"


Se completează astfel:


- cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi;


- cu litera R - pentru creditele refinanţate la altă persoană declarantă şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma refinanţată;


- cu litera C - pentru creditele cesionate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmit şi următoarele informaţii:


-- preţul cesiunii;


-- tipul entităţii căreia i-a fost cesionat creditul:


--- rezident/nerezident;


--- instituţie de credit, instituţie financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entităţi;


-- denumirea entităţii căreia i-a fost cesionat creditul;


- cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii;


- cu litera D - pentru creditele închise ca urmare a notificării de dare în plată şi care se consideră riscuri care se şterg; pentru aceste credite, la data finalizării procedurii de dare în plată în favoarea debitorului, se transmite valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată;


- cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completează valoarea 0.


Rubrica 18 - "Identificator"


Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.


Secţiunea 2


Rubrica 19 - "Clasă rating"


Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deţine informaţia.


Rubrica 20 - "Probabilitate de nerambursare"


Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deţine informaţia.


Rubrica 21 - "Tip garanţie imobiliară"*


Rubrica 22 - "Valoare garanţie imobiliară"*


Rubrica 23 - "Expuneri neperformante"*


Rubrica 24 - "Improbabilitate de plată"*


Rubrica 25 - "Stare de nerambursare"*


Rubrica 26 - "Credite depreciate"*


Rubrica 27 - "Suma de plată lunară - Total"*


Rubrica 28 - "Suma de plată lunară - Principal"*


Rubrica 29 - "Suma de plată lunară - Dobândă"*


Rubrica 30 - "Suma restantă - Dobânzi"*


Rubrica 31 - "Dobânzi penalizatoare - sume"*


Rubrica 32 - "Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului"*


Rubrica 33 - "Dobânda anuală efectivă (DAE)"*


Rubrica 34 - "LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii"*


Rubrica 35 - "Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat"*


Rubrica 36 - "Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului"*


Rubrica 37 - "Ajustări pentru pierderi aşteptate/ajustări pentru depreciere"*


Se completează astfel:


- ajustări pentru pierderi aşteptate se completează de către instituţiile de credit;


- ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante altele decât instituţiile de credit.


Rubrica 38 - "Tip ajustări pentru pierderi aşteptate/ajustări pentru depreciere"*


Se completează astfel:


- tip ajustări pentru pierderi aşteptate se completează de către instituţiile de credit;


- tip ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante altele decât instituţiile de credit.


Rubrica 39 - "Credit nou/vechi"*


Rubrica 40 - "Tip operaţiune credit"*


Rubrica 41 - "Stadiul de depreciere"* - se raportează de către instituţiile de credit


Rubrica 42 - "Categoria de clasificare"* - se raportează de către persoanele declarante altele decât instituţiile de credit


Rubrica 43 - "Valoarea activului ponderat la risc (RWA)"*


Acest indicator se raportează trimestrial.


Rubrica 44 - "Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere"*


Acest indicator se raportează trimestrial.


Rubrica 45 - "Expunerea la riscul de credit"*


Acest indicator se raportează trimestrial.


Secţiunea 3


Rubrica 46 - "Locuinţă"


Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel:


- cu litera L - dacă debitorul locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv;


- cu litera N - dacă debitorul nu locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.


Rubrica 47 - "Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite"*


Rubrica 48 - "Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare"*


Rubrica 49 - "Modificare valută"


Se completează cu noua valută în situaţia în care se modifică valuta din contractul de credit.


Rubrica 50 - "Darea în plată"


- poziţia 1 - "Etape ale dării în plată":


Se completează astfel:


- cu codul 1 - Notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată;


- cu codul 3 - Acceptarea dării în plată;


- cu codul 0 - Anularea dării în plată.


- poziţia 2 - "Data etapei dării în plată"


Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată.


Secţiunea 4


Rubrica 51 - "Tipul ratei dobânzii"*


Se completează cu un cod format din 2 caractere alfanumerice care reprezintă tipul ratei dobânzii fixe după durata perioadei fixe şi tipul indicelui de referinţă pentru rata dobânzii variabile.


Rubrica 52 - "Credit verde"*


Se completează cu un cod format din maximum 4 caractere alfanumerice care reprezintă gradul de aliniere cu taxonomia UE în domeniul schimbărilor climatice, respectiv principalele trei destinaţii climatice ale creditului, aşa cum au fost determinate de persoana declarantă.


Rubrica 53 - "Credite CERS"


Se completează în baza Recomandărilor CERS/2016/14 şi CERS/2019/3, astfel:


- cu litera L - dacă este un credit pentru un bun imobil locativ - BIL;


- cu litera C - dacă este un credit pentru un bun imobil comercial - BIC;


- cu litera N - dacă nu este credit BIL/BIC


Rubrica 54 - "Tipul de amortizare a creditului"


Se completează astfel:


- cu litera A - amortizare completă, plăţi cu anuităţi constante;


- cu litera B - amortizare completă, plăţi cu principal constant;


- cu litera C - amortizare parţială;


- cu litera D - fără amortizare;


- cu litera E - fără amortizare, dar pentru care există mecanisme de răscumpărare;


- cu litera F - amortizare accelerată.


Rubrica 55 - "Raport datorii/venituri la acordarea creditului (DTI-O)"


Se completează astfel:


- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 3;


- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3; 3,5];


- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3,5; 4];


- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4; 4,5];


- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4,5; 5];


- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 5,5];


- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5,5; 6];


- cu codul 8 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6; 6,5];


- cu codul 9 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6,5; 7];


- cu codul 10 - dacă are valori mai mari de 7.


Rubrica 56 - "Locaţia proprietăţii imobiliare"* - se raportează de către instituţiile de credit şi se completează cu codul ţării, urmat de codul judeţului pentru locaţia proprietăţii imobiliare utilizate drept garanţie principală.


Rubrica 57 - "Tipul proprietăţii imobiliare după modul de utilizare a acesteia" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează cu tipul proprietăţii imobiliare utilizate drept garanţie principală după modul de utilizare al acesteia, astfel:


- cu litera A - proprietate imobiliară utilizată în scop propriu (locuire sau pentru desfăşurarea activităţii);


- cu litera B - proprietate imobiliară dată în chirie;


- cu litera C - proprietate imobiliară generatoare de venituri în alt mod;


- cu litera D - proprietate imobiliară utilizată ca locuinţă socială;


- cu litera E - proprietate imobiliară în curs de construcţie;


- cu litera N - nu se aplică.


Rubrica 58 - "Raport împrumut/garanţii curent (LTV-C)"* - se raportează de către instituţiile de credit.


Rubrica 59 - "Rata de acoperire a dobânzilor (ICR)" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează astfel:


- cu codul 0 - dacă are valori egale sau mai mici de 0%;


- cu codul 1 - dacă are valori cuprinse în intervalul (0%; 100%];


- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (100%; 125%];


- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (125%; 150%];


- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (150%; 175%];


- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (175%; 200%];


- cu codul 6 - dacă are valori mai mari de 200%.


Rubrica 60 - "Raport serviciul împrumutului/venituri la acordarea creditului (LSTI-O)" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează astfel:


- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 10%;


- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (10%; 20%];


- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (20%; 30%];


- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (30%; 40%];


- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (40%; 50%];


- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (50%; 60%];


- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (60%; 70%];


- cu codul 8 - dacă are valori cuprinse în intervalul (70%; 80%];


- cu codul 9 - dacă are valori cuprinse în intervalul (80%; 90%];


- cu codul 10 - dacă are valori cuprinse în intervalul (90%; 100%];


- cu codul 11 - dacă are valori mai mari de 100%.


Rubrica 61 - "Raport împrumut/venituri la acordarea creditului (LTI-O)" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează astfel:


- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 3;


- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3; 3,5];


- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (3,5; 4];


- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4; 4,5];


- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (4,5; 5];


- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 5,5];


- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5,5; 6];


- cu codul 8 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6; 6,5];


- cu codul 9 - dacă are valori cuprinse în intervalul (6,5; 7];


- cu codul 10 - dacă are valori mai mari de 7.


Rubrica 62 - "Raport împrumut/chirii la acordarea creditului (LTR-O)" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează astfel:


- cu codul 1 - dacă are valori egale sau mai mici de 5;


- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (5; 10];


- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (10; 15];


- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (15; 20];


- cu codul 5 - dacă are valori mai mari de 20.


Rubrica 63 - "Cumpărător pentru prima dată" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează pentru debitorii persoane fizice astfel:


- cu codul 0 - dacă nu este cumpărător pentru prima dată;


- cu codul 1 - dacă este cumpărător pentru prima dată.


Rubrica 64 - "Amplasarea proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează cu amplasarea proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie principală, astfel:


- cu litera A - amplasare primară naţională;


- cu litera B - amplasare secundară naţională;


- cu litera C - amplasare în străinătate.


Rubrica 65 - "Tipul proprietăţii imobiliare comerciale după destinaţia acesteia" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează cu tipul proprietăţii imobiliare comerciale utilizate drept garanţie principală după destinaţia acesteia, astfel:


- cu litera A - birouri;


- cu litera B - comerţ cu amănuntul;


- cu litera C - industrial;


- cu litera D - locativ;


- cu litera E - altele.


Rubrica 66 - "Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR)" - se raportează de către instituţiile de credit.


Se completează astfel:


- cu codul 0 - dacă are valori egale sau mai mici de 0%;


- cu codul 1 - dacă are valori cuprinse în intervalul (0%; 50%]


- cu codul 2 - dacă are valori cuprinse în intervalul (50%; 75%];


- cu codul 3 - dacă are valori cuprinse în intervalul (75%; 100%];


- cu codul 4 - dacă are valori cuprinse în intervalul (100%; 125%];


- cu codul 5 - dacă are valori cuprinse în intervalul (125%; 150%];


- cu codul 6 - dacă are valori cuprinse în intervalul (150%; 175%];


- cu codul 7 - dacă are valori cuprinse în intervalul (175%; 200%];


- cu codul 8 - dacă are valori mai mari de 200%.


Rubrica 67 - "Raport împrumut/costuri (LTC)"* - se raportează de către instituţiile de credit.


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.


Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2.


Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.


Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"


Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.


În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.


În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 10, "Cod CRC", care se completează de Centrala Riscului de Credit şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.


În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 11-67.


 


ANEXA Nr. 3
F4A


Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .


 


SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
pentru luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Către


Persoana declarantă . . . . . . . . . .


Cod . . . . . . . . . .


Referinţă . . . . . . . . . .


Nume/Denumire persoană recenzată . . . . . . . . . .


Cod de identificare . . . . . . . . . .


Grup . . . . . . . . . .


Ţară . . . . . . . . . . Judeţ . . . . . . . . . .


Sucursală a unei persoane juridice . . . . . . . . . .


Activitate . . . . . . . . . .


Sector instituţional . . . . . . . . . .


Formă de proprietate . . . . . . . . . .


Formă juridică de organizare . . . . . . . . . .


Situaţie specială . . . . . . . . . .


Risc global . . . . . . . . . .


Informaţii referitoare la fraudele cu carduri . . . . . . . . . .


Informaţii referitoare la incidentele de plăţi . . . . . . . . . .


- lei -
Acro Cod CRC Identi-ficator Stare credit Credit/ angajament luat împreună cu alţi debitori Cod risc Compor-tament credit Serviciul datoriei Valută Restru-cturare Sume acordate Sume datorate Sume restante Credite scoase în afara bilanţului - Principal Angajamente faţă de alte persoane declarante Data acordării Data scadenţei Credit verde
Garanţii Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing utilizate neutilizate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC GLOBAL (12.1 + 12.2) TOTAL SUME RESTANTE TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE
MODUL DE COMPLETARE


Rubrica "Nr. "


Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.


Rubrica "Data"


Se completează cu data la care se completează formularul.


Rubricile "pentru luna" şi "anul"


Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.


Rubrica "Persoana declarantă"


Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.


Rubrica "Cod"


Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.


Rubrica "Referinţă"


Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul şi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.


Rubrica "Nume/Denumire persoană recenzată"


Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.


Rubrica "Cod de identificare"


Se completează astfel:


a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;


b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;


c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;


d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.


Rubrica "Grup"


Se completează astfel:


- cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;


- cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.


Rubrica "Ţară"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;


- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.


Rubrica "Judeţ"


Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.


Rubrica "Sucursală a unei persoane juridice"


Se completează astfel:


- cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursală a unei persoane juridice;


- cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice.


Rubrica "Activitate"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;


- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale;


- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.


Rubrica "Sector instituţional"


Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din nomenclatorul Sectoare instituţionale, conform SEC 2010.


Rubrica "Formă de proprietate"


Se completează astfel:


- în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;


- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor;


- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.


Rubrica "Formă juridică de organizare"


Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din nomenclatorul Forma juridică de organizare.


Rubrica "Situaţie specială"


Se completează astfel:


- cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de reorganizare;


- cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de insolvenţă;


- cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de faliment;


- cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvenţă.


În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.


Rubrica "Risc global"


Se completează cu totalul sumelor din coloana 12.


Rubrica "Informaţii referitoare la fraudele cu carduri"


Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:


- număr fraude cu carduri;


- total sumă fraudată.


Rubrica "Informaţii referitoare la incidentele de plăţi"


Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:


- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;


- perioade de interdicţie bancară. Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit.


Rubrica 1 - "Acro"


Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.


Rubrica 2 - "Cod CRC"


Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv.


Rubrica 3 - "Identificator "


Se completează cu codul atribuit de persoană declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.


Rubrica 4 - "Stare credit"


Se completează astfel:


- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;


- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu;


- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.


Rubrica 5 - "Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori"


Se completează astfel:


- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;


- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.


Rubrica 6 - "Cod risc"1


1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit.


Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:


- poziţia 1 - Garanţii:


lit. a: Tip garanţie:


A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;


B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;


C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;


E - gajuri cu deposedare;


F - gajuri fără deposedare;


G - alte garanţii primite de la clientelă;


H - fără garanţii;


I - depozite colaterale;


J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;


K - clădiri rezidenţiale;


L - clădiri comerciale;


M - terenuri;


N - alte ipoteci imobiliare;


V - garanţii primite de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare;


W - garanţii primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepţionale conform legislaţiei în vigoare în contextul pandemiei de COVID-19 - cu excepţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.


lit. b: Valoarea garanţiei:


Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.


- poziţia 2 - Tip risc:


A1 - creanţe comerciale;


B1 - credite de trezorerie;


C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;


D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;


D2 - credite pentru echipamente;


E1 - credite ipotecare;


E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;


F1 - alte credite;


G1 - obligaţiuni;


H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;


H2 - angajamente asumate faţă de debitor;


I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;


J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;


K1 - credite de consum;


K2 - vânzări în rate;


- poziţia 3 - Termen de acordare:


A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni);


B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani);


C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);


- poziţia 4 - Carduri şi leasing:


C - pentru cardurile de credit;


D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;


L - pentru leasing;


N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.


Rubrica 7 - "Comportament credit"


Se completează astfel:


- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);


- cu litera L - linie de credit.


Rubrica 8 - "Serviciul datoriei"


Se completează astfel:


- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;


- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;


- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;


- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 de zile inclusiv;


- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 de zile inclusiv;


- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 de zile şi 1 an inclusiv;


- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an şi 5 ani inclusiv;


- cu litera H - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.


Rubrica 9 - "Valută"


Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.


Rubrica 10 - "Restructurare"


Se completează astfel:


- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);


- cu litera E - credite renegociate, inclusiv creditele refinanţate, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;


- cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 1 - 3 luni;


- cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 4 - 6 luni;


- cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 7 - 9 luni;


- cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă mai mare de 9 luni;


- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.


Rubrica 11 - "Sume acordate"


Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.


Rubrica 12 - "Sume datorate"


- poziţia 1 - sume datorate - utilizate


Se completează astfel:


- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;


- pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1 - K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;


- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero). În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.


- poziţia 2 - sume datorate - neutilizate


Se completează astfel:


- pentru tipurile de risc A1 - F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;


- pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;


- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);


- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).


Rubrica 13 - "Sume restante"


Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului, respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.


Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).


Rubrica 14 - "Credite scoase în afara bilanţului - Principal"*


Rubrica 15 - "Angajamente faţă de alte persoane declarante"


Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către persoana declarantă în numele debitorului faţă de alte persoane declarante (litera I1 pe poziţia 2 în rubrica 6 - "Cod risc").


Rubrica 16 - "Data acordării"


Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.


Rubrica 17 - "Data scadenţei"


Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.


Rubrica 18 - "Credit verde"*


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz.


Se completează cu un cod format din maximum 4 caractere alfanumerice care reprezintă gradul de aliniere cu taxonomia UE în domeniul schimbărilor climatice, respectiv principalele trei destinaţii climatice ale creditului, aşa cum au fost determinate de persoana declarantă.


Rubrica "RISC GLOBAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 12.1 şi 12.2.


Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 12.


Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"


Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 13.


Rubrica "TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE"


Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 15.


Sursa: BNR.ro