www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareLibra Bank pierde procesul cu ANSPDCP in care a contestat amenda primita pentru raportarea ilegala a clientilor la Biroul de Credit

Autor: Bancherul.ro
2018-12-13 21:33

Decizia Tribunalului Bucuresti prin care a fost confirmata sanctiunea primita de Libra Internet Bank de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru ca a raportat mai multi clienti la Biroul de Credit, cu incalcarea legii.


Banca a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Bucuresti, procesul in care a contestat o amenda.


5858/2017


11-10-2017
Anulare act administrativ
Tribunalul BUCURESTI

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2017:007.xxxxxx


DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX


ROMÂNIA


TRIBUNALUL BUCUREȘTI


SECȚIA A II-A – C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL


SENTINȚA CIVILĂ NR. 5858


ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 11.10.2017


Tribunalul constituit din:


P_________: P_____ C_______


GREFIER: L___ D____ G________


 


Pe rol judecarea cauzei C_________ administrativ și fiscal privind pe reclamanta L____ I_______ B___ SA î n contradictoriu cu pârâta A__________ NAȚIONALĂ DE S___________ A P__________ D______ CU C_______ PERSONAL , având ca obiect anulare act administrativ.


Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la data de 13.09.2017 și au fost consemnate în încheierea de ședință de la termenul respectiv, încheiere care face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 27.09.2017, respectiv la 11.10.2017, când în aceeași componență a hotărât următoarele:


TRIBUNALUL,


 


Asupra cauzei de față:


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta L____ I_______ B___ SA, în contradictoriu cu pârâta A__________ Națională de S___________ a P__________ D______ cu C_______ Personal (ANSPDCP), a formulat plângere contravențională împotriva procesului verbal de contravenție nr. 6081/17.03.2017, solicitând anularea acestuia și înlăturarea sancțiunilor dispuse sau, în subsidiar, înlocuirea sancțiunilor indicate în cuprinsul procesului verbal cu avertisment.


Reclamanta prezintă situația de fapt și cadrul juridic aplicabil în speță.


Apreciază că procesul verbal nu poate face, prin el însuși, dovada îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute de legiuitor pentru sancționarea faptelor contravenționale, și că, pentru respectarea art. 8 C.pr.civ., trebuie să beneficieze de un drept concret și nu iluzoriu privind nevinovăția, neputând fi pusă în situația de a demonstra, în contrast cu intimata al cărei proces verbal trebuie combătut.


Arată că, fiecare persoană a cărei situație a fost analizată de cei doi experți din cadrul ANSPDCP, au semnat odată cu încheierea contractului de credit/cererile de deschidere cont, o declarație pe proprie răspundere prin care și-au exprimat acordul ca L____ I_______ B___ SA să prelucreze, să stocheze și să transmită către terți datele sale personale și că a luat cunoștință de prevederile Legii 677/2001.


Prin semnarea acestei declarații, este întrunită condiția prevăzută de art. 5 lit. d din Regulamentul CE nr. 54/2001. Totodată, apreciază că a fost îndeplinită și condiția de informare prevăzută de art. 12 al. 1 din Legea 677/2001.


Mai mult, în declarația semnată de fiecare din persoanele fizice indicate de redactorii procesului verbal atacat, acestora li s-a adus la cunoștință faptul că pot solicita Biroului de Credit, în mod gratuit o dată pe an, conformarea faptului că datele acestora sunt sau nu prelucrate de către un anumit operator, astfel că dacă aceste persoane fizice își exercită acest drept, ar fi putut să intervină și să solicite rectificarea d______ a căror prelucrare nu era conformă cu legea sau erau inexacte, precum și să își exercite dreptul de opoziție.


Mai arată că a procedat la înștiințarea clienților indicați de către intimată în cuprinsul procesului verbal, cu o mică excepție.


A informat deja intimata prin adresa 3140/30.12.2016, pentru clienții Feitits A_______, I____ V_____ și I____ Emeric, nu au fost transmise notificări în cursul ultimelor 6 luni, deoarece primii doi se află în procedura executării silite din anul 2011, respectiv 2009, fiind la momentul respectiv notificați cu privire la înscrierea în Biroul de Credit; iar dl. I____ înregistrează restanțe de peste 30 de zile în mod constant, începând cu 02.03.2015.


Susține reclamanta că, în mod automat procedează la raportarea către Biroul de Credit a debitului restant existent în sold pentru orice facilitate de credit ce înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 30 de zile și nu pentru fiecare rată în parte, fiind îndeplinit scopul raportării către Biroul de credit.


Consideră că în cuprinsul procesului verbal se va reține în sarcina persoanei vătămate o singură contravenție, situație în care devin incidente prevederile art. 5 al. 7 din OG 2/2001.


În ceea ce privește împuternicirea emisă pentru experții semnatari ai procesului verbal, arată că nu este semnată de P___________ autorității, astfel că, în lipsa unui mandat valabil, procesul verbal este nul absolut.


În subsidiar, solicită înlocuirea sancțiunilor cu avertisment, raportat la faptul că s-a conformat recomandărilor din procesul verbal contestat și a îndeplinit obligațiile impuse de ANSPDCP.


În dovedire, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri.


Pârâta A__________ Națională de S___________ a P__________ D______ cu C_______ Personal a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea plângerii ca nefondată.


Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:


Prin procesul-verbal de constatare/sancționare nr. 6081/17.03.2017 emis de către pârâta A__________ Națională de S___________ a P__________ D______ cu C_______ Personal, reclamanta L____ I_______ B___ SA a fost sancționată pentru:


1.prelucrarea nelegală a d______ cu c_______ personal, prevăzută de art.32 din Legea nr.677/2001, întrucât L____ I_______ B___ SA a transmis date negative la Biroul de Credit, înainte de împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței (pentru cazurile domnilor I____ Emeric, S_____ M_____, P____ N______ V______ Bobi Jean, Ș_____ M______ L_______, A_____ M______, Taban L____, R________ G________ M______, C______ A__________ V______) , contrar art. 5 al. 1 din Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, cu încălcarea art. 4 al. 1 lit a și c din Legea 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP 105/2007


2. prelucrarea nelegală a d______ cu c_______ personal, prevăzută de art. 32 din Legea 677/2001, întrucât L____ I_______ B___ SA a transmis date negative la Biroul de Credit, fără să facă dovada informării prealabile a persoanei vizate (pentru cazurile domnilor I____ Emeric, Feitits A_______, I____ V_____, S_____ M_____, P____ N______ V______ Bobi Jean, Ș_____ M______ L_______, A____ M______, Taban L____, R________ G________ M______, C______ A__________ V______), cu încălcarea art. 8 al. 2 din Decizia ANSPDCP 105/2007 și artt. 12 al. 1 din Legea 677/2001, coroborat cu art. 12 din Decizia ANSPDCP 105/2017.


Analizând legalitatea procesului -verbal de contravenție , instanța apreciază că acesta a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă prevăzute la art.16 și art.17 din O.G. nr.2/2001 , neexistând motive de nulitate absolută ce ar putea fi invocate de instanță din oficiu.


De asemenea, instanța constată că faptele reținute de agenții constatatori sunt corect încadrate în drept, iar sancțiunile au fost aplicate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 și ale O.G. nr.2/2001 .


Față de lipsa unui mandat valabil al persoanelor care au efectuat investigația, reține tribunalul că, potrivit art. 6 al. 1 din R__ al ANSPDCP probat prin HG 16/2005, , art. 6 al. 1 lit. p, P___________ ANSPDCO poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale, altor persoane din cadrul Autorității.


În consecință, instanța apreciază că procesul-verbal atacat a fost legal întocmit.


Examinând temeinicia procesului-verbal de contravenție , inclusiv sub aspectul modului de interpretare și de aplicare a dispozițiilor legale în baza cărora s-a reținut de intimată săvârșirea contravenției, este de precizat că deși O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia textului art. 34 rezultă că procesul-verbal de contravenție face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară.


În cauza de față, probele administrate la solicitarea am belor părți nu au condus la reținerea de către instanță a unei alte situații de fapt și nici a altui mod de aplicare a dispozițiilor legale în temeiul cărora a fost sancționată contravențional petenta.


Conform art.32 din Lg. nr.677/2001, „ Prelucrarea d______ cu c_______ personal de către un operator sau de o persoană împuternicită de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau cu nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la xxxxxxxxxxx lei.


1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea d______ a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a d______ incomplete sau inexacte;


Potrivit Deciziei ANSPDCP nr.105/2007, în raport de care, de asemenea, s-a reținut săvârșirea contravențiilor:


Art. 8. - (…) (2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată și transmiterea d______, realizată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii .


Art. 9. - (1) Participanții sunt obligați să furnizeze persoanei vizate la data înștiințării prealabile prevăzute la art. 8, în mod clar și exact, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele cu privire la: a) datele cu c_______ personal transmise; b) identitatea biroului sau birourilor de credit către care sunt transmise datele; c) categoriile de participanți la birourile de credit către care sunt transmise datele; d) perioada sau perioadele de stocare a d______ în cadrul sistemelor de evidență de tipul birourilor de credit; e) modalitățile concrete de exercitare a dreptului de acces, de intervenție și de opoziție, în relația cu participantul și cu biroul/birourile de credit. (…).


De asemenea, potrivit art.3 alin.3 lit.b din Decizia nr.105/2007 – datele cu c_______ personal care pot fi prelucrate în cadrul unor sisteme de evidență de tipul birourilor de credit sunt următoarele: (…) b) date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului; ”.


În raport de aceste prevederi se constată că notificarea prealabilă se realizează și în situația transmiterii d______ negative, textele legale fiind clare și înlăturând orice alt fel de interpretare contrară.


De asemenea, potrivit art.3 alin.3 lit.b din Decizia nr.105/2007 se includ în categoria d______ negative și numărul de zile de întârziere.


Or, chiar dacă anterior au existat notificări, acestea nu sunt valabile și pentru cele ulterioare, identificate de către ANSPDCP ca neefectuate, pentru că, pe de-o parte, este vorba de realizarea unor raportări succesive,iar debitul principal nu a rămas același.


De asemenea, numărul de zile de întârziere este diferit, astfel că fiecare raportare succesivă nu este identică cu cele anterioare, datele negative raportate nu sunt identice în privința zilelor de întârziere. Așadar interpretarea reclamantei pe de o parte nu are temei în textul arătat anterior, iar, pe de altă parte, atât timp cât ar susține că este vorba despre aceleași date apare ca nejustificată raportarea succesivă atât timp cât nu s-ar fi modificat premizele de la raportarea anterioară.


Or, nici o informare anterioară nu poate exonera de obligația de informare și notificare a debitorilor cu privire la procedura ulterioară, aceasta întrucât fiecare informare are în vedere sumele datorate la acel moment iar rațiunea informării impuse de dispozițiile legale menționate este de a permite persoanei în cauză să cunoască cuantumul exact al debitului, incluzând și accesoriile, consecințele neachitării acestuia precum și de a-și exercita dreptul de opoziție, ceea ce nu s-ar putea realiza decât în contextul unor informări individuale, aferente fiecărei semnalări la Biroul de Credit. Mai mult, aceasta obligație presupune furnizarea persoanei vizate la data înștiințării prealabile, în mod clar și exact, informațiile prevăzute la art.12 alin.1 din Legea nr.677/2001, conform art.9 alin.1 din Decizia nr.105/2007, ceea ce reclamă o diligență sporită din partea reclamantei.


Instanța nu poate primi nici argumentul conform cărora informările ar conține, în realitate, date pozitive, pentru care nu ar exista obligația de informare pentru că, în urma analizării se constată că aceste informări privesc atât sumele achitate cât și pe cele restante. Or, conform art.2 lit.d) din Decizia nr.105/2007 datele negative reprezintă informațiile referitoare la întârzierile la plată a obligațiilor decurgând din relațiile de creditare a persoanelor fizice. Prin urmare, datele furnizate în perioada menționate sunt, în parte, negative întrucât ele vizează și întârzierile la plată ale persoanei în cauză.


Instanța conchide în sensul că informările realizată la date anterioare nu suplinesc obligația de informare ulterioară, astfel încât neîndeplinirea ei constituie o încălcare a dispozițiilor legale menționate, sancționate contravențional prin dispozițiile art.32 din Legea nr.677/2001.


Contrar susținerilor reclamantei, aceasta nu a fost sancționată de 2 ori pentru aceeași contravenție, ci, în sarcina sa, s-au reținut două contravenții diferite, aplicându-se sancțiunile cu respectarea art. 10 al. 2 din OG 2/2001.


Referitor la sancțiunile dispuse, se observă faptul că petenta este o societate bancară, cu o vastă experiență în domeniul bancar, iar reglementările din domeniu, cum este cazul Deciziei 105/2007, îi sunt cunoscute acesteia. Astfel, în împrejurările date, organele statului trebuie să aplice cu strictețe normele legale, cu atât mai mult cu cât petenta deservește o mare parte din cetățenii României.


Se observă că reclamanta a dat curs solicitărilor abia după sesizarea efectuată la ANSPDCP, astfel că este absolut justificată sancționarea reclamantei, în raport de prevederile legale menționate, faptele realizate fiind în mod corect identificate și apreciate ca fiind contravenții.


De asemenea, în raport de acest argument al pârâtei, se observă că intimata ANSPDC P a individualizat în mod corect sancțiunea, fiind decelabilă aplicarea principiilor prevăzute de art.21 din OG nr.2/2001 privind regimul contravențiilor, în sensul că a fost aplicată o amendă orientată spre minim.


Pentru aceste motive, instanța urmează să respingă, ca neîntemeiată, plângerea contravențională.


PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE


 


Respinge plângerea în cauza privind pe reclamanta L____ I_______ B___ SA, cu sediul în sector 2, București, ____________________-6, în contradictoriu cu pârâta A__________ NAȚIONALĂ DE S___________ A P__________ D______ CU C_______ PERSONAL, cu sediul în sector 1, București, _________________, nr. 28-30.


Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul București.


Pronunțată în ședință publică azi, 11.10.2017.