www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareVodafone, obligata de judecatori sa despagubeasca un abonat caruia a refuzat sa-i repare un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi (decizia instantei)

Autor: Bancherul.ro
2020-09-06 14:49

Decizia instantei de judecata prin care Vodafone este obligata sa despagubeasca un abonat caruia nu a vrut sa-i inlocuiasca, timp de trei ani, un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi pe el. Vodafone a fost obligata de judecatori sa-i plateasca omului si dobanda legala penalizatoare pe perioada celor trei ani.


3872/2020
15-07-2020
Pretentii
Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


ROMÂNIA


JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI – SECȚIA CIVILĂ


ÎNCHEIERE


ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 30.06.2020


INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:


PREȘEDINTE : O___-I____ Stoe_____


GREFIER : C_____ R______


Pe rol se află soluționarea cauzei civile având ca obiect pretenții formulată de reclamanta P_____ N_______ M_____ în contradictoriu cu pârâta V_______ R______ SA.


La apelul nominal făcut în ședința publică, nu au raspuns părțile.


Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței obiectul dosarului, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, după care,


Instanța repune cauza pe rol, având în vedere ca în baza Decretului nr.195/2020 cauza a fost suspendată de drept.


Instanța constată că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.


Instanța reține că Judecătoria Sectorului 2 București este competentă general, material si teritorial, în raport de disp. art. 94 pct 1 lit k și art 107 alin 1 C.p.c


În temeiul disp. art 238 C.p.c, estimează durata procesului la o lună.


Instanța, în temeiul disp. art 258 rap la art 255 C.p.c, încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar.


Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, instanța în temeiul disp. art 244 al 1 C.p.c, constată închisă cercetarea judecătorească și reține cauza spre soluționare.


INSTANTA


Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul disp. art 396 alin1 C.pr.civ, urmează a amâna pronunțarea, astfel că


DISPUNE :


Amână pronunțarea pentru data de 08.07.2020 când pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.


Pronunțată în data de 30.06.2020 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.


Președinte Grefier


O___ I____ STOE_____ C_____ R______


Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


ROMÂNIA


JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI – SECȚIA CIVILĂ


Încheiere


ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 08.07.2020


INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:


PREȘEDINTE : O___-I____ Stoe_____


GREFIER : C_____ R______


Pe rol se află soluționarea cauzei civile având ca obiect pretenții formulată de reclamanta P_____ N_______ M_____ în contradictoriu cu pârâta VO DAFONE R______ SA.


Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publica din data de 30.06.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 08.07.2020, hotărând următoarele:


INSTANȚA,


Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul disp. art. 396 alin1 C.pr.civ, urmează a amâna pronunțarea, astfel că


DISPUNE :


Amână pronunțarea pentru data de 15.07.2020 când pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.


Pronunțată în data de 08.07.2020 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.


Președinte Grefier


O___ I____ STOE_____ C_____ R______


ECLI:RO:JDS2B:2020:002.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


ROMÂNIA


JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCUREȘTI – SECȚIA CIVILĂ


Sentința civilă nr.3872


ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 15.07.2020


INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:


PREȘEDINTE : O___-I____ Stoe_____


GREFIER : C_____ R______


Pe rol se află soluționarea cauzei civile având ca obiect pretenții formulată de reclamanta P_____ N_______ M_____ în contradictoriu cu pârâta V_______ R______ SA.


Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publica din data de 30.06.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 08.07.2020 și la 15.07.2020, hotărând următoarele:


INSTANȚA


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată:


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 17.12.2019, reclamanta P_____ N_______ M_____ a solicitat în contradictoriu cu pârâta V_______ R______ SA obligarea acesteia la plata următoarelor sume:


- Suma de 489 de euro, echivalentul în lei la data plății, reprezentând valoarea telefonului Samsung Note 4SMNS10F,


- Dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 489 de euro,


- Dobânda legală aferentă dobânzilor scadente și neachitate,


- Suma de 200 de euro reprezentând daune morale și materiale ( despăgubiri) cauzate prin refuzul soluționării litigiului amiabil și lipsa de folosință timp de 3 ani a telefonului achiziționat.


- cheltuieli de judecată.


În motivarea cererii, cu privire la primul capăt al cererii, reclamanta a menționat că în data de 24.07.2015, în urma încheierii contratului nr. xxxxxxxx/23.07.2015, a achiziționat un telefon marca Samsung SM – N910 F, în valoare de 489 de euro, al cărui preț a fost achitat în lei, prin raportare la cursul euro – leu din data plății.


Reclamanta a arătat că a primit telefonul în data de 28.07.2015, iar în data de 14.12.2106, în interiorul termenul de 2 pentru a primit garanție, telefonul s-a defectat, fiind predat, împreună cu factura de achiziție și certificatul de garanție, unui agent de vânzări V_______, în vedere reparării, fiind eliberată fișa de reparație nr. 337427S.


Reclamanta a arătat că potrivit societății service Regenersis, telefonul nu a mai putut fi reparat, iar V_______ a refuzat înlocuirea,invocând lipsa d eciziei de înlocuire, dar și remiterea sumei achitate pentru achiziționare.


Reclamanta a precizat că societatea de service a informat-o că decizia de înlocuire a fost eliberată în data de 29.12.2016 și comunicată V_______.


Referitor la termenul de soluționare a reclamațiilor, reclamanta a arătat că potrivit contractului încheiat în data de 23.07.2015, în cazul reclamațiilor privitoare la deficiențele de funcționare a echipamentelor achiziționate, termenul de soluționare este de 15 zile, soluționarea acestora urmând a fi efectuată conform normelor legale și prevederilor certificatului de garanție.


Reclamanta a arătat că soluționarea reclamației presupune comunicarea unei decizii concrete care să vizeze fie înlocuirea telefonului, fie remiterea sumei achitate pentru achiziționarea acestuia. În privința înlocuirii telefonului, reclamanta a arătat că decizia la care a făcut referire societatea de service nu i-a fost comunicată niciodată, iar aceasta nu putea fi pusă în practică, având în vedere că în data de 29.12.2016 nu exista un telefon de același tip și nici unul cu caracteristici asemănătoare.


Referitor la dobânda solicitată, reclamanta a menționat că începând cu data de 30.12.2016 curge dobânda pentru suma pe care a achitat-o pentru achiziționarea telefo nului, conform art. 1381 alin 3 și 1535 din C.Civil, iar dobânda legală produce la rândul său dobânzi, datorate din momentul formulării cererii de chemare în judecată, conform art. 1489 din C.Civil.


În drept, au fost invocate disp. C.Civil. Legea nr. 449/ 2003, OG nr. 21/1992.


În dovedirea susținerilor, a fost solicitată proba cu înscrisuri. Au fost anexate înscrisuri ( filele nr. 6-12).


În data de 06.01.2020, reclamanta a formulat cerere precizatoare privind dobânzile solicitate, arătând că dobânda legală aferentă sumei de 489 de euro trebuie calculată începând cu data de 31.12.2016, asupra sumei de 489 de euro, datorată, iar pentru perioada 31.12.xxxxxxxxxxxxxx19 dobânda este în valoare de 91,18 euro, calculată conform OG 13/2011, ia în continuare, până în data plății debitului principal, dobânda va fi calculată conform aceleiași formule.


Reclamanta a precizat că această formulată trebuie aplicată și pentru dobânda aferentă cheltuielilor de judecată din daunelor morale și materiale, solicitate.


În privința dobânzilor aferente dobânzilor scadente, reclamanta a indicat disp. art. 1489 din C.Civil, apreciind că din momentul formulării cererii de chemare în judecată sunt datorate dobânzi asupra dobânzilor scadente și neachitate, urmând ca această dobândă să curgă din data de 17.12.2019.


În data de 27.01.2020, reclamanta a formulat o cererea precizatoare prin care a diminuat debitul aferent primului capăt al cererii , solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 153,43 de lei, rest rămas de achitat , având în vedere că în data de 22.01.2020, pârâta a efectuat plata sumei de 2179,10 de lei.


Reclamanta a menționat că urma contactării pârâtei, aceasta a comunicat în data de 15.01.2020 că s-a demarat procesul de returnare a sumei de 2179,10 de lei, iar această sumă a fost primită în data de 22.01.2020, conform dovezilor anexate.


Reclamanta a menționat că mai este o diferență de 153,43 de lei de achitat, față de cursul euro –leu din data restituirii sumei.


În privința daunelor morale și materiale, reclamanta a menționat că suma de 200 de euro este justificată față de nesoluționarea reclamației timp de 3 ani și lipsirea acesteia de folosința telefonului, dar și față de faptul că nu i-a fost pus la dispoziție un alt telefon.


Reclamanta a menționat că a achiziționat un alt telefon la suma de 199 de euro și pentru a achiziționa telefonul la acest preț a fost nevoită să prelungească perioada contractuală cu societatea Orange SA cu 24 de luni, cu un tarif lunar de 14 euro.


Au fost anexate înscrisuri ( filele nr. 38-47 ).


Pârâta nu a formulat întâmpinare.


Sub aspect probatoriu, la termenul de judecată din data de 30.06.2020, a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar.


În data de 30.06.2020, au fost depuse note scrise.


Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține:


În fapt, în data de 23.07.2015, părțile au încheiat contractul de prestări servicii de comunicații nr. xxxxxxxx ( filele nr. 8-9), iar în urma încheierii contractului, reclamanta a achiziționat un telefon mobil.


Conform fișei de reparații nr. 337427S ( fila nr. 11), în data de 14.12.2016, telefonul achiziționat în data de 24.07.2015, marca Samsung SM – S910F, a fost predat unui agent de vânzări, în magazinul Retail Store D___, acesta prezentând deficiențe de funcționare.


În data de 22.01.2020, în urma corespondenței purtate între părți ( filele nr. 39-40), pârâta a plătit reclamantei suma de 2.179,10 de lei ( fila nr. 41).


În drept, cu privire la primul capăt al cererii , instanța reține că, inițial, reclamanta a solicitat plata echivalentului în lei al sumei de 489 de euro, prețul telefonului achiziționat, iar, în urma plății efectuate de pârâtă în data de 22.01.2020, aceasta și-a diminuat pretențiile la suma de 153,43 de lei.


Instanța apreciază că primul capăt al cererii, precizat în data de 27.01.2020, nu este întemeiat.


În acest sens, instanța reține că, potrivit procedurii de soluționare a reclamațiilor, agreate de părți ( fila nr. 10), pct.A.3, reclamațiile privitoare la deficiențe de funcționare a echipamentelor aflate în termenul de garanție, trebuie soluționate, conform dispozițiilor legale în vigoare și mențiunilor din cuprinsul certificatului de garanție, în termen de 15 zile din momentul în care echipamentul este predat în punctul de colectare V_______.


Instanța reține că telefonul Samsung a fost predat în data de 14.12.2016, în termenul de garanție, astfel încât, în termen de 15 zile pârâta trebuia să soluționeze reclamația reclamantei.


Din probele administrate în cauză, nu rezultă că pârâta și-a îndeplinit obligația contractuală, iar conform art. 2 lit. e și e 1 , art. 11 alin 1 și 4 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, reclamanta avea dreptul fie la repararea/înlocuirea dispozitivului, fie la primirea sumei achitate cu titlu de preț, în cazul în care repararea sau înlocuirea nu erau posibile.


Instanța reține că pârâta nu a contestat susținerile reclamantei conform cărora nici repararea, nici înlocuirea nu erau posibile în data de 29.12.2016 și nici nu a comunicat certificatul de garanție deținut pentru observarea dispozițiilor cuprinse în acesta cu privire la întinderea drepturilor reclamantei, iar plata efectuată în data de 22.01.2020, în urma corespondenței care viza litigiul înregistrat pe rolul acestei instanțe, echivalează cu o recunoaștere a dreptului reclamantei de a-i fi restituită suma achitată pentru achiziționarea telefonului.


Conform mențiunilor din cuprinsul cererii introductive, reclamanta a plătit pentru telefonul Samsung echivalentul în lei, în data de 24.07.2015, al sumei de 489 de euro, respectiv suma de 2.161,38 de lei, astfel încât solicitarea acesteia de a-i fi restituită suma în euro – 489 de euro sau echivalentul în lei al sumei de 489, în data restituirii, nu este întemeiat, având în vedere că aceasta era îndreptățită să primească suma achitată pentru dispozitivul în privința căruia nu a fost posibilă repararea sau înlocuirea. Astfel, atât timp cât valoarea telefonului a fost achitată în lei, raportarea la valoarea în euro nu este fundamentată.


Față de considerentele expuse, instanța reține că suma achitată în data de 22.01.2020 de pârâtă acoperă suma la care reclamanta este îndreptățită, astfel încât cererea precizatoare din data de 27.01.2020 prin care se solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 153,43 de lei reprezentând diferență neachitată din valoarea telefonului nu este întemeiată, reclamanta fiind îndreptățită la restituirea valorii achitate.


Cu privire la dobânda legală aferentă sumei datorate de pârâtă, instanța reține că în termen de 15 zile din data de 14.12.2016, data predării telefonului mobil în magazinul pârâtei, aceasta trebuia să soluționeze reclamația și să restituie suma de 2.161,38 de lei reclamantei, având în vedere că soluțiile reparării sau înlocuirii nu erau posibile.


Astfel, având în vedere că termenul de 15 zile a expirat în data de 30.12.2016, iar restituirea sumei a avut loc în data de 22.01.2020, instanța apreciază că solicitarea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare este întemeiată, astfel încât, în temeiul art. 1535 din C.Civil, va obliga pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului reprezentând prețul telefonului plătit de reclamantă ( 2161,38 de lei), începând cu data de 31.12.2016 până în data de plății 22.01.2020.


Calculul efectuat de reclamantă prin cererea din data de 06.01.2020 nu este corect, față de considerentele expuse anterior, dobânda urmând a fi calculată prin raportare la prevederile OG nr. 13/2011 asupra sumei de 2.161,38 de lei.


Referitor la solicitarea plății dobânzii legale aferente dobânzii legale penalizatoare scadentă și neachitată, instanța reține că solicitarea reclamantei nu este întemeiată.


Astfel, instanța reține că potrivit art. 1489 din C. Civil, dobânda este cea convenită de părți sau în lipsă cea stabilită de lege, iar dobânzile scadente produc ele însele dobânzi numai atunci când legea sau contractul, în limitele legii, o permite ori în lipsă, atunci când sunt cerute în instanță, în acest din urmă caz urmând să curgă din momentul introducerii cererii de chemare în judecată.


Articolul 1489 din C. Civil nu distinge între tipurile de dobândă, penalizatoare sau remuneratorie, însă, acest text de lege, față de obiectul cererii creditoarei, trebuie analizat prin raportare la dispozițiile OG nr. 13/2011, act normativ cu caracter special față de dispozițiile C.Civil care reglementează în materia dobânzilor.


Conform art. 8 alin 2 și 3 din OG nr. 13/2011, dobânzile se pot capitaliza și pot produce dobânzi în temeiul unei convenții speciale încheiate în acest sens, după scadența lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puțin un an; cu toate acestea dobânzile remuneratorii se pot capitaliza și pot produce dobânzi.


Din dispozițiile art. 8 din OG nr. 13/2011 rezultă că dobânda penalizatoare se poate capitaliza condiționat, pe de o parte de existența unei convenții speciale în acest sens, iar pe de altă parte de cuantumul dobânzilor, acestea trebuind să fie datorate cel puțin pe o perioadă de un an.


Numai dobânzile remuneratorii se pot capitaliza necondiționat, conform art. 8 alin 3 din OG nr. 13/2011.


În acest sens, ca o orientare jurisprudențială, sunt și considerentele Deciziei nr. 87/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care sesizarea a fost respinsă ca inadmisibilă.


Față de textul OG nr. 13/2011 și situația din cauză, instanța apreciază că solicitarea nu este întemeiată, urmând a fi respinsă.


În privința capătului de cerere care are ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 200 de euro cu titlu de daune morale și materiale, instanța reține că angajarea răspunderii civile delictuale este posibilă în scopul reparării prejudiciului cauzat în mod direct de fapta ilicită invocată.


Astfel, între fapta ilicită invocată și prejudiciu trebuie să existe legătură de cauzalitate, or, între fapta imputată, astfel cum a fost reținută în cauză, și prejudiciul detaliat de reclamantă în cererea precizatoare din data de 27.01.2020 ( fila nr. 36) nu poate fi reținută o legătură de cauzalitate.


În acest sens, instanța reține că reclamanta a prezentat drept prejudiciu faptul că a optat pentru încheierea unui contract de prestări servicii de comunicații cu o companie, iar în anumite condiții tarifare, a achiziționat un dispozitiv cu suma de 199 de euro.


Față de prejudiciul invocat de reclamantă, instanța apreciază că nu sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale.


Având în vedere soluția pronunțată în cauză și valoarea taxei de timbru achitată de reclamantă, conform dovezilor anexate cererii din data de 06.01.2020, în temeiul art. 453 din C.pr.civ., instanța va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei 34,79 de lei, taxă de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect dobânda penalizatoare.


PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE:


Admite în parte cererea formulată de reclamanta P_____ N_______ M_____ , având CNP xxxxxxxxxxxxx , domiciliat în D___, Al Jupiter, ___________, ______________________ în contradictori u cu pârâta V_______ R______ SA, având CUI xxxxxxx, ________________________ 201, ___________________________ Tower, sector 2.


Respinge cererea precizată privind obligarea pârâtei la plata sumei de 153,43 de lei.


Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului reprezentând prețul telefonului plătit de reclamantă, începând cu data de 31.12.2016 până în data de plății 22.01.2020.


Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată.


Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 34,79 de lei, taxă de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect dobânda penalizatoare.


Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sector 2 București.


Pronunțată în data de 15.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.


 


Președinte, Grefier,


O___-I____ Stoe_____ C_____ R______


 


Red./ Thred.OIS./CR /4 ex/ 24.08.202 0


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104