www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRaiffeisen Bank pierde procesul cu ANPC privind comisioanele la retragerile de numerar de pe cardurile de credit

Autor: Bancherul.ro
2018-11-12 09:24

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul initiat de Raiffeisen Bank prin care a cerut suspendarea unui ordin al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) care obliga banca sa elimine din toate contractele de carduri de credit comisioanele de retragere numerar.


Curtea de Apel Bucuresti


Nr. unic (nr. format vechi) : 6148/2/2016
Data inregistrarii 06.09.2016
Data ultimei modificari: 04.06.2018
Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: anulare act administrativ ORD.ANPC 242/04/08/2016
Stadiu procesual: Fond


Nume Calitate parte
SOCIETATEA RAIFFEISEN BANK SA Reclamant
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR Pârât


Şedinţe
17.03.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: S8 Completul 3 fond
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată de reclamanta Raiffeisen Bank SA în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică,azi 17.03.2017.


Sursa: portaljust.ro


Document: Hotarâre 937/2017 17.03.2017


937/2017
17-03-2017
Anulare act administrativ


Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat


Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2017:023.xxxxxx


DOSAR NR. XXXXXXXXXXX


R O M Â N I A


CURTEA DE APEL BUCUREȘTI


SECȚIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL


SENTINȚA CIVILĂ NR.937


ȘEDINȚA PUBLICĂ DE LA 17.03.2017


CURTEA CONSTITUITĂ DIN:


P_________:C_______-R_____ R___


GREFIER: D______ Ș_____


Pe rol se află spre soluționare cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S_________ R_________ B___ SA în contradictoriu cu pârâta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ având ca obiect „anulare+suspendare executare”.


Dezbaterile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 17.02.2017 ce face parte integrantă din prezenta, când instanța având nevoie de timp p_____ a delibera și p_____ a da posibilitatea părților să depună la dosar concluzii scrise a amânat pronunțarea la data de 03.03.2017, 17.03.2017 când a pronunțat următoarea sentință:


C U R T E A


Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:


Prin c ererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII-a C_________ Administrativ și Fiscal la data de 06.09.2016 reclamanta S_________ R_________ B___ SA în contradictoriu cu pârâta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ a solicitat:


- anularea Ordinului ANPC nr.242/04.08.2016 prin care s-a dispus măsura complementară de modificare a tuturor contractelor în care este prevăzut comision p_____ utilizarea instrumentelor de plată;


- suspendarea executării Ordinului ANPC nr.242/04.08.2016 până la momentul soluționării prezentei cauze;


- obligarea ANPC la suportarea cheltuielilor de judecată generate de soluționarea prezentului dosar.


În motivare, reclamanta a arătat că își desfășoară activitatea în calitate de instituție financiar-bancară oferind c_____________, printre altele, și posibilitatea accesării unor produse bancare complexe, cu regim special - c ardul de cumpărături - ce asociază practic două produse distincte, l inia de credit - creditul - și c ardul de credit - instrumentul de plată..


Specific acestui produs oferit de către reclamantă, spre deosebire, spre exemplu, de creditul de nevoi personale este faptul că suma de bani pusă la dispoziția consumatorului are ca destinație principală utilizarea sa la comercianți/retaileri/plata online, iar nu retragerii de la casierie /ATM.


Accesarea liniei de credit, fie la comercianți p_____ cumpărături, fie la ATM /POS p_____ retragere numerar se face prin folosirea instrumentului de plată - c ardul de credit - a cărui utilizare presupune un Comision de Utilizare Instrument de Plată.


Produsul bancar, c ardul de cumpărături, reprezintă, în special, un instrument de plată, iar nu un credit. Linia de credit nu are cost de utilizare în situația rambursării sumei folosite la cumpărături în perioada de grație, iar comisionul utilizării instrumentului de plată - c ardul de credit - este o (zero) lei p_____ consumator (în acest caz, comisionul fiind suportat de comercia n t).


Cu privire la acest produs bancar, reclamanta fost investigată de ANPC, și urmare a controlului efectuat de către ANPC, A__________ a dispus:


- prin procesul verbal nr. xxxxxxx/31.03.2016 sancționarea contravențională a reclamantei cu suma de 40.000 Lei,


- prin o rdinul nr. 242/4.08.2016 măsura complementară de aducere a tuturor contractelor de c a rd de credit, similare celor investigate, în conformitate cu prevederile legale în termen de 30 zile, în temeiul art. 89 alin. 1 lit. b) din OUG 50/2010 .


Împotriva măsurii principale aplicată prin procesul-verbal nr. xxxxxxx/31.03.2016 a fost formulată plângere contravențională, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București fiind înregistrat dosarul nr. xxxxx/299/2016, aflat în etapa procesuală a apelului, reclamanta criticând p_____ netemeinice și nelegalitatea hotărârea primei instanțe.


Împotriva ordinului s-a formulat plângere în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, la care nu s-a primit încă răspuns.


În esență, în opinia agenților constatatori ai ANPC reprezintă o încălcare a prevederilor art. 35 alin. 1 lit. d din OUG nr. 50/2010 stabilirea unui comision p_____ utilizarea instrumentului de plată în măsura în care respectivul instrument de plată a for emis în considerarea unui credit.


Reclamanta a susținut că actul administrativ atacat este nelegal având în vedere următoarele considerente:


- Ordinul ANPC nr. 242/2016 are o motivare în fapt și în drept cu un conținut eliptic/lacunar care nu poate explica/justifica/fundamenta rațiunea deciziei de a dispune o măsură cu caracter general/aplicabil și altor contracte de credit, prezentând o vădită disproporție în raport de amploarea măsurii adoptate, de impactul acesteia asupra activității și patrimoniului s ocietății.


Altfel spus, în ciuda faptului că în cadrul Ordinului ANPC 242/2016 se enumera succint o ________ circumstanțe care, în opinia Autorității fundamentează măsura radicală adoptată, actul administrativ atacat nu cuprinde o expunere reală, coerentă a motivelor de fapt și nici o corelare a acestora cu temeiurile de drept care să fie de natură a justifica o asemenea măsură, fapt care conduce la nulitatea acesteia.


- Prin actele sale a__________ a creat o aparență și a alimentat o încredere legitimă, iar acum înfățișează o poziție contradictorie față de cea exprimată anterior prin emiterea Ordinului ANPC nr. 505/2014 care stabilește în sarcina instituțiilor emitente a instrumentelor de plată (cârd de credit și de debit) obligația de informare a c_____________ cu privire la comisioanele utilizării instrumentului de plată - recunoaștere implicită a dreptului de a comisiona utilizarea instrumentului de plată.


Principiul speranței legitime, consacrat p_____ prima oară de Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Kopecky c. Slovaciei, reprezintă "posibilitatea nematerializată prin care particularii (bucurându-se de anumite repere normative stabile) să își realizeze anumite drepturi". (Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Pine valley Developments și alții c. Irlanda).


Ocrotirea speranței legitime pe tărâmul art. 1 din Protocolul 1 la CEDO a condus la dezvoltarea principiului încrederii legitime la nivelul Uniunii Europene, care se aplică mai ales în dreptul administrativ în coroborare cu principiul securității juridice, și care poate fi invocat de orice persoană căreia conduita administrației i-a creat "speranțe fondate”


Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, principiile securității juridice și protecției încrederii legitime trebuie să fie respectate de instituțiile Uniunii Europene, dar și de statele membre. (Hotărârea Gemeente Leusden și Holin Groep, C-487/01 și C-7/02, EU:C xxxxx:263, punctul 57, Hotărârea „Goed Wonen”, C-376/02, EU:C xxxxxxxxx, punctul 32, precum și Hotărârea Elmeka NE, C-181/04-C-183/04, EU:C:20o6:563, punctul 31).


Ar fi contrar principiului încrederii legitime (i) să se califice ca fiind contravenție în raport cu legislația protecției c_____________ clauzele contractuale care respectă cele impuse de o legislație specifică domeniului instrumentelor de plată - Ordinul ANPC nr. 505/2014 și Regulamentul BNR nr. 6/2006; (ii) să se reconfigureze poziția autorității cu privire la clauzele contractuale după ce a__________ și-a exprimat deja poziția printr-un act de reglementare.


Mai mult decât atât, din informațiile diseminate în piață rezultă că ANPC-ul a efectuat controlul tematic cu privire la toate instituțiile financiar-bancare și, în contextul în care majoritatea acestor instituții aplică comisioane p_____ utilizarea instrumentului de credit, reclamanta a fost singura instituție sancționată și față de care s-a dispus o măsură drastică, de natură a impune o modificare radicală a strategiei s ocietății, dar și de a destabiliza raporturile contractuale stabilite între reclamantă și clienți și/sau comercianți.


- În situația dedusă judecății fapta nu există - R_________ B___ S.A. nu aplică comision p_____ retragerea sumelor trase din credit, ci în conformitate cu normele incidente în materie, reclamanta poate aplica comisioane p_____ utilizarea instrumentului de plată ( i .e. c a rdul - de credit sau de debit), comisionul fiind aplicat p_____ utilizarea cardului.


Un card de credit (sau o carte de credit) este un instrument de plată, a cărei denumire provine de la obiectul fizic utilizat. Cardul de credit este instrumentul de plată, prin care posesorul acestuia poate să acceseze o limit ă de credit pus ă la dispoziție de către banc ă , în scopul și variantele agreate cu banca p_____ utilizarea creditului (cumpărături, numerar etc). Odată acordată facilitatea instrumentului de plată - c ardul, linia de c redit nu mai presupune comision de tragere credit.


În oferta băncii, c reditele - liniile de credit - pot fi acordate independent de alte servicii/produse bancare (credite obișnuite a căror utilizare se face prin ordin de plată scriptic sau on line) ori în tandem cu alte produse / servicii bancare (overdraft-ul, cârdul de credit ș.a.m.d.). Oferirea unui produs complex ce îmbină mai multe categorii de produse nu duce la pierderea identității fiecărui produs și nu trebuie să determine confuzii juridice.


Este evident că nu s-a urmărit, nici de legiuitor, nici de ANPC, interzicerea perceperii acestor costuri care, așa cum s-a arătat, nu au legătură cu creditul, ci cu sistemul de plați aferent utilizării cardului (ca instrument de plată).


OUG nr. 50/2010 nu conține nicio interdicție cu privire la aplicarea costurilor aferente instrumentului de plat ă . Dimpotrivă, conform Anexei 2 (pct.4 Costuri aferente) la OUG 50/2010, consumatorul trebuie informat cu privire la „valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)” - obligație îndeplinită în cauză, prin chiar contractele de cârd de credit analizate de ANPC, unde consumatorii sunt informați la cap. VIII pct. 6 cu privire la comisioanele aferente utilizării cardului. P_____ retragerea de numerar la ATM sau POS instalat la ghișeul băncii este prevăzut un c omision de u tilizare Instrument de Plată de 1%, respectiv 2%, in funcție de tipul c a rdului (Standard, Vodafone, Gold, World MasterCard sau World Elite MasterCard) perceput p_____ acoperirea costurilor aferente utilizării instrumentului de plată (de exemplu, costuri de manipulare numerar si întreținere infrastructura ATM).


În consecință, fapta reținută î n sarcina R_________ B___ prin o rdinul contestat, încălcarea dispozițiilor art. 35 (1) lit. d din OUG 50/2010, nu exist ă , deoarece perceperea costului utilizării instrumentului de plată c ardul de credit nu este interzis ă de OUG nr. 50/2010, dimpotrivă ea este permis ă conform Anexei 2 din OUG nr. 50/2010, iar comisionul aferent utilizării c a rdului prin retragere numerar la ATM /EPOS instalat la ghișeul băncii este stabilit î n temeiul Regulamentul BNR nr.6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente .


Prin întâmpinarea formulată în cauză de pârâta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ s-a învederat faptul că cererea de suspendare nu este întemeiată.


Prin notele de ședință din 31.10.2016, pârâta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, arătând că procesul-verbal de constatare a contravenției a fost menținut în totalitate de instanța de fond. În apărare a arătat că banca acordă c_____________ un credit sub formă de limită de credit, iar cardul este instrumentul de plată aferent utilizării limitei de credit. Deoarece limita de credit este o facilitate de credit acordată de bancă c_____________, actul normativ care guvernează contractele de credit încheiate de S.C.R_________ B___ SA cu consumatorii persoane fizice este și OUG nr. 50/2010. Astfel se constată încălcarea de către reclamantă a art. 35 lit. d din OUG nr. 50/2010 care prevede „Se interzice perceperea unui comision de retragere p_____ sumele trase din credit”.


Prevederea contractuală prin care operatorul financiar bancar percepe comisioane de retragere numerar p_____ sumele retrase în numerar din credit fără a oferi posibilitatea consumatorului de a retrage numerar fără plata comisioanelor aferente constituie contravenție.


Coroborând textul legal cu situația de fapt constatată de către agentul constatator în cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenției se poate observa corecta încadrare în dispozițiile art. 89 alin. 1 lit. b din OUG nr. 50/2010.


 


Analizând probatoriul administrat în cauză , în raport de temeiurile de drept incidente în cauză, Curtea a respins cererea formulată de reclamantă p_____ următoarele considerente:


În fapt, prin ordinul nr. 242/04.08.2016 pârâta A__________ Națională p_____ Protecția C_____________ a dispus în sarcina operatorului economic R_________ B___ măsura complementară de aducere în conformitate cu prevederile legale a contractelor de credit similare celor din procesul-verbal de constatare a contravenției __________ nr. xxxxxxx/31.03.2016, în terme n de 30 de zile calculate începând cu data de 16.08.2016.


În motivarea măsurii, pârâta a arătat că în urma controlului tematic desfășurat în cadrul ANPC a fost întocmit procesul-verbal seria xxxxxxx/31.03.2016 operatorului economic S.C R_________ B___ SA.


În urma verificărilor s-au constatat următoarele:


- În INFORMAȚIILE STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL P_____ CONSUMATORI înmânate acestora, la condițiile care reglementează tragerea creditului se prevede „După semnarea contractului de card de credit, utilizatorul de card va avea acces oricând la limita de credit prin intermediul cardului de credit”.


- Prin art. 6, din același act, intitulat „Taxe, comisioane și dobânzi aplicate cardurilor de credit R_________ B___ p_____ persoane fizice: Punctul 1 Utilizare: „În România sau în străinătate, p_____ plăți la comercianți sau retrageri numerar, oriunde este afișată sigla M_____ Card” iar la pct. 5 „Limita lunară de retragere numerar maxim 40% din limita de credit.”


S-a reținut că au fost încheiate contracte de card de credit p_____ mai multe tipuri de carduri încheiate și emise de către R_________ B___ SA p_____ consumatori persoane fizice. În aceste contracte la art. II la Definiții este prevăzută „Limita de credit: este plafonul maxim al liniei de credit atașată cardului de credit, acordată de bancă Utilizatorului de card”. La art. B „Utilizarea liniei de credit” punctul 1 „Fiecare tranzacție efectuată prin intermediul cardului precum și orice altă sumă datorată conform prevederilor contractuale se debitează din contul de credit și generează obligativitatea rambursării conform condițiilor contractuale”.


La art. D Dobânda aplicabilă la pct. 2 „Utilizatorul principal de card nu va datora dobândă p_____ sumele utilizate din Tranzacții reprezentând plăți către comercianți, rambursate integral băncii până la data scadentă din Ciclul de tranzacționare următor celui în care s-au înregistrat tranzacțiile. Această facilitate se numește Grație și nu se aplică tranzacțiilor de ridicare numerar”, iar la pct. 3.3 „Rata anuală a dobânzii aplicată la sumele utilizate este variabilă, valoarea ei fiind calculată după următoarea formulă: Robor la 3 luni+ marja băncii, marja băncii este de 19,5 puncte procentuale (în cazul consumatorului D_____ C______). La data încheierii prezentului contract, valoarea anuală a dobânzii curente calculată conform formulei de mai sus este 22,47% (în cazul aceluiași consumator)”.


La punctul 6 Dobânda anuală efectivă (D__) valabilă în momentul încheierii contractului de credit p_____ Limita de credit aprobată este …% „ În costul total al creditului p_____ utilizatorul principal de card se regăsesc toate costurile inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri prevăzute în contractul de credit ca fiind în sarcina acestuia.”


La punctul 6.2 - comision de 1% din suma retrasă, min. 2 lei, retragere numerar din credit de la ATM/EPOS R_________ B___ SA instalat la ghișeul băncii, iar la cap. VIII (ii) Taxe, comisioane și dobânzi aplicabile cardurilor de credit R_________ B___ World M_____ Card și R_________ B___ World Elite MaterCard este prevăzut la pct. (i) se prevăd la Caracteristici generale punctual 5: Limita lunară de tranzacționare numerar maxim 40% din limita de credit și la punctul 6.2 comision de 2% din suma retrasă min. 10 lei. Retragere numerar din credit de la ATM/EPOS R_________ B___ SA instalat la ghișeul băncii.


Din cuprinsul clauzelor contractuale indicate, ANPC a concluzionat că banca acordă c_____________ un credit sub formă de limită de credit, iar cardul este instrumentul de plată aferent utilizării limitei de credit.


Deoarece limita de credit este o facilitate de credit acordată de bancă c_____________, a apreciat că actul normativ care guvernează contractele de credit încheiate de către S.C. R_________ B___ SA cu consumatorii persoane fizice este și OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit p_____ consumatori.


Ca urmare a aplicării acestui act normativ, a constatat încălcarea de către R_________ B___ SA a art. 35 lit. d din OUG nr. 50/2010 care prevede „Se interzice perceperea unui comision de retragere p_____ sumele trase din credit”.


ANPC a constatat că singura modalitate de retragere de numerar din limita de credit de către consumatori este prin intermediul cardului, astfel încât s-a constatat faptul că banca încalcă dreptul c_____________ de a efectua retrageri de numerar din creditul acordat fără plata unui comision de retragere.


Întrucât prevederea contractuală prin care operatorul financiar bancar percepe comisioane de retragere numerar p_____ sumele retrase în numerar din credit fără a oferi posibilitatea consumatorului de a retrage numerar fără plata comisioanelor aferente constituie contravenție, fiind încălcate prevederile art. 35 lit. d din OUG nr. 50/2010, ANPC a dispus sancționarea R_________ SA cu suma de 40.000 lei. Totodată, prin procesul-verbal de constatare a contravenției a fost propusă măsura în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 1 lit . b din OUG nr. 50/2010, respectiv „Aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile”.


Împotriva acestui proces-verbal, reclamanta a formulat plângere înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr. xxxxx/299/2016, plângere respinsă prin sentința nr. xxxxx/19.07.2016, soluție menținută prin decizia nr. 7651/06.12.2016.


Instanța a motivat soluția prin raportare la art. 3 din Regulamentul BNR nr. 6/2006, pct. 4 al Anexei nr. 2 la OUG nr. 50/2010 și art. 35 din OUG nr. 50/2010.


A reținut că potrivit art. 3 din Regulamentul BNR nr. 6/2006, în cazul tranzacțiilor derulate prin intermediul instrumentelor de plată electronică, emitentul va pune la dispoziția persoanelor interesate condițiile de emitere a instrumentelor de plată electronică și de desfășurare a tranzacțiilor aferente acestor instrumente, inclusiv taxele, comisioanele și dobânzile legate de emiterea și de utilizarea fiecărui tip de instrument de plată electronică, precum și momentul în care acestea sunt percepute sau acordate, după caz.


A constatat că, așa cum rezultă din prevederile pct. 4 ale Anexei nr. 2 la O.U.G. nr. 50/2010, valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc de plată (card de credit) trebuie să fie adusă la cunoștința consumatorului.


Astfel, interpretând sistematic dispozițiile legale anterior menționate, instanța reține că legea permite instituției bancare să perceapă costuri aferente utilizării unui mijloc specific de plată, cu excepția comisioanelor prevăzute la art. 35 din O.U.G. nr. 50/2010 care sunt interzise în mod expres de către legiuitor.


Instanța nu a reținut susținerea băncii în sensul că legiuitorul nu a avut în vedere contractele de card de credit care sunt destinate, cu precădere, p_____ plăți directe la comercianți sau pe internet, și nu p_____ retrageri din cont, având în vedere că art. 35 din O.U.G. nr. 50/2010 nu face distincție între diferitele tipuri de contract de credit.


Pe cale de consecință, având în vedere că petenta nu a oferit c_____________ posibilitatea de a retrage numerar fără plata comisioanelor aferente, instanța a aprecia t că, în mod corect, a fost reținută în sarcina acesteia săvârșirea contravenției prevăzute de art. 35 lit. d din O.U.G. nr. 50/2010.


În drept, examinând motivele de nelegalitate invocate de către reclamantă, Curtea le apreciază drept neîntemeiate p_____ următoarele considerente:


În ce privește critica legată de nemotivarea actului administrativ, i nstanța reține că ordinul contestat cuprinde atât motivarea în fapt - în cadrul căreia ANPC a enumerat și citat clauzele contractuale relevante p_____ măsura dispusă și a indicat care este rațiunea p_____ care comisionul vizat este unul aferent operațiunii de retragere a sumelor din credit și nu instrumentului de plată - cât și în drept, respectiv textul de lege încălcat - art. 35 lit. d din OUG nr. 50/2010 – și cele în baza cărora a fost sancționată reclamanta – art. 86 alin. 2 din OUG nr. 50/2010 și art. 89 alin. 1 lit. b din OUG nr. 50/2010.


Contrar celor susținute de s_________ reclamantă, actul contestat cuprinde suficiente elemente care să-i permită să cunoască și să evalueze temeiurile actului administrativ și, pe de altă parte să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate.


Pe cale de consecință, atât timp cât din cuprinsul actului se poate reconstitui raționamentul autorității, nu se poate reține că aceasta și-ar fi încălcat obligația de a-și motiva decizia, această condiție de legalitate externă a actului fiind îndeplinită.


Curtea apreciază că ordinul emis respectă și principiul încrederii legitime, principiu ce implică obligația autorităților de a proteja, printr-un comportament consecvent și necontradictoriu așteptările legitime ale particularilor.


Ordinul la care face trimitere s_________ reclamantă (Ordinul nr. 505/2014 privind unele măsuri de informare a c_____________ de către prestatorii de servicii de plată care desfășurată operațiuni de plată prin intermediul ATM-urilor publicat în M.Of. nr. 800/03.11.2014) este menit a stabili în sarcina instituțiilor emitente a instrumentelor de plată (card de credit și de debit) obligația de informare a c_____________ cu privire la comisioanele utilizării instrumentului de plată.


Curtea nu împărtășește opinia reclamantei, care acuză comportamentul inconsecvent și lipsit de previzibilitate al pârâtei, cele două acte administrative nevenind în contradicție. Astfel, prin ordinul nr. 505/2014 într-adevăr se acceptă posibilitatea perceperii de comisioane p_____ utilizarea instrumentelor de plată, așa cum învederează reclamanta, posibilitate pe care ordinul atacat în cauza de față nu o contestă.


Ceea ce s-a reținut ca fiind nelegal, în urma controlului ANPC, este că R_________ B___ SA a perceput comision la retragerea sumelor din credit și nu un comision aferent utilizării cardului ca instrument de plată.


Produsul bancar, în cazul contractelor de credit în cauză, este creditul acordat, cardul fiind doar mijlocul prin care se utilizează acest produs. Comisionul de retragere aplicat de reclamantă se percepe de fiecare dată când consumatorul accesează creditul prin retragere de numerar la ATM/EPOS și este calculat ca procent din suma retrasă, ceea ce conduce la concluzia că se percepe în considerarea acestei operațiuni și nu a celei de utilizare a cardului ca instrument de plată.


De altfel, se observă în mod clar din examinarea clauzelor cuprinse în contractele de credit de acest tip încheiate de reclamantă că atunci când taxa/comisionul este aplicat p_____ utilizarea instrumentului de plată, cuantumul acestuia este fix, fără a fi influențat de suma utilizată (ex: taxa de emitere/reînnoire card, comision de interogare sold).


Prin urmare, nu pot fi primite argumentele reclamantei bazate pe inconsecvența autorității în condițiile în care prin Ordinul nr. 505/2014 se recunoaște dreptul societății de a aplica comisioane p_____ utilizarea instrumentului de plată, iar prin Ordinul 242/2016 se constată că un comision este nelegal întrucât este perceput p_____ retragerea sumei creditate.


De asemenea, se observă că nu a fost dovedit că alte instituții financiar-bancare, aflate în aceleași împrejurări ca reclamanta, să fi fost supuse unui regim diferit.


Cât privește motivul de nelegalitate ce vizează greșita interpretare a situației de fapt și a normelor aplicabile, Curtea apreciază că nu este întemeiat, reținând în acest sens că prin decizia nr. 7651/06.12.2016 pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a C_________ Administrativ și Fiscal s-a apreciat cu autoritate de lucru judecat că procesul-verbal prin care s-a constatat această situație și încălcarea disp. art. 35 lit. d din OUG nr. 50/2010 a fost întocmit în mod legal și temeinic.


De altfel, situația de fapt reținută și normele aplicabile nici nu ar fi putut fi analizate în cadrul acestei contestații ce vizează exclusiv legalitatea măsurii complementare, aplicată print-un act administrativ diferit și subsecvent procesului-verbal prin care a fost constatată fapta și aplicată sancțiunea principală.


 


P_____ ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE:


 


Respinge cererea formulată de reclamanta S_________ R_________ B___ SA cu sediul în București, _______________________.201, Global Worth Tower, _________________________ cu pârâta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ cu sediul în București, _____________________, sector 1 , ca neîntemeiată.


Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședință publică, azi 17.03.2017.


 


P_________, GREFIER,


C_______-R_____ R___ D______ Ș_____


 


Decizia ICCJ


Numărul dosarului: 6148/2/2016 Numărul vechi al dosarului: - Data formării dosarului la ÎCCJ: 23.11.2016 Data inițială a dosarului: 06.09.2016 Materia juridică din care face parte obiectul dosarului: Contencios administrativ şi fiscal Secție: Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal Obiectul dosarului: suspendare executare act administrativ Obiectele secundare ale dosarului: - Stadiul procesual: Recurs Stadiul procesual combinat: - Părțile din dosar:
SOCIETATEA RAIFFEISEN BANK SA - Recurent (Reclamant)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 27.09.2018


AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR - Intimat (Pârât)
Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 14.12.2016


Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței
08.11.2018 9:00
Complet de judecată: Completul nr.8-NCPC
Numărul documentului de soluționare: 3818/2018
Data documentului de soluționare: 08.11.2018
Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
Soluție: Respingere recurs - Nefondat
Detalii soluţie: Decizia nr. 3818 din 8 noiembrie 2018. Respinge recursul declarat de reclamanta Societatea Raiffeisen Bank S.A împotriva încheierii din data de 13 septembrie 2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 8 noiembrie 2018.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
02.11.2016 Recurs SOCIETATEA RAIFFEISEN BANK SA


Sursa: SCJ.ro