www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRegulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare

Autor: Bancherul.ro
2016-05-12 12:30

BNR a publicat in vederea dezbaterii publice un Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, conform unei prezentari de pe site-ul BNR.


Scurtă prezentare


Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare vizează detalierea cerințelor regulamentare referitoare la evaluarea bonității și reglementarea principiilor de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorului implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit pentru bunuri imobile rezidențiale în scopul transpunerii în legislația națională a prevederilor relevante din Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și Ghidul EBA/GL/2015/11 privind evaluarea bonității.


De asemenea, proiectul urmăreşte crearea unui regim similar celui impus creditelor imobiliare rezidenţiale și pentru creditele de consum (competențe derivate din Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, transpuse în prezent în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare).


Cerinţele nou introduse în cadrul de reglementare au caracter prudenţial, neinterferând cu atribuţiile autorităţii cu competenţe în domeniul protecţiei consumatorului, şi urmează a fi aplicate categoriilor de creditori aflate în aria de supraveghere/monitorizare a Băncii Naționale a României.


Principalele modificări faţă de actualul cadru de reglementare constau în:


- aplicarea cerințelor referitoare la evaluarea bonității și în cazul instituțiilor financiare nebancare înscrise numai în Registrul general și al celorlalte categorii de creditori prevăzute la art. 1 alin. (2) din regulament;


- stabilirea obligației de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorilor implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit de o manieră compatibilă cu o administrare sănătoasă a riscurilor;


- impunerea obligației creditorilor de stabilire, revizuire, documentare și păstrare a procedurilor și informațiilor care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților;


- reglementarea unor cerinţe privind modalitatea de stabilire a informațiilor ce vor fi solicitate clienților în scopul evaluării capacității de rambursare.


Întrebări frecvente


1. De ce este nevoie de modificarea Regulamentului de creditare?


Modificarea este necesară pentru transpunerea în legislația națională a prevederilor relevante din Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale.


Prin urmare, prin modificările propuse Regulamentul completează prevederile referitoare la evaluarea bonității clienților și remunerarea personalului creditorilor implicați în evaluarea capacității de rambursare a debitorilor.


2. Care sunt principalele modificări față de Regulamentul existent?


Modificările reprezintă o completare a cerințelor existente deja în legislația națională în materie de standarde sănătoase de creditare, în linie cu Directiva menționată și Ghidul Autorității Bancare Europene (ABE/GL/2015/11).


Concret, principalele propuneri de modificare sunt:


- aplicarea, în mod corespunzător, a cerințelor referitoare la evaluarea bonității și în cazul instituțiilor financiare nebancare înscrise numai în Registrul general, în linie cu regimul de monitorizare a activității acestor entități impus de legislația în vigoare;


- detalierea unor cerinţe legate de realizarea verificării bonității clientului:


- obligația de a verifica istoricului veniturilor debitorului și a variației lor în timp, inclusiv prin consultarea bazelor de date de tip ”birou de credit”, precum și prin utilizarea informațiilor pe care eventual creditorul deja le are la dispoziție ori le poate obține legal, din alte surse; verificarea se aplică și în cazul solicitării unei majorări a creditului acordat inițial;


- obligația creditorilor de a evalua capacitatea de rambursare având drept criteriu principal capacitatea debitorului de a genera venituri care să asigure plata obligațiilor aferente creditului și nu faptul că valoarea garanției depășește valoarea creditului, acest aspect reprezentând un element secundar în analiză;


- informațiile solicitate debitorului trebuie să respecte principiul proporționalității, dar, în același timp, să asigure premisele pentru realizarea unei evaluări riguroase a bonității sale;


- obligația creditorilor de a stabili, revizui, documenta și păstra procedurile și informațiile care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților;


- completarea dispozițiilor existente referitoare la stabilirea gradului de îndatorare astfel încât luarea în considerare a unor scenarii negative să fie aplicabilă creditelor ipotecare;


- clarificarea faptului că obligația de analizare a capacității de rambursare se realizează pornind de la veniturile curente ale debitorului (limita de prudență în recunoașterea unor venituri semnificativ mai mari decât cele din istoricul debitorului, de 20%, nu a fost modificată și nici posibilitatea ca în cazuri fundamentate aceasta să nu se aplice);


- stabilirea obligației de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorilor implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit de o manieră compatibilă cu o administrare sănătoasă a riscurilor (asigurarea faptului că remunerarea nu depinde de numărul/ponderea solicitărilor de credit acceptate).


3. Cum se schimbă piața creditului, ce implicații au aceste modificări?


Modificările aduse de Directiva 2014/17/UE vor influența activitatea tuturor creditorilor din spațiul UE, și vor determina o uniformizare a regulilor pe piața creditului, asigurând astfel condiții egale de concurență.


4. Va fi mai dificil accesul la credite?


Trebuie subliniat că noile prevederi nu reprezintă o înăsprire a condițiilor de creditare, acestea fiind menite să asigure întărirea practicilor sănătoase de creditare, ceea ce conduce inclusiv la o mai bună protecție a debitorului.


5. Se modifică plafonul de îndatorare?


Atât plafonul de îndatorare cât și celelalte prevederi ale Regulamentului nr. 17/2012 care nu fac obiectul modificărilor propuse prin proiect, rămân neschimbate.


6. Ce alte modificări sunt preconizate în viitor în domeniul reglementării?


Reglementările BNR se aliniază permanent la cerințele și standardele impuse de legislația comunitară și se pot modifica în funcție de evoluția pieței creditului la nivel național din perspectiva necesității menținerii stabilității financiare.


Sursa: comunicat BNR