www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareFirst Bank, amendata de ANPC pentru asigurarile la credite

Autor: Bancherul.ro
2019-11-30 06:09

First Bank (fosta Piraeus Bank), a fost amendata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) pentru ca a obligat clientii Bancpost cu credite cesionate catre Eurobank Ergasias, cu sediul in Grecia, sa incheie polite de asigurare doar cu anumite firme de asigurari, nepermitand clientilor sa aleaga cea mai buna oferta din piata de asigurari de credite.


Banca a contestat in instanta procesul verbal emis de ANPC si a castigat pe fond, la Judecatoria Sector 1 Bucuresti, si definitiv, la Tribunalul Bucuresti, astfel ca procesul verbal al ANPC a fost anulat.


Iata datele dosarului:


Portal > Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar


Nr. unic (nr. format vechi) : 43/299/2019
Data inregistrarii 22.07.2019
Data ultimei modificari: 25.11.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie P.V.NR. 0765211
Stadiu procesual: Apel


Părţi
Nume Calitate parte
FIRST BANK S.A. Intimat
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ( ANPC) Apelant


Şedinţe
22.11.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: C5 Apel-CV
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge cererea de apel, ca nefondată.Definitivă.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.11.2019.
Document: Hotarâre 4709/2019 22.11.2019


Judecatoria Sector 1 Bucuresti


Informaţii generale
Nr. unic (nr. format vechi) : 43/299/2019
Data inregistrarii 03.01.2019
Data ultimei modificari: 22.07.2019
Sectie: Secţia I Civilă
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie P.V.NR. 0765211
Stadiu procesual: Fond


Părţi
Nume Calitate parte
FIRST BANK S.A. Petent
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ( ANPC) Intimat


Şedinţe
10.05.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare pt. jud.POPA I.
Tip solutie: Admite plângerea
Solutia pe scurt: Admite plângerea contravenţională. Anulează procesul verbal seria ANPC nr. 0765211 din data de 19.12.2018. Respinge cererea de restituire amendă, ca inadmisibilă. Obligă intimata la plata către petentă a sumei de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.05.2019.
Document: Hotarâre 2737/2019 10.05.2019


2737/2019
10-05-2019
Anulare proces verbal de contraventie
Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Cod ECLI ECLI:RO:JDS1B:2019:009.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXX


R O M Â N I A


JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI


SECȚIA I CIVILĂ


 


Sentinta civila Nr. 2737/2019


Ședința publică de la 10 Mai 2019


Instanta constituita din:


Președinte I____ P___


Grefier I____ I____ D_____


 


Pe rol judecarea cauzei contencios administrativ și fiscal privind petent F____ B___ S.A. și intimat A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ ( A___), având ca obiect anulare proces verbal de contravenție P.V.NR. 0 xxxxxx.


Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la 19.04.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data care face parte integrantă din prezenta și când instanța a amânat pronunțarea p_____ 25.04.2019 si apoi p_____ astăzi 10.05.2019:


INSTANȚA


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 B ucurești la data de 23.01.2019 sub număr de dosar XXXXXXXXXXX, petenta F____ B___ a formulat plângere contravențională, solicitând instanț ei ca prin hotărârea pe care o v a pronunța, în contradictoriu c u intimata A___, să dispună anularea procesului verbal nr. xxxxxxx din data de 19.12.2018, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii cu avertisment ul, restituirea amenzii achita t e, cu cheltuieli de judecată.


În motivare, p etenta arată că fapta p entru care a fost sancționată n u există, banca neimpunând clienților săi încheierea contractelor de asigurare doar cu anumiți asigurători, aceștia având libertatea de a contracta cu oricine. Se susține că din caiza unor probleme tehnice, în fapt, clienții au putut încheia contracte de asigurare doar cu câteva societăți de asigurare, însă petenta nu este datoa r e să răspundă p_____ culpa terților, precum și faptul că a sesizat ASF cu privire la aceste aspecte. De asemenea, petenta arată că în cuprinsul procesului verbal nu este menționată data s ă vârșirii faptei, iar ceea ce este consemnat ca fi ind data săvârșirii faptei, resp ectiv data la care intimata și-a formta convingerea că petenta se face vinovată de contravenția imputată nu poate fi reală având în vedere faptele p_____ care petenta a fost sanccționată. Cu privire la fapta prev. de art. 15 alin. 1 lit. a din Legea nr. 363/2007, petenta arată c ă intimata nu motivează în nici un fel incide na acestei dispoziții legale precum și legătura cu situația de fapt reținută, invocând dispoziții legale în mod aleatoriu.


În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 13-16 din OG nr. 2/2001.


În probațiune, a fost sol ic itată încuviințarea probei cu î nscrisuri.


Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 de lei.


La data de 01.03.2019, intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenționale, ca neîntemeiată. În motivare, intimata arată că procesul verbal c onține toate dispozițiile o bligatorii prev. de art. 16-17 din OG nr. 2/2001, nefiind afectaat de nicio cauză de nulitate. De asemenea, se arată că procesul verbal face dovada deplină a celor consemnate, până la proba contrarie, iar sarcina probei incumbă petentului.


În drept, întâmpinarea a fost întemeiat ă pe dispozițiile cuprinse în Codul de procedur civilă, OG nr. 2/2001, Legea nr. 363/2007.


A fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri..


Analizând actele ș i lucrările de la dosar, instan ța reține următoarele:


În fapt, prin procesul verbal __________ nr. xxxxxxx din data de 19.12.2018 (f. 83-90), s-a reținut în sar cina petentei că în urma unor cercetări efectuate ca urmare a sesizării unei reclamații,au constatat că împrumutații de către B___ POST SA cesionați către EUROBANK ERGASIAAS SA ( c u sediul în G_____), administrată de către F____ Ba nk în calitate de reprezentant al instituției bancare din G_____, sunt obligați să înch eie polițe de asigurare doar c u anumiți consumatori.


Analizând proc esul-verbal de constatare a contravenției sub aspectul legalității sale, instanța consideră că, în vederea justei soluționări a cauzei, trebuie să facă o distincție între neregularitățile unui act juridic care sunt ocrotite în mod expres sub sancțiunea nulității și cele p_____ care legea nu stabilește în mod expres o astfel de sancțiune.


În continuare, instanța reține că potrivit art. 17 din OG 2/2001: „lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului contestator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acestuia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului contestator atrage nulitatea procesului verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”. Așadar, lipsa datei comiterii faptei este sancționată cu nuliutatea absolută a procesului verbal d constatare a contravenției, nefiind necesar a se proba dee către petent vreun prejudiciu cauzat prin această omisiune.


Or, analizând cuprinsul procesului verbal contestat, instanța constată că agenții intimatei recunosc că nu pot stabili o dată a faptei imputate petentei, întrucât aceasta poate varia, motiv p_____ care vor considera că data săvârșirii faptei este data încheierii procesului verbal, întrucât la acel moment și-au format convingerea asupra vinovățiie petentei (f.84 paragraful ultim).


Această mențiune valorează cu o recunoașteere a intimatei în sensul că nu poate stabili data săvârșirii faptei, acest aspect atrăgând după sine anularea procesului verbal în condițiile art. 17 din OG nr. 2/2001. Nu se va considera valabilă alegerea datei săvârșirii faptei de către intimată, având în vedere că pe de o parte, această alegere are rolul de a eluda obligația de a stabili data săvârșirii faptei în vederea evitrii sancțiunii nulității absolute a proceuslui verbal, obligație care incumbă agenților constatatori, precum și faptul că, în raport de fa p ta imputată petentei, această dată nu poate fi una corectă.


Fapta concretă p_____ care petenta a fost sancționată contravențional a fost impunerea clienților obligația de a încheia contracte de as igurare cu anumite instituții d e asigurare. Or, având în vedere elementele materiale ale contravenției, rezultă că datele de săvârșire ale acestor fapte sunt diferite, fapta săvârșindu-se la momentul la care banca a impus fiecărui client încheierea unui asemenea contract de asigurare, neputându-se stabili în mod logic o dată globală a săvârșirii fa ptei ca fiind data la care agenții constatori și-au format convingerea asupra vinovăției petentei.


Este de menționat faptul că stabilirea datei concret a săvârșirii faptei are consecințțe importante p_____ determinarea incidenței prescripțiiei dreptuului de a aplica sancțiunea contrave nțională, conform art. 13 din O G nr. 2/2001.


P_____ toate moti vele de fapt și de drept expuse anterior, instanța va admite plângerea și va anula procesul verbal __________ nr. xxxxxxx din data deee 19.12.2018.


Urmează a se respinge, ca inadmisibilă, solicitarea de restituire a amenzii contravenționale, având în vedere că aceasta este o ope rațiune administrativă, ce se e fectuează de către organele fiscale pe baza hotărârii judecătorești ră mase definitive.


Ca urm are a soluției ce se va pronunța pe fondul cauzei, în temeiul art. 453 C.proc.civ., intmata va fi obligată la plata în favoarea petentei a sumei dee 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru.


P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE


Admite plângerea contravențională formulata de petent F____ B___ S.A . cu sediul in București, _________________________. 29-31, sector 1, in contradictoriu cu intimat A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ ( A___) cu sediul in București, _______________________, sector 1.


Anulează procesul verbal __________ nr. xxxxxxx din data de 19.12.2018.


Respinge cererea de restituire amendă, ca inadmisibilă.


Obligă intimata la plata către petentă a sumei de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru.


Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 București.


Pronunțată în ședință publică astăzi, 10.05.2019.


P_________ Grefier,


P___ I____ D_____ I____ I____


Red: P.I/Th.red: P.I./D.I.I.


4ex/ 18.06.2019


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania p_____ Fundatia RoLII.


Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104