www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareMotivarea sentintei emisa de Curtea de Apel Bucuresti in procesul dintre Curtea de Conturi si Ministerul Dezvoltarii, in cazul bancilor pentru locuinte

Autor: Bancherul.ro
2019-10-29 10:41

Motivarea sentinei din 2016 emisa de Curtea de Apel Bucuresti in procesul dintre Curtea de Conturi si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), redenumit Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in cazul bancilor pentru locuinte.


Instanta a validat masura dispusa la finalul anului 2015 de Curtea de Conturi privind "efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci de locuințe a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din bugetul MDRAP pentru care s-au dispus prin deciziile nr. 17/10.12.2015 și respectiv nr. 18/10.12.2015: stabilirea întinderii prejudiciilor (inclusiv a beneficiilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP".


2068/2016
14-06-2016
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI

R O M Â N I A


C_____ DE APEL BUCUREȘTI


SECȚIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL


 


DOSAR NR. XXXXXXXXXXX


 


SENTINȚA CIVILĂ NR. 2068


Ședința publică din data de 14.06.2016


C_____ constituită din:


P_________: O___ D______ P______


GREFIER: E____ S_____ M___


Pe rol se află pronunțarea acțiunii în contencios administrativ formulate de reclamantul M_________ D__________ R________ ȘI ADMINISTRAȚIEI P______ în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A R_______, având ca obiect „ litigii C_____ de C______ ”.


Dezbaterile și susținerile părților au avut loc la termenul de judecată din data de 24 .05.2016, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și C_____, având nevoie de timp pentru a deliber a, a amânat pronunțarea la datele de 07.06.2016 și 14.06.2016, când a hotărât următoarele:


 


C U R T E A,


Prin cererea de chemare în judecată , înregistrată pe rolul Curții de Apel București, sub nr. XXXXXXXXXXX, la data de 23.02.2016, reclamantul M_________ D__________ R________ și Admi nistrației P______ (M.D.R.A.P.) a solicitat î n contradictoriu cu C_____ de C______ a R_______ anularea încheierii Curții de C______ nr. 1/28.01.2016 prin care s-a respins în totalitate Contestația nr.xxxxxx/30.12.2015 formulată împotriva măsurilor nr.1 pct. b, nr.3 pct. a și b, nr.4 și nr.8 pct. d din Decizia nr.19/10.12.2015, emisă ca urmare a misiunii de control cu tema "Controlul utilizării subvențiilor bugetare" efectuată la MDRAP.


În fapt, în perioada 20.07.xxxxxxxxxxxxxxx15, C_____ de C______ a R_______ a efectuat la sediul MDRAP o acțiune de control privind utilizarea subvențiilor bugetare acordate pentru plata primei de la stat în cadrul contractelor de economisire creditare încheiate de instituțiile de credit participante la "Programul privind economisirea și creditarea în sistem co lectiv pentru domeniul locativ", în urma căreia a emis Decizia nr.19/10.12.2015 .


Reclamantul a înțeles să conteste măsurile nr. 1 pct. b, nr. 4 și nr. 8 pct. d din această decizie.


I) Măsura nr.1 pct. b a stabilit următoarele: - "emiterea unui ordin/dispoziție internă de către ordonatorul principal de credite prin care structura de specialitate din cadrul MDRAP cu atribuții în gestionarea acestui program să efectueze verificări cel puțin o dată pe an la nivelul celor două bănci de locuințe, astfel încât să se asigure de:


• corectitudinea calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ a primelor de stat;


• eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării;


• verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat și pentru cererile de plată depuse în anii anteriori de către băncile de locuințe pentru clienții lor".


Prin contestația formulată a arătat că această măsură este stabilită cu încălcarea prevederilor Ordinului nr.509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.


Sub acest aspect, a arătat că procedura de verificare a corectitudinii calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ a primelor de stat, a eligibilității clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ, respectiv verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat, nu se poate face decât în interiorul cadrului legal care reglementează sistemul de economisire creditare, respectiv Ordinul nr.509/2009.


Astfel, m_________ este obligat să respecte următoarele dispoziții ale ordinului nr.509/2009:


- art.7 alin.6 - "După încheierea anului calendaristic, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ vor comunică Ministerului D__________ R________ și Locuinței următoarele date în format electronic:


a) numărul contractului de economisire-creditare;


b) data încheierii acestuia;


c) numele și prenumele titularului contractului de economisire-creditare;


d) codul numeric personal al titularului contractului de economisire-creditare;


e) depunerile efectuate în anul aferent primei de stat;


f) suma reprezentând prima de stat, conform calculelor efectuate de banca de economisire și creditare în domeniul locativ".


- art.8 - "(1) Structura datelor și cerințele tehnice vor fi comunicate de către M_________ D__________ R________ și Locuinței băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, până cel mai târziu la data de 31 octombrie a anului pentru care se acordă primele de stat.


(3) În vederea identificării solicitărilor multiple de primă de stat, M_________ D__________ R________ și Locuinței verifică datele tuturor băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ. în cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător și suma de corectură se înregistrează în evidențele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ. în vederea calculului sumei de corectură pentru fiecare bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, din prima calculată conform prevederilor art. 2 alin. (3) Ut. b) se scade prima calculată și conform dispozițiilor art. 2 alin. (3) lit. a).


(4) M_________ D__________ R________ și Locuinței va arhiva toate datele în vederea unor eventuale verificări ulterioare.


(5) Anual, până cel târziu la sfârșitul lunii februarie, M_________ D__________ R________ și Locuinței va transmite băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ seturile de date corectate și, ulterior, va vira sumele aferente primelor de stat solicitate și, după caz, corectate, în termenul stabilit la art. 7 alin. (5).


(6) Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ își vor modifica datele privind primele de stat în funcție de seturile de date comunicate de M_________ D__________ R________ și Locuinței și în baza acestora vor credita conturile aferente contractelor de economisire-creditare cu primele de stat corespunzătoare".


- art. 10 - "După obținerea autorizării emise de Banca Națională a R_______, banca de economisire și creditare în domeniul locativ va înștiința M_________ D__________ R________ și Locuinței și va transmite acestuia Condițiile generale de afaceri, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, împreună cu raportul auditorului independent".


- art.11 - "(1) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, banca de economisire și creditare în domeniul locativ va transmite Ministerului D__________ R________ și Locuinței Planul de afaceri actualizat pentru anul calendaristic în curs, care să includă și o prognoză privind cuantumul primelor de stat, însoțit de raportul auditorului independent. Pe baza datelor din aceste documente M_________ D__________ R________ și Locuinței va fundamenta cuantumul surselor financiare necesare plății primelor de stat suportate de la bugetul de stat".


Toate comunicările dintre instituția reclamantă și băncile de economisire creditare, toate verificările și controalele sunt strict documentare. Dispozițiile legale nu instituie autoritatea MDRAP de a efectua controale la sediul băncilor, de a le solicita alte documente decât cele menționate expres de dispozițiile legale, de a da dispoziții băncilor sau de a efectua orice alte demersuri sau acte în raporturile cu băncile de economisire-creditare.


Autorizarea privind efectuarea de verificări la nivelul celor două bănci de economisire creditare nu este dată nici prin dispozițiile HG nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului D__________ R________ și Administrației P______, nici prin alte dispoziții legale privind funcționarea administrației p______ centrale sau din domeniul finanțelor p______ sau controlului intern managerial.


Având în vedere co nsiderentele expuse, a arătat că această măsură se referă strict la efectuarea de verificări cel puțin o dată pe an la nivelul celor două bănci de locuințe, de către o echipă numită prin ordin al ministrului, care să aibă la bază documentele transmise de către cele două bănci, conform prevederilor legale invocate, aceasta neputând extinde efectuarea verificărilor la sediul băncilor.


De asemenea, a arătat că nu există temei legal ca instituția reclamantă să analizeze eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ.


Potrivit dispozițiilor Ordinului 509/2009, m_________ are următoarele obligații.


• crearea unei baze de date (art.8 alin.2);


• identificarea solicitărilor multiple de primă de stat (art.8 alin.3);


• verificarea corectitudinii calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți (art.12).


Obligația verificării eligibilității clienților aparține în totalitate celor două bănci de economisire-creditare în domeniul locativ, astfel cum rezultă din prevederile art.1 alin.2, art.3 alin.3 și art.5 alin.3-4 din Ordinul nr.509/2009".


Pârâta a respins contestația MDRAP reținând prevederile art.12 din Ordinul nr.509/2009, art.21 alin.8 din Legea nr.500/2002 precum și prevederile stipulate în convențiile încheiate între minister și băncile participante.


Potrivit art.12 din Ordinul nr.509/2009 "M_________ D__________ R________ și Locuinței va verifica, cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienți".


Pârâta a scos din context acest articol și l-a analizat într-un sens larg, ceea ce a dus la interpretarea conform căreia MDRAP are obligația verificării în integralitate a contractelor de economisire-creditare încheiate de băncile locative, începând cu eligibilitatea clienților și până la modalitatea de calcul a primei de stat.


Așa cum se observă din lecturarea Ordinul ui nr.509/2009 și din modul în care este structurat acesta, rezultă că art.12 nu poate fi scos din contextul actului normativ în sensul că acesta stabilește în sarcina MDRAP obligația verificării integrale a contractelor de economisire-creditare.


Este evident că obligația verificării nu se poate raporta decât la obligațiile stabilite prin art.8 alin 2 și 3 din Ordinul nr.509/2009.


Totodată, respectarea măsurii impusă de pârâtă ar însemna ca MDRAP să aibă acces la întreaga documentație aflată la dispoziția băncilor și, implicit, ar trebui ca m_________ să aibă un drept de control asupra băncilor. Dreptul de control al MDRAP asupra băncilor nu este reglementat însă în vreun act normativ, iar o dovadă în plus a celor afirmate o constituie adresa Ministerului Finanțelor P______ nr.xxxxxx/09.02.2016 din care rezultă imposibilitatea instituției reclamante de a efectua controale la instituții financiare.


O opinie asemănătoare se regăsește și în adresa Ministerului Finanțelor P______ nr.xxxxxx/09.10.2015 în cere se menționează că "prima de stat va putea fi pusă la dispoziția titularului contractului de economisire - creditare numai după verificarea de către banca pentru fiecare situație în parte, a condițiilor de acordare a primei de stat prevăzute în cuprinsul art.4 din ordinul comun".


În ceea ce privește art.21 alin.8 din Legea nr.500/2002 invocat de pârâtă pentru a respinge contestația, reclamanta a arătat că aceasta se mulțumește doar să invoce această prevedere, fără a arăta în ce fel reclamanta a încălcat "legalitatea, regularitatea, economicitatea eficiența și eficacitatea creditelor bugetare repartizate".


În fapt, această prevedere este invocată tot prin prisma interpretării dată de către pârâtă prevederilor art.12 din Ordinul nr.509/2009 (a se vedea pag.7 alin.2 din încheierea nr. 1/2016), interpretare care nu poate fi susținută prin prisma argumentelor anterior invocate.


Referitor la prevederile convențiilor încheiate între minister și bănci, urmează a se observa că susținerea pârâtei pleacă de la aceeași interpretare eronată a art.12 din Ordinul nr.509/2009.


La o simplă lecturare a convențiilor, se poate constata faptul că, în cuprinsul acestora, se regăsesc toate dispozițiile Ordinului nr.509/2009.


C_____ de c______ invocă două prevederi din convențiile încheiate cu băncile, după cum urmează:


- să verifice încadrarea cererii de acordare a primei de stat în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.


A arătat reclamanta că această verificare nu se poate limita decât la obligațiile stabilite expres în sarcina ministerului prin intermediul actului normativ, iar orice altă verificare (eligibilitatea solicitanților, utilizarea creditului în scop locativ, etc.) ar însemna ca MDRAP să-și depășească atribuțiile stabilite prin intermediul Ordinului nr.509/2009.


- de a solicita băncilor participante la program informații, date și documente suplimentare ori de câte ori elementele cuprinse în solicitarea de acordare a primelor de stat nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.


Și în această situație, a apreciat reclamanta că datele și informațiile suplimentare nu se pot raporta decât la prevederile Ordinului nr.509/2009, respectiv la art.7 alin.6, potrivit căruia băncile vor comunica ministerului următoarele date:


a) numărul contractului de economisire-creditare;


b) data încheierii acestuia;


c) numele și prenumele titularului contractului de economisire-creditare;


d) codul numeric personal al titularului contractului de economisire-creditare;


e) depunerile efectuate în anul aferent primei de stat;


f) suma reprezentând prima de stat, conform calculelor efectuate de banca de economisire și creditare în domeniul locativ.


Este evident că m_________ nu ar putea cere date/informații suplimentare decât în legătură cu elementele anterior menționate. Pe cale de consecință, o eventuală solicitare din partea MDRAP a documentelor care fac dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite (art.5 alin.1), ar depăși cadrul legal reglementat prin Ordinul nr.509/2009.


II) Măsura nr.4 - "Aplicația utilizată de către MDRAP nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de stat pentru susținerea acestui program (spre exemplu: dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractelor încheiate, structura clienților în funcție de vârsta acestora)".


Potrivit art.7 alin.2 și 4 din Ordinul nr.509/2009 " Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ calculează primele de stat pentru toți clienții îndreptățiți să primească prima de stat, în funcție de sumele economisite, ( ... ) .


La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare:


a) sumele acordate drept prime de stat;


b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare;


c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare".


Pârâta a dispus această măsură în considerarea interpretării dată de aceasta art.12 din Ordinul nr.509/2009, interpretare pe care reclamanta a apreciat-o ca eronată pentru considerentele expuse la pct. l al prezentei acțiuni.


În consecință, a apreciat că legalitatea acestei măsuri depinde de interpretarea dată de instanță primului punct din prezenta cerere.


Î n măsura în care instanța va da câș tig de cauză reclamantei în ceea ce privește modalitatea de interpretare a art.12 din Ordinul nr.509/2009, și această măsura va trebui anulată, din moment ce pârâta solicită ca aplicația utilizată de minister să conțină elemente a căror verificare _____________________________.


III. Măsura 8 pct. d - Efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci de locuințe a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din bugetul MDRAP pentru care s-au dispus prin deciziile nr. 17/10.12.2015 și respectiv nr. 18/10.12.2015: stabilirea întinderii prejudiciilor (inclusiv a beneficiilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP"


C_____ de C______ a constatat la cele două bănci de economisire creditare (BCR Banca pentru Locuințe SA și Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA) mai multe nereguli care au condus la plata nelegală a unor sume de bani.


Încheierea nr. 1/2016 conține o motivare contradictorie în ceea ce privește această măsură.


Astfel, pe de-o parte, pârâta reține că obligația MDRAP este aceea de "a urmări încasarea sumelor reprezentând primă de stat achitate necuvenit", iar pe de altă parte reține că, raportat la prevederile art.12 din ordinul nr.509/2009, MDRAP are obligația "de a solicita băncilor pentru locuințe, după caz, restituirea primelor de la stat achitate în mod nelegal".


Raportat la susținerile sale, reclamanta a apreciat că trebuie făcută distincția după cum urmează:


a. pentru obligațiile MDRAP astfel cum au fost prevăzute de art.8 alin.2 și 3 din Ordinul nr.509/2009 (persoane care au renunțat/pierdut cetățenia sau in situația identificării solicitărilor multiple de primă) există posibilitatea MDRAP de a urmări recuperarea sumelor plătite nelegal;


b. pentru celelalte obligații care aparțin strict băncilor (ex: eligibilitatea clienților, documente care atestă utilizarea sumelor în domeniul locativ), MDRAP are posibilitatea urmăririi recuperării sumelor doar în măsura în care băn cile participante la program comunică cuantumul acestor a , raportat la faptul că MDRAP nu are drept de control asupra băncilor iar sumele menționate în Rapoartele de control efectuate de pârâtă la cele două bănci sunt stabilite estimativ în multe cazuri, iar în altele se menționează că nu a putut fi calculat prejudiciul.


În consecință, a solicitat obligarea pârâtei la stabilirea fără echivoc a întinderii obligației MDRAP în ceea ce privește recuperarea primelor de la stat achitate în mod nelegal.


În drept: art. 227 din Hotărârea nr.155/2014.


În susținerea celor de mai sus , a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a atașat un set de înscrisuri.


Pârâta C_____ d e C______ a R_______ a for mulat întâmpinare (f.275 vol.II) , prin care a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.


Referitor la măsurile dispuse prin Decizia nr. 19/2015, atacate de reclamant, a arătat că nu pot fi primite susținerile privind nelegalitatea acestora, pentru următoarele considerente:


Astfel, atribuția de verificare prevăzută la art.12 din Ordinul 509/2009, contrar celor susținute de reclamant, include și analiza/controlul respectării condițiilor legale pentru cererile de plată a primei de stat pentru anii anteriori.


Astfel, în urma verificărilor efectuate echipa de audit a constatat că MDRAP prin direcțiile implicate în derularea și monitorizarea Programului de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, nu și-a îndeplinit obligația de a verifica, cel puțin o dată pe an, potrivit art.12 din Ordinul nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Cap. V din Titlul II partea a II-a din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, corectitudinea calculării de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de la stat solicitate de către clienții acestora, respectiv calcularea de către băncile participante a acestor sume fără a fi luate în considerare:


- sumel e acordate drept prime de stat;


- dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire;


- depunerile anuale care depășesc valoarea totală a contractului.


Necesitatea exercitării atribuției de verificare de către MDRAP a corectitudinii calculării de către băncile de economisire și creditare a primei de stat, reiese și din situațiile identificate de echipa de audit de încheiere a unor cesiuni multiple (chiar mai mult de 10 cesiuni), cazuri în care prima de stat a fost acordată în cuantum mai mare decât maximul anual de 250 euro prevăzut de OUG nr.99/2009.


Potrivit dispozițiilor art. 12 din Ordinul nr.509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, „M_________ D__________ R________ și Locuinței va verifica, cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienți."


Modul de calcul este reglementat de prevederile art. 7 alin (4) din Ordinul nr. 509/2009 „La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare: a) sumele acordate drept prime de stat; b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare; c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare.".


Iar persoanele îndreptățite sunt cele prevăzute de art. 313 din OUG. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, astfel:


„(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.


(2) În sensul alin. (1) prin persoana singura se înțelege o persoana necăsătorită, văduva sau divorțată."


Efectuarea verificărilor cu privire la exactitatea datelor transmise de către băncile participante la program îi revine reclamantului și în baza convențiilor încheiate cu acestea, conform dispozițiilor OUG. nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național, prin care s-au stabilit obligația și dreptul:


„- de a solicita băncilor participante la program informații, date și documente suplimentare ori de câte ori elementele cuprinse în solicitarea de acordare a primelor de stat nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;


- să verifice încadrarea cererii de acordare a primei de stat în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare".


Potrivit prevederilor art.2l alin.(8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, "Ordonatorii de credite prevăzuți la alin. (1) și (3) au obli gația de a fundamenta, justifica și utiliza, în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor instituțiilor subordonate și altor beneficiari ai acestor fonduri."


În contextul dat, în mod corect s-a reținut în actul de control faptul că MDRAP nu a efectuat analize/evaluări ale eficienței și eficacităț ii Programului derulat și nu a elaborat proceduri, mecanisme prin care să se asigure de buna utilizare, în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor și alocate de la bugetul de stat pentru plata primei de la stat clienților băncilor pentru locuințe.


Toate aceste deficiențe în activitatea MDRAP au permis ca fondurile p______ destinate d__________ fondului locativ prin acordarea de subvenții (prime de la stat) prin intermediul băncilor pentru locuințe să fie utilizate în mod defectuos, fără atingerea scopului pentru care au fost acordate.


Î n urma verificărilor efectuate s-a constatat de asemenea că MDRAP utilizează un software pus la dispoziție, spre folosință, de către Asociația Băncilor pentru Domeniul Locativ în baza contractului de comodat nr.xxxxx/DGLP/06.09.2008, pentru calcularea și verificarea primelor de la stat datorate clienților băncilor de economisire - creditare în domeniul locativ.


Software-ul de specialitate însă procesează datele din baza de date doar sub aspectul identificării și corectării solicitărilor multiple de primă de stat. Conform legii: „în cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător și suma de corectură se înregistrează în evidențele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ".


Aplicația nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de la stat pentru susținerea acestui program (spre exemplu: dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractelor încheiate, dobânda calculată aferentă primei de stat capitalizată în contul clienților, depunerile care depășesc valoarea acestor contracte sau structura clienților în funcție de vârsta acestora).


Nu s-a asigurat până la data controlului audita rea a acestui software pentru aprecierea corespunzătoare a performanțelor și limitărilor acestuia în corelație cu prevederile legii, în funcție de necesitățile și cerințele entității auditate.


Cu privire la măsura prevăzuta la pct.8 lit. d) din Decizia nr. 19/2015, reclamantul arată că aceasta a fost dispusă prin prisma controlului efectuat la cele două bănci participante la program, BCR BpL și Raiffesein BpL.


L a dispunerea măsurii atacate, s-au avut în vedere în esență următoarele abateri de la legalitate și regularitate identificate cu privire la plata primei de stat de către cele două bănci participante:


- efectuarea plății primei de la stat către clienții titulari ai contractelor de economisire - creditare reziliate și repartizate după o perioadă de 5 ani, sau mai mare de 5 ani de la data încheierii lor, fără justificarea utilizării sumei economisite în scop locativ;


- includerea valorii comisioanelor de deschidere a contractelor de economisire și creditare și a celor de administrare și alte comisioane care exced dobânda legală, în baza de calcul a primei de la stat ceea ce a condus la majorarea nelegală a cuantumului acesteia;


- neplata către bugetul de stat a dobânzii capitalizate în conturile clienților, odată cu restituirea primei de stat către m_________ de resort, cu consecința însușirii nelegale, atât de către bancă, cât și de către clienți, a dobânzilor aferente primei de stat restituite MDRAP;


- încheierea de contracte de economisire - creditare cu persoane fizice - copii minori (cu vârsta sub 18 ani) și persoane vârstnice (cu vârsta peste 65 de ani) ceea ce a condus la acordarea nelegală a primei de stat prin eludarea prevederilor legale în condițiile în care aceste contracte au fost în fapt doar de economisire;


- eliberarea nelegală a primei de la stat clienților titulari ai contractelor de economisire - creditare fără ca aceștia să justifice, în toate cazurile, utilizarea în scop locative a sumelor economisite, inclusiv prima de stat cu consecința utilizării nelegale a fondurilor p______;


- plata nelegală a unei prime de stat peste nivelul maxim prevăzut de lege, către clienții beneficiari ai cesiunilor de contracte de economisire - creditare, consecința fiind utilizarea nelegală a fondurilor p______.


În concluzie, cele două bănci implicate în derularea Programului au solicitat și încasat necuvenit prime de la stat în sumă de 43.879.497 lei - BCR BpL, respectiv în sumă de 11.205.643 lei - Raiffeisen BpL, cu consecința prejudicierii bugetului de stat.


M ăsura dispusă vizează efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci prejudiciile reprezentând prime de stat plătite din subvențiile acordate de la bugetul de stat prin MDRAP, în raport de prevederile art.9 alin.(4) din Ordinul comun XXXXXXXXXXXXX, potrivit cărora: „banca de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului D__________ R________ și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. în acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului D__________ R________ și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate".


În drept, au fost invocate dispozițiile art.205 Cod pr.civ., art. l alin.(l) -(3), art.21 alin.(l), art.22 lit. f), art.23 și art.33 alin.(3) si ar.43 lit. c) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată, pct.204 și pct.227 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului nr.155/2014, art.16 - 18 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, apro bată prin Legea nr.227/2007, art.8 alin.(2) - (3), art.9 și art.12 din Ordinul comun nr.509/2471/ 2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, emis de M_________ Finanțelor P______ și M_________ D__________ R________ și Locuinței, Condițiile Generale ale Contractelor de Economisire - Creditare ale BCR BpL aprobate de Banca Națională a R_______, art.14 alin.(i) și art.29 alin.(3) Legea finanțelor p______ nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


În susținere, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri .


La termenul de judecată din data de 24.05.2016, instanța a luat act de precizarea reclamantului în sensul că acesta nu contestă și măsura de la nr.3 pct. a și b din Decizia nr. 19/10.12.2015 emisă de C_____ de C______, aceasta fiind menționată din eroare în petitul acțiunii.


Instanța a încuviințat și a administrat pentru părți proba cu înscrisurile depuse la dosar.


Asupra cererii de chemare în judecată, C_____ reține următoarele:


În fapt, în perioada 20.07.2015 – 27 .10.2015, C_____ de C______ a R_______ a efectuat la sediul pârâtului M_________ D__________ R________ și Administrației P______ (MDRAP) un control privind utilizarea subvențiilor bugetare acordate pentru plata primei de la stat în cadrul contractelor de economisire-creditare, încheiate de instituțiile de credit participante la ,,Programul privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.


În urma controlului , s-a emis Decizia Curții de C______ nr. 19/10.12.2015 ( f. 47 vol.I.). Împotriva acestei decizii, reclamantul a formulat contestație, soluționată prin Încheierea Curții de C______ nr. 1/28.01.2016 ( f. 61 vol.I.).


Prin prezenta cerere de chemare în judecată, reclamantul a contestat măsurile nr. 1 pct. b, nr. 4 și nr. 8 pct. d din Decizia nr. 19/10.12.2015 emisă de C_____ de C______ a R_______ ( f. 47 vol.I.).


Prin măsura nr.1 pct. b din decizia mai sus-menționată s-au stabilit următoarele: "E miterea unui ordin/dispoziție internă de către ordonatorul principal de credite prin care structura de specialitate din cadrul MDRAP cu atribuții în gestionarea acestui program să efectueze verificări cel puțin o dată pe an la nivelul celor două bănci de locuințe, astfel încât să se asigure de:


• corectitudinea calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ a primelor de stat;


• eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării;


• verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat și pentru cererile de plată depuse în anii anteriori de către băncile de locuințe pentru clienții lor".


În ceea ce privește obligația stabilită în sarcina pârâtului de a verifica eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării , C_____ reține ca fiind întemeiate susținerile reclamantului, măsura dispusă nefiind conformă cu prevederile legale incidente.


Astfel, C_____ reține că la capitolul V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecv area capitalului, intitulat ,, Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ” s-a reglementat dreptul de primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ, prevăzându-se la art. 317 că ,, Procedura de acordare a primei de stat se stabilește de către M_________ Finanțelor P______ împreună cu M_________ Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun .”


În aplicarea acestor prevederi legale, a fost emis Ordinul nr. 509/2471 din 10.07.2008 , care cuprinde dispoziții privind obligațiile ce revin băncilor, precum și obligații ce revin MDRAP .


Din examinarea prevederilor acestui ordin, C_____ constată că obligațiile de verificare stabilite în sarcina Ministerului, pot fi sintetizate după cum urmează:


- crearea unei baze de date (art.8 alin.2) in scopul identificării persoanelor care au renunțat sau au pierdut cetățenia română in anul aferent primei de stat, persoane căror a nu li se acordă prima de stat;


- verificarea datelor tuturor băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ în vederea identificării solicitărilor multiple de primă de stat (art.8 alin.3) și efectuarea de corecturi asupra sumelor;


- verificarea corectitudinii calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți (art.12).


Pârâta C_____ de C______ a susținut că reclamantului MDRAP ii revine obligația verificării eligibilității clienților băncilor, în principal, în temeiul art. 12 din Ordi nul nr. 509/2471/ 10.07.2008 , conform căruia ,, M_________ D__________ Reg ionale și Locuinței va verifica , cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienți . „


C_____ constată că aceste prevederi legale nu instituie nicio obligație cu privire la efectuarea de verificări privind eligibilitatea clienților, stabilind obligația de verificare a corectitudinii calculării de către bancă a primelor de stat.


Art. 2 din Ordin cuprinde prevederi cu privire la cuantumul primei, iar la art. 7 alin.(2) și (3) se prevăd dispoziții privind modul de calcul al primei și sumele care trebuie luate în considerare la calcularea acesteia.


Prin urmare, cât timp la art. 12 din Ordin se prevede clar efectuarea de verificări privind corectitudinea calculării primelor de stat, iar Ordinul cuprinde dispoziții care fac referire expresă la modul de calcul al primei de stat, C_____ apreciază că Ministerului ii revine în temeiul a rt. 12 din Ordin obligația de a verifica aspectele ce țin strict de calculul sumelor, iar nu eligibilitatea clienților băncilor, respectiv un aspect ce ține de respectarea condițiilor legale pentru încheierea contra ctului de economisire-creditare ș i a cărui verificare revine băncii.


Nu poate fi reținută o astfel de obligație în sarcina MDRAP nici în temeiul art. 313 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, conform cărora ,, Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane sigure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea ”, cât timp textul de lege nu stabilește în sarcina MDRAP obligația de a verifica calitatea de persoană sigură a clienților care încheie contractele de economisire-creditare.


La fel, C_____ reține că o astfel de obligație nu este stipulată nici în OUG nr. 215/2008, act normativ menționat ca fiind încălcat în decizia Curții de C______ și nici în convențiile încheiate între MDRAP și băncile de economisire și creditare.


Au fost invocate de C_____ de C______ următoarele drepturi și obligații ale ministerului prevăzute în aceste convenții, respectiv dreptul/obligația: ,, - de a solicita băncilor participante la program informații, date și documente suplimentare ori de câte ori elementele cuprinse în solicitarea de acordare a primelor de stat nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;


- să verifice încadrarea cererii de acordare a primei de stat în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare,”


C_____ constată că aceste prevederi, incluse în convențiile încheiate de Minister cu băncile, nu instituie dreptul sau obligația Ministerului de a verifica eligibilitatea clienților. Este adevărat că M_________ poate solicita băncilor date și documente suplimentare, însă acestea vizează analizele și verificările pe care m_________ este obligat să le facă, neputându-se stabili n temeiul acestor prevederi obligația efectuării unor verificări suplimentare celor prevăzute expres de lege.


De asemenea, C_____ reține că obligația de a verifica încadrarea cererii de acordare a primei de stat în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare vizează efectuarea unor verificări privind cererea de acordare a primei, respectiv condițiile prevăzute de lege cu privire strict la cererea de acordare a primei, iar nu verificări privind contractele de economisire-creditare încheiate de bancă.


În consecință, C_____ constată că nu există nici un temei legal pentru a se impune în sarcina pârâtul obligația de a efectua verificări cu privire la eligibilitatea clienților băncii, această măsură dispusă de C_____ de C______ urmând a fi anulată.


Cât privește însă obligațiile stabilite la aceeași măsură din decizie, de a verifica corectitudinea calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ a primelor de stat și verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat și pentru cererile de plată depuse în anii anteriori, C_____ reține că reclamatului ii revin aceste obligații în temeiul art. 12 din Ordinul nr. 509 509/2471 din 10.07.2008 , măsura urmând a fi menținută sub aceste aspecte . De altfel, reclamantul nu a formulat critici cu privire la aceste măsuri.


La m ăsura nr.4 din Decizia Curții de C______ nr. 19/10.12.2015 , s-au stabilit următoarele: "Aplicația utilizată de către MDRAP nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de stat pentru susținerea acestui program (spre exemplu: dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractelor încheiate, dobânda calculată aferentă ,,primei de stat” capitalizată în contul clienților, depunerile care depășesc valoarea acestor contracte structura clienților în funcție de vârsta acestora)".


C_____ reține că această măsură este legală.


În acest sens, C_____ reține că potrivit art. 12 din Ordinul nr. 509 509/2471 din 10.07.2008 , reclamantului ii revine obligația de a verifica corectitudinea calculului efectuat de bănci cu privire la prima de stat.


Conform art.7 alin. 2 și 4 din Ordinul nr.509/2009 " (2) Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ calculează primele de stat pentru toți clienții îndreptățiți să primească prima de stat, în funcție de sumele economisite,( ... ).


(4) La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare:


a) sumele acordate drept prime de stat;


b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare;


c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare ".


C_____ constată că art. 12 din Ordin stabilește in sarcina MDRAP obligația de a face verificări ce țin de calculul primei de stat, iar art. 7 din Ordin conține dispoziții privind calculul primei, fiind menționate sumele care nu se iau în considerare la calculul primei de stat.


Cum măsura dispusă de C_____ de C______ face referire în principal la sumele enumerate la art. 7 alin. (4) din Ordin, având ca scop utilizarea unei aplicații care să asigure o monitorizare exactă a unor astfel de sume, ce nu trebuie luate in calcul, C_____ constată că măsura dispusă vizează chestiuni ce țin de calculul efectiv al primelor de stat, cu privire la care m_________ are obligația de control.


Prin urmare, C_____ reține că susținerile reclamantului cu privire la nelegalitatea acestei măsuri sunt nefondate, măsura urmând a fi menținută.


La măsura nr. 8 din Decizia Curții de C______ nr. 19/10.12.2015 , s-au stabilit următoarele: ,, Efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci de locuințe a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din bugetul MDRAP pentru care s-au dispus prin deciziile nr. 17/10.12.2015 și respectiv nr. 18/10.12.2015: stabilirea întinderii prejudiciilor (inclusiv a prejudiciilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP ”.


C_____ constată că măsura dispusă este legală, față de prevederile art. 9 alin.(4) din Ordinul nr.509/2009 , conform cărora: ,, banca de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului D__________ R________ și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare .”


La fel ca și C_____ de C______, prezenta instanță constată că prin măsura dispusă nu s-a stabilit in sarcina reclamantului MDRAP obligația de a stabili prejudiciul. În sarcina băncilor s-a dispus prin deciziile nr. 17/10.12.2015 și respectiv nr. 18/10.12. 2015 să stab ilească întinderea prejudiciilor (inclusiv a prejudiciilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP . După ce băncile vor duce la îndeplinire măsurile dispuse prin deciziile nr. 17/10.12.2015 și respectiv nr. 18/10.12. 2015, fie acestea vor returna către Minister sumele acordate în mod necuvenit cu titlu de primă de stat, fie în măsura, în care nu vor proceda de această manieră, M_________ are obligația conform prevederilor art. 9 alin.(4) din Ordin și măsurii dispuse de C_____ de C______ să ia măsuri pentru recuperarea de la bănci a prejudiciului stabilit.


În consecință, C_____ reține că obligația MDRAP rezultă cu claritate din conținutul măsurii dispuse, nefiind întemeiate susținerile în sensul că sunt necesare alte lămuriri sub acest aspect.


Pentru considerentele de fapt și de drept expuse, C_____ va admite în parte cererea de chemare în judecată, va anula decizia nr. 19/10.12.2015 și încheierea nr. 1/28.01.2015, emise de C_____ de C______, în ceea ce privește constatarea și măsura dispusă la punctul nr. 1 lit. b) privind obligația reclamantului M.D.R.A.P. de a verifica ,,eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației apli cabile în domeniul creditării” și va respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca nefondată.


 


PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HORĂRĂȘTE:


 


Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M_________ D__________ R________ ȘI ADMINISTRAȚIEI P______ , cu sediul în București, s ector 5 _____________________, Latura Nord, în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A R_______, cu sediul în București, sectorul 1, ___________________. 22-24.


Anulează decizia nr. 19/10.12.2015 și încheierea nr. 1/28.01.2015, emise de C_____ de C______, în ceea ce privește constatarea și măsura dispusă la punctul nr. 1 lit. b) privind obligația reclamantului M.D.R.A.P. de a verifica ,,eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării”.


Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca nefondată.


C u drept de recurs î n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la C_____ de Apel București Secția C_________ Administrativ și Fiscal.


Pronunțată în ședință publică azi, 14.06.2016.


 


P_________ GREFIER


O___ D______ P______ E____ S_____ M___


 


 


 


Red . P__/4 ex ./16.06.2016


 


Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.


Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro