www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancarePrin Programul Noua Casa se vor putea obtine doua tipuri de credite: pentru locuinte vechi si noi de maxim 66.500 de euro cu avans de 5% si pentru locuinte noi intre 59.001 si 119.000 de euro cu avans de 15%

Autor: Bancherul.ro
2020-08-12 22:36

Ministerul Finantelor a publicat, in vederea dezbaterii publice, normele de implementare a noului program "Prima casă", redenumit "Noua Casa", care ar urma sa se aplice din aceasta luna, dupa publicarea normelor in Monitorul Oficial.


Conform noului program, valoarea maxima a unui credit, pentru achizitia oricarui tip de apartament, nou sau vechi, creste de la 56.000 de euro la 66.500 de euro, iar avansul ramane 5% din valoarea locuintei, ceea ce inseamna ca valoarea maxima a acesteia este 70.000 de euro.


In cazul cumpararii de locuinte noi, creditul poate fi si mai mare, intre 59.501 de euro si 119.000 EUR, insa avansul in acest caz este, si el, mai ridicat, de minim 15% din valoarea locuintei.


Nota de fundamentare si proiectul normelor de aplicare, publicate de Ministerul Finantelor:


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Secțiunea 1. Titlul proiectului de act normativ


Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"


Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ


1. Descrierea situaţiei actuale Programul ”Prima casă” a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii.


Pe acest fond, la care se adaugă şi faptul că a fost implementat pentru a răspunde unei nevoi sociale pregnante – problema locativă, programul ”Prima casă” a cunoscut până în prezent o dinamică semnificativă, antrenând fluxuri de numerar în economie şi stimulând în mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului construcţiilor.


Garanţiile pentru creditele destinate achiziţiei sau construcţiei de locuinţe în cadrul Programului se acordă numai în lei, de către finanţatorii care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de stat în cadrul etapelor anterioare.


În cadrul programului „Prima casă”, până la data de 30 iunie 2020 au fost acordate un număr de 296.905 promisiuni și contracte de garantare în valoare totală de 26.747.755.791,18 lei.


Până în prezent au fost efectuate plăți în valoare de 77.880.453,70 lei pentru un număr de 970 de garanții acordate din care au fost repuse în drepturile și obligațiile contractului de garantare un număr de 172 de garanții în valoare de 14.525.780,37lei, rezultând plăți nete efectuate de 63.354.673,33 lei pentru un număr de 798 contracte de garantare.


Rata de executare a garanțiilor în cadrul programului este subunitară, calculată ca raport între plățile efectuate și garanțiile acordate, rezultând o rată de default de 0,32% exprimată ca număr de garanții plătite/acordate și de 0,29% exprimată valoric, respectiv valoare garanții executate/acordate.


Plafonul total de garantare aprobat pentru acordarea de garanții în cadrul programului ”Prima casă” în anul 2020 este de 2.000 milioane lei, din care s-a alocat către instituțiile de credit un plafon de garantare în valoare de 1.980.000.000 lei din care, până în prezent s-a consumat cca 424,04 milioane lei, ceea ce reprezintă procentual aproximativ 21,42% din valoarea plafonului alocat pentru anul 2020.


În prezent sunt funcţionale ambele subcomponente ale programului ”Prima casă”, respectiv subcomponenta de achiziţie de locuinţe de către persoane fizice (care are în vedere toate tipurile de locuinţe, noi și vechi fără excepţie, inclusiv cele care se construiesc de către dezvoltatorii imobiliari şi urmează să fie achiziţionate după finalizare de către persoanele fizice eligibile), respectiv subcomponenta de construcţie de locuinţe, care are în vedere exclusiv acordarea de garanţii de stat pentru creditele contractate de persoanele fizice care construiesc locuinţe noiîn regim individual sau asociativ.


Începând cu anul 2016,prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, procentele de garantare au fost diferenţiate în funcţie de categoriile de locuinţe care pot fi achiziţionate în cadrul Programului.


Fiind astfel individualizate procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacţie, de maximum 50% pentru locuinţele noi sau consolidate, în cazul cărora lucrările de construcţie sau consolidare au fost recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, respectiv de maximum 40% pentru celelalte categorii de locuinţe.


În prezent este reglementată executarea silită imobiliară a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul Programului de către ANAF, în acest caz, Ministerul Finanțelor Publice transmițând ANAF acordul de radiere a ipotecii și a interdicțiilor din cartea funciară instituite în favoarea statului. La rândul său, ANAF comunică finanțatorilor acest acord precum și faptul că a fost finalizată executarea silită a imobilului pentru ca aceștia să radieze din cartea funciară ipoteca și interdicțiile prevăzute de lege, instituite în favoarea statului român.


În cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei, finanțatorii radiază ipoteca și interdicțiile legale instituite în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice din cartea funciară în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale ANAF însoțite de acordul Ministerului Finanțelor Publice.


Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanţator în conformitate cu normele proprii.


2.Schimbări preconizate


Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" publicată în Monitorul Oficial nr.704/05.08.2020, la nivelul legislaţiei primare au fost au fost efectuate o serie de modificari menite să faciliteze accesul persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe noi în cadrul Programului sau la alte categorii de locuințe prin acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar.


Astfel, prin prezentul act normativ se propune adaptarea legislatiei secundare ca urmare a modificarilor efectuate asupra legislatiei primare aferentă acestui Program, după cum urmează:


În ceea ce privește persoanele fizice, la achiziţia unei locuinţe noi în cadrul Programului sau la alte categorii de locuințe, beneficiază de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de finantări:


Valoarea finanțării destinate achiziţiei oricărei categorii de locuinţe poate fi de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR și avansul plătit de beneficiar.


Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.


În cazul în care se achiziționează o locuință nouă sau consolidată, valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.


Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.


Totodată, urmare intervenţiei legislative efectuată la nivelul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 prin care au fost individualizate procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacţie, prin prezentul act normativ procentele de garantare vor fi stabilite la maximum 50% pentru oricare tip de locuință, în cazul în care valoarea finanțării este până 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și de maximum 60% pentru locuințele noi sau consolidate la care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 EUR echivalent leila cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare.


De asemenea, se modifică și avansul pe care beneficiarul Programului trebuie să îl plătească la achiziția locuinței, în funcție de valoarea locuinței și de tipul de locuință. Astfel:


- Pentru achiziționarea oricărei categorii de locuințe, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei, la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare,inclusiv avansul plătit de beneficiar se menține un avans de minimum 5%, acesta reprezentând diferența dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată, iar pentru achiziționarea de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și 140.000 EUR, echivalent lei, la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărareinclusiv avansul plătit de beneficiar, avansul care se plătește de beneficiar va fi de minim 15% acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărareşi finanţarea garantată.


Având în vedere modificările şi completările recent aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009, se impune corelarea normelor de aplicare a acesteia. În acest sens, propunem modificarea definiţiilor în ceea ce privește finanțarea garantată pentru cele 3 tipuri de locuinţe care se pot achiziţiona prin Program, precum si corelarea cu modificările aduse la avansul plătit de beneficiar.


Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2020, pentru resistematizarea mecanismului de finanțare-garantare, s-a aprobat eliminarea a două subcomponente ale Programului: cea privind finanțarea și garantarea construcției de locuințe de către persoane fizice eligibile (construcția fiind realizată în condițiile legii) și ceaprivind upgradarea condițiilor de locuit, prin achiziționarea unei locuințe cu suprafețe sau valori mai mari. Prin urmare, propunem abrogarea din cuprinsul normelor de implementare a articolelor privind subcomponenta de construcție de locuințe de către beneficiarii Programului în regim propriu și asociativ și a celor privind trecerea la o locuință mai mare ca suprafață sau valoare în cadrul Programului.


Totodată, având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2020 denumirea programului ”Prima Casă” a fost schimbată în ”Noua Casă”, se propune modificarea titlului Anexei 1 la normele de implementare în NORME de implementare a programului "Noua casă" pentru achiziţia de locuinţe.


Prin excepție, pentru reglementarea unor aspecte de ordin practic, se propune modificarea textului de lege astfel:


În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situaţia recuperării integrale a creantei bugetarerezultate din plata valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate. De asemenea, se propune introducerea unei norme tranzitorii referitoare la diferența alocată și rămasă neutilizată din plafonul total alocat pentru anul 2020 la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâricare se utilizează în condițiile prezentei hotărâri.


3. Alte informaţii


Pentru implementarea prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2020pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, O casă", este necesar a fi stabilite normele de aplicare ale acesteia.


Secţiunea a 3-a


Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ


Măsurile propuse sunt de natură să stimuleze piata imobiliară din punct de vedere al achiziției în cadrul Programului, în condițiile în care mediul economic actual este destul de impactat de manifestările pandemiei COVID - 19, cu efecte benefice asupra creşterii calităţii spaţiului de locuit şi în realizarea politicilor de locuire în general.


1. Impactul macroeconomic


Proiectul de act normativ crează condiții pentru dezvoltarea pieței imobiliare.
1^1.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat -


2. Impactul asupra mediului de afaceri


Reglementarea va conduce la dinamizarea procesului de acordare a garanţiilor în cadrul Programului, ceea ce va avea consecinţe pozitive atât asupra lichidizării pieţei imobiliare şi dezvoltării pieţei construcţiilor şi a sectoarelor adiacente acesteia, cât şi asupra activităţii de creditare pe segmentul retail, fiind de natură să conducă la creşterea numărului de clienţi ai instituţiilor de credit care îşi orientează cererea către segmentul locuinţelor noi şi/sau consolidate.


2.1 Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul.


2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii Nu este cazul.


3. Impactul social


Proiectul de act normativ contribuie la sprijinirea de către stat a accesului persoanelor fizice la credite destinate achiziţionării unei locuinţe noi şi/sau utilizate, respectiv consolidate în vederea reducerii riscului seismic. Măsurile propuse sunt de natură să stimuleze achiziţia de locuinţe noi în cadrul programului, cu efecte benefice asupra creşterii calităţii spaţiului de locuit şi în realizarea politicilor de locuire în general.


Proiectul de act normativ este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.


4. Impactul asupra mediului Nu se referă la acest subiect.


5. Alte informaţii Nu este cazul.


Secţiunea a 4-a.


Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)


1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugetele locale:
i) impozit pe profit
c)bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări Proiectul de act normativ nu presupune o creştere/diminuare a veniturilor bugetare.
Garanţiile acordate în cadrul plafonului alocat majorează datoria publică guvernamentală.


2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii Proiectul de act normativ nu presupune o creştere/diminuare a cheltuielilor bugetare.
Garanţiile acordate în cadrul plafonului alocat majorează datoria publică guvernamentală.


3) Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat


b) bugete locale


Suma reprezentând valoarea de executare a garanţiilor care nu au fost recuperate în exerciţiul financiar aferent anului în care a fost plătită reprezintă cheltuială a bugetului de stat.


Nu este cazul.


4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare Nu este cazul.


5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Nu este cazul.


6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare Nu este cazul.


7. Alte informaţii. Nu este cazul.


Secţiunea a 5-a


Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;


b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii


Se modifică şi se completează Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.


Se va modifica şi completa Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
1^1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Nu este cazul.
6. Alte informaţii Nu este cazul.


Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Proiectul de act normativ a fost elaborat în colaborare cu mandatarul statului român – F.N.G.C.I.M.M. S.A. – I.F.N.
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect .


4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de conturi


f) Departamentul pentru relația cu Parlamentul


g)Comisia de Dialog Social
Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra proiectului de act normativ.
Nu este cazul.


Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social asupra proiectului de act normativ.


Nu este cazul.


Nu este cazul.


Este necesar avizul Comisiei de Dialog Social asupra proiectului de act normativ.


6. Alte informaţii Nu au fost identificate.
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Au fost respectate prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului a fost inițiat în condițiile art.7 alin (13) din Legea nr.52/2003.
2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementarii proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.Alte informaţii Nu este cazul.


Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


2. Alte informaţii Nu este cazul.


Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", prezentat alăturat.


MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE


Vasile – Florin CÎȚU


Avizăm favorabil:


MINISTRUL JUSTIŢIEI


Marian Cătălin PREDOIU


Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


ART I
Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:


” Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă””


Alineatul (1) al Articolului 1 va avea următorul cuprins:


” (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului ”Noua casă" pentru achiziţia de locuinţe, denumit în continuare Programul, prevăzute în anexa nr.1.”


Articolului 2 va avea următorul cuprins:


” (1) Beneficiarii pot achiziționa în cadrul Programului următoarele tipuri de locuințe:


a) locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
b) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
c) alte categorii de locuinţe, recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) şi b).


(2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) este de maximum 50%, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate în condițiile în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR și avansul plătit de beneficiar. Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - b) este de maximum 60% exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate în condițiile în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.
(3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) lit a) - c) se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultimul an.”


Articolului 2^1 va avea următorul cuprins:


” Art.2^1
Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)- c) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate.”


Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:


”Art.3 Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţele prevăzute la art. 2 cât şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.”


Alineatul (3^1) al Articolului 4^1 va avea următorul cuprins:


” (3^1) Finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate.”


Titlul ANEXEI 1 va avea următorul cuprins:


NORME de implementare a programului "Noua casă" pentru achiziţia de locuinţe


La anexa nr.1, articolul 2 va avea următorul cuprins:


”ART.2
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul Programului.


La anexa nr.1, la articolul 5, literele e), e^1) și e^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:


”e) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condițiile în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR și avansul plătit de beneficiar.


e^1) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, în condițiile în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.


e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei , dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei,în condițiile în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR și avansul plătit de beneficiar.”


La anexa nr.1, la articolul 5, literele e^3), e^4) și e^5) se abrogă;


La anexa nr.1, la articolul 6 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:


”Alin.(3)
Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme, în contractul de garantare şi în protocolul-cadru, şi acoperă maximum 50% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și c) din hotărâre, dacă valoarea finanțării este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv maximum 60% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din hotărâre, dacă valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de finanţare.”


La anexa nr.1, alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:


” (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală reglementată de art. 2.386 pct. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului roman. Pentru garanţiile acordate în condiţiile prevăzute la art. 2^1 din hotărâre, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare şi a declaraţiei de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părţi din imobil.”


La Anexa 1, Articolele 10^1 și 10^2 se abrogă.


La Anexa 1, art.10^12 se modifică și va avea următorul cuprins:
”ART.10^12
În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situaţia recuperării integrale a creantei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate. ”La Anexa 1, la articolul 11 alineatul (3), litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:


”b^1) procentul de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului;”


La Anexa 1, art.19^1 se modifică și va avea următorul cuprins:


”ART 19^1
În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare.”


La Anexa 2 titlul va avea următorul cuprins:


”CRITERII de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe şi pentru finanţatori”


La Anexa nr.2, litera d) a articolului 1 va avea următorul cuprins:


”d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată, pentru locuințele prevăzute la art.2 alin (1) lit.a)- c) din hotărâre, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 euro echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare sau de un avans de minimum 15% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată pentru locuințele prevăzute la art.2 alin (1) lit.a) și b) din hotărâre, în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare ”.


La Anexa 2 articolele 1^1 și 1^2 se abrogă


La Anexa 2, la articolul 2 litera i^4) se modifică și va avea următorul cuprins:


”i^4) acceptă să efectueze formalităţile de radiere a ipotecii şi a interdicţiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei, precum și în situaţia finalizării executării silite imobiliare de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanţator în conformitate cu normele proprii.”


La Anexa 2 Art.2^1 se abrogă.ART.II


Diferența alocată și rămasă neutilizată din plafonul total alocat pentru anul 2020 la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se utilizează în condițiile prezentei hotărâri.PRIM MINISTRU


Ludovic Orban