www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareCetelem, amendata de ANPC pentru comisioane ascunse la cardul de credit

Autor: Bancherul.ro
2019-06-02 12:44

Cetelem (BNP Paribas) a fost amendata de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului (ANPC) pentru ca i-a impus unui client costuri suplimentare aferente unui card de credit, pentru o asigurare despre care acesta nu a fost informat, precum si pentru retragerile de numerar de la bancomat, calculate gresit, cu sume mai mari decat ar fi trebuit.

Cetelem a contestat in instanta amenda primita de la ANPC, insa a pierdut procesul in prima instanta, la Judecatoria Constanta, o decizie definitiva urmand a fi pronuntata de de Tribunalul Constanta.

Iata decizia Judecatoriei Constanta in acest caz:

12021/2018
12-11-2018
Plângere contraventionala
Judecatoria CONSTANTA

ȘEDINȚA DIN DATA DE 12.11.2018

Instanța constituită din:

P_________ : A_______ N_____

GREFIER : E____ F____

Pe rol, soluționarea cauzei civile având ca obiect , acțiune formulată de petenta B__ P______ P_______ F______ S.A. P____ - S________ BUCUREȘTI (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/xxxxx/20.12.2017) cu sediul în București, ______________________-80, etaj 4, sector 1 și sediul ales p_____ comunicarea actelor de procedură la S.C.P.A. „D_____ și Asociații”, cu sediul în sector 1, București, ________________________________, nr. 55, Vila 6, în contradictoriu cu intimatul A__________ N________ P_____ P________ C_____________ – C___________ REGIONAL P_____ P________ C_____________ – REGIUNEA SUD EST GALATI - C___________ JUDETEAN P_____ P________ C_____________ CONSTANTA cu sediul în Constanta, Poporului, nr. 121BIS.

Dezbaterile s-au purtat în ședința publică din 18.10.2018, fiind consemnate prin încheierea de la acea dată, care face corp comun cu prezenta hotărâre. Instanța a amânat pronunțarea la data de astăzi.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei C________ la data de 08.05.2018 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX petenta B__ P______ P_______ F______ S.A. P____ S________ București a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenție __________ nr. xxxxxxx încheiat la data de 19.04.2018 de intimata A__________ Națională p_____ Protecția C_____________, C___________ Regional p_____ Protecția C_____________ Regiunea Sud-Est G_____, C___________ Județean p_____ Protecția C_____________ C________, solicitând anularea acestuia, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunilor contravenționale cu avertismentul. Totodată, a solicitat în temeiul art.15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, suspendarea executării măsurii dispuse de intimată pana la soluționarea definitiva și irevocabila a cauzei.

În motivarea în fapt a plângerii, petenta a arătat, în esență, că a fost sancționată contravențional prin procesul-verbal contestat p_____ încălcarea legislației privind protecția c_____________, dar susține că nu se face vinovată de săvârșirea faptei.

Petenta a arătat că la momentul încheierii contractului de credit cu nr. autorizare xxxxxxxx/31.01.2013 între Cetelem IFN SA și Cocarta G_______ C_______, acesteia din urmă i-au fost aduse la cunoștință caracterisiticile creditului acordat și și-a manifestat dorința de a încheia contractul, optând și p_____ o asigurare facultativă în sensul aderării la contractul de asigurare de grup.

Cu referire la asigurarea facultativă , petenta a menționat că în domeniul controalelor efectuate p_____ asigurări, are incidența actul special OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiara, sens în care încălcarea legislației din domeniul asigurărilor se constata de A.S.F., astfel cum se indica în cuprinsul art. 21 ind. 2 din acest act normativ. în aceste condiții, rezulta ca intimata a aplicat sancțiuni fara a avea competenta în materia asigurărilor, încălcând astfel legislația speciala în vigoare.

Totodată, petenta a precizat că nu a încalcat prevederile în temeiul cărora în mod vădit neîntemeiat a fost sancționată, solicitând instanței să aibă în vedere dispozițiile art. 5 din contract din care rezulta că secțiunile menționate fac parte integrantă din contract, dar și faptul că Formularul Informații precontractuale credit și Formularul informații precontractuale privind asigurarea facultativa sunt oferite prin documente separate, în acord cu prevederile art. 12 din OUG nr. 50/2010. În ceea ce privește dobânda penalizatoare, petenta a precizat că aceasta a fost prevăzută în Contract - Secțiunea Reguli de creditare Cetelem la punctul 4. Dobânda. Taxe Comisioane. Alte Costuri subpunctul 4.5, fiind adusa la cunoștința numitei Cocarta G_______ C_______ și prin formularul „Informații standard la nivel european privind Creditul p_____ Consumatori" - la art. 4 lit. d.

Referitor la sancțiunea aplicata p_____ pretinsa nerespectare a dispozițiilor art. 10 lit. b din O.G. nr. 21/1992, petenta a precizat că a fost sancționată întrucât Cocarta G_______ C_______ nu a beneficiat de o redactare clara și precisa a clauzelor contractuale privind comisionul de administrare în cuantum de 272 lei, însă valoarea acestuia a fost clar precizată la pct. 3.1.2 din „Lista dobânzi, taxe și comisioane”.

Referitor la sancțiunea aplicata p_____ pretinsa nerespectare a dispozițiilor art. 7 lit. c liniuța 2 din O.G. nr. 21/1992, petenta a precizat că a fost sancționată întrucât a perceput dobânda penalizatoare în condițiile în care nu a fost prevăzută în contract, asigurare, comision de retragere, comision de administrare, însă calculul sumelor datorate s-a efectuat cu respectarea prevederilor contractuale agreate de părți prin semnarea contractului de credit.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 și ale O.G. nr. 21/1992, iar în susținerea acțiunii au fost depuse înscrisuri (filele nr. 27-85).

Plângerea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Intimata A__________ Națională p_____ Protecția C_____________, C___________ Regional p_____ Protecția C_____________ Regiunea Sud-Est G_____ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată și menținerea procesului-verbal de contravenție ca fiind legal și temeinic.

S-a arătat, în esență, că materialul probator face dovada faptei săvârșite de petentă, iar procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor legale incidente în cauză.

În probațiune s-a încuviințat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele :

În fapt, prin procesul-verbal de constatare a contravenției __________ nr. xxxxxxx încheiat la data de 19.04.2018 petenta B__ P______ P_______ F______ S.A. P____ S________ BUCUREȘTI a fost sancționată de către intimata A__________ Națională p_____ Protecția C_____________, C___________ Regional p_____ Protecția C_____________ Regiunea Sud-Est G_____, C___________ Județean p_____ Protecția C_____________ C________ p_____ săvâșirea contravențiilor prevăzute de art. 9 3 lit. b din O.G. nr. 21/1992 și sancționată conform art. 50 alin. 1 lit. e din O.G. nr. 21/1992, art. 7 lit. c liniuța 2 din OG nr. 21/1992 și sancționată conform art. 50 alin. 1 lit. a din OG nr. 21/1992, respectiv art. 10 lit. b din O.G. nr. 21/1992 și sancționată conform art. 50 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 21/1992.

Instanța reține că descrierea faptelor contravenționale reținute în sarcina petentei au fost pe larg expuse în Anexa I la procesul-verbal de constatare a contravenției __________ nr. xxxxxxx încheiat la data de 19.04.2018 (filele nr. 107-113).

Verificând plângerea potrivit art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanța constată că aceasta a fost formulată în termen, iar procesul-verbal de contravenție întrunește cerințele de legalitate prevăzute de dispozițiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancțiunea nulității absolute.

În ceea ce privește susținerile petentei referitoare la incidența O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, instanța le apreciază ca fiind neîntemeiate, p_____ considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 21 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 9 3 /2012, încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.

Actul normativ anterior menționat este un act general, în timp ce O.G. nr. 21/1991 este un act normativ cu caracter special, reglementând o ________ contravenții ce au ca scop protejarea cetățenilor în calitatea lor de consumatori, asigurând astfel cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informării lor complete despre caracteristicile esențiale ale acestora, apărării și asigurării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.

Înlăturarea de la aplicarea legii generale ori de câte ori există o dispozitie specială într-o materie dată este de la sine înteleasă, fiind consecința directă a principiului specialia generalibus derogant. Prin urmare, procesul verbal contestat a fost în mod corect întocmit de către reprezentanții intimatei Autorității Naționale p_____ Protecția C_____________, competența organului constatator în aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 50 și art. 50 fiind prevăzută în mod expres de legiuitor prin art. 54 alin. 1 din O.G. nr. 21/1992.

Referitor la temeinicia procesului-verbal, instanța are în vedere materialul probator administrat în cauză, din care rezultă că intimata a făcut dovada săvârșirii contravenției de către petentă.

În drept, potrivit art. 3 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția c_____________, principalele drepturi ale c_____________ sunt de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile și interesele legitime și de a fi informați complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum și de a fi educați în calitatea lor de consumatori.

Conform prevederilor art. 7 lit. c) din O.G. nr. 21/1992 prestatorii de servicii ca obligații:

- să folosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produse și proceduri sigure și, după caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate și/sau certificate, și să anunțe imediat existența pe piață a oricărui produs despre care au cunoștință că este periculos;

- să presteze numai servicii care nu afectează viața, sănătatea sau securitatea c_____________ ori interesele economice ale acestora;

- să respecte condițiile prescrise sau declarate, precum și clauzele prevăzute în contracte;

- să asigure, la prestarea serviciilor, condițiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum și cele specifice desfășurării activității;

- să asigure, la prestarea serviciilor, condiții igienice, condițiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum și cele specifice desfășurării activității;
(la data 31-dec-2007 Art. 7, litera C. din capitolul II modificat de Art. XI, punctul 4. din titlul II din Legea 363/2007 )

- să asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, condiții igienice, condițiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum și cele specifice desfășurării activității.

Potrivit dispozițiilor art. 9 3 lit. b din OG nr. 21/1992 „În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligați să respecte următoarele reguli: b) dobânzile, precum și toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării și derulării contractului, respectiv aferente unor servicii în privința cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menționate în contract, fără a se face trimiteri la condiții generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife și comisioane sau orice alt înscris.

Conform prevederilor art. 10 lit. b din același act normativ Drepturile c_____________, la încheierea contractelor, sunt: b) de a beneficia de o redactare clară și precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a prețurilor și tarifelor și, după caz, a condițiilor de garanție

a)libertatea de a lua decizii la achiziționarea de produse și servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale abuzive în vânzare, de natură a influența opțiunea acestora;

Încălcarea dispozițiilor mai sus enunțate constituie contravenții și se sancționează potrivit art. 50 din O.G. nr. 21/1992, iar sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice.

În soluționarea cauzei instanța are în vedere faptul că, deși O.G. nr. 2/2001 nu conține nicio dispoziție expresă cu privire la forța probantă a procesului-verbal de contravenție, există o prezumție de legalitate și de temeinicie a acestuia având în vedere faptul că este vorba despre un act administrativ. Ca atare, se prezumă că situația de fapt menționată în procesul-verbal este conformă realității, prezumție ce poate fi răsturnată de petent prin proba contrară, prin raportare și la dispozițiile art. 249 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”.

Se constată că petenta nu a făcut dovada contrară celor menționate de agentul constatator în procesul-verbal și ținând cont de materialul probator administrat în cauză, instanța retine ca aceasta se face vinovată de săvârșirea contravențiilor reține în sarcina sa, iar sancțiunile au fost în mod legal aplicate.

Astfel, la data de 01.02.2013, numita Cocarta G_______ a formulat cerere p_____ acordarea unui produs financiar prin care a solicitat acordarea de către Cetelem IFN S.A. a următorului produs financiar: card de credit – valoare linie de credit cu card atașat: 3299 lei.

La data de 31.01.2013, între numita Cocarta G_______ și Cetelem IFN S.A. s-a încheiat contractul de credit nr. autorizare xxxxxxxx/31.01.2013 al cărui obiect îl constituie acordarea de către Cetelem împrumutatului a unei Linii de Credit, cu un Card de credit atașat, însușit de către client prin semnătură.

Conform clauzei stipulate la art. 5.1, contractul conține mai multe Secțiuni, parte integrantă din acesta, respectiv: C ondiții Financiare (inclusiv Lista Dobânzi, Taxe si Comisioane p_____ Linie de Credit cu Card de credit atașat); Reguli de creditare Cetelem; Certificat de asigurare; Formularul Informații Precontractuale, formularul Informații Precontractuale privind asigurarea si Condițiile Generale de Asigurare de G___ atașată produselor de credit oferite de Cetelem (extras).

În ceea ce privește Formularul Informații precontractuale credit, c reditorul și, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor și a condițiilor de creditare oferite de către creditor, precum și, după caz, a preferințelor exprimate și a informațiilor furnizate de către consumator, informațiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte p_____ a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

Instanța reține că rolul formularelor cu informații precontractuale credit este acela de a permite consumatorului să compare mai multe oferte p_____ a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit, acestea neputând înlocui însă contractul de credit, creditorul având obligația inserării clauzelor privind dobânzile, precum și toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării și derulării contractului în cuprinsul contractului.

Prin urmare, instanța constată că menționarea obligațiilor ce revin debitorului doar în formularele precontractuale nu este o conduită corespunzătoare normelor legale, leguitorul reglementând obligativitatea inserării tuturor costurilor în contractul de credit însușit de părți, trimiterea la condiții generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife și comisioane sau orice alt înscris nefiind permisă.

Instanța reține și faptul că, deși clienta Cocarta G_______ a semnat Cererea de aderare la Contractul de asigurare de G___ și Anexa la formularul informații precontractuale credit, aceste înscrisuri nu stipulează în mod expres întinderea obligațiilor ce îi revin debitoarei, acestea fiind prevăzute doar în Bonul de tranzacție în rate fixe nr. 03201707din 01.02.2013, înscris ce nu face parte integrantă din contractul încheiat între părți.

Totodată, instanța constată că respectivele costuri specifice unei asigurări nu au fost aduse la cunostința clientei Cocarta G_______ prin contractul de credit nr. autorizare xxxxxxxx din data de 31.01.2013, fiind impuse consumatoarei ulterior încheierii acestuia. Prin urmare, întrucât costurile asigurării facultative nu sunt menționate în contract în mod clar și fără echivoc, consumatoarea nu a avut posibilitatea reală de a-și exprima consimțământul cu privire la această asigurare, aceasta neavând decât să accepte ca atare întinderea obligațiilor ce îi revin.

Instanța are în vedere că, d eși în contractul de credit nr. autorizare xxxxxxxx din data de 31.01.2013 la rubrica 3 „Lista de dobânzi taxe și comisioane” figurează doar dobânda variabilă, comisionul de administrare, comisionul unic și D__, în sarcina debitoarei a fost impusă și dobânda penalizatoare, modalitatea de percepere și modul de calcul al acesteia fiind menționate în pct. 4 din Secțiunea reguli de Creditare Cetelem, înscris neînsușit prin semnătură de către clienta Cocarta G_______, precum și în formularul privind informații precontractuale, al cărui rol a fost anterior menționat.

Or, instanța reține că toate costurile referitoare la credit trebuie să fie incluse în contractul de credit, fară a se face trimitere la alte documente și nu poate fi percepută dacă nu este menționată clar în contract, prin efectuarea de trimiteri la alte prevederi decât cele contractuale, cu încălcarea dispozițiilor art. 9 3 din O.G. nr. 21/1992.

În ceea ce privește contravenția prevăzută de art. 10 lit. b din O.G. nr. 21/1992, instanța reține că numita Cocarta G_______, în calitate de consumator, nu a beneficiat de o redactare clară și precisă a clauzelor contractuale, întrucât contractul de credit nr. autorizare xxxxxxxx din data de 31.01.2013 nu cuprinde informații complete legate de modul de calcul al comisionului de administrare în valoare de 272 lei, ce a fost calculat incorect de către petentă.

Astfel, comisionul de administrare este prevăzut la art. 3.1.2 din contractul de credit nr. autorizare xxxxxxxx din data de 31.01.2013 în valoare de 4 lei/lunar și 35 lei/anual, iar din susținerile petentei a reieșit că începând cu data de 15.12.2016 comisionul în cuantum de 4 lei/lunar nu a mai fost perceput.

Prin urmare, modalitatea de calcul a sumei de 272 lei percepută cu titlu de comision de administrare nu este corectă, în condițiile în care în perioada februarie 2013 – decembrie 2016 comisionul de administrare ar fi în cuantum de 188 lei (47 luni x 4 lei/lunar), iar ulterior de 70 lei (2 ani x 35 lei/anual).

Cu privire la contravenția prevăzută de art. 7 lit. c liniuța 2 din OUG nr. 21/1992, instanța reține că interesele economice ale clientei Cocarta G_______ au fost afectate în condițiile în care petenta a considerat că aceasta datorează dobânda penalizatoare, asigurare, comisionde retragere, comision de administrare și dobânda, la sumele pe care le-a calculat.

Astfel, în ceea ce privește comisionul de retragere de 41,46 lei, instanța reține că în contractul de credit nr. autorizare xxxxxxxx din data de 31.01.2013 la art. 3.2 este menționat „comision de utilizare card la ATM/ghișeele băncilor” de 2%+4 lei, însă acest cuantum nu este respectat, modul de calcul fiind incorect.

În acest sens instanța constată că în extrasul de cont de la filele 143-145 este menționată la data de 24.05.2014 suma retrasă de 100 lei și comisionul de retragere ATM în valoare de 6,70 lei, însă conform modalității de calcul de la art. 3.2 din contract, comisionul ar fi trebuit să fie 6 lei. Aceleași aspecte se constată și la suma retrasă în cuantum de 30 lei din 29.05.2014 p_____ care, în mod corect comisionul de retragere ar fi în valoare de 4,60 lei, iar nu 5,16 lei cum s-a calculat sau p_____ suma retrasă de 50 lei în data de 07.06.2014 p_____ care comisionul de retragere corect ar fi 5 lei, iar nu 5,60 lei cum s-a reținut.

Referitor la individualizarea sancțiunilor aplicate, instanța are în vedere dispozițiile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001 potrivit cărora „sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Se constată că agentul constatator a dispus amenda în cuantumul orientat către minim p_____ faptele prev. de art. 7 lit. c liniuța a 2-a și art. 9 3 din OG nr. 21/1992, dar și un cuantum mediu p_____ fapta prev. de art. 10 lit. b din OG nr. 21/1992, iar prin raportare la gravitatea și gradul de pericol social al acestora, instanța apreciază că s-a realizat o corectă individualizare a sancțiunilor aplicate.

Față de cele expuse, instanța retine va respinge plângerea ca nefondată.

Sursa: ROLII