www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareSefii SIF Oltenia au fost amendati de ASF cu cate 60.000 de lei pentru conduita abuziva la AGOA

Autor: Bancherul.ro
2020-07-21 10:52

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința din data de 15 iulie 2020, sancționarea unor membri ai Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. pentru conduită abuzivă în ceea ce privește exercitarea drepturilor acționarilor cu privire la AGOA societății din data de 28.04.2020, după cum urmează:


- domnul Tudor Ciurezu, Președinte C.A. - amendă în valoare de 60.000 lei,


- domnul Nicolae Stoian, membru C.A. - amendă în valoare de 60.000 lei,


- doamna Anina Radu, membru C.A. - amendă în valoare de 60.000 lei și


- doamna Carmen Popa, membru C.A. - amendă în valoare de 60.000 lei, se arata intr-un comunicat al ASF, in care se mai mentioneaza:


Deciziile de sancționare pot fi consultate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, www.asfromania.ro, aici.


AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ


DECIZIA NR. 869./15.07.2020


În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,


Având în vedere următoarele:


Prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 20.03.2020, Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA SA a convocat AGOA pentru data de 28/29.04.2020, pentru acționarii înregistrați la data de referință 14.04.2020.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2885/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii: Fondul
Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0056% din capitalul social al societății.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2899/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii S.I.F.
Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0000% din capitalul social al societății.


Punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.


Reprezentanții societății au precizat că cererile de completare a ordinii de zi a AGOA vor fi supuse spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al societății, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.


Prin raportul curent publicat în data de 13.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că, potrivit Hotărârii nr. 7/13.04.2020 a Consiliului de Administrație, nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA convocată pentru data de 28/29.04.2020, mai sus menționate.


Ulterior, prin intermediul unui Comunicat, publicat pe site-ul operatorului de piața, reprezentanții societății au adus la cunoștința investitorilor o serie de aspecte cu privire la Cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investitii Financiare Oltenia S.A. din 28/29.04.2020, înaintate de S.I.F. Banat Crișana S.A., S.I.F. Muntenia S.A. respectiv de S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al FDI Certinvest BET FI Index, FDI Certinvest XT Index și FI Alternativ Certinvest Acțiuni.


Prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/11630/15.04.2020 și RG/11479/14.04.2020 și RG/11636/1504.2020, SIF BANAT CRIȘANA, SIF MUNTENIA SA și SAI CERTINVEST SA au
sesizat/informat ASF, printre altele, cu privire la nerespectarea drepturilor acționarilor de către SIF OLTENIA SA în ceea ce privește cererile de completare a ordinii de zi a AGOA societății din 28.04.2020.


Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr. VPI/3366/14.04.2020, care a făcut inclusiv obiectul publicării pe site-ul operatorului de piața, A.S.F. a atenționat societatea cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, a adus în vedere opinia ASF în ceea ce privește solicitările formulate de acționari și a solicitat membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F.


OLTENIA S.A. să adopte în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.


Prin adresa nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, S.I.F. Oltenia S.A. a comunicat faptul că urmare adresei A.S.F. nr. VPI/3366/14.04.2020, președintele Consiliul de Administrație a convocat în regim de urgență CA al SIF OLTENIA SA pentru data de 14.04.2020, care, prin Hotărârea nr. 8/14.04.2020, nu a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2020 cu punctele solicitate de acționari, întrucât nu a fost întrunit votul majoritar al administratorilor participanți la ședință.


Conform precizărilor existente în cadrul adresei nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, la baza acestei decizii a stat, printre altele, și solicitarea formulată de SAI Certinvest SA în cererea de completare a ordinii de zi a AGA, respectiv: Urmare solicitării exprese a SAI CERTINVEST SA, „cei patru membrii ai Consiliului de Administrație a căror revocare o solicităm sunt obligați să se abțină de la orice deliberare în ceea ce-i privește”.


Pe cale de consecință 4 din cei 7 administratori a căror persoană este pusă în discuția celor două cereri de convocare s-au abținut de la deliberări, ceea ce a condus la respingerea cererii de completare a ordinii de zi, neîntrunindu-se majoritatea prevăzută de lege și de Reglementările interne pentru aprobarea solicitărilor.


Totodată, reprezentanții SIF OLTENIA SA au precizat că la acest moment completarea ordinii de zi nu mai poate fi pusă în aplicare cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (6) din Legea 24/2017 deoarece data de referință este 14.04.2020 și astfel societatea trebuia să facă disponibilă o ordine de zi revizuită,
înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.


În aceste condiții, prin adresa A.S.F. nr. VPI/3493/15.04.2020, s-a reiterat solicitarea formulată anterior cu privire la dispunerea tuturor măsurilor care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, la care reprezentanții societății nu au dat curs.


Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, în condițiile în care completarea ordinii de zi a adunării nu s-a realizat anterior datei de referință, reprezentanții societății aveau în continuare obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale cu luarea în considerare a termenului prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art.
1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv 10 zile anterioare datei ținerii A.G.O.A. la prima convocare.


Cu privire la modalitatea în care au fost adoptate deciziile privind respingerea cererilor formulate de acționari, din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F., au reieșit următoarele:


În ședința CA din data de 13.04.2020, dl. Tudor Ciurezu s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi, respectiv aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET
FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A.

În ceea ce privește ședința Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA, desfășurată în data de 14.04.2020, care a avut pe ordinea de zi la punctele 2 și 3 aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020, cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de
Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., dl. Tudor Ciurezu s-a abținut de la vot.


În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, consiliul de administrație sau directoratul, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.


De asemenea, art. 92 alin. (3) lit. a) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 24/2017 consacră dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi instituie obligația societății emitente de a face disponibilă o ordine de zi revizuită cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în cazurile în care exercitarea dreptului mai sus menționat determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor.


Potrivit art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, „Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial”.


Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).


Potrivit prevederilor legale și statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, dacă acestea sunt de competența AGA, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.


Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective si de oportunitate de natura celor invocate (solicitarea formulată de acționarii SIF1 si SIF4 constituie o acțiune de intimidare, hărțuire și discreditare a celor patru administratori, care sunt puși în situație discriminatorie față de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, faptul că unele dintre acestea fac obiectul unor litigii deduse judecății, instanța de judecată fiind singura în măsură să se pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări).


Administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.


Așa cum rezultă din cererile formulate, punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și
constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.


Din analiza acestor punctelor rezultă faptul că acestea se află în aria de competență a adunării generale ordinare a acționarilor.


În ceea ce privește imposibilitatea de a se încadra în termenele legale aferente organizării și desfășurării Adunării Generale a Acționarilor prin raportare la cererea de completare formulată de acționari invocată de reprezentanții societății, reținem ca la publicarea ordinii de zi revizuite aceștia trebuiau să aibă în
vedere datele relevante asociate organizării și desfășurării unei adunări generale ale acționarilor, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege (data de referință și termenul de 10 zile prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990), aspect adus în atenția societății prin adresa ASF nr. VPI/3493/15.04.2020.


Conform principiului de drept consacrat prin adagiul latin nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria culpă și nici să se apere valorificând un asemenea temei, astfel încât nu poate fi acceptată ca justificare o împrejurare care este efectul nemijlocit al încălcării de către administratorii societății a prevederilor legale și ale celor statutare specifice SIF Oltenia SA, care s-au abținut de la adoptarea unei decizii cu privire la publicarea ordinii de zi revizuite, conduită ce a avut consecințele unui vot exprimat împotrivă și a condus la nesocotirea dreptului acționarilor cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social al societății de a solicita și obține completarea ordinii de zi a respectivei AGOA.


Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată folosirea în mod abuziv a calității de administrator de către dl. Tudor Ciurezu, prin recurgerea la fapte neloiale constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea AGOA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


Nerespectarea interdicției prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate
prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.


Persoană responsabilă:


- dl. Tudor Ciurezu – Președinte CA, care, în calitate de membru al consiliului de administrație, prin conduita sa (s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 13.04.2020, precum și în ceea ce
privește punctele 2 și 3 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 14.04.2020, respectiv propunerile privind aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A) a afectat (a lipsit de efect) dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea ordinii de zi a AGA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


În temeiul prevederilor, art. 46 alin. (4), art. 92 alin. (3) și (6), art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) , art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în ședința din data de 15.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE


Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 lei domnul Tudor Ciurezu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA.


Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.


Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.


Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.


Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tudor Ciurezu și societății S.I.F. OLTENIA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.


Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul A.S.F


PREȘEDINTE
NICU MARCU


AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DECIZIA NR. 872/ 15.07.2020


În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,


Având în vedere următoarele:


Prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 20.03.2020, Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA SA a convocat AGOA pentru data de 28/29.04.2020, pentru acționarii înregistrați la data de referință 14.04.2020.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2885/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii: Fondul
Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0056% din capitalul social al societății.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2899/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii S.I.F.
Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0000% din capitalul social al societății.


Punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și constatarea încetării de drept a mandatelor
directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.


Reprezentanții societății au precizat că cererile de completare a ordinii de zi a AGOA vor fi supuse spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al societății, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.


Prin raportul curent publicat în data de 13.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că, potrivit Hotărârii nr. 7/13.04.2020 a Consiliului de Administrație, nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA convocată pentru data de 28/29.04.2020, mai sus menționate.


Ulterior, prin intermediul unui Comunicat, publicat pe site-ul operatorului de piața, reprezentanții societății au adus la cunoștința investitorilor o serie de aspecte cu privire la Cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investitii
Financiare Oltenia S.A. din 28/29.04.2020, înaintate de S.I.F. Banat Crișana S.A., S.I.F. Muntenia S.A. respectiv de S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al FDI Certinvest BET FI Index, FDI Certinvest XT Index și FI Alternativ Certinvest Acțiuni.


Prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/11630/15.04.2020 și RG/11479/14.04.2020 și RG/11636/1504.2020, SIF BANAT CRIȘANA, SIF MUNTENIA SA și SAI CERTINVEST SA au
sesizat/informat ASF, printre altele, cu privire la nerespectarea drepturilor acționarilor de către SIF OLTENIA SA în ceea ce privește cererile de completare a ordinii de zi a AGOA societății din 28.04.2020.


Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr. VPI/3366/14.04.2020, care a făcut inclusiv obiectul publicării pe site-ul operatorului de piața, A.S.F. a atenționat societatea cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, a adus în vedere opinia ASF în ceea ce privește solicitările formulate de acționari și a solicitat membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. să adopte în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.


Prin adresa nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, S.I.F. Oltenia S.A. a comunicat faptul că urmare adresei A.S.F. nr. VPI/3366/14.04.2020, președintele Consiliul de Administrație a convocat în regim de urgență CA al SIF OLTENIA SA pentru data de 14.04.2020, care, prin Hotărârea nr. 8/14.04.2020, nu a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2020 cu punctele solicitate de acționari, întrucât nu a fost întrunit votul majoritar al administratorilor participanți la ședință.


Conform precizărilor existente în cadrul adresei nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, la baza acestei decizii a stat, printre altele, și solicitarea formulată de SAI Certinvest SA în cererea de completare a ordinii de zi a AGA, respectiv: Urmare solicitării exprese a SAI CERTINVEST SA, „cei patru membrii ai Consiliului de Administrație a căror revocare o solicităm sunt obligați să se abțină de la orice deliberare în ceea ce-i privește”.


Pe cale de consecință 4 din cei 7 administratori a căror persoană este pusă în discuția celor două cereri de convocare s-au abținut de la deliberări, ceea ce a condus la respingerea cererii de completare a ordinii de zi, neîntrunindu-se majoritatea prevăzută de lege și de Reglementările interne pentru aprobarea solicitărilor.


Totodată, reprezentanții SIF OLTENIA SA au precizat că la acest moment completarea ordinii de zi nu mai poate fi pusă în aplicare cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (6) din Legea 24/2017 deoarece data de referință este 14.04.2020 și astfel societatea trebuia să facă disponibilă o ordine de zi revizuită,
înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.


În aceste condiții, prin adresa A.S.F. nr. VPI/3493/15.04.2020, s-a reiterat solicitarea formulată anterior cu privire la dispunerea tuturor măsurilor care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, la care reprezentanții societății nu au dat curs.


Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, în condițiile în care completarea ordinii de zi a adunării nu s-a realizat anterior datei de referință, reprezentanții societății aveau în continuare obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale cu luarea în considerare a termenului prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art.
1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv 10 zile anterioare datei ținerii A.G.O.A. la prima convocare.


Cu privire la modalitatea în care au fost adoptate deciziile privind respingerea cererilor formulate de acționari, din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F., au reieșit următoarele:


În ședința CA din data de 13.04.2020, dna. Carmen Popa s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi, respectiv aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET
FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A.

În ceea ce privește ședința Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA, desfășurată în data de 14.04.2020, care a avut pe ordinea de zi la punctele 2 și 3 aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020, cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de
Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., dna. Carmen Popa s-a abținut de la vot.


În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, consiliul de administrație sau directoratul, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.


De asemenea, art. 92 alin. (3) lit. a) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 24/2017 consacră dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi instituie obligația societății emitente de a face disponibilă o ordine de zi revizuită cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în cazurile în care exercitarea dreptului mai sus menționat determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor.


Potrivit art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, „Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial”.


Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).


Potrivit prevederilor legale și statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, dacă acestea sunt de competența AGA, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional
în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.


Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective si de oportunitate de natura celor invocate (solicitarea formulată de acționarii SIF1 si SIF4 constituie o acțiune de intimidare, hărțuire și discreditare a celor patru administratori, care sunt puși în situație discriminatorie față de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, faptul că unele dintre acestea fac obiectul unor litigii deduse judecății, instanța de judecată fiind singura în măsură să se pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări).


Administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.


Așa cum rezultă din cererile formulate, punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și
constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.

Din analiza acestor punctelor rezultă faptul că acestea se află în aria de competență a adunării generale ordinare a acționarilor.


În ceea ce privește imposibilitatea de a se încadra în termenele legale aferente organizării și desfășurării Adunării Generale a Acționarilor prin raportare la cererea de completare formulată de acționari invocată de reprezentanții societății, reținem ca la publicarea ordinii de zi revizuite aceștia trebuiau să aibă în
vedere datele relevante asociate organizării și desfășurării unei adunări generale ale acționarilor, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege (data de referință și termenul de 10 zile prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art. 1171
alin. (3) din Legea nr. 31/1990), aspect adus în atenția societății prin adresa ASF nr. VPI/3493/15.04.2020.


Conform principiului de drept consacrat prin adagiul latin nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria culpă și nici să se apere valorificând un asemenea temei, astfel încât nu poate fi acceptată ca justificare o împrejurare care este efectul nemijlocit al încălcării de către administratorii societății a prevederilor legale și ale celor statutare specifice SIF Oltenia SA, care s-au abținut de la adoptarea unei decizii cu privire la publicarea ordinii de zi revizuite, conduită ce a avut consecințele unui vot exprimat împotrivă și a condus la nesocotirea dreptului acționarilor cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social al societății de a solicita și obține completarea ordinii de zi a respectivei AGOA.


Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată folosirea în mod abuziv a calității de administrator de către dna. Carmen Popa, prin recurgerea la fapte neloiale constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea AGOA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


Nerespectarea interdicției prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate
prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.


Persoană responsabilă:


- dna. Carmen Popa – Membru CA, care, în calitate de membru al consiliului de administrație, prin conduita sa (s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 13.04.2020, precum și în ceea ce privește punctele 2 și 3 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 14.04.2020, respectiv propunerile privind aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A) a afectat (a lipsit de efect) dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea ordinii de zi a AGA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


În temeiul prevederilor, art. 46 alin. (4), art. 92 alin. (3) și (6), art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) , art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în ședința din data de 15.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE


Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 lei doamna Carmen Popa, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA.


Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.


Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.


Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.


Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Popa și societății S.I.F. OLTENIA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.


Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul A.S.F


PREȘEDINTE
NICU MARCU


AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DECIZIA NR.871./15.07.2020


În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,


Având în vedere următoarele:


Prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 20.03.2020, Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA SA a convocat AGOA pentru data de 28/29.04.2020, pentru acționarii înregistrați la data de referință 14.04.2020.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2885/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii: Fondul
Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0056% din capitalul social al societății.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2899/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii S.I.F.
Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0000% din capitalul social al societății.


Punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.


Reprezentanții societății au precizat că cererile de completare a ordinii de zi a AGOA vor fi supuse spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al societății, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.


Prin raportul curent publicat în data de 13.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că, potrivit Hotărârii nr. 7/13.04.2020 a Consiliului de Administrație, nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA convocată pentru data de 28/29.04.2020, mai sus menționate.


Ulterior, prin intermediul unui Comunicat, publicat pe site-ul operatorului de piața, reprezentanții societății au adus la cunoștința investitorilor o serie de aspecte cu privire la Cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investitii Financiare Oltenia S.A. din 28/29.04.2020, înaintate de S.I.F. Banat Crișana S.A., S.I.F. Muntenia S.A. respectiv de S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al FDI Certinvest BET FI Index, FDI Certinvest XT Index și FI Alternativ Certinvest Acțiuni.


Prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/11630/15.04.2020 și RG/11479/14.04.2020 și RG/11636/1504.2020, SIF BANAT CRIȘANA, SIF MUNTENIA SA și SAI CERTINVEST SA au
sesizat/informat ASF, printre altele, cu privire la nerespectarea drepturilor acționarilor de către SIF OLTENIA SA în ceea ce privește cererile de completare a ordinii de zi a AGOA societății din 28.04.2020.


Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr. VPI/3366/14.04.2020, care a făcut inclusiv obiectul publicării pe site-ul operatorului de piața, A.S.F. a atenționat societatea cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, a adus în vedere opinia ASF în ceea ce privește solicitările formulate de acționari și a solicitat membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. să adopte în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.


Prin adresa nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, S.I.F. Oltenia S.A. a comunicat faptul că urmare adresei A.S.F. nr. VPI/3366/14.04.2020, președintele Consiliul de Administrație a convocat în regim de urgență CA al SIF OLTENIA SA pentru data de 14.04.2020, care, prin Hotărârea nr. 8/14.04.2020, nu a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2020 cu punctele solicitate de acționari, întrucât nu a fost întrunit votul majoritar al administratorilor participanți la ședință.


Conform precizărilor existente în cadrul adresei nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, la baza acestei decizii a stat, printre altele, și solicitarea formulată de SAI Certinvest SA în cererea de completare a ordinii de zi a AGA, respectiv: Urmare solicitării exprese a SAI CERTINVEST SA, „cei patru membrii ai Consiliului de Administrație a căror revocare o solicităm sunt obligați să se abțină de la orice deliberare în ceea ce-i privește”.


Pe cale de consecință 4 din cei 7 administratori a căror persoană este pusă în discuția celor două cereri de convocare s-au abținut de la deliberări, ceea ce a condus la respingerea cererii de completare a ordinii de zi, neîntrunindu-se majoritatea prevăzută de lege și de Reglementările interne pentru aprobarea solicitărilor.


Totodată, reprezentanții SIF OLTENIA SA au precizat că la acest moment completarea ordinii de zi nu mai poate fi pusă în aplicare cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (6) din Legea 24/2017 deoarece data de referință este 14.04.2020 și astfel societatea trebuia să facă disponibilă o ordine de zi revizuită,
înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.


În aceste condiții, prin adresa A.S.F. nr. VPI/3493/15.04.2020, s-a reiterat solicitarea formulată anterior cu privire la dispunerea tuturor măsurilor care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, la care reprezentanții societății nu au dat curs.


Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, în condițiile în care completarea ordinii de zi a adunării nu s-a realizat anterior datei de referință, reprezentanții societății aveau în continuare obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale cu luarea în considerare a termenului prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art.
1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv 10 zile anterioare datei ținerii A.G.O.A. la prima convocare.


Cu privire la modalitatea în care au fost adoptate deciziile privind respingerea cererilor formulate de acționari, din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F., au reieșit următoarele:


În ședința CA din data de 13.04.2020, dna. Anina Radu s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi, respectiv aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET
FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A.

În ceea ce privește ședința Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA, desfășurată în data de 14.04.2020, care a avut pe ordinea de zi la punctele 2 și 3 aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020, cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de
Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., dna. Anina Radu a votat împotrivă.


În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, consiliul de administrație sau directoratul, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.


De asemenea, art. 92 alin. (3) lit. a) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 24/2017 consacră dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi instituie obligația societății emitente de a face disponibilă o ordine de zi revizuită cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în cazurile în care exercitarea dreptului mai sus menționat determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor.


Potrivit art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, „Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial”.


Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).


Potrivit prevederilor legale și statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, dacă acestea sunt de competența AGA, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.


Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective si de oportunitate de natura celor invocate (solicitarea formulată de acționarii SIF1 si SIF4 constituie o acțiune de intimidare, hărțuire și discreditare a celor patru administratori, care sunt puși în situație discriminatorie față de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, faptul că unele dintre acestea fac obiectul unor litigii deduse judecății, instanța de judecată fiind singura în măsură să se pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări).


Administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.


Așa cum rezultă din cererile formulate, punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și
constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.

Din analiza acestor punctelor rezultă faptul că acestea se află în aria de competență a adunării generale ordinare a acționarilor.


În ceea ce privește imposibilitatea de a se încadra în termenele legale aferente organizării și desfășurării Adunării Generale a Acționarilor prin raportare la cererea de completare formulată de acționari invocată de reprezentanții societății, reținem ca la publicarea ordinii de zi revizuite aceștia trebuiau să aibă în
vedere datele relevante asociate organizării și desfășurării unei adunări generale ale acționarilor, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege (data de referință și termenul de 10 zile prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art. 1171
alin. (3) din Legea nr. 31/1990), aspect adus în atenția societății prin adresa ASF nr. VPI/3493/15.04.2020.


Conform principiului de drept consacrat prin adagiul latin nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria culpă și nici să se apere valorificând un asemenea temei, astfel încât nu poate fi acceptată ca justificare o împrejurare care este efectul nemijlocit al încălcării de către administratorii societății a prevederilor legale și ale celor statutare specifice SIF Oltenia SA, care s-au abținut de la adoptarea unei decizii cu privire la publicarea ordinii de zi revizuite, conduită ce a avut consecințele unui vot exprimat împotrivă și a condus la nesocotirea dreptului acționarilor cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social al societății de a solicita și obține completarea ordinii de zi a respectivei AGOA.


Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată folosirea în mod abuziv a calității de administrator de către dna. Anina Radu, prin recurgerea la fapte neloiale constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea AGOA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


Nerespectarea interdicției prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate
prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.


Persoană responsabilă:


- dna. Anina Radu – Membru CA, care, în calitate de membru al consiliului de administrație, prin conduita sa (s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 13.04.2020 și a votat împotrivă în ceea ce privește punctele 2 și 3 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 14.04.2020, respectiv propunerile privind aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET FI
Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A) a afectat (a lipsit de efect) dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține
completarea ordinii de zi a AGA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


În temeiul prevederilor, art. 46 alin. (4), art. 92 alin. (3) și (6), art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) , art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în ședința din data de 15.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE


Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 lei doamna Anina Radu, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA.


Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.


Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.


Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.


Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Anina Radu și societății S.I.F. OLTENIA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.


Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul A.S.F


PREȘEDINTE
NICU MARCU


AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DECIZIA NR. 870./15.07.2020


În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,


Având în vedere următoarele:


Prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 20.03.2020, Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA SA a convocat AGOA pentru data de 28/29.04.2020, pentru acționarii înregistrați la data de referință 14.04.2020.
Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2885/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii: Fondul
Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0056% din capitalul social al societății.


Prin raportul curent publicat în data de 06.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate (cu nr. 2899/06.04.2020) solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2020 formulată de acționarii S.I.F.
Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0000% din capitalul social al societății.


Punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.


Reprezentanții societății au precizat că cererile de completare a ordinii de zi a AGOA vor fi supuse spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al societății, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.


Prin raportul curent publicat în data de 13.04.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că, potrivit Hotărârii nr. 7/13.04.2020 a Consiliului de Administrație, nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA convocată pentru data de 28/29.04.2020, mai sus menționate.


Ulterior, prin intermediul unui Comunicat, publicat pe site-ul operatorului de piața, reprezentanții societății au adus la cunoștința investitorilor o serie de aspecte cu privire la Cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investitii
Financiare Oltenia S.A. din 28/29.04.2020, înaintate de S.I.F. Banat Crișana S.A., S.I.F. Muntenia S.A. respectiv de S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al FDI Certinvest BET FI Index, FDI Certinvest XT Index și FI Alternativ Certinvest Acțiuni.


Prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/11630/15.04.2020 și RG/11479/14.04.2020 și RG/11636/1504.2020, SIF BANAT CRIȘANA, SIF MUNTENIA SA și SAI CERTINVEST SA au
sesizat/informat ASF, printre altele, cu privire la nerespectarea drepturilor acționarilor de către SIF OLTENIA SA în ceea ce privește cererile de completare a ordinii de zi a AGOA societății din 28.04.2020.


Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr. VPI/3366/14.04.2020, care a făcut inclusiv obiectul publicării pe site-ul operatorului de piața, A.S.F. a atenționat societatea cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, a adus în vedere opinia ASF în ceea ce privește solicitările formulate de acționari și a solicitat membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. să adopte în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.


Prin adresa nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, S.I.F. Oltenia S.A. a comunicat faptul că urmare adresei A.S.F. nr. VPI/3366/14.04.2020, președintele Consiliul de Administrație a convocat în regim de urgență CA al SIF OLTENIA SA pentru data de 14.04.2020, care, prin Hotărârea nr. 8/14.04.2020, nu a aprobat completarea ordinii de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2020 cu punctele solicitate de acționari, întrucât nu a fost întrunit votul majoritar al administratorilor participanți la ședință.


Conform precizărilor existente în cadrul adresei nr. 3086/14.04.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11585/15.04.2020, la baza acestei decizii a stat, printre altele, și solicitarea formulată de SAI Certinvest SA în cererea de completare a ordinii de zi a AGA, respectiv: Urmare solicitării exprese a SAI CERTINVEST SA, „cei patru membrii ai Consiliului de Administrație a căror revocare o solicităm sunt obligați să se abțină de la orice deliberare în ceea ce-i privește”.


Pe cale de consecință 4 din cei 7 administratori a căror persoană este pusă în discuția celor două cereri de convocare s-au abținut de la deliberări, ceea ce a condus la respingerea cererii de completare a ordinii de zi, neîntrunindu-se majoritatea prevăzută de lege și de Reglementările interne pentru aprobarea solicitărilor.


Totodată, reprezentanții SIF OLTENIA SA au precizat că la acest moment completarea ordinii de zi nu mai poate fi pusă în aplicare cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (6) din Legea 24/2017 deoarece data de referință este 14.04.2020 și astfel societatea trebuia să facă disponibilă o ordine de zi revizuită,
înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.


În aceste condiții, prin adresa A.S.F. nr. VPI/3493/15.04.2020, s-a reiterat solicitarea formulată anterior cu privire la dispunerea tuturor măsurilor care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, la care reprezentanții societății nu au dat curs.


Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, în condițiile în care completarea ordinii de zi a adunării nu s-a realizat anterior datei de referință, reprezentanții societății aveau în continuare obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale cu luarea în considerare a termenului prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art.
1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv 10 zile anterioare datei ținerii A.G.O.A. la prima convocare.


Cu privire la modalitatea în care au fost adoptate deciziile privind respingerea cererilor formulate de acționari, din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F., au reieșit următoarele:


În ședința CA din data de 13.04.2020, dl. Nicolae Stoian s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi, respectiv aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET
FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A.

În ceea ce privește ședința Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA, desfășurată în data de 14.04.2020, care a avut pe ordinea de zi la punctele 2 și 3 aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020, cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de
Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., dl. Nicolae Stoian s-a abținut de la vot.


În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, consiliul de administrație sau directoratul, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.


De asemenea, art. 92 alin. (3) lit. a) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 24/2017 consacră dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi instituie obligația societății emitente de a face disponibilă o ordine de zi revizuită cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în cazurile în care exercitarea dreptului mai sus menționat determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor.


Potrivit art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, „Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial”.


Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).


Potrivit prevederilor legale și statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, dacă acestea sunt de competența AGA, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.


Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective si de oportunitate de natura celor invocate (solicitarea formulată de acționarii SIF1 si SIF4 constituie o acțiune de intimidare, hărțuire și discreditare a celor patru administratori, care sunt puși în situație discriminatorie față de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, faptul că unele dintre acestea fac obiectul unor litigii deduse judecății, instanța de judecată fiind singura în măsură să se pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări).


Administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.


Așa cum rezultă din cererile formulate, punctele de pe ordinea de zi propusă de acționari vizează, în principal, revocarea/alegerea administratorilor, aprobarea atragerii răspunderii administratorilor revocați, aprobarea remunerației administratorilor/membrilor conducerii executive nou aleși și constatarea încetării de drept a mandatelor directorului general/administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere.

Din analiza acestor punctelor rezultă faptul că acestea se află în aria de competență a adunării generale ordinare a acționarilor.


În ceea ce privește imposibilitatea de a se încadra în termenele legale aferente organizării și desfășurării Adunării Generale a Acționarilor prin raportare la cererea de completare formulată de acționari invocată de reprezentanții societății, reținem ca la publicarea ordinii de zi revizuite aceștia trebuiau să aibă în
vedere datele relevante asociate organizării și desfășurării unei adunări generale ale acționarilor, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege (data de referință și termenul de 10 zile prevăzut de art. 92 alin. (6) cu referire la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990), aspect adus în atenția societății prin adresa ASF nr. VPI/3493/15.04.2020.


Conform principiului de drept consacrat prin adagiul latin nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria culpă și nici să se apere valorificând un asemenea temei, astfel încât nu poate fi acceptată ca justificare o împrejurare care este efectul nemijlocit al încălcării de către administratorii societății a prevederilor legale și ale celor statutare specifice SIF Oltenia SA, care s-au abținut de la adoptarea unei decizii cu privire la publicarea ordinii de zi revizuite, conduită ce a avut consecințele unui vot exprimat împotrivă și a condus la nesocotirea dreptului acționarilor cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social al societății de a solicita și obține completarea ordinii de zi a respectivei AGOA.


Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată folosirea în mod abuziv a calității de administrator de către dl. Nicolae Stoian, prin recurgerea la fapte neloiale constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea AGOA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


Nerespectarea interdicției prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate
prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.


Persoană responsabilă:


- dl. Nicolae Stoian – Membru CA, care, în calitate de membru al consiliului de administrație, prin conduita sa (s-a abținut de la vot în ceea ce privește punctele 5 și 6 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 13.04.2020, precum și în ceea ce
privește punctele 2 și 3 ale ordinii de zi a ședinței CA din data de 14.04.2020, respectiv propunerile privind aprobarea/respingerea completării ordinii de zi a AGOA convocată pentru 28.04.2020 cu punctele solicitate de către acționarii Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, respectiv de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. cu S.I.F. Muntenia S.A) a afectat (a lipsit de efect) dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea ordinii de zi a AGA cu rezoluțiile propuse de aceștia.


În temeiul prevederilor, art. 46 alin. (4), art. 92 alin. (3) și (6), art. 126 alin. (1) a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) , art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în ședința din data de 15.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE


Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 lei domnul Nicolae Stoian, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA.


Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.


Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.


Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.


Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Nicolae Stoian și societății S.I.F. OLTENIA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.


Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul A.S.F


PREȘEDINTE
NICU MARCU