www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareOrdinul ANPC nr. 1/2017 privind documentatia si informatiile necesare inregistrarii, precum si modalitatea si termenele de raportare pentru entitatile de recuperare creante

Autor: Bancherul.ro
2017-02-25 16:43

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC - Ordinul nr. 1/2017 privind documentația și informațiile necesare înregistrării, precum și modalitatea și termenele de raportare pentru entitățile de recuperare creanțe


Text publicat în Monitorul Oficial al României nr 55 din 2017-01-18.


În vigoare de la 11.01.2017


Având în vedere prevederile:


- art. 128 alin. (1) lit. b) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;


- art. 951 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare;


- art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,


președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:


Art. 1. -
În înțelesul prezentului ordin, prin "caz" se înțelege creanțele rezultate dintr-un singur contract încheiat cu consumatorul.


Art. 2. -
În vederea înregistrării de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, entitățile de recuperare creanțe au obligația de a depune următoarele documente:


a) certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;


b) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu datele societății, în copie certificată conform cu originalul;


c) actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;


d) dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;


e) cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea și conducerea societății;


f) declarație pe propria răspundere, sub forma unui înscris sub semnătură privată, a administratorului/administratorilor societății comerciale potrivit căreia remunerarea și motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanțelor și nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, precum și o copie certificată conform cu originalul a documentului intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare și motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii și de persoanele din conducerea societății comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane;


g) succintă descriere cu privire la activitatea/activitățile desfășurată/desfășurate - de exemplu: activități de recuperare creanțe și/sau obținerea drepturilor asupra unor debite scadente.


Art. 3. -
Entitățile de recuperare creanțe care, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfășurau/desfășoară activitățile prevăzute la art. 3 pct. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 transmit Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, următoarele informații:


a) numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe și/sau, după caz, ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;


b) suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente - cazuri în curs de derulare;


c) numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor în numele cărora desfășoară aceste activități;


d) numărul de cazuri aflate în curs de derulare și suma ce ar trebui recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor de la care s-au obținut drepturile scadente.


Art. 4. -
După înregistrare, toate entitățile de recuperare creanțe vor transmite Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:


a) numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe și/sau, după caz, ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;


b) suma totală recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente;


c) numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfășurării activității de recuperare creanțe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor în numele cărora desfășoară aceste activități;


d) numărul de cazuri derulate în anul anterior și suma recuperată ca urmare a obținerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum și numele creditorilor de la care s-au obținut drepturile scadente.


Art. 5. -
Documentele menționate vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod poștal 011865, sectorul 1, București.


Art. 6. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Bogdan Marcel Pandelică
București, 6 ianuarie 2017.


Nr. 1.