www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareOrdonanta de urgenta privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza

Autor: Bancherul.ro
2017-02-19 11:51

Ordonanță de urgență privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (text publicat pe site-ul Guvernului, in 15 februarie 2017)


Având în vedere că transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014 trebuie realizată până la 18 septembrie 2016, pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de nerespectare a obligațiilor de către Comisia Europeană împotriva României, pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor directivei comunitare şi de a asigura implementarea acesteia, având în vedere că termenul pentru transpunerea acestei directive a fost 18 septembrie 2016 şi pentru neîndeplinirea obligaţiei de transpunere a acesteia se poate declanşa acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere, de asemenea, în contextul în care tot mai mulți consumatori utilizează conturi de plăți pentru tranzacțiile zilnice, al necesității obținerii de informații corecte încă din fază precontractuală cu privire la serviciile aferente unui cont de plăți și a costurilor aferente, sunt necesare măsuri legislative care să
vină în sprijinul consumatorilor astfel încât aceștia să fie în măsură să aleagă oferta cea mai potrivită situaţiei şi nevoilor lor, Mai mult, este important asigurarea accesului la un cont de plăți de bază, in special, pentru consumatorii vulnerabili.


Având în vedere cele de mai sus, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru protejarea intereselor economice ale consumatorilor și pentru a crea un cadru unitar, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze aspecte referitoare la informarea consumatorilor și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.


Ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgență.


CAPITOLUL I


OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII


Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență reglementează drepturile și obligațiile consumatorilor și ale prestatorilor de servicii de plată atunci când se prestează servicii de plată aferente unui cont de plăți, respectiv aspecte referitoare la transparența și comparabilitatea comisioanelor percepute
consumatorilor pentru conturile de plăți deținute de aceștia, la schimbarea conturilor de plăți, la facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plăți, precum și la deschiderea și utilizarea conturilor de plăți cu servicii de bază.

Art. 2. – (1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică conturilor de plăți prin care consumatorii pot să efectueze cel puțin următoarele operațiuni:
a) să depună fonduri într-un cont de plăți;
b) să retragă numerar dintr-un cont de plăți;
c) să execute și să primească operațiuni de plată, inclusiv transferuri de credit, către și de la terți.
(2) Capitolele II și III se aplică tuturor prestatorilor de servicii de plată.
(3) Capitolul IV se aplică instituțiilor de credit.
(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică Trezoreriei Statului şi serviciilor puse
la dispoziţie de aceasta prin intermediul altor entităţi potrivit actelor normative în vigoare.


Art. 3. - Deschiderea și utilizarea unui cont de plăți cu servicii de bază, în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se fac în conformitate cu Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 702/12.10.2012.


Art. 4. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. autoritate competentă - o autoritatea desemnată competentă în conformitate cu art. 61;
2. beneficiar al plății - o persoană fizică sau juridică care este destinatarul vizat al fondurilor care
au făcut obiectul unei operațiuni de plată;
3. comisioane - toate costurile și penalitățile, dacă există, pe care consumatorul trebuie să le
plătească prestatorului de servicii de plată în schimbul prestării unor servicii aferente unui cont
de plăți sau în legătură cu aceste servicii;
4. consumator - așa cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția
consumatorilor, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
208/28.03.2007.
5. consumator vulnerabil din punct de vedere financiar – consumatorul al cărui venit lunar nu
depășește echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară sau al cărui venit din ultimele șase
luni nu depășesc echivalentul salariului de baza minim brut pe ţară cumulat pentru ultimele șase
luni;
6. contract-cadru - un contract de servicii de plată care reglementează executarea, în viitor, a
unor operațiuni de plată individuale și succesive și care poate conține obligația de a constitui un
cont de plăți, precum și condițiile de constituire a acestui cont;
7. cont de plăți - un cont deținut în numele unuia sau al mai multor consumatori, care este folosit
pentru executarea de operațiuni de plată;
8. debitare directă - un serviciu de plată național sau transfrontalier pentru debitarea unui cont de
plăți al plătitorului, atunci când o operațiune de plată este inițiată de beneficiarul plății pe baza
consimțământului plătitorului;
9. facilitate de tip descoperit de cont - un contract de credit explicit în baza căruia un prestator de
servicii de plată pune la dispoziția unui consumator fonduri care depășesc soldul curent al
contului de plăți al consumatorului;
10. facilitate de tip descoperit de cont cu aprobare tacită - o facilitate de tip descoperit de cont,
acceptată în mod tacit, prin care un prestator de servicii de plată pune la dispoziția unui
consumator fonduri care depășesc soldul curent al contului de plăți al consumatorului sau
facilitatea de tip descoperit de cont convenită;
11. fonduri - bancnote și monede, bani scripturali precum și monedă electronică astfel cum este
definită la art. 4 pct. f) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă
electronică, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.
437/22.06.2011;
12. instituție de credit - o instituție de credit astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013
privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
13. instrument de plată - un instrument de plată astfel cum este definit la art. 5 pct. 17 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările ulterioare;
14. marcă de plată - înseamnă orice denumire, termen, semn, simbol sau o combinație a acestora
în formă materială sau digitală, capabilă să desemneze schema de plată cu cardul în care sunt
efectuate tranzacțiile de plată cu cardul;
15. operațiune de plată - acțiunea, inițiată de plătitor sau de beneficiarul plății, de a depune, a
transfera sau a retrage fonduri, indiferent de eventualele obligații subiacente existente între
plătitor și beneficiarul plății;
16. ordin de plată - orice dispoziție a plătitorului sau a beneficiarului plății către prestatorul său
de servicii de plată prin care se solicită executarea unei operațiuni de plată;
17. ordin de plată programată - o instrucțiune dată de un plătitor prestatorului de servicii de
plată care deține contul de plăți al plătitorului de a executa transferuri de credit la intervale
regulate sau la date prestabilite;
18. plătitor - o persoană fizică sau juridică care deține un cont de plăți și care autorizează un
ordin de plată din acel cont de plăți sau, în cazul în care nu este vorba de un cont de plăți al
plătitorului, o persoană fizică sau juridică care face un ordin de plată către un cont de plăți al
beneficiarului plății;
19. prestator de servicii de plată - oricare din entitățile prevăzute la art. 2 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările ulterioare;
20. prestator de servicii de plată care efectuează transferul - prestatorul de servicii de plată de la
care se transferă informațiile necesare pentru efectuarea schimbării conturilor;
21. prestator de servicii de plată destinatar - prestatorul de servicii de plată căruia i se transferă
informațiile necesare pentru efectuarea schimbării conturilor;
22. rata dobânzii creditoare – rata la care se plătește dobândă consumatorului în legătură cu
fondurile păstrate într-un cont de plăți;
23. rezident legal în Uniunea Europeană - persoana fizică care are dreptul la rezidență într-un
stat membru în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului național, inclusiv
consumatorii fără adresă stabilă și solicitanții de azil în temeiul Convenției de la Geneva din 28
iulie 1951 privind statutul refugiaților, Protocolul la aceasta din 31 ianuarie 1967 și alte tratate
internaționale relevante;
24. schimbarea conturilor sau serviciu de schimbare a conturilor - transferul de la un prestator
de servicii de plată la altul, la cererea consumatorului, fie al informațiilor referitoare la toate sau
la unele dintre ordinele de plată programate pentru transferurile de credit, debitările directe
recurente și încasările prin transferuri de credit recurente, executate într-un cont de plăți, fie al
eventualului sold pozitiv al contului de plăți dintr-un cont de plăți într-altul, sau ambele, cu sau
fără închiderea vechiului cont de plăți;
25. serviciu de plată - un serviciu de plată astfel cum este definit la art. 8 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 685/12.10.2009
26. servicii aferente unui cont de plăți - toate serviciile legate de deschiderea, operarea și
închiderea unui cont de plăți, inclusiv serviciile de plată și operațiunile de plată definite la art. 4
lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările ulterioare, precum și
facilități de tip descoperit de cont și facilitățile de tip descoperit de cont cu aprobare tacită;
27. state membre – state membre ale Uniunii Europene sau din cadrul Spațiului Economic
European.
28. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului să stocheze informații adresate
personal consumatorului respectiv, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare și pentru o
perioadă de timp adecvată scopurilor informației respective, și care permite reproducerea, fără
modificări, a informațiilor stocate;
29. transfer credit - serviciul de plată național sau transfrontalier de creditare a contului de plăți
al unui beneficiar al plății printr-o operațiune de plată sau o serie de operațiuni de plată efectuate
din contul de plăți al plătitorului de către prestatorul de servicii de plată care deține contul de
plăți al plătitorului, în baza unei instrucțiuni date de plătitor;
30. zi lucrătoare - o zi în care prestatorul de servicii de plată relevant exercită activități și este în
măsură să execute operațiuni de plată.


CAPITOLUL II


COMPARABILITATEA COMISIOANELOR AFERENTE CONTURILOR DE PLĂȚI


Secțiunea 1


Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți care fac obiectul unui comision la nivel național și terminologia standardizată


Art. 5 - (1) Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți, denumită în continuare Lista, cuprinde termenii și definițiile pentru fiecare dintre serviciile identificate,
utilizându-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii de plată, astfel încât consumatorii să
înțeleagă și să compare comisioanele percepute.
(2) Lista se stabilește în baza standardelor tehnice adoptate de Comisia Europeană privind
terminologia standardizată pentru acele servicii care sunt comune cel puțin unei majorități a
statelor membre, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 10-14 din Regulamentul (UE)
nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei
nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.
(3) Lista se adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de cel mult trei luni de la intrarea în
vigoare a standardelor tehnice adoptate de Comisia Europeană.
(4) Lista cuprinde cel puțin 10 și cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac
obiectul unui comision, servicii oferite cel puțin de un prestator de servicii de plată la nivel
național și integrează terminologia standardizată la nivelul Uniunii Europene.
(5) Lista cuprinde serviciile care:
a) sunt cel mai frecvent utilizate de consumatori în legătură cu contul lor de plăți;
b) generează cel mai mare cost pentru consumatori, atât la nivel global, cât și pe unitate.

Art. 6. - (1) La fiecare patru ani de la data publicării Listei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sprijinul Băncii Naționale a României, evaluează, în conformitate
cu art. 5, Lista celor mai reprezentative servicii în vederea actualizării acesteia.
(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sprijinul Băncii Naționale a
României, notifică serviciilor Comisiei Europene și Autorității Bancare Europene rezultatul
evaluării și, acolo unde este cazul, propunerea de actualizare a listei celor mai reprezentative
servicii.
(3) Urmare a actualizării terminologiei standardizate de către Autoritatea Bancară Europeană,
Lista se adoptă prin hotărâre a Guvernului și se republică.
(4) Prestatorii de servicii de plată utilizează, atunci când oferă informații consumatorilor,
termenii și definițiile din Lista actualizată.


Secțiunea a 2-a


Documentul de informare cu privire la comisioane și glosar


Art. 7. - (1) Fără a aduce atingere art. 99 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
113/2009, cu modificările ulterioare, și capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări
prin Legea 288/2010, prestatorul de servicii de plată pune la dispoziția consumatorului, în timp
util înainte de a încheia un contract privind un cont de plăți cu acesta, un document de informare
cu privire la comisioane pe suport tipărit sau pe un alt suport durabil, conținând termenii
standardizați din Lista prevăzută la art. 5.
(2) În cazul în care prestatorul de servicii de plată oferă unul sau mai multe dintre serviciile
prevăzute în Listă, acesta menționează comisionul aferent fiecărui serviciu.


Art. 8. - Documentul de informare cu privire la comisioane:
a) este succint și este separat de alte documente;
b) este prezentat și aranjat în pagină astfel încât să fie clar și ușor de citit, cu caractere de
dimensiuni lizibile, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p;
c) atunci când originalul este color, este cel puțin la fel de clar și ușor de citit în eventualitatea în
care este imprimat sau fotocopiat în alb și negru;
d) este redactat în limba română sau într-o altă limbă, în cazul în care acest lucru a fost convenit
de consumator și de prestatorul de servicii de plată;
e) cuprinde informații precise, corecte, nu induce în eroare și conține informații exprimate în
moneda contului de plăți sau într-o altă monedă a Uniunii Europene, în cazul în care acest lucru a
fost convenit de consumator și de prestatorul de servicii de plată;
f) conține titlul „Document de informare cu privire la comisioane” în partea de sus a primei
pagini, lângă un simbol comun, pentru a distinge documentul de alte elemente ale documentației;
g) include o declarație a prestatorului de servicii de plată prin care se prevăd:
-i) faptul că documentul conține comisioane pentru cele mai reprezentative servicii aferente
contului de plăți;
-ii) faptul că sunt furnizate în alte documente informații precontractuale și contractuale cu
privire la toate serviciile.

Art. 9. – (1) Atunci când se oferă unul sau mai multe servicii ca parte a unui pachet de servicii
aferente unui cont de plăți, documentul de informare cu privire la comisioane precizează:
comisionul pentru întregul pachet, serviciile incluse în pachet și cantitatea acestora.
(2) În cazul în care unul sau mai multe servicii depășesc numărul operațiunilor acoperite de
comisionul stabilit pentru pachet, documentul de informare cu privire la comisioane precizează,
de asemenea, comisionul suplimentar stabilit pentru fiecare dintre aceste servicii.


Art. 10. – (1) Prestatorii de servicii de plată pun la dispoziția consumatorilor un glosar conținând
cel puțin termenii standardizați stabiliți în Lista prevăzută la art. 5 și definițiile acestora.
(2) Glosarul pus la dispoziție conform alin. (1), precum și alte definiții, după caz, nu sunt de
natură să inducă în eroare și sunt redactate într-un limbaj clar, lipsit de ambiguitate și de termeni
tehnici.


Art. 11. – (1) Documentul de informare cu privire la comisioane și glosarul se pun la dispoziția
consumatorilor:
a) în orice moment;
b) într-un mod ușor accesibil, inclusiv persoanelor care nu sunt clienți, în format electronic pe
site-urile internet, după caz, precum și în incintele prestatorilor de servicii de plată accesibile
consumatorilor;
c) pe suport tipărit sau pe alt suport durabil, în mod gratuit, la cererea consumatorilor.
(2) Documentul de informare cu privire la comisioane și simbolul comun din acesta respectă
standardele tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește un format de prezentare standardizat
adoptate de Comisia Europeană.
Secțiunea a 3-a
Informații pentru consumatori
Art. 12. - Prestatorii de servicii de plată utilizează, după caz, în cuprinsul informațiilor
contractuale, comerciale și de promovare destinate consumatorilor, termenii standardizați
stabiliți în Lista prevăzută la art.5.
Art. 13. – (1) Prestatorii de servicii de plată pot utiliza mărci în cadrul documentului de
informare cu privire la comisioane și în cadrul documentului referitor la situația comisioanelor,
ca o desemnare secundară a serviciilor respective, cu condiția ca astfel de mărci să fie utilizate în
plus față de termenii standardizați stabiliți în Lista prevăzută la art.5.
(2) Prestatorii de servicii de plată pot utiliza mărci pentru a își desemna serviciile în cuprinsul
informațiilor lor contractuale, comerciale și de promovare destinate consumatorilor, cu condiția
ca acestea să identifice în mod clar, după caz, termenii standardizați corespunzători stabiliți în
Lista prevăzută la art.5.
Art. 14. - Prestatorii de servicii de plată informează consumatorii, în mod clar și neechivoc, în
timp util înainte de a încheia un contract privind un cont de plăți cu aceștia, cu privire la dreptul
acestora de a alege între orice cont de plăți și un cont de plăți cu servicii de bază, precum și cu
privire la costurile aferente respectivelor conturi de plăți.
7
Secțiunea a 4-a
Situația comisioanelor
Art. 15. - (1) Fără a aduce atingere art. 112 și 113 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
113/2009, cu modificările ulterioare, și art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
50/2010, prestatorii de servicii de plată pun la dispoziția consumatorilor, în mod gratuit, cel puțin
o dată pe an, o situație a tuturor comisioanelor suportate pe parcursul unei perioade anterioare de
12 luni împlinite, precum și, după caz, informații privind ratele dobânzilor prevăzute la art. 16 lit.
d) și e), pentru servicii legate de un cont de plăți
(2) Prestatorii de servicii de plată utilizează termenii standardizați stabiliți în Lista prevăzută la
art. 5, după caz.
(3) Canalul de comunicare utilizat pentru furnizarea situației comisioanelor se stabilește de
comun acord cu consumatorul. Situația comisioanelor se pune la dispoziție pe hârtie, cel puțin la
solicitarea consumatorului.
Art.16. – În documentul referitor la situația comisioanelor prevăzut la art. 15 se precizează cel
puțin următoarele informații:
a) comisionul unitar perceput pentru fiecare serviciu și numărul de utilizări ale serviciului pe
parcursul perioadei anterioare de 12 luni împlinite;
b) în cazul în care serviciile sunt combinate într-un pachet: comisionul perceput pentru pachet în
ansamblu, numărul comisioanelor percepute pe parcursul perioadei anterioare de 12 luni
împlinite și comisionul suplimentar perceput pentru orice serviciu care depășește cantitatea
acoperită de comisionul perceput pentru pachet;
c) cuantumul total al comisioanelor suportate pe parcursul perioadei anterioare de 12 luni
împlinite pentru fiecare serviciu, pentru fiecare pachet de servicii furnizat și pentru serviciile care
depășesc cantitatea acoperită de comisionul perceput pentru pachet;
d) rata dobânzii pentru descoperitul de cont aplicată contului de plăți și cuantumul total al
dobânzii percepute referitoare la descoperitul de cont pe parcursul perioadei anterioare de 12 luni
împlinite, după caz;
e) rata dobânzii creditoare aplicată sumelor disponibile în contul de plăți și cuantumul total al
dobânzii acumulate pe parcursul perioadei anterioare de 12 luni împlinite, după caz;
f) cuantumul total al comisioanelor percepute pentru toate serviciile furnizate pe parcursul
perioadei anterioare de 12 luni împlinite.
Art. 17. – (1) Documentul referitor la situația comisioanelor:
a) este prezentat și aranjat în pagină astfel încât să fie clar și ușor de citit, cu caractere de
dimensiuni lizibile, fontul utilizat fiind Times New Roman, minim 12 p;
b) cuprinde informații precise, corecte, nu induce în eroare și conține informații exprimate în
moneda contului de plăți sau într-o altă monedă, în cazul în care acest lucru a fost convenit de
consumator și de prestatorul de servicii de plată;
c) conține titlul „Situația comisioanelor” în partea de sus a primei pagini, lângă un simbol
comun, pentru a distinge documentul de alte elemente ale documentației;
d) este redactat în limba română sau, în cazul în care acest lucru a fost convenit în mod expres de
consumator și agreat de prestatorul de servicii de plată, într-o altă limbă.
8
(2) Documentul referitor la situația comisioanelor și simbolul comun din acesta respectă
standardele tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește un format de prezentare standardizat
adoptate de Comisia Europeană.
Secțiunea a 5-a
Site-uri internet de comparare
Art. 18. - (1) Consumatorii au acces gratuit la cel puțin un site internet unde sunt comparate
comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată, cel puțin pentru serviciile
cuprinse în Lista prevăzută la art. 5 la nivel național. Site-ul internet oferă, de asemenea,
informații cu privire la sediile prestatorilor de servicii de plată și la localizarea bancomatelor
acestora.
(2) Site-urile internet de comparare pot fi administrate de Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor și/sau de asociaţiile de consumatori luate în evidenţă de Autoritatea Națională
pentru Protecția Consumatorilor care desfășoară activități în domeniul protecţiei consumatorilor.
(3) Prestatorii de servicii de plată transmit organismelor care administrează un site internet de
comparare, la cererea acestora, informații cu privire la:
a) comisioanele percepute cel puțin pentru serviciile cuprinse în Lista prevăzută la art. 5 la nivel
național, aplicabile la data transmiterii răspunsului, precum și serviciile aferente unui cont de
plăți și comisioanele percepute ce vor fi aplicabile, cu cel puțin 60 de zile înainte;
b) sediile și localizarea bancomatelor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru
schimbarea acestora.
(4) Site-urile internet de comparare instituite în conformitate cu alin. (1):
a) sunt independente din punct de vedere operațional prin asigurarea faptului că prestatorilor de
servicii de plată li se acordă egalitate de tratament în rezultatele căutării;
b) menționează clar proprietarul/proprietarii;
c) definesc criterii clare și obiective pe care se bazează comparația;
d) folosesc un limbaj clar și lipsit de ambiguitate și, după caz, termenii standardizați stabiliți în
Lista prevăzută la art.5;
e) furnizează informații clare și actualizate și precizează momentul ultimei actualizări;
f) includ o gamă largă de oferte de conturi de plăți care acoperă o parte semnificativă a pieței și,
în cazul în care informațiile prezentate nu reprezintă o imagine completă a pieței, o declarație
clară în acest sens, înaintea afișării rezultatelor;
g) furnizează o procedură eficace de raportare a informațiilor incorecte cu privire la comisioanele
publicate.
(5) Asociațiile de consumatori care doresc să administreze un site internet de comparare
informează în acest sens Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu cel puțin 30
de zile înainte de a face public site-ul.
(6) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pune la dispoziție online informații
cu privire la site-urile internet care respectă prevederile prezentului articol.
9
Secțiunea a 6-a
Conturi de plăți oferite în cadrul unui pachet împreună cu un alt produs sau serviciu
Art. 19. - Atunci când un cont de plăți este oferit ca parte a unui pachet împreună cu un alt
produs sau serviciu care nu este aferent unui cont de plăți prestatorul de servicii de plată
informează consumatorul, în mod clar și neechivoc:
a) cu privire la posibilitatea achiziționării separate a contului de plăți și, în caz afirmativ, oferă
informații separate în ceea ce privește costurile și comisioanele asociate fiecăruia dintre celelalte
produse și servicii oferite în cadrul pachetului respectiv care pot fi achiziționate separat;
b) cu privire la dreptul consumatorului de a alege între orice cont de plăți cu servicii de plată și
un cont de plăți cu servicii de bază.
CAPITOLUL III
SCHIMBAREA CONTURILOR
Secțiunea 1
Serviciul de schimbare a conturilor
Art. 20. - Prestatorii de servicii de plată furnizează servicii de schimbare a conturilor, în
conformitate cu art. 21, între conturi de plăți deținute în aceeași monedă oricărui consumator care
deschide sau deține un cont de plăți la un prestator de servicii de plată situat pe teritoriul
național.
Art. 21. - Serviciul de schimbare a conturilor este inițiat de către prestatorul de servicii de plată
destinatar la cererea consumatorului. Serviciul de schimbare a conturilor respectă cel puțin
prevederile art. 22.
Art. 22. - (1) Prestatorul de servicii de plată destinatar furnizează serviciul de schimbare a
conturilor la primirea autorizării din partea consumatorului. În cazul unui cont cu doi sau mai
mulți titulari, autorizarea se obține de la fiecare dintre aceștia.
(2) Cererea de autorizare permite consumatorului:
a) să prezinte acordul său expres prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul cu
privire la efectuarea fiecăreia dintre sarcinile menționate la art. 23;
b) să prezinte acordul său expres prestatorului de servicii de plată destinatar cu privire la
efectuarea fiecăreia dintre sarcinile menționate la art. 26;
c) să identifice în mod clar încasările prin transfer credit, ordinele de plată programată pentru
transferuri de credit și mandatele de debitare directă care vor fi schimbate;
d) să precizeze data de la care ordinele de plată programată pentru transferuri de credit și
debitările directe trebuie executate din contul de plăți deschis sau deținut la prestatorul de servicii
de plată destinatar.
(3) Data prevăzută la alin. (2) lit. d) este cu cel puțin șase zile lucrătoare după data la care
prestatorul de servicii de plată destinatar primește documentele transferate din partea
prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul în conformitate cu art. 24.
(4) Autorizarea este redactată în limba română sau în orice altă limbă convenită în mod expres de
consumator şi agreată de prestatorul de servicii de plată.
10
(5) Autorizarea din partea consumatorului se face în scris, iar o copie a documentului prin care
consumatorul autorizează furnizarea serviciului în conformitate cu alin. (1) este furnizată
consumatorului.
(6) Prestatorul de servicii de plată şi consumatorul stabilesc de comun acord, în mod clar şi
neechivoc, mijloacele de comunicare utilizate.
(7) În momentul primirii autorizării din partea cosumatorului, prestatorul de servicii de plată
destinatar verifică dacă informațiile cuprinse sunt complete și dacă poate fi operată.
Art. 23.- În termen de două zile lucrătoare de la primirea autorizării menționate la art. 22,
prestatorul de servicii de plată destinatar solicită prestatorului de servicii de plată care efectuează
transferul să îndeplinească, dacă sunt prevăzute în autorizarea consumatorului, următoarele
sarcini:
a) să transmită prestatorului de servicii de plată destinatar și, în cazul în care consumatorul
solicită în mod expres aceasta, consumatorului o listă cu ordinele de plată programată existente
pentru transferurile de credit și informațiile disponibile cu privire la mandatele de debitare
directă care sunt schimbate;
b) să transmită prestatorului de servicii de plată destinatar și, în cazul în care consumatorul
solicită în mod expres aceasta, consumatorului, informațiile disponibile privind încasările
recurente prin transfer credit și debitările directe inițiate de către creditor, executate în contul de
plăți al consumatorului în ultimele 13 luni;
c) să nu mai accepte debitări directe și încasări prin transfer de credit începând cu data indicată în
autorizare, în cazul în care prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul nu pune la
dispoziție un sistem pentru redirecționarea automată a încasărilor prin transfer de credit și a
debitărilor directe în contul de plăți deținut de consumator la prestatorul de servicii de plată
destinatar;
d) să anuleze ordinele de plată permanentă începând cu data indicată în autorizare;
e) să transfere în contul de plăți deschis sau deținut de consumator la prestatorul de servicii de
plată destinatar orice sold pozitiv rămas în contul de plăți al consumatorului, la data indicată de
către consumator;
f) să închidă contul de plăți deținut la prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul la
data indicată de consumator.
Art. 24. - La primirea unei cereri din partea prestatorului de servicii de plată destinatar,
prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul îndeplinește următoarele sarcini, dacă
sunt prevăzute în autorizarea consumatorului:
a) transmite prestatorului de servicii destinatar informațiile indicate la art. 23 lit. a) și b), în
termen de cinci zile lucrătoare;
b) nu mai acceptă încasări prin transfer de credit și debitări directe din contul de plăți începând
cu data indicată în autorizare în cazul în care prestatorul de servicii de plată care efectuează
transferul nu pune la dispoziție un sistem pentru redirecționarea automată a încasărilor prin
transfer de credit și a debitărilor directe în contul de plăți deținut sau deschis de consumator la
prestatorul de servicii de plată destinatar;
c) anulează ordinele de plată permanentă începând cu data indicată în autorizare;
d) transferă soldul pozitiv rămas din contul de plăți al consumatorului în contul de plăți deschis
sau deținut de acesta la prestatorul de servicii de plată destinatar, la data indicată în autorizare;
11
e) fără a aduce atingere art. 105-110 din Ordonanța de urgență 113/2009, cu modificările
ulterioare, închide contul de plăți la data indicată în autorizare, cu excepția situațiilor în care:
i) consumatorul are obligații restante în legatură cu contul de plăți în cauză și cu condiția
îndeplinirii sarcinilor prevăzute la lit. a), b) și d).
ii) contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator;
iii) contul este poprit sau indisponibilizat, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de
către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi.
Art. 25. - (1) In cazul prevăzut la art. 24 lit. b), în termen de 2 zile de la data neacceptării,
prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul informează plătitorul sau beneficiarul
plății cu privire la motivul neacceptării operațiunii de plată.
(2) În cazul in care, ulterior închiderii contului de plăți, prestatorul de servicii de plată care a
efectuat transferul primește orice fel de instrucțiuni de debitare aferente unor tranzacții efectuate
anterior închiderii contului, acesta va solicita prestatorului de servicii de plată destinatar
restituirea contravalorii acestora din disponibilitățile consumatorului deținute în contul de plăţi,
dacă prin autorizarea sa consumatorul solicită acest lucru.
(3) În cazul în care închiderea contului de plăți nu este posibilă conform art. 24 lit. e),
prestatorul de servicii de plată informează imediat consumatorul.
Art. 26. - În termen de cinci zile lucrătoare de la data la care sunt primite informațiile solicitate
de la prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul, menționate la art. 23, prestatorul
de servicii de plată destinatar îndeplinește, dacă sunt prevăzute în autorizare și astfel cum sunt
prevăzute în aceasta și în măsura în care informațiile furnizate de prestatorul de servicii de plată
care efectuează transferul sau de consumator împuternicesc prestatorul de servicii de plată
destinatar să facă astfel, următoarele sarcini:
a) stabilește ordinele de plată programată pentru transferurile de credit solicitate de consumator
și le execută începând cu data indicată în autorizare;
b) efectuează eventualele pregătiri necesare pentru a accepta debitările directe și le acceptă
începând cu data indicată în autorizare;
c) informează consumatorii, după caz, cu privire la drepturile lor în conformitate cu art. 5 alin.
(3), lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din
14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer
de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;
d) informează plătitorii menționați în autorizare care efectuează plăți recurente prin transfer
credit în contul de plăți al consumatorului în legătură cu detaliile contului de plăți al acestuia
deținut la prestatorul de servicii de plată destinatar și transmite plătitorilor o copie a autorizării
consumatorului din care să reiasă acordul acestuia de schimbare a contului;
e) informează beneficiarii plăților menționați în autorizare care folosesc o facilitate de debitare
directă pentru a colecta fonduri din contul de plăți al consumatorului în legătură cu detaliile
aferente contului de plăți deținut de consumator la prestatorul de servicii de plată destinatar și cu
data de la care debitările directe sunt colectate din contul de plăți respectiv și transmite
beneficiarilor plăților o copie a autorizării consumatorului.
Art. 27. - (1) În cazurile prevăzute la art. 26 lit. d) și e), dacă prestatorul de servicii de plată
destinatar nu deține toate informațiile de care are nevoie pentru a îl informa pe plătitor, acesta
12
solicită consumatorului sau, după caz, prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul
să furnizeze informațiile lipsă.
(2) În cazul în care consumatorul alege să furnizeze personal informațiile prevăzute la art. 26 lit.
d) și e) plătitorilor sau beneficiarilor plății, în locul oferirii, în conformitate cu art. 22, a acordului
specific prestatorului de servicii de plată destinatar de a face acest lucru, prestatorul de servicii
de plată destinatar furnizează consumatorului scrisori standard cuprinzând detalii privind contul
de plăți și data începerii indicată în autorizare, în termenul prevăzut la art. 26.
Art. 28. - Fără a aduce atingere art. 123 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 113/2009, cu
modificările ulterioare, prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul nu blochează
instrumentele de plată înainte de data indicată în autorizarea consumatorului, astfel încât
prestarea serviciilor de plată către consumator să nu fie întreruptă în timpul prestării serviciului
de schimbare a conturilor.
Secțiunea a 2-a
Facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi pentru consumatori
Art. 29. - (1) In cazul în care un consumator îl informează pe prestatorul său de servicii de plată
că dorește să deschidă un cont de plăți la un prestator de servicii de plată aflat într-un alt stat
membru, la primirea unei astfel de solicitări, prestatorul de servicii de plată acordă
consumatorului următoarele tipuri de asistență:
a) furnizează în mod gratuit consumatorului o listă a tuturor ordinelor de plată programate pentru
transferurile de credit active la momentul respectiv și mandatele de debitare directă generate de
către debitor, atunci când acestea sunt disponibile, și informațiile disponibile privind încasările
recurente prin transfer de credit și debitările directe inițiate de către creditor executate în contul
de plăți al consumatorului în ultimele 13 luni;
b) transferă eventualul sold pozitiv rămas în contul de plăți deținut de consumator către contul de
plăți deschis sau deținut de consumator la noul prestator de servicii de plată, cu condiția ca
solicitarea să includă informații complete care să permită identificarea noului prestator de
servicii de plată și a contului de plăți al consumatorului;
c) închide contul de plăți deținut de consumator.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) lit. a) nu implică nicio obligație pentru noul prestator de servicii de
plată de a institui servicii pe care nu le oferă.
Art. 30. - Fără a aduce atingere art. 105-110 din Ordonanţa de urgenţă 113/2009, cu modificările
ulterioare, și în cazul în care nu este aplicabilă vreuna din situațiile indicate la art. 24 lit e) cu
privire la imposibilitatea de închidere a contului de plăți, prestatorul de servicii de plată la care
consumatorul deține contul de plăți respectiv acordă asistența prevăzută la art. 29 alin. (1) la data
indicată de consumator, care este de cel puțin șase zile lucrătoare calculate de la primirea de
către prestatorul de servicii de plată respectiv a solicitării consumatorului, cu excepția cazului în
care părțile au convenit altfel.
Art. 31. - Prestatorul de servicii de plată informează imediat consumatorul atunci când închiderea
contului său de plăți nu este posibilă conform art. 24 lit e).
13
Secțiunea a 3-a
Comisioane aferente serviciului de schimbare a conturilor
Art. 32. - Consumatorii au acces gratuit la informațiile lor personale privind ordinele de plată
programată existente și debitările directe deținute de prestatorul de servicii de plată care
efectuează transferul sau de prestatorul de servicii de plată destinatar.
Art. 33. - Prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul furnizează informațiile
solicitate de către prestatorul de servicii de plată destinatar în conformitate cu art. 24 lit. a), fără a
percepe nicio taxă consumatorului sau prestatorului de servicii de plată destinatar.
Art. 34. - In cazul în care prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul percepe
consumatorului comisioane pentru închiderea contului de plăți deținut la acesta, comisioanele
respective sunt stabilite în conformitate cu art. 106, art. 107 și art. 109 din Ordonanţa de urgenţă
113/2009, cu modificările ulterioare.
Art. 35. – (1) In cazul în care prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul sau
prestatorul de servicii de plată destinatar percepe consumatorului alte comisioane decât cele la
care se face referire în cadrul art. 32-34, pentru orice serviciu furnizat în conformitate cu art. 20-
28, aceste comisioane nu depășesc costurile efective ale prestatorului de servicii de plată
respectiv.
(2) Prestatorii de servicii de plată informează Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor în prealabil cu privire la modificarea costurilor efective ale acestora și la motivul
modificării.
Secțiunea a 4-a
Pierderi financiare ale consumatorilor
Art. 36. - Orice pierdere financiară, inclusiv comisioane și dobânzi, suferită de consumator și
care decurge direct din nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată implicat în procesul
de schimbare a conturilor a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu art. 20-28, îi este restituită
consumatorului de către prestatorul de servicii de plată, fără întârziere, dar nu mai mult de 5 zile
de la data producerii pierderii.
Art. 37. - Răspunderea în temeiul art. 36 nu intervine în circumstanțe aflate în afara controlului
prestatorului de servicii de plată care le invocă, ale căror consecințe nu ar fi putut să fie evitate în
pofida tuturor diligențelor în acest sens sau în cazul în care un prestator de servicii de plată are
alte obligații juridice prevăzute în legislaţia naţională sau în acte legislative ale Uniunii
Europene.
Secțiunea a 5-a
Informații privind serviciul de schimbare a conturilor
14
Art. 38. - Prestatorul de servicii de plată pune la dispoziția consumatorilor următoarele informații
privind serviciul de schimbare a conturilor:
a) rolurile prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul și ale prestatorului de
servicii de plată destinatar pentru fiecare etapă a procesului de schimbare a conturilor, după cum
se prevede la art. 20-28;
b) termenul de finalizare a fiecărei etape;
c) comisioanele percepute pentru procesul de schimbare a conturilor, dacă este cazul;
d) orice informații care vor fi solicitate consumatorului;
e) procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute la art. 70.
Art. 39. - Informațiile menționate la art. 38 se pun la dispoziție în mod gratuit, pe suport tipărit
sau pe alt suport durabil, la toate sediile prestatorului de servicii de plată la care consumatorii pot
avea acces, și sunt în permanență disponibile în format electronic pe site-ul internet al acestuia și
se furnizează consumatorilor la cerere.
CAPITOLUL IV
ACCESUL LA CONTURILE DE PLĂȚI
Art. 40. - Atunci când solicită sau accesează un cont de plăți, consumatorii rezidenți în Uniunea
Europeană nu fac obiectul discriminării de către instituțiile de credit din motive de naționalitate
sau loc de reședință sau din alte motive, după cum se prevede la articolul 21 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene. Condițiile aplicabile deținerii unui cont de plăți cu servicii de
bază nu sunt în niciun caz discriminatorii.


Secțiunea 1


Dreptul de acces la un cont de plăți cu servicii de bază


Art. 41. – (1) Toate instituțiile de credit oferă consumatorilor conturi de plăți cu servicii de bază prevăzute la art. 48, pentru a garanta accesul la acestea al tuturor consumatorilor de pe teritoriul național și pentru a preveni denaturarea concurenței.


(2) Beneficiază de deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază consumatorii care nu dețin, la momentul solicitării, un alt cont de plăți, inclusiv un cont de plăți de bază, la nicio altă
instituție de credit din România, cu excepția cazului în care consumatorul declară că i-a fost notificată închiderea contului.


(3) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2) se constată de către instituția de credit în baza propriilor interogări, conform legislației în vigoare sau a declarației pe proprie răspundere a
consumatorului.


(4) Instituțiile de credit stabilesc, prin proceduri proprii transparente, mecanisme de verificare a îndeplinirii criteriului de vulnerabilitate de către consumatori.


Art. 42. - (1) Consumatorii rezidenți în mod legal în Uniunea Europeană , inclusiv consumatorii fără adresă stabilă și solicitanții de azil, precum și consumatorii cărora nu li se acordă un permis de ședere, dar a căror expulzare nu este posibilă din motive de fapt sau de drept, au dreptul să deschidă și să folosească un cont de plăți cu servicii de bază oferite de instituții de credit stabilite pe teritoriul României.


(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se acordă indiferent de locul de reședință al consumatorului.


(3) Procedura pe care consumatorul o urmează pentru a deschide și a folosi un cont de plăți cu servicii de bază este ușor de înțeles, venind în sprijinul consumatorului.


(4) Autoritatea competentă, atunci când constată că procedura pe care consumatorul o urmează pentru a deschide și a folosi un cont de plăți cu servicii de bază este dificilă sau împovărătoare
pentru consumator, dispune măsuri de remediere.


Art. 43. - Instituțiile de credit deschid conturi de plăți cu servicii de bază sau, după caz, refuză cererea consumatorului privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, fără întârzieri
nejustificate, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare după primirea unei cereri complete.


Art. 44. - Instituțiile de credit refuză o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, inclusiv în cazul în care deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, conform
Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările ulterioare.


Art. 45. - In caz de refuz, după luarea deciziei, instituția de credit:
a) informează imediat consumatorul în legătură cu refuzul și motivul specific al acestuia, în scris și gratuit, cu excepția cazului în care această informare contravine obiectivelor de securitate națională și de ordine publică sau prevederilor Legii nr. 656/2002.
b) consiliază consumatorul cu privire la procedura de depunere a unei plângeri împotriva instituției de credit care a refuzat acordarea dreptului de acces la un cont de plăți cu servicii de
bază, la dreptul consumatorului de a contacta autoritatea competentă și/sau organismul de soluționare alternativă a litigiilor desemnat, indicând inclusiv datele de contact relevante.


Art. 46. - Pentru cazul menționat la art. 44, instituția de credit adoptă măsuri corespunzătoare privind obligațiile de raportare în conformitate cu capitolul II din Legea nr. 656/2002.


Art. 47. - Accesul la un cont de plăți cu servicii de bază nu este condiționat de achiziționarea unor servicii suplimentare sau a unor acțiuni ale instituției de credit, cu excepția cazului în care
achiziționarea acestora din urmă reprezintă o condiție care trebuie îndeplinită de toți clienții instituției de credit.


Secțiunea a 2-a


Caracteristicile unui cont de plăți cu servicii de bază


Art. 48. - (1) Un cont de plăți cu servicii de bază cuprinde următoarele servicii:


a) servicii care permit toate operațiunile necesare pentru deschiderea, administrarea și închiderea unui cont de plăți;


b) servicii care permit depunerea de fonduri într-un cont de plăți;


c) servicii care permit retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii Europene, dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al instituției de credit;


d) efectuarea următoarelor operațiuni de plată pe teritoriul Uniunii Europene:
i) debitări directe;
ii) operațiuni de plată printr-un card de plată, inclusiv plăți online;
iii) transferuri de credit, inclusiv ordine de plată programată, după caz, la terminale bancare, la ghișee și prin intermediul facilităților online ale instituției de credit.


(2) Serviciile enumerate la alin. (1) se oferă de instituțiile de credit în măsura în care acestea le oferă deja consumatorilor care dețin conturi de plăți, altele decât un cont de plăți cu servicii de bază.


Art. 49. - Instituțiile de credit oferă conturi de plăți cu servicii de bază, cel puțin în moneda națională.


Art. 50. - Accesul la un cont de plăți cu servicii de bază permite consumatorilor să execute un număr nelimitat de operațiuni utilizând serviciile menționate la art. 48.


Art. 51. - Instituția de credit asigură consumatorului posibilitatea să gestioneze și să inițieze tranzacții de plată din contul de plăți cu servicii de bază al acestuia în incintele instituției de credit și/sau prin intermediul facilităților online ale acesteia, după caz.


Art. 52. - (1) Accesul la un cont de plăți cu servicii de bază sau utilizarea acestuia nu este limitată de achiziționarea unor servicii de tip descoperit de cont sau aferente unui card de credit
și nici nu este condiționată de aceasta.


(2) La solicitarea expresă a consumatorului, creditorul poate furniza servicii de tip descoperit de cont sau aferente unui unui card de credit. În acest caz, se încheie contract separat cu
consumatorul cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389
din 11 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 288/2010.


Secțiunea a 3-a


Comisioane percepute pentru un cont de plăți cu servicii de bază


Art. 53. - (1) În cazul consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar, instituțiile de credit oferă:


a) gratuit serviciile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-b);


b) gratuit serviciile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. c) atunci când sunt furnizate la ghișeele sau bancomatele de pe teritoriul național;


c) gratuit primele 10 operațiuni lunare efectuate de un consumator prin utilizarea serviciilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. d). Comisioanele percepute pentru operațiunile care depășesc numărul minim de operațiuni nu sunt mai ridicate decât cele practicate în conformitate cu politica tarifară obișnuită a instituției de credit.


(2) În cazul consumatorilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4, pct. 5, instituțiile de credit:


a) oferă gratuit serviciile care permit toate operațiunile necesare pentru deschiderea, închiderea unui cont de plăți și serviciile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. c);


b) pot percepe comisioane rezonabile pentru serviciile prevăzute la art. 48 lit. a)-d), cu excepția serviciilor prevăzute la lit. a) din prezentul alineat;


(3) Fiecare instituţie de credit stabileşte nivelul comisionului rezonabil ţinând cont de cel puţin următoarele criterii:


a) nivelurile veniturilor naționale;
b) comisioanele medii percepute pentru serviciile furnizate privind conturile de plăți;


(4) Comisioanele percepute de instituțiile de credit nu depășesc media comisioanelor din ultimele 12 luni pentru serviciile furnizate privind conturile de plăți care oferă serviciile prevăzute la art. 48.


(5) Comisioanele percepute consumatorului pentru nerespectarea de către acesta a angajamentelor ce îi revin prin contractul-cadru nu depășesc 0,01% pe zi de întârziere, din
salariul lunar minim net pe economie în cazul prevăzut la alin. (1), respectiv din salariul mediu brut pe economie în cazul prevăzut la alin. (2).


Secțiunea a 4-a


Contractele-cadru și încetarea acestora


Art. 54. - Contractele-cadru ce asigură accesul la un cont de plăți cu servicii de bază intră sub
incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările ulterioare, dacă nu
se prevede altfel la art. 55 și 56.
Art. 55. - Instituția de credit poate decide în mod unilateral încetarea unui contract-cadru numai
în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de mai jos:
a) consumatorul a utilizat în mod deliberat contul de plăți cu servicii de bază în scopuri ilegale;
b) nu a fost efectuată nicio operațiune în contul de plăți de peste 24 de luni consecutive;
c) consumatorul a furnizat informații incorecte pentru a obține contul de plăți cu servicii de bază,
în cazul în care furnizarea informațiilor corecte nu ar fi permis obținerea unui astfel de drept;
d) consumatorul nu mai este rezident legal în Uniunea Europeană;
e) consumatorul și-a deschis ulterior un al doilea cont de plăți la o instituție de credit în Romania,
care îi permite să utilizeze serviciile enumerate la articolul 48 alineatul (1).
Art. 56. - (1) In cazul în care instituția de credit decide încetarea contractului privind un cont de
plăți cu servicii de bază din unul sau mai multe dintre motivele menționate la art. 55 lit. b), d) și
e), aceasta informează consumatorul, în scris și gratuit, cu privire la motivele și justificarea
acestei încetări, cu cel puțin două luni înainte de data la care încetarea își produce efectele.
(2) În cazul în care instituția de credit decide încetarea contractului în conformitate cu art. 55 lit.
a) și c), încetarea produce efecte imediat.
Art. 57. - Prin notificarea de încetare a contractului consumatorul este consiliat cu privire la:
a) procedura de prezentare a unei plângeri împotriva încetării, dacă este cazul;
b) dreptul consumatorului de a contacta autoritatea competentă și/sau organismul de soluționare
alternativă a litigiilor, furnizând datele de contact relevante.
Secțiunea a 5-a
Informații generale privind conturile de plăți cu servicii de bază
Art. 58. - (1) Autoritatea competentă și instituțiile de credit iau măsuri pentru informarea
publicului în legătură cu disponibilitatea conturilor de plăți cu servicii de bază, condițiile
generale de tarifare ale acestora, procedurile ce trebuie urmate pentru exercitarea dreptului de
acces la conturi de plăți cu servicii de bază și metodele de acces la procedurile de soluționare
18
extrajudiciară a diferendelor în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile
prezentei ordonanțe de urgență .
(2) Măsurile de comunicare se adresează tuturor consumatorilor, în special celor care nu
beneficiază de servicii bancare și celor care sunt vulnerabili și mobili.
Art. 59. - Instituțiile de credit pun la dispoziția consumatorilor în mod gratuit informații și
asistență accesibile privind serviciile specifice ale contului de plăți cu servicii de bază oferit,
comisioanele percepute și condițiile de utilizare.
Art. 60. - Informațiile clarifică faptul că, pentru a avea acces la un cont de plăți cu servicii de
bază, nu este obligatorie achiziționarea unor servicii suplimentare.
CAPITOLUL V
AUTORITĂȚI COMPETENTE ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Secțiunea 1
Autoritatea competentă
Art. 61. - Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca autoritate
națională competentă abilitată să asigure aplicarea și respectarea prezentei ordonanțe.
Art. 62. - (1) Toate persoanele care exercită sau au exercitat activități pentru autoritatea
competentă, inclusiv auditorii și experții instruiți de aceasta, se supun obligației de a păstra
secretul profesional.
(2) Nicio informație confidențială care ar putea fi primită pe parcursul desfășurării activității lor
nu poate fi divulgată niciunei persoane sau autorități, decât într-o formă rezumată sau agregată,
fără a se aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau de prezenta ordonanță de
urgență.
(3) Prevederile alin. (2) nu împiedică autoritatea competentă să facă schimb de informații
confidențiale sau să le transmită în conformitate cu dreptul Uniunii Europene și cu dreptul
național.
Art. 63. - Autoritatea competentă și Banca Națională a României cooperează ori de câte ori este
necesar pentru a se respecta prevederile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în vederea
cooperării cu Autoritatea Bancară Europeană.
Art. 64. - Autoritatea competentă notifică Comisia Europeană și Autoritatea Bancară Europeană
cu privire la desemnarea sa ca autoritate competentă, precum și cu privire la orice modificări în
legătură cu aceasta.
Secțiunea a 2-a
Obligația de a coopera
Art. 65. - (1) Autoritatea competentă cooperează cu autoritățile competente din statele membre
ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta ordonanță.
19
(2) Autoritatea competentă acordă asistență autorităților competente ale celorlalte state membre,
inclusiv prin schimb de informații și cooperare în cadrul activităților de investigare sau de
supraveghere.
Art. 66. - (1) Se desemnează autoritatea competentă prevăzută la art. 61 ca punct de contact
pentru autoritățile competente din celelalte state membre.
(2) Autoritatea competentă informează Comisia Europeană și celelalte state membre faptul că
este desemnată să primească cererile de schimb de informații sau de cooperare.
Art. 67. - (1) Autoritatea competentă, în calitate de punct de contact, comunică și, la rândul său,
solicită de la autoritățile competente ale statelor membre care au fost desemnate ca puncte de
contact, fără întârzieri nejustificate, informațiile necesare în scopul îndeplinirii sarcinilor
atribuite prin prezenta ordonanță de urgență.
(2) Autoritatea competentă, în cadrul schimbului de informații cu alte autorități competente,
poate preciza, în momentul comunicării, că informațiile respective nu pot fi divulgate fără
acordul său expres, caz în care respectivele informații pot fi transmise doar în scopurile pentru
care autoritatea și-a dat acordul.
(3) Autoritatea competentă, în calitate de punct de contact, nu transmite informațiile primite de la
alte autoritățile competente din alte state membre altor organizații sau persoane fizice ori juridice
fără acordul expres al autorităților competente care au comunicat informațiile și face acest lucru
exclusiv în scopurile pentru care autoritățile respective și-au dat acordul, cu excepția unor
circumstanțe justificate corespunzător, caz în care aceasta informează de îndată punctul de
contact care a transmis informațiile.
Art. 68. - (1) Autoritatea competentă nu poate refuza să dea curs unei cereri de cooperare la
desfășurarea unei investigații sau activități de supraveghere sau să facă schimb de informații, în
conformitate cu art. 67, cu excepția următoarelor cazuri:
a) investigația, verificarea la fața locului, activitatea de supraveghere sau schimbul de informații
riscă să afecteze suveranitatea, securitatea sau ordinea publică;
b) o procedură judiciară pentru aceleași fapte și împotriva acelorași persoane a fost deja începută;
c) o hotărâre definitivă pentru aceleași fapte și împotriva acelorași persoane a fost deja
pronunțată.
(2) În caz de refuz întemeiat pe motivele prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă solicitată
informează autoritatea competentă solicitantă într-un mod cât mai detaliat posibil.
Art. 69. - Autoritatea competentă poate sesiza Autoritatea Bancară Europeană atunci când este
refuzată o cerere de cooperare, în special un schimb de informații sau când nu i s-a dat curs întrun
termen rezonabil, și poate solicita asistența Autorității Bancare Europene în conformitate cu
art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere
(Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a
Deciziei 2009/78/CE a Comisiei. În această situație, orice decizie cu caracter obligatoriu luată de
Autoritatea Bancară Europeană în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
trebuie respectată de autoritatea competentă în cauză, indiferent dacă aceasta este membră a
Autorității Bancare Europene.
20
Secțiunea a 3-a
Soluționarea litigiilor
Art. 70. – (1) In vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență de
către prestatorii de servicii de plată, consumatorii pot sa sesizeze Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor.
(2) Pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii și fără a se aduce atingere dreptului
consumatorilor de a iniția acțiuni în justiție împotriva prestatorilor de servicii de plată care au
încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naționala
pentru Protecția Consumatorilor, consumatorii pot apela și la mecanisme extrajudiciare de
reclamație și despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.
38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654/28.08. 2015 și Legii nr. 192/2006 privind medierea și
organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VI
SANCȚIUNI
Art. 71. - (1) Constituie contravenţie următoarelor fapte:
a) încălcarea de către prestatorii de servicii de plată a prevederilor art. 6 alin. (4), art. 7-17, art.
18 alin. (3), art. 19-28, art. 29 alin. (1), art. 30-36, art. 38, art. 39, art. 77 alin. (2) şi se
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
b) încălcarea de către instituțiile de credit a prevederilor art. 40, art. 41, art. 42 alin. (1)-(3), art.
43-45 art. 47, art. 53, art. 55-60 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
(2) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 72. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgență se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul
în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.
Art. 73. - (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate
dispune una sau mai multe din următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:
a) respectarea clauzelor contractuale care au fost încălcate începând cu data încălcării;
b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile de la data
comunicării Procesului Verbal de Constatare a Contravenției;
c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile de
la data comunicării Procesului Verbal de Constatare a Contravenției;
d) respectarea măsurilor dispuse prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile de la data
comunicării Procesului Verbal de Constatare a Contravenției.
(2) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor aferente sancţiunilor contravenţionale complementare
în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei prevăzute
21
la art. 71 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei -100.000
lei.
(3) Limitele prevăzute la alin. (1) pot fi depăşite atunci când contravenţiile sunt constatate prin
acelaşi proces-verbal, până la dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai
gravă.
Art. 74. - (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate
propune aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen
de 30 de zile.
(2) Măsura complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) se dispune prin ordin
emis de Preşedintele Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
(3) Ordinul emis poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Creditorii sunt obligaţi să informeze Banca Naţională a României, în termen de două zile
lucrătoare, despre sancţiunile ce le-au fost aplicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanțe de urgență.
Art. 75. - Autoritatea competentă poate face publică orice sancțiune contravenţională aplicată în
caz de încălcare a prevederilor prezentei ordonanțe, cu excepția cazurilor în care această
informație riscă să perturbe în mod grav piețele financiare sau să aducă un prejudiciu
disproporționat părților implicate sau atunci când Procesului Verbal de Constatare a
Contravenţiei a fost atacat în faţa instanţelor judecătoreşti şi nu a fost pronunţată o hotărâre
definitivă.
Art. 76. - În cazul nerespectării de către asociațiile de consumatori care administrează un site
internet de comparare a prevederilor art. 18 alin. (4), Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor interzice asociației continuarea administrării site-ului și fac public acest lucru
prin afișare pe site-ul Autorității.
CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 77. - (1) Prima dată până la 18 septembrie 2018 și, ulterior, la interval de doi ani, autoritatea
competentă furnizează Comisiei Europene informații privind următoarele aspecte:
a) respectarea, de către prestatorii de servicii de plată, a prevederilor art. 7-13 şi art. 15-17;
b) respectarea cerințelor privind asigurarea existenței site-ului internet de comparare, în temeiul
art. 18;
c) numărul conturilor de plăți care au făcut obiectul schimbării și procentul de cereri de
schimbare care au fost refuzate;
d) numărul instituțiilor de credit care oferă conturi de plăți cu servicii de bază, numărul de astfel
de conturi care au fost deschise și procentul de cereri de deschidere a unui cont de plăți cu
servicii de bază care au fost refuzate.
(2) Prestatorii de servicii de plată furnizează autorității competente toate informațiile solicitate în
termenul precizat de aceasta.
22
Art. 78. - (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României.
(2) Prin derogare de la alin. (1), măsurile necesare pentru a se asigura respectarea prevederilor
art. 7-13 şi art. 15-17, se aplică în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a standardelor
tehnice adoptate de Comisia Europeană privind terminologia standardizată pentru acele servicii
care sunt comune cel puțin unei majorități a statelor membre.
Art. 79. –Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică inclusiv contractelor în curs de
derulare aferente conturilor de plăți la data intrării în vigoare a acesteia, cu excepția art. 40-60.
***
Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei 2014/92/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente
conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de
bază, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014.
PRIM MINUISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU