www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul privind bancile pentru locuinte dintre Ministerul Dezvoltarii si Curtea de Conturi

Autor: Bancherul.ro
2017-10-28 12:46

Decizia Curtii de Apel Bucuresti in procesul privind bancile pentru locuinte dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Curtea de Conturi, in care judecatorii au respins cererea ministerului de suspendare a masurilor dispuse de Curtea de Conturi.


2203/2016
24-06-2016
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI


ROMÂNIA


C_____ DE APEL BUCUREȘTI


SECȚIA A VIII-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL


 


DOSAR NR.XXXXXXXXXXX


SENTINȚA CIVILĂ NR.2203


ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 24.06.2016


C_____ CONSTITUITĂ DIN:


PREȘEDINTE: B___ V_____


GREFIER: C_________ D____


 


Pe rol pronunțarea asupra acțiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul M_________ D__________ R________ ȘI ADMINISTRAȚIEI P______, în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A ROMÂNIEI, având ca obiect suspendarea executării măsurilor nr.1 pct.b, nr.4 și nr.8 pct.d din Decizia nr. 19/10.12.2015 emisă de pârâtă.


Dezbaterile în fond și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 17.06.2016, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentință, când C_____, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru data de 24.06.2016, când a pronunțat următoarea hotărâre:


 


C U R T E A


 


Prin cererea inregistrata la 19.04.2016, reclamantul M_________ D__________ R________ Șl ADMINISTRAȚIEI P______ a chemat in judecata pe parata C_____ DE C______ A ROMÂNIEI, solicitand suspendarea executării măsurilor nr.1 pct. b, nr. 4 și nr. 8 pct. d din Decizia nr. 19/10.12.2015 emisă de pârâtă, astfel cum a fost menținută prin încheierea nr.1/28.01.2016, până la soluționarea definitivă a cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului XXXXXXXXXXX.


In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca în perioada 20.07.xxxxxxxxxxxxxxx15, C_____ de C______ a României a efectuat la sediul MDRAP o acțiune de control privind utilizarea subvențiilor bugetare acordate pentru plata primei de la stat în cadrul contractelor de economisire creditare încheiate de instituțiile de credit participante la "Programul privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ".


Prin Decizia nr.19/10.12.2015, C_____ de C______ a României a constatat următoarele:


1. Constatarea nr.1 - MDRAP nu și-a îndeplinit obligația de a verifica, cel puțin o dată pe an, potrivit art.12 din Ordinul nr.509/2009, corectitudinea calculării de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de la stat solicitate de către clienții acestora.


Raportat la această constatare, C_____ de C______ a dispus următoarele măsuri:


a. completarea/revizuirea de către MDRAP a Procedurii Operaționale privind programul de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;


b. emiterea unui ordin/dispoziție internă de către ordonatorul principal de credite prin care structura de specialitate din cadrul MDRAP cu atribuții în gestionarea acestui program să efectueze verificări cel puțin o dată pe an la nivelul celor două bănci de locuințe, astfel încât să se asigure de:


• corectitudinea calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ al primelor de stat;


• eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării;


• verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat și pentru cererile de plată depuse în anii anteriori de către băncile de locuințe pentru clienții lor.


2. Constatarea nr.4 - Aplicația utilizată de către MDRAP nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de stat pentru susținerea acestui program (spre exemplu: dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractelor încheiate, structura clienților în funcție de vârsta acestora).


Raportat la această constatare, C_____ de C______ a dispus ca măsură "analiza, evaluarea posibilităților legale și efectuarea demersurilor necesare pentru achiziționarea/elaborarea unui software specializat pentru acest tip de activitate, care să permită efectuarea unor verificări mai complexe, ținând seama de toate cerințele legii privind verificările ce trebuie efectuate de către entitatea auditată, în scopul prevenirii situațiilor de utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice alocate Programului privind economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ".


3. Constatarea nr.8 - C_____ de conturi a constatat la cele două bănci de economisire creditare (BCR Banca pentru Locuințe SA și Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA) mai multe nereguli care au condus la plata nelegală a unor sume de bani.


Raportat la această constatare. C_____ de C______ a dispus următoarele măsuri:


d) "Efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci de locuințe a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din bugetul MDRAP pentru care s-au dispus prin deciziile nr.17/10.12.2015 și respectiv nr.18/10.12.2015: stabilirea întinderii prejudiciilor (inclusiv a beneficiilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP".


Potrivit art.14 din Legea nr.554/2004, ,,In cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond", iar conform art.15 din același act normativ "Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. în acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond".


În consecință, măsura suspendării poate fi dispusă doar în situația îndeplinirii celor două condiții, respectiv cazul bine justificat și paguba iminentă.


1. În ceea ce privește cazul bine justificat, măsurile dispuse pleacă de la interpretarea eronată a Curții de C______ a dispozițiilor Ordinului nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a ll-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, sens în care pârâta apreciază că MDRAP are obligația verificării corectitudinii calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți, ceea ce implică verificări începând cu eligibilitatea clienților și până la justificarea de către aceștia a modalității de utilizare a sumelor economisite.


La simpla lecturare a Ordinului nr.509/2009, se poate constata că ministerul are doar următoarele obligații.


• crearea unei baze de date (art.8 alin.2);


• identificarea solicitărilor multiple de primă de stat (art.8 alin.3);


• verificarea corectitudinii calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți (art.12).


În ceea ce privește verificarea eligibilității clienților, această obligație aparține în totalitate celor două bănci de economisire-creditare în domeniul locativ, astfel cum rezultă din prevederile art.1 alin.2, art.3 alin.3 și art.5 alin.3-4 din Ordinul nr.509/2009.


Pe de altă parte, conform art.12 din Ordinul nr.509/2009, se menționează că "M_________ D__________ R________ și Locuinței va verifica, cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienți".


Consideră că interpretarea dată de C_____ de C______ dispozițiilor art.12, anterior menționat, este eronată deoarece, acceptând această interpretare, ar însemna că cele două bănci nu au în fapt nicio obligație din moment ce, așa cum se susține prin Raportul de control, ministerul are obligația efectuării tuturor verificărilor, începând cu eligibilitatea clienților băncii și până la modalitatea de calcul a primei de stat.


Raportat la cele mai sus expuse, apreciaya că, fără a intra în verificarea fondului cauzei, la o simplă lecturare a prevederilor Ordinului nr.509/2009, se poate constata că Decizia contestată stabilește în sarcina MDRAP atribuții care nu sunt reglementate de actul normativ.


Totodată, măsura nr.8 pct. d a fost dispusă de C_____ de C______ prin prisma controlului efectuat la cele două bănci participante la programul de economisire - creditare, control finalizat prin emiterea deciziilor nr.17/10.12.2015 (privind BCR Banca pentru Locuințe SA) și 18/10.12.2015 (privind Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA).


Verificând site-ul portal.just.ro, se constată faptul că pe rolul Curții de Apel București se află dosarul nr. XXXXXXXXXXX, având ca obiect acțiunea reclamantei BCR Banca pentru Locuințe în sensul suspendării Deciziei nr. 17/10.12.2015 și a încheierii nr.2/29.02.2016, acte emise de C_____ de C______ a României.


Având în vedere faptul că măsura 8 pct. d din Decizia nr. 19/10.12.2015 obligă pe parat la efectuarea procedurilor de recuperare a prejudiciului identificat prin Decizia nr.17/10.12.2015 (act administrativ a cărui suspendare a fost dispusă de instanță), apreciaya că, cu atât mai mai mult, se impune suspendarea executării deciziei nr.19/10.12.2015. în caz contrar, am ajunge în situația paradoxală ca MDRAP să fie obligat să recupereze un prejudiciu dispus printr-un act suspendat pe cale judecătorească.


Nu în ultimul rând, este pus în imposibilitatea formulării unor demersuri conform măsurii nr.8 pct. d deoarece, multe din prejudiciile imputate BCR, sunt fie calculate estimativ (măsura 1, măsura 3) fie nu au putut fi stabilite de către C_____ de C______ (măsura nr.4). în aceste condiții, am fi in imposibilitatea demarării unor proceduri legale de recuperare a prejudiciului atât timp cât prejudiciul nu este individualizat, iar MDRAP nici nu are posibilitatea individualizării acestuia.


2. In ceea ce privește paguba iminentă, această condiție este îndeplinită prin prisma următoarelor considerente:


Potrivit art. 2 alin.1 lit. ș din legea nr.554/2004, paguba iminentă este definită ca fiind "prejudiciul material viitor și previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă a funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public".


a)Referitor la prima măsură, reclamantul nu are resursele necesare de personal, financiare și operaționale pentru a putea îndeplini măsurile dispuse până la 30 aprilie 2016.


În condițiile în care, numai în anul 2014 au fost acordate prime de stat pentru 338.419 contracte de economisire-creditare (anexeaza în acest sens situația contractelor transmise echipei de control a Curții de C______, însușită de aceasta prin semnătură), pentru a se putea verifica fiecare contract de economisire-creditare și îndeplinirea condițiilor de acordare a primei de stat pentru fiecare contract în parte, ar însemna ca toate resursele umane ale ministerului să fie relocate către acest proiect, consecința fiind o blocare a întregii activități a ministerului.


Mai mult, din cauza interpretării eronate a prevederilor ordinului nr.509/2009 de către pârâtă, ar trebui ca reclamantul să verifice inclusiv eligibilitatea solicitanților sau dacă aceștia au utilizat creditul în scop locativ, atribuții care nu pot fi respectate deoarece întreaga documentație aferentă fiecărui contract se regăsește la băncile participante, iar acestea au doar obligația transmiterii informațiilor prevăzute de art.7 alin.6 din ordinul nr.509/2009.


b) In ceea ce privește măsura nr.4, urmează a se constata că măsura achiziționării/elaborării unui nou soft specializat pentru această activitate pleacă tot de la interpretarea eronată a Ordinului nr.509/2009 prin prisma atribuțiilor pe care MDRAP le-ar avea de îndeplinit.


Pe cale de consecință, prin prisma considerentelor de la pct.1 al prezentei acțiuni, apreciaza că se impune suspendarea acestei măsuri deoarece, în caz contrar, s-ar putea ajunge la situația plății unui nou soft care să prevadă niște informații nesolicitate de legislația în vigoare.


c) Cât privește măsura nr.8 pct. d, executarea acestei măsuri ar duce la blocarea programului însuși. Astfel, odată demarată o astfel de acțiune, pe lângă resursele de personal și logistică ce ar trebui afectate acestui demers, ar însemna ca ministerul, pe de-o parte, să înceteze plata primelor de stat în toate situațiile menționate în Decizia nr. 17/10.12.2015 (decizie care privește BCR Banca pentru Locuințe), iar pe de altă parte, să recupereze primele de stat deja primite, ceea ce va atrage un val de litigii dinspre beneficiarii contractelor de economisire-creditare.


Mai mult, chiar dacă instanța va da dreptate într-un final reclamantului sau băncilor în cursul dosarelor având ca obiect anularea deciziilor emise de pârâtă, este evident că impactul mediatic al acestor măsuri va duce la desființarea programului, iar o eventuală hotărâre judecătorească în favoarea MDRAP/băncilor nu va putea să repare consecințele ce vor decurge din punerea în executare a Deciziei contestate.


In drept, art.15 din legea nr.554/2004.


La 19.05.2016, parata a depus intampinare, solicitand respingerea cererii ca neîntemeiată.


In motivare, parata a aratat ca:


1. Măsurile atacate de reclamant sunt cele prevăzute la pct.l, pct.4 și pct.8 lit.d) din Decizia nr.19/2015, din cele 8 măsuri stabilite în total prin decizie în sarcina conducerii entității verificate, M_________ D__________ R________ și Administrației P______ (denumită în continuare MDRAP), dispuse în temeiul prevederilor art.33 alin.(3) și art.43 lit.c) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată.


Aceste măsuri vizează înlăturarea neregulilor financiar contabile și a abaterilor de la legalitate și regularitate constatate, stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, astfel:


„1. a) Completarea/revizuirea de către M.D.R.A.P. a Procedurii operaționale privind Programai de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ PO.DLP.07 derulat conform O.U.G.nr.99/2006, cu atribuțiunile specifice și obligațiile expres prevăzute prin lege, precum și, prin convențiile încheiate cu băncile participante, atât referitor la verificările aflate în derulare, cât și referitor la celelalte verificări și analize aie bazelor de date sau asupra datelor și informațiilor suplimentare solicitate eventual de entitatea verificată, precum și detalierea acestor proceduri;


Termen de realizare: 30 aprilie 2016


b) Emiterea unei ordin/dispoziție internă de către ordonatorul principal de credite prin care structura de specialitate din cadrul MDRAP cu atribuții în gestionarea acestui program să efectueze verificări cel puțin o dată pe an ia nivelul ceior două bănci de locuințe, astfel încât să se asigure de:


- corectitudinea calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ a primelor de stat;


- eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării;


- verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat și pentru cererile de piață depuse în anii anteriori de către băncile de locuințe pentru clienții lor."


„4. Analiza, evaluarea posibilităților legale și efectuarea demersurilor necesare pentru achiziționarea/elaborarea unui software specializat pentru acest tip de activitate, care să permită efectuarea unor verificări mai complexe, ținând seama de toate cerințele legii privind verificările ce trebuie efectuate de către entitatea auditată, în scopul prevenirii situațiilor de utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice alocate "Programului privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ".


„8. (...) d) Efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci dt locuințe a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din bugetul MDRAP pentru care s-au dispus prin deciziile nr. 17/10.12.2015 și respectiv nr. 18/10.12.2015: stabilirea întinderii prejudiciilor (inclusiv a beneficiilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP.


Măsura dispusă de C_____ de C______ a României se aplică în concordanță cu răspunderea BCR BpL și respectiv a Raiffeisen BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: "banca de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului D__________ R________ și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate ia nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. în acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului D__________ R________ și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate".


2. Împotriva măsurilor dispuse la pct.1, pct.4 și pct.8 din Decizia nr.19/2015, MDRAP a formulat contestație, conform prevederilor pct.204 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014 publicată în M. Of. al României Partea I, nr.547 din 24 iulie 2014 (denumit în continuare RODAS), care a fost respinsă prin încheierea nr. 1/2016 de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de C______ a României.


3. Împotriva actelor sus menționate, conducerea entității verificate a formulat acțiune în contencios administrativ în temeiul dispozițiilor art. 14 și 15 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, solicitând suspendarea executării măsurilor dispuse la pct.1, pct.4 și pct.8 din Decizia nr.19/2015,menținute prin încheierea nr.1/2016, susținând în esență că „sunt îndeplinite în cauză, cumulativ, cele două condiții: cazul bine justificat și paguba iminentă". Astfel, reclamantul invocă argumente vizând interpretarea eronată a dispozițiilor legale de către C_____ de C______ a României, respectiv prevederile Ordinul 509/2009, precum și efortul logistic care l-ar presupune ducerea la îndeplinire a deciziei atacate, apreciind că acestea prejudiciază MDRAP și executarea acestora ar duce la blocarea programului însuși, iar pe de altă parte, să recupereze primele de stat deja primite, ceea ce va atrage un val de litigii dinspre beneficiarii contractelor de economisire - creditare.


Astfel, în opinia reclamantului cu privire la cazul bine justificat, există în speță, „îndoieli serioase cu privire ia legalitatea actelor atacate" aparență care rezultă din greșita interpretare a prevederilor legale, neexistența abaterii.


Cu privire la paguba iminentă, reclamantul susține că implementarea măsurilor dispuse impune demararea unor proceduri care ar perturba previzibil activitatea MDRAP, având în vedere că ^ instituția nu are resursele necesare de personal, financiare și operaționale pentru a le putea îndeplini.


III. Solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de suspendare a executării măsurilor dispuse prin Decizia nr.19/2015, menținute prin încheierea nr. 1/2016, pentru următoarele motive :


1. Motivele invocate de reclamant în susținerea cererii de suspendare a măsurilor dispuse prin Decizia nr.19/2015, se referă la aspecte ce țin de fondul cauzei, care însă nu sunt de natură să formeze convingerea instanței de judecată că ar fi incidente în cauză dispozițiile art.l4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, nedemonstrând întrunirea cumulativă a celor două condiții, prevăzute în mod expres de lege, astfel cum vom arăta în continuare.


Întreaga motivare a acțiunii reclamantului se referă la faptul că C_____ de C______ a interpretat greșit dispozițiile Ordinului nr.509/2009, în ceea ce privește obligația MDRAP de a verifica corectitudinea calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți, ceea ce ar implica verificări începând cu eligibilitatea clienților și până la justificarea de către aceștia a modalității de utilizare a sumelor economisite.


În opinia reclamantului acceptând această interpretare ar însemna că cele două bănci nu au în fapt nicio obligație din moment ce ministerul are obligație efectuării tuturor verificărilor. Raportat la cele expuse, ministerul apreciază că prin decizia contestată se stabilește în sarcina MDRAP atribuții care nu sunt reglementate de actul normativ.


Susținerile reclamantului nu sunt de natură a demonstra nelegalitatea evidentă a actului administrativ a cărui suspendare se cere, pentru ca aceasta să poată fi constatată fără ca instanța de judecată să intre în judecarea pe fond a cauzei.


2. Este cunoscut faptul că actul administrativ se bucură de prezumția de legalitate, neexecutarea Iui fiind contrară unei buni ordini juridice într-un stat de drept și o democrație constituțională.


A nu executa actele administrative care sunt emise în baza legii echivalează cu a nu executa legea — ceea ce într-un stat de drept este de neconceput.


In consecință, suspendarea actului administrativ ca operație juridică de întrerupere vremelnică a efectului acestuia apare ca o situație de excepție de la regula executării din oficiu (executio ex officio).


3. Prin reglementarea actuală a contenciosului adnninistrativ, respectiv art.14 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea producerii unei pagube iminente, persoana vătămată poate cere instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrative până la pronunțarea instanței de fond.


Din conținutul art.14 alin.(1) din Legea nr.554/2004, rezultă că pentru soluționarea favorabilă a cererii de suspendare trebuie îndeplinite cumulativ două condiții:


A.Cazul să fie bine justificat;


B.Paguba să fie iminentă.


A. Reclamantul nu justifică în niciun fel îndeplinirea acestei condiții, neaducând niciun argument care să demonstreze că în cauză sunt împrejurări de natură să argumenteze că este vorba despre un "caz bine justificat"


Acesta ar fi trebuit să demonstreze instanței de judecată că există o îndoială serioasă cu privire la legalitatea actului administrativ, ceea ce nu s-a întâmplat în speța de față.


Mai mult chiar, nelegalitatea actului administrativ trebuie să fie atât de evidentă încât instanța de judecată să o poată constata fără a intra pe fondul cauzei.


Motivele de nelegalitate trebuie să apară de la prima vedere ca fiind temeinice, să creeze de la început o îndoială serioasă asupra legalității actului administrativ contestat.


„Existența unui caz bine justificat poate fi reținută dacă din împrejurările cauzei ar rezulta o îndoială puternică și evidentă asupra legalității actelor administrative." (Decizia nr. 768/2011, pronunțată în Dosarul nr. XXXXXXXXXXX.)


Apreciaza ca neîntemeiate criticile de nelegalitate invocate de reclamantă, pentru argumentele dezvoltate în cele ce succed.


A.1. Acțiunea de control efectuată la MDRAP s-a desfășurat în temeiul și cu respectarea prevederilor RODAS, act normativ care a fost dat în aplicare și cu respectarea competenței Curții de C______ a României și în exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale, astfel cum sunt stabilite prin art.140 din Constituția României și art. 11 alin.(2) - (3) coroborate cu art.21 - 22 și art.33, art.43, art.62 - 65 din Legea nr.94/1992, republicată.


Temeiul de drept care a stat la baza măsurii dispuse prin Decizia nr. 19/2015 este art.33 alin.(3) și art.43 lit.c) din Legea nr.94/1992, republicată, dispoziții potrivit cărora activitatea de valorificare a rapoartelor de control se face în baza regulamentului aprobat conform prevederilor art.11 alin.(2), iar în situațiile în care se constată existența unor nereguli financiar - contabile și abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, acestea se comunică conducerii entității publice verificate pentru a întreprinde demersurile necesare și legale înlăturării lor. De reținut este faptul că, stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligația conducerii entității auditate.


În lumina celor de mai sus, cu privire la actele atacate se poate constata că au fost emise în conformitate cu ansamblu de reguli, de fond și formă, prevăzute de RODAS, pentru desfășurarea activității Curții de C______ și valorificarea rezultatelor acțiunilor de control, cu respectarea procedurii de comunicare și contestare, în baza competenței și atribuțiilor specifice stabilite prin art.22 - 24 din Legea nr.94/1992, republicată.


Conform prevederilor art.22 lit.b) din Legea nr.94/1992 republicată, "C_____ de C______ își desfășoară atribuțiile specifice asupra următoarelor domenii: (...) b) constituirea și utilizarea resurselor bugetului de stat(...) .", atribuția de control fiind prevăzută și în dispozițiile pct.l2 din RODAS.


C_____ de C______, în exercitarea atribuțiilor sus menționate, în cadrul competenței prevăzută la art.21 din Legea nr.94/1992, republicată, a efectuat acțiunea de control cu tema „Controlul utilizării subvențiilor bugetare” la MDRAP.


Potrivit prevederilor pct.87 din RODAS, în vigoare la data desfășurării acțiunii de control, „Raportul de control, al cărui model și conținut este prezentat în Anexa nr.4 (...)."


Iar decizia a fost emisă în conformitate cu prevederile pct.171 lit. a) - b), pct.181 și pct.188 paragraful 3 din RODAS, înscriindu-se în concret abaterile de la legalitate și regularitate constatate în urma acțiunii de control efectuată de C_____ de C______ la MDRAP, măsurile pe care entitatea verificată trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării deficiențelor constatate și termenele de ducere la îndeplinire.


A.2. Referitor la măsurile dispuse prin Decizia nr. 19/2015, atacate de reclamant, apreciaza că nu pot fi primite susținerile privind nelegalitatea constatărilor ca dovezi de nelegalitate aparentă a actului atacat, pentru următoarele considerente:


A.2.1. Atribuția de verificare prevăzută la art.12 din Ordinul 509/2009, contrar celor susținute de reclamant, include și analiza/controlul respectării condițiilor legale pentru cererile de plată a primei de stat pentru anii anteriori.


Necesitatea exercitării atribuției de verificare de către MDRAP a corectitudinii calculării de către băncile de economisire și creditare a primei de stat, reiese și din situațiile identificate de echipa de audit de încheiere a unor cesiuni multiple (chiar mai mult de 10 cesiuni), cazuri în care prima de stat a fost acordată în cuantum mai mare decât maximul anual de 250 euro prevăzut de art. 312 din OUG nr.99/2009.


Potrivit dispozițiilor art. 12 din Ordinul nr.509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a Il-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, „M_________ D__________ R________ și Locuinței va verifica, cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienți."


Modul de calcul este reglementat de prevederile art. 7 alin (4) din Ordinul nr. 509/2009 „La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare: a) sumele acordate drept prime de stat; b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare; c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare."


Iar persoanele îndreptățite sunt cele prevăzute de art. 313 din OUG. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, astfel:


„(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.


(2) In sensul alin. (1) prin persoana singura se înțelege o persoana necăsătorită, văduva sau divorțată."


Efectuarea verificărilor cu privire la exactitatea datelor transmise de către băncile participante la program îi revine reclamantului și în baza convențiilor încheiate cu acestea, conform dispozițiilor OUG. nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național, prin care s-au stabilit obligația și dreptul:


„- de a solicita băncilor participante la program informații, date și documente suplimentare ori de câte ori elementele cuprinse în solicitarea de acordare a primelor de stat nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;


- să verifice încadrarea cererii de acordare a primei de stat în termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare".


A.2.2. In urma verificărilor efectuate s-a constatat de asemenea că MDRAP utilizează un software pus la dispoziție, spre folosință, de către Asociația Băncilor pentru Domeniul Locativ în baza contractului de comodat nr.xxxxx/DGLP/06.09.2008, pentru calcularea și verificarea primelor de la stat datorate clienților băncilor de economisire - creditare în domeniul locativ.


Software-ul de specialitate însă procesează datele din baza de date doar sub aspectul identificării și corectării solicitărilor multiple de primă de stat. Conform legii: „In cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător și suma de corectură se înregistrează în evidențele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ".


Aplicația nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de la stat pentru susținerea acestui program (spre exemplu: dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractelor încheiate, dobânda calculată aferentă primei de stat capitalizată în contul clienților, depunerile care depășesc valoarea acestor contracte sau structura clienților în funcție de vârsta acestora).


Nu s-a asigurat până la data controlului auditarea IT a acestui software pentru aprecierea corespunzătoare a performanțelor și limitărilor acestuia în corelație cu prevederile legii, în funcție de necesitățile și cerințele entității auditate.


A.2.3.Cu privire la măsura prevăzută la pct.8 lit.d) din Decizia nr.19/2015, reclamantul arată că aceasta a fost dispusă prin prisma controlului efectuat la cele două bănci participante la program, BCR BpL și Raiffesein BpL.


In acest context, MDRAP apreciază că se impune suspendarea executării Deciziei nr.19/2015, având în vedere că și cererea de suspendare a măsurilor dispuse în sarcina BCR prin Decizia nr. 17/2015, înregistrată sub număr de dosarlXXXXXXXXXX pe rolul Curții de Apel București, a fost admisă de instanța de fond.


Măsura dispusă vizează efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci prejudiciile reprezentând prime de stat plătite din subvențiile acordate de la bugetul de stat prin MDRAP, în raport de prevederile art.9 alin.(4) din Ordinul comun XXXXXXXXXXXXX, potrivit cărora: „banca de economisire și creditare în domeniu! locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului D__________ R________ și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate ia nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să ie restituie ca prime de stat necuvenite. în acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului D__________ R________ și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate".


B. Cât privește noțiunea de ,,pagubă iminentă”, învedereaza instanței de judecată faptul că reclamantul nu demonstrează iminența producerii unei pagube prin actul administrativ atacat, în sensul art.2 lit. ș) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.


Prin cererea de chemare în judecată sub aspectul îndeplinirii acestei condiții reclamantul invocă lipsa resurselor necesare, efectuarea unor plăți pentru achiziționarea unui nou soft care să prevadă niște informații nesolicitate de legislația în vigoare, eventualele litigii cu beneficiarii contractelor de economisire - creditare și impactul mediatic al măsurilor dispuse de natură a conduce la desființarea programului, toate acestea fiind în opinia sa de natură a produce consecințe care nu vor putea fi remediate în cazul în care hotărârile judecătorești ar fi în favoarea MDRAP/ băncilor.


Având în vedere cele prezentate, consideră că dacă, în mod ipotetic, instanța de judecată ar admite cererea de suspendare a executării măsurilor dispuse prin Decizia nr.19/2015, ar însemna că toate măsurile cuprinse în deciziile emise de C_____ de C______ și care au fost atacate la instanțele de judecată, vor trebui, în mod obligatoriu, să fie suspendate de instanța de judecată până la soluționarea irevocabilă a cauzei, în caz contrar producându-se o „pagubă iminentă´ pentru orice terț care a avut raporturi de natură contractuală cu entitatea auditată în cursul perioadei verificate.


Or, o astfel de interpretare ar putea duce chiar la blocarea activității Curții de C______ care nu și-ar mai putea pune în aplicare măsurile dispuse în exercitarea atribuțiilor specifice reglementate expres de dispozițiile Legii nr.94/1992, republicată, precum și de cele cuprinse în Regulament.


Reitereaza prevederile art.33 alin.(3) din Legea nr. 94/1992, republicată, coroborate cu cele ale pct.174 din Regulament, potrivit cărora decizia se emite pentru valorificarea constatărilor din actul de control și cuprinde măsuri prin care se comunică conducerii entității verificate existența unor abateri de la legalitate și regularitate care au determinat producerea unor prejudicii. Iar potrivit acestui text de lege, „stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia devin obligația conducerii entității".


În ceea ce privește numărul de contracte de economisire - creditare care trebuie verificate de către MDRAP, acestea sunt gestionate de reclamant și în prezent, necesară fiind verificarea modului de acordare a primei de la stat și acordarea acesteia strict în conformitate cu legislația în materie.


Mai mult decât atât, dacă, prin absurd, am accepta interpretarea reclamantului, trebuie subliniat și faptul că prin această abordare ar fi încălcat însăși caracterul excepțional al măsurii suspendării executării actului administrativ de către instanța de judecată, suspendare ce se poate dispune doar cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de legea contenciosului administrativ.


„Într-adevăr, din punct de vedere economic, orice diminuare a patrimoniului este echivalentă cu o pagubă, dar din punct de vedere juridic paguba este reprezentată doar de o diminuare ilicită a patrimoniului." (Decizia nr. 2537 din 13 mai 2010).


B.1. In doctrină se apreciază că instanța de judecată, care este chemată să decidă măsuri de protecție provizorie trebuie să ia în apreciere ansamblul circumstanțelor și intereselor prezente.


Dacă instanța de judecată procedează la suspendarea actelor de control ale Curții de C______, prin care se constată, conform competențelor actuale, faptul că s-au produs niște încălcări ale legislației și se dispun măsuri pentru stabilirea și recuperarea unor eventuale prejudicii produse prin aceste nereguli, înseamnă că vor da girul abuzului în administrație, încălcării legilor ce reglementează cheltuirea banului public și denaturării ideii de legalitate a acestui foarte important segment al unui stat de drept, care este legalitatea, în general, și legalitatea cheltuirii banului public, în particular.


Astfel, va fi golită de conținut activitatea unei instituții fundamentale a statului de drept care este C_____ de C______, autoritate supremă de control asupra legalității cheltuirii banului public. Aceasta este cu atât mai grav cu cât conform Legii nr.94/1992, cu modificările și completările care i-au fost aduse, C_____ de C______ nu mai poate ea însăși să stabilească niște prejudicii și să procedeze la recuperarea lor. Ea poate să constate neregulile și încălcări ale legii .. fiscale în urma cărora în mod evident se produce un prejudiciu și să dispună entității controlate să f fj / stabilească întinderea prejudiciului și să acționeze în sensul recuperării lui.


B.2. Cu privire la paguba iminentă, arată instanței faptul că dispozițiile art.64 din Legea nr.94/1992, republicată, potrivit cărora „nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de C_____ de C______, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă", nu se aplică în situația în care conducerea MDRAP formulează o cerere în scris, motivată, de prelungire a termenelor stabilite prin decizie, în baza pct.235 - 236 din RODAS.


4. In practică, instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri de respingere a cererilor de suspendare a deciziilor contestate, reținând în esență:


- cât privește prima condiție, instanțele de judecată au reținut, în esență, că prin actele de control încheiate de către C_____ de C______ a României, nu a fost angajată răspunderea materială a entităților controlate,


- referitor la condiția "cazului bine justificat" instanțele au reținut că entitățile verificate nu au făcut dovada existenței unor împrejurări legate de starea de fapt și de drept, de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actelor de control/ audit încheiat de C_____ de C______. „Controlul s-a efectuat cu respectarea dispozițiilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificare actelor rezultate din aceste activități", aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de C______ a României, iar „concluziile reținute în aceste acte de control au fost argumentate cu datele rezultate din evidențele contabile ale autorităților, aspecte ce nu au fost contestate de către entități".


În drept, dispozițiile art.205 Cod pr.civ., art.1 alin.(1) - (3), art.21 alin.(1), art.22 lit.f), art.23 și art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată, pct.204 și pct.227 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014, OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 227/2007. art. 12 din Ordinul comun nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a Il-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, emis de M_________ Finanțelor P______ și M_________ D__________ R________ și Locuinței, art.14 - 15 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare.


C_____ a incuviintat partilor proba cu inscrisuri.


Din probele administrate, C_____ retine ca în perioada 20.07.xxxxxxxxxxxxxxx15, C_____ de C______ a României a efectuat la sediul reclamantului o acțiune de control privind utilizarea subvențiilor bugetare acordate pentru plata primei de la stat în cadrul contractelor de economisire creditare încheiate de instituțiile de credit participante la "Programul privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ".


Prin Decizia nr.19/10.12.2015, C_____ de C______ a României a constatat următoarele:


1. Constatarea nr.1 - MDRAP nu și-a îndeplinit obligația de a verifica, cel puțin o dată pe an, potrivit art.12 din Ordinul nr.509/2009, corectitudinea calculării de către băncile de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de la stat solicitate de către clienții acestora.


Raportat la această constatare, C_____ de C______ a dispus următoarele măsuri:


a. completarea/revizuirea de către MDRAP a Procedurii Operaționale privind programul de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ;


b. emiterea unui ordin/dispoziție internă de către ordonatorul principal de credite prin care structura de specialitate din cadrul MDRAP cu atribuții în gestionarea acestui program să efectueze verificări cel puțin o dată pe an la nivelul celor două bănci de locuințe, astfel încât să se asigure de:


• corectitudinea calculării de către băncile de economisire creditare în domeniul locativ al primelor de stat;


• eligibilitatea clienților băncilor de economisire creditare în domeniul locativ conform legislației aplicabile în domeniul creditării;


• verificarea respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat și pentru cererile de plată depuse în anii anteriori de către băncile de locuințe pentru clienții lor.


2. Constatarea nr.4 - Aplicația utilizată de către MDRAP nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de stat pentru susținerea acestui program (spre exemplu: dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractelor încheiate, structura clienților în funcție de vârsta acestora).


Raportat la această constatare, C_____ de C______ a dispus ca măsură "analiza, evaluarea posibilităților legale și efectuarea demersurilor necesare pentru achiziționarea/elaborarea unui software specializat pentru acest tip de activitate, care să permită efectuarea unor verificări mai complexe, ținând seama de toate cerințele legii privind verificările ce trebuie efectuate de către entitatea auditată, în scopul prevenirii situațiilor de utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice alocate Programului privind economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ".


3. Constatarea nr.8 - C_____ de conturi a constatat la cele două bănci de economisire creditare (BCR Banca pentru Locuințe SA și Raiffeisen Banca pentru Locuințe SA) mai multe nereguli care au condus la plata nelegală a unor sume de bani.


Raportat la această constatare. C_____ de C______ a dispus următoarele măsuri:


d) "Efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci de locuințe a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din bugetul MDRAP pentru care s-au dispus prin deciziile nr.17/10.12.2015 și respectiv nr.18/10.12.2015: stabilirea întinderii prejudiciilor (inclusiv a beneficiilor nerealizate), recuperarea acestora și returnarea către bugetul MDRAP".


Împotriva măsurilor dispuse la pct.1, pct.4 și pct.8 din Decizia nr.19/2015, MDRAP a formulat contestație, conform prevederilor pct.204 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014 publicată în M. Of. al României Partea I, nr.547 din 24 iulie 2014 (denumit în continuare RODAS), care a fost respinsă prin încheierea nr. 1/2016 de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de C______ a României.


Potrivit art.14 din Legea nr.554/2004, ,,In cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond", iar conform art.15 din același act normativ "Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. în acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond".


Art. 15 din aceeasi lege, permite suspendarea executarii unui act administrativ daca subzista motivele din art.14 si daca a fost sesizata instanta cu actiunea de fond.


În consecință, măsura suspendării poate fi dispusă doar în situația îndeplinirii cumulative a trei condiții:


1. sesizarea instantei cu o cerere de anulare a actului, in tot sau in parte;


2. existenta unui caz bine justificat;


3. prevenirea unei pagube iminente.


1. Prima conditie este indeplinita deoarece reclamantul a facut dovada ca a solicitat instantei, anterior, anularea acelorasi masuri din acelasi act administrativ.


2. Conform art. 2 alin. 1 lit. t din Legea nr. 554/2004, cazurile bine justificate sunt imprejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa asupra legalitatii actului administrativ.


Aceste imprejurari trebuie sa rezulte in urma unei examinari sumare, fara sa se prejudece fondul cauzei. Ele trebuie sa fie apte sa rastoarne prezumtia de legalitate de care se bucura actul administrativ.


Nelegalitatea actului administrativ trebuie să fie atât de evidentă încât instanța de judecată să o poată constata fără a intra pe fondul cauzei.


Motivele de nelegalitate trebuie să apară de la prima vedere ca fiind temeinice, să creeze de la început o îndoială serioasă asupra legalității actului administrativ contestat.


Reclamantul afirma ca parata a interpretat greșit dispozițiile Ordinului nr.509/2009, în ceea ce privește obligația reclamantului de a verifica corectitudinea calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți, ceea ce ar implica verificări începând cu eligibilitatea clienților și până la justificarea de către aceștia a modalității de utilizare a sumelor economisite.


Susținerile reclamantului nu sunt de natură a demonstra nelegalitatea evidentă a actului administrativ a cărui suspendare se cere, pentru ca aceasta să poată fi constatată fără ca instanța de judecată să intre în judecarea pe fond a cauzei.


Potrivit art. 12 din Ordinul nr.509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a Il-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, „M_________ D__________ R________ și Locuinței va verifica, cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către banca de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clienți."


Modul de calcul este reglementat de prevederile art. 7 alin (4) din Ordinul nr. 509/2009 „La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare: a) sumele acordate drept prime de stat; b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare; c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare."


Iar persoanele îndreptățite sunt cele prevăzute de art. 313 din OUG. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, astfel:


„(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.


(2) In sensul alin. (1) prin persoana singura se înțelege o persoana necăsătorită, văduva sau divorțată."


Examinarea Ordinului nr.509/2009, în eventualei obligații a reclamantului de a verifica corectitudinea calculării de către bancă a primelor de stat solicitate de clienți, ceea ce ar implica verificări începând cu eligibilitatea clienților implica o analiza aprofundata a textelor mentionate, examinare ce poate fi realizata pe fondul cauzei. Din examinarea aparentei nu rezulta, fara indoiala, daca reclamantul are sau nu competenta verificarii eligibilitatii clientilor.


In urma verificărilor efectuate s-a constatat că reclamantul utilizează un software pus la dispoziție, spre folosință, de către Asociația Băncilor pentru Domeniul Locativ în baza contractului de comodat nr.xxxxx/DGLP/06.09.2008, pentru calcularea și verificarea primelor de la stat datorate clienților băncilor de economisire - creditare în domeniul locativ.


Software-ul de specialitate însă procesează datele din baza de date doar sub aspectul identificării și corectării solicitărilor multiple de primă de stat. Conform legii: „In cazul în care suma primelor de stat solicitate pentru o persoană este mai mare decât cuantumul maxim admis, aceasta se reduce în mod corespunzător și suma de corectură se înregistrează în evidențele băncii de economisire și creditare în domeniul locativ".


Aplicația nu asigură și alte verificări necesare în gestionarea, analiza și monitorizarea subvențiilor acordate ca primă de la stat pentru susținerea acestui program.


Nu s-a asigurat până la data controlului auditarea IT a acestui software pentru aprecierea corespunzătoare a performanțelor și limitărilor acestuia în corelație cu prevederile legii, în funcție de necesitățile și cerințele entității auditate.


Cu privire la măsura prevăzută la pct.8 lit.d) din Decizia nr.19/2015, reclamantul arată că aceasta a fost dispusă prin prisma controlului efectuat la cele două bănci participante la program, BCR BpL și Raiffesein BpL.


In acest context, reclamantul apreciază că se impune suspendarea executării Deciziei nr.19/2015, având în vedere că și cererea de suspendare a măsurilor dispuse în sarcina BCR prin Decizia nr. 17/2015, înregistrată sub număr de dosar XXXXXXXXXXX pe rolul Curții de Apel București, a fost admisă de instanța de fond.


Măsura dispusă vizează efectuarea tuturor procedurilor legale de recuperare de la cele două bănci a prejudiciilor reprezentând prime de stat plătite din subvențiile acordate de la bugetul de stat prin MDRAP, în raport de prevederile art.9 alin.(4) din Ordinul comun XXXXXXXXXXXXX, potrivit cărora: „banca de economisire și creditare în domeniu! locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. Banca de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului D__________ R________ și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate pentru executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care banca de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să ie restituie ca prime de stat necuvenite. In acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului D__________ R________ și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate".


De aceea, C_____ apreciaza ca suspendarea executarii Deciziei nr. 17/2015 nu impune in mod evident suspendarea executarii Decizii nr. 19/10.12.2015.


In consecinta, conditia existentei unui caz bine justificat nu este indeplinita.


B. Cât privește noțiunea de ,,pagubă iminentă”, învedereaza instanței de judecată faptul că reclamantul nu demonstrează iminența producerii unei pagube prin actul administrativ atacat, în sensul art.2 lit. ș) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.


Prin cererea de chemare în judecată sub aspectul îndeplinirii acestei condiții reclamantul invocă lipsa resurselor necesare, efectuarea unor plăți pentru achiziționarea unui nou soft care să prevadă niște informații nesolicitate de legislația în vigoare, eventualele litigii cu beneficiarii contractelor de economisire - creditare și impactul mediatic al măsurilor dispuse de natură a conduce la desființarea programului, toate acestea fiind în opinia sa de natură a produce consecințe care nu vor putea fi remediate în cazul în care hotărârile judecătorești ar fi în favoarea MDRAP/ băncilor.


3. Potrivit art. 2 alin. 1 lit. ș din Legea nr. 554/204, paguba iminenta este un prejudiciu material viitor si previzibil sau, dupa caz, pertrurbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public.


C_____ apreciaza ca aceasta conditie este indeplinita deoarece executarea Decizia nr. 19/10.12.2015 cauzeaza reclamantului un prejudiciu material si viitor constand in:


- efectuarea unor cheltuieli mari cu procurarea resurselor necesare de personal, financiare și operaționale pentru a putea îndeplini măsurile dispuse până la 30 aprilie 2016, in conditiile existentei unui numar foarte mare de contracte ce trebuie verificate.


- cheltuieli cu achiziționarea/elaborarea unui nou soft specializat pentru indeplinirea atribuțiilor pe care reclamantul le-ar avea de îndeplinit, conform deciziei atacate.


Dar, ca urmare a neindeplinirii conditiei existentei unui caz bine justificat, in baza art. 15 din Legea nr. 554/2004, va respinge cererea ca neîntemeiată.


 


 


 


 


 


PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE


Respinge cererea formulată de reclamantul M_________ D__________ R________ ȘI ADMINISTRAȚIEI P______, cu sediul în București, __________________, Latura Nord, sector 5, în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A ROMÂNIEI, cu sediul în Buurești, __________________.22-24, sector 1, ca neîntemeiată.


Cu recurs în 5 zile de la comunicare.


Pronunțată în ședință publică, azi, 24.06.2016.


 


PREȘEDINTE GREFIER


B___ V_____ C_________ D____


 


 


Red./tehn. jud. V.B./4 ex./2016


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104