www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareLegea privind conversia creditelor in CHF la cursul istoric - forma pentru promulgare

Autor: Bancherul.ro
2016-10-20 18:56

Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori


ART. I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.389 din 11 iunie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.288/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La Capitolul IV, dupa Sectiunea a 2-a se introduce o noua sectiune, Sectiunea 2 (1), care cuprinde art. 49 (1) si 49 (2), cu urmatorul cuprins:


SECTIUNEA 2 (1)


Informatii si drepturi ce trebuie incluse in contractele de credit in moneda straina


Art. 49 (1):


(1) Pentru creditele acordate in franci elvetieni, creditorii sunt obligati sa efectueze conversia in LEI a soldului creditului exprimat in franci elvetieni.


Neindeplinirea acestei obligati se sanctioneaza cu amenda contraventionala conform Art.86, alin (2) si cu sanctiuni contraventionale complementare conform Art.88 alin. (1) lit. (c) si Art.89, alin (1), lit. b).


(2) Conversia se va realiza prin act aditional acceptat de consumator. Este interzisa introducerea in actele aditionale de conversie a altor prevederi decat cele impuse prin legislatie. Introducerea in actele aditionale a oricaror altor prevederi decat cele impuse prin legislatie sunt considerate nule de drept.


(3) In cazul in care imprumutatul a contractat un imprumut pentru achizitionarea unui imobil, teren, constructie, reabilitare, consolidare, extindere, in actul aditional incheiat cu ocazia conversiei, creditul va fi incadrat corespunzator ca si “imobiliar”, “ipotecar”, indiferent cum a fost denumit/vandut/raportat initial produsul bancar in franci elvetieni.


(4) Dispozitiile aliniatelor (1)-(3) se aplica si in cazul in care contractele de credit au fost externalizate de catre institutia de credit sau de catre institutia financiara nebancara.


Art. 49 (2)


(1) Cursul de schimb la care se efectueaza conversia este cursul de schimb al BNR valabil la data incheierii contractului/conventiei de credit in franci elvetieni.


(2) Institutia de credit sau institutia de credit nebancara comunica in termen de 30 de zile actul aditional si noul plan de rambursare intocmit pentru numarul de luni ramase din perioada de rambursare, care vor fi inmanate imprumutatului cel mai tarziu la urmatoarea scadenta.


(3) Conversia se realizeaza prin act aditional la contractul de credit, la cursul de schimb de la data incheierii contractului.


Costurile creditului convertit in lei vor fi negociate cu consumatorul, respectandu-se principiul bunei-credinte si diligentele profesionale, astfel incat obligatiile de plata sa nu fie mai impovaratoare pentru consumator.


2. La Capitolul V, Sectiunea a 3-a – "Rambursarea anticipata", dupa aliniatul (2) al articolului 66 se introduc doua noi aliniate, alin. (3) si (4), cu urmatorul cuprins:


(3) Consumatorul are dreptul sa ramburseze anticipat creditul in moneda prevazuta la art. 49 (1) alin. (1).


(4) Institutia de credit va efectua, la momentul solicitarii conversiei creditelor, fara costuri si comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plati, atat in moneda contractului, cat si in moneda de conversie.


Art II – (1) Prin exceptie de la art.2, lit j) si art.95, prevederile art. 49 (1), 49 (2) si ale art.66 alin (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.288/2010, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost completataprin prezenta lege, se aplica si contractelor de credit in franci elvetieni privind vanzarea, respectiv cumpararea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipoteca asupra unor bunuri imobile, contractelor de credit ce implica un drept legat de un bun imobil aflate in curs de derulare.


(2) Modificarea contractelor aflate in derulare se va face prin acte aditionale convenite cu institutiile de credit sau institutiile financiare nebancare, fara a implica costuri sau garantii suplimentare din partea consumatorilor.


(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica si contractelor de credit care au fost externalizate/vandute/cesionate precum si in cazul contractelor incheiate cu consumatori care au fost supusi executarii silite, indiferent de titularul creantei, de stadiul ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului, caz in care consumatorul se poate adresa instantei in vederea recalcularii debitului conform art. 49 (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.288/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) La cererea consumatorilor, bancile care au procedat la conversia creditelor in franci elvetieni pot sa revina la contractul in franci elvetieni si vor efectua conversia in conditiile prezentei legi. Sumele pe care creditorul le-ar fi incasat in plus de la imprumutat in perioada scursa de la data efectuarii conversiei din franci elvetieni (in lei sau euro, conform ofertei bancii) pana la data incheierii noului act aditional pentru conversia efectuata se calculeaza conform contractului de credit si ultimului plan de rambursare emis in franci elvetieni si se achita creditorului in transa unica la data semnarii actului aditional de conversie sau la cererea imprumutatului se vor adauga la ultimul sold al creditului exprimat in franci elvetieni dupa care se va efectua conversia in lei.


ART. III


De prevederile prezentei legi beneficiaza persoanele fizice care au calitatea de “consumator” in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.288/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


ART. IV


Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.


Vezi in Fisiere documentul publicat de Camera Deputatilor


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104