www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareProiect de Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor

Autor: Bancherul.ro
2019-01-26 09:41

Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor


Motivul emiterii actului normativ


Protejarea cetăţenilor în calitatea lor de consumatori precum și asigurarea cadrului necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii sunt drepturi fundamentale ale acestora și sunt prevăzute în actele normative din domeniul protecției consumatorilor.


De asemenea, având în vedere multitudinea produselor și
serviciilor accesibile pe piață precum și necesitatea verificării permanente a conformității etichetelor cu cele declarate de producător/distribuitor, este necesar ca legislația să fie actualizată.


Actele normative din domeniul protecției consumatorilor prevăd un regim sancționator nu foarte aspru, fapt ce a demonstrat că operatorii economici nu sunt descurajați în a continua să eludeze prevederile legale și mai grav, cu repercursiuni asupra consumatorilor, spre exemplu: Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi
consumatori.


Prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al parlamentului european și al consiliului, din 12 decembrie 2017, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a regulamentului (CE) nr. 2006/2004, se stabilesc condițiile în care autoritățile competente care au fost desemnate de către statele membre ca fiind responsabile pentru asigurarea respectării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor cooperează și își coordonează acțiunile între ele și cu Comisia, pentru a garanta respectarea acestei legislații și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, precum și pentru a îmbunătăți protecția intereselor economice ale consumatorilor.


În baza acestui Regulament, personalul cu atribuții de control din cadrul Autoritatea, poate să achiziționeze bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar sub o altă identitate (mistery shopping), inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări sancționate prin noul Regulament și de a obține mijloace de probă.


În acest sens, este necesar a se modifica prevederile legale actuale.


De asemenea, Autoritatea organizează anual, concursul național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău”, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale. Având în vedere că acest program nu este reglementat la nivel primar, nu se pot asigura fonduri în vederea premierii tinerilor participanți.


Schimbări preconizate


Prin proiect se dorește modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, în sensul modificării regimului sancționator precum și instituirea unor norme care să protejeze consumatorii la achiziționarea de produse astfel încât să nu fie afectate viața, sănătatea sau interesele economice ale acestora.


De asemenea, se propune modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, în sensul modificării regimului sancționator.


Având în vedere prevederile art.22 alin. (2) din Legea nr.
203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 25 iulie 2018, prin proiect, se propune exceptarea de la aplicarea acestor prevederi a următoarelor acte normative:


1. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.


2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I  nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


4.Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 20 septembrie 2016.


5. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1032 din 28 decembrie 2017


Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor


Având în vedere importanța în plan economic și social a asigurării unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor precum și garantarea dreptului acestora cu privire la achiziționarea de produse sigure precum și
informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la produsele alimentare pe care aceștia le consumă.


Ținând cont de faptul că alegerea consumatorilor poate fi influențată, printre altele, de considerații privind sănătatea, economice, ecologice, sociale sau etice iar publicul larg manifestă interes pentru relația dintre alimentație și sănătate, precum și pentru alegerea unei alimentații adecvate, adaptate necesității fiecăruia, luând în considerare faptul că, deși există reglementări cu privire la condițiile privind depozitarea și vânzarea produselor alimentare, sunt numeroase cazurile de
nerespectare a acestor condiții, de asemenea, este necesară o mai bună funcționare a pieței și asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora printr-o protecție sporită a consumatorilor


luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici să fie
descurajați a apela la practici incorecte,


este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței și un înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,


în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Art.I. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:


1.După articolul 7 se introduc două noi articole, art. 7 1 și 7 2 cu următoarul cuprins:


Art. 71
Personalul din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatrilor are competența de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta, studia, dezasambla în scopul de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European si al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și de a obține
mijloace de probă.


Art.72
In cazul produselor alimentare provenite din țări extracomunitare operatorii economici sunt obligați, înainte de punerea acestora pe piață, să obțină un aviz de conformitate cu informatiile inscrise prin etichetare privind compozitia, din partea
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor prin DGCSPAE la propunerea CNIEP LAREX, in baza analizelor de laborator si a documentelor insotitoare.


2.După art.26 se introduc trei noi articole, art. 261, art. 262, art.263, cu următorul cuprins:


„Art. 261 Este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestuia în numerar.


Art. 262
Informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru
determinarea cantităţii produselor vândute în vrac trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.


Art.263
Orice anunţ privind vânzările cu pret redus, preț promoțional, outlet, soldări, făsră a fi limitative, trebuie să specifice obligatoriu data de debut şi data finalizării, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării cu pret redus în cazul în
care aceasta operaţiune nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.”


3.După art.29 se introduce un nou articol, articolul 291
cu următorul cuprins:


Art. 29 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu Ministerul Educației Naționale, organizează și finanțează anual, concursul național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău”.


4. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art.30. (1) În sensul prezentei ordonanţe, asociaţiile de consumatori sunt considerate organizaţii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, şi care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apărarea
drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor.


(2) Asociațiile de consumatori vor informa anual Autoritatea cu privire la activitatea desfășurată în anul precedent, adunările generale precum și situațiile economice.


5. Articolul 50 și 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:
“Art. 50. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:


a) încălcarea dispoziţiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) prima şi a 2-a liniuţă, cu amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;


b) încălcarea dispoziţiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuţă, lit. b) a 3-a şi a 4-a liniuţă, cu amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;


c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;


d) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 şi art. 26 alin. (1) şi (2) și art. 261, art. 262 si art.263, cu amendă contravenţională de până la 2% din cifra de afaceri;


e) încălcarea dispoziţiilor art. 91, art. 92 şi art. 93, cu amendă contravenţională de până la 3% din cifra de afaceri;
f) încălcarea dispoziţiilor art. 94 -911, cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.


(2) se abrogă.


Art. 51. - (1) Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.


(2) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane, se
sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.


(3) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se
sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.


(4) În cazul aplicării sancţiunii amenzii pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (2) va propune şi închiderea definitivă a unităţii, putând fi dispusă aceeaşi măsură pentru săvârşirea faptei prevăzute la alin. (3).


(5) Contravenienţii sunt obligaţi să suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi cheltuielile efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecării persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori.


(6) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 50 se sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.


(7) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei precum și ca urmare a rămânerii definitive a hotărârilor instanței de judecată, se sancţionează cu amendă
contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.


(8) Măsurile dispuse prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei se aplica la nivelul tuturor punctelor de lucru ale operatorului economic„


(9) Operatorii economici sanctionati de organele autorităţilor publice prevăzute la art. 54 sunt obligaţi sa afişeze pe uşa de la intrarea principală în unitate pe o perioadă de 30 de zile o informare cu privire la masurile aplicate prin actele de
control.


6. După articolul 56 se introduce un nou articol, art. 561, cu următorul cuprins:


Art.561
În cazul aplicării prevederilor art.56 alin.(1) lit c), agentul constatator propune pentru societate, administrator și asociații societății, interzicerea de a mai desfășura activitățile prevăzute în Codul CAEN pentru care a fost sancționată societatea, pentru o perioadă de până la 3 ani.


7. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:


„Art. 57. - Sancţiunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 56 alin. (1) lit. a)-c) și art. 561 se dispun, direct sau prin delegare, de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 54, prin ordin sau decizie.”


Art.II. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:


Art.15. Utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:


a) cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) şi (2);


b) cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor comerciale înşelătoare definite la art. 6 şi 7, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful "Practici comerciale înşelătoare";


c) cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 şi 9, precum şi pentru utilizarea oricăreia dintre practicile enumerate în anexa nr. 1 la paragraful "Practici comerciale agresive".


(2) Nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevăzute la art. 12 alin. (1) se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.


2. Articolul 152 se modifică și va avea următorul cuprins:


“Art.152
Nerespectarea măsurii prevăzute la art. 151 se sancţionează cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri. „


3. Articolul 17 se abrogă.


Art.III. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1032
din 28 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:


1. Art. 74 se modifică și va avea următorul cuprins:


Art.74. Constituie contravenţie următoarele fapte:


a) încălcarea de către prestatorii de servicii de plată a prevederilor art. 6 alin. (4), art. 7-17, art. 18 alin. (2), art. 19-28, art. 29 alin. (1), art. 30-36, art. 38, art. 39, art. 81
alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de până la 3% din cifra de afaceri;


b) încălcarea de către instituţiile de credit a prevederilor art. 40, art. 41 alin. (1), (2) şi (4), art. 42 alin. (1) - (3), art. 43-45, art. 47, art. 53-55, art. 57-62 şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.


2. Alin(2) al art.76 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2)Neaducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.”


Art.IV. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 03 august 2012, se modifică după cum urmează:


1. Alineatul (1) al articolul 13, se modifică și va avea următorul cuprins:


„(1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, fără a se ţine cont de numărul clauzei contractuale şi fără a mai avea posibilitatea inserării cuprinsului acestora în noile contracte pe care urmează să le utilizeze în cadrul activităţii profesionale. Instanţa va
dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori a sumelor percepute in temeiul unor clauze abuzive.”


2. Alineatul (1) al articolul 16, se modifică și va avea următorul cuprins:


„(1) Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea interdicţiei stipulate la art. 1 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de până la 5% din cifra de afaceri.”


Art.V. Următoarele acte normative sunt exceptate de la prevederile alin. (2) al art.22 din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 25 iulie 2018, astfel:


1. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.


2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și
completările ulterioare.


3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


4.Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 20 septembrie 2016.


5. Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1032 din 28 decembrie 2017


Sursa: ANPC