LEGI | Legislatie

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2017-01-28 18:44

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART.2

(1) Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:

a) locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au efectuat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;

b) locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au efectuat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

c) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele;

e) locuinţe aflate în exploatare curentă pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

(2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării/construirii locuinţelor prevăzute la alin. (1) lit.a) -d) este de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. În cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se încadrează în prevederile alin. (1) lit.e), procentul garantat de stat este de maximum 40% din valoarea finanţării , exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare.

(3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) lit. a), b) și e) se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultimul an.”

2. Articolul 2^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate.”

3. La articolul 4^1alineatul 3^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3^2) Finanţatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor şi solicită reintrarea în program au obligaţia de a transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului şi de a semna iniţial Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului "Prima casă", rezultat din împărţirea riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanţii acordate în cadrul programului, proporțional cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2), iar după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul programului în condiţiile împărţirii proporționale cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2) a riscurilor şi pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1."

4. La Anexa nr.1, după alineatul (41) al articolului 3, se introduce un nou alineat, alin.(42) cu următorul cuprins:

”(42) Pentru anul 2017, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 milioane lei.În anul 2017 se suspendă aplicarea prevederilor art.2.7 din Protocolul-cadru prevăzut în Anexa nr.6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr.2225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare.

5. La Anexa nr.1, la articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, proportional cu procentul de garantare, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. e) - e^5), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscului între stat şi finanţatori, în baza opţiunii exprimate în condiţiile legii de către finanţatori;”

6. La Anexa nr.1, la articolul 5, literele d^1)-e^5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d^1) protocol - act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului, precum şi celor care se acordă în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant, proportional cu procentul de garantare;

e) finanţare garantată pentru locuinţele noi prevăzute la art. 2 lit. a) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei noi, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

e^1) finanţare garantată pentru locuinţele consolidate prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau
maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe individuale în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;

e^3) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în regim asociativ în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro;

e^4) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie al locuinţei care nu îndeplinește condiţiile pentru a fi încadrată în categoria
locuinţelor noi sau consolidate, prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;

e^5) finanţare garantată pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului - credit acordat o singură dată persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care se acordă de un finanţator definit conform lit. d) unui beneficiar care a mai achiziţionat/construit o locuinţă în cadrul programului, dar care achiziţionează/construieşte o altă locuinţă în cadrul programului, indiferent de încadrarea locuinţei în categoriile prevăzute la art.2
alin.(1) din hotărâre şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie a locuinţei, respectiv valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, stabilit/stabilită conform lit. e) - e^4);”

7. La Anexa nr.1, la articolul 5, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“q) plafon reutilizat - nivel maxim al garanţiilor care va fi utilizat de finanţator în vederea acordării de garanţii în cadrul programului în condiţiile împărţirii riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatori, proportional cu procentul de garantare, egal cu 50% din soldul garanţiilor emise de către FNGCIMM în favoarea finanţatorului, raportat în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul, care include valoarea promisiunilor de garantare emise până la data semnării
protocolului şi valoarea garanţiilor aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul;”

8. La Anexa nr.1, la articolul 6, alineatul (1),literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“f) are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 50% din
finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori, proporţional cu procentul de garantare;

g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu maximum 50% din ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori
proportional cu procentul de garantare;”

9. La Anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Garanţia este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, realizată în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentele norme, în contractul de garantare şi în Protocolul-cadru, şi acoperă maximum 50% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării/construirii locuinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit.a) - d) din hotărâre, respectiv
maximum 40% din valoarea principalului în cazul creditelor destinate achiziţionării locuinţelor care se încadrează în prevederile art. 2 alin.(1) lit.e) din hotărâre, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de finanţare.”

10. La Anexa nr. 1, articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei.

În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară ipoteca legală reglementată de art. 2386 pct.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului
român.”

11. La Anexa nr. 1, articolul 10^1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Garanţia pentru locuinţa prevăzută la art. 2 lit. c) din hotărâre este garantată cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi locuinţei viitoare, care urmează să se construiască prin program, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţei finalizate, cu notarea în cartea funciară, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a terenului şi a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestora cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator.”

12. La Anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 10^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi construcţiei viitoare, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţelor finalizate, rezultate în urma dezmembrării construcţiei şi cotei indivize aferente de teren, cu notarea în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a locuinţelor şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia înstrăinării cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin
fiecărei locuinţe în parte în urma dezmembrării către membrii asociaţiei, şi a interdicţiei de grevare a locuinţelor şi a terenului cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la
îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator.”

13. La Anexa nr.1, după articolul 10^9, se introduce un nou articol, art. 10^10, cu următorul cuprins:

“ART.10^10
În cazul lichidării creditului garantat în cadrul programului prin rambursarea integrală a soldului finanţării garantate, anticipată sau la termen, FNGCIMM este mandatat să îşi exprime acordul
în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a
locuinţei achiziţionate/construite în cadrul programului.”

14. La Anexa nr.1, la articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

“b^1) procentul de garantare corespunzător categoriei de locuinţă achiziţionată/construită în cadrul programului;”

15. La Anexa nr.1, la articolul 18^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice către finanţator, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.

În cazul garanţiilor acordate în favoarea finanţatorilor care aplică principiul împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant proportional cu procentul de garantare, după aprobarea repunerii, garanția statului acoperă procentul de garantare stabilit în contractul de garantare, din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanţatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanţia acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.”

16. La Anexa nr.1, articolul 19^1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

”În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e)din hotărâre, inclusiv a unei noi locuinţe în condiţiile prevăzute de art. 1 alin.
(10^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul va depune la
finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei.

Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune
unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare”.

17. La Anexa nr.1, la articolul 19^2, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

“(2) În cazul garanţiilor acordate în baza promisiunilor de garantare emise în condiţiile alin.(1), procentul de garantare este cel prevăzut în promisiunea de garantare.”

18. La Anexa nr.2, la articolul 1^1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, eliberată conform legii, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;”

19. La Anexa nr.2, la articolul 2, după litera c), se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:

“c^1) individualizează procentul de garantare corespunzător locuinţei care se achiziţionează prin credit garantat în cadrul programului, în conformitate cu prevederile art.2 din hotărâre;”

20. La Anexa nr.2, la articolul 2^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

“f) asigură o perioadă de graţie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie, în care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilităţii de credit şi în care beneficiarul finanţării garantate acordate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) din hotărâre datorează finanţatorului exclusiv dobânzile şi comisioanele care se încadrează în condiţiile programului.

Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act adiţional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale finanţatorului;”

21. La Anexa nr.2, după articolul 4, se introduce un nou articol, art.5, cu următorul cuprins:

„Art.5 Evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în program se face pe baza criteriilor şi procedurii aprobate prin ordin al ministrului
finanţelor publice.”

PRIM MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Taguri: Programul Prima Casa  Prima Casa  credite Prima Casa  credite pentru locuinte  credite imobiliare  cont bancar firma  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii