www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareFirst Bank, amendata de ANPC pentru ca nu a dat unui client restul in CHF la plata unei rate la credit

Autor: Bancherul.ro
2019-05-23 09:18

First Bank, fosta Piraeus Bank, a fost amendata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru ca nu a dat unui client restul in valoare de 18 franci elvetieni (CHF) la plata unei rate la credit, motivand ca nu detine subdiviziuni ale monedei elvetiene, cu alte cuvinte nu are bani marunti in franci.


Banca a contestat amenda ANPC in instanta, dar a pierdut definitiv procesul. Vezi detalii mai jos:


Tribunalul BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Informaţii dosar
Informaţii generale


Părţi


Şedinţe


Căi atac


Citare prin publicitateInformaţii generale
Nr. unic (nr. format vechi) : 41535/299/2016*
Data inregistrarii 07.01.2019
Data ultimei modificari: 23.05.2019
Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: anulare proces verbal de contravenţie PVC 0765323
Stadiu procesual: Apel


Părţi
Nume Calitate parte
FIRST BANK ROMÂNIA SA Apelant
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR Intimat


Şedinţe
22.05.2019
Ora estimata: 10:30
Complet: C17 Apel-CV
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii. Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2019.
Document: Hotarâre 22.05.2019


588/2017
21-02-2017


Anulare proces verbal de contraventie


Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat


Cod ECLI ECLI:RO:JDS1B:2017:009.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXX


R O M Â N I A


 


JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI


SECȚIA I CIVILĂ


 


SENTINTA CIVILA Nr. 588


Ședința publică de la 21 Februarie 2017


Completul compus din:


P_________ A_____ N______


GREFIER C_____ A______


 


 


 


 


 


Pe rol judecarea cauzei C_________ administrativ și fiscal privind pe petent P______ B___ R______ SA și pe intimat A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA CONSUMATORIL OR , având ca obiect anulare proces verbal de contravenție PVC xxxxxxx


Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la 14.02.2017 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea data care face parte integrantă din prezenta și când instanța a amânat pronunțarea p_____ astazi, data de 21.02.2017 cand, deliberand, a hotarat urmatoarele:


INSTANȚA


 


Asupra plângerii de față,


Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXXXXX la data de 14.10.2016 si formul ata împotriva procesului-verbal de contravenție __________ nr. xxxxxxx din 14.10.2016 emis de intimata A__________ Națională p_____ Protecția C_____________, petenta P______ B___ Romania S.A. a solicitat anularea procesului-verbal de contravenție menționat exonerarea sa de plata amenzii și în subsidiar înlocuirea amenzii cu avertismentul, cu cheltuieli de judecată.


In motivarea plângerii, petenta a arătat că agentul constatator a reținut în mod greșit că ar fi vorba de o contravenție, fiind respectate în to talitate prevederile legale, în condițiile în care nu poate fi vorba de un comportament incorect al băncii.


In drept, plângerea a fost întemeiata pe dispozițiile art. 1, art. 15, art. 16, art. 17, art. 20 din O.G. nr. 2/2001 și art. 2 și art. 4 din Legea nr. 363/2007.


In dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar, in fotocopii, înscrisuri.


Intimata a formulat la data de 17.11.2016 întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, arătând că procesul-verbal de contravenție este legal și temeinic.


Analizând actele si lucrările dosarului, instanța retine următoarele:


Prin procesul-verbal de constatare a contravenției __________ nr. xxxxxxx din 30.09.2016 emis de intimată (filele 27-29), s-a dispus sancționarea contravenționala a petentei cu amendă in cuantum de xxxxx lei p_____ săvârșirea contravenției prevăzute de art. 7 lit. c pct. 4 și art. 9 din O.G. nr. 21/1992, cu modificările ulterioare, reținându-se în sarcina sa că, în urma controlului efectuat, s-a constatat că petenta a refuzat să îi dea consumatorului D______ M_____ F_____ un rest în valoare de 18 CHF, aferent ratei pe care acesta trebuia să o achite, menționând că nu lucrează la casierie cu subunități monetare ale monedei în care a fost acordat creditul consumatorului.


Pro cesul-verbal de contravenție a fost întocmit în prezența reprezentantului petentei, acesta menționând că obiecțiunile vot fi formulate ulterior.


Sub aspectul legalității procesului-verbal, instanța constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale, întrucât din examinarea procesului-verbal întocmit, rezultă că agenții constatatori au respectat dispozițiile art. 1-3, 14-16 și 19 din O.G. nr. 2/2001, nefiind incidente dispozițiile art. 17 din actul normativ menționat, în sensul că procesul-verbal contestat cuprinde toate mențiunile necesare și a căror lipsă ar fi atras sancțiunea nulității procesului-verbal.


În acest sens, nu pot fi primite susținerile petentei privind neefectuarea unui control de către intimată anterior întocmirii procesului-verbal, acestea nefiind însoțite de nicio probă, iat fapta a fost suficient individualizată, cu arătarea împrejurărilor de loc și de timp, a faptei considerate contravenție și a motivelor p_____ care se reține săvârșirea contravenției, precum și cu indicarea textelor de lege în care fapta se încadrează.


Nu poate fi reținută existența unei descrieri incomplete a faptei contravenționale în condițiile în care din mențiunile procesului-verbal rezultă care sunt elementele constitutive ale faptei contravenționale care determină constatarea existenței unui comportament incorect al profesionistului, gravitatea faptei rezultând din prejudiciul creat consumatorului, care nu a putut folosi după cum dorea restul pe care ar fi trebuit să îl primească încă de la momentul achitării ratei, acest fapt reprezentând în mod evident o practică comercială incorectă care prezintă în sine un pericol social prin prejudicierea drepturilor c_____________ ce au de achitat rate în CHF.


Este neîntemeiată și susținerea privind încălcarea dreptului la apărare al petentei, întrucât aceasta a avut cunoștință încă de la momentul constatării contravenției d e textul de lege a cărui nerespectare îi este imputată, acesta constituind temeiul încadrării faptei sale ca fiind un comportament incorect.


Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța consideră că situația de fapt reținută de către agentul constatator corespunde realității, proba faptului că petenta a refuzat să dea rest la suma achitată de consumator fiind făcută de constatarea directă a angajatului intimatei consemnată în actul constatator întocmit cu respectarea normelor legale, coroborată cu recunoașterea băncii în sensul că nu deține subunități monetare ale monezii în care a acordat creditul.


Instanța consideră că mențiunile privind situația de fapt se bucură de prezumția de veridicitate, întrucât reprezintă constatări directe ale agentului ce realizează controlul, care a asistat la săvârșirea contravenției și au fost consemnate într-un proces-verbal legal întocmit.


Instanța consideră că în materie contravențională este aplicabilă prezumția de nevinovăție a persoanei sancționate contravențional care formulează plângere împotriva procesului-verbal.


Această prezumție a fost aplicată și în speță, instanța pornind de la prezumția că persoana sancționată contravențional este nevinovată; însă prezumția de nevinovăție a fost înlăturată de probele administrate, respectiv de prezumția de veridicitate a constatărilor directe ale agentului constatator, consemnate ca atare într-un proces-verbal legal întocmit, coroborate cu recunoașterea băncii menționată mai sus.


Instanța reține faptul că, inclusiv în cauza A_____ contra României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că instanțele pot folosi prezumțiile p_____ stabilirea vinovăției unei persoane, dacă aceste prezumții sunt folosite în limite rezonabile, luându-se în calcul gravitatea mizei și păstrându-se dreptul la apărare (paragraful 60). În speță, este rezonabilă prezumția că cele consemnate în procesul-verbal corespund realității, întrucât agentul constatator a fost prezent la săvârșirea contravenției și a consemnat ceea ce a văzut (situație asemănătoare cu procedura infracțiunii flagrante). Ar fi nerezonabil să se prezume contrariul, respectiv că agentul constatator ar fi consemnat în mod voit o situație falsă urmărind sancționarea nedreaptă a petentei.


Susținerile petentei în sensul că procesul-verbal este netemeinic sunt neîntemeiate, nefiind dovedite de nicio probă.


Astfel, faptul că banca a propus clientului variante de restituire a restului, fără să îi ofere însă restul efectiv în momentul achitării ratei, nu poate constitui o cauză de exonerare a sa de răspunderea contravențională, în condițiile în care prejudiciul s-a produs încă din momentul achitării ratei.


În plus, nu prezintă relevanță invocarea de către bancă a Regulamentului BNR privind regimul valutar nr. 4/2005, în condițiile în care și banca poate fi acuzată de nerespectarea acestuia prin acceptarea plății ratelor de credit în moneda CHF, astfel încât numai în condițiile în care nu solicita plata ratelor în moneda CHF putea pretinde ca restul să îl pună la dispoziție în lei.


Sancțiunea aplicată este proporțională cu gradul de percicol social al faptei contravenționale săvârșite, având în vedere faptul că prejudiciul este dat nu doar de suma mică pe care trebuia să o pună la dispoziție ca rest, ci și de faptul că banca a recunoscut că nu deține subunități monetare ale monezii în care s-a acordat creditul, ceea ce înseamnă că toți clienții săi care au de achitat rate de credit în CHF nu pot primi rest, deși solicită acest lucru, ceea ce face ca fapta constând în comportamentul incorect să prezinte un pericol social reflectat corespunzător de cuantumul amenzii, astfel că nu se impune înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertismentul.


Față de argumentele expuse, instanța va aplica prezumția de veridicitate a consemnărilor agentului constatator, făcute la momentul constatării faptei, acestea făcând dovada contravenției săvârșite de petentă.


P_____ aceste motive, întrucât intimata a făcut dovada săvârșirii contravenției de către petentă, iar aceasta nu a făcut proba unei situații contrarii actului de sancționare, instanța va respinge ca neîntemeiată plângerea contravențională, considerând că procesul-verbal atacat a fost legal și temeinic încheiat, iar sancțiunile corect individualizate și aplicate.


 


P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE


 


Respinge plângerea formulata de petent P______ B___ R______ SA cu sediul in sector 1, București, _________________________. 29-31 in contradictoriu cu intimat A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ cu sediul in sector 1, București, _________________________ ca neîntemeiată.


Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 București.


Pronunțată în ședință publică astăzi, 21.02.2017


Sursa: ROLII