www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizia definitiva a Tribunalului Bucuresti impotriva Raiffeisen Bank privind clauzele abuzive din contractele de credite in franci elvetieni

Autor: Bancherul.ro
2020-07-06 22:39

Decizia definitiva pronuntata de Tribunalul Bucuresti impotriva Raiffeisen Bank, in procesul cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) privind clauzele abuzive din contractele de credite in franci elvetieni, prin care banca a fost amendata si obligata sa revina la situatia din momentul acordarii creditelor, in 2007-2008.


2356/2018
17-04-2018
Anulare proces verbal de contraventie
Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat


Cod ECLI ECLI:RO:JDS1B:2018:009.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


R O M Â N I A


JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI


SECȚIA I CIVILĂ


 


SENTINTA CIVILA Nr. 2356


Ședința publică de la 17 Aprilie 2018


Completul c ompus din:


P_________ A_____ N______


GREFIER C_____ A______


Pe rol judecarea cauzei C_________ administrativ și fiscal privind pe petent R_________ B___ SA și pe intimat A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ , având ca obiect anulare proces verbal de contravenție __________ NR. xxxxxxx DIN 10.10.2017 .


Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la 10.04.2018 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data care face parte integrantă din prezenta și când instanța a amânat pronunțarea p_____ astazi, data de 17.04.2018 cand, deliberand, a hotarat urmatoarele:


INSTANȚA


Asupra plângerii de față,


Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXXXX la data de 30.10.2017 si formulat a împotriva procesului-verbal de contravenție __________ nr. xxxxxxx din 10.10.2017 emis de intimata A__________ Națională p_____ Protecția C_____________, petenta R_________ B___ S.A. a solicitat anularea procesului-verbal de contravenție menționat și exonerarea sa de plata amenzii, cu cheltuieli de judecată.


In motivarea plângerii, petenta a arătat că agentul constatator a reținut în mod greșit că ar fi vorba de o contravenție, fiind respectate în totalitate prevederile legale, în condițiile în care nu poate fi vorba de un comportament incorect al băncii.


In drept, plângerea a fost întemeiata pe dispozițiile O.G. nr. 2/2001 și Legea nr. 363-2007.


In dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar, in fotocopii, înscrisuri.


Intimata a depus la dosar întâmpina re, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, arătând că procesul-verbal de contravenție este legal și temeinic.


Analizând actele si lucrările dosarului, instanța retine următoarele:


Prin procesul-verbal de constatare a contravenției ser ia ANPC nr. xxxxxxx din 10.10.2017 emis de intimată, s-a dispus sancționarea contravenționala a petentei cu amendă in cuantum de xxxxx lei p_____ săvârșirea contravenției prevăzute de art. 15 alin. 1 coroborat cu art. 4 alin. 1 din Legea nr. 363/2007, reținându-se în sarcina sa că, în urma controlului efectuat, s-a constatat că petenta a folosit o practică comercială incorectă prin neinformarea în prealabil a consumatorului despre viitoarele costuri ale produsului financiar, modificând unilateral dobânda și neaducând la cunoștința c_____________ riscurile contractării unui credit în valuta CHF.


Procesul-verbal de contravenție a fost întocmit în prezența reprezentantului petentei, acesta menționând că obiecțiunile vot fi formulate în instanță.


Sub aspectul legalității procesului-verbal, instanța constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale, întrucât din examinarea procesului-verbal întocmit, rezultă că agenții constatatori au respectat dispozițiile art. 1-3, 14-16 și 19 din O.G. nr. 2/2001, nefiind incidente dispozițiile art. 17 din actul normativ menționat, în sensul că procesul-verbal contestat cuprinde toate mențiunile necesare și a căror lipsă ar fi atras sancțiunea nulității procesului-verbal.


Este neîntemeiată susținerea privind neîncălcarea prevederilor legale de către petentă, în condițiile în care din analiza acestora și a constatărilor și explicațiilor date de intimată rezultă că faptele săvârșite de petentă reprezintă contravențiile imputate acesteia.


Nu poate fi reținută nici afirmația potrivit căreia fapta nu ar fi descrisă în mod corespunzător, în condițiile în care procesul-verbal de contravenție conține anexe foarte laborioase în care se explică pe larg care sunt motivele p_____ care se reține incidența Legii nr. 363/2007, cu indicarea tuturor elementelor constitutive ale faptei și a calculelor și împrejurărilor care duc la concluzia existenței faptei.


În speță nu a intervenit prescrierea dreptului intimatei de a aplica sancțiunea, întrucât fapta petentei a avut o formă continuă, efectele acesteia continuând să se producă și în momentul aplicării sancțiunii, conform art. 13 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, dat fiind faptul că în speță fapta contravențională nu a încetat nici la momentul aplicării sancțiunii.


Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța consideră că situația de fapt reținută de către agentul constatator corespunde realității, proba faptului că petenta a încălcat prevederile legale fiind făcută de constatarea directă a angajatului intimatei consemnată în actul constatator întocmit cu respectarea normelor legale.


Instanța consideră că mențiunile privind situația de fapt se bucură de prezumția de veridicitate, întrucât reprezintă constatări directe ale agentului ce realizează controlul, care a asistat la săvârșirea contravenției și au fost consemnate într-un proces-verbal legal întocmit.


Instanța consideră că în materie contravențională este aplicabilă prezumția de nevinovăție a persoanei sancționate contravențional care formulează plângere împotriva procesului-verbal.


Această prezumție a fost aplicată și în speță, instanța pornind de la prezumția că persoana sancționată contravențional este nevinovată; însă prezumția de nevinovăție a fost înlăturată de probele administrate, respectiv de prezumția de veridicitate a constatărilor directe ale agentului constatator, consemnate ca atare într-un proces-verbal legal întocmit.


Instanța reține faptul că, inclusiv în cauza A_____ contra României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că instanțele pot folosi prezumțiile p_____ stabilirea vinovăției unei persoane, dacă aceste prezumții sunt folosite în limite rezonabile, luându-se în calcul gravitatea mizei și păstrându-se dreptul la apărare (paragraful 60). În speță, este rezonabilă prezumția că cele consemnate în procesul-verbal corespund realității, întrucât agentul constatator a fost prezent la săvârșirea contravenției și a consemnat ceea ce a văzut (situație asemănătoare cu procedura infracțiunii flagrante). Ar fi nerezonabil să se prezume contrariul, respectiv că agentul constatator ar fi consemnat în mod voit o situație falsă urmărind sancționarea nedreaptă a petentei.


Susținerile petentei în sensul că procesul-verbal este netemeinic sunt neîntemeiate, nefiind dovedite de nicio probă.


Astfel, faptul că banca nu a oferit informații c_____________ cu privire la posibilitatea ca gradul lor de îndatorare să crească exponențial și faptul că banca a mărit în mod unilateral dobânda pe baza clauzei abuzive privind caracterul revizuibil al dobânzii sunt probate de înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către intimată.


Nu pot fi primite susținerile petentei privind legalitatea practicilor sale, în condițiile în care faptul că în mai multe cauze Curtea de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut legalitatea împrumuturilor în franci elvețieni nu absolvă instituțiile bancare de la evitarea stipulării clauzelor abuzive care produc un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților (în speță fiind stipulate astfel de clauze) și de la obligația informării c_____________ cu privire la toate aspectele care au influență asupra situației lor contractuale în viitor (obligație ce nu a fost respectată în cauză).


Nici faptul că petenta a aplicat prevederile O.U.G. nr. 50/2010 nu constituie o cauză de exonerare de răspundere în condițiile în care efectele comportamentului incorect al băncii au continuat să se producă și după intrarea acesteia în vigoare, în sensul că obligațiile băncii au fost în continuare neîndeplinite, practicile sale continuând în același mod.


Sancțiunea aplicată este proporțională cu gradul de percicol social al faptei contravenționale săvârșite, având în vedere faptul că prejudiciul este dat nu doar de suportarea pagubelor de către consumatori, ci și de încălcarea principiului comportamentului loial, precum și a prevederilor legale, care se pot constitui în prejudicii certe, neechivoce p_____ consumatori în aceeași măsură, astfel că nu se impune înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertismentul.


Față de argumentele expuse, instanța va aplica prezumția de veridicitate a consemnărilor agentului constatator, făcute la momentul constatării faptei, acestea făcând dovada contravenției săvârșite de petentă.


P_____ aceste motive, întrucât intimata a făcut dovada săvârșirii contravenției de către petentă, iar aceasta nu a făcut proba unei situații contrarii actului de sancționare, instanța va respinge ca neîntemeiată plângerea contravențională, considerând că procesul-verbal atacat a fost legal și temeinic încheiat, iar sancțiunile corect individualizate și aplicate.


P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE


Respinge plângerea formulata de petent R_________ B___ SA cu sediul in sector 1, București, Calea Floreasca, clădirea Sky Tower, nr. 246 C in contradictoriu cu intimat A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ cu sediul in sector 1, București, __________________________ ca neîntemeiată.


Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 București.


Pronunțată în ședință publică astăzi, 17.04.2018.


Sursa: ROLII.ro