www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareHotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

Autor: Bancherul.ro
2017-02-27 20:50

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


ARTICOL UNIC


Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:


“ART.2
(1) Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:
a) locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de
construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
b) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea
lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel
mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele
derulate de ANL;
c) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele
care se construiesc prin programele derulate de ANL;
d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel
puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască
locuinţele;
e) locuinţe recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea
consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data
solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele
derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit.
a) şi b);


(2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării/construirii locuinţelor
prevăzute la alin. (1) lit.a) -d) este de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile,
comisioanele și spezele bancare. În cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se
încadrează în prevederile alin. (1) lit.e), procentul garantat de stat este de maximum 40% din
valoarea finanţării , exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.
(3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) lit. a), b) și e) se împlineşte în ziua corespunzătoare din
ultimul an.”


2. Articolul 2^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și
e) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate.”


3. La articolul 4^1 alineatul 3^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3^2) Finanţatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărţirea proporţională
a riscurilor şi a pierderilor şi solicită reintrarea în program au obligaţia de a transmite FNGCIMM
şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul
programului şi de a semna iniţial Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din
soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului "Prima casă", rezultat din împărţirea
riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanţii acordate în cadrul programului,
proporțional cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2), iar după epuizarea plafonului
reutilizat vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate
în cadrul programului în condiţiile împărţirii proporționale cu procentele de garantare prevăzute la
art. 2 alin. (2) a riscurilor şi pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1."


4. La Anexa nr.1, după alineatul (41) al articolului 3, se introduc două alineate noi, alin.(42)
şi (43) cu următorul cuprins:
”(42) Pentru anul 2017, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 milioane lei.
(43) În cazul plafonului alocat pentru anul 2017, se suspendă aplicarea prevederilor art. 2.7 din
Protocolul-cadru prevăzut în Anexa nr.6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului
întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr.2225/994/2009 pentru
aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de
garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din
anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare.”


5. La Anexa nr.1, la articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi
în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de
finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, proportional cu procentul de garantare, atât
în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. e) - e^5), cât şi pentru
cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscului între stat şi finanţatori, în baza opţiunii
exprimate în condiţiile legii de către finanţatori;”


6. La Anexa nr.1, la articolul 5, literele d^1)-e^5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“d^1) protocol - act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor
Publice, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră
sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile
împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant, proportional cu procentul de garantare;
e) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din hotărâre - credit
acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi
alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95%
din preţul de achiziţie al locuinţei noi, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu
mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a
locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât
valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai
mare de 70.000 euro;
e^1) finanţare garantată pentru locuinţele consolidate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din hotărâre
- credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele
bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi
maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei consolidate, prevăzut în antecontractul de
vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei,
dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500
euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de
achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;
e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre - credit
acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe individuale în cadrul programului,
exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza
contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de
construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări,
anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai
mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea
rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă
valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;
e^3) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din hotărâre - credit
acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în regim asociativ în cadrul
programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în
baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele
de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de
lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este
mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea
rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă
valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro;
e^4) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din hotărâre - credit
acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi
alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95%
din preţul de achiziţie al locuinţei care nu îndeplinește condiţiile pentru a fi încadrată în categoria
locuinţelor noi sau consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult
decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei
este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea
rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de
60.000 euro;
e^5) finanţare garantată pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului
- credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi
comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care se
acordă de un finanţator definit conform lit. d) unui beneficiar care a mai achiziţionat/construit o
locuinţă în cadrul programului, dar care achiziţionează/construieşte o altă locuinţă în cadrul
programului, indiferent de încadrarea locuinţei în categoriile prevăzute la art.2 alin.(1) din hotărâre
şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei,
respectiv valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, stabilit/stabilită conform
lit. e) - e^4);”


7. La Anexa nr.1, la articolul 5, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“q) plafon reutilizat - nivel maxim al garanţiilor care va fi utilizat de finanţator în vederea acordării
de garanţii în cadrul programului în condiţiile împărţirii riscurilor şi a pierderilor între statul român,
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatori, proportional cu procentul de garantare,
egal cu 50% din soldul garanţiilor emise de către FNGCIMM în favoarea finanţatorului, raportat
în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul, care include valoarea
promisiunilor de garantare emise până la data semnării protocolului şi valoarea garanţiilor
aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a
semnat protocolul;”


8. La Anexa nr.1, la articolul 6, alineatul (1), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
“f) are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul
finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 50% din
finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor
între stat şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare;
g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul
garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu
maximum 50% din ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor
care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori proportional cu
procentul de garantare;”


9. La Anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în
condiţiile prevăzute în prezentele norme, în contractul de garantare şi în Protocolul-cadru, şi
acoperă maximum 50% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate
achiziţionării/construirii locuinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit.a) - d) din hotărâre, respectiv
maximum 40% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care
se încadrează în prevederile art. 2 alin.(1) lit.e) din hotărâre, exclusiv dobânzile şi comisioanele
bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de finanţare.”


10. La Anexa nr. 1, articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și e) din hotărâre sunt
garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea
statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu
notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de
grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. În cazul primirii de către finanţator a comunicării
respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare,
finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală reglementată de art. 2386
pct.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.”


11. La Anexa nr. 1, articolul 10^1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Garanţia pentru locuinţa prevăzută la art. 2 lit. c) din hotărâre este garantată cu ipotecă legală
de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului
şi locuinţei viitoare, care urmează să se construiască prin program, instituită în baza contractului
de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a
terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând
ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţei finalizate, cu notarea în cartea funciară,
în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de
înstrăinare a terenului şi a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestora
cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor
beneficiarului faţă de finanţator.”


12. La Anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 10^2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă
legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra
terenului şi construcţiei viitoare, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil,
a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea
tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se
extindă asupra locuinţelor finalizate, rezultate în urma dezmembrării construcţiei şi cotei indivize
aferente de teren, cu notarea în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de
Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a locuinţelor şi a terenului pe o perioadă
de 5 ani, cu excepţia înstrăinării cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecărei locuinţe
în parte în urma dezmembrării către membrii asociaţiei, şi a interdicţiei de grevare a locuinţelor şi
a terenului cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor
beneficiarului faţă de finanţator.”


13. La Anexa nr.1, după articolul 10^9, se introduce un nou articol, art. 10^10, cu următorul
cuprins:
“ART.10^10
În cazul lichidării creditului garantat în cadrul programului prin rambursarea integrală a soldului
finanţării garantate, anticipată sau la termen, FNGCIMM este mandatat să îşi exprime acordul în
numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii ipotecii
legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei
achiziţionate/construite în cadrul programului.”


14. La Anexa nr.1, la articolul 11, alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, lit.
b^1), cu următorul cuprins:
“b^1) procentul de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată/construită în
cadrul programului;”


15. La Anexa nr.1, la articolul 18^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice către
finanţator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile
şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor programului
şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia. În cazul garanţiilor acordate în
favoarea finanţatorilor care aplică principiul împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi
garant proportional cu procentul de garantare, după aprobarea repunerii, garanția statului
acoperă procentul de garantare stabilit în contractul de garantare, din soldul creditului repus în
monitorizare, iar în cazul finanţatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanţia
acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.”


16. La Anexa nr.1, articolul 19^1, se modifică şi va avea următorul cuprins:
”În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.
2 lit. a), b) și e) din hotărâre, inclusiv a unei noi locuinţe în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (10^4)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul va depune la finanţator
o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Finanţatorul,
în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea
condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare
în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare”.


17. La Anexa nr.1, la articolul 19^2, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
“(2) În cazul garanţiilor acordate în baza promisiunilor de garantare emise în condiţiile alin. (1),
procentul de garantare este cel prevăzut în promisiunea de garantare.”


18. La Anexa nr.2, la articolul 1^1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, eliberată conform
legii, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;”


19. La Anexa nr.2, la articolul 2, după litera c), se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul
cuprins:
“c^1) individualizează procentul de garantare corespunzător creditului destinat achiziţionării
locuinţei care se achiziţionează prin credit garantat în cadrul programului, în conformitate cu
prevederile art. 2 din hotărâre;”


20. La Anexa nr.2, la articolul 2^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
“f) asigură o perioadă de graţie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din
finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie, în care nu
sunt scadente ratele de capital aferente facilităţii de credit şi în care beneficiarul finanţării
garantate acordate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din hotărâre
datorează finanţatorului exclusiv dobânzile şi comisioanele care se încadrează în condiţiile
programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act adiţional la contractul
de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale
finanţatorului;”


21. La Anexa nr.2, după articolul 4, se introduce un nou articol, art. 5, cu următorul cuprins:
„Art.5 FNGCIMM are obligația efectuării unei evaluări anuale în numele și în contul statului, a
modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în Program pe
baza criteriilor şi procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu scopul de a
optimiza alocarea plafonului anului următor.”


PRIM MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU


Sursa: site-ul Guvernului


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104