www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareTrei banci si un bancher au fost sanctionati de BNR pentru incalcarea unor norme bancare

Autor: Bancherul.ro
2016-12-06 07:36

Trei banci si un bancher au fost sanctionati cu avertismente scrise de catre Banca Nationala a Romaniei prin ordine ale prim-viceguvernatorului Florin Georgescu, responsabil de supravegherea bancara, pentru incalcarea diverselor norme si regulamente prudentiale pentru institutiile de credit.


ORDINUL Prim - viceguvernatorului BNR nr. 124/03.11.2016


Institutia sanctionata: OTP Bank România S.A.


Sanctiunea aplicata: Avertisment scris


Tipul și natura încălcării săvârșite:


- existenţa unui cadru inadecvat de administrare a activităţii, ce a facilitat participarea și exercitarea votului în calitate de membru, în cadrul ședințelor unui comitet, a unei persoanei din cadrul instituției de credit, deși aceasta nu a fost aprobată de Banca Națională a României ca și conducător de nivel mediu, contrar prevederilor art.24, art.108 alin.(3) şi art.101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, ultimul raportat la cerinţele art.21 alin.(1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.


- existenţa unor mecanisme necorespunzătoare de control intern în ceea ce priveşte întocmirea şi transmiterea la autoritatea de supraveghere a unor rapoarte anuale la nivel consolidat, având în vedere nereflectarea principalelor deficienţe identificate la nivelul funcţiilor de control intern şi condiţiilor în care s-a desfăşurat controlul intern la nivelul entităţilor incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale în cadrul Raportului anual asupra condiţiilor în care este desfăşurat controlul intern în OTP Bank Romania S.A. pentru anul 2015, neîntocmirea şi netransmiterea la Banca Naţională a României – Direcţia Supraveghere a Raportului privind măsurile luate pe linia administrării riscurilor semnificative în cadrul OTP Bank România S.A. – 2015 la nivel consolidat şi neîntocmirea şi netransmiterea la Banca Naţională a României – Direcţia Supraveghere a Raportului privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul OTP Bank Romania S.A. pentru 2015 la nivel consolidat, contrar prevederilor art.24 şi art.101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, ultimul raportat la cerinţele art.673 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4) şi ale art.674 alin.(1) şi alin.(2) coroborate cu cele ale art.676 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu completările ulterioare.


- Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.117/14.10.2016


Sanctiunea aplicata: Avertisment scris pentru persoană fizică din cadrul EXIMBANK S.A.  


Tipul și natura încălcării săvârșite:


- Încălcarea prevederilor art.208 Cerințe privind garanțiile sub forma bunurilor imobile, alin.3 lit. a) din Regulamentul nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, având în vedere existenţa unui număr de 76 garanţii de tipul ipotecilor comerciale și altor tipuri de ipoteci (inclusiv terenuri) având o valoare contabilă de 170.979.319 lei, care nu au fost reevaluate în cadrul termenului stabilit, de 1 an.


- Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.111/12.10.2016 


Institutia sanctionata: Alpha Bank România S.A.


Sanctiunea aplicata: Avertisment scris


Tipul și natura încălcării săvârșite:


- notificarea cu întârziere către Banca Națională a României a unor reglementări interne modificate, astfel: Politica privind numirea, evaluarea adecvării și planificarea succedării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie (întârziere de 79 de zile), Manualul privind Politica şi Procedurile de Audit Intern (întârziere de 74 de zile), Politica privind remunerația în ABR (întârziere de 58 de zile), ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art.34 alin.2 din Regulamentul Bancii Naționale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările și completările ulterioare;


- neasigurarea unor criterii și procese solide și bine definite privind operațiunile de modificare, reînnoire a expunerilor existente, în condițiile în care în Anexa nr.2 la Manualul de Creditare pentru Clienții Corporate și IMM – ediția a VI-a este prevăzută posibilitatea aprobării de prelungiri temporare a maturității unui credit de până la 3 luni, fără a fi definită natura operațiunilor și situațiile în care se poate proceda la asemenea operațiuni, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art.89 din Regulamentul Bancii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;


- neasigurarea unui cadru solid aferent controlului intern, în conformitate cu prevederile art.34 alin.1 din Regulamentul Bancii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce a condus la încălcarea prevederilor art.35 alin.5 din regulamentul menționat, având în vedere lipsa unei informări corespunzătoare a Comitetului Executiv în ceea ce privește expunerea băncii la riscul de conformitate, rapoartele de informare prezentate acestei structuri de conducere necuprinzând interpretări ale valorilor indicatorilor de risc de conformitate, ci doar o prezentare statistică a unor evenimente generatoare de risc de conformitate, enumeră principalele activități desfășurate fără a prezenta concluziile cu privire la expunerea băncii la riscul de conformitate și nu includ propuneri de măsuri de diminuare a riscului;


- neasigurarea unui cadru adecvat de administrare a riscului de conformitate, având în vedere lipsa formalizării, la nivelul cadrului de reglementare internă, a unor instrumente adecvate pe linia identificării conflictelor de interese: nedefinirea unei frecvenţe de actualizare a declaraţiei privind conflictele de interese, pentru a se asigura identificarea tuturor situaţiilor de conflict de interese, nedefinirea unor controale pentru identificarea angajaţilor împuterniciţi pe conturile clienţilor şi pentru monitorizarea operaţiunilor desfăşurate de angajaţi în conturile pe care sunt împuterniciţi, neîntocmirea registrului conflictelor de interese, instrument definit în cadrul de reglementare internă, ceea ce conduce la încălcarea prevederilor art.50 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;


- nerespectarea prevederilor art.55 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, prin lipsa organizării activității de audit intern în conformitate cu reglementările emise de Camera Auditorilor Financiari din România, având în vedere lipsa unei persoane care să deţină competenţe legate de principalele riscuri și controale IT, aceasta fiind o cerinţă definită la pct.1210.A3 din Normele de Audit Intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din România;


- nerespectarea prevederilor art.151 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, prin neasigurarea unor procese adecvate de administrare a riscului operațional, având în vedere lipsa unor controale adecvate pentru diminuarea riscului operaţional aferent activității de evaluare a proprietăților imobiliare admise în garanție, la data de 31.12.2015 înregistrându-se 231 garanţii imobiliare locative şi comerciale (în valoare de 283.467.174 lei), care nu au fost reevaluate în cadrul termenului stabilit.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104