www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareFirst Bank castiga definitiv un proces cu Protectia Consumatorilor privind restabilirea echilibrului contractual

Autor: Bancherul.ro
2019-02-23 12:35

First Bank, fosta Piraeus Bank, a castigat definitiv un proces, la  Curtea de Apel Bucuresti, cu Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Centru privind restabilirea echilibrului contractual in cazul contractelor de credit care contin clauze abuzive, dat fiind ca autoritatea statului nu si-a motivat cererea de chemare in judecata.


Curtea de Apel Bucuresti


Nr. unic (nr. format vechi) : 4872/3/2018 (2396/2018 )
Data inregistrarii 28.08.2018
Data ultimei modificari: 10.01.2019
Sectie: Secţia a V-a civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: obligatia de a face RESTABILIRE ECHILIBRU CONTRACTUAL
Stadiu procesual: Apel


Părţi
Nume Calitate parte
COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA CENTRU Apelant Reclamant
FIRST BANK S.A. Intimat


Şedinţe
20.11.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Complet 15 A
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Obliga apelanta al 13.947,57 lei cheltuieli judecata catre intimata. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 20.11.2018
Document: Hotarâre 2391/2018 20.11.2018


Sursa: portal just


2391/2018
20-11-2018
Obligatia de a face
Curtea de Apel BUCURESTI

Cod ECLI:RO:CABUC:2018:052.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXX


 


R O M Â N I A
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A V-A CIVILĂ


DECIZIA CIVILĂ NR. 2391
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 20 NOIEMBRIE 2018


INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:


P_________: C_______ G_______ I___


JUDECĂTOR: M___ A__ P______


GREFIER: V_____ M____


 


Pe rol se află soluționarea cererii de apel formulate de apelanta – reclamantă C___________ R_______ p_____ Protecția C_____________ R_______ Centru (B_____) împotriva sentinței civile nr. 1386/08.05.2018 pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. XXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata – pârâtă Piraeus B___ Romania S.A.


La apelul nominal făcut în ședința publică la amânări fără discuții a răspuns intimata – pârâtă prin avocat M____ M______ L______ care depune împuternicire avocațială _______ nr. xxxxxxx/21.09.2018 (fila 38), lipsind apelanta – reclamantă.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței următoarele :


- pricina are ca obiect: obligația de a face;


- stadiul procesului: apel;


- procedura de citare este legal îndeplinită;


- la data de 14.11.2018 apelanta reclamantă a transmis prin e-mail motivele de apel.


Intimata - pârâtă, prin avocat, solicită comunicarea motivelor de apel și învederează că are o ________ excepții de invocat.


Curtea comunică motivele de apel intimatei – pârâte și lasă cauza la ordine p_____ a discuta celelalte aspecte.


La apelul nominal făcut în ședința publică la ordine a răspuns intimata – pârâtă prin avocat M____ M______ L______, cu împuternicire avocațială _______ nr. xxxxxxx/21.09.2018 (fila 38), lipsind apelanta – reclamantă.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care intimata - pârâtă, prin avocat, depune extras ONRC și certificat de înregistrare, din care rezultă că intimata Piraeus B___ Romania SA și-a schimbat denumirea în F____ B___ SA.


Față de înscrisurile depuse la termenul de astăzi, din care reiese că intimata - pârâtă și-a schimbat numele în F____ B___ SA, Curtea ia act de această modificare și dispune efectuarea modificărilor în sistemul ECRIS și citativ.


Curtea acordă cuvântul asupra excepției nulității apelului p_____ lipsa obiectului, care a fost invocată de intimată prin întâmpinare.


Intimata - pârâtă, prin avocat, solicită admiterea acestei excepții deoarece prin cererea de apel nu s-a solicitat nicio măsură pe care instanța de apel să o ia, ce soluție să pronunțe, astfel că în conformitate cu art. 482 și 470 NCPC acesta este lipsit de obiect.


Curtea respinge excepția nulității cererii de apel p_____ lipsa obiectului, apreciind că apelul are obiect, respectiv sentința atacată, sentință care nu a fost desființată.


Intimata - pârâtă, prin avocat, invocă decăderea apelantei de a formula motive de apel, având în vedere că aceste motive se formulează în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, iar susținerile părții adverse că ar putea să le depună până la acest termen nu sunt întemeiate. Dispozițiile art. 34 alin 2 din OG 2/2001 nu sunt aplicabile, deoare ce se referă la soluționarea plângerilor contravenționale.


Curtea constată decăderea apelantei din dreptul de a formula motive de apel, față de dispozițiile art. 470 alin. 1 lit. c) și alin. 3 NCPC. Se are în vedere faptul că sentința atacată a fost comunicată reclamantei la data de 20.07.2018 și că aceasta nu a depus motivele de apel în termenul procedural. În ceea ce privește susținerile apelantei din cuprinsul motivelor de apel transmise prin e-mai la data de 14.11.2018, în sensul că ar fi aplicabile dispozițiile art. 34 alin. 2 din OG 2/2001, Curtea nu le va reține. Se are în vedere faptul că aceste prevederi legale se aplică în situația în care se formulează apel împotriva unei sentințe prin care s-a soluționat o plângere contravențională, precum și faptul că, deși Legea 193/2000 face trimite la OG 2/2001, această trimitere trebuie avută în vedere și analizată în raport de situația concretă din speță, or art. 34 alin. 2 este o situație de excepție și de strictă interpretare și aplicare.


Nemaifiind cereri de formulat sau excepții de invocat, Curtea deschide dezbaterile asupra cererii de apel.


Intimata – pârâtă, prin avocat, solicită respingerea apelului, având în vedere că Tribunalul București a pus în vedere reclamantei să complinească lipsurile iar această încheiere nu a fost atacată, fiind astfel temeinică și legală. La următorul termen de judecată s-a prezentat apărătorul reclamantei care nu a putut să explice de ce nu și-a îndeplinit obligațiile, astfel că instanța de fond în mod corect a anulat cererea de chemare în judecată. Față de toate cele susținute și arătate și de înscrisurile depuse solicită respingerea apelului, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată, depunând dovada acestora.


 


CURTEA,


 


Deliberând, reține următoarele:


Prin adresa nr. 2278/23.08.2017 Autoritatea Națională p_____ Protecția C_____________ – C___________ R_______ p_____ Protecția C_____________ R_______ Centru (B_____) a sesizat Tribunalul B_____ în temeiul art. 12 din Legea nr. 193/2000, înaintând instanței spre soluționare procesul-verbal nr. xxxxxxx/29.06.2017 întocmit operatorului Piraeus B___ Romania SA în urma analizării reclamației înregistrate la CJPC B_____ sub nr. 1210/2017 de către dl. B______ C_________.


Prin sentința civilă nr. 1386/08.05.2018 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXX, Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă, învestit ca urmare a declinării competenței de către Tribunalul B_____, a admis excepț ia nulită ț ii cererii și în temeiul art. 196 C.proc.civ. a anul a t cererea de chemare în judecată.


P_____ a pronunța această soluție, Tribunalul a reținut că prin încheierea de l a termenul din 27.03.2018 s-a pus în vedere petentului depunerea cererii de chem are în judecată în conformitate cu dispozițiile art. 194 C.proc.civ., fiind citat cu mențiunea respectivă conform dovezii aflate la fila 14.


Tribunalul a făcut referire la prevederile art. 12 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori și la cele ale art. 194 C.proc.civ. și, î ntru cât reclamantul nu s-a conformat, a constatat că cererea de chemare în judecată nu îndeplinește condițiile art.194 C.proc.civ., astfel că a admis excepția nulității cererii în temeiul dispozițiilor art. 196 C.proc.civ. potrivit cărora cererea de chemare în judecată care nu cuprinde obiectul, motivele de fapt ale acesteia este nulă.


Împotriva acestei sentințe a formulat apel nemotivat reclamantul C___________ R_______ p_____ Protecția C_____________ R_______ Centru (B_____), arătând că motivele de apel se vor dep une p â n ă la termenul de judecat ă stabilit sau se vor susține oral in fata instanței , î n conformitate cu art. 34 din OG 2/2001, cu modificările ulterioare.


La data de 25.09.2018 intimata pârâtă Piraeus B___ România SA a formulat întâmpinare , solicitând ca prin decizia ce se va pronunța să se dispună în principal, pe cale de excepție , constatarea nulității apelului p_____ lipsa obiectului și obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată di n apel; în subsidiar, respingerea apelului ca nefondat, menținerea sentinței apelate și obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecată di n apel; într-un al doilea subsidiar, p_____ ipoteza în care s-ar admite apelul, să fie anulată sentința și să fie trimisă cauza spre rejudecare primei instanțe , raportat la dispoziții le art. 480 alin. (3) C.pr.civ.


De asemenea, intimata a susținut că, în baza art. 470 alin. 3 C.Pr.Civ., apelantul este decăzut din dreptul de a m ai formula motive de apel du pă expirarea termenului de apel, astfel că instanța de apel va judeca pricina în limitele prevăzute de art. 476 alin. (2) C.Pr.Civ.


În consecință, se impune ca instanța de apel să analizeze legalitatea și temeinicia sentinței pronunțate de p rima instanță numai raportat la poziția reclamantului apelant din fata primei instanțe, căci î n apel acesta nu a înțeles să formuleze critici, precum și la poziția p â râtei intimate din fond și apel.


Referitor la caracterul nefondat al apelului , a învederat intimata faptul că p rima instanță a anulat cererea de chemare în judecată în baza art. 196 C.pr.civ. , constatând că adresa nr. 2278/23.08.2017 emisă de reclamantă nu cuprinde elementele obligatorii ale unei cereri de chemare în judecată, acesta fiind o adresa de înaintare spre soluționare a unui proces- verbal întocmit de reclamant în urma unei reclamații a unui consumator. Practic, reclamanta a emis o adresă de înaintar e a procesului verbal emis si a solicitat instanței să îl soluționeze, deși prin Procesul verbal nu propunea măsuri.


În aceste condiții, și dat fiind că reclamanta nu a complinit cerințele legale obligatorii nici prin cererea inițiala, nici după ce i-a fost comunicat ă întâmpinarea în cuprinsul căreia se invoca nulitatea p_____ informitate și nici măcar atunci când instanța i-a acordat un termen tocmai p_____ a complini lipsurile, soluția dispusă de Tribunal este legală și temeinică și se impune a fi păstrată prin respingerea apelului ca nefondat.


În drept, au fost invocate dispozițiile art. 205, art. 194, 196, 480, 482, 450 C.pr.civ., precum și toate celelalte dispoziții expres la care s-a făcut referire în cuprinsul întâmpinării.


La data de 14.11.2018 apelanta reclamantă a transmis prin e-mail motivele de apel , prin care a arătat că instanța de fond a apreciat greșit faptul că acțiunea formulată nu cuprinde toate elementele prevăzute de art. 194 NCPC, având în vedere că art. 12 alin. 1 din Legea 193/2000 p revede că în cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conțin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive, iar la alin. 2 se stabilește că la cererea de chemare în judecată va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art. 11.


Or, în speța de față, în temeiul art. 12 din Legea nr. 193/2000 , CRPC RC B_____ a înaintat p rin adresa nr. 2278/23.08.2017 către instanța de judecată procesul-verbal de constatare a clauzelor abuzive și toate documentele avute în vedere la întocmirea lui, iar acestea cuprind toate elementele prevăzute de art. 194 NCPC, respectiv părțile din dosar, datele de identificare ale acestora, obiectul cererii, respectiv constatare clauze abuzive conform Legii 193/2000. În procesul-verbal au fost arătate posibilele clauze abuzive din contractul încheiat între părți, fiind atașate toate documentele avute în vedere la întocmirea procesului-verbal, sens în care reiese că instanța de fond greșit a admis excepția nulității cererii de chemare în judecată.


De asemenea, apelanta reclamantă a făcut pe larg referire la caracterul abuziv al unora dintre clauzele contractului de credit bancar indicat în reclamația nr. 1210/2017 formulată de către dl. B______ C_________.


La termenul de judecată de astăzi Curtea a respins excepția nulității cererii de apel p_____ lipsa obiectului și a constatat decăderea apelantei din dreptul de a formula motive de apel , p_____ motivele arătate în partea introductivă a acestei decizii.


Ca urmare a constatării decăderii, în cauză se va face aplicarea dispozițiilor art. 476 alin. 2 NCPC, urmând ca instanța de apel să se pronunțe în fond numai pe baza celor invocate la prima instanță.


Deliberând asupra cererii de apel , Curtea apreciază că aceasta nu este întemeiată și în temeiul art. 480 alin. 2 NCPC o va respinge.


Se are în vedere că cererea de chemare în judecată este un act de procedură deosebit de important, prin care reclamantul învestește instanța cu soluționarea litigiului la care se referă. Această cerere determină cadrul procesual în care se va desfășura judecata, cu privire la părți și la obiect, instanța fiind ținută de pretențiile deduse judecății, câtă vreme nu poate da nici altceva decât s-a cerut și nici mai mult decât s-a cerut.


P_____ aceste motive, legiuitorul a reglementat la art. 194 NCPC elementele pe care trebuie să le cuprindă cererea de chemare în judecată, la art. 196 alin. 1 fiind arătate și neregularitățile care determină nulitatea acesteia (numele și prenumele/denumirea părților, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părții sau a reprezentantului).


Așa fiind, față de situația din speță, Curtea constată că în mod corect prima instanță a apreciat că cererea de chemare în judecată cu care a fost sesizată nu întrunește exigențele impuse de art. 194 NCPC, câtă vreme aceasta nu cuprinde nici obiectul și nici motivele de fapt pe care se întemeiază.


Astfel, din examinarea actului introductiv de instanță - adresa nr. 2278/23.08.2017 a Autorit ății Naționale p_____ Protecția C_____________ – C___________ R_______ p_____ Protecția C_____________ R_______ Centru (B_____) se constată că aceasta este o simplă adresă de înaintare către instanță a procesul ui -verbal nr. xxxxxxx/29.06.2017 , întocmită în temeiul art. 12 din Legea nr. 193/2000, dar fără ca reclamanta să indice în cuprinsul cererii care este obiectul acesteia (și anume pretenția concretă dedusă judecății, câtă vreme obiectul cererii este cel care fixează limitele cadrului procesual în care se va desfășura judecata cu privire la acest aspect) și nici motivele de fapt pe care cererea se întemeiază, respectiv situația de fapt care a determinat-o pe reclamantă să apeleze la forța coercitivă a statului.


Soluția pronunțată prin sentința atacată apare cu atât mai justă cu cât nici măcar după ce a fost citată cu mențiunea de a depune la dosar cererea de chemare în judecată în conformitate cu prevederile art. 194 NCPC reclamanta nu s-a conformat în termenul acordat și nu a complinit lipsurile cererii introductive.


În temeiul art. 451 NCPC va fi obligată apelanta la plata a 13.947,57 lei cheltuieli de judecată către intimată


 


P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII


DECIDE:


 


Resping e apelul formulat de apelanta reclamantă C___________ R_______ p_____ Protecția C_____________ R_______ Centru (B_____) cu sediul în B_____, ________________________, nr. 12, județul B_____ împotriva senti nței civile nr. 1386/08.05.2018 , pronunțate de Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. XXXXXXXXXXX în contradictoriu cu i ntimata – pârâtă F____ B___ SA, cu sediul în municipiul București, șoseaua N______ T________, nr. 29-31, sector 1, înregistrată la ONRC sub nr. JXXXXXXXXXXXX având CUI xxxxxxx având domiciliul procesual ales la SCA Ț___ Z______ și Asociații cu sediul în București, Șoseaua N______ T________, nr. 4-8, clădirea America House, Intrarea Aripa de Vest, _______________, ca nefondat.


Obligă apelanta la 13.947,57 lei cheltuieli de judecată către intimată.


Definitivă.


Pronunțată în ședință publică, azi, 20 noie mbrie 2018.


Sursa: Rolii


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104